Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimenrix (Neisseria meningitidis serogroup A polysaccharide...) – Charakterystyka produktu leczniczego - J07AH08

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaNimenrix
Kod ATCJ07AH08
SubstancjaNeisseria meningitidis serogroup A polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria meningitidis serogroup C polysaccharide conjugated to tetanus toxoid /Neisseria meningitidis serogroup W-135 polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria
ProducentPfizer Limited

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nimenrix proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Szczepionka skoniugowana przeciw meningokokom grupy A, C, W-135 i Y

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Po rekonstytucji, 1 dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera:

 

Polisacharyd Neisseria meningitidis grupy A1

5 mikrogramów

Polisacharyd Neisseria meningitidis grupy C1

5 mikrogramów

Polisacharyd Neisseria meningitidis grupy W-1351

5 mikrogramów

Polisacharyd Neisseria meningitidis grupy Y1

5 mikrogramów

1skoniugowane z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym

44 mikrogramy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Proszek/zbrylający się proszek jest biały.

Rozpuszczalnik jest przezroczysty i bezbarwny.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Czynne uodparnianie osób w wieku od 6 tygodni przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej wywoływanej przez Neisseria meningitidis grupy A, C, W-135 i Y.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Szczepionkę Nimenrix należy stosować zgodnie z dostępnymi oficjalnymi zaleceniami.

Niemowlęta w wieku od 6 tygodni do 12 tygodni

Zalecany cykl szczepień obejmuje trzy dawki (każda 0,5 ml). W ramach szczepienia pierwotnego niemowlętom podaje się dwie dawki: pierwszą po ukończeniu 6. tygodnia życia a drugą po upływie dwóch miesięcy. Trzecią dawkę (przypominającą) zaleca się podać w wieku 12 miesięcy (patrz punkt 5.1).

Dzieci powyżej 12. miesiąca życia, młodzież i dorośli

Należy podać jedną dawkę (0,5 ml).

W przypadku niektórych osób można rozważyć podanie drugiej dawki szczepionki Nimenrix (patrz punkt 4.4).

Poprzednio zaszczepione dzieci powyżej 12. miesiąca życia, młodzież i dorośli

Szczepionkę Nimenrix można podać jako dawkę przypominającą osobom, które w przeszłości otrzymały szczepienie pierwotne szczepionką skoniugowaną lub polisacharydową przeciwko meningokokom (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Sposób podawania

Szczepionkę należy podawać wyłącznie we wstrzyknięciu domięśniowym.

Zalecanym miejscem wstrzyknięcia u niemowląt jest przednio-boczna część uda, a u osób powyżej 1. roku życia przednio-boczna część uda lub mięsień naramienny (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Informacje na temat przygotowania i rekonstytucji produktu przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W żadnym wypadku nie należy podawać szczepionki Nimenrix donaczyniowo, śródskórnie oraz podskórnie.

Zasady dobrej praktyki klinicznej wymagają, aby szczepienie było poprzedzone zebraniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem przedmiotowym.

Należy bezwzględnie zapewnić możliwość właściwego leczenia i nadzoru na wypadek wystąpienia rzadko występujących reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionki.

Choroby współistniejące

Podanie szczepionki Nimenrix należy odroczyć u osób z ostrą, ciężką chorobą przebiegającą z gorączką. Łagodne zakażenie, takie jak przeziębienie, nie powinno prowadzić do odroczenia szczepienia.

Omdlenie

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno- kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Małopłytkowość i zaburzenia krzepnięcia

Szczepionkę Nimenrix należy stosować ostrożnie u osób z małopłytkowością lub zaburzeniami krzepnięcia, ze względu na ryzyko krwawienia po podaniu domięśniowym.

Niedobór odporności

Można oczekiwać, że u pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z zaburzeniami odporności może nie wystąpić prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

Nie oceniano bezpieczeństwa i immunogenności u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na zakażenia meningokokowe (w związku z ciężkimi niedoborami układu dopełniacza czy asplenią

czynnościową lub anatomiczną). U tych osób może nie wystąpić zadawalająca odpowiedź immunologiczna.

Ochrona przed chorobą meningokokową

Nimenrix zapewnia ochronę jedynie przed zakażeniami wywoływanymi przez grupy serologiczne A, C, W-135 i Y Neisseria meningitidis. Szczepionka nie chroni przed zakażeniami wywoływanymi przez inne grupy Neisseria meningitidis.

Może się zdarzyć, że nie wszyscy zaszczepieni uzyskają ochronną odpowiedź immunologiczną.

Wpływ wcześniejszego szczepienia polisachardyową szczepionką meningokową

U osób, które otrzymały w przeszłości polisacharydową szczepionkę meningokokową i zostały zaszczepione szczepionką Nimenrix po upływie od 30 do 42 miesięcy stwierdzano niższe średnie geometryczne mian przeciwciał (GMTs) mierzone w testach surowiczej odpowiedzi bakteriobójczej z użyciem dopełniacza króliczego (rSBA), niż u osób, które nie były szczepione jakąkolwiek szczepionką meningokokową w okresie ostatnich 10 lat (patrz punkt 5.1). Znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest znane.

Wpływ przeciwciał przeciwtężcowych wytworzonych w wyniku wcześniejszego szczepienia

Oceniano bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki Nimenrix podawanej kolejno lub w tym samym czasie ze szczepionką zawierającą toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, bezkomórkowy składnik krztuścowy, inaktywowane wirusy polio (typ 1, 2 i 3), antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B oraz fosforan polirybozylorybitolu Haemophilus influenzae typu b sprzężony z toksoidem tężcowym (DTaP-HBV-IPV/Hib) u dzieci w drugim roku życia. Podanie szczepionki Nimenrix miesiąc po szczepionce DTaP-HBV-IPV/Hib prowadziło do uzyskania niższych wartości GMT w stosunku do grup A, C i W-135 mierzonych rSBA w porównaniu do podawania jednoczesnego (patrz punkt 4.5). Znaczenie kliniczne tej obserwacji jest nieznane.

Odpowiedzi immunologiczne u dzieci w wieku 12–14 miesięcy

Dzieci w wieku 12–14 miesięcy miały podobne odpowiedzi rSBA do grup A, C, W-135 oraz Y po miesiącu od podania jednej dawki szczepionki Nimenrix lub po miesiącu od podania dwóch dawek podawanych w odstępie dwóch miesięcy.

Podanie jednej dawki wiązało się z niższymi mianami surowiczej odpowiedzi bakteriobójczej z użyciem dopełniacza ludzkiego (hSBA) w stosunku do grup W-135 i Y, w porównaniu z dwoma dawkami podawanymi w odstępie dwóch miesięcy. Podobne odpowiedzi do grup A i C obserwowano po jednej lub dwóch dawkach (patrz punkt 5.1). Kliniczne znaczenie tych obserwacji jest nieznane. Jeżeli dziecko będzie narażone na szczególne ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej ze względu na narażenie na grupy W-135 i Y, należy rozważyć podanie drugiej dawki szczepionki Nimenrix w odstępie 2 miesięcy. Odnośnie zmniejszania się przeciwciał przeciwko grupie A lub grupie C po pierwszej dawce szczepionki Nimenrix u dzieci w wieku 12–23 miesięcy, patrz Długotrwałość utrzymywania się mian przeciwciał mierzonych w testach surowiczej odpowiedzi bakteriobójczej.

Długotrwałość utrzymywania się mian przeciwciał mierzonych w testach surowiczej odpowiedzi bakteriobójczej

Po podaniu szczepionki Nimenrix następuje zmniejszanie się mian przeciwciał przeciw grupie A, mierzonych w testach surowiczej odpowiedzi bakteriobójczej z użyciem dopełniacza ludzkiego (hSBA) (patrz punkt 5.1). Nie wiadomo, jakie jest kliniczne znaczenie zmiejszania się mian przeciwciał hSBA w stosunku do grupy A. Jednak, jeżeli pacjent jest szczególnie narażony na ryzyko zakażenia grupą A i otrzymał dawkę szczepionki Nimenrix wcześniej niż przed rokiem, można rozważyć podanie dawki przypominającej.

W przypadku grup A, C, W-135 oraz Y obserwowano zmniejszanie się mian przeciwciał postępujące w czasie. Znaczenie kliniczne tego zmniejszania się miana przeciwciał jest nieznane. Można rozważyć

podanie dawki przypominającej osobom zaszczepionym w wieku wczesnodziecięcym, pozostającym w grupie o wysokim ryzyku narażenia na chorobę meningokokową wywoływaną przez grupy A, C, W-135 lub Y (patrz punkt 5.1).

Wpływ szczepionki Nimenrix na stężenie przeciwciał przeciwtężcowych

Chociaż po podaniu szczepionki Nimenrix obserwowano zwiększenie stężenia przeciwciał przeciwko toksoidowi tężcowemu (TT), szczepionka ta nie zastępuje uodporniania przeciwko tężcowi.

Podanie szczepionki Nimenrix w tym samym czasie ze szczepionką zawierającą TT lub miesiąc przed jej podaniem w drugim roku życia nie powoduje pogorszenia odpowiedzi immunologicznej na TT, ani nie wpływa istotnie na bezpieczeństwo. Brak danych dotyczących osób w wieku powyżej 2 lat.

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niemowlętom szczepionkę Nimenrix można podawać jednocześnie ze skojarzonymi szczepionkami DTaP-HBV-IPV/Hib i 10-walentną skoniugowaną szczepionką przeciw pneumokokom.

Osobom powyżej 1. roku życia szczepionkę Nimenrix można podawać w tym samym czasie z następującymi szczepionkami: ze szczepionkami przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV) i typu B (HBV), ze szczepionką przeciw odrze – śwince – różyczce (MMR), ze szczepionką przeciw odrze – śwince – różyczce – ospie wietrznej (MMRV), z 10-walentną skoniugowaną szczepionką przeciw pneumokokom lub ze szczepionką przeciw grypie sezonowej bez adiuwantów.

W drugim roku życia szczepionkę Nimenrix można także podawać w tym samym czasie ze skojarzonymi szczepionkami przeciw błonicy – tężcowi – krztuściowi (zawierającymi składnik bezkomórkowy) (szczepionkamiDTaP), w tym ze szczepionkami DTaP skojarzonymi ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby B, inaktywowaną szczepionką przeciw wirusowi polio lub szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typ b (HBV, IPV lub Hib), taką jak szczepionka DTaP- HBV-IPV/Hib, i 13-walentną skoniugowaną szczepionką przeciw pneumokokom.

O ile to możliwe, szczepionka Nimenrix i szczepionka zawierająca TT, na przykład szczepionka DTaP-HBV-IPV/Hib, powinny być podawane w tym samym czasie lub szczepionkę Nimenrix należy podać co najmniej miesiąc przed szczepionką zawierającą TT.

Miesiąc po jednoczasowym podaniu z 10-walentną skoniugowaną szczepionką pneumokokową stwierdzano niższe średnie geometryczne stężeń (GMCs) i średnie geometryczne mian (GMTs) przeciwciał w teście opsonofagocytozy (OPA) w przypadku jednego serotypu pneumokokowego (18C, skoniugowanego z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym). Znaczenie kliniczne tej obserwacji jest nieznane. Nie stwierdzono wpływu jednoczasowego podawania na odpowiedź immunologiczną w odniesieniu do pozostałych dziewięciu serotypów pneumokokowych.

W przypadku podawania szczepionki Nimenrix jednocześnie z innymi szczepionkami w postaci wstrzyknięć, szczepionki te należy bezwzględnie podawać w różne miejsca ciała.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane ze stosowania szczepionki Nimenrix u kobiet w ciąży są ograniczone.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu szczepionki na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Nimenrix należy stosować u kobiet w ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności, o ile możliwe korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy Nimenrix jest wydzielany z mlekiem matki albo przenika do mleka kobiecego.

Nimenrix należy stosować u kobiet karmiących piersią wyłącznie w przypadku, gdy możliwe korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykazano bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu szczepionki na płodność.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem szczepionki Nimenrix na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednak na tę zdolność mogą niekorzystnie wpływać niektóre działania opisane w punkcie 4.8 „Działania niepożądane”.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo szczepionki Nimenrix oceniono w następująych badaniach klinicznych:

Jedną dawkę podano 9621 osobom, w tym 3079 małym dzieciom (w wieku od 12 do 23 miesięcy), 909 dzieciom w wieku od 2 do 5 lat, 990 dzieciom w wieku od 6 do 10 lat, 2317 osobom młodym (od 11 do 17 lat) i 2326 osobom dorosłym (od 18 do 55 lat).

W odrębnym badaniu jedną dawkę szczepionki Nimenrix podano 274 osobom w wieku powyżej 56 lat.

W badaniu z udziałem niemowląt, które w czasie podania pierwszej dawki były w wieku od 6 do 12 tygodni, 1052 niemowlęta otrzymały co najmniej jedną dawkę z 2 lub 3-dawkowego szczepienia pierwotnego ,a 1008 w około 12. miesiącu życia podano dawkę przypominającą.

W grupach pacjentów w wieku 6–12 tygodni i 12–14 miesięcy, którzy otrzymali 2 dawki szczepionki Nimenrix w odstępie 2 miesięcy, pierwsza i druga dawka wiązały się z podobnymi reakcjami miejscowymi i układowymi.

Profil miejscowych i ogólnych działań niepożądanych po dawce przypominającej szczepionki Nimenrix podanej po szczepieniu pierwotnym szczepionką Nimenrix albo inną szczepionką skoniugowaną lub polisacharydową przeciwko meningokokom był podobny do profilu miejscowych i ogólnych działań niepożądanych obserwowanych po szczepieniu pierwotnym szczepionką Nimenrix, z wyjątkiem objawów z przewodu pokarmowego (w tym biegunki, wymiotów i nudności), które występowały bardzo często.

Wykaz działań niepożądanych

Częstość występowania działań niepożądanych podano według następujących kategorii częstości:

Bardzo często:

(≥ 1/10)

Często:

(od ≥1/100 do <1/10)

Niezbyt często:

(od ≥1/1 000 do <1/100)

Rzadko:

(od ≥1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko:

(<1/10 000)

W tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane, które zgłoszono w badaniach z udziałem osób w wieku od 6 tygodni do 55 lat oraz po wprowadzenu produktu do obrotu. Działania niepożądane zgłoszone u osób powyżej 55. roku życia były podobne do działań niepożądanych oberwowanych u młodszych osób dorosłych.

Tabela 1. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych według klasyfikacji układów i narządów

Klasyfikacja układów i CzęstośćDziałania niepożądane narządów

Zaburzenia metabolizmu i

Bardzo często

Utrata łaknienia

odżywiania

 

 

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

Drażliwość

 

Niezbyt często

Bezsenność

 

 

Płacz

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Senność

 

 

Bóle głowy

 

Niezbyt często

Osłabienie czucia

 

 

Zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka

 

 

Wymioty

 

 

Nudności*

Zaburzenia skóry i tkanki

Niezbyt często

Świąd

podskórnej

 

Wysypka**

Zaburzenia mięśniowo-

Niezbyt często

Ból mięśni

szkieletowe i tkanki łącznej

 

Ból kończyn

Zaburzenia ogólne i stany w

Bardzo często

Gorączka

miejscu podania

 

Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

 

 

Ból w miejscu wstrzyknięcia

 

 

Zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia

 

 

Zmęczenie

 

Często

Krwiak w miejscu wstrzyknięcia*

 

Niezbyt często

Pogorszenie samopoczucia

 

 

Stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

 

 

Świąd w miejscu wstrzyknięcia

 

 

Uczucie nadmiernego ciepła w miejscu

 

 

wstrzyknięcia

 

 

Brak czucia w miejscu wstrzyknięcia

 

Nieznana***

Rozległy obrzęk kończyny, w którą podano

 

 

szczepionkę, często związany z rumieniem,

 

 

czasem obejmujący sąsiedni staw lub obrzęk

 

 

całej kończyny, w którą podano szczepionkę

*U niemowląt nudności i krwiak w miejscu wstrzyknięcia występowały niezbyt często.

**U niemowląt wysypka występowała często.

***Działanie niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu produktu do obrotu

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Nie opisano przypadków przedawkowania.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionki meningokokowe, kod ATC: J07AH08

Mechanizm działania

Przeciwciała przeciw otoczce polisacharydowej meningokoków chronią przed chorobą meningokokową poprzez aktywność bakteriobójczą zależną od układu dopełniacza. Nimenrix indukuje wytwarzanie przeciwciał bakteriobójczych skierowanych przeciwko polisacharydom otoczkowym Neisseria meningitidis grupy A, C, W-135 i Y, co wykazano w testach z użyciem dopełniacza króliczego (rSBA), albo ludzkiego (hSBA).

Immunogenność u niemowląt

W badaniu klinicznym z udziałem niemowląt (MenACWY-TT-083) pierwszą dawkę podawano niemowlętom w wieku od 6 do 12 tygodni, drugą po upływie 2 miesięcy a trzecią (dawkę przypominającą) w wieku około 12 miesięcy. W tym samym czasie podano szczepionkę DTaP-HBV- IPV/Hib i 10-walentną skoniugowaną szczepionkę przeciw pneumokokom. Szczepionka Nimenrix stymulowała wytwarzanie przeciwciał bakteriobójczych przeciw czterem grupom meningokoków. Pod względem odsetka mian rSBA ≥ 8 uzyskanych po miesiącu od podania drugiej dawki odpowiedź na grupę C nie była słabsza niż odpowiedź indukowana przez zarejestrowane szczepionki MenC-CRM i MenC-TT. Patrz tabela 2.

Tabla 2. Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (rSBA*) i (hSBA**) u niemowląt po podaniu dwóch dawek w odstępie dwóch miesięcy i dawki przypominającej w wieku 12 miesięcy (badanie MenACWY-TT-083)

Grupa

Grupa

 

 

rSBA*

 

hSBA**

menin-

szcze-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT

 

GMT

goko-

 

 

 

pionki

 

N

 

 

N

 

 

ków

 

(95% CI)

(95% CI)

(95% CI)

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

97,4%

 

96,5%

 

 

(95,4;

(93,0;

A

Nimenrix

 

 

98,6)

(182; 227)

 

98,6)

(131; 188)

 

 

 

 

 

Po dawce

 

99,6%

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

przypominającej

(98,4;

(97,4;100

 

 

(1412; 1725)

(836;1214)

 

 

(1)

 

99,9)

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

98,7%

 

98,6%

 

 

(97,2;

(96,0;

 

Nimenrix

 

 

99,5)

(540; 693)

 

99,7)

(1052; 1627)

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce

 

99,8%

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

przypominającej

(98,8;

(97,5;

 

 

(1059; 1308)

(4086; 6100)

 

 

(1)

 

100)

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

99,6%

 

100%

 

Szcze-

(98,4;

(98,2;

C

pionka

 

 

99,9)

(850; 1079)

 

100)

(2646; 3841)

 

 

 

 

 

MenC-

Po dawce

 

98,4%

 

100%

 

 

 

 

CRM

przypominającej

(96,8;

(98,3;

 

(920; 1202)

(4412; 6702)

 

 

(1)

 

99,4)

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

100%

 

100%

 

Szcze-

(99,2;

(98,4;

 

 

 

100)

(1080; 1307)

 

100)

(2219; 3109)

 

pionka

 

 

 

 

 

 

Po dawce

 

100%

 

 

100%

 

 

MenC-TT

 

 

 

przypominającej

(99,2;

(98,3;

 

 

(1776; 2163)

(4765; 6446)

 

 

(1)

 

100)

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

99,1%

 

100%

 

 

(97,8;

(98,3;

W

Nimenrix

 

 

99,8)

(1383; 1862)

 

100)

(644; 882)

 

 

 

 

 

Po dawce

 

99,8%

 

100%

 

 

 

 

 

 

przypominającej

(98,8;

(98,3;

 

 

(2485; 3104)

(4504; 5826)

 

 

(1)

 

100)

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

98,2%

 

97,7%

 

 

(96,6;

(94,6;

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

(419; 558)

 

99,2)

(276; 390)

 

 

 

 

 

Po dawce

 

99,4%

 

100%

 

 

 

 

 

 

przypominającej

(99,1;

(98,3;

 

 

(787; 986)

(2498; 3493)

 

 

(1)

 

99,9)

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w zgodnej z protokołem (ATP) kohorcie przewidzianej do oceny immunogenności.

*Badanie rSBA prowadzono w laboratoriach Public Health England (PHE) w Wielkiej Brytanii.

**hSBA badano w laboratoriach GSK.

(1)Krew pobierano w okresie od 21 do 48 dni po szczepieniu.

Immunogenność u dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy

W badaniach klinicznych MenACWY-TT-039 i MenACWY-TT-040 jedna dawka szczepionki Nimenrix wywoływała odpowiedzi rSBA w odniesieniu do czterech grup meningokoków, przy czym

odpowiedź w odniesieniu do grupy C była porównywalna z odpowiedzią uzyskiwaną po podaniu zarejestrowanej szczepionki MenC-CRM pod względem odsetek mian rSBA ≥8 (tabela 3).

Tabela 3: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (rSBA*) u dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy

Grupa

Grupa

Badanie MenACWY-TT-

Badanie MenACWY-TT-040

(2)

 

039(1)

 

 

meningokoków

szczepionki

N

≥8

GMT

N

≥8

GMT

 

 

 

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

 

 

 

 

 

 

 

99,7%

 

98,4%

 

A

Nimenrix

(2008;

(95,3;

(2577;

 

(98,4; 100)

 

 

 

 

2422)

 

99,7)

3899)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,7%

 

97,3%

 

 

Nimenrix

(93,7;

 

 

(98,4; 100)

(437; 522)

(672; 1021)

C

 

 

 

99,1)

 

 

 

 

 

 

 

Szczepionka

 

97,5%

 

98,2%

 

 

 

 

 

 

(92,9;

(93,8;

 

 

MenC-CRM

(170; 265)

(521; 918)

 

 

99,5)

 

99,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

98,4%

 

W-135

Nimenrix

(2453;

(95,4;

(3269;

 

(99,0; 100)

 

 

 

 

2932)

 

99,7)

4949)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

97,3%

 

Y

Nimenrix

(2473;

(93,8;

(2522;

 

(99,0; 100)

 

 

 

 

3013)

 

99,1)

3979)

 

 

 

 

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny immunogenności.

(1)pobranie krwi wykonano w okresie od 42 do 56 dni po szczepieniu

(2)pobranie krwi wykonano w okresie od 30 do 42 dni po szczepieniu * badano w laboratoriach GSK

W badaniu MenACWY-TT-039 mierzono również surowiczą aktywność bakteriobójczą przy użyciu ludzkiej surowicy jako źródła dopełniacza (hSBA), co stanowiło dodatkowy punkt końcowy

(tabela 4).

Tabela 4: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (hSBA*) u dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy

Grupa

Grupa szczepionki

N

Badanie MenACWY-TT-039(1)*

≥8

GMT

meningokoków

 

 

(95% CI)

(95%CI)

 

 

 

A

Nimenrix

77,2%

19,0

(72,4; 81,6)

(16,4;

22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5%

196,

C

(96,6; 99,5)

(175;

219)

 

 

Szczepionka MenC-

81,9%

40,3

 

 

CRM

(73,7; 88,4)

(29,5;

55,1)

 

 

W-135

Nimenrix

87,5%

48,9

(83,5; 90,8)

(41,2;

58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3%

30,9

(74,5; 83,6)

(25,8;

37,1)

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohorcie ATP przewidzianej do oceny immunogenności.

(1)pobranie krwi wykonano w okresie od 42 do 56 dni po szczepieniu

*badano w laboratoriach GSK

W badaniu Men ACWY-TT-104 odpowiedź immunologiczną po jednej lub dwóch dawkach szczepionki Nimenrix podanych w odstępie 2 miesięcy oceniono jeden miesiąc po ostatnim szczepieniu. Szczepionka Nimenrix wywoływała odpowiedzi bakteriobójcze przeciwko wszystkim czterem grupom, które były podobne pod względem % z mianami rSBA ≥8 oraz GMT po jednej lub dwóch dawkach (tabela 5).

Tabela 5: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (rSBA*) u dzieci w wieku 12–14 miesięcy

Grupa

Grupa

Czas

 

Badanie MenACWY-TT-104(1)

N

≥8

GMT

meningokoków

szczepionki

 

 

(95%CI)

(95% CI)

 

 

 

 

A

Nimenrix

Po dawce

97,8%

 

1 dawka

 

(94,4; 99,4)

(1118;

1847)

 

Nimenrix

Po dawce

96,8%

 

2 dawki

 

(92,8; 99,0)

(970; 1675)

 

 

Po dawce

98,0%

 

 

 

(94,3; 99,6)

(922; 1501)

C

Nimenrix

Po dawce

95,0%

 

1 dawka

 

(90,7; 97,7)

(346;

592)

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dawce

95,5%

 

2 dawki

 

(91,0; 98,2)

(281;

485)

 

 

Po dawce

98,7%

 

 

 

(95,3; 99,8)

(522;

783)

W-135

Nimenrix

Po dawce

95,0%

 

1 dawka

 

(90,8; 97,7)

(1601;

2808)

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dawce

94,9%

 

2 dawki

 

(90,3; 97,8)

(1511;

2728)

 

 

Po dawce

100%

 

 

 

(97,6; 100)

(2914;

4283)

Y

Nimenrix

Po dawce

92,8%

 

1 dawka

 

(88,0; 96,1)

(705; 1285)

 

Nimenrix

Po dawce

93,6%

 

2 dawki

 

(88,6; 96,9)

(692; 1258)

 

 

Po dawce

99,3%

 

 

 

(96,3; 100)

(944; 1360)

Analiza immunogenności została przeprowadzona zgodnie z protokołem (ATP) kohorty immunogenności

(1) pobieranie krwi przeprowadzono 21–48 dni po szczepieniu

* badano w angielskich laboratoriach publicznej opieki zdrowotnej

W badaniu MenACWY-TT-104 surowiczą aktywność bakteriobójczą badano także przy użyciu hSBA jako drugorzędowego punktu końcowego. Szczepionka Nimenrix wywoływała odpowiedzi bakteriobójcze przeciwko grupom W-135 i Y, które były wyższe pod względem % z mianami hSBA ≥8, gdy podano dwie dawki w porównaniu z jedną. Podobne odpowiedzi pod względem % z mianami hSBA ≥8 obserwowano z grupami A i C (Tabela 6).

Tabela 6: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (hSBA*) u dzieci w wieku 12–14 miesięcy

Grupa

Grupa

Czas

 

Badanie MenACWY-TT-104(1)

N

≥8

GMT

meningokoków

szczepionki

 

 

(95%CI)

(95% CI)

 

 

 

 

A

Nimenrix

Po dawce

95,9%

 

1 dawka

 

(88,6; 99,2)

(87; 160)

 

Nimenrix

Po dawce

97,0%

 

2 dawki

 

(89,5; 99,6)

(98; 180)

 

 

Po dawce

97,0%

 

 

 

(89,5; 99,6)

(126; 230)

C

Nimenrix

Po dawce

98,7%

 

1 dawka

 

(93,1; 100)

(105; 220)

 

Nimenrix

Po dawce

95,7%

 

2 dawki

 

(88,0; 99,1)

(110; 236)

 

 

Po dawce

100%

 

 

 

(94,8; 100)

(1278; 2404)

W-135

Nimenrix

Po dawce

62,5%

 

1 dawka

 

(50,3; 73,6)

(16; 47)

 

Nimenrix

Po dawce

68,9%

 

2 dawki

 

(55,7; 80,1)

(16; 43)

 

 

Po dawce

97,1%

 

 

 

(90,1; 99,7)

(550; 1041)

Y

Nimenrix

Po dawce

67,6%

 

1 dawka

 

(55,5; 78,20)

(24; 71)

 

Nimenrix

Po dawce

64,3%

 

2 dawki

 

(50,4; 76,6)

(18; 58)

 

 

Po dawce

95,3%

 

 

 

(86,9; 99,0)

(339; 775)

Analiza immunogenności została przeprowadzona zgodnie z protokołem (ATP) kohorty immunogenności

(1) pobieranie krwi przeprowadzono 21–48 dni po szczepieniu * badano w laboratoriach GSK

Długotrwałość odpowiedzi immunologicznej oceniano na podstawie wartości rSBA i hSBA do 5 lat u dzieci po szczepieniu pierwotnym przeprowadzonym w ramach badania MenACWY-TT-027

(tabela 7).

Tabela 7: Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej po 5 latach u dzieci szczepionych w wieku od 12 do 23 miesięcy (badanie MenACWY-TT-032, przedłużenie badania 027)

Grupa

 

 

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

Grupa

Czas

 

 

 

 

 

 

 

 

menin-

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

szczepionki

(rok)

N

 

N

 

gokoków

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4%

 

35,1

52,3%

 

8,8

A

Nimenrix

(48,8; 78,1)

 

(19,4; 63,4)

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

 

 

 

 

 

73,5%

 

37,4

35,6%

 

5,2

 

 

 

 

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9; 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8%

 

97,8%

 

 

Nimenrix

(88,2; 99,9)

 

(62,7; 192)

(88,2; 99,9)

 

(214; 640)

 

 

 

 

 

 

 

77,6%

 

48,9

91,7%

 

 

 

 

 

C

 

(63,4; 88,2)

 

(28,5; 84,0)

(80,0; 97,7)

 

(124; 379)

 

 

 

 

 

 

Szczepionka

80,0%

 

70,0%

 

91,9

 

 

 

 

MenC-

(44,4; 97,5)

 

(22,6; 832)

(34,8; 93,3)

 

(9,8; 859)

 

 

 

 

 

 

 

CRM

63,6%

 

26,5

90,9%

 

 

 

(30,8; 89,1)

 

(6,5; 107)

(58,7; 99,8)

 

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0%

 

50,8

84,4%

 

76,9

W-135

Nimenrix

(44,3; 74,3)

 

(24,0; 108)

(70,5; 93,5)

 

(44,0; 134)

 

 

 

 

 

34,7%

 

18,2

82,6%

 

59,7

 

 

 

 

 

 

(21,7; 49,6)

 

(9,3; 35,3)

(68,6; 92,2)

 

(35,1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,2%

 

44,9

87,8%

 

74,6

Y

Nimenrix

(46,5; 76,2)

 

(22,6; 89,3)

(73,8; 95,9)

 

(44,5; 125)

 

 

 

 

 

42,9%

 

20,6

80,0%

 

70,6

 

 

 

 

 

 

(28,8; 57,8)

 

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

 

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej analizowano w kohorcie ATP w piątym roku obserwacji. Błąd doboru próby wynikający głównie z ponownego szczepienia osób z mianami p/ciał grupy C rSBA <8 i nieuwzględniania tych osób w kolejnych punktach czasowych mógł doprowadzić do przeszacowania wartości mian.

*badanie rSBA prowadzono w laboratoriach Public Health England (PHE) w Wielkiej Brytanii

**badano w laboratoriach GSK

Immunogenność u dzieci w wieku 2-10 lat

W badaniu MenACWY-TT-081 wykazano, że szczepionka Nimenrix jest co najmniej równoważna innej zarejestrowanej szczepionce MenC-CRM pod względem odpowiedzi immunologicznej w odniesieniu do grupy C [odpowiednio 94,8% (95% CI: 91,4; 97,1) i 95,7% (95% CI: 89,2; 98,8)], natomiast w grupie szczepionki Nimenrix uzyskano niższą średnią geometryczną mian (GMT) [2795 (95% CI: 2393; 3263)] w porównaniu ze szczepionką MenC-CRM [5292 (95% CI: 3815; 7340)].

W MenACWY-TT-038 wykazano, że Nimenrix jest co najmniej równoważny zarejestrowanej szczepionce ACWY-PS pod względem odpowiedzi immunologicznej w odniesieniu do czterech grup serologicznych (A, C, W-135 i Y) (patrz tabela 8).

Tabela 8: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (rSBA*) na podanie szczepionek Nimenrix i ACWY-PS u dzieci w wieku 2-10 lat, miesiąc po szczepieniu

(badanie MenACWY-TT-038)

Grupa

 

Nimenrix

 

 

Szczepionka ACWY-PS

menin-

N

VR

GMT

N

VR

GMT

gokoków

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

 

 

A

89,1%

64,6%

(86,3; 91,5)

(5998;

6708)

(57,4; 71,3)

(2023; 2577)

 

 

 

C

96,1%

89,7%

(94,4; 97,4)

(4342;

5335)

(85,1; 93,3)

(1043; 1663)

 

 

 

W-135

97,4%

82,6%

(95,9; 98,4)

(10873;

12255)

(77,2; 87,2)

(1815; 2565)

 

 

 

Y

92,7%

68,8%

(90,5; 94,5)

(10233;

11452)

(62,5; 74,6)

(2237; 3052)

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohorcie ATP przewidzianej do oceny immunogenności. VR: odpowiedź na szczepienie zdefiniowana jako odsetek pacjentów z:

mianem rSBA 32 u osób początkowo seronegatywnych (tj. z mianem rSBA przed szczepieniem < 8)

co najmniej 4-krotnym zwiększeniem miana rSBA po szczepieniu w stosunku do wartości przed

szczepieniem u osób początkowo seropozytywnych (tj. z mianem rSBA przed szczepieniem

8).

*badano w laboratoriach GSK

Długotrwałość odpowiedzi immunologicznej oceniano u dzieci poddanych szczepieniu pierwotnemu w ramach badania MenACWY-TT-081 (tabela 9).

Tabela 9: Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej po 44 miesiącach u dzieci szczepionych w wieku od 2 do 10 lat (badanie MenACWY-TT-088; przedłużenie badania 081)

Grupa

Grupa

Czas

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

menin-

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

szczepionki

(miesiąc)

N

 

N

 

gokoków

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

86,5%

 

25,6%

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7%

 

25,8%

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6%

 

34,8

95,6%

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0%

 

14,5

76,8%

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

 

76,8%

 

86,5

90,9%

 

82,2

 

 

 

 

 

Szczepionka

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

 

 

 

 

 

 

MenC-CRM

45,5%

 

31,0

64,5%

 

38,8

 

 

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2%

 

84,9%

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6; 82,9)

 

(149; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3%

 

80,5%

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3%

 

81,3%

 

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

 

(165; 314)

(71,8; 88,7)

 

(52,5; 119)

 

 

 

 

 

62,4%

 

78,9

82,9%

 

 

 

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

 

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

 

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny długotrwałości utrzymywania się odpowiedzi odpowiednio dla każdego punktu czasowego.

*badanie rSBA prowadzono w laboratoriach Public Health England (PHE) w Wielkiej Brytanii

**badano w laboratoriach GSK

Długotrwałość odpowiedzi immunologicznej oceniano na podstawie wartości hSBA u dzieci w wieku od 6 do 10 lat rok po poddaniu ich szczepieniu pierwotnemu w ramach badania MenACWY-TT-027 (tabela 10) (patrz punkt 4.4).

Tabela 10: 1 miesiąc po szczepieniu i utrzymywanie się odpowiedzi (hSBA*) rok po szczepieniu u dzieci w wieku od 6 do 10 lat

 

Grupa

 

1 miesiąc po szczepieniu

Utrzymywanie się odpowiedzi po

Grupa

szczepionki

 

 

1 roku

(badanie MenACWY-TT-027)

 

meningo-

 

(badanie MenACWY-TT-028)

 

 

 

 

koków

 

N

GMT

N

GMT

 

 

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

 

 

 

 

 

Nimenrix

80,0 %

53,4

16,3%

3,5

A

 

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

(2,7; 4,4)

 

 

 

ACWY-PS

25,7%

4,1

5,7%

2,5

 

 

 

(12,5;43,3)

(2,6; 6,5)

(0,7;19,2)

(1,9; 3,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

89,1%

95,2%

C

 

(81,3;94,4)

(99,3; 244)

(89,2;98,4)

(95,4; 176)

 

 

 

ACWY-PS

39,5%

13,1

32,3%

7,7

 

 

 

(24,0;56,6)

(5,4; 32,0)

(16,7;51,4)

(3,5; 17,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

95,1%

100%

W-135

 

(89,0;98,4)

(99,9; 178)

(96,5;100)

(218; 302)

 

 

 

ACWY-PS

34,3%

5,8

12,9%

3,4

 

 

 

(19,1;52,2)

(3,3; 9,9)

(3,6;29,8)

(2,0; 5,8)

 

 

 

 

 

Nimenrix

83,1%

95,1

99,1%

Y

 

(73,7;90,2)

(62,4; 145)

(94,9;100)

(213; 330)

 

 

 

ACWY-PS

43,8%

12,5

33,3%

9,3

 

 

 

(26,4;62,3)

(5,6; 27,7)

(18,6;51,0)

(4,3; 19,9)

 

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny długotrwałości utrzymywania się odpowiedzi.

* badano w laboratoriach GSK

Immunogenność u młodzieży w wieku 11-17 lat i u dorosłych w wieku ≥ 18 lat

W dwóch badaniach klinicznych u młodzieży w wieku 11-17 lat (badanie MenACWY-TT-036) i u dorosłych w wieku 18-55 lat (badanie MenACWY-TT-035) podawano jedną dawkę szczepionki Nimenrix lub jedną dawkę szczepionki ACWY-PS.

Wykazano co najmniej równoważność odpowiedzi immunologicznej (zgodnie z podaną powyżej definicją) po podaniu szczepionki Nimenrix w porównaniu do szczepionki ACWY-PS (tabela 11).

Tabela 11: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (rSBA*) na szczepionki Nimenrix i ACWY-PS u młodzieży 11-17 lat i u dorosłych w wieku ≥ 18 lat, 1 miesiąc po szczepieniu

Badanie

Grupa

 

Nimenrix

 

 

ACWY-PS

(zakres

meningo-

N

VR

GMT

N

VR

GMT

wieku)

koków

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

A

85,4%

77,5%

 

(82,1; 88,2)

(5557;

6324)

(70,9; 83,2)

(2612; 3326)

Badanie

 

 

 

C

97,4%

96,7%

MenACWY

(95,8; 98,5)

(11939;

14395)

(93,3; 98,7)

(6807; 9930)

 

 

 

-TT-036

W-135

96,4%

87,5%

(11-17 lat)

(94,6; 97,7)

(7639;

8903)

(82,3; 91,6)

(2299; 3014)

 

 

 

 

Y

93,8%

78,5%

 

(91,6; 95,5)

(13168;

15069)

(72,5; 83,8)

(4463; 5751)

 

 

 

 

Badanie

A

80,1%

69,8%

MenACWY

(77,0; 82,9)

(3372;

3897)

(63,8; 75,4)

(1909; 2370)

 

 

 

-TT-035

C

91,5%

92,0%

(18-55 lat)

 

 

(89,4; 93,3)

(8011; 9812)

 

(88,3; 94,9)

(6297; 8628)

 

W-135

90,2%

85,5%

 

(88,1; 92,1)

(4699; 5614)

(80,9; 89,4)

(2081; 2911)

 

 

 

 

 

Y

87,0%

78,8%

 

(84,6; 89,2)

(7100; 8374)

(73,6; 83,4)

(3782; 4921)

 

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny immunogenności.

VR: odpowiedź na szczepienie * badano w laboratoriach GSK

Trwałość odpowiedzi immunologicznej oceniano do 5 lat po szczepieniu u młodzieży poddanej szczepieniu pierwotnemu w ramach badania MenACWY-TT-036 (tabela 12).

Tabela 12: Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej (rSBA*) po 5 latach u osób szczepionych w wieku 11-17 lat

Grupa

Czas

 

Nimenrix

 

 

Szczepionka ACWY-PS

meningo-

(rok

N

≥8

 

GMT

N

≥8

GMT

koków

 

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

 

 

 

 

 

 

 

92,9%

 

82,7%

 

(90,1; 95,1)

 

(381; 527)

(75,6; 88,4)

(147; 288)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,5 %

 

93,0%

 

(94,5; 99,1)

 

(531; 781)

(85,4; 97,4)

(202; 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

91,1%

 

86,0%

 

(88,1; 93,6)

 

(309; 446)

(79,4; 91,1)

(262; 580)

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,6 %

 

87,1%

 

(83,8; 92,3)

 

(194; 318)

(78,0; 93,4)

(224; 599)

 

 

 

 

 

 

 

 

82,0%

 

30,0%

16,0

 

(78,1; 85,4)

 

(268; 426)

(22,8; 38,0)

(10,9; 23,6)

W-135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,0%

 

34,9%

19,7

 

(80,9; 90,2)

 

(324; 588)

(24,9; 45,9)

(11,8; 32,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

93,1%

 

58,0%

69,6

 

(90,3; 95,3)

 

(620; 884)

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,6%

 

66,3%

 

(93,4; 98,5)

 

(824; 1214)

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny długotrwałości odpowiedzi odpowiednio dla każdego punktu czasowego.

* badanie rSBA prowadzono w laboratoriach Public Health England (PHE) w Wielkiej Brytanii.

Trwałość odpowiedzi immunologicznej oceniano (testem hSBA) do 5 lat po szczepieniu u młodzieży i dorosłych poddanych szczepieniu pierwotnemu w ramach badania MenACWY-TT-052 (tabela 13) (patrz punkt 4.4).

Tabela 13: 1 miesiąc po szczepieniu (badanie MenACWY-TT-052) i utrzymywanie się odpowiedzi (hSBA*) 5 lat po szczepieniu (badanie MenACWY-TT-059) u młodzieży i dorosłych w wieku od 11 do 25 lat

Grupa

Grupa

Czas

N

8 (95%CI)

GMT (95%CI)

meningokoków

szczepionki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesiąc

82,0% (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

A

Nimenrix

 

 

 

 

Rok 1

29,1% (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

 

 

Rok 5

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

 

 

Miesiąc

96,1% (93,5; 97,9)

(424; 668)

C

Nimenrix

 

 

 

 

Rok 1

94,9% (92,0; 97,0)

(142; 207)

 

 

 

 

Rok 5

92,9% (87,3; 96,5)

94,6

(65,9; 136)

 

 

Miesiąc

91,0% (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

W-135

Nimenrix

 

 

 

 

Rok 1

98,5% (96,5; 99,5)

(173; 225)

 

 

 

 

Rok 5

87,0% (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

 

 

Miesiąc

95,1% (92,3; 97,0)

(208; 291)

Y

Nimenrix

 

 

 

 

Rok 1

97,8% (95,6; 99,0)

(237; 311)

 

 

 

 

Rok 5

94,4% (89,2; 97,5)

(174; 290)

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny długotrwałości utrzymywania się odpowiedzi odpowiednio dla każdego punktu czasowego.

* badano w laboratoriach GSK

W osobnym badaniu (MenACWY-TT-085) podawano jedną dawkę szczepionki Nimenrix 194 osobom narodowości libańskiej w wieku 56 lat i starszym (w tym 133 osobom w wieku 56–65 lat i 61 osobom w wieku powyżej 65 lat). Odsetek osób z mianami rSBA (mierzonymi w laboratoriach GSK) ≥ 128 przed szczepieniem wynosił od 45% (grupa C) do 62% (grupa Y). Ogólnie, miesiąc po szczepieniu odsetek zaszczepionych z mianami rSBA ≥ 128 wynosił od 93% (grupa C) do 97% (grupa Y). W podgrupie osób w wieku powyżej 65 lat odsetek zaszczepionych z mianami rSBA ≥ 128 miesiąc po szczepieniu wynosił od 90% (grupa A) do 97% (grupa Y).

Odpowiedź na szczepienie przypominające u pacjentów szczepionych w przeszłości skoniungowaną szczepionką meningokokową przeciwko Neisseria meningitidis

Odpowiedź na szczepienie przypominające szczepionką Nimenrix pacjentów, których poddano szczepieniu pierwotnemu szczepionką monowalentną (MenC-CRM) lub czterowalentą szczepionką skoniugowaną przeciw meningokokom (MenACWY-TT) badano u pacjentów w wieku 12 miesięcy i starszych. Obserwowano silną odpowiedź anamnestyczną na antygen(y) zawarte w szczepionce użytej do szczepienia pierwotnego.

Odpowiedź na szczepionkę Nimenrix u pacjentów szczepionych w przeszłości szczepionką polisacharydową przeciwko Neisseria meningitidis

W badaniu MenACWY-TT-021 obejmującym pacjentów w wieku 4,5-34 lat porównywano immunogenność szczepionki Nimenrix podanej w okresie od 30 do 42 miesięcy po szczepieniu szczepionką ACWY-PS z immunogennością szczepionki Nimenrix podanej dobranym co do wieku pacjentom, którzy nie otrzymali jakiejkolwiek szczepionki meningokokowej w okresie ostatnich 10 lat. Odpowiedź immunologiczną (miano rSBA ≥8) obserwowano w odniesieniu do wszystkich grup serologicznych (A, C, W-135, Y) u wszystkich pacjentów, niezależnie od tego czy byli uprzednio szczepieni szczepionką meningokokową. GMT mierzone testem rSBA były istotnie niższe u osób, które otrzymały dawkę szczepionki ACWY-PS na 30-42 miesięcy przed podaniem szczepionki Nimenrix , jednakże 100% pacjentów osiągnęło miana rSBA ≥ 8 dla wszystkich czterech grup meningokoków (A,C, W-135,Y) (patrz punkt 4.4).

Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego Nimenrix w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i młodzieży w profilaktyce zakażeń meningokokowych wywoływanych przez bakterie Neisseria meningitidis grupy A, C, W-135 i Y (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z badań tolerancji miejscowej, toksyczności ostrej, toksyczności po podaniu wielokrotnym oraz toksycznego wpływu na płodność, rozród i rozwój potomstwa nie wykazują szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Sacharoza

Trometamol

Rozpuszczalnik:

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3 Okres ważności

3 lata

Po rekonstytucji:

Po rekonstytucji szczepionkę należy niezwłocznie zużyć. Pomimo, że opóźnianie podawania nie jest zalecane, wykazano stabilność szczepionki po rekonstytucji przez 8 godzin w temperaturze 30°C. Jeżeli szczepionka nie zostanie zużyta w ciągu 8 godzin, nie należy jej podawać.

6.4Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek w fiolce (szkło typu I) z korkiem (z gumy butylowej) i rozpuszczalnik w ampułkostrzykawce z korkiem (z gumy butylowej).

Opakowania po 1 i 10 sztuk, z igłami lub bez.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Instrukcja rekonstytucji szczepionki przy użyciu rozpuszczalnika w ampułkostrzykawce

Szczepionkę Nimenrix należy poddać rekonstytucji poprzez dodanie całej zawartości ampułkostrzykawki z rozpuszczalnikiem do fiolki zawierającej proszek.

Sposób założenia igły na strzykawkę przedstawiono na rycinie poniżej. Strzykawka dołączona do opakowania szczepionki Nimenrix może się trochę różnić od narysowanej (może nie mieć gwintowanej końcówki). W takim wypadku igłę należy założyć bez przykręcania.

1.Trzymając korpus strzykawki w jednej ręce (nie należy trzymać strzykawki za tłok), odkręcić nasadkę ochronną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2.W celu założenia igły na strzykawkę przekręcić igłę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do strzykawki, aż nastąpi

kliknięcie (patrz rycina).

3.Zdjąć kapturek ochronny igły, który czasem może stawiać opór.

Tłok strzykawki

Korpus strzykawki

Nasadka ochronna strzykawki

Kapturek ochronny igły

4.Dodać rozpuszczalnik do proszku. Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, mieszaniną należy energicznie wstrząsnąć, do chwili całkowitego rozpuszczenia proszku w rozpuszczalniku.

Po rekonstytucji szczepionka ma postać przezroczystego, bezbarwnego roztworu.

Przed podaniem szczepionkę poddaną rekonstytucji należy obejrzeć pod kątem obecności jakichkolwiek zanieczyszczeń stałych i (lub) zmiany wyglądu. W przypadku zaobserwowania zanieczyszczeń lub zmiany wyglądu szczepionkę należy wyrzucić.

Szczepionkę należy użyć niezwłocznie po rekonstytucji.

W celu podania szczepionki należy posłużyć się nową igłą.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Wielka Brytania

8.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/12/767/001

EU/1/12/767/002

EU/1/12/767/003

EU/1/12/767/004

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 kwietnia 2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nimenrix proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułce Szczepionka skoniugowana przeciw meningokokom grupy A, C, W-135 i Y

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Po rekonstytucji, 1 dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera:

 

Polisacharyd Neisseria meningitidis grupy A1

5 mikrogramów

Polisacharyd Neisseria meningitidis grupy C1

5 mikrogramów

Polisacharyd Neisseria meningitidis grupy W-1351

5 mikrogramów

Polisacharyd Neisseria meningitidis grupy Y1

5 mikrogramów

1skoniugowane z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym

44 mikrogramy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Proszek/zbrylający się proszek jest biały.

Rozpuszczalnik jest przezroczysty i bezbarwny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Czynne uodparnianie osób w wieku od 6 tygodni przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej wywoływanej przez Neisseria meningitidis grupy A, C, W-135 i Y.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Szczepionkę Nimenrix należy stosować zgodnie z dostępnymi oficjalnymi zaleceniami.

Niemowlęta w wieku od 6 tygodni do 12 tygodni

Zalecany cykl szczepień obejmuje trzy dawki (każda 0,5 ml). W ramach szczepienia pierwotnego niemowlętom podaje się dwie dawki: pierwszą po ukończeniu 6. tygodnia życia a drugą po upływie dwóch miesięcy. Trzecią dawkę (przypominającą) zaleca się podać w wieku 12 miesięcy (patrz punkt 5.1).

Dzieci powyżej 12. miesiąca życia, młodzież i dorośli

Należy podać jedną dawkę (0,5 ml).

W przypadku niektórych osób można rozważyć podanie drugiej dawki szczepionki Nimenrix (patrz punkt 4.4).

Poprzednio zaszczepione dzieci powyżej 12. miesiąca życia, młodzież i dorośli Szczepionkę Nimenrix można podać jako dawkę przypominającą osobom, które w przeszłości otrzymały szczepienie

pierwotne szczepionką Nimenrix albo inną szczepionką skoniugowaną lub polisacharydową przeciwko meningokokom (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Sposób podawania

Szczepionkę należy podawać wyłącznie we wstrzyknięciu domięśniowym.

Zalecanym miejscem wstrzyknięcia u niemowląt jest przednio-boczna część uda, a u osób powyżej 1. roku życia przednio-boczna część uda lub mięsień naramienny (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Informacje na temat przygotowania i rekonstytucji produktu przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W żadnym wypadku nie należy podawać szczepionki Nimenrix donaczyniowo, śródskórnie oraz podskórnie.

Zasady dobrej praktyki klinicznej wymagają, aby szczepienie było poprzedzone zebraniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem przedmiotowym.

Należy bezwzględnie zapewnić możliwość właściwego leczenia i nadzoru na wypadek wystąpienia rzadko występujących reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionki.

Choroby współistniejące

Podanie szczepionki Nimenrix należy odroczyć u osób z ostrą, ciężką chorobą przebiegającą z gorączką. Łagodne zakażenie, takie jak przeziębienie, nie powinno prowadzić do odroczenia szczepienia.

Omdlenie

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno- kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Małopłytkowość i zaburzenia krzepnięcia

Szczepionkę Nimenrix należy stosować ostrożnie u osób z małopłytkowością lub zaburzeniami krzepnięcia, ze względu na ryzyko krwawienia po podaniu domięśniowym.

Niedobór odporności

Można oczekiwać, że u pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z zaburzeniami odporności może nie wystąpić prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

Nie oceniano bezpieczeństwa i immunogenności u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na zakażenia meningokokowe (w związku z ciężkimi niedoborami układu dopełniacza czy asplenią czynnościową lub anatomiczną). U tych osób może nie wystąpić zadawalająca odpowiedź immunologiczna.

Ochrona przed chorobą meningokokową

Nimenrix zapewnia ochronę jedynie przed zakażeniami wywoływanymi przez grupy serologiczne A, C, W-135 i Y Neisseria meningitidis. Szczepionka nie chroni przed zakażeniami wywoływanymi przez inne grupy Neisseria meningitidis.

Może się zdarzyć, że nie wszyscy zaszczepieni uzyskają ochronną odpowiedź immunologiczną.

Wpływ wcześniejszego szczepienia polisachardyową szczepionką meningokową

U osób, które otrzymały w przeszłości polisacharydową szczepionkę meningokokową i zostały zaszczepione szczepionką Nimenrix po upływie od 30 do 42 miesięcy stwierdzano niższe średnie geometryczne mian przeciwciał (GMTs) mierzone w testach surowiczej odpowiedzi bakteriobójczej z użyciem dopełniacza króliczego (rSBA), niż u osób, które nie były szczepione jakąkolwiek szczepionką meningokokową w okresie ostatnich 10 lat (patrz punkt 5.1). Znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest znane.

Wpływ przeciwciał przeciwtężcowych wytworzonych w wyniku wcześniejszego szczepienia

Oceniano bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki Nimenrix podawanej kolejno lub w tym samym czasie ze szczepionką zawierającą toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, bezkomórkowy składnik krztuścowy, inaktywowane wirusy polio (typ 1, 2 i 3), antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B oraz fosforan polirybozylorybitolu Haemophilus influenzae typu b sprzężony z toksoidem tężcowym (DTaP-HBV-IPV/Hib) u dzieci w drugim roku życia. Podanie szczepionki Nimenrix miesiąc po szczepionce DTaP-HBV-IPV/Hib prowadziło do uzyskania niższych wartości GMT w stosunku do grup A, C i W-135 mierzonych rSBA w porównaniu do podawania jednoczesnego (patrz punkt 4.5). Znaczenie kliniczne tej obserwacji jest nieznane.

Odpowiedzi immunologiczne u dzieci w wieku 12–14 miesięcy

Dzieci w wieku 12–14 miesięcy miały podobne odpowiedzi rSBA do grup A, C, W-135 oraz Y po miesiącu od podania jednej dawki szczepionki Nimenrix lub po miesiącu od podania dwóch dawek podawanych w odstępie dwóch miesięcy. Podanie jednej dawki wiązało się z niższymi mianami surowiczej odpowiedzi bakteriobójczej z użyciem dopełniacza ludzkiego (hSBA) w stosunku do grup W-135 i Y, w porównaniu z dwoma dawkami podawanymi w odstępie dwóch miesięcy. Podobne odpowiedzi do grup A i C obserwowano po jednej lub dwóch dawkach (patrz punkt 5.1). Kliniczne znaczenie tych obserwacji jest nieznane. Jeżeli dziecko będzie narażone na szczególne ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej ze względu na narażenie na grupy W-135 i Y, należy rozważyć podanie drugiej dawki szczepionki Nimenrix w odstępie 2 miesięcy. Odnośnie zmniejszania się przeciwciał przeciwko grupie A lub grupie C po pierwszej dawce szczepionki Nimenrix u dzieci w wieku 12–23 miesięcy, patrz Długotrwałość utrzymywania się mian przeciwciał mierzonych w testach surowiczej odpowiedzi bakteriobójczej.

Długotrwałość utrzymywania się mian przeciwciał mierzonych w testach surowiczej odpowiedzi bakteriobójczej

Po podaniu szczepionki Nimenrix następuje zmniejszanie się mian przeciwciał przeciw grupie A, mierzonych w testach surowiczej odpowiedzi bakteriobójczej z użyciem dopełniacza ludzkiego (hSBA) (patrz punkt 5.1). Nie wiadomo, jakie jest kliniczne znaczenie zmiejszania się mian przeciwciał hSBA w stosunku do grupy A. Jednak, jeżeli pacjent jest szczególnie narażony na ryzyko zakażenia grupą A i otrzymał dawkę szczepionki Nimenrix wcześniej niż przed rokiem, można rozważyć podanie dawki przypominającej.

W przypadku grup A, C, W-135 oraz Y obserwowano zmniejszanie się mian przeciwciał postępujące w czasie. Znaczenie kliniczne tego zmniejszania się miana przeciwciał jest nieznane. Można rozważyć podanie dawki przypominającej osobom zaszczepionym w wieku wczesnodziecięcym, pozostającym w grupie o wysokim ryzyku narażenia na chorobę meningokokową wywoływaną przez grupy A, C, W-135 lub Y (patrz punkt 5.1).

Wpływ szczepionki Nimenrix na stężenie przeciwciał przeciwtężcowych

Chociaż po podaniu szczepionki Nimenrix obserwowano zwiększenie stężenia przeciwciał przeciwko toksoidowi tężcowemu (TT), szczepionka ta nie zastępuje uodporniania przeciwko tężcowi.

Podanie szczepionki Nimenrix w tym samym czasie ze szczepionką zawierającą TT lub miesiąc przed jej podaniem w drugim roku życia nie powoduje pogorszenia odpowiedzi immunologicznej na TT, ani nie wpływa istotnie na bezpieczeństwo. Brak danych dotyczących osób w wieku powyżej 2 lat.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niemowlętom szczepionkę Nimenrix można podawać jednocześnie ze skojarzonymi szczepionkami DTaP-HBV-IPV/Hib i 10-walentną skoniugowaną szczepionką przeciw pneumokokom.

Osobom powyżej 1. roku życia szczepionkę Nimenrix można podawać w tym samym czasie z następującymi szczepionkami: ze szczepionkami przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV) i typu B (HBV), ze szczepionką przeciw odrze – śwince – różyczce (MMR), ze szczepionką przeciw odrze – śwince – różyczce – ospie wietrznej (MMRV), z 10-walentną skoniugowaną szczepionką przeciw pneumokokom lub ze szczepionką przeciw grypie sezonowej bez adiuwantów.

W drugim roku życia szczepionkę Nimenrix można także podawać w tym samym czasie ze skojarzonymi szczepionkami przeciw błonicy – tężcowi – krztuściowi (zawierającymi składnik bezkomórkowy)(szczepionkamiDTaP), w tym ze szczepionkami DTaP skojarzonymi ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby B, inaktywowaną szczepionką przeciw wirusowi polio lub szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typ b (HBV, IPV lub Hib), taką jak szczepionka DTaP- HBV-IPV/Hib, i 13-walentną skoniugowaną szczepionką przeciw pneumokokom.

O ile to możliwe, szczepionka Nimenrix i szczepionka zawierająca TT, na przykład szczepionka DTaP-HBV-IPV/Hib, powinny być podawane w tym samym czasie lub szczepionkę Nimenrix należy podać co najmniej miesiąc przed szczepionką zawierającą TT.

Miesiąc po jednoczasowym podaniu z 10-walentną skoniugowaną szczepionką pneumokokową stwierdzano niższe średnie geometryczne stężeń (GMCs) i średnie geometryczne mian (GMTs) przeciwciał w teście opsonofagocytozy (OPA) w przypadku jednego serotypu pneumokokowego (18C, skoniugowanego z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym). Znaczenie kliniczne tej obserwacji jest nieznane. Nie stwierdzono wpływu jednoczasowego podawania na odpowiedź immunologiczną w odniesieniu do pozostałych dziewięciu serotypów pneumokokowych.

W przypadku podawania szczepionki Nimenrix jednocześnie z innymi szczepionkami w postaci wstrzyknięć, szczepionki te należy bezwzględnie podawać w różne miejsca ciała.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane ze stosowania szczepionki Nimenrix u kobiet w ciąży są ograniczone.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu szczepionki na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Nimenrix należy stosować u kobiet w ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności, o ile możliwe korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy Nimenrix jest wydzielany z mlekiem matki albo przenika do mleka kobiecego.

Nimenrix należy stosować u kobiet karmiących piersią wyłącznie w przypadku, gdy możliwe korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykazano bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu szczepionki na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem szczepionki Nimenrix na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednak na tę zdolność mogą niekorzystnie wpływać niektóre działania opisane w punkcie 4.8 „Działania niepożądane”.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo szczepionki Nimenrix oceniono w następująych badaniach klinicznych:

Jedną dawkę podano 9621 osobom, w tym 3079 małym dzieciom (w wieku od 12 do 23 miesięcy), 909 dzieciom w wieku od 2 do 5 lat, 990 dzieciom w wieku od 6 do 10 lat, 2317 osobom młodym (od 11 do 17 lat) i 2326 osobom dorosłym (od 18 do 55 lat).

W odrębnym badaniu jedną dawkę szczepionki Nimenrix podano 274 osobom wieku powyżej 56 lat.

W badaniu z udziałem niemowląt, które w czasie podania pierwszej dawki były w wieku od 6 do 12 tygodni, 1052 niemowlęta otrzymały co najmniej jedną dawkę z 2 lub 3-dawkowego szczepienia pierwotnego, a 1008 z nich w około 12. miesiącu życia podano dawkę przypominającą.

W grupach pacjentów w wieku 6–12 tygodni i 12–14 miesięcy, którzy otrzymali 2 dawki szczepionki Nimenrix w odstępie 2 miesięcy, pierwsza i druga dawka wiązały się z podobnymi reakcjami miejscowymi i układowymi.

Profil miejscowych i ogólnych działań niepożądanych po dawce przypominającej szczepionki Nimenrix podanej po szczepieniu pierwotnym szczepionką Nimenrix albo inną szczepionką skoniugowaną lub polisacharydową przeciwko meningokokom był podobny do profilu miejscowych i ogólnych działań niepożądanych obserwowanych po szczepieniu pierwotnym szczepionką Nimenrix, z wyjątkiem objawów z przewodu pokarmowego (w tym biegunki, wymiotów i nudności), które występowały bardzo często.

Wykaz działań niepożądanych

Częstość występowania działań niepożądanych podano według następujących kategorii częstości:

Bardzo często:

(≥ 1/10)

Często:

(od ≥1/100 do <1/10)

Niezbyt często:

(od ≥1/1 000 do <1/100)

Rzadko:

(od ≥1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko:

(<1/10 000)

W tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane, które zgłoszono w badaniach z udziałem osób w wieku od 6 tygodni do 55 lat oraz po wprowadzenu produktu do obrotu. Działania niepożądane

zgłoszone u osób powyżej 55. roku życia były podobne do działań niepożądanych oberwowanych u młodszych osób dorosłych.

Tabela 1. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych według klasyfikacji układów i narządów

Klasyfikacja układów i

Częstość

Działania niepożądane

narządów

 

 

Zaburzenia metabolizmu i

Bardzo często

Utrata łaknienia

odżywiania

 

 

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

Drażliwość

 

Niezbyt często

Bezsenność

 

 

Płacz

Zaburzenia układu

Bardzo często

Senność

nerwowego

 

Bóle głowy

 

Niezbyt często

Osłabienie czucia

 

 

Zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka Wymioty

 

 

Nudności*

Zaburzenia skóry i tkanki

Niezbyt często

Świąd

podskórnej

 

Wysypka**

Zaburzenia mięśniowo-

Niezbyt często

Ból mięśni

szkieletowe i tkanki łącznej

 

Ból kończyn

Zaburzenia ogólne i stany w

Bardzo często

Gorączka

miejscu podania

 

Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

 

 

Ból w miejscu wstrzyknięcia

 

 

Zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia

 

 

Zmęczenie

 

Często

Krwiak w miejscu wstrzyknięcia*

 

Niezbyt często

Pogorszenie samopoczucia

 

 

Stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

 

 

Świąd w miejscu wstrzyknięcia

 

 

Uczucie nadmiernego ciepła w miejscu

 

 

wstrzyknięcia

 

 

Brak czucia w miejscu wstrzyknięcia

 

Nieznana***

Rozległy obrzęk kończyny, w którą podano

 

 

szczepionkę, często związany z rumieniem,

 

 

czasem obejmujący sąsiedni staw lub obrzęk

 

 

całej kończyny, w którą podano szczepionkę

*U niemowląt nudności i krwiak w miejscu wstrzyknięcia występowały niezbyt często.

**U niemowląt wysypka występowała często.

***Działanie niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu produktu do obrotu

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano przypadków przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionki meningokokowe, kod ATC: J07AH08

Mechanizm działania

Przeciwciała przeciw otoczce polisacharydowej meningokoków chronią przed chorobą meningokokową poprzez aktywność bakteriobójczą zależną od układu dopełniacza. Nimenrix indukuje wytwarzanie przeciwciał bakteriobójczych skierowanych przeciwko polisacharydom otoczkowym Neisseria meningitidis grupy A, C, W-135 i Y, co wykazano w testach z użyciem dopełniacza króliczego (rSBA), albo ludzkiego (hSBA).

Immunogenność u niemowląt

W badaniu klinicznym z udziałem niemowląt (MenACWY-TT-083) pierwszą dawkę podawano niemowlętom w wieku od 6 do 12 tygodni, drugą po upływie 2 miesięcy a trzecią (dawkę przypominającą) w wieku około 12 miesięcy. W tym samym czasie podano szczepionkę DTaP-HBV- IPV/Hib i 10-walentną skoniugowaną szczepionkę przeciw pneumokokom. Szczepionka Nimenrix stymulowała wytwarzanie przeciwciał bakteriobójczych przeciw czterem grupom meningokoków. Pod względem odsetka mian rSBA ≥ 8 uzyskanych po miesiącu od podania drugiej dawki odpowiedź na grupę C nie była słabsza niż odpowiedź indukowana przez zarejestrowane szczepionki MenC-CRM i MenC-TT. Patrz tabela 2.

Tabla 2. Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (rSBA*) i (hSBA**) u niemowląt po podaniu dwóch dawek w odstępie dwóch miesięcy i dawki przypominającej w wieku 12 miesięcy (badanie MenACWY-TT-083)

Grupa

 

 

 

rSBA*

 

hSBA**

menin-

Grupa szcze-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT

 

GMT

goko-

pionki

 

N

N

 

(95%

 

 

 

ków

 

 

(95% CI)

(95% CI)

(95% CI)

 

 

 

 

CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

97,4%

 

96,5%

 

 

(95,4;

A

Nimenrix

 

 

98,6)

(182; 227)

 

(93,0; 98,6)

(131; 188)

 

 

 

 

 

 

Po dawce

 

99,6%

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

przypominającej

(98,4;

 

 

(1412; 1725)

(97,4;100)

(836;1214)

 

 

(1)

 

99,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

98,7%

 

98,6%

 

 

(97,2;

 

Nimenrix

 

 

99,5)

(540; 693)

 

(96,0; 99,7)

(1052; 1627)

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce

 

99,8%

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

przypominającej

(98,8;

 

 

(1059; 1308)

(97,5; 100)

(4086; 6100)

 

 

(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

99,6%

 

100%

 

 

(98,4;

C

Szczepionka

 

 

99,9)

(850; 1079)

 

(98,2; 100)

(2646; 3841)

 

 

 

 

 

 

MenC-CRM

Po dawce

 

98,4%

 

100%

 

 

 

 

 

przypominającej

(96,8;

 

 

(920; 1202)

(98,3; 100)

(4412; 6702)

 

 

(1)

 

99,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

100%

 

100%

 

 

(99,2;

 

Szczepionka

 

 

100)

(1080; 1307)

 

(98,4; 100)

(2219; 3109)

 

MenC-TT

Po dawce

 

100%

 

100%

 

 

przypominającej

(99,2;

 

 

(1776; 2163)

(98,3; 100)

(4765; 6446)

 

 

(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

99,1%

 

100%

 

 

(97,8;

W

Nimenrix

 

 

99,8)

(1383; 1862)

 

(98,3; 100)

(644; 882)

 

 

 

 

 

 

Po dawce

 

99,8%

 

100%

 

 

 

 

 

 

przypominającej

(98,8;

 

 

(2485; 3104)

(98,3; 100)

(4504; 5826)

 

 

(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce 2(1)

 

98,2%

 

97,7%

 

 

(96,6;

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

(419; 558)

 

(94,6; 99,2)

(276; 390)

 

 

 

 

 

 

Po dawce

 

99,4%

 

100%

 

 

 

 

 

 

przypominającej

(99,1;

 

 

(787; 986)

(98,3; 100)

(2498; 3493)

 

 

(1)

 

99,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w zgodnej z protokołem (ATP) kohorcie przewidzianej do oceny immunogenności.

*Badanie rSBA prowadzono w laboratoriach Public Health England (PHE) w Wielkiej Brytanii.

**hSBA badano w laboratoriach GSK.

(1)Krew pobierano w okresie od 21 do 48 dni po szczepieniu.

Immunogenność u dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy

W badaniach klinicznych MenACWY-TT-039 i MenACWY-TT-040 jedna dawka szczepionki Nimenrix wywoływała odpowiedzi rSBA w odniesieniu do czterech grup meningokoków, przy czym

odpowiedź w odniesieniu do grupy C była porównywalna z odpowiedzią uzyskiwaną po podaniu zarejestrowanej szczepionki MenC-CRM pod względem odsetek mian rSBA ≥8 (tabela 3).

Tabela 3: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (rSBA*) u dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy

 

 

Badanie MenACWY-TT-039

(1)

Badanie MenACWY-TT-

Grupa

Grupa szczepionki

 

 

040(2)

 

 

 

 

 

 

 

GMT

meningokoków

 

≥8

GMT

 

≥8

 

N

N

(95%CI

 

 

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,7%

 

 

98,4%

A

Nimenrix

(98,4;

(2008;

(95,3;

(2577;

 

 

 

100)

2422)

 

99,7)

3899)

 

 

 

99,7%

 

 

97,3%

 

Nimenrix

(98,4;

 

(93,7;

(672;

 

(437; 522)

C

 

 

100)

 

99,1)

1021)

 

 

 

 

 

Szczepionka

 

97,5%

 

 

98,2%

 

 

 

 

 

(92,9;

 

(93,8;

(521;

 

MenC-CRM

(170; 265)

 

 

99,5)

 

99,8)

918)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

98,4%

W-135

Nimenrix

(99,0;

(2453;

(95,4;

(3269;

 

 

 

100)

2932)

 

99,7)

4949)

 

 

 

100%

 

 

97,3%

Y

Nimenrix

(99,0;

(2473;

(93,8;

(2522;

 

 

 

100)

3013)

 

99,1)

3979)

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny immunogenności.

(1)pobranie krwi wykonano w okresie od 42 do 56 dni po szczepieniu

(2)pobranie krwi wykonano w okresie od 30 do 42 dni po szczepieniu * badano w laboratoriach GSK

W badaniu MenACWY-TT-039 mierzono również surowiczą aktywność bakteriobójczą przy użyciu ludzkiej surowicy jako źródła dopełniacza (hSBA), co stanowiło dodatkowy punkt końcowy

(tabela 4).

Tabela 4: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (hSBA*) u dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy

Grupa

Grupa szczepionki

N

Badanie MenACWY-TT-039(1)*

≥8

GMT

meningokoków

 

 

(95% CI)

(95%CI)

 

 

 

A

Nimenrix

77,2%

19,0

(72,4; 81,6)

(16,4;

22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5%

196,

C

(96,6; 99,5)

(175;

219)

 

 

Szczepionka MenC-

81,9%

40,3

 

 

CRM

(73,7; 88,4)

(29,5;

55,1)

 

 

W-135

Nimenrix

87,5%

48,9

(83,5; 90,8)

(41,2;

58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3%

30,9

(74,5; 83,6)

(25,8;

37,1)

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohorcie ATP przewidzianej do oceny immunogenności.

(1)pobranie krwi wykonano w okresie od 42 do 56 dni po szczepieniu

*badano w laboratoriach GSK

W badaniu Men ACWY-TT-104 odpowiedź immunologiczną po jednej lub dwóch dawkach szczepionki Nimenrix podanych w odstępie 2 miesięcy oceniono jeden miesiąc po ostatnim szczepieniu. Szczepionka Nimenrix wywoływała odpowiedzi bakteriobójcze przeciwko wszystkim

czterem grupom, które były podobne pod względem % z mianami rSBA ≥8 oraz GMT po jednej lub dwóch dawkach (tabela 5).

Tabela 5: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (rSBA*) u dzieci w wieku 12–14 miesięcy

Grupa

Grupa

Czas

 

Badanie MenACWY-TT-104(1)

meningokoków

szczepionki

 

N

≥8

GMT

 

 

 

 

(95%CI)

(95% CI)

A

Nimenrix

Po dawce

97,8%

 

1 dawka

 

(94,4; 99,4)

 

 

(1118; 1847)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dawce

96,8%

 

2 dawki

 

(92,8; 99,0)

 

 

(970; 1675)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce

98,0%

 

 

 

(94,3; 99,6)

(922; 1501)

C

Nimenrix

Po dawce

95,0%

 

1 dawka

 

(90,7; 97,7)

 

 

(346; 592)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dawce

95,5%

 

2 dawki

 

(91,0; 98,2)

 

 

(281; 485)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce

98,7%

 

 

 

(95,3; 99,8)

(522; 783)

W-135

Nimenrix

Podawce 1

95,0%

 

1 dawka

 

 

(90,8; 97,7)

 

 

 

(1601; 2808)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dawce

94,9%

 

2 dawki

 

(90,3; 97,8)

 

 

(1511; 2728)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce

100%

 

 

 

(97,6; 100)

(2914; 4283)

Y

Nimenrix

Po dawce

92,8%

952,8

 

1 dawka

 

(88,0; 96,1)

 

 

(705; 1285)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dawce

93,6%

 

2 dawki

 

(88,6; 96,9)

 

 

(692; 1258)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce

99,3%

 

 

 

(96,3; 100)

(944; 1360)

Analiza immunogenności została przeprowadzona zgodnie z protokołem (ATP) kohorty immunogenności

(1) pobieranie krwi przeprowadzono 21–48 dni po szczepieniu

* badano w angielskich laboratoriach publicznej opieki zdrowotnej

W badaniu MenACWY-TT-104 surowiczą aktywność bakteriobójczą badano także przy użyciu hSBA jako drugorzędowego punktu końcowego. Szczepionka Nimenrix wywoływała odpowiedzi bakteriobójcze przeciwko grupom W-135 i Y, które były wyższe pod względem % z mianami hSBA ≥8, gdy podano dwie dawki w porównaniu z jedną. Podobne odpowiedzi pod względem % z mianami hSBA ≥8 obserwowano z grupami A i C (Tabela 6).

Tabela 6: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (hSBA*) u dzieci w wieku 12–14 miesięcy

Grupa

Grupa

Czas

 

Badanie MenACWY-TT-104(1)

meningokoków

szczepionki

 

N

≥8

GMT

 

 

 

 

(95%CI)

(95% CI)

A

Nimenrix

Po dawce

95,9%

 

1 dawka

 

(88,6; 99,2)

 

 

(87; 160)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dawce

97,0%

 

2 dawki

 

(89,5; 99,6)

 

 

(98; 180)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce

97,0%

 

 

 

(89,5; 99,6)

(126;

230)

C

Nimenrix

Po dawce

98,7%

 

1 dawka

 

93,1; 100)

 

 

(105;

220)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dawce

95,7%

 

2 dawki

 

(88,0; 99,1)

 

 

(110;

236)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce

100%

 

 

 

(94,8; 100)

(1278;

2404)

W-135

Nimenrix

Po dawce

62,5%

 

1 dawka

 

(50,3; 73,6)

 

 

(16;

47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dawce

68,9%

 

2 dawki

 

(55,7; 80,1)

 

 

(16;

43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce

97,1%

 

 

 

(90,1; 99,7)

(550; 1041)

Y

Nimenrix

Po dawce

67,6%

 

1 dawka

 

(55,5; 78,20)

 

 

(24;

71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dawce

64,3%

 

2 dawki

 

(50,4; 76,6)

 

 

(18;

58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dawce

95,3%

 

 

 

(86,9; 99,0)

(339;

775)

Analiza immunogenności została przeprowadzona zgodnie z protokołem (ATP) kohorty immunogenności

(1) pobieranie krwi przeprowadzono 21–48 dni po szczepieniu * badano w laboratoriach GSK

Długotrwałość odpowiedzi immunologicznej oceniano na podstawie wartości rSBA i hSBA do 5 lat u dzieci po szczepieniu pierwotnym przeprowadzonym w ramach badania MenACWY-TT-027 (tabela 7).

Tabela 7: Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej po 5 latach u dzieci szczepionych w wieku od 12 do 23 miesięcy (badanie MenACWY-TT-032, przedłużenie badania 027)

Grupa

 

 

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

menin

Grupa

Czas

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

goko-

szczepionki

(rok)

N

 

N

 

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

ków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4%

 

35,1

52,3%

 

8,8

A

Nimenrix

(48,8; 78,1)

 

(19,4; 63,4)

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

 

 

 

 

 

73,5%

 

37,4

35,6%

 

5,2

 

 

 

 

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9; 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8%

97,8%

 

Nimenrix

(88,2; 99,9)

(62,7; 192)

(88,2; 99,9)

(214; 640)

 

 

 

 

 

77,6%

48,9

91,7%

 

 

C

 

(63,4; 88,2)

(28,5; 84,0)

(80,0; 97,7)

(124; 379)

 

 

 

 

Szczepionka

80,0%

70,0%

91,9

 

 

MenC-

(44,4; 97,5)

(22,6; 832)

(34,8; 93,3)

(9,8; 859)

 

 

 

 

 

CRM

63,6%

26,5

90,9%

 

 

(30,8; 89,1)

(6,5; 107)

(58,7; 99,8)

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

60,0%

50,8

84,4%

76,9

W-135

Nimenrix

(44,3; 74,3)

(24,0; 108)

(70,5; 93,5)

(44,0; 134)

 

 

 

34,7%

18,2

82,6%

59,7

 

 

 

 

(21,7; 49,6)

(9,3; 35,3)

(68,6; 92,2)

(35,1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

62,2%

44,9

87,8%

74,6

Y

Nimenrix

(46,5; 76,2)

(22,6; 89,3)

(73,8; 95,9)

(44,5; 125)

 

 

 

42,9%

20,6

80,0%

70,6

 

 

 

 

(28,8; 57,8)

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej analizowano w kohorcie ATP w piątym roku obserwacji. Błąd doboru próby wynikający głównie z ponownego szczepienia osób z mianami p/ciał grupy C rSBA <8 i nieuwzględniania tych osób w kolejnych punktach czasowych mógł doprowadzić do przeszacowania wartości mian.

*badanie rSBA prowadzono w laboratoriach Public Health England (PHE) w Wielkiej Brytanii

**badano w laboratoriach GSK

Immunogenność u dzieci w wieku 2-10 lat

W badaniu MenACWY-TT-081 wykazano, że szczepionka Nimenrix jest co najmniej równoważna innej zarejestrowanej szczepionce MenC-CRM pod względem odpowiedzi immunologicznej w odniesieniu do grupy C [odpowiednio 94,8% (95% CI: 91,4; 97,1) i 95,7% (95% CI: 89,2; 98,8)], natomiast w grupie szczepionki Nimenrix uzyskano niższą średnią geometryczną mian (GMT) [2795 (95% CI: 2393; 3263)] w porównaniu ze szczepionką MenC-CRM [5292 (95% CI: 3815; 7340)].

W MenACWY-TT-038 wykazano, że Nimenrix jest co najmniej równoważny zarejestrowanej szczepionce ACWY-PS pod względem odpowiedzi immunologicznej w odniesieniu do czterech grup serologicznych (A, C, W-135 i Y) (patrz tabela 8).

Tabela 8: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (rSBA*) na podanie szczepionek Nimenrix i ACWY-PS u dzieci w wieku 2-10 lat, miesiąc po szczepieniu

(badanie MenACWY-TT-038)

Grupa

 

Nimenrix

 

 

Szczepionka ACWY-PS

menin

 

VR

GMT

 

VR

GMT

goko-

N

N

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

ków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

89,1%

64,6%

(86,3; 91,5)

(5998;

6708)

(57,4; 71,3)

(2023; 2577)

 

 

 

C

96,1%

89,7%

(94,4; 97,4)

(4342;

5335)

(85,1; 93,3)

(1043; 1663)

 

 

 

W-135

97,4%

82,6%

(95,9; 98,4)

(10873;

12255)

(77,2; 87,2)

(1815; 2565)

 

 

 

Y

92,7%

68,8%

(90,5; 94,5)

(10233;

11452)

(62,5; 74,6)

(2237; 3052)

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohorcie ATP przewidzianej do oceny immunogenności. VR: odpowiedź na szczepienie zdefiniowana jako odsetek pacjentów z:

mianem rSBA 32 u osób początkowo seronegatywnych (tj. z mianem rSBA przed szczepieniem < 8)

co najmniej 4-krotnym zwiększeniem miana rSBA po szczepieniu w stosunku do wartości przed

szczepieniem u osób początkowo seropozytywnych (tj. z mianem rSBA przed szczepieniem ≥8). * badano w laboratoriach GSK

Długotrwałość odpowiedzi immunologicznej oceniano u dzieci poddanych szczepieniu pierwotnemu w ramach badania MenACWY-TT-081 (tabela 9).

Tabela 9: Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej po 44 miesiącach u dzieci szczepionych w wieku od 2 do 10 lat (badanie MenACWY-TT-088; przedłużenie badania 081)

Grupa

Grupa

Czas

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

meningo-

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

szczepionki

(miesiąc)

N

 

N

 

koków

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

86,5%

 

25,6%

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7%

 

25,8%

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6%

 

34,8

95,6%

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0%

 

14,5

76,8%

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

 

76,8%

 

86,5

90,9%

 

82,2

 

 

 

 

 

Szczepionka

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

 

 

 

 

 

 

MenC-CRM

45,5%

 

31,0

64,5%

 

38,8

 

 

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2%

 

84,9%

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6; 82,9)

 

(149; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3%

 

80,5%

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3%

 

81,3%

 

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

 

(165; 314)

(71,8; 88,7)

 

(52,5; 119)

 

 

 

 

 

62,4%

 

78,9

82,9%

 

 

 

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

 

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

 

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny długotrwałości utrzymywania się odpowiedzi odpowiednio dla każdego punktu czasowego.

*badanie rSBA prowadzono w laboratoriach Public Health England (PHE) w Wielkiej Brytanii

**badano w laboratoriach GSK

Długotrwałość odpowiedzi immunologicznej oceniano na podstawie wartości hSBA u dzieci w wieku od 6 do 10 lat rok po poddaniu ich szczepieniu pierwotnemu w ramach badania MenACWY-TT-027 (tabela 10) (patrz punkt 4.4).

Tabela 10: 1 miesiąc po szczepieniu i utrzymywanie się odpowiedzi (hSBA*) rok po szczepieniu u dzieci w wieku od 6 do 10 lat

 

Grupa

 

1 miesiąc po szczepieniu

Utrzymywanie się odpowiedzi po

Grupa

szczepionki

 

 

1 roku

(badanie MenACWY-TT-027)

 

meningo-

 

(badanie MenACWY-TT-028)

 

 

 

 

koków

 

N

GMT

N

GMT

 

 

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

 

 

 

 

 

Nimenrix

80,0 %

53,4

16,3%

3,5

A

 

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

(2,7; 4,4)

 

 

 

ACWY-PS

25,7%

4,1

5,7%

2,5

 

 

 

(12,5;43,3)

(2,6; 6,5)

(0,7;19,2)

(1,9; 3,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

89,1%

95,2%

C

 

(81,3;94,4)

(99,3; 244)

(89,2;98,4)

(95,4; 176)

 

 

 

ACWY-PS

39,5%

13,1

32,3%

7,7

 

 

 

(24,0;56,6)

(5,4; 32,0)

(16,7;51,4)

(3,5; 17,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

95,1%

100%

W-135

 

(89,0;98,4)

(99,9; 178)

(96,5;100)

(218; 302)

 

 

 

ACWY-PS

34,3%

5,8

12,9%

3,4

 

 

 

(19,1;52,2)

(3,3; 9,9)

(3,6;29,8)

(2,0; 5,8)

 

 

 

 

 

Nimenrix

83,1%

95,1

99,1%

Y

 

(73,7;90,2)

(62,4; 145)

(94,9;100)

(213; 330)

 

 

 

ACWY-PS

43,8%

12,5

33,3%

9,3

 

 

 

(26,4;62,3)

(5,6; 27,7)

(18,6;51,0)

(4,3; 19,9)

 

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny długotrwałości utrzymywania się odpowiedzi.

* badano w laboratoriach GSK

Immunogenność u młodzieży w wieku 11-17 lat i u dorosłych w wieku ≥ 18 lat

W dwóch badaniach klinicznych u młodzieży w wieku 11-17 lat (badanie MenACWY-TT-036) i u dorosłych w wieku 18-55 lat (badanie MenACWY-TT-035) podawano jedną dawkę szczepionki Nimenrix lub jedną dawkę szczepionki ACWY-PS.

Wykazano, co najmniej równoważność odpowiedzi immunologicznej (zgodnie z podaną powyżej definicją) po podaniu szczepionki Nimenrix w porównaniu do szczepionki ACWY-PS (tabela 11).

Tabela 11: Surowicza odpowiedź bakteriobójcza (rSBA*) na szczepionki Nimenrix i ACWY-PS u młodzieży 11-17 lat i u dorosłych w wieku ≥ 18 lat, 1 miesiąc po szczepieniu

Badanie

Grupa

 

Nimenrix

 

 

ACWY-PS

(zakres

meningo-

N

VR

GMT

N

VR

GMT

wieku)

koków

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

A

85,4%

77,5%

 

(82,1; 88,2)

(5557;

6324)

(70,9; 83,2)

(2612; 3326)

Badanie

 

 

 

C

97,4%

96,7%

MenACWY

(95,8; 98,5)

(11939;

14395)

(93,3; 98,7)

(6807; 9930)

 

 

 

-TT-036

W-135

96,4%

87,5%

(11-17 lat)

(94,6; 97,7)

(7639;

8903)

(82,3; 91,6)

(2299; 3014)

 

 

 

 

Y

93,8%

78,5%

 

(91,6; 95,5)

(13168;

15069)

(72,5; 83,8)

(4463; 5751)

 

 

 

 

 

A

80,1%

69,8%

 

(77,0; 82,9)

(3372;

3897)

(63,8; 75,4)

(1909; 2370)

Badanie

 

 

 

C

91,5%

92,0%

MenACWY

(89,4; 93,3)

(8011;

9812)

(88,3; 94,9)

(6297; 8628)

 

 

 

-TT-035

W-135

90,2%

85,5%

(18-55 lat)

(88,1; 92,1)

(4699;

5614)

(80,9; 89,4)

(2081; 2911)

 

 

 

 

Y

87,0%

78,8%

 

(84,6; 89,2)

(7100;

8374)

(73,6; 83,4)

(3782; 4921)

 

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny immunogenności.

VR: odpowiedź na szczepienie * badano w laboratoriach GSK

Trwałość odpowiedzi immunologicznej oceniano do 5 lat po szczepieniu u młodzieży poddanej szczepieniu pierwotnemu w ramach badania MenACWY-TT-036 (tabela 12).

Tabela 12: Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej (rSBA*) po 5 latach u osób szczepionych w wieku 11-17 lat

Grupa

Czas

 

Nimenrix

 

 

Szczepionka ACWY-PS

meningo-

 

≥8

 

GMT

 

≥8

GMT

(rok)

N

 

N

koków

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

 

 

 

 

 

 

 

92,9%

 

82,7%

 

(90,1; 95,1)

 

(381; 527)

(75,6; 88,4)

(147; 288)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,5 %

 

93,0%

 

(94,5; 99,1)

 

(531; 781)

(85,4; 97,4)

(202; 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

91,1%

 

86,0%

 

(88,1; 93,6)

 

(309; 446)

(79,4; 91,1)

(262; 580)

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,6 %

 

87,1%

 

(83,8; 92,3)

 

(194; 318)

(78,0; 93,4)

(224; 599)

 

 

 

 

 

 

 

 

82,0%

 

30,0%

16,0

 

(78,1; 85,4)

 

(268; 426)

(22,8; 38,0)

(10,9; 23,6)

W-135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,0%

 

34,9%

19,7

 

(80,9; 90,2)

 

(324; 588)

(24,9; 45,9)

(11,8; 32,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

93,1%

 

58,0%

69,6

 

(90,3; 95,3)

 

(620; 884)

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,6%

 

66,3%

 

(93,4; 98,5)

 

(824; 1214)

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

 

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny długotrwałości odpowiedzi odpowiednio dla każdego punktu czasowego.

* badanie rSBA prowadzono w laboratoriach Public Health England (PHE) w Wielkiej Brytanii.

Trwałość odpowiedzi immunologicznej oceniano (testem hSBA) do 5 lat po szczepieniu u młodzieży i dorosłych poddanych szczepieniu pierwotnemu w ramach badania MenACWY-TT-052 (tabela 13) (patrz punkt 4.4)

Tabela 13: 1 miesiąc po szczepieniu (badanie MenACWY-TT-052) i utrzymywanie się odpowiedzi (hSBA*) 5 lat po szczepieniu (study MenACWY-TT-059) u młodzieży i dorosłych w wieku od 11 do 25 lat

Grupa

Grupa

Czas

N

8 (95%CI)

GMT (95%CI)

meningokoków

szczepionki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesiąc

82,0% (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

A

Nimenrix

 

 

 

 

Rok 1

29,1% (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

 

 

Rok 5

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

 

 

Miesiąc

96,1% (93,5; 97,9)

(424; 668)

C

Nimenrix

 

 

 

 

Rok 1

94,9% (92,0; 97,0)

(142; 207)

 

 

 

 

Rok 5

92,9% (87,3; 96,5)

94,6

(65,9; 136)

 

 

Miesiąc

91,0% (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

W-135

Nimenrix

 

 

 

 

Rok 1

98,5% (96,5; 99,5)

(173; 225)

 

 

 

 

Rok 5

87,0% (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

 

 

Miesiąc

95,1% (92,3; 97,0)

(208; 291)

Y

Nimenrix

 

 

 

 

Rok 1

97,8% (95,6; 99,0)

(237; 311)

 

 

 

 

Rok 5

94,4% (89,2; 97,5)

(174; 290)

Analizę immunogenności przeprowadzono w kohortach ATP przewidzianych do oceny długotrwałości utrzymywania się odpowiedzi odpowiednio dla każdego punktu czasowego.

* badano w laboratoriach GSK

W osobnym badaniu (MenACWY-TT-085) podawano jedną dawkę szczepionki Nimenrix 194 osobom narodowości libańskiej w wieku 56 lat i starszym (w tym 133 osobom w wieku 56–65 lat i 61 osobom w wieku powyżej 65 lat). Odsetek osób z mianami rSBA (mierzonymi w laboratoriach GSK) ≥ 128 przed szczepieniem wynosił od 45% (grupa C) do 62% (grupa Y). Ogólnie, miesiąc po szczepieniu odsetek zaszczepionych z mianami rSBA ≥ 128 wynosił od 93% (grupa C) do 97% (grupa Y). W podgrupie osób w wieku powyżej 65 lat odsetek zaszczepionych z mianami rSBA ≥ 128 miesiąc po szczepieniu wynosił od 90% (grupa A) do 97% (grupa Y).

Odpowiedź na szczepienie przypominające u pacjentów szczepionych w przeszłości skoniungowaną szczepionką meningokokową przeciwko Neisseria meningitidis

Odpowiedź na szczepienie przypominające szczepionką Nimenrix pacjentów, których poddano szczepieniu pierwotnemu szczepionką monowalentną (MenC-CRM) lub czterowalentą szczepionką skoniugowaną przeciw meningokokom (MenACWY-TT lub MenACWY-DTbadano u pacjentów w wieku 12 miesięcy i starszych. Obserwowano silną odpowiedź anamnestyczną na antygen(y) zawarte w szczepionce użytej do szczepienia pierwotnego.

Odpowiedź na szczepionkę Nimenrix u pacjentów szczepionych w przeszłości szczepionką polisacharydową przeciwko Neisseria meningitidis

W badaniu MenACWY-TT-021 obejmującym pacjentów w wieku 4,5-34 lat porównywano immunogenność szczepionki Nimenrix podanej w okresie od 30 do 42 miesięcy po szczepieniu szczepionką ACWY-PS z immunogennością szczepionki Nimenrix podanej dobranym co do wieku pacjentom, którzy nie otrzymali jakiejkolwiek szczepionki meningokokowej w okresie ostatnich 10 lat. Odpowiedź immunologiczną (miano rSBA ≥8) obserwowano w odniesieniu do wszystkich grup serologicznych (A, C, W-135, Y) u wszystkich pacjentów, niezależnie od tego czy byli uprzednio

szczepieni szczepionką meningokokową. GMT mierzone testem rSBA były istotnie niższe u osób, które otrzymały dawkę szczepionki ACWY-PS na 30-42 miesięcy przed podaniem szczepionki Nimenrix, jednakże 100% pacjentów osiągnęło miana rSBA ≥ 8 dla wszystkich czterech grup meningokoków (A,C, W-135,Y) (patrz punkt 4.4).

Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego Nimenrix w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i młodzieży w profilaktyce zakażeń meningokokowych wywoływanych przez bakterie Neisseria meningitidis grupy A, C, W-135 i Y (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z badań tolerancji miejscowej, toksyczności ostrej, toksyczności po podaniu wielokrotnym oraz toksycznego wpływu na płodność, rozród i rozwój potomstwa nie wykazują szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Sacharoza

Trometamol

Rozpuszczalnik:

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3 Okres ważności

3 lata

Po rekonstytucji:

Po rekonstytucji szczepionkę należy niezwłocznie zużyć. Pomimo, że opóźnianie podawania nie jest zalecane, wykazano stabilność szczepionki po rekonstytucji przez 8 godzin w temperaturze 30°C. Jeżeli szczepionka nie zostanie zużyta w ciągu 8 godzin, nie należy jej podawać.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek w fiolce (szkło typu I) z korkiem (z gumy butylowej) i rozpuszczalnik w ampułce (ze szkła typu I).

Opakowania po 1, 10 i 100 sztuk, z igłami lub bez.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Instrukcja rekonstytucji szczepionki przy użyciu rozpuszczalnika w ampułce

Szczepionkę Nimenrix należy poddać rekonstytucji poprzez dodanie całej zawartości ampułki z rozpuszczalnikiem do fiolki zawierającej proszek.

1.Przełamać górną część ampułki, pobrać rozpuszczalnik przy pomocy strzykawki i dodać rozpuszczalnik do proszku.

2.Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, mieszaniną należy energicznie wstrząsnąć, do chwili całkowitego rozpuszczenia proszku w rozpuszczalniku.

Po rekonstytucji szczepionka ma postać przezroczystego, bezbarwnego roztworu.

Przed podaniem szczepionkę poddaną rekonstytucji należy obejrzeć pod kątem obecności jakichkolwiek zanieczyszczeń stałych i (lub) zmiany wyglądu. W przypadku zaobserwowania zanieczyszczeń lub zmiany wyglądu szczepionkę należy wyrzucić.

Szczepionkę należy użyć niezwłocznie po rekonstytucji.

W celu podania szczepionki należy posłużyć się nową igłą.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Wielka Brytania

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/12/767/005

EU/1/12/767/006

EU/1/12/767/007

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 kwietnia 2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę