Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NexoBrid (concentrate of proteolytic enzymes enriched...) – Charakterystyka produktu leczniczego - D03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaNexoBrid
Kod ATCD03BA03
Substancjaconcentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain
ProducentMediWound Germany GmbH

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NexoBrid 2 g proszek i podłoże żelowe do sporządzania żelu

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 2 g koncentratu enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę, co odpowiada 0,09 g/g koncentratu enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę po zmieszaniu (lub 2 g/22 g żelu).

Enzymy proteolityczne są mieszaniną enzymów z łodygi ananasa (Ananas comosus).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i podłoże żelowe do sporządzania żelu.

Proszek ma barwę złamanej bieli lub lekko żółtobrązową. Żel jest przezroczysty i bezbarwny.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Produkt NexoBrid jest wskazany do stosowania w celu usuwania martwych tkanek u dorosłych z głębokimi oparzeniami termicznymi pośredniej i pełnej grubości.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Produkt NexoBrid powinien być stosowany wyłącznie przez wyszkolony fachowy personel medyczny w specjalistycznych ośrodkach leczenia oparzeń.

Dawkowanie

2 g proszku NexoBrid w 20 g żelu są stosowane na ranę oparzeniową o powierzchni 100 cm2.

Nie należy stosować produktu NexoBrid na więcej niż 15% całkowitej powierzchni ciała (ang. Total Body Surface Area, TBSA) (patrz również punkt 4.4, Koagulopatia).

Produkt NexoBrid należy pozostawić w kontakcie z oparzeniem na okres 4 godzin. Istnieją bardzo ograniczone informacje na temat stosowania produktu NexoBrid w miejscach, w których pozostała martwa tkanka po pierwszej aplikacji.

Nie zaleca się drugiej i kolejnej aplikacji.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Brak informacji na temat stosowania produktu NexoBrid u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Brak informacji na temat stosowania produktu NexoBrid u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenie z zastosowaniem produktu NexoBrid u pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat) jest ograniczone. W ocenie korzyści i ryzyka należy uwzględnić większą częstość chorób współistniejących oraz leczenia innymi produktami leczniczymi u osób podeszłym wieku. Nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego NexoBrid u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 4.8 i 5.1, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Produkt NexoBrid nie jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Podanie na skórę.

Przed zastosowaniem proszek należy zmieszać z podłożem żelowym w celu uzyskania jednolitego żelu.

Produkt NexoBrid należy nanieść na czystą, wolną od keratyny (usunąć pęcherze) i wilgotną powierzchnię rany.

Przed naniesieniem produktu NexoBrid należy usunąć z rany miejscowo zastosowane produkty lecznicze (takie jak sól srebrowa sulfadiazyny czy jodopowidon) i oczyścić ranę.

Instrukcja przygotowania żelu NexoBrid, patrz punkt 6.6.

Przygotowanie pacjenta i obszaru rany

Produktem NexoBrid może być leczona łączna powierzchnia rany wynosząca nie więcej niż

15% TBSA (patrz również punkt 4.4, Koagulopatia).

Leczenie przeciwbólowe musi być zastosowane zgodnie z powszechnym postępowaniem w przypadku zmiany rozległego opatrunku; powinno się ono rozpocząć co najmniej 15 minut przed zastosowaniem produktu NexoBrid.

Rana musi być dokładnie oczyszczona i z jej obszaru musi być usunięta powierzchniowa warstwa keratyny lub pęcherze, ponieważ keratyna izoluje martwą tkankę od bezpośredniego kontaktu z produktem NexoBrid i uniemożliwia jej usunięcie przy pomocy tego produktu.

Opatrunek nasączony roztworem przeciwbakteryjnym musi być nałożony na 2 godziny.

Przed naniesieniem produktu NexoBrid wszystkie miejscowo zastosowane przeciwbakteryjne produkty lecznicze muszą być usunięte. Pozostające przeciwbakteryjne produkty lecznicze mogą wpływać na działanie produktu NexoBrid zmniejszając jego skuteczność.

Obszar, z którego ma być usunięta martwa tkanka, musi być otoczony klejącą barierą jałowej maści parafinowej poprzez naniesienie w odległości kilku centymetrów na zewnątrz leczonego obszaru (używać dozownika). Nie może dojść do kontaktu warstwy parafinowej z leczonym obszarem, aby zapobiec przykryciu martwej tkanki i w ten sposób jej odizolowanie od bezpośredniego kontaktu z produktem NexoBrid.

Aby zapobiec możliwemu podrażnieniu otartej skóry poprzez nieumyślny kontakt z produktem NexoBrid, można chronić takie obszary nakładając warstwę jałowej tłustej maści.

Rana oparzeniowa musi być spryskana jałowym izotonicznym roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%). Podczas stosowania produktu rana musi być wilgotna.

Naniesienie produktu NexoBrid

W ciągu 15 minut mieszania produkt NexoBrid musi być naniesiony na nawilżoną ranę oparzeniową w warstwie o grubości od 1,5 do 3 milimetrów.

Następnie rana musi być przykryta jałowym okluzyjnym opatrunkiem foliowym przylegającym do bariery jałowego klejącego materiału, zastosowanego zgodnie z powyższą instrukcją (patrz

Przygotowanie pacjenta i obszaru rany). Żel NexoBrid musi wypełniać cały opatrunek okluzyjny i należy zadbać o to, aby nie pozostało pod nim powietrze. Delikatnie przycisnąć opatrunek okluzyjny w obszarze kontaktu z klejącą barierą, aby zapewnić przyleganie folii okluzyjnej do jałowej bariery klejącej i uzyskać całkowite pokrycie produktem NexoBrid obszaru leczonego.

Opatrzona w ten sposób rana musi być przykryta luźnym, grubym puszystym opatrunkiem, przymocowanym bandażem.

Opatrunek musi pozostać na miejscu przez 4 godziny.

Usuwanie produktu NexoBrid z rany oparzeniowej

Muszą być podane odpowiednie przeciwbólowe produkty lecznicze.

Po 4 godzinach leczenia produktem NexoBrid opatrunek okluzyjny musi być zdjęty z zastosowaniem technik aseptycznych.

Bariera klejąca musi być usunięta przy użyciu jałowego narzędzia o tępych krawędziach (np. szpatułki lekarskiej).

Rozpuszczona martwa tkanka musi być usunięta z rany poprzez ścieranie jej jałowym narzędziem o tępych krawędziach.

Rana musi być dokładnie wytarta, najpierw dużą suchą jałową gazą lub serwetą, a następnie jałową gazą lub serwetą nasączoną jałowym izotonicznym roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%). Leczony obszar musi być wycierany aż do pojawienia się różowawej powierzchni z krwawiącymi punktami lub białawej tkanki. Wycieranie nie doprowadzi do usunięcia przylegającej nierozpuszczonej martwej tkanki w obszarach, gdzie nadal pozostała.

Opatrunek nasączony roztworem przeciwbakteryjnym musi być nałożony na kolejne 2 godziny.

Pielęgnacja rany po oczyszczeniu

Oczyszczony obszar musi być niezwłocznie przykryty tymczasowym lub stałym zamiennikiem skóry lub opatrunkiem w celu zapobiegania wysuszeniu i (lub) powstaniu rzekomej martwej tkanki i (lub) zakażenia.

Przed zastosowaniem stałego pokrycia skóry lub tymczasowego zamiennika skóry na świeżo oczyszczonym enzymatycznie obszarze musi być zastosowany nawilżający opatrunek wysychający.

Przed zastosowaniem przeszczepów lub opatrunku pierwotnego oczyszczone dno rany musi być oczyszczone i odświeżone, np. przez szczotkowanie lub skrobanie, w celu zapewnienia przyczepności opatrunku.

Rany z obszarami oparzeń pełnej grubości i głębokich oparzeń muszą być poddane przeszczepowi autologicznemu jak najszybciej po oczyszczeniu produktem NexoBrid.

Wymagane jest również staranne rozważenie umieszczenia stałego pokrycia skóry (np. przeszczepów autologicznych) na głębokich ranach z oparzeniami pośredniej grubości wkrótce po oczyszczeniu produktem NexoBrid.

Patrz punkt 4.4.

Każdą fiolkę z produktem NexoBrid, podłoże żelowe oraz sporządzony żel należy stosować tylko u jednego pacjenta.

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na ananasy lub papainę (patrz również punkt 4.4) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Koncentrat enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę jest wchłaniany ogólnoustrojowo z obszarów ran oparzeniowych (patrz punkt 5.2).

Nie zaleca się stosowania produktu NexoBrid na:

-penetrujące rany oparzeniowe, w obrębie których podczas oczyszczania są lub mogłyby być narażone materiały obce (np. implanty, kardiostymulatory i sztuczne przetoki) i (lub) struktury anatomiczne (np. większe naczynia, oczy);

-rany po oparzeniach chemicznych;

-rany zanieczyszczone radioaktywnymi i innymi niebezpiecznymi substancjami w celu uniknięcia nieprzewidzianych reakcji z produktem i zwiększonego ryzyka rozprzestrzeniania się szkodliwej substancji.

Stosowanie u pacjentów z chorobą sercowo-płucną i chorobą płuc

Produkt NexoBrid należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobą sercowo- płucną i chorobą płuc, w tym z urazem oparzeniowym płuc i podejrzeniem urazu oparzeniowego płuc.

Podczas stosowania produktu NexoBrid należy przestrzegać ogólnych zasad prawidłowej pielęgnacji ran oparzeniowych. Dotyczy to również odpowiedniego pokrycia eksponowanej tkanki.

Oparzenia, odnośnie których nie ma doświadczenia lub jest ono ograniczone

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania produktu NexoBrid na:

-oparzenia krocza i narządów płciowych.

-oparzenia prądem elektrycznym.

Istnieją ograniczone informacje na temat stosowania produktu NexoBrid na rany oparzeniowe twarzy.

Produkt NexoBrid musi być stosowany z zachowaniem ostrożności u takich pacjentów.

Dane farmakokinetyczne na temat stosowania produktu na powierzchnię większą niż 15% TBSA są ograniczone. Ze względów bezpieczeństwa (patrz również punkt 4.4, Koagulopatia) nie należy stosować produktu NexoBrid na więcej niż 15% TBSA.

Zapobieganie powikłaniom ran

W badaniach produktu NexoBrid rany z widocznymi pozostałościami skóry pozostawiono do wygojenia przez spontaniczną epitelializację. W kilku przypadkach nie wystąpiło odpowiednie gojenie i w późniejszym terminie wymagane było wykonanie przeszczepu autologicznego, prowadząc do istotnych opóźnień zamknięcia rany, co jest powiązane ze zwiększonym ryzykiem powikłań związanych z raną. Z tego powodu rany z obszarami oparzeń pełnej grubości i głębokich oparzeń należy poddać przeszczepowi autologicznemu jak najszybciej po oczyszczeniu produktem NexoBrid (patrz punkt 5.1 odnośnie wyników badań). Wymagane jest również staranne rozważenie umieszczenia stałego pokrycia skóry (np. przeszczepów autologicznych) na głębokich ranach z oparzeniami pośredniej grubości wkrótce po oczyszczeniu produktem NexoBrid. Patrz również punkt 4.2 i 4.8.

Jak w przypadku chirurgicznie oczyszczonego dna rany, w celu zapobiegania wysuszeniu i (lub) powstaniu rzekomej martwej tkanki i (lub) zakażenia należy niezwłocznie przykryć oczyszczony obszar tymczasowym lub stałym zamiennikiem skóry lub opatrunkiem. W razie zastosowania stałego pokrycia skóry (np. przeszczepu autologicznego) lub tymczasowego zamiennika skóry (np. przeszczepu allogenicznego) na świeżo oczyszczonym enzymatycznie obszarze należy dołożyć starań,

aby czyścić i odświeżać oczyszczone dno rany, np. przez szczotkowanie lub skrobanie, w celu zapewnienia przyczepności opatrunku.

Ochrona oczu

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. Jeśli istnieje ryzyko kontaktu z oczami pacjenta, należy je chronić przy pomocy tłustej maści okulistycznej.

W przypadku kontaktu oczu z produktem należy przepłukiwać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut.

Reakcje nadwrażliwości, ekspozycja skóry

Istnieją ograniczone dane kliniczne odnośnie oceny możliwości wywołania uczulenia przez produkt NexoBrid.

W literaturze opisano reakcje alergiczne na bromelainę (w tym reakcje anafilaktyczne i inne reakcje typu natychmiastowego z takimi objawami jak skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka oraz reakcje dotyczące błony śluzowej oraz żołądka i jelit). Zgłoszono podejrzenie uczulenia po ekspozycji doustnej oraz wielokrotnej ekspozycji zawodowej dróg oddechowych. Ponadto zgłoszono reakcję alergiczną skóry typu opóźnionego (zapalenie warg) po długotrwałej ekspozycji skóry (płyn do płukania jamy ustnej).

W razie ponownej ekspozycji w późniejszym czasie pacjentów na produkty zawierające bromelainę należy wziąć pod uwagę możliwość wywołania uczulenia przez produkt NexoBrid (produkt białkowy). Nie zaleca się stosowania produktu NexoBrid na kolejne oparzenia.

W razie ekspozycji skóry należy spłukać wodą produkt NexoBrid, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uczulenia skóry (patrz punkt 6.6).

Krzyżowa wrażliwość

W literaturze opisano krzyżową wrażliwość między bromelainą a papainą, jak również białkami lateksowymi (znaną jako zespół lateksowo-owocowy), jadem pszczelim oraz pyłkami drzewa oliwnego.

Koagulopatia

Nie wiadomo, czy stosowanie produktu NexoBrid ma klinicznie istotny wpływ na hemostazę. W piśmiennictwie zgłoszono zwiększenie częstości akcji serca (w tym tachykardię), obniżenie

agregacji płytek krwi i stężenia fibrynogenu w osoczu i umiarkowane wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny i czasu protrombinowego jako możliwe skutki podania doustnego bromelainy. Dane z badań in vitro i na zwierzętach wskazują na to, że bromelaina może również sprzyjać fibrynolizie. W czasie klinicznego opracowania produktu NexoBrid nic nie wskazywało na zwiększoną skłonność do krwawień lub na krwawienia w miejscu oczyszczania.

Produkt NexoBrid należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia, małą liczbą płytek krwi i zwiększonym ryzykiem krwawienia z innych przyczyn, takich jak wrzody trawienne i posocznica.

Pacjentów należy monitorować, czy nie występują u nich objawy zaburzeń krzepnięcia.

Monitorowanie

Oprócz rutynowego monitorowania pacjentów z oparzeniami (np. parametry czynności życiowych, stan gospodarki płynów/wody/elektrolitów, pełna morfologia krwi, stężenie albuminy w surowicy i aktywność enzymów wątrobowych) należy monitorować pacjentów leczonych produktem NexoBrid pod kątem następujących parametrów:

-podwyższenie temperatury ciała.

-objawy miejscowych i ogólnoustrojowych procesów zapalnych i zakaźnych,

-stany, które mogą zostać wywołane lub pogorszyć się przez stosowanie leków przeciwbólowych (np. rozszerzenie żołądka, nudności i ryzyko nagłych wymiotów, zaparcia) lub profilaktyki antybiotykowej (np. biegunka),

-objawy miejscowych lub ogólnoustrojowych reakcji alergicznych,

-możliwy wpływ na hemostazę (patrz wyżej).

Usunięcie miejscowo stosowanych leków przeciwbakteryjnych przed zastosowaniem produktu

NexoBrid

Przed zastosowaniem produktu NexoBrid należy usunąć wszelkie miejscowo zastosowane leki przeciwbakteryjne. Pozostające przeciwbakteryjne produkty lecznicze mogą wpływać na działanie produktu NexoBrid zmniejszając jego skuteczność.

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z udziałem produktu NexoBrid.

Zgłaszano zmniejszenie agregacji płytek krwi i stężenia fibrynogenu w osoczu i umiarkowane wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny i czasu protrombinowego jako możliwe skutki podania doustnego bromelainy. Dane z badań in vitro i na zwierzętach wskazują na to, że bromelaina może również sprzyjać fibrynolizie. Z tego względu, w razie przepisania jednocześnie stosowanych produktów leczniczych mających wpływ na krzepliwość, konieczne jest zachowanie ostrożności i monitorowanie pacjenta. Patrz również punkt 4.4.

Po wchłonięciu produkt NexoBrid jest inhibitorem cytochromu P 450 2C8 (CYP2C8) i P450 2C9 (CYP2C9). Należy wziąć to pod uwagę, jeśli produkt NexoBrid jest stosowany u pacjentów przyjmujących substraty CYP2C8 (w tym amiodaron, amodiachinę, chlorochinę, fluwastatynę, paklitaksel, pioglitazon, repaglinid, rozyglitazon, sorafenib i torasemid) i substraty CYP2C9 (w tym ibuprofen, tolbutamid, glipizyd, losartan, celekoksyb, warfarynę i fenytoinę).

Stosowane miejscowo przeciwbakteryjne produkty lecznicze (jak np. sól srebrowa sulfadiazyny czy jodopowidon) mogą zmniejszyć skuteczność produktu NexoBrid (patrz punkt 4.4).

Bromelaina może nasilać działanie fluorouracylu i winkrystyny.

Bromelaina może nasilać hipotensyjne działanie inhibitorów ACE, powodując większe niż przewidziane obniżenie ciśnienia krwi.

Bromelaina może nasilać senność spowodowaną przez niektóre produkty lecznicze (np. benzodiazepiny, barbiturany, środki narkotyczne i leki przeciwdepresyjne).

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania produktu NexoBrid u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach dotyczące właściwej oceny możliwego wpływu produktu NexoBrid na rozwój zarodka/płodu są niewystarczające (patrz punkt 5.3).

Produkt NexoBrid nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży, ponieważ nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania tego produktu w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy koncentrat enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę lub jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Należy przerwać karmienie piersią na co najmniej 4 dni od zastosowania produktu NexoBrid.

Płodność

Nie przeprowadzono badań w celu oceny wpływu produktu NexoBrid na płodność.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem produktu NexoBrid są miejscowy ból i przemijająca gorączka/hipertermia. Gdy stosowano produkt NexoBrid w schemacie leczenia obejmującego profilaktyczną analgezję rutynowo stosowaną podczas zmiany rozległego opatrunku u pacjentów z oparzeniami, jak również zwilżenie roztworem przeciwbakteryjnym leczonego obszaru przed i po zastosowaniu produktu NexoBrid (patrz punkt 4.2), ból odnotowano u 3,6% pacjentów, wystąpienie gorączki/hipertermii u 19,1% pacjentów. Częstość występowania bólu i gorączki/hipertermii była większa bez zastosowania tych środków zapobiegawczych (patrz poniżej).

Tabelaryczna lista działań niepożądanych

Działania niepożądane są sklasyfikowane według częstości występowania: Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do <1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Przedstawione poniżej częstości występowania działań niepożądanych odzwierciedlają stosowanie produktu NexoBrid w celu usuwania martwych tkanek z głębokich oparzeń pośredniej lub pełnej grubości w schemacie leczenia z miejscową profilaktyką przeciwbakteryjną, zalecaną analgezją, jak również pokryciem obszaru rany po zastosowaniu produktu NexoBrid na 4 godziny opatrunkiem okluzyjnym w celu utrzymania produktu NexoBrid na ranie.

Gwiazdka (*) wskazuje, że dodatkowe informacje na temat danego działania niepożądanego przedstawiono poniżej listy działań niepożądanych.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: zakażenie rany

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej/Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często: powikłanie rany*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

gorączka/hipertermia*

Często:

miejscowy ból*

Opis wybranych działań niepożądanych

Gorączka/hipertermia

W badaniach wprowadzających rutynowe zwilżenie roztworem przeciwbakteryjnym leczonego obszaru przed zastosowaniem i po zastosowaniu produktu NexoBrid (patrz punkt 4.2) gorączkę lub hipertermię odnotowano u 19,1% pacjentów leczonych produktem NexoBrid i u 15,8% pacjentów w grupie kontrolnej leczonych standardowo. W grupie leczonej produktem NexoBrid zdarzenie było oceniane jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie odpowiednio u 9,1%, 9,1% i 0% pacjentów.

W badaniach bez zwilżenia roztworem przeciwbakteryjnym gorączkę i hipertermię zgłaszano u 35,6% pacjentów leczonych produktem NexoBrid w porównaniu z 18,6% pacjentów z grupy kontrolnej. W grupie leczonej produktem NexoBrid zdarzenie było oceniane jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie odpowiednio u 30,0%, 5,6% i 1,1% pacjentów.

Ból

W badaniach, w których schemat leczenia produktem NexoBrid obejmował zalecaną profilaktyczną analgezję rutynowo stosowaną podczas zmian rozległych opatrunków u pacjentów z oparzeniami

(patrz punkt 4.2), miejscowy ból zgłaszano u 3,6% pacjentów leczonych produktem NexoBrid i u 4,0% pacjentów w grupie kontrolnej leczonych standardowo. W grupie leczonej produktem NexoBrid zdarzenie było oceniane jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie odpowiednio u 0,9%, 0,9% i 1,8% pacjentów.

W badaniach, w których analgezja była zapewniana pacjentom leczonym produktem NexoBrid na

żądanie, ból miejscowy był zgłaszany u 23,3% pacjentów leczonych produktem NexoBrid i u 11,4% pacjentów z grupy kontrolnej. W grupie leczonej produktem NexoBrid zdarzenie było oceniane jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie odpowiednio u 6,7%, 7,8% i 8,9% pacjentów.

Powikłania ran

W badaniach klinicznych 2. i 3. fazy niektóre rodzaje powikłań ran odnotowywano częściej w grupie pacjentów leczonych produktem NexoBrid niż u pacjentów leczonych standardowo (ang. Standard of Care, SOC) ośrodków badawczych. Zdarzenia te obejmowały: pogłębienie lub wyschnięcie (rozkład) rany u 5 pacjentów (2,4%) leczonych produktem NexoBrid w porównaniu do 0 leczonych według SOC oraz (częściowe) niepowodzenie przeszczepu u 6 pacjentów (2,9%) leczonych produktem NexoBrid w porównaniu do 2 (1,6%) leczonych według SOC (patrz punkt 4.4).

Zakażenia ogólne

W badaniach klinicznych fazy 2 i 3 zakażenia ogólne (niezwiązane z raną, np. zakażenia dróg moczowych, zakażenia wirusowe) były zgłaszane częściej w grupie leczonej produktem NexoBrid (0,147 zdarzeń na pacjenta) niż w grupie leczonej według SOC (0,079 zdarzeń na pacjenta).

Dzieci i młodzież

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży. Na podstawie tych danych można się spodziewać, że ogólny profil bezpieczeństwa u dzieci w wieku 4 lat i starszych oraz u młodzieży jest podobny do profilu u osób dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem poprzez krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Leczenie pacjentów z głębokimi oparzeniami pośredniej i (lub) pełnej grubości koncentratem enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę, przygotowanym w postaci proszku i żelu w

stosunku 1:5 (0,16 g na g zmieszanego żelu) w ramach badania klinicznego nie powodowało znacząco różnych wyników dotyczących bezpieczeństwa w porównaniu do leczenia koncentratem enzymów proteolitycznych wzbogaconym w bromelainę, przygotowanym w postaci proszku i żelu w stosunku 1:10 (0,09 g na 1 g zmieszanego żelu).

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kod ATC: D03BA03 bromelains

Koncentrat enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę jest środkiem oczyszczającym, stosowanym miejscowo w celu usunięcia martwych tkanek przy głębokich oparzeniach pośredniej i (lub) pełnej grubości.

Mechanizm działania

Mieszanina enzymów w produkcie NexoBrid rozpuszcza martwe tkanki w ranie oparzeniowej. Poszczególne elementy odpowiedzialne za to działanie nie zostały zidentyfikowane. Głównym składnikiem jest bromelaina z łodygi.

Skuteczność kliniczna

W czasie rozwoju klinicznego łącznie 362 pacjentów było leczonych koncentratem enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę.

Skuteczność produktu NexoBrid u ludzi była oceniana, w porównaniu do standardowego leczenia, w randomizowanym, wieloośrodkowym, wielonarodowym, otwartym, potwierdzającym badaniu 3. fazy z udziałem pacjentów leczonych w szpitalu z głębokimi oparzeniami termicznymi pośredniej i (lub) pełnej grubości pokrywającymi 5 do 30% całkowitej powierzchni ciała (ang. Total Body Surface Area, TBSA), przy czym jednak rany oparzeniowe pokrywały nie więcej niż łącznie 30% TBSA.

Produkt NexoBrid (2 g/100 cm2, co odpowiada 0,02 g/cm2) stosowano w sposób opisany w punkcie 4.2.

Standardowe leczenie polegało na pierwotnym chirurgicznym wycięciu i (lub) niechirurgicznym oczyszczeniu rany z wykorzystaniem miejscowych produktów leczniczych powodujących macerację i autolizę martwych tkanek zgodnie z własną standardową praktyką każdego ośrodka badawczego.

Przedział wiekowy w grupie leczonej produktem NexoBrid wynosił 4,4 do 55,7 lat. Przedział wiekowy w grupie leczonej według SOC wynosił 5,1 do 55,7 lat.

Skuteczność usuwania martwych tkanek oceniono określając odsetek obszaru rany z pozostałą martwą tkanką, który wymagał dalszego usunięcia przez wycięcie lub dermabrazję, oraz odsetek liczby ran wymagających takiego chirurgicznego usunięcia.

Oceniono wpływ na przebieg czasowy usuwania martwych tkanek u pacjentów po skutecznym ich usunięciu (co najmniej 90% usuniętych martwych tkanek z wszystkich ran pacjenta łącznie) określając czas od chwili urazu oraz wyrażenia świadomej zgody aż do skutecznego usunięcia.

Równorzędnymi punktami końcowymi analizy skuteczności były:

-odsetek głębokich ran pośredniej grubości wymagających wycięcia lub dermabrazji oraz

-odsetek głębokich ran pośredniej grubości poddanych przeszczepowi autologicznemu. Ten punkt końcowy można ocenić tylko w stosunku do głębokich ran pośredniej grubości bez obszarów pełnej grubości, ponieważ oparzenia pełnej grubości zawsze wymagają przeszczepu.

Poniżej zestawiono dane dotyczące skuteczności uzyskane w tym badaniu we wszystkich grupach wiekowych razem, jak również wynikające z analizy podgrup dzieci i młodzieży.

 

NexoBrid

SOC

Wartość p

Głębokie rany pośredniej grubości wymagające wycięcia/dermabrazji (leczenie operacyjne)

Liczba ran

 

% ran wymagających leczenia

15,1%

62,5%

<0,0001

operacyjnego

 

 

 

% powierzchni rany poddanej

5,5% ± 14,6

52,0% ± 44,5

<0,0001

wycięciu lub dermabrazji1

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

Głębokie rany pośredniej grubości poddane przeszczepowi autologicznemu

*

Liczba ran

 

% ran poddanych

17,9%

34,1%

0,0099

przeszczepowi autologicznemu

 

 

 

% powierzchni ran poddanej

8,4% ± 21,3

21,5% ± 34,8

0,0054

przeszczepowi autologicznemu

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

Głębokie rany pośredniej i (lub) pełnej grubości wymagające wycięcia/dermabrazji

(leczenie operacyjne)

Liczba ran

 

 

% ran wymagających leczenia

24,5%

 

70,0%

<0,0001

operacyjnego

 

 

 

 

% powierzchni rany poddanej

13,1% ± 26,9

 

56,7% ± 43,3

<0,0001

wycięciu lub dermabrazji1

 

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

 

Czas do zakończenia zamknięcia ran (czas od ICF**)

 

 

Liczba pacjentów2

 

 

Dni do zamknięcia ostatniej

36,2 ± 18,5

 

28,8 ± 15,6

0,0185

rany (średnia ± SD)

 

 

 

 

Czas do skutecznego usunięcia martwych tkanek

 

 

Liczba pacjentów

 

 

Dni (średnia ± SD) od chwili

2,2 ± 1,4

 

8,7 ± 5,7

<0,0001

urazu

 

 

 

 

Dni (średnia ± SD) od

0,8 ± 0,8

 

6,7 ± 5,8

<0,0001

wyrażenia świadomej zgody

 

 

 

 

Pacjenci, u których nie

 

 

odnotowano skutecznego

 

 

 

 

usunięcia martwych tkanek

 

 

 

 

1Mierzone podczas pierwszej sesji, jeśli istniało więcej niż jedna sesja operacyjna

2Wszyscy randomizowani pacjenci, odnośnie których dostępne były dane dotyczące całkowitego zamknięcia ran

* Punkt końcowy można oceniać tylko dla głębokich ran pośredniej grubości bez obszarów pełnej grubości, ponieważ oparzenia pełnej grubości zawsze wymagają przeszczepu.

** Formularz Świadomej Zgody (ang. Informed Consent Form)

Poniższa tabela przedstawia wyniki dotyczące ran mieszanych. Należy zachować ostrożność przy interpretacji porównań dotyczących ran mieszanych, ponieważ są one oparte na grupach niezupełnie poddanych randomizacji, a rany mieszane leczone produktem NexoBrid były ogólnie większe i miały większą powierzchnię pełnej grubości.

Rany mieszane (z powierzchnią pośredniej i pełnej grubości) wymagające wycięcia/dermabrazji

(leczenie operacyjne)

 

NexoBrid

SOC

 

(Liczba ran)

(Liczba ran)

% ran wymagających leczenia

41,7%

(20/48)

78,3%

(47/60)

operacyjnego

 

 

 

 

% powierzchni rany poddanej

25,5%

(n=48)

64,0%

(n=60)

wycięciu lub dermabrazji

 

 

 

 

Rany mieszane (z powierzchnią pośredniej i pełnej grubości) poddane przeszczepowi autologicznemu

 

NexoBrid

SOC

 

(Liczba ran)

(Liczba ran)

Cechy początkowe

48 ran

60 ran

wszystkich oparzeń

 

 

mieszanych

 

 

Rozmiar: % średniego TBSA

7,43

6,33

Głębokość:

 

 

Powierzchowne (%TBSA)

0,67

0,92

DPT (% TBSA)

3,85

3,13

FT (% TBSA)

2,90

2,29

Częstość występowania

70,8% (34/48)

63,3% (38/60)

przeszczepu autologicznego

 

 

% powierzchni ran poddanej

55,5% (n=48)

45,8% (n=60)

przeszczepowi

 

 

autologicznemu

 

 

Poniższa tabela przedstawia czas do całkowitego zamknięcia rany od rozpoczęcia oczyszczania.*

 

 

 

Rodzaj rany

NexoBrid

SOC

 

 

 

 

Dni (średnia ± SD)

Dni (średnia ± SD)

 

(Liczba ran)

(Liczba ran)

 

 

 

Wszystkie rany (ITT1)

30,5 ± 16,9

26,1 ± 16,0

 

(154)

(164)

 

 

 

Rany niepoddane przeszczepowi

23,9 ± 13,0

24,5 ± 14,1

autologicznemu (ITT)

(95)

(85)

 

 

 

Rany poddane przeszczepowi

41,0 ± 17,3

27,8 ± 17,7

autologicznemu (ITT)

(59)

(79)

 

 

 

Głębokie rany o pośredniej

26,6 ± 15,4

23,7 ± 13,6

grubości

(101)

(87)

 

 

 

Rany pełnej grubości

31,9 ± 10,1

36,3 ± 26,0

 

(7)

(14)

 

 

 

Rany mieszane

40,2 ± 17,1

27,7 ± 15,8

(głębokie o pośredniej i pełnej

(44)

(59)

grubości)

 

 

 

 

 

Rany mieszane niepoddane

29,5 ± 12,1

30,3 ± 15,5

przeszczepowi autologicznemu

(11)

(22)

 

 

 

Rany mieszane poddane

43,7 ± 17,3

26,2 ± 16,0

przeszczepowi autologicznemu

(33)

(37)

* Należy zachować ostrożność przy interpretacji tych porównań, ponieważ są one oparte na grupach niezupełnie poddanych randomizacji.

1 ITT (ang. Intent To Treat population, populacja zgodna z zaplanowanym leczeniem): wszyscy pacjenci poddani randomizacji

Różnica czasu do całkowitego zamknięcia rany jest głównie związana ze strategią leczenia rany zastosowaną przez lekarza, gdzie próba zminimalizowania przeszczepu i umożliwienia spontanicznej epitelializacji obszarów ran z nadal występującą skórą właściwą może wydłużyć czas do pierwszego przeszczepu autologicznego (czas do przeszczepu autologicznego: NexoBrid: 14,7 dni w porównaniu do SOC: 5,9 dni) i w związku z tym przedłużyć całkowite zamknięcie rany.

Dzieci i młodzież

Poniżej zestawiono dane dotyczące skuteczności uzyskane w tym badaniu wynikające z analizy podgrup dzieci i młodzieży. Dostępne dane są ograniczone i nie należy stosować produktu NexoBrid u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

 

NexoBrid

SOC

Wartość p

Głębokie rany pośredniej grubości wymagające wycięcia/dermabrazji (leczenie operacyjne)

Liczba ran

 

 

% ran wymagających leczenia

21,7%

68,2%

 

0,0017

operacyjnego

 

 

 

 

% powierzchni rany poddanej

7,3% ± 15,7%

64,9% ± 46,4%

 

<0,0001

wycięciu lub dermabrazji1

 

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

 

Głębokie rany pośredniej grubości poddane przeszczepowi autologicznemu*

 

Liczba ran

 

 

% ran poddanych

21,7%

31,8%

 

0,4447

przeszczepowi autologicznemu

 

 

 

 

% powierzchni ran poddanej

6,1% ± 14,7%

24,5% ± 40,6%

 

0,0754

przeszczepowi autologicznemu

 

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

 

Głębokie rany pośredniej i (lub) pełnej grubości wymagające wycięcia/dermabrazji

(leczenie operacyjne)

Liczba ran

 

 

% ran wymagających leczenia

20,7%

 

78%

<0,0001

operacyjnego

 

 

 

 

% powierzchni rany poddanej

7,9% ± 17,6%

 

73,3% ± 41,1%

<0,0001

wycięciu lub dermabrazji1

 

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

 

Czas do zakończenia zamknięcia ran (czas od ICF**)

 

 

Liczba pacjentów2

 

 

Dni do zamknięcia ostatniej

29,9 ± 14,3

 

32,1 ± 18,9

0,6075

rany (średnia ± SD)

 

 

 

 

Czas do skutecznego usunięcia martwych tkanek

 

 

Liczba pacjentów

 

 

Dni (średnia ± SD) od chwili

1,9 ± 0,8

 

8,1 ± 6,3

<0,0001

urazu

 

 

 

 

Dni (średnia ± SD) od

0,9 ± 0,7

 

6,5 ± 5,9

<0,0001

wyrażenia świadomej zgody

 

 

 

 

Pacjenci, u których nie

 

 

odnotowano skutecznego

 

 

 

 

usunięcia martwych tkanek

 

 

 

 

1Mierzone podczas pierwszej sesji, jeśli istniało więcej niż jedna sesja operacyjna

2Wszyscy randomizowani pacjenci, odnośnie których dostępne były dane dotyczące całkowitego zamknięcia ran

* Punkt końcowy można oceniać tylko dla głębokich ran pośredniej grubości bez obszarów pełnej grubości, ponieważ oparzenia pełnej grubości zawsze wymagają przeszczepu.

** Formularz Świadomej Zgody (ang. Informed Consent Form)

Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego NexoBrid w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu oparzeń zewnętrznej powierzchni ciała (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Stopień wchłaniania ogólnoustrojowego z rany oparzeniowej, Cmax, tmax, AUC i t½ bromelainy z produktu NexoBrid zostały zbadane u 16 pacjentów z oparzeniami termicznymi pośredniej grubości

(środkowej i głębokiej warstwy skóry). Średnie TBSA wynosiło 10%. 60% leczonej powierzchni ran było pośredniej grubości i (lub) pełnej grubości. Produkt NexoBrid stosowano jednokrotnie na ranę oparzeniową w dawce 2 g proszku NexoBrid/20 g żelu/100 cm2 skóry.

Stężenie produktu NexoBrid w surowicy oznaczano zmodyfikowaną metodą immunologiczną elektrochemiluminescencji (ECL) typu Sandwich.

Zakres stosowanej łącznej dawki wynosił 5 do 30 g koncentratu enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę z produktu NexoBrid. U 4 pacjentów, którzy otrzymali dawkę odpowiednio 5, 9, 12 i 17 g, wystąpiły oznaki znacznie większego wchłaniania ogólnoustrojowego.

W grupie 15 pacjentów Cmax wynosiło 6020 ± 5020 ng/ml (średnia ± SD), w zakresie 888 do

15 700 ng/ml. U 4 pacjentów z oznakami większego wchłaniania, po znormalizowaniu dawki Cmax wynosiło od 788 do 900 ng/ml na gram produktu NexoBrid. U pozostałych pacjentów, Cmax po znormalizowaniu dawki wynosiło od 141 do 523 ng/ml na gram produktu NexoBrid.

Cmax wynoszące 40 µg/ml jest możliwe u osób, u których zastosowano produkt NexoBrid w warunkach udzielenia zezwolenia, biorąc pod uwagę, że farmakokinetyka była tylko oceniana u pacjentów z ranami w znacznym stopniu powierzchownymi, otrzymujących połowę dawki maksymalnej.

Wielkość AUC od czasu zero do 48 godzin po zastosowaniu produktu (AUClast) wynosiła

43 400 ± 46 100 ngh/ml (średnia ± SD) w odniesieniu do grupy 15 pacjentów, z przedziałem od 4 560 do 167 000 ngh/ml. U pacjentów z oznakami większego wchłaniania, AUClast po znormalizowaniu dawki (na gram produktu NexoBrid) wynosiło od 4 500 do 9 820 ngh/ml na gram produktu NexoBrid. U pozostałych pacjentów, zakres AUClast po znormalizowaniu dawki wynosi od 887 do 3 930 ngh/ml na gram produktu NexoBrid.

Wyniki parametrów Cmax i AUClast wskazują na to, że wchłanianie ogólnoustrojowe może zależeć zarówno od zastosowanej dawki produktu NexoBrid (proporcjonalnie do pokrytej powierzchni rany), jak również od innych czynników charakterystycznych dla pacjenta.

U 10 z 15 pacjentów tmax wynosił 2 godziny, a u 5 pacjentów tmax wynosił 4 godziny.

Końcowy okres półtrwania (określony na podstawie danych dotyczących 12 pacjentów z okresu 16 do 48 godzin po zastosowaniu produktu) wynosił 11,7 ± 3,5 godzin (średnia ± SD) w zakresie od 8,5 do 19,9 godzin.

Według raportu w literaturze, w osoczu około 50% bromelainy wiąże się z antyproteinazami ludzkiego osocza, α2-makroglobuliną i α1-antychymotrypsyną.

Dzieci i młodzież

Nie badano u dzieci parametrów farmakokinetycznych ani stopnia wchłaniania.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Produkt NexoBrid był dobrze tolerowany po naniesieniu na nieuszkodzoną skórę świnki miniaturki, lecz powodował ciężkie podrażnienie i ból w przypadku naniesienia na uszkodzoną (startą) skórę. Pojedyncza infuzja dożylna roztworu sporządzonego z proszku NexoBrid podana śwince miniaturce była dobrze tolerowana w dawkach do 12 mg/kg (uzyskując stężenia w osoczu 2,5-krotnie większe niż stężenie w osoczu ludzkim po zastosowaniu klinicznie zaproponowanej dawki na 15% TBSA), jednakże większe dawki były jawnie toksyczne powodując krwawienia z różnych tkanek. Odnośnie wielokrotnych wstrzyknięć dożylnych podawanych śwince miniaturce w dawkach do 12 mg/kg co trzeci dzień, pierwsze trzy wstrzyknięcia były dobrze tolerowane, zaobserwowano jednak ciężkie kliniczne objawy toksyczności (np. krwotoki w kilku narządach) po podaniu pozostałych trzech iniekcji. Takie działania można było nadal zaobserwować po okresie zdrowienia wynoszącym

2 tygodnie.

W badaniach dotyczących wpływu na rozwój zarodka/płodu, przeprowadzonych na szczurach i królikach, podawany dożylnie produkt NexoBrid nie wykazywał pośredniego ani bezpośredniego działania toksycznego na rozwijający się zarodek/płód. Jednak, stopnie narażenia matek były znacznie mniejsze niż maksymalne zgłaszane w warunkach klinicznych (10-500 razy mniejsze niż AUC u ludzi, 3-50 razy mniejsze niż Cmax u ludzi). Badania te nie są uważane za istotne dla oceny zagrożenia dla ludzi, ponieważ produkt NexoBrid był źle tolerowany przez zwierzęta rodzicielskie. Produkt NexoBrid nie wykazał działania genotoksycznego w standardowym zestawie badań in vitro i in vivo.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

NexoBrid proszek

Siarczan amonowy

Kwas octowy

Żel Karbomer 980

Disodu fosforan bezwodny Sodu wodorotlenek

Woda do wstrzykiwań

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Przed naniesieniem produktu NexoBrid należy usunąć z rany miejscowo zastosowane produkty lecznicze (takie jak sól srebrowa sulfadiazyny czy jodopowidon) i oczyścić ranę. Pozostające przeciwbakteryjne produkty lecznicze mogą wpływać na działanie produktu NexoBrid zmniejszając jego skuteczność.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.

6.3Okres ważności

3 lata.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia oraz ze względu na fakt, że aktywność enzymatyczna produktu zmniejsza się stopniowo po zmieszaniu, sporządzony produkt należy zużyć natychmiast po przygotowaniu (w ciągu 15 minut).

6.4Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C-8°C).

Przechowywać w pozycji pionowej, aby zachować żel na dnie butelki, i w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

2 g proszku w fiolce (szkło typu II), zabezpieczonej korkiem gumowym (bromobutyl) i przykrytej wieczkiem (aluminium), oraz 20 g podłoża żelowego w butelce (borokrzemian, szkło typu I), zabezpieczonej korkiem gumowym i przykrytej zakrętką (polipropylenowy pierścień gwarancyjny).

Opakowanie po 1.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Istnieją doniesienia o ekspozycji zawodowej na bromelainę, która prowadzi do uczulenia. Uczulenie może występować ze względu na wdychanie bromelainy w postaci proszku. Reakcje alergiczne na bromelainę obejmują reakcje anafilaktyczne i inne reakcje typu natychmiastowego z takimi objawami jak skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka oraz reakcje dotyczące błony śluzowej oraz żołądka i jelit. Należy wziąć to pod uwagę mieszając proszek NexoBrid z podłożem żelowym. Proszku nie należy wdychać. W przypadku produktu NexoBrid proszek zawierający koncentrat enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę jest w postaci brykietu, co zmniejsza prawdopodobieństwo narażenia wziewnego. Patrz również punkt 4.4.

Bezwzględnie unikać przypadkowego kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu oczu z produktem zanieczyszczone oczy muszą być przepłukiwane dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku kontaktu produktu ze skórą produkt NexoBrid musi być spłukany wodą.

Przygotowanie żelu NexoBrid (mieszanie proszku z podłożem żelowym)

Proszek NexoBrid i podłoże żelowe są jałowe. Podczas mieszania proszku z podłożem żelowym musi być stosowana technika aseptyczna.

Fiolka z proszkiem NexoBrid musi być energicznie wstrząsana, aby rozpadł się brykiet proszku.

Fiolka z proszkiem musi być otwarta ostrożnie przez oderwanie aluminiowego wieczka i wyciągnięcie gumowego korka.

Otwierając butelkę z podłożem żelowym należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny jest odłączany od wieczka butelki. Jeśli przed otwarciem pierścień gwarancyjny był już odłączony od wieczka, butelkę z podłożem żelowym trzeba wyrzucić i zastosować inną, nową butelkę.

Proszek przenosi się następnie do odpowiedniej butelki z podłożem żelowym. W razie potrzeby przed przeniesieniem można użyć jałowej szpatułki lekarskiej do rozdrobnienia suchego brykietu proszku wewnątrz fiolki.

Proszek należy dokładnie wymieszać z podłożem żelowym aż do uzyskania jednolitej, lekko żółtobrązowej lub lekko brązowej mieszaniny. Wymaga to zazwyczaj mieszania proszku z podłożem żelowym przez 1 do 2 minut.

Żel należy przygotowywać przy łóżku pacjenta.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Niemcy

8.NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/12/803/001

9.DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18 grudnia 2012r.

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej

Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NexoBrid 5 g proszek i podłoże żelowe do sporządzania żelu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 5 g koncentratu enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę, co odpowiada 0,09 g/g koncentratu enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę po zmieszaniu (lub 5 g/55 g żelu).

Enzymy proteolityczne są mieszaniną enzymów z łodygi ananasa (Ananas comosus).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i podłoże żelowe do sporządzania żelu.

Proszek ma barwę złamanej bieli lub lekko żółtobrązową. Żel jest przezroczysty i bezbarwny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt NexoBrid jest wskazany do stosowania w celu usuwania martwych tkanek u dorosłych z głębokimi oparzeniami termicznymi pośredniej i pełnej grubości.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Produkt NexoBrid powinien być stosowany wyłącznie przez wyszkolony fachowy personel medyczny w specjalistycznych ośrodkach leczenia oparzeń.

Dawkowanie

5 g proszku NexoBrid w 50 g żelu jest stosowanych na ranę oparzeniową o powierzchni 250 cm2.

Nie należy stosować produktu NexoBrid na więcej niż 15% całkowitej powierzchni ciała (ang. Total Body Surface Area, TBSA) (patrz również punkt 4.4, Koagulopatia).

Produkt NexoBrid należy pozostawić w kontakcie z oparzeniem na okres 4 godzin. Istnieją bardzo ograniczone informacje na temat stosowania produktu NexoBrid w miejscach, w których pozostała martwa tkanka po pierwszej aplikacji.

Nie zaleca się drugiej i kolejnej aplikacji.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Brak informacji na temat stosowania produktu NexoBrid u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Brak informacji na temat stosowania produktu NexoBrid u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenie z zastosowaniem produktu NexoBrid u pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat) jest ograniczone. W ocenie korzyści i ryzyka należy uwzględnić większą częstość chorób współistniejących oraz leczenia innymi produktami leczniczymi u osób podeszłym wieku. Nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego NexoBrid u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 4.8 i 5.1, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Produkt NexoBrid nie jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Podanie na skórę.

Przed zastosowaniem proszek należy zmieszać z podłożem żelowym w celu uzyskania jednolitego żelu.

Produkt NexoBrid należy nanieść na czystą, wolną od keratyny (usunąć pęcherze) i wilgotną powierzchnię rany.

Przed naniesieniem produktu NexoBrid należy usunąć z rany miejscowo zastosowane produkty lecznicze (takie jak sól srebrowa sulfadiazyny czy jodopowidon) i oczyścić ranę.

Instrukcja przygotowania żelu NexoBrid, patrz punkt 6.6.

Przygotowanie pacjenta i obszaru rany

Produktem NexoBrid może być leczona łączna powierzchnia rany wynosząca nie więcej niż 15% TBSA (patrz również punkt 4.4, Koagulopatia).

Leczenie przeciwbólowe musi być zastosowane zgodnie z powszechnym postępowaniem w przypadku zmiany rozległego opatrunku; powinno się ono rozpocząć co najmniej 15 minut przed zastosowaniem produktu NexoBrid.

Rana musi być dokładnie oczyszczona i z jej obszaru musi być usunięta powierzchniowa warstwa keratyny lub pęcherze, ponieważ keratyna izoluje martwą tkankę od bezpośredniego kontaktu z produktem NexoBrid i uniemożliwia jej usunięcie przy pomocy tego produktu.

Opatrunek nasączony roztworem przeciwbakteryjnym musi być nałożony na 2 godziny.

Przed naniesieniem produktu NexoBrid wszystkie miejscowo zastosowane przeciwbakteryjne produkty lecznicze muszą być usunięte. Pozostające przeciwbakteryjne produkty lecznicze mogą wpływać na działanie produktu NexoBrid zmniejszając jego skuteczność.

Obszar, z którego ma być usunięta martwa tkanka, musi być otoczony klejącą barierą jałowej maści parafinowej poprzez naniesienie w odległości kilku centymetrów na zewnątrz leczonego obszaru (używać dozownika). Nie może dojść do kontaktu warstwy parafinowej z leczonym obszarem, aby zapobiec przykryciu martwej tkanki i w ten sposób jej odizolowanie od bezpośredniego kontaktu z produktem NexoBrid.

Aby zapobiec możliwemu podrażnieniu otartej skóry poprzez nieumyślny kontakt z produktem NexoBrid, można chronić takie obszary nakładając warstwę jałowej tłustej maści.

Rana oparzeniowa musi być spryskana jałowym izotonicznym roztworem chlorku sodu 9 mg/ml

(0,9%). Podczas stosowania produktu rana musi być wilgotna.

Naniesienie produktu NexoBrid

W ciągu 15 minut mieszania produkt NexoBrid musi być naniesiony na nawilżoną ranę oparzeniową w warstwie o grubości od 1,5 do 3 milimetrów.

Następnie rana musi być przykryta jałowym okluzyjnym opatrunkiem foliowym przylegającym do bariery jałowego klejącego materiału, zastosowanego zgodnie z powyższą instrukcją (patrz Przygotowanie pacjenta i obszaru rany). Żel NexoBrid musi wypełniać cały opatrunek okluzyjny i należy zadbać o to, aby nie pozostało pod nim powietrze. Delikatnie przycisnąć opatrunek okluzyjny w obszarze kontaktu z klejącą barierą, aby zapewnić przyleganie folii okluzyjnej do jałowej bariery klejącej i uzyskać całkowite pokrycie produktem NexoBrid obszaru leczonego.

Opatrzona w ten sposób rana musi być przykryta luźnym, grubym puszystym opatrunkiem, przymocowanym bandażem.

Opatrunek musi pozostać na miejscu przez 4 godziny.

Usuwanie produktu NexoBrid z rany oparzeniowej

Muszą być podane odpowiednie przeciwbólowe produkty lecznicze.

Po 4 godzinach leczenia produktem NexoBrid opatrunek okluzyjny musi być zdjęty z zastosowaniem technik aseptycznych.

Bariera klejąca musi być usunięta przy użyciu jałowego narzędzia o tępych krawędziach (np. szpatułki lekarskiej).

Rozpuszczona martwa tkanka musi być usunięta z rany poprzez ścieranie jej jałowym narzędziem o tępych krawędziach.

Rana musi być dokładnie wytarta, najpierw dużą suchą jałową gazą lub serwetą, a następnie jałową gazą lub serwetą nasączoną jałowym izotonicznym roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%). Leczony obszar musi być wycierany aż do pojawienia się różowawej powierzchni z krwawiącymi punktami lub białawej tkanki. Wycieranie nie doprowadzi do usunięcia przylegającej nierozpuszczonej martwej tkanki w obszarach, gdzie nadal pozostała.

Opatrunek nasączony roztworem przeciwbakteryjnym musi być nałożony na kolejne 2 godziny.

Pielęgnacja rany po oczyszczeniu

Oczyszczony obszar musi być niezwłocznie przykryty tymczasowym lub stałym zamiennikiem skóry lub opatrunkiem w celu zapobiegania wysuszeniu i (lub) powstaniu rzekomej martwej tkanki i (lub) zakażenia.

Przed zastosowaniem stałego pokrycia skóry lub tymczasowego zamiennika skóry na świeżo oczyszczonym enzymatycznie obszarze musi być zastosowany nawilżający opatrunek wysychający.

Przed zastosowaniem przeszczepów lub opatrunku pierwotnego oczyszczone dno rany musi być oczyszczone i odświeżone, np. przez szczotkowanie lub skrobanie, w celu zapewnienia przyczepności opatrunku.

Rany z obszarami oparzeń pełnej grubości i głębokich oparzeń muszą być poddane przeszczepowi autologicznemu jak najszybciej po oczyszczeniu produktem NexoBrid. Wymagane jest również staranne rozważenie umieszczenia stałego pokrycia skóry (np. przeszczepów autologicznych) na głębokich ranach z oparzeniami pośredniej grubości wkrótce po oczyszczeniu produktem NexoBrid.

Patrz punkt 4.4.

Każdą fiolkę z produktem NexoBrid, podłoże żelowe oraz sporządzony żel należy stosować tylko u jednego pacjenta.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na ananasy lub papainę (patrz również punkt 4.4) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Koncentrat enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę jest wchłaniany ogólnoustrojowo z obszarów ran oparzeniowych (patrz punkt 5.2).

Nie zaleca się stosowania produktu NexoBrid na:

-penetrujące rany oparzeniowe, w obrębie których podczas oczyszczania są lub mogłyby być narażone materiały obce (np. implanty, kardiostymulatory i sztuczne przetoki) i (lub) struktury anatomiczne (np. większe naczynia, oczy);

-rany po oparzeniach chemicznych;

-rany zanieczyszczone radioaktywnymi i innymi niebezpiecznymi substancjami w celu uniknięcia nieprzewidzianych reakcji z produktem i zwiększonego ryzyka rozprzestrzeniania się szkodliwej substancji.

Stosowanie u pacjentów z chorobą sercowo-płucną i chorobą płuc

Produkt NexoBrid należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobą sercowo- płucną i chorobą płuc, w tym z urazem oparzeniowym płuc i podejrzeniem urazu oparzeniowego płuc.

Podczas stosowania produktu NexoBrid należy przestrzegać ogólnych zasad prawidłowej pielęgnacji ran oparzeniowych. Dotyczy to również odpowiedniego pokrycia eksponowanej tkanki.

Oparzenia, odnośnie których nie ma doświadczenia lub jest ono ograniczone

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania produktu NexoBrid na:

-oparzenia krocza i narządów płciowych.

-oparzenia prądem elektrycznym.

Istnieją ograniczone informacje na temat stosowania produktu NexoBrid na rany oparzeniowe twarzy.

Produkt NexoBrid musi być stosowany z zachowaniem ostrożności u takich pacjentów.

Dane farmakokinetyczne na temat stosowania produktu na powierzchnię większą niż 15% TBSA są ograniczone. Ze względów bezpieczeństwa (patrz również punkt 4.4, Koagulopatia) nie należy stosować produktu NexoBrid na więcej niż 15% TBSA.

Zapobieganie powikłaniom ran

W badaniach produktu NexoBrid rany z widocznymi pozostałościami skóry pozostawiono do wygojenia przez spontaniczną epitelializację. W kilku przypadkach nie wystąpiło odpowiednie gojenie i w późniejszym terminie wymagane było wykonanie przeszczepu autologicznego, prowadząc do istotnych opóźnień zamknięcia rany, co jest powiązane ze zwiększonym ryzykiem powikłań związanych z raną. Z tego powodu rany z obszarami oparzeń pełnej grubości i głębokich oparzeń należy poddać przeszczepowi autologicznemu jak najszybciej po oczyszczeniu produktem NexoBrid (patrz punkt 5.1 odnośnie wyników badań). Wymagane jest również staranne rozważenie umieszczenia stałego pokrycia skóry (np. przeszczepów autologicznych) na głębokich ranach z oparzeniami pośredniej grubości wkrótce po oczyszczeniu produktem NexoBrid. Patrz również punkt 4.2 i 4.8.

Jak w przypadku chirurgicznie oczyszczonego dna rany, w celu zapobiegania wysuszeniu i (lub) powstaniu rzekomej martwej tkanki i (lub) zakażenia należy niezwłocznie przykryć oczyszczony obszar tymczasowym lub stałym zamiennikiem skóry lub opatrunkiem. W razie zastosowania stałego pokrycia skóry (np. przeszczepu autologicznego) lub tymczasowego zamiennika skóry (np. przeszczepu allogenicznego) na świeżo oczyszczonym enzymatycznie obszarze należy dołożyć starań,

aby czyścić i odświeżać oczyszczone dno rany, np. przez szczotkowanie lub skrobanie, w celu zapewnienia przyczepności opatrunku.

Ochrona oczu

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. Jeśli istnieje ryzyko kontaktu z oczami pacjenta, należy je chronić przy pomocy tłustej maści okulistycznej.

W przypadku kontaktu oczu z produktem należy przepłukiwać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut.

Reakcje nadwrażliwości, ekspozycja skóry

Istnieją ograniczone dane kliniczne odnośnie oceny możliwości wywołania uczulenia przez produkt NexoBrid.

W literaturze opisano reakcje alergiczne na bromelainę (w tym reakcje anafilaktyczne i inne reakcje typu natychmiastowego z takimi objawami jak skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka oraz reakcje dotyczące błony śluzowej oraz żołądka i jelit). Zgłoszono podejrzenie uczulenia po ekspozycji doustnej oraz wielokrotnej ekspozycji zawodowej dróg oddechowych. Ponadto zgłoszono reakcję alergiczną skóry typu opóźnionego (zapalenie warg) po długotrwałej ekspozycji skóry (płyn do płukania jamy ustnej).

W razie ponownej ekspozycji w późniejszym czasie pacjentów na produkty zawierające bromelainę należy wziąć pod uwagę możliwość wywołania uczulenia przez produkt NexoBrid (produkt białkowy). Nie zaleca się stosowania produktu NexoBrid na kolejne oparzenia.

W razie ekspozycji skóry należy spłukać wodą produkt NexoBrid, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uczulenia skóry (patrz punkt 6.6).

Krzyżowa wrażliwość

W literaturze opisano krzyżową wrażliwość między bromelainą a papainą, jak również białkami lateksowymi (znaną jako zespół lateksowo-owocowy), jadem pszczelim oraz pyłkami drzewa oliwnego.

Koagulopatia

Nie wiadomo, czy stosowanie produktu NexoBrid ma klinicznie istotny wpływ na hemostazę. W piśmiennictwie zgłoszono zwiększenie częstości akcji serca (w tym tachykardię), obniżenie

agregacji płytek krwi i stężenia fibrynogenu w osoczu i umiarkowane wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny i czasu protrombinowego jako możliwe skutki podania doustnego bromelainy. Dane z badań in vitro i na zwierzętach wskazują na to, że bromelaina może również sprzyjać fibrynolizie. W czasie klinicznego opracowania produktu NexoBrid nic nie wskazywało na zwiększoną skłonność do krwawień lub na krwawienia w miejscu oczyszczania.

Produkt NexoBrid należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia, małą liczbą płytek krwi i zwiększonym ryzykiem krwawienia z innych przyczyn, takich jak wrzody trawienne i posocznica.

Pacjentów należy monitorować, czy nie występują u nich objawy zaburzeń krzepnięcia.

Monitorowanie

Oprócz rutynowego monitorowania pacjentów z oparzeniami (np. parametry czynności życiowych, stan gospodarki płynów/wody/elektrolitów, pełna morfologia krwi, stężenie albuminy w surowicy i aktywność enzymów wątrobowych) należy monitorować pacjentów leczonych produktem NexoBrid pod kątem następujących parametrów:

-podwyższenie temperatury ciała.

-objawy miejscowych i ogólnoustrojowych procesów zapalnych i zakaźnych,

-stany, które mogą zostać wywołane lub pogorszyć się przez stosowanie leków przeciwbólowych (np. rozszerzenie żołądka, nudności i ryzyko nagłych wymiotów, zaparcia) lub profilaktyki antybiotykowej (np. biegunka),

-objawy miejscowych lub ogólnoustrojowych reakcji alergicznych,

-możliwy wpływ na hemostazę (patrz wyżej).

Usunięcie miejscowo stosowanych leków przeciwbakteryjnych przed zastosowaniem produktu

NexoBrid

Przed zastosowaniem produktu NexoBrid należy usunąć wszelkie miejscowo zastosowane leki przeciwbakteryjne. Pozostające przeciwbakteryjne produkty lecznicze mogą wpływać na działanie produktu NexoBrid zmniejszając jego skuteczność.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z udziałem produktu NexoBrid.

Zgłaszano zmniejszenie agregacji płytek krwi i stężenia fibrynogenu w osoczu i umiarkowane wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny i czasu protrombinowego jako możliwe skutki podania doustnego bromelainy. Dane z badań in vitro i na zwierzętach wskazują na to, że bromelaina może również sprzyjać fibrynolizie. Z tego względu, w razie przepisania jednocześnie stosowanych produktów leczniczych mających wpływ na krzepliwość, konieczne jest zachowanie ostrożności i monitorowanie pacjenta. Patrz również punkt 4.4.

Po wchłonięciu produkt NexoBrid jest inhibitorem cytochromu P 450 2C8 (CYP2C8) i P450 2C9 (CYP2C9). Należy wziąć to pod uwagę, jeśli produkt NexoBrid jest stosowany u pacjentów przyjmujących substraty CYP2C8 (w tym amiodaron, amodiachinę, chlorochinę, fluwastatynę, paklitaksel, pioglitazon, repaglinid, rozyglitazon, sorafenib i torasemid) i substraty CYP2C9 (w tym ibuprofen, tolbutamid, glipizyd, losartan, celekoksyb, warfarynę i fenytoinę).

Stosowane miejscowo przeciwbakteryjne produkty lecznicze (jak np. sól srebrowa sulfadiazyny czy jodopowidon) mogą zmniejszyć skuteczność produktu NexoBrid (patrz punkt 4.4).

Bromelaina może nasilać działanie fluorouracylu i winkrystyny.

Bromelaina może nasilać hipotensyjne działanie inhibitorów ACE, powodując większe niż przewidziane obniżenie ciśnienia krwi.

Bromelaina może nasilać senność spowodowaną przez niektóre produkty lecznicze (np. benzodiazepiny, barbiturany, środki narkotyczne i leki przeciwdepresyjne).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania produktu NexoBrid u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach dotyczące właściwej oceny możliwego wpływu produktu NexoBrid na rozwój zarodka/płodu są niewystarczające (patrz punkt 5.3).

Produkt NexoBrid nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży, ponieważ nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania tego produktu w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy koncentrat enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę lub jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Należy przerwać karmienie piersią na co najmniej 4 dni od zastosowania produktu NexoBrid.

Płodność

Nie przeprowadzono badań w celu oceny wpływu produktu NexoBrid na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem produktu NexoBrid są miejscowy ból i przemijająca gorączka/hipertermia. Gdy stosowano produkt NexoBrid w schemacie leczenia obejmującego profilaktyczną analgezję rutynowo stosowaną podczas zmiany rozległego opatrunku u pacjentów z oparzeniami, jak również zwilżenie roztworem przeciwbakteryjnym leczonego obszaru przed i po zastosowaniu produktu NexoBrid (patrz punkt 4.2), ból odnotowano u 3,6% pacjentów, wystąpienie gorączki/hipertermii u 19,1% pacjentów. Częstość występowania bólu i gorączki/hipertermii była większa bez zastosowania tych środków zapobiegawczych (patrz poniżej).

Tabelaryczna lista działań niepożądanych

Działania niepożądane są sklasyfikowane według częstości występowania: Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do <1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Przedstawione poniżej częstości występowania działań niepożądanych odzwierciedlają stosowanie produktu NexoBrid w celu usuwania martwych tkanek z głębokich oparzeń pośredniej lub pełnej grubości w schemacie leczenia z miejscową profilaktyką przeciwbakteryjną, zalecaną analgezją, jak również pokryciem obszaru rany po zastosowaniu produktu NexoBrid na 4 godziny opatrunkiem okluzyjnym w celu utrzymania produktu NexoBrid na ranie.

Gwiazdka (*) wskazuje, że dodatkowe informacje na temat danego działania niepożądanego przedstawiono poniżej listy działań niepożądanych.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: zakażenie rany

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej/Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często: powikłanie rany*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

gorączka/hipertermia*

Często:

miejscowy ból*

Opis wybranych działań niepożądanych

Gorączka/hipertermia

W badaniach wprowadzających rutynowe zwilżenie roztworem przeciwbakteryjnym leczonego obszaru przed zastosowaniem i po zastosowaniu produktu NexoBrid (patrz punkt 4.2) gorączkę lub hipertermię odnotowano u 19,1% pacjentów leczonych produktem NexoBrid i u 15,8% pacjentów w grupie kontrolnej leczonych standardowo. W grupie leczonej produktem NexoBrid zdarzenie było oceniane jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie odpowiednio u 9,1%, 9,1% i 0% pacjentów.

W badaniach bez zwilżenia roztworem przeciwbakteryjnym gorączkę i hipertermię zgłaszano u 35,6% pacjentów leczonych produktem NexoBrid w porównaniu z 18,6% pacjentów z grupy kontrolnej. W grupie leczonej produktem NexoBrid zdarzenie było oceniane jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie odpowiednio u 30,0%, 5,6% i 1,1% pacjentów.

Ból

W badaniach, w których schemat leczenia produktem NexoBrid obejmował zalecaną profilaktyczną analgezję rutynowo stosowaną podczas zmian rozległych opatrunków u pacjentów z oparzeniami

(patrz punkt 4.2), miejscowy ból zgłaszano u 3,6% pacjentów leczonych produktem NexoBrid i u 4,0% pacjentów w grupie kontrolnej leczonych standardowo. W grupie leczonej produktem NexoBrid zdarzenie było oceniane jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie odpowiednio u 0,9%, 0,9% i 1,8% pacjentów.

W badaniach, w których analgezja była zapewniana pacjentom leczonym produktem NexoBrid na

żądanie, ból miejscowy był zgłaszany u 23,3% pacjentów leczonych produktem NexoBrid i u 11,4% pacjentów z grupy kontrolnej. W grupie leczonej produktem NexoBrid zdarzenie było oceniane jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie odpowiednio u 6,7%, 7,8% i 8,9% pacjentów.

Powikłania ran

W badaniach klinicznych 2. i 3. fazy niektóre rodzaje powikłań ran odnotowywano częściej w grupie pacjentów leczonych produktem NexoBrid niż u pacjentów leczonych standardowo (ang. Standard of Care, SOC) ośrodków badawczych. Zdarzenia te obejmowały: pogłębienie lub wyschnięcie (rozkład) rany u 5 pacjentów (2,4%) leczonych produktem NexoBrid w porównaniu do 0 leczonych według SOC oraz (częściowe) niepowodzenie przeszczepu u 6 pacjentów (2,9%) leczonych produktem NexoBrid w porównaniu do 2 (1,6%) leczonych według SOC (patrz punkt 4.4).

Zakażenia ogólne

W badaniach klinicznych fazy 2 i 3 zakażenia ogólne (niezwiązane z raną, np. zakażenia dróg moczowych, zakażenia wirusowe) były zgłaszane częściej w grupie leczonej produktem NexoBrid (0,147 zdarzeń na pacjenta) niż w grupie leczonej według SOC (0,079 zdarzeń na pacjenta).

Dzieci i młodzież

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży. Na podstawie tych danych można się spodziewać, że ogólny profil bezpieczeństwa u dzieci w wieku 4 lat i starszych oraz u młodzieży jest podobny do profilu u osób dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem poprzez krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9 Przedawkowanie

Leczenie pacjentów z głębokimi oparzeniami pośredniej i (lub) pełnej grubości koncentratem enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę, przygotowanym w postaci proszku i żelu w

stosunku 1:5 (0,16 g na g zmieszanego żelu) w ramach badania klinicznego nie powodowało znacząco różnych wyników dotyczących bezpieczeństwa w porównaniu do leczenia koncentratem enzymów proteolitycznych wzbogaconym w bromelainę, przygotowanym w postaci proszku i żelu w stosunku 1:10 (0,09 g na 1 g zmieszanego żelu).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kod ATC: D03BA03 bromelains

Koncentrat enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę jest środkiem oczyszczającym, stosowanym miejscowo w celu usunięcia martwych tkanek przy głębokich oparzeniach pośredniej i (lub) pełnej grubości.

Mechanizm działania

Mieszanina enzymów w produkcie NexoBrid rozpuszcza martwe tkanki w ranie oparzeniowej. Poszczególne elementy odpowiedzialne za to działanie nie zostały zidentyfikowane. Głównym składnikiem jest bromelaina z łodygi.

Skuteczność kliniczna

W czasie rozwoju klinicznego łącznie 362 pacjentów było leczonych koncentratem enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę.

Skuteczność produktu NexoBrid u ludzi była oceniana, w porównaniu do standardowego leczenia, w randomizowanym, wieloośrodkowym, wielonarodowym, otwartym, potwierdzającym badaniu 3. fazy z udziałem pacjentów leczonych w szpitalu z głębokimi oparzeniami termicznymi pośredniej i (lub) pełnej grubości pokrywającymi 5 do 30% całkowitej powierzchni ciała (ang. Total Body Surface Area, TBSA), przy czym jednak rany oparzeniowe pokrywały nie więcej niż łącznie 30% TBSA.

Produkt NexoBrid (2 g/100 cm2, co odpowiada 0,02 g/cm2) stosowano w sposób opisany w punkcie 4.2.

Standardowe leczenie polegało na pierwotnym chirurgicznym wycięciu i (lub) niechirurgicznym oczyszczeniu rany z wykorzystaniem miejscowych produktów leczniczych powodujących macerację i autolizę martwych tkanek zgodnie z własną standardową praktyką każdego ośrodka badawczego.

Przedział wiekowy w grupie leczonej produktem NexoBrid wynosił 4,4 do 55,7 lat. Przedział wiekowy w grupie leczonej według SOC wynosił 5,1 do 55,7 lat.

Skuteczność usuwania martwych tkanek oceniono określając odsetek obszaru rany z pozostałą martwą tkanką, który wymagał dalszego usunięcia przez wycięcie lub dermabrazję, oraz odsetek liczby ran wymagających takiego chirurgicznego usunięcia.

Oceniono wpływ na przebieg czasowy usuwania martwych tkanek u pacjentów po skutecznym ich usunięciu (co najmniej 90% usuniętych martwych tkanek z wszystkich ran pacjenta łącznie) określając czas od chwili urazu oraz wyrażenia świadomej zgody aż do skutecznego usunięcia.

Równorzędnymi punktami końcowymi analizy skuteczności były:

-odsetek głębokich ran pośredniej grubości wymagających wycięcia lub dermabrazji oraz

-odsetek głębokich ran pośredniej grubości poddanych przeszczepowi autologicznemu. Ten punkt końcowy można ocenić tylko w stosunku do głębokich ran pośredniej grubości bez obszarów pełnej grubości, ponieważ oparzenia pełnej grubości zawsze wymagają przeszczepu.

Poniżej zestawiono dane dotyczące skuteczności uzyskane w tym badaniu we wszystkich grupach wiekowych razem, jak również wynikające z analizy podgrup dzieci i młodzieży.

 

NexoBrid

SOC

Wartość p

Głębokie rany pośredniej grubości wymagające wycięcia/dermabrazji (leczenie operacyjne)

Liczba ran

 

% ran wymagających leczenia

15,1%

62,5%

<0,0001

operacyjnego

 

 

 

% powierzchni rany poddanej

5,5% ± 14,6

52,0% ± 44,5

<0,0001

wycięciu lub dermabrazji1

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

Głębokie rany pośredniej grubości poddane przeszczepowi autologicznemu*

Liczba ran

 

% ran poddanych

17,9%

34,1%

0,0099

przeszczepowi autologicznemu

 

 

 

% powierzchni ran poddanej

8,4% ± 21,3

21,5% ± 34,8

0,0054

przeszczepowi autologicznemu

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

Głębokie rany pośredniej i (lub) pełnej grubości wymagające wycięcia/dermabrazji

(leczenie operacyjne)

Liczba ran

 

 

% ran wymagających leczenia

24,5%

 

70,0%

<0,0001

operacyjnego

 

 

 

 

% powierzchni rany poddanej

13,1% ± 26,9

 

56,7% ± 43,3

<0,0001

wycięciu lub dermabrazji1

 

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

 

Czas do zakończenia zamknięcia ran (czas od ICF**)

 

 

Liczba pacjentów2

 

 

Dni do zamknięcia ostatniej

36,2 ± 18,5

 

28,8 ± 15,6

0,0185

rany (średnia ± SD)

 

 

 

 

Czas do skutecznego usunięcia martwych tkanek

 

 

Liczba pacjentów

 

 

Dni (średnia ± SD) od chwili

2,2 ± 1,4

 

8,7 ± 5,7

<0,0001

urazu

 

 

 

 

Dni (średnia ± SD) od

0,8 ± 0,8

 

6,7 ± 5,8

<0,0001

wyrażenia świadomej zgody

 

 

 

 

Pacjenci, u których nie

 

 

odnotowano skutecznego

 

 

 

 

usunięcia martwych tkanek

 

 

 

 

1Mierzone podczas pierwszej sesji, jeśli istniało więcej niż jedna sesja operacyjna

2Wszyscy randomizowani pacjenci, odnośnie których dostępne były dane dotyczące całkowitego zamknięcia ran

* Punkt końcowy można oceniać tylko dla głębokich ran pośredniej grubości bez obszarów pełnej grubości, ponieważ oparzenia pełnej grubości zawsze wymagają przeszczepu.

** Formularz Świadomej Zgody (ang. Informed Consent Form)

Poniższa tabela przedstawia wyniki dotyczące ran mieszanych. Należy zachować ostrożność przy interpretacji porównań dotyczących ran mieszanych, ponieważ są one oparte na grupach niezupełnie poddanych randomizacji, a rany mieszane leczone produktem NexoBrid były ogólnie większe i miały większą powierzchnię pełnej grubości.

Rany mieszane (z powierzchnią pośredniej i pełnej grubości) wymagające wycięcia/dermabrazji

(leczenie operacyjne)

 

NexoBrid

SOC

 

(Liczba ran)

(Liczba ran)

% ran wymagających leczenia

41,7%

(20/48)

78,3%

(47/60)

operacyjnego

 

 

 

 

% powierzchni rany poddanej

25,5%

(n=48)

64,0%

(n=60)

wycięciu lub dermabrazji

 

 

 

 

Rany mieszane (z powierzchnią pośredniej i pełnej grubości) poddane przeszczepowi autologicznemu

 

NexoBrid

SOC

 

(Liczba ran)

(Liczba ran)

Cechy początkowe

48 ran

60 ran

wszystkich oparzeń

 

 

mieszanych

 

 

Rozmiar: % średniego TBSA

7,43

6,33

Głębokość:

 

 

Powierzchowne (%TBSA)

0,67

0,92

DPT (% TBSA)

3,85

3,13

FT (% TBSA)

2,90

2,29

Częstość występowania

70,8% (34/48)

63,3% (38/60)

przeszczepu autologicznego

 

 

% powierzchni ran poddanej

55,5% (n=48)

45,8% (n=60)

przeszczepowi

 

 

autologicznemu

 

 

Poniższa tabela przedstawia czas do całkowitego zamknięcia rany od rozpoczęcia oczyszczania.*

 

 

 

Rodzaj rany

NexoBrid

SOC

 

 

 

 

Dni (średnia ± SD)

Dni (średnia ± SD)

 

(Liczba ran)

(Liczba ran)

 

 

 

Wszystkie rany (ITT1)

30,5 ± 16,9

26,1 ± 16,0

 

(154)

(164)

 

 

 

Rany niepoddane przeszczepowi

23,9 ± 13,0

24,5 ± 14,1

autologicznemu (ITT)

(95)

(85)

 

 

 

Rany poddane przeszczepowi

41,0 ± 17,3

27,8 ± 17,7

autologicznemu (ITT)

(59)

(79)

 

 

 

Głębokie rany o pośredniej

26,6 ± 15,4

23,7 ± 13,6

grubości

(101)

(87)

 

 

 

Rany pełnej grubości

31,9 ± 10,1

36,3 ± 26,0

 

(7)

(14)

 

 

 

Rany mieszane

40,2 ± 17,1

27,7 ± 15,8

(głębokie o pośredniej i pełnej

(44)

(59)

grubości)

 

 

 

 

 

Rany mieszane niepoddane

29,5 ± 12,1

30,3 ± 15,5

przeszczepowi autologicznemu

(11)

(22)

 

 

 

Rany mieszane poddane

43,7 ± 17,3

26,2 ± 16,0

przeszczepowi autologicznemu

(33)

(37)

* Należy zachować ostrożność przy interpretacji tych porównań, ponieważ są one oparte na grupach niezupełnie poddanych randomizacji.

1 ITT (ang. Intent To Treat population, populacja zgodna z zaplanowanym leczeniem): wszyscy pacjenci poddani randomizacji

Różnica czasu do całkowitego zamknięcia rany jest głównie związana ze strategią leczenia rany zastosowaną przez lekarza, gdzie próba zminimalizowania przeszczepu i umożliwienia spontanicznej epitelializacji obszarów ran z nadal występującą skórą właściwą może wydłużyć czas do pierwszego przeszczepu autologicznego (czas do przeszczepu autologicznego: NexoBrid: 14,7 dni w porównaniu do SOC: 5,9 dni) i w związku z tym przedłużyć całkowite zamknięcie rany.

Dzieci i młodzież

Poniżej zestawiono dane dotyczące skuteczności uzyskane w tym badaniu wynikające z analizy podgrup dzieci i młodzieży. Dostępne dane są ograniczone i nie należy stosować produktu NexoBrid u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

 

NexoBrid

SOC

Wartość p

Głębokie rany pośredniej grubości wymagające wycięcia/dermabrazji (leczenie operacyjne)

Liczba ran

 

 

% ran wymagających leczenia

21,7%

68,2%

 

0,0017

operacyjnego

 

 

 

 

% powierzchni rany poddanej

7,3% ± 15,7%

64,9% ± 46,4%

 

<0,0001

wycięciu lub dermabrazji1

 

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

 

Głębokie rany pośredniej grubości poddane przeszczepowi autologicznemu*

 

Liczba ran

 

 

% ran poddanych

21,7%

31,8%

 

0,4447

przeszczepowi autologicznemu

 

 

 

 

% powierzchni ran poddanej

6,1% ± 14,7%

24,5% ± 40,6%

 

0,0754

przeszczepowi autologicznemu

 

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

 

Głębokie rany pośredniej i (lub) pełnej grubości wymagające wycięcia/dermabrazji

(leczenie operacyjne)

Liczba ran

 

 

% ran wymagających leczenia

20,7%

 

78%

<0,0001

operacyjnego

 

 

 

 

% powierzchni rany poddanej

7,9% ± 17,6%

 

73,3% ± 41,1%

<0,0001

wycięciu lub dermabrazji1

 

 

 

 

(średnia ± SD)

 

 

 

 

Czas do zakończenia zamknięcia ran (czas od ICF**)

 

 

Liczba pacjentów2

 

 

Dni do zamknięcia ostatniej

29,9 ± 14,3

 

32,1 ± 18,9

0,6075

rany (średnia ± SD)

 

 

 

 

Czas do skutecznego usunięcia martwych tkanek

 

 

Liczba pacjentów

 

 

Dni (średnia ± SD) od chwili

1,9 ± 0,8

 

8,1 ± 6,3

<0,0001

urazu

 

 

 

 

Dni (średnia ± SD) od

0,9 ± 0,7

 

6,5 ± 5,9

<0,0001

wyrażenia świadomej zgody

 

 

 

 

Pacjenci, u których nie

 

 

odnotowano skutecznego

 

 

 

 

usunięcia martwych tkanek

 

 

 

 

1Mierzone podczas pierwszej sesji, jeśli istniało więcej niż jedna sesja operacyjna

2Wszyscy randomizowani pacjenci, odnośnie których dostępne były dane dotyczące całkowitego zamknięcia ran

* Punkt końcowy można oceniać tylko dla głębokich ran pośredniej grubości bez obszarów pełnej grubości, ponieważ oparzenia pełnej grubości zawsze wymagają przeszczepu.

** Formularz Świadomej Zgody (ang. Informed Consent Form)

Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego NexoBrid w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu oparzeń zewnętrznej powierzchni ciała (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Stopień wchłaniania ogólnoustrojowego z rany oparzeniowej, Cmax, tmax, AUC, i t½ bromelainy z produktu NexoBrid zostały zbadane u 16 pacjentów z oparzeniami termicznymi pośredniej grubości (środkowej i głębokiej warstwy skóry). Średnie TBSA wynosiło 10%. 60% leczonej powierzchni ran było pośredniej grubości i (lub) pełnej grubości. Produkt NexoBrid stosowano jednokrotnie na ranę oparzeniową w dawce 2 g proszku NexoBrid/20 g żelu/100 cm2 skóry.

Stężenie produktu NexoBrid w surowicy oznaczano zmodyfikowaną metodą immunologiczną elektrochemiluminescencji (ECL) typu Sandwich.

Zakres stosowanej łącznej dawki wynosił 5 do 30 g koncentratu enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę z produktu NexoBrid. U 4 pacjentów, którzy otrzymali dawkę odpowiednio 5, 9, 12 i 17 g, wystąpiły oznaki znacznie większego wchłaniania ogólnoustrojowego.

W grupie 15 pacjentów Cmax wynosiło 6020 ± 5020 ng/ml (średnia ± SD), w zakresie 888 do

15 700 ng/ml. U 4 pacjentów z oznakami większego wchłaniania, po znormalizowaniu dawki Cmax wynosiło od 788 do 900 ng/ml na gram produktu NexoBrid. U pozostałych pacjentów, Cmax po znormalizowaniu dawki wynosiło od 141 do 523 ng/ml na gram produktu NexoBrid.

Cmax wynoszące 40 µg/ml jest możliwe u osób, u których zastosowano produkt NexoBrid w warunkach udzielenia zezwolenia, biorąc pod uwagę, że farmakokinetyka była tylko oceniana u pacjentów z ranami w znacznym stopniu powierzchownymi, otrzymujących połowę dawki maksymalnej.

Wielkość AUC od czasu zero do 48 godzin po zastosowaniu produktu (AUClast) wynosiła

43 400 ± 46 100 ngh/ml (średnia ± SD) w odniesieniu do grupy 15 pacjentów, z przedziałem od 4 560 do 167 000 ngh/ml. U pacjentów z oznakami większego wchłaniania, AUClast po znormalizowaniu dawki (na gram produktu NexoBrid) wynosiło od 4 500 do 9 820 ngh/ml na gram produktu NexoBrid. U pozostałych pacjentów, zakres AUClast po znormalizowaniu dawki wynosi od 887 do 3 930 ngh/ml na gram produktu NexoBrid.

Wyniki parametrów Cmax i AUClast wskazują na to, że wchłanianie ogólnoustrojowe może zależeć zarówno od zastosowanej dawki produktu NexoBrid (proporcjonalnie do pokrytej powierzchni rany) jak również od innych czynników charakterystycznych dla pacjenta.

U 10 z 15 pacjentów tmax wynosił 2 godziny, a u 5 pacjentów tmax wynosił 4 godziny.

Końcowy okres półtrwania (określony na podstawie danych dotyczących 12 pacjentów z okresu 16 do 48 godzin po zastosowaniu produktu) wynosił 11,7 ± 3,5 godzin (średnia ± SD) w zakresie od 8,5 do 19,9 godzin.

Według raportu w literaturze, w osoczu około 50% bromelainy wiąże się z antyproteinazami ludzkiego osocza, α2-makroglobuliną i α1-antychymotrypsyną.

Dzieci i młodzież

Nie badano u dzieci parametrów farmakokinetycznych ani stopnia wchłaniania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Produkt NexoBrid był dobrze tolerowany po naniesieniu na nieuszkodzoną skórę świnki miniaturki, lecz powodował ciężkie podrażnienie i ból w przypadku naniesienia na uszkodzoną (startą) skórę. Pojedyncza infuzja dożylna roztworu sporządzonego z proszku NexoBrid podana śwince miniaturce była dobrze tolerowana w dawkach do 12 mg/kg (uzyskując stężenia w osoczu 2,5-krotnie większe niż stężenie w osoczu ludzkim po zastosowaniu klinicznie zaproponowanej dawki na 15% TBSA), jednakże większe dawki były jawnie toksyczne powodując krwawienia z różnych tkanek. Odnośnie wielokrotnych wstrzyknięć dożylnych podawanych śwince miniaturce w dawkach do 12 mg/kg co trzeci dzień, pierwsze trzy wstrzyknięcia były dobrze tolerowane, zaobserwowano jednak ciężkie kliniczne objawy toksyczności (np. krwotoki w kilku narządach) po podaniu pozostałych trzech iniekcji. Takie działania można było nadal zaobserwować po okresie zdrowienia wynoszącym

2 tygodnie.

W badaniach dotyczących wpływu na rozwój zarodka/płodu, przeprowadzonych na szczurach i królikach, podawany dożylnie produkt NexoBrid nie wykazywał pośredniego ani bezpośredniego działania toksycznego na rozwijający się zarodeka/płódu. Jednak stopnie narażenia matek były znacznie mniejsze niż maksymalne zgłaszane w warunkach klinicznych (10-500 razy mniejsze niż

AUC u ludzi, 3-50 razy mniejsze niż Cmax u ludzi). Badania te nie są uważane za istotne dla oceny zagrożenia dla ludzi, ponieważ produkt NexoBrid był źle tolerowany przez zwierzęta rodzicielskie. Produkt NexoBrid nie wykazał działania genotoksycznego w standardowym zestawie badań in vitro i in vivo.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

NexoBrid proszek

Siarczan amonowy

Kwas octowy

Żel

Karbomer 980

Disodu fosforan bezwodny Sodu wodorotlenek

Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Przed naniesieniem produktu NexoBrid należy usunąć z rany miejscowo zastosowane produkty lecznicze (takie jak sól srebrowa sulfadiazyny czy jodopowidon) i oczyścić ranę. Pozostające przeciwbakteryjne produkty lecznicze mogą wpływać na działanie produktu NexoBrid zmniejszając jego skuteczność.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.

6.3 Okres ważności

3 lata.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia oraz ze względu na fakt, że aktywność enzymatyczna produktu zmniejsza się stopniowo po zmieszaniu, sporządzony produkt należy zużyć natychmiast po przygotowaniu (w ciągu 15 minut).

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C-8°C).

Przechowywać w pozycji pionowej, aby zachować żel na dnie butelki, i w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

5 g proszku w fiolce (szkło typu II), zabezpieczonej korkiem gumowym (bromobutyl) i przykrytej wieczkiem (aluminium), oraz 50 g podłoża żelowego w butelce (borokrzemian, szkło typu I), zabezpieczonej korkiem gumowym i przykrytej zakrętką (polipropylenowy pierścień gwarancyjny).

Opakowanie po 1.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Istnieją doniesienia o ekspozycji zawodowej na bromelainę, która prowadzi do uczulenia. Uczulenie może występować ze względu na wdychanie bromelainy w postaci proszku. Reakcje alergiczne na bromelainę obejmują reakcje anafilaktyczne i inne reakcje typu natychmiastowego z takimi objawami jak skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka oraz reakcje dotyczące błony śluzowej oraz żołądka i jelit. Należy wziąć to pod uwagę mieszając proszek NexoBrid z podłożem żelowym. Proszku nie należy wdychać. W przypadku produktu NexoBrid proszek zawierający koncentrat enzymów proteolitycznych wzbogaconych w bromelainę jest w postaci brykietu, co zmniejsza prawdopodobieństwo narażenia wziewnego. Patrz również punkt 4.4.

Bezwzględnie unikać przypadkowego kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu oczu z produktem zanieczyszczone oczy muszą być przepłukiwane dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku kontaktu produktu ze skórą produkt NexoBrid musi być spłukany wodą.

Przygotowanie żelu NexoBrid (mieszanie proszku z podłożem żelowym)

Proszek NexoBrid i podłoże żelowe są jałowe. Podczas mieszania proszku z podłożem żelowym musi być stosowana technika aseptyczna.

Fiolka z proszkiem NexoBrid musi być energicznie wstrząsana, aby rozpadł się brykiet proszku.

Fiolka z proszkiem musi być otwarta ostrożnie przez oderwanie aluminiowego wieczka i wyciągnięcie gumowego korka.

Otwierając butelkę z podłożem żelowym należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny jest odłączany od wieczka butelki. Jeśli przed otwarciem pierścień gwarancyjny był już odłączony od wieczka, butelkę z podłożem żelowym trzeba wyrzucić i zastosować inną, nową butelkę.

Proszek przenosi się następnie do odpowiedniej butelki z podłożem żelowym. W razie potrzeby przed przeniesieniem można użyć jałowej szpatułki lekarskiej do rozdrobnienia suchego brykietu proszku wewnątrz fiolki.

Proszek należy dokładnie wymieszać z podłożem żelowym aż do uzyskania jednolitej, lekko żółtobrązowej lub lekko brązowej mieszaniny. Wymaga to zazwyczaj mieszania proszku z podłożem żelowym przez 1 do 2 minut.

Żel należy przygotowywać przy łóżku pacjenta.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/12/803/002

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18 grudnia 2012r

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej

Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę