Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Charakterystyka produktu leczniczego - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaMabCampath
Kod ATCL01XC04
Substancjaalemtuzumab
ProducentGenzyme Europe B.V.

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MabCampath 10 mg/ml, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jeden ml zawiera 10 mg alemtuzumabu

Każda ampułka zawiera 30 mg alemtuzumabu

Alemtuzumab jest uzyskanym metodą inżynierii genetycznej humanizowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1 kappa, skierowanym przeciwko glikoproteinie (CD52) o masie 21-28 kD, znajdującym się na powierzchni limfocytów. Przeciwciało wytwarzane jest w komórkach ssaków (jajnika chomika chińskiego), hodowanych w postaci zawiesiny w pożywce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

 

 

Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji.

 

 

 

Koncentrat bezbarwny lub barwy lekko żółtej.

 

 

 

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Wskazania do stosowania

MabCampath jest wskazany do stosowania u pacjentówpozwoleniaz przewlekłą białaczką limfocytową B- komórkową (ang. B-cell Chronic Lymphocytic Leukaemia B-CLL), u których skojarzona

chemioterapia zawierająca fludarabinę nie jest łaściwa.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

 

 

nego

 

ż

MabCampath należy stosować pod n dzorem lekarza, mającego doświadczenie w prowadzeniu

leczenia przeciwnowotworowego.wa

 

Dawkowanie

bez

 

leczniczy

 

 

W pierwszym tygodn u leczenia produkt MabCampath należy podawać zwiększając kolejne dawki – w pierwszej dobie 3 mg, w drugiej 10 mg, a w trzeciej 30 mg, jeśli każda poprzednia dawka była dobrze tolerowana. Następnie, zaleca się podawanie dawki 30 mg/dobę trzy razy w tygodniu, co drugi

dzień, maksymalnie przez 12 tygodni.

UProduktwiększości pacjentów w ciągu 3-7 dni można osiągnąć dawkę do 30 mg/dobę. Jeśli po zastosowaniu dawki 3 mg/dobę lub 10 mg/dobę wystąpią ostre, umiarkowane do nasilonych działania niepożądane

takie jak niedociśnienie, sztywność mięśni, gorączka, zadyszka, dreszcze, wysypka i skurcz oskrzeli (niektóre z nich mogą być następstwem uwolnienia cytokin), podaną dawkę należy powtarzać aż do uzyskania dobrej tolerancji produktu. Dopiero wówczas można zwiększyć dawkę produktu (patrz punkt 4.4).

Mediana okresu trwania leczenia wynosiła 11,7 tygodni u wcześniej nieleczonych pacjentów oraz 9,0 tygodni u wcześniej leczonych pacjentów.

Po uzyskaniu pełnej odpowiedzi na leczenie (spełnienie wszystkich laboratoryjnych i klinicznych kryteriów), MabCampath należy odstawić a stan pacjenta kontrolować. Gdy stan pacjenta poprawia się (tzn. uzyskano częściową odpowiedź lub choroba ustabilizowała się) i przez 4 tygodnie lub dłużej

osiągane jest plateau bez dalszej poprawy, MabCampath należy odstawić a stan pacjenta kontrolować. Leczenie należy przerwać w przypadku stwierdzonej progresji choroby.

Podawanie z innymi produktami leczniczymi

Premedykacja

W okresie zwiększania dawki oraz później, jeżeli jest uzasadnione klinicznie, 30–60 minut przed każdą infuzją produktu MabCampath, pacjentów należy premedykować doustnymi lub dożylnymi steroidami oraz odpowiednimi lekami przeciwhistaminowymi i przeciwbólowymi (patrz punkt 4.4).

Profilaktyka antybiotykowa

W czasie leczenia, jak i po jego zakończeniu wszystkim pacjentom należy rutynowo podawać

antybiotyki i środki przeciwwirusowe (patrz punkt 4.4).

do

obrotu

 

Dostosowanie dawkowania

 

Biorąc pod uwagę mechanizm działania produktu MabCampath nie zaleca się modyfikacji dawki w przypadku ciężkiej limfopenii.

W przypadku ciężkiego zakażenia lub ciężkiego działania toksycznego na kład krwiotwórczy, stosowanie produktu MabCampath należy przerwać do czasu ustąpienia objawów. Zaleca się

przerwanie podawania produktu MabCampath pacjentom, u których liczba łytek krwi zmniejsza się

 

dopuszczenie

do wartości < 25 000/ l lub, u których bezwzględna liczba neutrofilów (ang. Absolute Neutrophil

na

 

Count - ANC) zmniejsza się do wartości < 250/pozwolenia. Produkt M bCampath można zastosować ponownie

po ustąpieniu zakażenia lub objawów toksyczności. Należy stałe przerwać podawanie produktu MabCampath, jeśli wystąpi niedokrwistość autoimmun ogiczna lub małopłytkowość autoimmunologiczna. Poniższa tabela przedstawia zalecany sposób modyfikacji dawki produktu po

wystąpieniu działania toksycznego na układ krwi

twórczy:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC < 250/μnegol i (lub) liczba płytek krwi ≤25 000/μl

 

Wartości hematologiczne

 

Modyfikacja dawki*

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

bez

wa

 

Wstrzymać leczenie produktem MabCampath.

 

 

 

 

 

Za pierwszym razem

 

 

Gdy wartość ANC ≥ 500/μl i liczba płytek ≥ 50

 

 

000/μl, można wznowić leczenie produktem

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

MabCampath 30 mg na dawkę

 

 

 

 

 

 

Wstrzymać leczenie produktem MabCampath.

Za drugim razem

 

 

 

 

Gdy wartość CNA ≥ 500/l i liczba płytek ≥ 50

 

 

 

 

000/μl, można wznowić leczenie produktem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MabCampath 10 mg na dawkę

Produkt

 

 

 

 

 

Wstrzymać terapię produktem MabCampath

Za trzecim razem

 

 

 

 

Jeśli wystąpi zmniejszenie liczby płytek krwi

i (lub) ANC do ≤ 50% wartości wyjściowej u

pacjentów rozpoczynających leczenie z wartością wyjściową ANC wynoszącą ≤ 250/ l i (lub)

 

 

wartością wyjściową liczby płytek krwi wynoszącą 25 000/ l

 

 

 

 

 

 

Wstrzymać leczenie produktem MabCampath.

Za pierwszym razem

 

 

 

Jeśli wartości hematologiczne powrócą do

 

 

 

wyjściowych, można wznowić leczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produktem MabCampath 30 mg na dawkę

 

 

 

 

 

 

Wstrzymać leczenie produktem MabCampath.

Za drugim razem

 

 

 

 

Jeśli wartości hematologiczne powrócą do

 

 

 

 

wyjściowych, można wznowić leczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produktem MabCampath 10 mg na dawkę

 

 

 

 

 

 

Za trzecim razem

 

 

 

 

Wstrzymać terapię produktem MabCampath

 

 

 

 

 

 

 

Sposób podawania
*Jeśli opóźnienie terapii trwa dłużej niż 7 dni, należy wznowić terapię produktem MabCampath od ponownego zwiększania dawki, od dawki 3 mg przez 10 mg do 30 mg, w zależności od tolerancji.
Specjalne grupy pacjentów
Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
Zalecenia jak podano powyżej dla osób dorosłych. Stan pacjentów należy starannie kontrolować (patrz punkt 4.4).
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Roztwór produktu MabCampath musi być sporządzony zgodnie z instrukcją zawartą w punkcie 6.6. Każdą dawkę należy podawać w infuzji dożylnej, trwającej około 2 g dziny.

Nie prowadzono badań.

obrotu

Dzieci i młodzież

 

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego MabCampathdo

u dzieci i

młodzieży w wieku do 17. roku życia. Brak dostępnych danych.

dopuszczenie

 

 

 

4.3

Przeciwwskazania

 

 

 

na

 

 

 

 

 

-

Nadwrażliwość na alemtuzumab, białka mysie lub którykolwiek ze składników produktu.

-

Czynne zakażenia ogólnoustrojowe.

pozwolenia

 

-

Zakażenie wirusem HIV.

 

 

 

-

Czynne inne nowotwory.

 

 

 

-

Ciąża.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

 

 

 

nego

 

 

 

 

ż

 

 

Poważne działania niepożądane, które mogą wystąpić w wyniku zwiększania dawki początkowej,

 

 

wa

 

 

 

a niektóre z nich mogą być spo odowane uwalnianiem cytokin, obejmują: niedociśnienie tętnicze, dreszcze/sztywność mięśni,bezgorączkę, zadyszkę i wysypkę. Dodatkowe reakcje to: nudności,

pokrzywka, wymioty, zmęczenie, duszność, ból głowy, świąd, biegunka i skurcz oskrzeli. U wcześniej nieleczonychleczniczypacjentów otrzymujących produkt MabCampath jak i u pacjentów wcześniej leczonych częstość występowan a reakcji związanych z infuzją, była największa w pierwszym tygodniu leczenia,

i zmniejszała się w drugim lub trzecim tygodniu leczenia.

ProduktJeżeli są działania umiarkowane do poważnych, przed każdym zwiększeniem dawki należy nadal podawać taką samą dawkę stosując odpowiednią premedykację, aż do uzyskania dobrej tolerancji

dawki zanim przejdzie się na wyższy poziom dawkowania. Jeżeli przerwa w leczeniu wynosiła dłużej niż 7 dni, w przypadku ponownego podania produktu MabCampath należy stopniowo zwiększać dawkę.

U pacjentów, którym podawano produkt MabCampath występowało przemijające niedociśnienie. Należy zachować ostrożność w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, dławicą piersiową i (lub) u pacjentów przyjmujących leki przeciw nadciśnieniu tętniczemu. W tej grupie pacjentów, zaobserwowano zawał mięśnia sercowego i zatrzymanie akcji serca związane z infuzją produktu MabCampath.

U pacjentów leczonych w przeszłości produktami o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym należy rozważyć dokonanie oceny i prowadzenie stałego monitorowania czynności serca (tj. echokardiografia, częstość akcji serca i masa ciała).

Zaleca się premedykację doustnymi lub dożylnymi steroidami 30-60 minut przed podaniem każdej dawki produktu MabCampath w okresie początkowego zwiększania dawki, jak również

w przypadkach, w których są wskazania kliniczne. Można zaprzestać podawania steroidów po osiągnięciu największej dawki produktu. Dodatkowo można podać doustny produkt przeciwhistaminowy, np. 50 mg difenhydraminy i przeciwbólowy, np. 500 mg paracetamolu. W przypadku, utrzymywania się poważnej reakcji związanej z infuzją można wydłużyć czas przeprowadzenia infuzji do 8 godzin licząc od momentu sporządzenia roztworu do infuzji.

Oczekiwane farmakologiczne działanie produktu MabCampath polegające na znacznym zmniejszeniu

liczby limfocytów jest nieuchronne i może być długotrwałe. Liczba limfocytów CD4 i CD8 zaczyna

powrót liczby CD4+ do ≥ 200 komórek/µl nastąpił 6 miesięcy po leczeniu, jednak w 2 miesiobrotuące po leczeniu średnia liczba wynosiła 183 komórek/ l. U pacjentów leczonych wcześniej, otrzymujących do

zwiększać się od 8-12 tygodnia leczenia i może powrócić do wartości sprzed leczenia w okresie kilku

miesięcy po odstawieniu leczenia. U pacjentów otrzymujących produkt MabCampath po raz pierwszy,

produkt MabCampath, średni czas, po jakim osiągana jest liczba 200 komórek/ l wynosi 2 miesiące licząc od ostatniej infuzji produktu, ale osiągnięcie wartości sprzed dopuszczenieleczenia moż trwać 12 miesięcy

lub dłużej. Dlatego prawdopodobieństwo wystąpienia zakażeń oportunistycznych może być większe. W trakcie leczenia oraz co najmniej 2 miesiące po jego zakończeniu zdecydowanie zaleca się stosowanie profilaktyki przeciwko zakażeniom, np. 1 tabletkę produktu trimetoprim/sulfametoksazol 2 razy na dobę, 3 razy w tygodniu lub inny rodzaj profilaktyki zapalenia płuc wywołanego Pneumocystis jiroveci (PCP) oraz skuteczny doustny środek przeciwko o ryszczce, jak np. famcyklowir w dawce 250 mg 2 razy na dobę, przez co najmniej 2 miesiące lub dopóki nie uzyska się

limfocytów CD4+ w liczbie 200 komórek/ l lub większej.

na

 

Z powodu potencjalnego wystąpienia potransfuzyjnej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (TAGVHD, ang. Transfussion Associated Graft Versus Host Disease) zaleca się, aby pacjenci leczeni produktem MabCampath, otrzymywali produkty krwiopochodne, które są napromieniane.

Może istnieć zwiększone ryzyko powikłań zakapozwoleniaż ń spowodow ne leczeniem wieloma chemioterapeutykami lub lekami biologicznymi.

Bezobjawowa, stwierdzona w badaniachnegolaboratoryjnych wiremia cytomegalowirusem (CMV) nie musi być koniecznie uznana za poważ ą infekcję wymagającą przerwania leczenia. W przypadku objawowej infekcji CMV, w trakciewaleczenia produktem MabCampath i co najmniej przez 2 miesiące po jego zakończeniu należy prowadzić stałą obserwację kliniczną.

Najczęściej po 5-8 tygodniachbezod rozpoczęcia leczenia obserwowano przemijającą neutropenię stopnia 3. lub 4. U wileczniczyększości pacjentów przemijająca trombocytopenia stopnia 3. lub 4. występuje najczęściej w ciągu p erwszych 2 tygodni leczenia, a następnie zaczyna powracać do wartości

prawidłowych. W wiązku z tym, u pacjentów wskazane jest kontrolowanie parametrów

hematologiczny h. Jeśli nasila się poważne działanie toksyczne na układ krwiotwórczy produktu ProduktMabCampa h, stosowanie produktu należy przerwać do czasu ustąpienia objawów. Leczenie można wznowić po ustąpieniu działania toksycznego na układ krwiotwórczy (patrz punkt 4.2). Podawanie

pro uktu MabCampath należy przerwać i nie ponawiać, jeśli wystąpi niedokrwistość autoimmunologiczna lub autoimmunologiczna małopłytkowość.

W trakcie leczenia produktem MabCampath należy wykonywać badania krwi z rozmazem oraz oznaczanie liczby płytek krwi w regularnych odstępach czasu, częściej u pacjentów z rozwijającą się cytopenią.

Regularne i systematyczne kontrolowanie ekspresji CD52 nie jest elementem rutynowej praktyki klinicznej. Potwierdzenie ekspresji CD52 może być zasadne, jeśli bierze się pod uwagę możliwość powtórzenia leczenia. U wcześniej nieleczonych pacjentów otrzymujących produkt MabCampath nie zaobserwowano utraty ekspresji CD52 w czasie progresji choroby lub zgonu.

U pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne lub reakcje nadwrażliwości na produkt MabCampath

oraz na mysie lub chimeryczne przeciwciała monoklonalne.

W przypadku wystąpienia reakcji podczas podawania leku konieczne jest przygotowanie produktów leczniczych służących do leczenia reakcji nadwrażliwości oraz gotowość do leczenia stanów nagłych (patrz punkt 4.2).

Mężczyźni oraz kobiety w wieku rozrodczym, w czasie leczenia produktem MabCampath oraz przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji (patrz punkt 4.6 i 5.3).

Nie prowadzono badań, w których oceniano zależność pomiędzy wiekiem pacjentów i toksycznością produktu MabCampath. Zasadniczo u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) tolerancja leczenia cytotoksycznego jest mniejsza niż u pacjentów młodszych. Ponieważ białaczka limfocytobrotuwa

występuje najczęściej u osób starszych, pacjenci ci powinni znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarza

(patrz punkt 4.2). W badaniach z udziałem pacjentów wcześniej nieleczonych, jak i leczonych nie

zaobserwowano znaczących różnic w bezpieczeństwie i skuteczności związanych z wiekiem; jednak

wielkości baz danych są ograniczone.

dopuszczenie

do

 

 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

 

Nie prowadzono badań dotyczących interakcji produktu MabCampath

innymi lekami, nie są, więc

znane istotne klinicznie interakcje produktu z innymi lekami. Nie oczek

je się interakcji typu lek-lek

zależnej od P450, ponieważ produkt MabCampath jest rekombinowanym, humanizowanym białkiem.

Jednakże zaleca się, aby nie podawać produktu MabCampath w ciągu 3 tygodni po stosowaniu innych

chemioterapeutyków.

pozwolenia

na

 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

 

Chociaż nie prowadzono badań w tym kierunku zaleca się, aby co najmniej przez 12 miesięcy po leczeniu produktem MabCampath pacjenci nie otrzymywali szczepionek zawierających żywe wirusy. Nie badano wpływu produktu na zdolność do wy ływania pierwotnej lub wtórnej odpowiedzi humoralnej na jakąkolwiek szczepionkę.

Ciąża

nego

 

 

ż

Produkt MabCampath jest przeci skazany do stosowania w okresie ciąży. Wiadomo, że ludzkie IgG

 

wa

przenikają przez barierę łożyskową, produkt MabCampath także może przenikać przez barierę

bez

 

łożyskową i w związku z tym, może potencjalnie zmniejszać liczbę limfocytów typu B i T u płodu. Nie prowadzonoleczniczybadań oceniających wpływ produktu na reprodukcję u zwierząt. Nie wiadomo, czy produkt MabCampath podawany kobietom w ciąży wywołuje uszkodzenia płodu.

Mężczyźni oraz kobiety w wieku rozrodczym, w czasie leczenia produktem MabCampath oraz przez 6

Ka mienie piersią

miesięcy po zakończeniu leczenia powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji (patrz punktProdukt5.3).

Nie wiadomo, czy produkt MabCampath przenika do mleka ludzkiego. Jeśli zastosowanie leku jest konieczne, karmienie piersią należy przerwać w czasie leczenia produktem MabCampath i nie ponawiać przez co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.

Płodność

Nie przeprowadzono, dających jednoznaczne wyniki, badań oceniających wpływ produktu leczniczego MabCampath na płodność. Nie wiadomo, czy produkt leczniczy MabCampath wpływa na zdolności rozrodcze (patrz punkt 5.3).

Odoskrzelowe zapalenie płuc
Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych
Kandydoza jamy ustnej

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ donoszono o występowaniu splątania i senności.

4.8 Działania niepożądane

Poniższe tabele przedstawiają działania niepożądane wg klasyfikacji układów i narządów wg MedDRA (MedDRA SOCs). Częstość ich występowania oparta jest na danych z badania klinicznego.

Do opisania poszczególnych reakcji i ich synonimów oraz związanych z nim stanów użyto najbardziej odpowiedniego terminu MEDRA.

(≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko ( 1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko ( 1/10 000). Ze wzglobrotuędu na

Częstości zdefiniowano, jako: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często

wielkość badanej populacji; n=147 dla pacjentów wcześniej nieleczonych i n=149 dla wczedośniej leczonych pacjentów, informacje na temat zdarzeń występujących z mniejszą ęstością nie są dostępne.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi produktu leczniczego MabCampath są: działania

niepożądane związane z infuzją (gorączka, dreszcze, niedociśnienie tętnicze, pokrzywka, nudności,

wysypka, tachykardia, duszność), cytopenie (neutropenia, limfopenia, trombocytopenia, anemia),

zakażenia (wiremia CMV, zakażenie CMV, inne zakażenia), objawy tyczące układu pokarmowego

dopuszczenie

(nudności, wymioty, ból w jamie brzusznej) i objawy dotyczące układu nerwowego (bezsenność, lęk).

 

 

na

Najczęstsze działania niepożądane o ciężkim przebiegu to cytope ie, działania niepożądane związane

z infuzją oraz immunosupresja/zakażenia.

pozwolenia

 

 

 

Działania niepożądane u pacjentów wcześniej nielecz nych

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u pacjentów wcześniej nieleczonych z B-CLL oparte są na obserwacjach niepożądanych działań, które wystąpiły podczas badania u 147 pacjentów uczestniczących w randomizowanym, kontr l wanym badaniu produktu MabCampath

w monoterapii, podawanego dożylnie w dawce 30 mg trzy razy w tygodniu przez okres 12 tygodni,

włącznie z okresem zwiększenia dawki.negoU około 97% pacjentów wcześniej nieleczonych wystąpiły

 

 

ż

 

 

działania niepożądane; najczęściej występowały w pierwszym tygodniu terapii.

 

 

wa

 

 

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane, obserwowane

podczas leczenia lub w ciągu 30 dni po zakończeniu leczenia produktem MabCampath, są

wymienione zgodnie

bez

 

 

 

mniejszającym się nasileniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja układów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

i narządów

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

Zakażenia i zarażenia

Wiremia

Zapalenie płuc

Posocznica

pasożytnicze

cytomegalowirusowa

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

Zakażenie

Zapalenie oskrzeli

Bakteriemia

 

cytomegalowirusem

 

gronkowcowa

 

 

 

Zapalenie gardła

Gruźlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja układów i narządów

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zaburzenia układu immunologicznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zaburzenia psychiczne Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia oka

Zaburzenia serca

Produkt

leczniczy

 

Zaburzenia naczyniowe

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia żołądka i

Bardzo często

 

 

nego

 

ż

bez

wa

 

 

 

Niedociśnienie

Nudności

 

Często

 

 

Niezbyt często

 

 

 

 

 

Zapalenie pęcherza

 

 

 

 

Grzybica ciała

 

 

 

 

 

Zapalenie

 

 

 

 

 

nosogardzieli

 

 

 

 

 

Nieżyt nosa

 

 

Gorączka

 

 

Agranulocytoza

 

neutropeniczna

 

 

 

 

Neutropenia

 

Limfopenia

 

 

Leukopenia

 

 

Powiększenie węzłów

 

 

 

 

chłonnych

obrotu

 

 

 

 

 

 

Trombocytopenia

Krwawienie z nosa

 

Anemia

 

 

Reakcja anafilaktyczna

 

 

 

 

 

Lęk

 

 

Nadwrażliwodość

 

 

 

dopuszczenie

 

 

Zmniejszenie masy

Zespół rozpadu guza

 

ciała

 

 

Hiperglikemia

 

 

 

 

 

Zmniejszenie białka

 

 

 

 

całkowitego

 

 

 

na

 

Anoreksja

 

 

Omdlenie

 

Zawroty głowy

 

 

pozwoleniaNiedoczulica

 

pochodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

błędnikowego

 

 

Zawroty głowy

 

 

 

 

Drżenie

 

 

 

 

 

Parestezja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóle głowy

 

 

Zapalenie spojówek

 

 

 

 

 

Sinica

 

 

Zatrzymanie

 

 

 

 

 

akcji serca

 

 

Bradykardia

 

Zawał mięśnia

 

 

 

 

 

sercowego

 

 

Tachykardia

 

Dławica piersiowa

 

Częstoskurcz

 

Migotanie

 

 

zatokowy

 

 

przedsionków

 

 

 

 

 

Nadkomorowe

 

 

 

 

 

zaburzenie rytmu serca

 

 

 

 

Bradykardia zatokowa

 

 

 

 

Dodatkowe pobudzenia

 

 

 

 

nadkomorowe

 

 

Nadciśnienie

 

Niedociśnienie tętnicze

 

 

 

 

ortostatyczne

 

 

 

 

 

Uderzenia gorąca

 

 

 

 

Zaczerwienienie

 

Skurcz oskrzeli

 

Niedotlenienie narządów

 

 

 

 

i tkanek

 

 

Duszność

 

 

Wysięk opłucnowy

 

 

 

 

Dysfonia

 

 

 

 

 

Wyciek wodnisty z nosa

 

Wymioty

 

 

Niedrożność jelita

Klasyfikacja układów

Bardzo często

Często

 

 

Niezbyt często

 

i narządów

 

 

 

 

 

 

 

jelit

 

Bóle jamy brzusznej

Dolegliwości jamy ustnej

 

 

 

 

 

Dolegliwości żołądkowe

 

 

 

 

 

Biegunka

 

 

Zaburzenia skóry i

Pokrzywka

Alergiczne zapalenie

Wysypka świądowa

tkanki podskórnej

 

skóry

 

 

 

 

 

 

Wysypka

Świąd

 

 

Wysypka plamkowa

 

 

Nadmierne pocenie się

Wysypka rumieniowata

 

 

Rumień

 

 

Zapalenie skóry

Zaburzenia mięśniowo-

 

Bóle mięśni

 

Bóle kości

 

 

szkieletowe i tkanki

 

Bóle mięśniowo-

Bóle stawów

 

łącznej

 

szkieletowe

 

 

 

 

 

 

 

Bóle pleców

 

Mięśniowo-szkieletowy

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

ból klatki piersiowej

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

Skurcze mięśni

 

Zaburzenia nerek i dróg

 

 

 

 

Zmniejszone wydzielanie

moczowych

 

 

 

 

moc

 

 

 

 

 

 

 

Bolesne oddawanie

 

 

 

 

 

moczu

 

 

Zaburzenia ogólne i

Gorączka

Zmęczenie

 

 

Zapalenie błon

 

stany w miejscu

 

 

 

 

śluzowych

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

podania

Dreszcze

Osłabienie

na

 

Rumień w miejscu

 

 

 

 

podania

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowy obrzęk

 

 

 

 

 

Obrzęk w miejscu infuzji

 

 

 

 

 

Złe samopoczucie

Ostre działania niepożądane związane z infuzjpozwoleniaą obejmują: gorączkę, dreszcze, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, zmęczenie, wysypkę, pokrzywkę, duszność, ból głowy, świąd i biegunkę.

W większości przypadków nasilenie tych reakcji jest łagodne lub umiarkowane.

Ostre reakcje związane z infuzją pojawiajnegoą się zwykle w pierwszym tygodniu leczenia, a następnie

 

ż

stopniowo ustępują. Reakcje 3. i 4. stopnia związane z infuzją rzadko występują po upływie

pierwszego tygodnia leczenia.

wa

Działania niepożądane u pacjentów wcześniej leczonych

bez

 

Dane dotyczleczniczyące bezp eczeństwa stosowania w grupie wcześniej leczonych pacjentów z B-CLL oparte są na obserwacjach działań niepożądanych u 149 pacjentów uczestniczących w badaniu produktu

MabCampath b grupy kontrolnej (Badanie 1, 2 i 3). U ponad 80% wcześniej leczonych pacjentów Produktmogą wystąpić działania niepożądane; najczęściej występują jednak w pierwszym tygodniu.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zg dnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja

Bardzo często

Często

Niezbyt często

układów i

 

 

 

narządów

 

 

 

Zakażenia i

Posocznica

Zakażenie

Zakażenia bakteryjne

zarażenia

 

cytomegalowirusem

 

pasożytnicze

Zapalenie płuc

Zakażenie Pneumocystis

Zakażenia wirusowe

 

 

jiroveci

 

 

Opryszczka

Zapalenie płuc

Grzybicze zapalenie

 

 

 

skóry

Klasyfikacja

Bardzo często

układów i

 

narządów

 

Nowotwory

 

łagodne, złośliwe i

 

nieokreślone (w tym

 

torbiele i polipy)

 

Zaburzenia krwi i

Granulocytopenia

układu chłonnego

Trombocytopenia

 

 

Niedokrwistość

 

 

 

nego

 

 

ż

 

bez

wa

 

Zaburzenia układu

 

 

Zaburzenia leczniczyBrak łaknienia

 

immunologicznego

 

 

 

Produkt

 

 

 

metabolizmu i

 

 

 

żywiania

 

 

 

Zaburzenia

 

 

 

psychiczne

 

 

 

Często

 

 

Niezbyt często

 

Zakażenia grzybicze

Zapalenie krtani

Kandydoza

 

 

Nieżyt nosa

 

Półpasiec

 

 

Grzybica paznokci

Ropień

 

 

 

 

Zakażenie dróg

 

 

 

moczowych

 

 

 

 

Zapalenie zatok

 

 

 

Zapalenie oskrzeli

 

 

obrotu

Zakażenie górnych dróg

 

 

 

oddechowych

 

 

 

 

Zapalenie gardła

 

 

 

Infekcja

 

 

Pseudochłoniakdo

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczeniewykrzepianie

 

Gorączka neutropeniczna

Aplazja szpiku

 

 

 

 

kostnego

 

Pancytopenia

na

 

Rozsiane

 

pozwolenia

 

wewnątrznaczyniowe

 

 

Leukopenia

 

 

Niedokrwistość

 

 

 

 

hemolityczna,

 

 

 

 

zmniejszone stężenie

 

 

 

haptoglobiny

 

Limfopenia

 

 

Zaburzenie

 

 

 

 

czynności szpiku

 

 

 

kostnego

 

Plamica

 

 

Krwawienie z nosa

 

 

 

Krwawienie z dziąseł

 

 

 

Nieprawidłowe

 

 

 

 

wyniki testów

 

 

 

 

hematologicznych

 

 

 

Reakcje alergiczne

 

 

 

Ciężkie reakcje

 

 

 

 

anafilaktyczne i inne

 

 

 

reakcje nadwrażliwości

Hiponatremia

 

 

Hipokaliemia

 

Hipokalcemia

 

 

Zaostrzenie

 

 

 

 

cukrzycy

 

Zmniejszenie masy ciała

 

 

Odwodnienie

 

 

 

 

Pragnienie

 

 

 

 

Splątanie

 

 

Depersonalizacja

Lęk

 

 

Zaburzenia

 

 

 

 

osobowości

 

Depresja

 

 

Zaburzenia

 

 

 

 

myślenia

 

Senność

 

 

Impotencja

 

Bezsenność

 

 

Nerwowość

 

Arytmia Bradykardia Nieprawidłowy zapis EKG
Niedokrwienie obwodowe
Świst krtaniowy Uczucie ucisku w gardle Naciek płucny
Wysięk opłucnowy Osłabienie szmerów oddechowych Zaburzenia oddechowe
Zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit
Owrzodzenie języka
Zapalenie dziąseł Czkawka Odbijanie się Suchość w ustach
Wysypka plamkowo- grudkowa
Schorzenia skórne
Głuchota
Szumy usznedo dopuszczenieZatrzymanie
akcji rca Zawał mięśnia ercowego Migotanie przedsionków Częstoskurcz nadkomorowy
Zaburzenia smaku Śródgałkowe zapalenieobrotu oka
Niezbyt często
Omdlenie
Zaburzenia chodu Dystonia Przeczulica Neuropatia

Klasyfikacja

Bardzo często

Często

układów i

 

 

narządów

 

 

Zaburzenia układu

Ból głowy

Zawroty głowy

nerwowego

 

pochodzenia

 

 

błędnikowego

 

 

Zawroty głowy

 

 

Drżenie

 

 

Parestezje

 

 

Niedoczulica

 

 

Hiperkinezje

 

 

Utrata smaku

Zaburzenia oka

 

Zapalenie spojówek

 

 

 

Zaburzenia ucha i

 

 

błędnika

 

 

 

 

 

Zaburzenia serca

 

Kołatanie serca

 

 

 

 

 

Tachykardia

Zaburzenia

 

Niedociśnienie

 

naczyniowe

 

 

 

 

 

nego

Zaburzenia układu

Duszność

 

ż

oddechowego,

 

bez

wa

 

 

 

 

 

klatki piersiowej i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śródpiersia

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia żołądka

Wymioty

 

 

i jelit

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

Nudności

 

 

 

 

 

 

 

 

Biegunka

 

 

Zaburzenia wątroby

 

 

 

 

 

i dróg żółciowych

 

 

 

 

 

Zaburzenia skóry i

Świąd

 

 

 

tkanki podskórnej

Pokrzywka

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysypka

 

 

pozwolenia

na

 

Nadciśnienie

 

Skurcz naczyń

 

Uderzenia gorąca

Niedotlenienie

Krwioplucie

Skurcz oskrzeli

Kaszel

Krwawienie z przewodu pokarmowego

Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej

Zapalenie jamy ustnej Ból w jamie brzusznej Niestrawność Zaparcie

Wzdęcie

Nieprawidłowa czynność wątroby

Wykwity pęcherzowe

Wysypka rumieniowata

Klasyfikacja

Bardzo często

 

Często

 

 

 

Niezbyt często

 

układów i

 

 

 

 

 

 

 

 

narządów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadmierne pocenie się

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia

 

 

Bóle stawów

 

 

Bóle nóg

 

mięśniowo-

 

 

Bóle mięśni

 

 

Wzmożone napięcie

szkieletowe i tkanki

 

 

 

 

 

 

mięśniowe

 

łącznej

 

 

Bóle kości

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóle pleców

 

 

 

 

Zaburzenia nerek i

 

 

 

 

 

 

Krwiomocz

 

dróg moczowych

 

 

 

 

 

 

Nietrzymanie moczu

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie odpływu

 

 

 

 

 

 

 

moczu

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielomocz

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieprawidłowa

 

 

 

 

Osłabienie

 

 

 

czynność nerekdo

 

 

 

 

 

 

dopuszczenieZapalenie skóry w

Zaburzenia ogólne i

Dreszcze

 

Ból w klatce piersiowej

Obrzęk łuc

 

stany w miejscu

Gorączka

 

Objawy grypopodobne

Obrzęki obwodowe

podania

Zmęczenie

 

Zapalenie śluzówki

 

Obrzęk wokół oczu

 

 

 

Obrzęk ust

 

 

 

Owrzodzenie śluzówki

 

 

 

Obrzęk

 

 

 

Zasinienie w miejscu

 

 

 

 

 

 

 

wstrzyknięcia

 

 

 

 

pozwolenia

na

 

miejscu wstrzyknięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Złe samopoczucie

 

Ból w miejscu

 

 

 

 

 

 

 

 

wstrzyknięcia

 

 

 

 

Uczucie zmiany

 

 

 

 

 

 

temperatury

 

 

 

 

 

 

 

Reakcja

miejscu

 

 

 

 

 

nego

wstrzyknięcia

 

 

 

 

 

 

 

Ból

 

 

 

 

 

Działania niepożądane zaobserwowaneż po wprowadzeniu leku do obrotu

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

Reakcje związane z infuzją: poważne, niekiedy prowadzące do zgonu reakcje obejmowały skurcz

oskrzeli, niedotlenienie, omdl nie, nacieki płucne, ostry zespół zaburzeń oddechowych (ARDS, ang.

acute respiratory distress syndromebez

) zatrzymanie oddechu, zawał mięśnia sercowego, arytmię, ostrą

niewydolnośćleczniczyserca atrzymanie akcji serca. Ciężkie reakcje anafilaktyczne i inne reakcje

nadwrażliwości, obejmujące wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy, były zgłaszane rzadko po podaniu produktu MabCampath. Działania te można złagodzić lub można ich uniknąć, jeśli zastosuje się pr medykację i stopniowe zwiększanie dawki (patrz punkt 4.4).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: kontrole przeprowadzone po wprowadzeniu produktu na rynek wykazały inne poważne, a niekiedy kończące się zgonem zakażenia wirusowe (np. zakażenie

adenowirusem, wirusem paragrypy, wirusem zapalenia wątroby typu B, postępująca wieloogniskowa

leukoencefalopatiaProdukt

(PML, ang. progressive multifocal leukoencephalopathy), zakażenia bakteryjne

(gruźlica, atypowa mykobakterioza, nokardioza), zakażenia pierwotniakowe (np. toksoplazma gondii) i zakażenia grzybicze (np. mukormykozy węchomózgowia), obejmujące zakażenia spowodowane reaktywacją zakażeń utajonych. Wydaje się, że profilaktyka skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń powodowanych przez PCP i wirusa półpaśca (patrz punkt 4.4).

Rzadko obserwowano chorobę limfoproliferacyjną, w niektórych przypadkach prowadzącą do zgonu, związaną z zakażeniem EBV.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: donoszono o występowaniu ciężkich krwawień.

Zaburzenia układu immunologicznego: poważne, a czasami prowadzące do zgonu zdarzenia obejmowały: niedokrwistość hemolityczną autoimmunizacyjną, autoimmunizacyjną małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczną, zespół Guillain Barré i jego postać przewlekłą, przewlekłą zapalną i demielinizacyjną neuropatię wielokorzeniową.

Często odnotowywano także dodatni wynik testu Coombsa. Obserwowano także prowadzącą do zgonu potransfuzyjną chorobę przeszczep przeciw gospodarzowi.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: odnotowano zespół rozpadu guza zakończony zgonem.

Zaburzenia układu nerwowego: u pacjentów z małopłytkowością wystąpił krwotok śródczaszkowy zakończony zgonem.

zmniejszeniu frakcji wyrzutowej u pacjentów leczonych wcześniej lekami o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym.

Zaburzenia serca: donoszono o wystąpieniu zastoinowej niewydolności serca, kardiomiopatiiobrotui

4.9 Przedawkowanie

do

Pacjentom wielokrotnie podawano pojedyncze dawki do 240 mg produktudopuszczenieMabCampath. W tej grupie pacjentów częstość występowania działań niepożądanych stopnia 3. lub 4., taki h jak: gorączka,

niedociśnienie tętnicze i niedokrwistość może być większa. Nie ma swoi tej odtrutki dla produktu MabCampath. Leczenie polega na odstawieniu produktu MabCampath zastosowaniu leczenia wspomagającego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

na

 

5.1Właściwości farmakodynamiczne

 

 

pozwolenia

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, przeciwciała monoklonalne, kod ATC:

L01XC04.

nego

 

 

 

Alemtuzumab jest uzyskanym metodą inżynierii genetycznej humanizowanym przeciwciałem

monoklonalnym IgG1 kappa, swoistymż w stosunku do znajdującej się na powierzchni limfocytów glikoproteiny (CD52) o masie 21-28 kD, która ulega ekspresji przede wszystkim na prawidłowych i

zmienionych nowotworowo limfocytach typu B i T krwi obwodowej. Alemtuzumab wytworzono

 

wa

poprzez wstawienie do cząst c ki ludzkiej immunoglobuliny IgG1 sześciu, warunkujących

komplementarność, regionów szczurzego przeciwciała monoklonalnego IgG2a.

bez

 

Alemtuzumableczniczypowoduje rozpad limfocytów w wyniku wiązania z CD52 niemodulującym antygenem

o wysokim stopniu ekspresji, znajdującym się na powierzchni zasadniczo wszystkich limfocytów typu B i T, jak również na monocytach, tymocytach i makrofagach. Przeciwciało pośredniczy w rozpadzie limfocytów w wyniku aktywacji układu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciaProduktł. Stwierdzono występowanie tego antygenu w niewielkim odsetku (< 5%) na powierzchni granulocytów, ale nie występuje on ani na erytrocytach ani na płytkach krwi. Wydaje się, że alemtuzumab nie powoduje uszkodzenia krwiotwórczych komórek macierzystych, ani komórek prekursorowych.

Pacjenci wcześniej nieleczeni z B-CLL

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu MabCampath oceniane były w otwartym, randomizowanym, badaniu porównawczym fazy 3 prowadzonym z udziałem pacjentów w terapii pierwszego rzutu (wcześniej nieleczeni) wymagających leczenia, chorych na B-CLL ze współczynnikiem stawowym Ritchiego I-IV (Badanie 4). Wykazano przewagę produktu MabCampath nad chlorambucylem na podstawie pierwszorzędowego punktu końcowego, czasu przeżycia wolnego od progresji (PFS) (patrz rys. 1).

Rysunek 1: Czas przeżycia wolny od progresji w badaniu w terapii pierwszego rzutu (w leczonych grupach)

Przybliżone prawdopodobieństwo

Wskaźnik ryzyka: 0,58 95% CI: 0,43; 0,77

 

 

Stratyfikowany test log-rank

 

 

 

 

 

 

p=0,0001

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

do

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

Z ryzykiem

 

 

 

 

 

Czas (miesiące)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

Cele drugorzędowe obejmowały odsetek całkowitejpozwoleniaodpow edzi (ang. complete response -CR) i

odsetek ogólnej odpowiedzi (ang. overall response) (całkowitej-CR lub częściowej odpowiedzi - PR) według kryteriów 1996 NCIWG, czas trwania odpowiedzi, czas do leczenia alternatywnego i

bezpieczeństwa stosowania dwóch rodzajów lec .

 

 

 

 

nego

 

 

 

ż

 

 

bez

wa

 

 

leczniczy

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie wyników leczenia grupy pacjentów w terapii pierwszego rzutu

 

Niezależne badanie wskaźnika i czasu trwania

 

 

 

odpowiedzi

 

 

 

 

 

MabCampath

Chlorambucyl

Wartość P

 

 

 

n=149

n=148

 

 

 

 

Mediana wieku (lata)

Nie dotyczy

 

III/IV stopień zaawansowania wg

33,6%

33,1%

Nie dotyczy

 

Rai

 

 

 

 

 

 

Odsetek ogólnej odpowiedzi

83,2%

55,4%

<0,0001*

 

Odpowiedź całkowita

24,2%

2,0%

<0,0001*

 

lub PR (miesiące)

16,2

12,7

 

 

obrotu

 

Negatywny MRD ****

7,4%

0,0%

0,0008*

 

Odpowiedź częściowa

59,1%

53,4%

Nie dotyczy

 

Czas trwania odpowiedzi**, CR

N=124

N=82

Nie dotyczy

 

Mediana wg. K-M (95% przedział

(11,5, 23,0)

(10,2, 14,3)

 

do

 

 

***stratyfikowany test log-rank według grupy

Rai (stopień I-II vs stopie

ń III-IV) dopuszczenie

 

 

 

ufności)

 

 

 

 

 

 

Czas do terapii alternatywnej

23,3

14,7

0,0001***

 

(miesiące)

(20,7, 31,0)

(12,6, 16,8)

 

 

 

 

Mediana wg. K-M (95%

 

 

 

 

 

 

przedział ufności)

 

 

 

 

 

 

*Test chi-kwadrat Pearsona lub test dokładny

 

 

 

 

 

 

** Czas trwania najlepszej odpowiedzi

 

na

 

 

 

 

**** według 4-kolorowego przepływu

 

 

 

 

 

Analiza cytogenetyczna u pacjentów wcześniejpozwolenianieleczonych z B-CLL:

Uznano rosnące znaczenie prognostyczne informacji profilu cytogenetycznym w B-CLL pozwalającym przewidzieć odpowiedź na pewne terapie. Wśród wcześniej nieleczonych pacjentów (n=282), dla których określono podstawowy profil cytogenetyczny (FISH) w badaniu 4, aberracje

chromosomowe wykryto u 82%, a kariotypnegoprawidłowy wykryto u 18%. Aberracje chromosomowe

zostały sklasyfikowane według modelu hierarchicznego Döhner’a. W grupie wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymywali produktż MabCampath lub chlorambucyl, było 21 pacjentów z delecją 17 p , 54 pacjentów z delecją 11waq, 34 pacjentów z trisomią 12, 51 pacjentów z prawidłowym kariotypem i 67 pacjentów pojedynczą 13 q delecją.

bez

Odsetek ogólnejleczniczyodpowiedzi (ang. ORR) był wyższy u pacjentów z delecją 11 q ( 87% v 29%; p <

0,0001) lub pojedyn ą delecją 13 q (91% v 62%; p=0,0087) leczonych produktem MabCampath niż chlorambucylem. U pacjentów z delecją 17 p leczonych produktem MabCampath zaobserwowano trend w kierunku poprawy ORR (64% v 20%; p=0,0805). Odsetek całkowitych remisji był również

większy u pacj ntów pojedynczą delecją 13 q leczonych produktem MabCampath (27% v 0%; p=0,0009)Produkt. Średni czas przeżycia wolnego od progresji (PFS) był dłuższy u pacjentów z pojedynczą delecją 13 q leczonych produktem MabCampath (24,4 v 13,0 miesięcy; p=0,0170 stratyfikowane

według stopnia zaawansowania w klasyfikacji Rai). U pacjentów z delecją 17 p, trisomią 12 i prawidłowym kariotypem zaobserwowano tendencję do poprawy PFS, która nie była znacząca z powodu małej liczebności grupy.

Ocena CMV metodą PCR:

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu, którym objęto wcześniej nieleczonych pacjentów (badanie 4), pacjenci w grupie otrzymującej produkt MabCampath byli, co tydzień badani w kierunku CMV testem PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) w czasie leczenia i co 2 tygodnie w ciągu

2 pierwszych miesięcy po zakończeniu leczenia. W tym badaniu, dodatni tylko dla CMV wynik PCR bez objawów choroby odnotowano u 77/147 (52,4%) pacjentów leczonych produktem MabCampath; objawowe zakażenie CMV notowano rzadziej u 23/147 pacjentów leczonych produktem MabCampath

(16%). W grupie otrzymującej produkt MabCampath 36/77 (46,8%) pacjentów bez objawów choroby z pozytywnym PCR dla CMV otrzymało terapię przeciwwirusową i 47/77 (61%) pacjentów przerwało leczenie produktem MabCampath. Obecność bezobjawowego zakażenia z dodatnim wynikiem PCR dla CMV lub objawowego z dodatnim wynikiem PCR dla CMV podczas leczenia produktem MabCampath nie miało dającego się zmierzyć wpływu na przeżycie wolne od progresji (PFS).

Wcześniej leczeni pacjenci z B-CLL:

Skuteczność produktu MabCampath określono na podstawie odsetka ogólnej odpowiedzi organizmu i odsetka przeżycia. Dane uzyskane z 3 niekontrolowanych badań nad białaczką limfocytową typu B- komórkowego zostały streszczone w poniższej tabeli:

Parametry skuteczności

Badanie 1

Liczba pacjentów

Grupa badana

Pacjenci z B-CLL po

 

leczeniu lekami

 

alkilującymi,

 

u których nie

 

uzyskano poprawy po

 

fludarabinie

Mediana wieku (lata)

 

 

Charakterystyka choroby (%)

 

 

pozwolenia3 (2-7)

Liczba wcześniejszych terapii (zakres)

Stadium III/IV wg Rai

 

 

Objawy typu B

 

 

 

Wcześniejsze leczenie (%):

 

 

Leki alkilujące

 

 

 

Fludarabina

 

 

 

Dawka inicjująca leczenie

 

żnego3 do 10 do 30 mg

 

 

Stopniowe

 

 

 

wa

zwiększanie dawki od

Dawka kończąca leczenie

 

3 x w tygodniu

 

 

30 mg dożylnie

Odsetek ogólnej odpowiedzi (%)

 

(95% przedział ufności)

bez

 

(23-43)

 

leczniczy

 

 

Całkowita odpowiedź

 

 

Częściowa odpowiedź

 

 

Mediana czasu trwania odpowiedzi

 

 

(miesiące)

 

 

 

Produkt

 

 

 

(5-8)

(95% przedział ufności)

 

 

Mediana czasu do uzyskania odpowiedzi

(miesiące)

 

 

 

(95% przedział ufności)

 

 

(1-2)

Przeżycie wolne od progresji

 

 

(miesiące)

 

 

 

(95% przedział ufności)

 

 

(3-5)

Przeżycie (miesiące):

 

 

 

(95% przedział ufności)

 

 

 

Wszyscy pacjenci

 

 

16 (12-22)

Pacjenci, u których uzyskano

 

 

 

odpowiedź

 

 

 

33 (26-NO)

NO = nie osiągnięto

 

 

 

Badanie 2

 

 

 

 

Pacjenci z B-CLL,

 

 

 

u których nie

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

uzyskano

 

 

 

odpowiedzi, lub

 

 

u których nastąpił

 

 

nawrót choroby po

 

 

 

leczeniu

 

 

 

konwecjonalną

 

 

 

chemioterapią

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (1-10)

 

 

 

Stopniowe

 

 

zwiększanie dawki

 

 

 

od 10 do 30 mg

 

 

 

30 mg dożylnie

 

 

 

3 x w tygodniu

 

 

 

 

 

 

(8-33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5-23)

 

 

 

 

 

 

(1-5)

 

 

 

 

 

 

(3-7)

 

 

 

26 (12-44)

 

 

 

44 (28-NO)

 

Badanieobrotu3

24 Pacjenci z B-CLL do(oraz PLL),

u których nie uzyskano odpowiedzi lub, u których nastąpił nawrót choroby po leczeniu fludarabiną

3 (1-8) Stopniowe zwiększanie dawki od 10 do 30 mg 30 mg dożylnie 3 x w tygodniu 29

(11-47)

11 (6-19)

4 (2-4)

7 (3-9)

28 (7-33)

36 (19-NO)

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę określono w badaniu z udziałem pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową typu B nieleczonych uprzednio produktem MabCampath, u których wcześniejsze leczenie analogami puryn okazało się nieskuteczne. Produkt MabCampath podawano w postaci trwającej 2 godziny infuzji dożylnej, przestrzegając zalecanego schematu dawkowania, rozpoczynając od 3 mg i zwiększając dawkę do 30 mg, 3 razy w tygodniu przez 12 tygodni. Farmakokinetyka produktu MabCampath była zgodna z modelem dwukompartmentowym i wykazała nieliniową kinetykę eliminacji. Po ostatniej dawce 30 mg, średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosiła 0,15 l/kg (zakres: 0,1-0,4 l/kg), wskazując na dystrybucję przede wszystkim w płynie zewnątrzkomórkowym i osoczu. Klirens układowy zmniejszał się podczas powtarzanych dawek z powodu obniżonego klirensu za pośrednictwem receptora (np. zanik receptorów CD52 na obwodzie). Wraz z powtarzaniem dawkowania i następującą kumulacją stężenia w osoczu, poziom eliminacji osiągał kinetykę zerowego rzędu. Okres półtrwania wynosił 8 godzin (zakres: 2-32 godzin) po

pierwszej dawce 30 mg i trwał 6 dni (zakres: 1-14 dni) po ostatniej dawce 30 mg. Stężenie w stanie

 

 

 

 

 

obrotu

stacjonarnym było osiągane po około 6 tygodniach dawkowania. Nie obserwowano znaczących różnic

w farmakokinetyce między kobietami, a mężczyznami ani w zależności od wieku.

 

do

 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

 

 

 

 

 

Niekliniczną ocenę alemtuzumabu ograniczono do badań na małpach cynomolgus,

uwagi na brak

ekspresji antygenu CD52 u innych gatunków niż naczelne.

 

 

 

 

 

Najczęściej występującym u tego gatunku zwierząt skutkiem zależnym od podawania była

 

 

 

dopuszczenie

 

 

limfocytopenia. W porównaniu z pojedynczą dawką, po poda iu dawki wielokrotnej obserwowano

 

na

 

 

 

 

niewielkie kumulowanie się działania zmniejszajpozwoleniaącego liczbę limfocytów. Zmniejszenie liczby

limfocytów szybko przemijało po zaprzestaniu dawkowa . Przemijającą neutropenię obserwowano

po codziennym stosowaniu produktu dożylnie lub podskórnie przez 30 dni, ale nie występowała ona po pojedynczych dawkach lub po codziennym poda aniu produktu przez 14 dni. Wyniki badań

histopatologicznych szpiku kostnego nie wykazały szczególnych zmian związanych z podawaniem

produktu. Pojedyncze dawki dożylne 10 i 30 mg/kg powodowały umiarkowane lub ciężkie, zależne od dawki, niedociśnienie z towarzyszącąnegoniewielką tachykardią.

Wiązanie Fab MabCampath obserwoważ w tkankach limfoidalnych oraz w układzie fagocytów jednojądrzastych. Istotne wiązaniewaF b obserwowano również w męskich drogach rozrodczych (najądrzu, nasieniu, pęcherzyku nasiennym) oraz w skórze.

Powyższe badania toksycznobezści nie dostarczają innych istotnych informacji, mających znaczenie dla

klinicznego leczniczystosowania produktu.

Nie prowadzono a krótko- ani długoterminowych badań na zwierzętach w celu oszacowania potencjalnego działania rakotwórczego i mutagennego produktu MabCampath.

Produkt

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Disodowy wersenian

Polisorbat 80

Potasu chlorek

Potasu diwodorofosforan

Sodu chlorek

Sodu wodorofosforan

Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, poza wymienionymi w punkcie 6.6.
Niezgodności z innymi produktami nie są znane. Jednakże, nie należy dodawać innych produktów ani też podawać ich jednocześnie przez tę samą linię dożylną z infuzją produktu MabCampath.
6.3 Okres trwałości
Ampułka nieotwarta: 3 lata.

Sporządzony roztwór: produkt MabCampath nie zawiera żadnych przeciwbakteryjnych konserwantów. Produkt należy podać w ciągu 8 godzin po rozcieńczeniu. Roztwór można

przechowywać w temperaturze 15 C–30 C lub w lodówce. Można to zrobić tylko wówczas, gdy

 

 

 

obrotu

przygotowanie produktu odbywa się w ściśle aseptycznych warunkach oraz chroni się roztwór przed

światłem.

 

do

 

 

 

 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

 

 

 

Przechowywać w lodówce (2 C–8 C).

 

 

 

Nie zamrażać.

 

 

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

 

 

 

dopuszczenie

 

 

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3

 

 

na

 

 

 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

 

 

pozwolenia

Ampułka z bezbarwnego szkła typu I zawierająca 3 ml koncentratu.

Rozmiar opakowania: 3 ampułki w tekturowym pudełku.

 

nego

 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania.

ż

 

 

 

Przed zastosowaniem należy sprawdzić zawartość ampułki, czy nie są widoczne jakiekolwiek

cząsteczki lub nie nastąpiła zmianawazabarwienia produktu. W przypadku stwierdzenia obecności

 

bez

 

cząsteczek albo zmiany zabarwienia produktu nie wolno go stosować.

Produkt MabCampathleczniczynie zawiera żadnych przeciwbakteryjnych konserwantów, dlatego zaleca się, aby sporządzenie produktu MabCampath do infuzji dożylnej odbywało się w warunkach aseptycznych

a przygotowany ro twór do infuzji został zużyty w ciągu 8 godzin od sporządzenia i odpowiednio przechowywany w celu ochrony przed światłem. Wymaganą objętość koncentratu z ampułki należy

dodać, poprzez sterylny bezwłóknowy filtr o średnicy porów 5 μm i niskim stopniu wiązania białka, doProdukt100 ml roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworu glukozy (5%) do infuzji. Pojemnik z roztworem należy delikatnie odwrócić w celu wymieszania roztworu. W związku z tym, że produkt

nie zawiera przeciwbakteryjnych konserwantów, należy zwrócić szczególną uwagę na jałowe przygotowanie roztworu.

Do sporządzonego roztworu produktu MabCampath nie należy dodawać innych produktów, ani też podawać ich równocześnie przez tę samą linię dożylną (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność w czasie sporządzania i stosowania roztworu produktu MabCampath. Aby uniknąć narażenia w przypadku pęknięcia ampułki lub przypadkowego rozlania jej zawartości, zaleca się stosowanie rękawic lateksowych oraz okularów ochronnych. Kobietom w ciąży lub planującym zajście w ciążę nie wolno mieć kontaktu z produktem MabCampath.

Należy przestrzegać procedur dotyczących właściwego obchodzenia się z produktem oraz pozbywania się pozostałości produktu. Rozlany lub niezużyty produkt należy usunąć poprzez całkowite spalenie.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandia

8.

NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

do

obrotu

 

EU/1/01/193/001

 

 

 

9.

dopuszczenie

 

 

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06/07/2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10/07/2011

na

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

Szczegółowa informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji

Leków http://www.ema.europa.eu.

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

bez

wa

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MabCampath 30 mg/ml, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jeden ml zawiera 30 mg alemtuzumabu

Każda fiolka zawiera 30 mg alemtuzumabu

Alemtuzumab jest uzyskanym metodą inżynierii genetycznej humanizowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1 kappa, skierowanym przeciwko glikoproteinie (CD52) o masie 21-28 kD, znajdującym się na powierzchni limfocytów. Przeciwciało wytwarzane jest w komórkach ssaków (jajnika chomika chińskiego), hodowanych w postaci zawiesiny w pożywce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

 

 

Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji.

 

 

 

Koncentrat bezbarwny lub barwy lekko żółtej.

 

 

 

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Wskazania do stosowania

MabCampath jest wskazany do stosowania u pacjentówpozwoleniaz przewlekłą białaczką limfocytową B- komórkową (ang. B-cell Chronic Lymphocytic Leukaemia B-CLL), u których skojarzona

chemioterapia zawierająca fludarabinę nie jest łaściwa.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

 

 

nego

 

ż

MabCampath należy stosować pod n dzorem lekarza, mającego doświadczenie w prowadzeniu

leczenia przeciwnowotworowego.wa

 

Dawkowanie

bez

 

leczniczy

 

 

W pierwszym tygodn u leczenia produkt MabCampath należy podawać zwiększając kolejne dawki – w pierwszej dobie 3 mg, w drugiej 10 mg, a w trzeciej 30 mg, jeśli każda poprzednia dawka była dobrze tolerowana. Następnie, zaleca się podawanie dawki 30 mg/dobę trzy razy w tygodniu, co drugi

dzień, maksymalnie przez 12 tygodni.

UProduktwiększości pacjentów w ciągu 3-7 dni można osiągnąć dawkę do 30 mg/dobę. Jeśli po zastosowaniu dawki 3 mg/dobę lub 10 mg/dobę wystąpią ostre, umiarkowane do nasilonych działania niepożądane

takie jak niedociśnienie, sztywność mięśni, gorączka, zadyszka, dreszcze, wysypka i skurcz oskrzeli (niektóre z nich mogą być następstwem uwolnienia cytokin), podaną dawkę należy powtarzać aż do uzyskania dobrej tolerancji produktu. Dopiero wówczas można zwiększyć dawkę produktu (patrz punkt 4.4).

Mediana okresu trwania leczenia wynosiła 11,7 tygodni u pacjentów wcześniej nieleczonych oraz 9,0 tygodni u wcześniej leczonych pacjentów.

Po uzyskaniu pełnej odpowiedzi na leczenie (spełnienie wszystkich laboratoryjnych i klinicznych kryteriów), produkt MabCampath należy odstawić a stan pacjenta kontrolować. Gdy stan pacjenta poprawia się (tzn. uzyskano częściową odpowiedź lub choroba ustabilizowała się) i przez 4 tygodnie

lub dłużej osiągane jest plateau bez dalszej poprawy, produkt MabCampath należy odstawić a stan pacjenta kontrolować. Leczenie należy przerwać w przypadku stwierdzonej progresji choroby.

Podawanie z innymi produktami leczniczymi

Premedykacja

W okresie zwiększania dawki oraz później, jeżeli jest uzasadnione klinicznie, 30–60 minut przed każdą infuzją produktu MabCampath, pacjentów należy premedykować doustnymi lub dożylnymi steroidami oraz odpowiednimi lekami przeciwhistaminowymi i przeciwbólowymi (patrz punkt 4.4).

Profilaktyka antybiotykowa

W czasie leczenia jak i po jego zakończeniu wszystkim pacjentom należy rutynowo podawać

antybiotyki i środki przeciwwirusowe (patrz punkt 4.4).

do

obrotu

 

Dostosowanie dawkowania

 

Biorąc pod uwagę mechanizm działania produktu MabCampath niedopuszczeniezaleca się modyfikacji dawkowania w przypadku ciężkiej limfopenii.

W przypadku ciężkiego zakażenia lub ciężkiego działania toksycznego na kład krwiotwórczy,

stosowanie produktu MabCampath należy przerwać do czasu ustąpienia objawów. Zaleca się

przerwanie podawania produktu MabCampath u pacjentów, u których liczba łytek krwi zmniejsza się na

do wartości < 25 000/ l lub, u których bezwzględna liczba neutrofilów (ang. Absolute Neutrophil Count - ANC) zmniejsza się do wartości < 250/pozwolenia. Produkt M bCampath można zastosować ponownie

po ustąpieniu zakażenia lub objawów toksyczności. Należy stałe przerwać podawanie produktu MabCampath, jeśli wystąpi niedokrwistość autoimmun ogiczna lub małopłytkowość autoimmunologiczna. Poniższa tabela przedstawia zalecany sposób modyfikacji dawki produktu po

wystąpieniu działania toksycznego na układ krwi

twórczy:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC < 250/μnegol i (lub) liczba płytek krwi ≤ 25 000/μl

 

Wartości hematologiczne

 

Modyfikacja dawki*

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

Wstrzymać leczenie produktem MabCampath.

 

 

 

 

 

 

Za pierwszym razem

 

 

 

Gdy wartość ANC ≥ 500/μl i liczba płytek ≥ 50

 

 

 

000/μl, można wznowić leczenie produktem

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

MabCampath 30 mg na dawkę

 

 

 

 

 

 

 

Wstrzymać leczenie produktem MabCampath.

Za drugim razem

 

 

 

 

 

Gdy wartość ANC ≥ 500/μl i liczba płytek ≥ 50

 

 

 

 

 

000/μl, można wznowić leczenie produktem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MabCampath 10 mg na dawkę

Produkt

 

 

 

 

 

 

Wstrzymać leczenie produktem MabCampath

Za trzecim razem

 

 

 

 

 

Jeśli wystąpi zmniejszenie liczby płytek krwi

i (lub) ANC do ≤ 50% wartości wyjściowej u

pacjentów rozpoczynających leczenie z wartością wyjściową ANC wynoszącą ≤ 250/ l i (lub)

 

 

wartością wyjściową liczby płytek krwi wynoszącą 25 000/ l

 

 

 

 

 

 

 

Wstrzymać leczenie produktem MabCampath.

Za pierwszym razem

 

 

 

 

Jeśli wartości hematologiczne powrócą do

 

 

 

 

wyjściowych, można wznowić leczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produktem MabCampath 30 mg na dawkę

 

 

 

 

 

 

 

Wstrzymać leczenie produktem MabCampath.

Za drugim razem

 

 

 

 

 

Jeśli wartości hematologiczne powrócą do

 

 

 

 

 

wyjściowych, można wznowić leczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produktem MabCampath 10 mg na dawkę

 

 

 

 

 

 

 

Za trzecim razem

 

 

 

 

 

Wstrzymać leczenie produktem MabCampath

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób podawania
*Jeśli opóźnienie terapii trwa dłużej niż 7 dni, należy wznowić leczenie produktem MabCampath od ponownego zwiększania dawki, od dawki 3 mg przez 10 mg, do 30 mg, w zależności od tolerancji.
Pacjenci wymagający szczególnej uwagi
Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
Zalecenia jak podano powyżej dla osób dorosłych. Stan pacjentów należy starannie kontrolować (patrz punkt 4.4).
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Roztwór leku MabCampath musi być sporządzony zgodnie z instrukcją zawartą w punkcie 6.6. Każdą dawkę należy podawać w infuzji dożylnej, trwającej około 2 godziny.

Nie prowadzono badań.

obrotu

Dzieci i młodzież

 

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego MabCampathdo

u dzieci i

młodzieży w wieku do 17 lat. Brak dostępnych danych.

dopuszczenie

 

 

 

4.3

Przeciwwskazania

 

na

 

 

 

-

Nadwrażliwość na alemtuzumab, białka mysie lub którykolwiek ze składników produktu.

-

Czynne zakażenia ogólnoustrojowe.

pozwolenia

 

-

HIV.

 

-

Czynne inne nowotwory.

 

-

Ciąża.

 

 

 

 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

 

nego

 

 

 

ż

 

 

Poważne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas zwiększania dawki początkowej,

a niektóre z nich mogą spowodo ane uwalnianiem cytokin, obejmują: niedociśnienie tętnicze,

 

wa

dreszcze/sztywność mięśni, gorączkę, zadyszkę i wysypkę. Dodatkowe reakcje to: nudności,

bez

 

pokrzywka, wymioty, zmęczenie, duszność, ból głowy, świąd, biegunka i skurcz oskrzeli. U wcześniej nieleczonychleczniczypacjentów leczonych produktem MabCampath jak i u pacjentów leczonych wcześniej

częstość występowan a reakcji związanych z infuzją, była największa w pierwszym tygodniu leczenia i zmniejszała się w drugim lub trzecim tygodniu leczeniu.

Jeżeli są to działania umiarkowane do poważnych, przed każdym zwiększeniem dawki należy

podawać nadal taką samą dawkę, stosując odpowiednią premedykację, aż do uzyskania dobrej tolerancjiProduktdawki zanim przejdzie się na wyższy poziom dawkowania. Jeżeli przerwa w leczeniu wynosiła łużej niż 7 dni,

w p zypadku ponownego podania produktu MabCampath należy stopniowo zwiększać dawkę.

U pacjentów, którym podawano produkt MabCampath występowało przemijające niedociśnienie. Należy zachować ostrożność w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, dławicą piersiową i (lub) u pacjentów przyjmujących leki przeciw nadciśnieniu tętniczemu. W tej grupie pacjentów, zaobserwowano zawał mięśnia sercowego i zatrzymanie akcji serca związane z infuzją produktu MabCampath.

U pacjentów leczonych w przeszłości produktami o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym należy rozważyć dokonanie oceny i prowadzenie stałego monitorowania czynności serca (tj. echokardiografia, częstość akcji serca i masa ciała).

Zaleca się premedykację doustnymi lub dożylnymi steroidami 30-60 minut przed podaniem każdej dawki produktu MabCampath w okresie początkowego zwiększania dawki, jak również

w przypadkach, w których są wskazania kliniczne. Można zaprzestać podawania steroidów po osiągnięciu największej dawki produktu. Dodatkowo można podać doustny produkt przeciwhistaminowy, np. 50 mg difenhydraminy i przeciwbólowy, np. 500 mg paracetamolu. W przypadku, utrzymania się poważnej reakcji związanej z infuzją, można wydłużyć czas przeprowadzenia infuzji do 8 godzin licząc od momentu sporządzenia roztworu do infuzji.

Oczekiwanym farmakologicznym działaniem produktu MabCampath jest znaczne zmniejszenie liczby limfocytów, które musi wystąpić i może być długotrwałe. Liczba limfocytów CD4 i CD8 zaczyna zwiększać się od 8-12 tygodnia leczenia i może powrócić do wartości sprzed leczenia w okresie kilku miesięcy po odstawieniu leczenia. U pacjentów otrzymujących produkt MabCampath po raz pierwszy, powrót liczby CD4+ do ≥ 200 komórek/ µl nastąpił 6 miesięcy po leczeniu, jednak w 2 miesiące po leczeniu średnia liczba wynosiła 183 komórek/ l. U pacjentów leczonych wcześniej, otrzymujących

produkt MabCampath, średni czas, po jakim osiągana jest liczba 200 komórek/ l wynosi 2 miesiące

 

obrotu

licząc od ostatniej infuzji produktu MabCampath, ale osiągnięcie wartości sprzed leczenia może trwać

do

 

12 miesięcy lub dłużej. Dlatego prawdopodobieństwo wystąpieniadopuszczeniezakaż ń oportun stycznych może być większe. W trakcie leczenia oraz co najmniej 2 miesiące po jego zakończeniu zdecydowanie

zaleca się stosowanie profilaktyki przeciwko zakażeniom, np. 1 tabletkę produktu trimetoprim/sulfametoksazol 2 razy na dobę, 3 razy w tygodniu lub inny rod aj profilaktyki zapalenia płuc wywołanego Pneumocystis jiroveci (PCP) oraz skuteczny doustny środek przeciwko opryszczce, jak np. famcyklowir w dawce 250 mg 2 razy na dobę, przez co najmniej 2 miesiące lub dopóki nie uzyska się limfocytów CD4+ w liczbie 200 komórek/ l lub większej.

 

na

Może istnieć zwiększone ryzyko powikłań zakażeń spowodowa

e leczeniem wieloma

pozwolenia

 

 

chemioterapeutykami lub lekami biologicznymi.

 

 

Z powodu potencjalnego wystąpienia potransfuzyjnej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (TAGVHD, ang. Transfussion Associated Graft Versus Host Disease) zaleca się, aby pacjenci leczeni produktem MabCampath, otrzymywali produkty krwiopochodne, które są napromieniane.

Bezobjawowa, stwierdzona w badaniach lab ratoryjnych wiremia cytomegalowirusem (CMV) nie musi być koniecznie uznana za poważ ą infekcję wymagającą przerwania leczenia. W przypadku

objawowej infekcji CMV, w trakcie leczenia produktem MabCampath i przynajmniej przez 2 miesiące

 

żnego

po jej zakończeniu należy prowadzić stałą obserwację kliniczną.

 

wa

Najczęściej po 5-8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia obserwowano przemijającą neutropenię stopnia

bez

 

3. lub 4. U większości pacjentów przemijająca trombocytopenia stopnia 3. lub 4. występuje najczęściej wleczniczyciągu pierwszych 2 tygodni leczenia, a następnie zaczyna powracać do wartości prawidłowych. W związku z tym, u pacjentów wskazane jest kontrolowanie parametrów

hematologicznych u pacjentów. Jeśli nasila się poważne toksyczne działanie produktu MabCampath na układ krwiotwórczy, stosowanie produktu należy przerwać do czasu ustąpienia objawów. Leczenie

można wznowić po ustąpieniu działania toksycznego na układ krwiotwórczy (patrz punkt 4.2). PodawanieProduktproduktu MabCampath należy przerwać i nie ponawiać, jeśli wystąpi niedokrwistość autoimmunologiczna lub autoimmunologiczna małopłytkowość.

W trakcie leczenia produktem MabCampath należy wykonywać badania krwi z rozmazem oraz oznaczanie liczby płytek krwi w regularnych odstępach czasu, częściej u pacjentów z rozwijającą się cytopenią.

Regularne i systematyczne kontrolowanie ekspresji CD52 nie jest elementem rutynowej praktyki klinicznej. Potwierdzenie ekspresji CD52 może być zasadne, jeśli bierze się pod uwagę możliwość powtórzenia leczenia. U wcześniej nieleczonych pacjentów otrzymujących produkt MabCampath nie zaobserwowano utraty ekspresji CD52 w czasie progresji choroby lub zgonu.

U pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne lub reakcje nadwrażliwości na produkt MabCampath oraz na mysie lub chimeryczne przeciwciała monoklonalne.

W przypadku wystąpienia reakcji podczas podawania leku konieczne jest przygotowanie produktów leczniczych służących do leczenia reakcji nadwrażliwości oraz gotowość do leczenia stanów nagłych (patrz punkt 4.2).

Mężczyźni oraz kobiety w wieku rozrodczym w czasie leczenia produktem MabCampath oraz przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji (patrz punkt 4.6 i 5.3).

Nie prowadzono badań, w których oceniano zależność pomiędzy wiekiem pacjentów i toksycznością produktu MabCampath. Zasadniczo u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) tolerancja leczenia cytotoksycznego jest mniejsza niż u pacjentów młodszych. Ponieważ białaczka limfocytowa występuje najczęściej u osób starszych, pacjenci ci powinni znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarza (patrz punkt 4.2). W badaniach z udziałem pacjentów wcześniej nieleczonych, jak i leczonych nie

Nie prowadzono badań dotyczących interakcji produktu MabCampath innymi lekami, nie są, więc znane istotne klinicznie interakcje produktu z innymi lekami. Nie oczekuje ię interakcji typu lek-lek zależnej od P450, ponieważ produkt MabCampath jest rekombinowanym, humanizowanym białkiem. Jednakże zaleca się, aby nie podawać produktu MabCampath w ciągu 3 tygodni po stosowaniu innych

zaobserwowano znaczących różnic w bezpieczeństwie i skuteczności związanych z wiekiem; jednak

wielkości baz danych są ograniczone.

 

do

obrotu

 

 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

 

 

 

chemioterapeutyków.

dopuszczenie

 

 

na Chociaż nie prowadzono badań w tym kierunku zaleca się, by co najmniej przez 12 miesięcy po

leczeniu produktem MabCampath pacjenci nie otrzymywali szczepionek zawierających żywe wirusy. Nie badano wpływu produktu na zdolność do wywoływania pierwotnej lub wtórnej odpowiedzi humoralnej na jakąkolwiek szczepionkę.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

pozwolenia

 

nego

Ciąża

 

 

 

 

ż

 

Produkt MabCampath jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży . Wiadomo, że ludzkie

IgG przenikają przez barierę łożyskowwa ą, produkt MabCampath także może przenikać przez barierę łożyskową i w związku z tym, może potencjalnie zmniejszać liczbę limfocytów typu B i T u płodu.

Nie prowadzono badań oceniajbezących wpływ produktu na reprodukcję u zwierząt. Nie wiadomo, czy produkt MabCampath podawany kobietom w ciąży wywołuje uszkodzenia płodu.

Mężczyźni oraz kobiety w wieku rozrodczym w czasie leczenia produktem MabCampath oraz przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji (patrz

punkt 5.3).

leczniczy

KarmienieProduktpiersią

Nie wiadomo, czy produkt MabCampath przenika do mleka ludzkiego. Jeśli zastosowanie leku jest konieczne, karmienie piersią należy przerwać w czasie leczenia produktem MabCampath i ponawiać, co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.

Płodność

Nie przeprowadzono dających jednoznaczne wyniki badań oceniających wpływ produktu leczniczego MabCampath na płodność. Nie wiadomo, czy produkt leczniczy MabCampath wpływa na zdolności rozrodcze (patrz punkt 5.3).

Odoskrzelowe zapalenie płuc
Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych
Kandydoza jamy ustnej

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ donoszono o występowaniu splątania i senności.

4.8 Działania niepożądane

Poniższe tabele przedstawiają działania niepożądane wg klasyfikacji układów i narządów wg MedDRA (MedDRA SOCs). Częstość ich występowania oparta jest na danych z badania klinicznego.

Do opisania poszczególnych reakcji i ich synonimów oraz związanych z nim stanów użyto najbardziej odpowiedniego terminu MedDRA.

(≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko ( 1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko ( 1/10 000). Ze wzglobrotuędu na

Częstości zdefiniowano, jako: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często

wielkość badanej populacji; n=147 dla pacjentów wcześniej nieleczonych i n=149 dla wczedośniej leczonych pacjentów, informacje na temat zdarzeń występujących z mniejszą ęstością nie są dostępne.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi produktu leczniczego MabCampath są: działania

niepożądane związane z infuzją (gorączka, dreszcze, niedociśnienie tętnicze, pokrzywka, nudności,

wysypka, tachykardia, duszność), cytopenie (neutropenia, limfopenia, trombocytopenia, anemia),

zakażenia (wiremia CMV, zakażenie CMV, inne zakażenia), objawy tyczące układu pokarmowego

dopuszczenie

(nudności, wymioty, ból w jamie brzusznej) i objawy dotyczące układu nerwowego (bezsenność, lęk).

 

 

na

Najczęstsze działania niepożądane o ciężkim przebiegu to cytope ie, działania niepożądane związane

z infuzją oraz immunosupresja/zakażenia.

pozwolenia

 

 

 

Działania niepożądane u pacjentów wcześniej nielecz nych

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u pacjentów wcześniej nieleczonych z B-CLL oparte są na obserwacjach niepożądanych działań, które wystąpiły podczas badania u 147 pacjentów uczestniczących w randomizowanym, kontr l wanym badaniu produktu MabCampath

w monoterapii, podawanego dożylnie w dawce 30 mg trzy razy w tygodniu przez okres 12 tygodni,

włącznie z okresem zwiększenia dawki.negoU około 97% pacjentów wcześniej nieleczonych wystąpiły

 

 

ż

 

 

działania niepożądane; najczęściej występowały w pierwszym tygodniu leczenia.

 

 

wa

 

 

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane, obserwowane

podczas leczenia lub w ciągu 30 dni po zakończeniu leczenia produktem MabCampath, są

wymienione zgodnie

bez

 

 

 

mniejszającym się nasileniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja układów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

i narządów

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

Zakażenia i zarażenia

Wiremia

Zapalenie płuc

Posocznica

pasożytnicze

cytomegalowirusowa

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

Zakażenie

Zapalenie oskrzeli

Bakteriemia

 

cytomegalowirusem

 

gronkowcowa

 

 

 

Zapalenie gardła

Gruźlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja układów i narządów

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zaburzenia układu immunologicznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zaburzenia psychiczne Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia oka

Zaburzenia serca

Produkt

leczniczy

 

Zaburzenia naczyniowe

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia żołądka i

Bardzo często

 

 

nego

 

ż

bez

wa

 

 

 

Niedociśnienie

Nudności

 

Często

 

 

Niezbyt często

 

 

 

 

 

Zapalenie pęcherza

 

 

 

 

Grzybica ciała

 

 

 

 

 

Zapalenie

 

 

 

 

 

nosogardzieli

 

 

 

 

 

Nieżyt nosa

 

 

Gorączka

 

 

Agranulocytoza

 

neutropeniczna

 

 

 

 

Neutropenia

 

Limfopenia

 

 

Leukopenia

 

 

Powiększenie węzłów

 

 

 

 

chłonnych

obrotu

 

 

 

 

 

 

Trombocytopenia

Krwawienie z nosa

 

Anemia

 

 

Reakcja anafilaktyczna

 

 

 

 

 

Lęk

 

 

Nadwrażliwodość

 

 

 

dopuszczenie

 

 

Zmniejszenie masy

Zespół rozpadu guza

 

ciała

 

 

Hiperglikemia

 

 

 

 

 

Zmniejszenie białka

 

 

 

 

całkowitego

 

 

 

na

 

Anoreksja

 

 

Omdlenie

 

Zawroty głowy

 

 

pozwoleniaNiedoczulica

 

pochodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

błędnikowego

 

 

Zawroty głowy

 

 

 

 

Drżenie

 

 

 

 

 

Parestezja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóle głowy

 

 

Zapalenie spojówek

 

 

 

 

 

Sinica

 

 

Zatrzymanie

 

 

 

 

 

akcji serca

 

 

Bradykardia

 

Zawał mięśnia

 

 

 

 

 

sercowego

 

 

Tachykardia

 

Dławica piersiowa

 

Częstoskurcz

 

Migotanie

 

 

zatokowy

 

 

przedsionków

 

 

 

 

 

Nadkomorowe

 

 

 

 

 

zaburzenie rytmu serca

 

 

 

 

Bradykardia zatokowa

 

 

 

 

Dodatkowe pobudzenia

 

 

 

 

nadkomorowe

 

 

Nadciśnienie

 

Niedociśnienie tętnicze

 

 

 

 

ortostatyczne

 

 

 

 

 

Uderzenia gorąca

 

 

 

 

Zaczerwienienie

 

Skurcz oskrzeli

 

Niedotlenienie narządów

 

 

 

 

i tkanek

 

 

Duszność

 

 

Wysięk opłucnowy

 

 

 

 

Dysfonia

 

 

 

 

 

Wyciek wodnisty z nosa

 

Wymioty

 

 

Niedrożność jelita

Klasyfikacja układów

Bardzo często

Często

 

Niezbyt często

 

i narządów

 

 

 

 

 

 

jelit

 

Bóle jamy brzusznej

Dolegliwości jamy ustnej

 

 

 

 

Dolegliwości żołądkowe

 

 

 

 

Biegunka

 

 

Zaburzenia skóry i

Pokrzywka

Alergiczne zapalenie

Wysypka świądowa

tkanki podskórnej

 

skóry

 

 

 

 

 

Wysypka

Świąd

 

Wysypka plamkowa

 

 

Nadmierne pocenie się

Wysypka rumieniowata

 

 

Rumień

 

Zapalenie skóry

Zaburzenia mięśniowo-

 

Bóle mięśni

 

Bóle kości

 

 

szkieletowe i tkanki

 

Bóle mięśniowo-

Bóle stawów

 

łącznej

 

szkieletowe

 

 

 

 

 

 

Bóle pleców

 

Mięśniowo-szkieletowy

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

ból klatki piersiowej

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

Skurcze mięśni

 

Zaburzenia nerek i dróg

 

 

 

Zmniejszone wydzielanie

moczowych

 

 

 

moc

 

 

 

 

 

 

Bolesne oddawanie

 

 

 

 

moczu

 

 

Zaburzenia ogólne i

Gorączka

Zmęczenie

 

Zapalenie błon śluzowych

stany w miejscu

Dreszcze

Osłabienie

 

Rumień w miejscu

podania

 

na

dopuszczenie

 

 

 

 

podania

 

 

 

 

 

Miejscowy obrzęk

 

 

 

 

Obrzęk w miejscu infuzji

 

 

 

 

Złe samopoczucie

 

 

 

 

 

 

 

Ostre działania niepożądane związane z infuzją bejmują: gorączkę, dreszcze, nudności, wymioty,

niedociśnienie tętnicze, zmęczenie, wysypkę, okrzywkę, duszność, ból głowy, świąd i biegunkę.

 

 

 

 

pozwolenia

W większości przypadków nasilenie tych reakcji jest łagodne lub umiarkowane.

 

 

 

nego

 

Ostre reakcje związane z infuzją pojawiają się zwykle w pierwszym tygodniu leczenia, a następnie

 

 

ż

 

stopniowo ustępują. Reakcje 3. i 4. stop ia związane z infuzją rzadko występują po upływie

pierwszego tygodnia leczenia.

wa

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

Działania niepożądane u pacj ntów wcześniej leczonych

leczniczy

 

 

 

 

Dane dotyczące bezpiec eństwa stosowania w grupie wcześniej leczonych pacjentów z B-CLL oparte są na obserwacjach działań niepożądanych u 149 pacjentów uczestniczących w badaniu produktu MabCampath bez grupy kontrolnej (Badanie 1, 2 i 3). U ponad 80% wcześniej leczonych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane; najczęściej występują jednak w pierwszym tygodniu.

KlasyfikacjaProdukt

Bardzo często

Często

Niezbyt często

W obrębie ażdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione

zgo nie ze zmniejszającym się nasileniem.

 

 

układów i

 

 

 

narządów

 

 

 

Zakażenia i

Posocznica

Zakażenie

Zakażenia bakteryjne

zarażenia

 

cytomegalowirusem

 

pasożytnicze

Zapalenie płuc

Zakażenie Pneumocystis

Zakażenia wirusowe

 

 

jiroveci

 

 

Opryszczka

Zapalenie płuc

Grzybicze zapalenie

 

 

 

skóry

 

 

Zakażenia grzybicze

Zapalenie krtani

Klasyfikacja

Bardzo często

układów i

 

narządów

 

Nowotwory

 

łagodne, złośliwe i

 

nieokreślone (w tym

 

torbiele i polipy)

 

Zaburzenia krwi i

Granulocytopenia

układu chłonnego

Trombocytopenia

 

 

Niedokrwistość

 

 

 

 

nego

 

 

 

ż

Zaburzenia układu

 

bez

wa

 

 

 

 

immunologicznego

 

 

 

metabolizmuleczniczy

 

 

 

Zaburzenia

Brak łaknienia

 

Produkt

 

 

 

 

żywiania

 

 

 

 

 

Często

 

 

Niezbyt często

 

 

Kandydoza

 

 

Nieżyt nosa

 

 

Półpasiec

 

 

Grzybica paznokci

 

Ropień

 

 

 

 

 

Zakażenie dróg

 

 

 

 

moczowych

 

 

 

 

 

Zapalenie zatok

 

 

 

 

Zapalenie oskrzeli

 

 

 

 

Zakażenie górnych dróg

 

obrotu

 

oddechowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapalenie gardła

 

 

 

 

Infekcja

 

 

do

 

 

 

 

 

Pseudochłoniak

 

 

Gorączka

 

dopuszczeniewewnątrznaczyniowe

 

 

 

Aplazja szpiku

 

 

neutropeniczna

 

kostnego

 

 

Pancytopenia

 

 

Rozsiane

 

 

 

na

 

wykrzepianie

 

 

Leukopenia

 

Niedokrwistość

 

pozwolenia

 

 

hemolityczna,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmniejszone stężenie

 

 

 

 

haptoglobiny

 

 

Limfopenia

 

 

Zaburzenie

 

 

 

 

 

czynności szpiku

 

 

 

 

kostnego

 

 

Plamica

 

 

Krwawienie z nosa

 

 

 

 

Krwawienie z dziąseł

 

 

 

 

Nieprawidłowe

 

 

 

 

 

wyniki testów

 

 

 

 

 

hematologicznych

 

 

 

 

Reakcje alergiczne

 

 

 

 

Ciężkie reakcje

 

 

 

 

 

anafilaktyczne i inne

 

 

 

 

reakcje nadwrażliwości

 

Hiponatremia

 

 

Hipokaliemia

 

 

Hipokalcemia

 

 

Zaostrzenie

 

 

 

 

 

cukrzycy

 

 

Zmniejszenie masy ciała

 

 

 

Odwodnienie

 

 

 

 

 

Pragnienie

 

 

 

 

Zaburzenia

Splątanie

Depersonalizacja

psychiczne

Lęk

Zaburzenia

 

 

osobowości

 

Depresja

Zaburzenia

 

 

myślenia

 

Senność

Impotencja

 

Bezsenność

Nerwowość

Arytmia Bradykardia Nieprawidłowy zapis EKG
Niedokrwienie obwodowe
Świst krtaniowy Uczucie ucisku w gardle Naciek płucny
Wysięk opłucnowy Osłabienie szmerów oddechowych Zaburzenia oddechowe
Zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit
Owrzodzenie języka
Zapalenie dziąseł Czkawka Odbijanie się Suchość w ustach
Wysypka plamkowo- grudkowa
Schorzenia skórne
Głuchota
Szumy usznedo dopuszczenieZatrzymanie
akcji rca Zawał mięśnia ercowego Migotanie przedsionków Częstoskurcz nadkomorowy
Zaburzenia smaku Śródgałkowe zapalenieobrotu oka
Niezbyt często
Omdlenie
Zaburzenia chodu Dystonia Przeczulica Neuropatia

Klasyfikacja

Bardzo często

Często

układów i

 

 

narządów

 

 

Zaburzenia układu

Ból głowy

Zawroty głowy

nerwowego

 

pochodzenia

 

 

błędnikowego

 

 

Zawroty głowy

 

 

Drżenie

 

 

Parestezje

 

 

Niedoczulica

 

 

Hiperkinezje

 

 

Utrata smaku

Zaburzenia oka

 

Zapalenie spojówek

 

 

 

Zaburzenia ucha i

 

 

błędnika

 

 

 

 

 

Zaburzenia serca

 

Kołatanie serca

 

 

 

 

 

Tachykardia

Zaburzenia

 

Niedociśnienie

 

naczyniowe

 

 

 

 

 

nego

Zaburzenia układu

Duszność

 

ż

oddechowego,

 

bez

wa

 

 

 

 

 

klatki piersiowej i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śródpiersia

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia żołądka

Wymioty

 

 

i jelit

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

Nudności

 

 

 

 

 

 

 

 

Biegunka

 

 

Zaburzenia wątroby

 

 

 

 

 

i dróg żółciowych

 

 

 

 

 

Zaburzenia skóry i

Świąd

 

 

 

tkanki podskórnej

Pokrzywka

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysypka

 

 

pozwolenia

na

 

Nadciśnienie

 

Skurcz naczyń

Uderzenia gorąca

Niedotlenienie

Krwioplucie

Skurcz oskrzeli

Kaszel

Krwawienie z przewodu pokarmowego

Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej

Zapalenie jamy ustnej Ból w jamie brzusznej Niestrawność Zaparcie

Wzdęcie

Nieprawidłowa czynność wątroby

Wykwity pęcherzowe

Wysypka rumieniowata

Klasyfikacja

Bardzo często

 

Często

 

 

 

Niezbyt często

 

układów i

 

 

 

 

 

 

 

 

narządów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadmierne pocenie się

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia

 

 

Bóle stawów

 

 

Bóle nóg

 

mięśniowo-

 

 

Bóle mięśni

 

 

Wzmożone napięcie

szkieletowe i tkanki

 

 

 

 

 

 

mięśniowe

 

łącznej

 

 

Bóle kości

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóle pleców

 

 

 

 

Zaburzenia nerek i

 

 

 

 

 

 

Krwiomocz

 

dróg moczowych

 

 

 

 

 

 

Nietrzymanie moczu

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie odpływu

 

 

 

 

 

 

 

moczu

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielomocz

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieprawidłowa

 

 

 

 

Osłabienie

 

 

 

czynność nerekdo

 

 

 

 

 

 

dopuszczenieZapalenie skóry w

Zaburzenia ogólne i

Dreszcze

 

Ból w klatce piersiowej

Obrzęk łuc

 

stany w miejscu

Gorączka

 

Objawy grypopodobne

Obrzęki obwodowe

podania

Zmęczenie

 

Zapalenie śluzówki

Obrzęk wokół oczu

 

 

 

Obrzęk ust

 

 

 

Owrzodzenie śluzówki

 

 

 

Obrzęk

 

 

 

Zasinienie w miejscu

 

 

 

 

 

 

 

wstrzyknięcia

 

 

 

 

pozwolenia

na

 

miejscu wstrzyknięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Złe samopoczucie

 

Ból w miejscu

 

 

 

 

 

 

 

 

wstrzyknięcia

 

 

 

 

Uczucie zmiany

 

 

 

 

 

 

temperatury

 

 

 

 

 

 

 

Reakcja

miejscu

 

 

 

 

nego

wstrzyknięcia

 

 

 

 

 

 

 

Ból

 

 

 

 

 

Działania niepożądane zaobserwowaneż po wprowadzeniu leku do obrotu

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

Reakcje związane z infuzją: Poważne, niekiedy prowadzące do zgonu reakcje obejmowały: skurcz

oskrzeli, niedotlenienie, omdl nie, nacieki płucne, ostry zespół zaburzeń oddechowych (ARDS, ang.

acute respiratory distress syndromebez

) zatrzymanie oddechu, zawał mięśnia sercowego, arytmię, ostrą

niewydolnośćleczniczyserca atrzymanie akcji serca. Ciężkie reakcje anafilaktyczne i inne reakcje

nadwrażliwości, obejmujące wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy, były zgłaszane rzadko po podaniu produktu MabCampath. Działania te można złagodzić lub można ich uniknąć, jeśli zastosuje się pr medykację i stopniowe zwiększanie dawki (patrz punkt 4.4).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: kontrole, przeprowadzone po wprowadzeniu produktu na rynek, wykazały inne poważne, a niekiedy kończące się zgonem zakażenia wirusowe (np. zakażenie

adenowirusem, wirusem paragrypy, wirusem zapalenia wątroby typu B, postępująca wieloogniskowa

leukoencefalopatiaProdukt

(PML, ang. progressive multifocal leukoencephalopathy), zakażenia bakteryjne

(gruźlica, atypowa mykobakterioza, nokardioza), zakażenia pierwotniakowe (np. toksoplazma gondii) i zakażenia grzybicze (np. mukormykozy węchomózgowia), obejmujące zakażenia spowodowane reaktywacją zakażeń utajonych. Wydaje się, że profilaktyka skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń powodowanych przez PCP i wirusa półpaśca (patrz punkt 4.4).

Rzadko obserwowano chorobę limfoproliferacyjną, w niektórych przypadkach prowadzącą do zgonu, związaną z zakażeniem EBV.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: donoszono o występowaniu ciężkich krwawień.

Zaburzenia układu immunologicznego: poważne, a czasami prowadzące do zgonu zdarzenia obejmowały: niedokrwistość hemolityczną autoimmunizacyjną, autoimmunizacyjną małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczną, zespół Guillain Barré i jego postać przewlekłą, przewlekła zapalną i demielinizacyjną neuropatię wielokorzeniową.

Często odnotowywano także dodatni wynik testu Coombsa. Obserwowano także prowadzącą do zgonu potransfuzyjną chorobę przeszczep przeciw gospodarzowi.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: odnotowano zespół rozpadu guza zakończony zgonem.

Zaburzenia układu nerwowego: u pacjentów z małopłytkowością wystąpił krwotok śródczaszkowy zakończony zgonem.

zmniejszeniu frakcji wyrzutowej u pacjentów leczonych wcześniej lekami o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym.

Zaburzenia serca: donoszono o wystąpieniu zastoinowej niewydolności serca, kardiomiopatiiobrotui

4.9 Przedawkowanie

do

Pacjentom wielokrotnie podawano pojedyncze dawki do 240 mg produktudopuszczenieMabCampath. W tej grupie pacjentów częstość występowania działań niepożądanych stopnia 3. lub 4., taki h jak: gorączka,

niedociśnienie tętnicze i niedokrwistość może być większa. Nie ma swoi tej odtrutki dla produktu MabCampath. Leczenie polega na odstawieniu produktu MabCampath zastosowaniu leczenia wspomagającego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

na

 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

 

 

pozwolenia

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, przeciwciała monoklonalne, kod ATC:

L01XC04.

nego

 

 

 

Alemtuzumab jest uzyskanym metodą inżynierii genetycznej humanizowanym przeciwciałem

monoklonalnym IgG1 kappa, swoistymż w stosunku do znajdującej się na powierzchni limfocytów glikoproteiny (CD52) o masie 21-28 kD, która ulega ekspresji przede wszystkim na prawidłowych i

zmienionych nowotworowo limfocytach typu B i T krwi obwodowej. Alemtuzumab wytworzono

 

wa

poprzez wstawienie do cząst c ki ludzkiej immunoglobuliny IgG1 sześciu, warunkujących

komplementarność, regionów szczurzego przeciwciała monoklonalnego IgG2a.

bez

 

Alemtuzumableczniczypowoduje rozpad limfocytów w wyniku wiązania z CD52 niemodulującym antygenem

o wysokim stopniu ekspresji, znajdującym się na powierzchni zasadniczo wszystkich limfocytów typu B i T, jak również na monocytach, tymocytach i makrofagach. Przeciwciało pośredniczy w rozpadzie limfocytów w wyniku aktywacji układu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciaProduktł. Stwierdzono występowanie tego antygenu w niewielkim odsetku (< 5%) na powierzchni granulocytów, ale nie występuje on ani na erytrocytach ani na płytkach krwi. Wydaje się, że alemtuzumab nie powoduje uszkodzenia krwiotwórczych komórek macierzystych, ani komórek prekursorowych.

Pacjenci wcześniej nieleczeni z B-CLL

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu MabCampath oceniane były w otwartym, randomizowanym, badaniu porównawczym fazy 3 prowadzonym z udziałem pacjentów w terapii pierwszego rzutu (wcześniej nieleczeni) wymagających leczenia, chorych na B-CLL ze współczynnikiem stawowym Ritchiego I-IV

(Badanie 4). Wykazano przewagę produktu MabCampath nad chlorambucylem na podstawie pierwszorzędowego punktu końcowego czasu przeżycia wolnego od progresji (PFS) (patrz rys. 1).

Rysunek 1: Czas przeżycia wolny od progresji w badaniu w terapii pierwszego rzutu (w leczonych grup)

Przybliżone prawdopodobieństwo

 

 

 

Wskaźnik ryzyka: 0,58

 

 

 

 

 

 

 

95% CI: 0,43; 0,77

 

 

 

 

 

 

 

Stratyfikowany test log-rank:

 

 

 

 

 

 

 

p=0,0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

Z ryzykiem

 

 

Czas (miesiące)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele drugorzędowe obejmowały odsetek całkowitej odpowiedzina(ang. complete response -CR) i

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

odsetek ogólnej odpowiedzi (ang. overall response) (całkow tej-CR lub częściowej odpowiedzi - PR) według kryteriów 1996 NCIWG, czas trwania odpowi dzi, czas do leczenia alternatywnego i bezpieczeństwa stosowania dwóch rodzajów leczenia.

 

 

 

 

nego

 

 

 

ż

 

 

bez

wa

 

 

leczniczy

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie wyników leczenia grupy pacjentów w terapii pierwszego rzutu

 

Niezależne badanie wskaźnika i czasu trwania

 

 

 

 

odpowiedzi

 

 

 

 

 

MabCampath

Chlorambucyl

Wartość P

 

 

 

n=149

n=148

 

 

 

 

Mediana wieku (lata)

 

Nie dotyczy

 

III/IV stopień zaawansowania wg.

33,6%

 

33,1%

Nie dotyczy

 

Rai

 

 

 

 

 

 

 

Odsetek ogólnej odpowiedzi

83,2%

 

55,4%

<0,0001*

 

Odpowiedź całkowita

24,2%

 

2,0%

<0,0001*

 

lub PR (miesiące)

16,2

 

12,7

 

 

obrotu

 

Negatywny MRD ****

7,4%

 

0,0%

0,0008*

 

Odpowiedź częściowa

59,1%

 

53,4%

Nie dotyczy

 

Czas trwania odpowiedzi**, CR

N=124

 

N=82

Nie dotyczy

 

Mediana wg K-M (95% przedział

(11,5, 23,0)

 

(10,2, 14,3)

 

do

 

 

*** stratyfikowany test log-rank według grupy

Rai (stopień I-II vs stopień III-IV)dopuszczenie

 

 

 

ufności)

 

 

 

 

 

 

 

Czas do terapii alternatywnej

23,3

 

14,7

0,0001***

 

(miesiące)

(20,7, 31,0)

 

(12,6, 16,8)

 

 

 

 

Mediana wg K-M (95% przedział

 

 

 

 

 

 

 

ufności)

 

 

 

 

 

 

 

*Test chi-kwadrat Pearsona lub test dokładny

 

 

 

 

 

 

 

** Czas trwania najlepszej odpowiedzi

 

 

na

 

 

 

 

**** według 4-kolorowego przepływu

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cytogenetyczna u pacjentów wcześniej nieleczonych z B-CLL:

 

 

 

 

Uznano rosnące znaczenie prognostyczne informacji

profilu cytogenetycznym w B-CLL

 

 

pozwalającym przewidzieć odpowiedź na pewne terapie. Wśród pacjentów wcześniej nieleczonych (n=282), dla których określono podstawowy rofil cytogenetyczny (FISH) w badaniu 4, aberracje chromosomowe wykryto u 82%, a kariotyp prawidłowy wykryto u 18%. Aberracje chromosomowe

zostały sklasyfikowane według modelu hi rarchicznego Döhner’a. W grupie pacjentów wcześniej

nieleczonych, którzy otrzymywali produkt MabCampath lub chlorambucyl było 21 pacjentów z

 

nego

ż

delecją 17 p , 54 pacjentów z delecją 11 q, 34 pacjentów z trisomią 12, 51 pacjentów z prawidłowym

kariotypem i 67 pacjentów z pojedynczą 13 q delecją.

wa

 

Odsetek ogólnej odpowiedzibez(ang. ORR) był wyższy u pacjentów z delecją 11 q ( 87% v 29%; p<

0,0001) lub leczniczypojedynczą delecją 13 q (91% v 62%; p.) leczonych produktem MabCampath

niż chlorambucylem. U pacjentów z delecją 17 p leczonych produktem MabCampath zaobserwowano trend w kierunku poprawy ORR (64% v 20%; p=0,0805). Odsetek całkowitych remisji był również większy u pa jentów pojedynczą delecją 13 q leczonych produktem MabCampath (27% v 0%;

p awidłowym kariotypem zaobserwowano tendencję do poprawy PFS, która nie była znacząca z powodu małej liczebności grupy.

p=0,0009). Średni czas przeżycia wolnego od progresji (PFS) był lepszy u pacjentów z pojedynczą delecjProduktą 13 q leczonych produktem MabCampath (24,4 v 13,0 miesięcy; p=0,0170 stratyfikowane według stopnia zaawansowania w klasyfikacji Rai). U pacjentów z delecją 17 p, trisomią 12 i

Ocena CMV metodą PCR:

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu, którym objęto wcześniej nieleczonych pacjentów (badanie 4), pacjenci w grupie otrzymującej produkt MabCampath byli, co tydzień badani w kierunku CMV testem PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) w czasie leczenia i co 2 tygodnie w ciągu

2 pierwszych miesięcy po zakończeniu leczenia. W tym badaniu, dodatni tylko dla CMV wynik PCR bez objawów choroby odnotowano u 77/147 (52,4%) pacjentów leczonych produktem MabCampath; objawowe zakażenie CMV notowano rzadziej u 23/147 pacjentów leczonych produktem MabCampath (16%). W grupie otrzymującej produkt MabCampath 36/77 (46,8%) pacjentów bez objawów choroby

z pozytywnym PCR dla CMV otrzymało terapię przeciwwirusową i 47/77 (61%) pacjentów przerwało leczenie produktem MabCampath. Obecność bezobjawowego zakażenia z dodatnim wynikiem PCR dla CMV lub objawowego z dodatnim wynikiem PCR dla CMV podczas leczenia produktem MabCampath nie miało dającego się zmierzyć wpływu na przeżycie wolne od progresji (PFS).

Pacjenci z B-CLL wcześniej leczeni:

Skuteczność produktu MabCampath określono na podstawie odsetka ogólnej odpowiedzi organizmu i odsetka przeżycia. Dane uzyskane z 3 niekontrolowanych badań nad białaczką limfocytową typu B- komórkowego zostały streszczone w poniższej tabeli:

Parametry skuteczności

Badanie 1

Liczba pacjentów

Grupa badana

Pacjenci z B-CLL po

 

leczeniu lekami

 

alkilującymi,

 

u których nie

 

uzyskano poprawy po

 

fludarabinie

Mediana wieku (lata)

 

 

 

Charakterystyka choroby (%)

 

 

 

 

Stadium III/IV wg Rai

 

 

 

Dawka inicjująca leczenie

 

 

 

Stopniowepozwolenia

Objawy typu B

 

 

 

 

Wcześniejsze leczenie (%):

 

 

 

Leki alkilujące

 

 

 

 

Fludarabina

 

 

 

 

Liczba wcześniejszych terapii (zakres)

 

3 (2-7)

Dawka kończąca leczenie

 

 

żnego30 mg dożylnie

 

 

 

 

 

zwiększanie dawki od

 

 

 

wa

3 do 10 do 30 mg

 

 

 

3 x w tygodniu

 

 

 

 

 

Mediana ogólnej odpowiedzi (%)

 

 

(95% przedział ufności)

bez

 

 

(23-43)

Całkowita odpowiedź

 

 

 

leczniczy

 

 

 

Częściowa odpowiedź

 

 

 

Mediana czasu trwania odpowiedzi

 

 

 

(miesiące)

 

 

 

 

(95% przedział ufności)

 

 

 

(5-8)

Produkt

 

 

 

 

 

Mediana czasu do uzyskania odpowiedzi

 

(miesiące)

 

 

 

 

(95% przedział ufności)

 

 

 

(1-2)

Przeżycie wolne od progresji

 

 

 

(miesiące)

 

 

 

 

(95% przedział ufności)

 

 

 

(3-5)

Przeżycie (miesiące):

 

 

 

 

(95% przedział ufności)

 

 

 

 

Wszyscy pacjenci

 

 

 

16 (12-22)

Pacjenci, u których uzyskano

 

 

 

 

odpowiedź

 

 

 

 

33 (26-NO)

NO = nie osiągnięto

 

 

 

 

Badanie 2

 

 

 

 

Pacjenci z B-CLL,

 

 

 

u których nie

 

 

 

uzyskano

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

odpowiedzi, lub

 

 

u których nastąpił

 

 

nawrót choroby po

 

 

 

leczeniu

 

 

 

konwecjonalną

 

 

 

chemioterapią

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (1-10)

 

 

 

Stopniowe

 

 

zwiększanie dawki

 

 

 

od 10 do 30 mg

 

 

 

30 mg dożylnie

 

 

 

3 x w tygodniu

 

 

 

 

 

 

(8-33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5-23)

 

 

 

 

 

 

(1-5)

 

 

 

 

 

 

(3-7)

 

 

 

26 (12-44)

 

 

 

44 (28-NO)

 

Badanie 3

Pacjenci z B-CLL

( raz PLL),

obrotu24

dou których nie

uzyskano odpowiedzi lub, u których nastąpił nawrót choroby po leczeniu fludarabiną

3 (1-8) Stopniowe zwiększanie dawki od 10 do 30 mg 30 mg dożylnie 3 x w tygodniu 29

(11-47)

11 (6-19)

4 (2-4)

7 (3-9)

28 (7-33)

36 (19-NO)

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę określono w badaniu z udziałem pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową typu B nieleczonych uprzednio produktem MabCampath, u których wcześniejsze leczenie analogami puryn okazało się nieskuteczne. Produkt MabCampath podawano w postaci trwającej 2 godziny infuzji dożylnej, przestrzegając zalecanego schematu dawkowania, rozpoczynając od 3 mg i zwiększając dawkę do 30 mg, 3 razy w tygodniu przez 12 tygodni. Farmakokinetyka produktu MabCampath była zgodna z modelem dwukompartmentowym i wykazała nieliniową kinetykę eliminacji. Po ostatniej dawce 30 mg, średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosiła 0,15 l/kg (zakres: 0,1-0,4 l/kg), wskazując na dystrybucję przede wszystkim w płynie zewnątrzkomórkowym i osoczu. Klirens układowy zmniejszał się podczas powtarzanych dawek z powodu obniżonego klirensu za pośrednictwem receptora (np. zanik receptorów CD52 na obwodzie). Wraz z powtarzaniem dawkowania i następującą kumulacją stężenia w osoczu, poziom eliminacji osiągał kinetykę zerowego rzędu. Okres półtrwania wynosił 8 godzin (zakres: 2-32 godzin) po

pierwszej dawce 30 mg i trwał 6 dni (zakres: 1-14 dni) po ostatniej dawce 30 mg. Stężenie w stanie

 

 

 

 

obrotu

stacjonarnym było osiągane po około 6 tygodniach dawkowania. Nie obserwowano znaczących różnic

w farmakokinetyce między kobietami, a mężczyznami ani w zależności od wieku.

do

 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

 

 

 

 

Przedkliniczną ocenę alemtuzumabu ograniczono do badań na małpach cynomolgus,

uwagi na brak

ekspresji antygenu CD52 u innych gatunków niż naczelne.

 

 

 

 

Najczęściej występującym u tego gatunku zwierząt skutkiem zależnym od podawania była

 

 

 

dopuszczenie

 

 

limfocytopenia. W porównaniu z pojedynczą dawką, po poda iu dawki wielokrotnej obserwowano

 

na

 

 

 

niewielkie kumulowanie się działania zmniejszajpozwoleniaącego liczbę limfocytów. Zmniejszenie liczby

limfocytów szybko przemijało po zaprzestaniu dawkowa . Przemijającą neutropenię obserwowano

po codziennym stosowaniu produktu dożylnie lub podskórnie przez 30 dni, ale nie występowała ona po pojedynczych dawkach lub po codziennym poda aniu produktu przez 14 dni. Wyniki badań

histopatologicznych szpiku kostnego nie wykazały szczególnych zmian związanych z podawaniem

produktu. Pojedyncze dawki dożylne 10 i 30 mg/kg powodowały umiarkowane lub ciężkie, zależne od dawki, niedociśnienie z towarzyszącąnegoniewielką tachykardią.

Wiązanie Fab MabCampath obserwoważ w tkankach limfoidalnych oraz w układzie fagocytów jednojądrzastych. Istotne wiązaniewaF b obserwowano również w męskich drogach rozrodczych (najądrzu, nasieniu, pęcherzyku nasiennym) oraz w skórze.

Powyższe badania toksycznobezści nie dostarczają innych istotnych informacji, mających znaczenie dla

klinicznego leczniczystosowania produktu.

Nie prowadzono a krótko- ani długoterminowych badań na zwierzętach w celu oszacowania potencjalnego działania rakotwórczego i mutagennego produktu MabCampath.

Produkt

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Disodowy wersenian

Polisorbat 80

Potasu chlorek

Potasu diwodorofosforan

Sodu chlorek

Sodu wodorofosforan

Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, poza wymienionymi w punkcie 6.6.
Niezgodności z innymi produktami nie są znane. Jednakże, nie należy dodawać innych produktów ani też podawać ich jednocześnie przez tę samą linię dożylną z infuzją produktu MabCampath.
6.3 Okres trwałości
Fiolka nieotwarta: 3 lata.

Sporządzony roztwór: produkt MabCampath nie zawiera żadnych przeciwbakteryjnych konserwantów. Produkt należy podać w ciągu 8 godzin po rozcieńczeniu. Roztwór można przechowywać w temperaturze 15 C–30 C lub w lodówce. Można to zrobić tylko wówczas, gdy

przygotowanie produktu odbywa się w ściśle aseptycznych warunkach oraz chroni się roztwór przed

światłem.

do

obrotu

 

 

 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2 C–8 C).

Nie zamrażać.

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrzdopuszczeniepunkt 6.3

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

na

 

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I zamknięta gumową zatyczką, zawierająca 1ml koncentratu.

Rozmiar opakowania: 3 fiolki w tekturowym pudełku.

 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania przygotowania produktu leczniczego do

stosowania.

pozwolenia

Przed zastosowaniem należy sprawdzinegoć zawartość fiolki, czy nie są widoczne jakiekolwiek cząsteczki

 

ż

lub nie nastąpiła zmiana zabarwienia produktu. W przypadku stwierdzenia obecności cząsteczek albo

zmiany zabarwienia produktu nie olno go stosować.

 

wa

Produkt MabCampath nie bezzawiera żadnych przeciwbakteryjnych konserwantów, dlatego zaleca się,

a przygotowany roztwór do infuzji został zużyty w ciągu 8 godzin od sporządzenia i odpowiednio przechowywany w celu ochrony przed światłem. Wymaganą objętość koncentratu z fiolki należy dodać, poprz sterylny, bezwłóknowy filtr o średnicy porów 5 μm i niskim stopniu wiązania białka,

aby sporządzenieleczniczyproduktu MabCampath do infuzji dożylnej odbywało się w warunkach aseptycznych

do 100 ml roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworu glukozy (5%) do infuzji. Pojemnik z roztworemProduktnależy delikatnie odwrócić w celu wymieszania roztworu. W związku z tym, że produkt nie zawiera przeciwbakteryjnych konserwantów, należy zwrócić szczególną uwagę na jałowe

p zyg towanie roztworu.

Do sporządzonego roztworu produktu MabCampath nie należy dodawać innych produktów, ani też podawać ich równocześnie przez tę samą linię dożylną (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność w czasie sporządzania i stosowania roztworu produktu MabCampath. Aby uniknąć narażenia w przypadku pęknięcia fiolki lub przypadkowego rozlania jej zawartości, zaleca się stosowanie rękawic lateksowych oraz okularów ochronnych. Kobietom w ciąży lub planującym zajście w ciążę nie wolno mieć kontaktu z produktem MabCampath.

Należy przestrzegać procedur dotyczących właściwego obchodzenia się z produktem oraz pozbywania się pozostałości produktu. Rozlany lub niezużyty produkt należy usunąć poprzez całkowite spalenie.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandia

8.

NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

obrotu

EU/1/01/193/0002

 

 

 

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DOdo OBROTU

 

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

dopuszczenie

 

 

 

 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06/07/2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10/07/2011

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGOna

 

 

 

 

 

pozwolenia

Szczegółowa informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji

Leków http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

ż

 

 

 

bez

wa

 

 

 

leczniczy

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę