Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kyntheum (brodalumab) – Ulotka dla pacjenta - L04AC12

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaKyntheum
Kod ATCL04AC12
Substancjabrodalumab
ProducentLEO Pharma A/S

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kyntheum 210 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce brodalumab

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.Co to jest lek Kyntheum i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kyntheum

3.Jak stosować lek Kyntheum

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Kyntheum

6.Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Kyntheum i w jakim celu się go stosuje

Kyntheum jest lekiem zawierającym substancję czynną brodalumab. Brodalumab jest przeciwciałem monoklonalnym, wyspecjalizowanym typem białka, które rozpoznaje i przyłącza się do określonych białek występujących w organizmie.

Brodalumab należy do grupy leków zwanych inhibitorami interleukiny (IL). Działanie tego leku polega na blokowaniu aktywności białek IL-17, których stężenie jest podwyższone w pewnych chorobach, np. w łuszczycy.

Lek Kyntheum jest stosowany w leczeniu zmian skórnych zwanych łuszczycą zwykłą (plackowatą), które powodują stan zapalny i tworzenie się łuskowatych zmian na skórze. Lek Kyntheum jest stosowany u pacjentów dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej łuszczycą zwykłą (plackowatą) obejmującą duże obszary skóry.

Stosowanie leku Kyntheum przyniesie korzyść polegającą na poprawie stanu skóry i zmniejszeniu objawów przedmiotowych i podmiotowych łuszczycy, takich jak: swędzenie, zaczerwienienie, tworzenie łusek, palenie, pieczenie, pękanie, łuszczenie się i ból.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kyntheum

Kiedy nie stosować leku Kyntheum:

jeśli pacjent ma uczulenie na brodalumab lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje aktywna choroba Crohna;

jeśli u pacjenta występuje zakażenie, które lekarz uzna za istotne (na przykład czynna gruźlica).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kyntheum należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

jeśli u pacjenta występuje choroba Crohna w wywiadzie;

jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek myśli lub działania samobójcze, depresja, lęk lub zaburzenia nastroju;

jeśli u pacjenta występuje obecnie zakażenie lub jeśli występowały u niego nawracające zakażenia;

jeżeli u pacjenta występują długotrwałe (przewlekłe) zakażenia;

jeżeli pacjent choruje na gruźlicę, uzyskał dodatni wynik w próbie tuberkulinowej lub miał bliski kontakt z osobą chorą na gruźlicę; pacjent może być leczony innym lekiem przeciwgruźliczym przed rozpoczęciem przyjmowania leku Kyntheum;

jeśli pacjent w ostatnim czasie był szczepiony lub jeśli planuje szczepienie. Nie można podawać pewnych rodzajów szczepionek (zwanych szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje) pacjentom stosującym lek Kyntheum;

jeśli pacjentka stosowała lek Kyntheum podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży, przed zaszczepieniem dziecka powinna omówić to z lekarzem;

jeśli pacjent stosuje jakiekolwiek inne leczenie z powodu łuszczycy, takie jak leczenie immunosupresyjne lub fototerapia światłem ultrafioletowym.

Po rozpoczęciu stosowania leku Kyntheum należy natychmiast porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

jeżeli u pacjent został poinformowany przez lekarza, że rozwinęła się u niego choroba Crohna;

jeżeli pacjent ma depresję, odczuwa lęk, ma myśli samobójcze lub nietypowe zmiany nastroju;

jeżeli u pacjenta występuje zakażenie lub jakiekolwiek objawy zakażenia wymienione w części 4 „Możliwe działania niepożądane”;

jeżeli pacjent został poinformowany, że choruje na gruźlicę.

Dzieci i młodzież

Lek Kyntheum nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat), ponieważ nie był badany w tej grupie wiekowej.

Kyntheum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie:

o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować;

o otrzymanym ostatnio przez pacjentkę szczepieniu lub planowanym szczepieniu pacjentki albo dziecka, patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kyntheum”.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Kyntheum nie był badany u kobiet w ciąży i nie wiadomo, czy może wyrządzić szkody nienarodzonemu dziecku. Z tego powodu najlepiej jest unikać stosowania leku Kyntheum w okresie ciąży. Kobietom w wieku rozrodczym zaleca się unikanie zajścia w ciążę i stosowanie odpowiedniej antykoncepcji w czasie stosowania leku Kyntheum i przez co najmniej 12 tygodni po przyjęciu ostatniej dawki leku Kyntheum.

Nie wiadomo, czy brodalumab przenika do mleka ludzkiego. Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna porozmawiać z lekarzem. Lekarz pomoże podjąć pacjentce decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub zaprzestaniu stosowania leku Kyntheum. Wspólnie powinni rozważyć korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla matki związane

z przyjmowaniem leku Kyntheum.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Kyntheum nie ma wpływu na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.Jak stosować lek Kyntheum

Lek Kyntheum powinien być przepisywany przez lekarza mającego doświadczenie w diagnostyce i leczeniu łuszczycy.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jaką ilość leku Kyntheum należy podać

Lekarz zdecyduje, jaką ilość leku Kyntheum należy podać i jak długo należy go stosować. Zalecana dawka wynosi 210 mg w jednym wstrzyknięciu.

Po przyjęciu pierwszej dawki pacjent będzie przyjmował cotygodniowe wstrzyknięcia

w tygodniu 1 (tydzień po podaniu pierwszej dawki) i w tygodniu 2 (dwa tygodnie po przyjęciu pierwszej dawki). Następnie pacjent będzie przyjmował jedno wstrzyknięcie co dwa tygodnie.

Lek Kyntheum jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Lekarz będzie regularnie kontrolował stan pacjenta, aby sprawdzić, czy leczenie przynosi pożądane rezultaty. Jeśli pacjent uważa, że objawy przedmiotowe i podmiotowe łuszczycy nie uległy zmniejszeniu w wyniku stosowania leku Kyntheum, powinien poinformować o tym lekarza.

Jak lek Kyntheum jest podawany

Lek Kyntheum jest podawany jako wstrzyknięcie pod skórę (zwanym wstrzyknięciem podskórnym).

Wskazówki dotyczące samodzielnego podawania

Należy zapoznać się ze szczegółową „Instrukcją użycia” dołączoną do tego leku, aby dowiedzieć się o właściwych sposobach przechowywania, przygotowania i podawania wstrzyknięć w warunkach domowych.

Jeżeli lekarz zadecyduje, że pacjent lub opiekun mogą wykonywać wstrzyknięcia w warunkach domowych, pacjent lub opiekun zostaną przeszkoleni w zakresie właściwego przygotowania

i wstrzykiwania leku Kyntheum. Pacjent i opiekun nie powinni podejmować prób wstrzykiwania leku Kyntheum, zanim lekarz lub pielęgniarka nie zademonstruje, jak to robić.

Nie wstrząsać ampułko-strzykawką przed użyciem.

Lek Kyntheum jest wstrzykiwany w górną część nogi (uda) lub w brzuch przez pacjenta lub opiekuna. Opiekun może również podać wstrzyknięcie w górną, zewnętrzną część ramienia.

Nie wstrzykiwać w miejscach, gdzie skóra jest tkliwa, zasiniona, zaczerwieniona, stwardniała lub objęta zmianami łuszczycowymi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kyntheum

Jeśli pacjent otrzymał większą niż zalecana ilość leku Kyntheum lub jeśli dawkę leku podano wcześniej niż w terminie zaleconym przez lekarza, należy poinformować o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Kyntheum

Jeśli pacjent pominął wstrzyknięcie leku Kyntheum, powinien wstrzyknąć następną dawkę tak szybko, jak to możliwe po pominięciu poprzedniej dawki. Następnie pacjent powinien porozmawiać

z lekarzem o tym, kiedy wstrzyknąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Kyntheum

Nie należy przerywać stosowania leku Kyntheum bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W przypadku przerwania leczenia objawy łuszczycy mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poważne działania niepożądane

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy poważnego zakażenia, należy natychmiast zgłosić to lekarzowi lub skorzystać z pomocy medycznej.

Możliwe poważne zakażenia (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób) — do objawów mogą należeć:

gorączka, objawy grypopodobne, nocne poty;

uczucie zmęczenia lub duszność, uporczywie utrzymujący się kaszel;

ciepła, zaczerwieniona i bolesna skóra lub bolesna wysypka skórna z obecnością pęcherzy.

Inne zgłaszane działania niepożądane

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób):

biegunka;

mdłości;

zaczerwienienie, ból, swędzenie, zasinienie lub krwawienie w miejscu podania leku;

zmęczenie;

ból w obrębie jamy ustnej lub gardła;

mała liczba krwinek białych;

zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity (obejmujące skórę stóp i pachwin);

gorączka (grypa);

ból głowy;

ból stawów;

ból mięśni.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób):

drożdżyca (kandydoza) jamy ustnej, gardła lub narządów płciowych;

wydzielina z oczu, której towarzyszy swędzenie, zaczerwienienie i obrzęk (zapalenie spojówek).

Większość z tych działań niepożądanych jest łagodna lub umiarkowana. Jeśli jakiekolwiek objawy niepożądane staną się ciężkie, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Kyntheum

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na zewnętrznym pudełku i na etykiecie ampułko-strzykawki po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w zewnętrznym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać.

Lek Kyntheum może być przechowywany w temperaturze do 25°C, w zewnętrznym pudełku, przez 14 dni. Należy wyrzucić lek Kyntheum, jeżeli nie został wykorzystany przez 14 dni przechowywania w temperaturze pokojowej.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że roztwór jest mętny, odbarwiony, zawiera grudki, kłaczki lub cząstki stałe.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kyntheum

-Substancją czynną leku jest brodalumab. Każda ampułko-strzykawka zawiera 210 mg brodalumabu w 1,5 ml roztworu.

-Pozostałe składniki to: prolina, glutaminian, polisorbat 20 i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Kyntheum i co zawiera opakowanie

Lek Kyntheum ma postać przezroczystego lub lekko perłowego roztworu do wstrzykiwań, bezbarwnego do lekko żółtego płynu, bez wytrąconych cząstek.

Lek Kyntheum jest dostępny w opakowaniu zawierającym dwie ampułko-strzykawki do jednorazowego użytku.

Podmiot odpowiedzialny

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dania

Wytwórca

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

LEO Pharma N.V./S.A

LEO Pharma A/S

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Tel: +45 44 94 58 88

България

Luxembourg/Luxemburg

Borola Ltd

LEO Pharma N.V./S.A

Teл.: +359 2 9156 136

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika

Magyarország

LEO Pharma s.r.o.

LEO Pharma

Tel: +420 225 992 272

Tel: +36 1 888 0525

Danmark

Malta

LEO Pharma AB

PHARMA-COS LTD

 

Tlf: +45 70 22 49 11

Tel: +356 2144 1870

Deutschland

Nederland

LEO Pharma GmbH

LEO Pharma B.V.

Tel: +49 6102 2010

Tel: +31 205104141

Eesti

Norge

LEO Pharma A/S

LEO Pharma AS

Tel: +45 44 94 58 88

Tlf: +47 22514900

Ελλάδα

Österreich

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

LEO Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 68 34322

Tel: +43 1 503 6979

España

Polska

Laboratorios LEO Pharma, S.A.

LEO Pharma Sp. z o.o.

Tel: +34 93 221 3366

Tel.: +48 22 244 18 40

France

Portugal

LEO Pharma

LEO Farmacêuticos Lda.

Tél: +33 1 3014 4000

Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska

România

Remedia d.o.o

LEO Pharma Romania

Tel: +385 1 3778 770

Tel: +40 213121963

Ireland

Slovenija

LEO Laboratories Ltd

PHARMAGAN d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 490 8924

Tel: +386 4 2366 700

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

LEO Pharma s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5939 6236

Italia

Suomi/Finland

LEO Pharma S.p.A

LEO Pharma Oy

Tel: +39 06 52625500

Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος

Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

LEO Pharma AB

Τηλ: +357 2537 1056

Tel: +46 40 3522 00

Latvija

United Kingdom

LEO Pharma A/S

LEO Laboratories Ltd

Tel: +45 44 94 58 88

Tel: +44 (0) 1844 347333

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

Instrukcja użycia:

Kyntheum (brodalumab)

Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Do podawania podskórnego

Lek Kyntheum jest dostępny się w ampułko-strzykawce do jednorazowego użytku. Każda strzykawka zawiera jedną dawkę 210 mg leku Kyntheum. Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka powiedzą, jak często należy wstrzykiwać lek. Każda ampułko-strzykawka z lekiem Kyntheum może być użyta tylko raz.

Jeżeli lekarz zadecyduje, że pacjent lub opiekun mogą wykonywać wstrzyknięcia w warunkach domowych, pacjent zostanie przeszkolony w zakresie właściwego przygotowania i wstrzykiwania leku Kyntheum. Nie należy podejmować samodzielnych prób wstrzykiwania, zanim lekarz nie zademonstruje właściwego sposobu jego wykonywania.

Przed zastosowaniem ampułko-strzykawki z lekiem Kyntheum należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Jeżeli pacjent lub opiekun mają jakiekolwiek pytania związane

z właściwym sposobem wstrzykiwania leku Kyntheum, powinni zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Opis części

 

Przed użyciem

Po użyciu

Tłok

Wciśnięty tłok

Uchwyty

 

 

na palce

Uchwyty

Etykieta

i termin

na palce

ważności

Etykieta

Korpus

zużytej

i termin

strzykawki

ważności

 

Korpus

 

strzykawki

Zużyta igła

 

Lek

 

Założona szara

Zdjęta szara

nasadka igły

nasadka igły

Ważne: Igła znajduje się w środku

 

Ważne

Przed zastosowaniem ampułko-strzykawki z lekiem Kyntheum należy przeczytać te istotne informacje:

Przechowywanie ampułko-strzykawek z lekiem Kyntheum

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym pudełku w celu ochrony przed światłem lub uszkodzeniem.

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

W razie potrzeby ampułko-strzykawka z lekiem Kyntheum może być przechowywana

w temperaturze pokojowej do 25°C przez maksymalnie 14 dni. Należy wyrzucić lek Kyntheum, który był przechowywany w temperaturze pokojowej przez dłużej niż 14 dni.

Nie zamrażać.

Stosowanie ampułko-strzykawki z lekiem Kyntheum

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Nie wstrząsać.

Nie zdejmować szarej nasadki igły, dopóki pacjent nie będzie gotowy na wstrzyknięcie.

Nie stosować ampułko-strzykawki z lekiem Kyntheum, jeżeli została upuszczona na twardą powierzchnię. Strzykawka może być uszkodzona.

Krok 1: Przygotowywanie

A. Wyjąć ampułko-strzykawkę z lekiem Kyntheum z opakowania

Chwycić za korpus strzykawki, aby wyjąć ją z tacki.

Przytrzymać palcem róg tacki, aby zabezpieczyć ją podczas wyjmowania strzykawki.

Chwycić tutaj

Pudełko z niewykorzystanymi strzykawkami odłożyć z powrotem do lodówki.

Ze względów bezpieczeństwa:

Nie trzymać za tłok.

Nie trzymać za szarą nasadkę igły.

Nie zdejmować szarej nasadki igły, dopóki pacjent nie będzie gotowy na wstrzyknięcie.

Nie zdejmować uchwytów na palce. Są one częścią strzykawki.

Pozostawić strzykawkę w temperaturze pokojowej na co najmniej 30 minut przed wstrzyknięciem.

Nie wkładać strzykawki z powrotem do lodówki, jeśli osiągnęła już temperaturę pokojową.

Nie podejmować prób podgrzewania strzykawki za pomocą źródeł ciepła, takich jak gorąca woda lub kuchenka mikrofalowa.

Nie narażać strzykawki na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Nie wstrząsać strzykawką.

Ważne: Zawsze trzymać ampułko-strzykawkę za korpus strzykawki.

B. Sprawdzić ampułko-strzykawkę z lekiem Kyntheum

 

Etykieta i termin

Korpus

ważności

Tłok

strzykawki

Uchwyty na palce

Założona szara Lek nasadka igły

Zawsze trzymać strzykawkę za korpus strzykawki.

Upewnić się, że lek znajdujący się w strzykawce jest przejrzysty do lekko perłowego i bezbarwny lub lekko żółty.

Nie używać strzykawki, jeśli:

lek jest mętny, odbarwiony, zawiera kłaczki lub cząstki stałe;

jakakolwiek część wydaje się pęknięta lub uszkodzona.

C. Zgromadzić materiały potrzebne do wykonania wstrzyknięcia

Dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.

Na czystej, stabilnej powierzchni roboczej umieścić:

nową strzykawkę;

waciki nasączone alkoholem;

watkę lub gazik;

plaster;

pojemnik na ostre przedmioty (kolor i wygląd pojemnika mogą się różnić w zależności od wymogów krajowych).

D. Przygotować i oczyścić miejsce wstrzyknięcia leku

Górna część ramienia

Brzuch

Udo

Pacjent lub opiekun mogą wstrzyknąć lek w:

udo;

brzuch, z wyjątkiem 5-centymetrowego obszaru wokół pępka.

Tylko opiekun może wstrzyknąć lek w:

zewnętrzny obszar górnej części ramienia.

Nie wstrzykiwać w miejscach, gdzie skóra jest tkliwa, zasiniona, zaczerwieniona lub stwardniała.

Należy również unikać okolic blizn i znamion.

Unikać wstrzykiwania bezpośrednio w wypukłe, zgrubiałe, zaczerwienione lub pokryte łuskami miejsca na skórze.

Oczyścić planowane miejsce wstrzyknięcia wacikiem nasączonym alkoholem. Odczekać, aż skóra wyschnie.

Nie dotykać tego obszaru ponownie przed wstrzyknięciem.

Jeśli wstrzyknięcie ma być wykonane w tym samym obszarze co wcześniejsze, należy wybrać inne miejsce wkłucia igły.

Krok 2: Przygotowanie do wykonania wstrzyknięcia

E. Gdy pacjent jest gotowy na wstrzyknięcie, zdjąć szarą nasadkę igły w linii prostej i z dala od ciała

Wyrzucić nasadkę igły do pojemnika na ostre przedmioty.

Nie przekręcać ani nie zginać szarej nasadki igły.

Nie nakładać szarej nasadki igły z powrotem na strzykawkę.

Kropla płynu na czubku igły jest zjawiskiem normalnym.

F. Chwycić fałd skóry, aby utworzyć napiętą powierzchnię

Mocno chwycić fałd skóry palcami, tworząc obszar o szerokości około 5 centymetrów.

Ważne: Trzymać fałd skóry do czasu zakończenia wstrzykiwania.

Krok 3: Wstrzykiwanie

G. Utrzymywać fałd skóry między palcami. Po zdjęciu szarej nasadki igły wprowadzić strzykawkę do skóry pod kątem od 45 do 90 stopni

Nie kłaść palca na tłoku podczas wprowadzania igły.

H. Powoli i jednostajnie popychać tłok aż do samego dołu, dopóki nie przestanie się przesuwać

I. Po zakończeniu zdjąć kciuk z tłoka. Następnie delikatnie wyjąć strzykawkę ze skóry

Ważne: Jeżeli po wyjęciu strzykawki wydaje się, że lek nadal znajduje się w pojemniku strzykawki, oznacza to, że pacjent nie otrzymał całej dawki. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Krok 4: Zakończenie

J. Wyrzucić zużytą strzykawkę

Zaraz po użyciu umieścić zużytą ampułko-strzykawkę w odpornym na przebicie pojemniku na ostre przedmioty.

Nie używać ponownie strzykawki.

Nie poddawać recyklingowi strzykawki ani pojemnika na ostre przedmioty ani nie wyrzucać ich do domowych pojemników na odpadki.

Ważne: Pojemnik na ostre przedmioty należy zawsze przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

K. Sprawdzić miejsce wstrzyknięcia leku

Jeżeli w miejscu wstrzyknięcia leku znajduje się krew, przycisnąć je watką lub gazikiem. Nie pocierać miejsca wstrzyknięcia leku. W razie potrzeby przykleić plaster.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę