Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Ulotka dla pacjenta - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaNatpar
Kod ATCH05AA03
Substancjaparathyroid hormone
ProducentShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Natpar 25 mikrogramów/dawkę, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Natpar 50 mikrogramów/dawkę, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Natpar 75 mikrogramów/dawkę, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Natpar 100 mikrogramów/dawkę, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Parathormon

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.Co to jest lek Natpar i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Natpar

3.Jak stosować lek Natpar

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Natpar

6.Zawartość opakowania i inne informacje

7.Instrukcja użycia

1.Co to jest lek Natpar i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Natpar?

Lek Natpar jest hormonem zastępczym dla dorosłych z niedoczynnością przytarczyc.

Niedoczynność przytarczyc to choroba spowodowana małym stężeniem parathormonu, który jest wytwarzany przez gruczoły przytarczyczne znajdujące się w szyi. Ten hormon reguluje ilość wapnia i fosforanów we krwi i moczu.

Jeśli stężenie parathormonu jest zbyt małe, pacjent może mieć małe stężenie wapnia we krwi. Małe stężenie wapnia może powodować objawy w wielu częściach ciała, w tym w kościach, sercu, skórze, mięśniach, nerkach, mózgu i nerwach. Pełny wykaz objawów wywoływanych małym stężeniem wapnia, patrz punkt 4.

Lek Natpar jest syntetyczną formą parathormonu, która pomaga utrzymać stężenie wapnia i fosforanów we krwi i moczu na prawidłowym poziomie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Natpar

Kiedy nie stosować leku Natpar:

-jeśli pacjent ma uczulenie na parathormon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

-jeśli pacjent jest lub był poddawany radioterapii kości;

-jeżeli pacjent choruje na nowotwór kości lub inny nowotwór z przerzutami do kości;

-jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko nowotworu kości, zwanego kostniakomięsakiem (np. pacjenci z chorobą Pageta lub innymi chorobami kości);

-jeżeli badania krwi wykazują zwiększoną aktywność fosfatazy zasadowej specyficznej dla kości o niewiadomej przyczynie;

-jeśli pacjent choruje na rzekomą niedoczynność przytarczyc, rzadką chorobę charakteryzującą się nieodpowiednią reakcją organizmu na działanie parathormonu wytwarzanego przez organizm.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Natpar należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

U pacjentów leczonych lekiem Natpar mogą wystąpić działania niepożądane spowodowane małym lub dużym stężeniem wapnia we krwi (działania niepożądane, patrz punkt 4).

Jest bardziej prawdopodobne, że te działania wystąpią:

-na początku leczenia lekiem Natpar;

-po zmianie dawki leku Natpar;

-w przypadku pominięcia jednego z codziennych wstrzyknięć;

-w przypadku tymczasowego lub stałego zaprzestania stosowania leku Natpar.

Pacjent może otrzymać leki w celu leczenia powyższych działań niepożądanych lub zapobiegania im. Może być konieczne zaprzestanie przyjmowania niektórych dotychczas stosowanych leków, między innymi wapnia lub witaminy D.

W przypadku wystąpienia u pacjenta ciężkich objawów, lekarz może zlecić dodatkowe leczenie.

Lekarz sprawdzi stężenie wapnia u pacjenta. Może być konieczna zmiana dawki leku Natpar lub zaprzestanie wstrzyknięć przez krótki czas.

Badania i kontrole

Lekarz sprawdzi reakcję pacjenta na leczenie:

-w ciągu pierwszych 7 dni po rozpoczęciu leczenia;

-w przypadku zmiany dawki.

W tym celu wykonane zostaną badania pomiaru stężenia wapnia we krwi lub moczu. Lekarz może zlecić zmianę ilości wapnia lub witaminy D, którą przyjmuje pacjent (w jakiejkolwiek postaci, w tym żywność bogata w wapń).

Dzieci i młodzież

Leku Natpar nie należy stosować u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Natpar a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym:

-digoksyna, zwana również naparstnicą, stosowana w leczeniu chorób serca;

-leki stosowane w leczeniu osteoporozy, zwane bisfosfonianami, takie jak kwas alendronowy;

-leki wpływające na stężenie wapnia we krwi, takie jak lit, lub niektóre leki stosowane w celu zwiększenia ilości moczu (leki moczopędne).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku Natpar u kobiet w okresie ciąży. Wykazano, że lek Natpar przenika do mleka karmiących szczurów, jednak nie wiadomo, czy lek Natpar przenikałby do mleka ludzkiego.

Lekarz podejmie decyzję o rozpoczęciu leczenia lekiem Natpar. Lekarz zdecyduje również, czy pacjentka powinna kontynuować leczenie tym lekiem w przypadku zajścia w ciążę lub rozpoczęcia karmienia piersią w trakcie leczenia.

Nie wiadomo, czy lek Natpar wywiera wpływ na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Natpar nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak niedoczynność przytarczyc może wpływać na zdolność do koncentracji. Jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia koncentracji, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu poprawy koncentracji.

Lek Natpar zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę. Oznacza to, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.Jak stosować lek Natpar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz lub pielęgniarka pokaże pacjentowi, jak używać wstrzykiwacza Natpar.

Lek Natpar podaje się codziennie we wstrzyknięciu podskórnym za pomocą wstrzykiwacza, który pomaga wstrzyknąć lek.

„Wstrzykiwacz wielokrotnego użytku Natpar“ będzie nazywany w tej ulotce „wstrzykiwaczem

Natpar“ lub „wstrzykiwaczem“.

Dawkowanie

Zalecana dawka początkowa leku Natpar to 50 mikrogramów na dobę.

-Lekarz może jednak rozpocząć leczenie od dawki 25 mikrogramów na dobę na podstawie wyników badań krwi.

-Po 2 do 4 tygodniach, lekarz może zmodyfikować dawkę.

Wielkość dawki leku Natpar jest różna dla różnych pacjentów. Pacjenci mogą potrzebować od 25 mikrogramów do 100 mikrogramów leku Natpar na dobę.

W trakcie stosowania leku Natpar lekarz może zalecić przyjmowanie innych leków, takich jak suplementy wapnia lub witamina D. Lekarz poinformuje pacjenta o dawkowaniu tych leków na dobę.

Jak używać wstrzykiwacza

Należy przeczytać „Punkt 7. Instrukcja użycia” w tej ulotce przed zastosowaniem wstrzykiwacza.

Nie stosować wstrzykiwacza, jeśli roztwór jest mętny lub zabarwiony lub jeśli zawiera widoczne cząstki.

Przed pierwszym użyciem wstrzykiwacza, lek należy zmieszać.

Po zmieszaniu leku, wstrzykiwacz Natpar jest gotowy do użycia, a lek jest gotowy do wstrzyknięcia podskórnie w udo. Następnego dnia wstrzyknięcie należy wykonać w drugie udo i kontynuować naprzemienne stosowanie w lewe i prawe udo.

Zdecydowanie zaleca się odnotowywanie nazwy i numeru serii leku podczas każdorazowego podania dawki leku Natpar, aby zachować informacje o zastosowanych seriach leku.

Jak długo stosować

Lek Natpar należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Natpar

Po przypadkowym podaniu więcej niż jednej dawki leku Natpar na dobę należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Natpar

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek Natpar (lub nie mógł go wstrzyknąć o zwykłej porze), należy wykonać wstrzyknięcie jak najszybciej, jednak nie należy wstrzykiwać więcej niż jednej dawki w ciągu doby.

Następną dawkę leku Natpar należy zastosować następnego dnia o zwykłej porze. Jeśli wystąpią objawy małego stężenia wapnia we krwi, może być konieczne zastosowanie większej ilości suplementów wapnia, patrz punkt 4 - objawy.

Nie należy wstrzykiwać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Natpar

Jeśli pacjent rozważa zaprzestanie stosowania leku Natpar, należy omówić to z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Podczas stosowania leku Natpar mogą wystąpić następujące potencjalnie ciężkie działania niepożądane:

Bardzo często: duże stężenie wapnia we krwi, które może występować częściej na początku leczenia lekiem Natpar.

Bardzo często: małe stężenie wapnia we krwi, które może występować częściej w przypadku nagłego zaprzestania leczenia lekiem Natpar.

Objawy związane z dużym lub małym stężeniem wapnia we krwi wyszczególniono poniżej. Jeśli u pacjenta pojawią się którekolwiek z tych działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób):

bóle głowy*,†

mrowienie i drętwienie skóry

biegunka*,†

nudności i wymioty*

ból stawów*

skurcze mięśni

Często (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób):

nerwowość lub uczucie niepokoju

problemy ze snem (uczucie senności w ciągu dnia lub trudności z zasypianiem w nocy)*

szybkie lub nieregularne bicie serca*,†

wysokie ciśnienie tętnicze krwi*

kaszel

ból brzucha*

drżenia lub skurcze mięśni

ból mięśni

ból szyi

ból ramion i nóg

zwiększone stężenia wapnia w moczu

zwiększone parcie na mocz

zmęczenie i brak energii*

ból w klatce piersiowej

zaczerwienienie i ból w miejscu wstrzyknięcia

pragnienie*

przeciwciała (wytwarzane przez układ odpornościowy) przeciwko lekowi Natpar

w badaniach krwi lekarz może zaobserwować zmniejszone stężenie witaminy D i magnezu

*Te działania niepożądane mogą być związane z dużym stężeniem wapnia we krwi.

Te działania niepożądane mogą być związane z małym stężeniem wapnia we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Natpar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na wkładzie i pudełku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przed zmieszaniem

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać wkład w pojemniku na wkład i w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po zmieszaniu

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać wstrzykiwacz zawierający zmieszany wkład szczelnie zamknięty, w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku przez okres dłuższy niż 14 dni po zmieszaniu.

Nie stosować tego leku, jeśli był przechowywany w niewłaściwy sposób.

Przed przymocowaniem nowej igły do wstrzykiwacza Natpar, sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty i bezbarwny. Często widoczne są małe pęcherzyki powietrza. Nie stosować tego leku, jeśli stał się mętny, zabarwiony lub jeśli zawiera widoczne cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Natpar

Substancją czynną jest parathormon (rDNA), który jest dostępny we wkładzie o 4 różnych mocach (każdy wkład zawiera 14 dawek):

Natpar 25 mikrogramów

Każda dawka zawiera 25 mikrogramów parathormonu (rDNA) w roztworze o objętości 71,4 mikrolitrów, po rekonstytucji.

Natpar 50 mikrogramów

Każda dawka zawiera 50 mikrogramów parathormonu (rDNA) w roztworze o objętości 71,4 mikrolitrów, po rekonstytucji.

Natpar 75 mikrogramów

Każda dawka zawiera 75 mikrogramów parathormonu (rDNA) w roztworze o objętości 71,4 mikrolitrów, po rekonstytucji.

Natpar 100 mikrogramów

Każda dawka zawiera 100 mikrogramów parathormonu (rDNA) w roztworze o objętości 71,4 mikrolitrów, po rekonstytucji.

Pozostałe składniki we wkładzie (dla wszystkich mocy) to:

Proszek zawiera:

sodu chlorek

mannitol

kwas cytrynowy jednowodny

sodu wodorotlenek (do regulacji pH)

Rozpuszczalnik zawiera:

metakrezol

woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Natpar i co zawiera opakowanie

Każdy wkład leku Natpar zawiera lek w postaci proszku i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Wkład wykonany jest ze szkła i zamknięty gumowym uszczelnieniem. Wkład umieszczony jest w plastikowym pojemniku na wkład.

Lek Natpar dostępny jest w opakowaniach zawierających 2 wkłady umieszczone w pojemnikach.

Kolor opakowania/wkładu wskazuje na moc leku Natpar:

Natpar 25 mikrogramów/dawkę

Fioletowy wkład.

Natpar 50 mikrogramów/dawkę

Czerwony wkład.

Natpar 75 mikrogramów/dawkę

Szary wkład.

Natpar 100 mikrogramów/dawkę

Niebieski wkład.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Irlandia medinfoemea@shire.com

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien/

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

email: medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

email: medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

email: medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

email: medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (toll-free number)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (when using mobile phone)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4067 3290 (outside of France)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (outside of Ireland)

+46 8-544 964 00 (outside of Sweden)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki

Ten lek został warunkowo dopuszczony do obrotu. Oznacza to, że oczekuje się na więcej danych dotyczących leku.

Europejska Agencja Leków dokona co najmniej raz w roku przeglądu nowych informacji o leku i w razie konieczności treść tej ulotki zostanie zaktualizowana.

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków: http://www.ema.europa.eu.

7.Instrukcja użycia

Te wskazówki zostały sporządzone, aby pomóc użytkownikowi w przygotowaniu, wstrzykiwaniu i przechowywaniu wstrzykiwacza Natpar.

Ta instrukcja podzielona jest na 5 etapów

Elementy wstrzykiwacza Natpar i lek Natpar

Przygotowanie i mieszanie leku Natpar

Przygotowanie wstrzykiwacza Natpar

Podawanie codziennej dawki

Jak przechowywać lek

Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy w dowolnym momencie, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Można również skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Shire pod numerem podanym na końcu punktu 6 w ulotce dołączonej do opakowania lub pod adresem email medinfoemea@shire.com

Informacje ważne przed przygotowaniem leku Natpar

NIE stosować wstrzykiwacza Natpar dopóki lekarz lub pielęgniarka nie zapozna pacjenta ze sposobem używania.

Należy korzystać z tych instrukcji użycia za każdym razem podczas mieszania leku, przygotowywania wstrzykiwacza lub wstrzykiwania leku, aby nie pominąć żadnej czynności.

Do wstrzykiwacza musi być mocowana codziennie nowa igła.

Nowy wkład należy przygotowywać co 14 dni.

NIE stosować tego leku, jeśli zauważy się, że stał się mętny, zabarwiony lub jeśli zawiera widoczne cząstki.

Wstrzykiwacz należy zawsze przechowywać w lodówce (w temperaturze 2°C - 8°C).

NIE zamrażać wkładu.

NIE używać wkładu, który był zamrożony.

Wkłady, które zostały zmieszane należy wyrzucić po 14 dniach.

Należy przyjmować tylko jedną dawkę na dobę.

Aby wyczyścić wstrzykiwacz Natpar, należy wytrzeć zewnętrzną część wstrzykiwacza wilgotną szmatką. NIE WOLNO zanurzać wstrzykiwacza w wodzie ani myć lub czyścić jakimkolwiek płynem.

Zużyty wkład Natpar i zużyte igły należy wyrzucić zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Ze wstrzykiwacza Natpar można korzystać wielokrotnie przez okres do 2 lat.

Elementy wstrzykiwacza Natpar i lek Natpar

Elementy wstrzykiwacza Natpar

Części wstrzykiwacza Natpar

Uwaga: Osłonka tłoka (pusty wkład ochronny) chroni tłok w czasie transportu z fabryki. Osłonkę tłoka należy wyrzucić, kiedy pacjent jest gotowy do używania wstrzykiwacza.

Wkład z lekiem Natpar

Wkład Natpar zawiera proszek z lekiem i rozpuszczalnik do zmieszania z proszkiem. Proszek i rozpuszczalnik należy zmieszać we wkładzie przed użyciem wstrzykiwacza Natpar.

Każdy wkład zawiera 14 dawek.

Wskaźnik dawek pokazuje ile dawek pozostało we wkładzie.

Inne potrzebne przedmioty:

Uwaga: Waciki nasączone alkoholem, igły do wstrzykiwania i pojemnik odporny na przekłucie nie stanowią części opakowania.

Dzienniczek wymiany wkładów znajduje się w instrukcji użycia.

Przygotowanie i mieszanie leku Natpar

Przed użyciem lek Natpar należy zmieszać. Po zmieszaniu leku można go zastosować do maksymalnie 14 wstrzyknięć (14 dawek).

Jeśli pacjent po raz pierwszy samodzielnie używa leku Natpar, lekarz lub pielęgniarka pokaże, jak należy mieszać wkład Natpar.

1.Przed przygotowaniem dawki leku do wstrzyknięcia, należy wyjąć wkład Natpar z lodówki.

Uwaga: Wkład należy cały czas przechowywać w lodówce, z wyjątkiem czasu przygotowywania i wstrzykiwania leku.

Umyć i osuszyć ręce.

Przygotować potrzebne przedmioty, w tym:

o urządzenie mieszające

o nowy wkład Natpar z lodówki

o nową igłę jednorazowego użytku do wstrzykiwacza o pojemnik odporny na przekłucie

o ołówek lub długopis, aby zapisać datę zmieszania

wkładu

odzienniczek wymiany wkładów (znajdujący się w tej instrukcji użycia)

o wstrzykiwacz Natpar do wstrzyknięcia leku

otę instrukcję użycia

2.Wpisać datę w dzienniczku wymiany wkładów.

Dzienniczek wymiany wkładów

Instrukcje:

Wpisać dzisiejszą datę w polu „Data zmieszania“.

Wpisać datę przypadającą za 14 dni od dnia dzisiejszego w polu „Wyrzucić dnia“ (ten sam dzień tygodnia 2 tygodnie później).

Wyrzucić wkład w dniu wpisanym w polu „Wyrzucić dnia“, nawet jeśli we wkładzie pozostał lek. Nie używać wkładu w dniu wpisanym w polu „Wyrzucić dnia“.

Igła do wstrzykiwacza musi być zamocowana, aby można było zmieszać nowy wkład.

3.Zdjąć papierową osłonkę z nakładki zabezpieczającej igłę.

4.Nakręcić igłę do wstrzykiwacza na wkład w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Upewnić się, że igła do wstrzykiwacza jest zamocowana prosto i mocno na wkładzie (szersza krawędź nakładki zabezpieczającej igłę powinna dotykać górnej krawędzi wkładu)

Nie zdejmować nakładki lub osłonki zabezpieczającej igłę, aż do momentu, kiedy pacjent będzie gotowy do podania leku.

5.Przekręcić kółko urządzenia mieszającego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić tłok, jeśli nie został on opuszczony wcześniej.

Upewnić się, że tłok w urządzeniu mieszającym wygląda tak, jak pokazano to na rysunku (jest całkowicie schowany).

6.Nakręcić wkład Natpar na urządzenie mieszające w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Igła do wstrzykiwacza musi być mocno zamocowana.

7.Trzymać nakładkę zabezpieczającą igłę skierowaną do góry i powoli przekręcać kółko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu, gdy korki we wkładzie przestaną się przesuwać i kółko przekręca się bez oporu.

Trzymać igłę skierowaną do góry.

NIE trzymać urządzenia mieszającego pochylonego pod kątem.

8.Upewnić się, że korki wyglądają, jak pokazano na rysunku i pozostają blisko siebie.

9.Trzymać urządzenie mieszające z zamocowanym wkładem igłą skierowaną do góry i delikatnie przechylać wkład z boku na bok (w pozycji, jak od godziny 9 do godziny 3 na zegarze) około 10 razy, aby rozpuścić proszek znajdujący się we wkładzie.

NIE wstrząsać wkładu.

Upewnić się, że igła skierowana jest do góry.

Odłożyć urządzenie mieszające z zamocowanym wkładem na bok i odczekać 5 minut, aby umożliwić całkowite rozpuszczenie się proszku.

Sprawdzić roztwór przed podaniem każdej dawki dobowej. Nie stosować tego leku, jeśli po 5 minutach roztwór jest mętny, zawiera widoczne cząstki lub nie jest bezbarwny.

Należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Mogą być widoczne małe pęcherzyki powietrza.

Przygotowanie wstrzykiwacza Natpar

Wstrzykiwacz Natpar należy przygotowywać jeden raz co 14 dni.

1.Chwycić wstrzykiwacz i zdjąć nasadkę.

Zachować nasadkę na później.

2.Odkręcić osłonkę tłoka (wkład ochronny) lub pusty wkład w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wrzucić do pojemnika odpornego na przekłucie.

3.Wcisnąć przycisk do wstrzykiwań. Cyfra „0” powinna pojawić się obok wycięcia w okienku dawkowania. Jeśli cyfra „0” nie pojawi się obok wycięcia, przyciskać przycisk do wstrzykiwań do momentu jej pojawienia się.

4.Opuścić tłok. Jeśli tłok jest wyciągnięty, przekręcać ciemnoczerwony pierścień w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go opuścić. Nie dokręcać pierścienia zbyt mocno.

5.Sprawdzić tłok. Jeśli tłok został opuszczony prawidłowo będzie widoczna niewielka przestrzeń.

6.Odkręcić wkład od urządzenia mieszającego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odłożyć urządzenie mieszające na bok.

7.Zamocować wkład na wstrzykiwaczu.

Chwycić korpus wstrzykiwacza i trzymać tłokiem skierowanym do góry.

8.Trzymać nakładkę zabezpieczającą igłę skierowaną do góry i nakręcać wkład na wstrzykiwacz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, gdy pomiędzy wkładem a wstrzykiwaczem nie będzie wolnej przestrzeni.

9.Przygotowanie wstrzykiwacza Natpar do pierwszego użycia

Przekręcać pokrętło dawkowania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu pojawienia się napisu „GO” (gotowy) obok wycięcia w okienku dawkowania.

10.Trzymać wstrzykiwacz nakładką zabezpieczającą igłę skierowaną do góry.

11.Wcisnąć przycisk do wstrzykiwań o płaską powierzchnię, np. blat stołu, aż cyfra „0” pojawi się obok wycięcia w okienku dawkowania.

W czasie wykonywania tej czynności na igle może pojawić się 1 lub 2 krople płynu.

Nie zdejmować wkładu z wstrzykiwacza aż upłynie termin wpisany w polu

„Wyrzucić dnia“ lub do momentu, kiedy wkład jest pusty.

Wstrzykiwacz należy przygotowywać do użycia tylko 1 raz po każdym zamocowaniu nowego wkładu.

Podawanie codziennej dawki

UWAGA: Jeśli mieszanie leku i przygotowanie wstrzykiwacza zostało przed chwilą zakończone i zamocowana jest igła do wstrzykiwacza, należy przejść do części „Przed wstrzyknięciem codziennej dawki“ (punkt 6 w tej części), aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonania wstrzyknięcia przy pomocy wstrzykiwacza Natpar.

Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy w dowolnym momencie, należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

1.Umyć i osuszyć ręce.

2.Przygotować potrzebne przedmioty, w tym:

wstrzykiwacz Natpar z lodówki

nową igłę jednorazowego użytku do wstrzykiwacza

pojemnik odporny na przekłucie

wacik nasączony alkoholem

Uwaga: Wstrzykiwacz zawierający zmieszany wkład, należy cały czas przechowywać w lodówce, z wyjątkiem czasu przygotowywania i wstrzykiwania leku.

3.Sprawdzić wkład.

Zdjąć nasadkę ze wstrzykiwacza Natpar. Zmieszany wkład powinien być wewnątrz.

4.Przed zamocowaniem nowej igły do wstrzykiwacza, należy sprawdzić:

czy roztwór jest przezroczysty, bezbarwny i pozbawiony widocznych cząstek. Mogą być widoczne małe pęcherzyki powietrza.

Nie stosować tego leku, jeśli płyn nie jest przezroczysty, nie jest bezbarwny i jeśli widoczne są cząstki. Należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Nowy wstrzykiwacz należy przygotować jeśli:

we wstrzykiwaczu nie ma więcej dawek (licznik dawek wskazuje 0) lub

upłynął termin wpisany w polu „Wyrzucić dnia“ (patrz Dzienniczek stosowania leku).

5.Mocowanie nowej igły.

Zdjąć papierową osłonkę z nakładki zabezpieczającej igłę.

Trzymać mocno skierowany do góry wstrzykiwacz

Natpar.

Trzymając prosto nakładkę zabezpieczającą igłę, nakręcić ją mocno na wkład w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (szersza krawędź nakładki zabezpieczającej igłę powinna dotykać górnej krawędzi wkładu).

Nie zdejmować nakładki zabezpieczającej igłę.

6.Przed wstrzyknięciem codziennej dawki

NIE używać wkładu, który był zamrożony.

Wyrzucić wszystkie zmieszane wkłady, jeśli upłynął termin wpisany w polu „Wyrzucić dnia“ (patrz Dzienniczek stosowania leku).

7.Oczyścić miejsce wstrzyknięcia na udzie przy pomocy wacika nasączonego alkoholem. Wstrzykiwać naprzemiennie w prawe i lewe udo każdego dnia.

Upewnić się, że nakładka zabezpieczająca igłę skierowana jest w dół przez cały czas wykonywania czynności opisanych w punktach

8 do 17.

8.Trzymać wstrzykiwacz Natpar igłą skierowaną prosto w dół.

Trzymać igłę skierowaną do dołu aż do zakończenia wykonywania wstrzyknięcia.

9.Trzymać wstrzykiwacz tak, aby widoczne było okienko dawkowania.

10.Przekręcać pokrętło dawkowania do momentu pojawienia się napisu „GO” (gotowy) obok wycięcia w okienku dawkowania. Nie przekręcać pokrętła dawkowania poza napis

GO”.

Jeśli pokrętło dawkowania przekręca się z trudem, we wkładzie może nie być wystarczającej ilości płynu. Sprawdzić wskaźnik dawek na wkładzie, aby określić, czy pozostały w nim jakieś dawki lub sprawdzić datę

Wyrzucić dnia” w dzienniczku wymiany wkładów, aby określić, czy upłynął okres 14 dni.

11.Delikatnie postukać we wkład 3 do 5 razy. Spowoduje to przesunięcie się pęcherzyków powietrza z daleka od igły.

12.Przygotować igłę na wstrzykiwaczu do wstrzyknięcia leku.

Nie przekręcając

ściągnąć prostym ruchem nakładkę zabezpieczającą igłę i odłożyć ją na bok.

Następnie ściągnąć osłonkę igły i wyrzucić.

13.Trzymać wstrzykiwacz igłą skierowaną do dołu tak, aby widoczny był napis „GO” w okienku dawkowania.

14.Uważnie przeczytać punkty 15, 16 i 17 przed wstrzyknięciem leku.

15.Wprowadzić całą igłę w udo (można chwycić za fałd skóry, jeśli zostało to zalecone przez lekarza lub pielęgniarkę). Upewnić się, że napis „GO” w okienku dawkowania jest widoczny.

16.Wcisnąć przycisk do wstrzykiwań, aż cyfra „0” pojawi się obok wycięcia w okienku dawkowania. Pacjent powinien zobaczyć i poczuć, jak pokrętło dawkowania powraca do pozycji „0”. Policzyć powoli do 10.

Ważne informacje dotyczące wstrzykiwania:

Aby uniknąć wstrzyknięcia niepełnej dawki, należy przytrzymać wprowadzoną w skórę igłę przez 10 sekund PO wciśnięciu przycisku do wstrzykiwań.

17.Wyciągnąć igłę prosto ze skóry uda.

W czasie wykonywania tej czynności na igle może pojawić się 1 lub 2 krople płynu.

Jeśli pacjent uważa, że nie została podana pełna dawka, nie należy przyjmować kolejnej dawki. Należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczne podanie wapnia lub witaminy D.

18.Ostrożnie nałożyć dużą nakładkę zabezpieczającą na odsłoniętą igłę poprzez zagarnięcie nakładki igłą.

Upewnić się, że nakładka zabezpieczająca jest całkowicie nałożona na igłę.

19.Przytrzymując wkład, odkręcić nakładkę zabezpieczającą igłę

(z igłą do wstrzykiwacza w środku) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Nie dzielić swojego wstrzykiwacza lub igieł do wstrzykiwacza z innymi osobami. Może to spowodować u nich zakażenie lub spowodować zakażenie u pacjenta.

20.Wyrzucić zużytą igłę do pojemnika odpornego na przekłucie.

Zapytać lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o informacje na temat właściwego wyrzucania zapełnionego pojemnika odpornego na przekłucie.

21.Nałożyć nasadkę na wstrzykiwacz.

Wkład musi być zamocowany na wstrzykiwaczu przed nałożeniem nasadki na wstrzykiwacz.

Ustawić równo klips na nasadce i korpus wstrzykiwacza.

Docisnąć nakładkę i wstrzykiwacz aż usłyszy się kliknięcie.

22.Włożyć wstrzykiwacz Natpar do lodówki.

Jak przechowywać lek

Wkłady Natpar i wstrzykiwacz z zamocowanym zmieszanym wkładem należy zawsze przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).\

• NIE zamrażać wkładu.

• NIE używać wkładu,

Wkłady, które zostały

 

który był zamrożony.

zmieszane należy

 

 

wyrzucić po 14 dniach.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę