Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wybierz język strony

Palonosetron Hospira (palonosetron hydrochloride) – Ulotka dla pacjenta - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaPalonosetron Hospira
Kod ATCA04AA05
Substancjapalonosetron hydrochloride
ProducentHospira UK Limited

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Palonosetron Hospira 250 mg mikrogramów roztwór do wstrzykiwań palonosetron

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.Co to jest lek Palonosetron Hospira i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Palonosetron Hospira

3.Jak stosować lek Palonosetron Hospira

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Palonosetron Hospira

6.Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Palonosetron Hospira i w jakim celu się go stosuje

Palonosetron Hospira należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów serotoninowych 5HT3.

Ma on zdolność blokowania działania substancji chemicznej, serotoniny, która może powodować nudności i wymioty.

Palonosetron Hospira jest stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym

z chemioterapią przeciwnowotworową u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 1 miesiąca życia.

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Palonosetron Hospira

Kiedy nie stosować leku Palonosetron Hospira:

jeśli pacjent ma uczulenie na palonosetron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Palonosetron Hospira należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-jeżeli u pacjenta występuje ostra niedrożność jelit lub w przeszłości wielokrotnie występowały zaparcia;

-jeżeli pacjent stosuje Palonosetron Hospira równocześnie z innymi lekami, które mogą wywoływać zaburzenia rytmu serca takimi jak amiodaron, nikardypina, chinidyna, moksyfloksacyna, erytromycyna, haloperydol, chloropromazyna, kwetiapina, tiorydazyna, domperydon;

-jeżeli w wywiadzie pacjenta lub rodziny stwierdzono zaburzenia rytmu serca (wydłużenie odstępu QT);

-jeżeli u pacjenta występują inne zaburzenia dotyczące serca;

-jeżeli u pacjenta występują nieleczone zaburzenia gospodarki określonych składników mineralnych we krwi takich jak potas i magnez.

Nie jest zalecane przyjmowanie Palonosetron Hospira w dniach następujących po chemioterapii jeśli pacjent nie jest poddawany kolejnemu cyklowi chemioterapii.

Lek Palonosetron Hospira a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym:

lekach z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny stosowanych w leczeniu depresji i (lub) niepokoju, w tym: fluoksetynę, paroksetynę, sertralinę, fluwoksaminą, citalopram, escitalopram;

lekach z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny stosowanych w leczeniu depresji i (lub) niepokoju, w tym: wenlafaksynę, duloksetynę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza że może być w ciąży, lekarz prowadzący poda Palonosetron Hospira wyłącznie, jeśli jest to bezwzględnie konieczne.

Nie wiadomo, czy Palonosetron Hospira stosowany przez kobiety w ciąży może wywoływać działania niepożądane.

Nie wiadomo, czy Palonosetron Hospira przenika do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Palonosetron Hospira może powodować zawroty głowy lub uczucie znużenia. W przypadku wystąpienia tych objawów, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać żadnych przyrządów lub maszyn.

Lek Palonosetron Hospira zawiera sód

Lek ten zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na fiolkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.Jak stosować lek Palonosetron Hospira

Najczęściej lekarz lub pielęgniarka wstrzyknie Palonosetron Hospira około 30 minut przed podaniem chemioterapii.

Dorośli

Zwykle zalecana dawka leku Palonosetron Hospira wynosi 250 mikrogramów i jest podawana w szybkim wstrzyknięciu (tzw. bolusie) dożylnym.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 1 miesiąca życia do 17 lat)

Lekarz podejmie decyzję dotyczącą wielkości dawki, w zależności od masy ciała. Dawka maksymalna wynosi 1500 mikrogramów.

Lek Palonosetron Hospira zostanie podany dożylnie w postaci powolnej infuzji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dorośli

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10):

ból głowy

zawroty głowy

zaparcie

biegunka

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 100):

wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze krwi

zaburzenia rytmu serca lub niedokrwienie mięśnia sercowego

zmiana zabarwienia i (lub) powiększenie żył

nieprawidłowo duże lub małe stężenia potasu we krwi

duże stężenie cukru we krwi lub obecność cukru w moczu

małe stężenie wapnia we krwi

duże stężenie barwnika - bilirubiny we krwi

duże stężenie niektórych enzymów wątrobowych

euforia lub lęk

nadmierna senność lub bezsenność

zmniejszenie i utrata apetytu

osłabienie, uczucie przemęczenia, gorączka lub objawy grypopodobne

uczucie zdrętwienia, pieczenia, kłucia i mrowienia skóry

swędząca wysypka

zaburzenia widzenia lub podrażnienie oczu

choroba lokomocyjna

uczucie dzwonienia w uszach

czkawka, wzdęcia z oddawaniem znacznej ilości gazów, uczucie suchości w jamie ustnej, zaburzenia trawienia

ból brzucha i ból w nadbrzuszu

trudności w oddawaniu moczu

bóle stawów

zaburzenia elektrokardiogramu (wydłużenie odstępu QT)

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10 000): Reakcje alergiczne (uczuleniowe) na lek Palonosetron Hospira.

Objawy mogą obejmować obrzęk ust, twarzy, obrzęk języka lub gardła, trudności w oddychaniu lub zapaść, można również zaobserwować swędzącą, guzowatą wysypkę (pokrzywka), pieczenie lub ból w miejscu wstrzyknięcia.

Dzieci i młodzież:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10):

ból głowy

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 100):

zawroty głowy

nerwowe ruchy ciała

zaburzenia rytmu serca

kaszel lub duszności

krwawienie z nosa

swędząca wysypka lub pokrzywka

gorączka

ból w miejscu infuzji

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.* Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Palonosetron Hospira

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Wyłącznie do użytku jednorazowego — niewykorzystany roztwór należy usunąć.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Palonosetron Hospira

-Substancją czynną leku jest palonosetron (w postaci chlorowodorku). Każdy mililitr roztworu zawiera 50 mikrogramów palonosetronu. Każda fiolka 5 ml roztworu zawiera

250 mikrogramów palonosetronu.

-Pozostałe składniki to: mannitol, disodu edetynian, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek i kwas solny (do dostosowania pH).

Jak wygląda lek Palonosetron Hospira i co zawiera opakowanie

Lek Palonosetron Hospira roztwór do wstrzykiwań jest przejrzystym, bezbarwnym roztworem dostępnym w opakowaniach zawierających jedną fiolkę (ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiową nakrywką), która zawiera 5 ml roztworu. Każda fiolka zawiera jedną dawkę.

Dostępne w opakowaniach zawierających 1 fiolkę po 5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Wielka Brytania

Wytwórca

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Wielka Brytania

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Holandia

Hospira S.P.A., Via Fosse Ardeatine, 2-20060 Liscate, Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel: 24656165

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +372 666 7500

ES

PT

Pfizer GEP, S.L.

Hospira Portugal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

Tel: + 351 214857434

FR

SI

Pfizer PFE France

Pfizer Luxembourg SARL

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

HR

SK

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +421–2–3355 5500

IE

FI

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

IS

SE

Icepharma hf.

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

 

Pfizer Italia Srl

 

Tel: +39 06 33 18 21

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: miesiąc RRRR.

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę