Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kalydeco (ivacaftor) – Warunki lub ograniczenia dotyczące zaopatrzenia i stosowania - R07AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaKalydeco
Kod ATCR07AX02
Substancjaivacaftor
ProducentVertex Pharmaceuticals (Europe) Ltd

A.WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

Almac Pharma Services Ltd.

Seagoe Industrial Estate

Craigavon

Co. Armagh BT63 5UA

Wielka Brytania

B.WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania (patrz aneks I: Charakterystyka

Produktu Leczniczego, punkt 4.2).

C.INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU

Okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania

Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tego produktu są określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa w art. 107c ust. 7 dyrektywy 2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej stronie internetowej dotyczącej leków.

D.WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO

STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP)

Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2 dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach.

Uaktualniony RMP należy przedstawiać:

na żądanie Europejskiej Agencji Leków;

w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka.

Zobowiązania do wypełnienia po wprowadzeniu do obrotu

Podmiot odpowiedzialny wykona, zgodnie z określonym harmonogramem, następujące czynności:

Opis

Termin

Wnioskodawca jest zobowiązany przeprowadzić 5-letnie, długoterminowe,

grudzień

obserwacyjne badanie kliniczne dotyczące iwakaftoru u pacjentów z mukowiscydozą

z uwzględnieniem mikrobiologicznych i klinicznych (np. zaostrzenie objawów)

 

punktów końcowych, zgodnie z protokołem uzgodnionym z CHMP. Wnioskodawca

 

jest zobowiązany do składania corocznych międzyokresowych sprawozdań oraz do

 

złożenia końcowego raportu z badania do grudnia 2017.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany przeprowadzić długoterminowe badanie

Analiza

skuteczności porównujące progresję choroby u dzieci z mukowiscydozą, z określoną

częściowa

mutacją bramkowania genu CFTR, w wieku od 2 do 5 lat w chwili rozpoczęcia

1: grudzień

leczenia produktem Kalydeco, z progresją choroby u dzieci z mukowiscydozą, z

 

dopasowanej podgrupy, które nigdy nie otrzymywały produktu Kalydeco.

Analiza

 

 

częściowa

 

2: grudzień

 

 

Analiza

 

częściowa

 

3: grudzień

 

 

Raport

 

końcowy:

 

grudzień

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę