Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Charakterystyka produktu leczniczego - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaPanretin
Kod ATCL01XX22
Substancjaalitretinoin
ProducentEisai Ltd

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panretin 0,1 % żel

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 1 mg alitretinoiny (0,1%)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Klarowny, żółty żel

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Panretin żel jest przeznaczony do miejscowego leczenia zmian skórnych u pacjentów z mięsakiem Kaposiego (ang. Kaposis sarcoma - KS) w przebiegu AIDS, jeśli:

-w zmianach skórnych nie występuje owrzodzenie ani obrzęk limfatyczny oraz

-nie jest wymagane leczenie trzewnego KS oraz

-zmiany skórne nie poddają się ogólnemu leczeniu przeciwretrowirusowemu oraz

-zastosowanie radioterapii lub chemoterapii nie jest odpowiednie

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Terapia preparatem Panretin powinna być rozpoczynana i prowadzona wyłącznie przez lekarzy specjalistów z doświadczeniem w leczeniu pacjentów z KS.

Mężczyźni

Pacjenci powinni stosować preparat Panretin na zmiany skórne występujące w KS, nakładając wystarczającą ilość żelu, tak aby obficie pokryć nim każdą zmianę.

Częstość stosowania

Preparat Panretin należy początkowo stosować dwa razy na dobę na zmiany skórne występujące w KS. Częstość stosowania można zwiększać stopniowo do trzech lub czterech razy na dobę, zależnie od indywidualnej reakcji każdej zmiany, przy czym, przed kolejnym zwiększeniem dawki powinno upłynąć co najmniej dwa tygodnie. Częstość stosowania należy ustalić indywidualnie dla każdej zmiany. Jeśli wystąpi miejscowe toksyczne działanie preparatu, częstość stosowania można zmniejszyć zgodnie z poniższymi zaleceniami. Brak danych na temat skuteczności preparatu Panretin w przypadku stosowania rzadziej niż dwa razy na dobę.

Stopień miejscowego podrażnienia skóry można ustalić w oparciu o pięciopunktową skalę podaną w Tabeli 1. Wytyczne dotyczące dostosowania leczenia w przypadku wystąpienia miejscowych, skórnych odczynów toksycznych zależnych od preparatu, podano w tabeli 2.

Tabela 1: Stopniowanie miejscowego podrażnienia skóry

STOPIEŃ

OBJAWY KLINICZNE

= Brak reakcji

Brak

= Łagodne

Wyraźne zabarwienie, różowe do czerwonego

= Umiarkowane

Większe zaczerwienienie, możliwość obrzęku

= Ciężkie

Duże zaczerwienienie z obrzękiem, z pęcherzykami lub bez pęcherzyków

= Bardzo ciężkie

Silne zaczerwienienie, opuchlizna i obrzęk z oznakami (lub bez)

 

 

tworzenia się pęcherzy i martwicy

Tabela 2: Wytyczne dotyczące dostosowania leczenia w zależności od stopnia toksyczności

MIEJSCOWE PODRAŻNIENIE

 

SKÓRY

DOSTOSOWANIE LECZENIA

(Stopnie jak w Tabeli 1)

 

Stopień 0, 1 lub 2

Nie ma konieczności postępowania leczniczego, z wyjątkiem

 

ciągłej obserwacji.

Stopień 3

W przypadku takiego podrażnienia należy zmniejszyć częstość

 

stosowania lub czasowo przerwać leczenie. Jeśli stopień

 

podrażnienia zmniejszy się do 0 lub 1, leczenie można

 

wznowić z częstością stosowania dwa razy na dobę, a

 

następnie zwiększać ją co dwa tygodnie, zależnie od tolerancji.

Stopień 4

Jak dla podrażnień stopnia 3. Jednakże leczenia nie powinno

 

się wznawiać jeśli toksyczność stopnia 4, wystąpiła podczas

 

stosowania rzadziej niż 2 razy na dobę.

Czas trwania leczenia

Zaleca się stosowanie preparatu Panretin na zmiany skórne przez okres początkowy do 12 tygodni. Należy przerwać leczenie zmian skórnych, których pole powierzchni i(lub) wysokość nie uległy zmniejszeniu w okresie do 12. tygodnia leczenia.

W przypadku zmian skórnych, których pole powierzchni i(lub) wysokość uległy zmniejszeniu w okresie do 12. tygodnia leczenia, można kontynuować terapię, pod warunkiem ciągłej poprawy lub przynajmniej utrzymania odpowiedzi oraz gdy preparat jest nadal tolerowany.

Należy przerwać leczenie wszystkich zmian, których całkowity zanik został potwierdzony klinicznie.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego

Przed i po nałożeniu preparatu pacjent powinien umyć ręce; nie jest konieczne używanie rękawiczek. Przed założeniem ubrania warstwę żelu należy pozostawić odsłoniętą przez trzy do pięciu minut, w celu wyschnięcia. Należy unikać noszenia obcisłych ubrań.

Należy wystrzegać się nakładania żelu na zdrową skórę w otoczeniu zmian.

Nie nakładać żelu na oczy, w okolicach oczu, ani na powierzchnię błon śluzowych. Nie brać prysznica, kąpieli, ani nie pływać, przez co najmniej trzy godziny od nałożenia preparatu.

Kobiety

Z powodu niewystarczającej ilości danych nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności terapii u kobiet. Mięsak Kaposiego w przebiegu AIDS występuje u kobiet rzadko.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Panretin u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Brak dostępnych danych.

Produkt leczniczy Panretin nie został zatwierdzony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Mężczyźni w podeszłym wieku

Brak szczególnych zaleceń dotyczących zastosowania terapii u mężczyzn w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia). Mięsak Kaposiego w przebiegu AIDS występuje rzadko w tej grupie pacjentów.

Zaburzenie czynności nerek lub wątroby

Brak danych dotyczących stosowania preparatu Panretin żel u pacjentów z niewydolnością nerek lub schorzeniem wątroby. Badania farmakokinetyczne wskazują, że zakres i częstość wykrywania oznaczalnych stężeń kwasu 9-cis-retinowego w osoczu u pacjentów z KS po podaniu preparatu były porównywalne z zakresem i częstością wykrywania oznaczalnych stężeń kwasu 9-cis-retinowego występującego w krążeniu osób nie poddanych leczeniu (patrz 5.2). Z teoretycznego punktu widzenia nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek lub schorzeniem wątroby, jednakże pacjenci ci powinni znajdować się pod ścisłą obserwacją, a w przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zmniejszyć częstość podawania preparatu lub przerwać leczenie.

4.3

Przeciwwskazania

 

Nadwrażliwość na retinoidy, w szczególności na alitretinoinę lub którąkolwiek substancję

 

pomocniczą.

Ciąża i karmienie piersią (patrz 4.6).

 

Leczenie zmian powstałych w przebiegu KS, znajdujących się w bezpośredniej bliskości innych

 

zmian skórnych.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wywoływanie wrażliwości na światło jest związane ze stosowaniem leków z grupy retinoidów. W badaniach klinicznych brak doniesień dotyczących wrażliwości na światło związanej ze

stosowaniem preparatu Panretin żel. Pacjenci muszą jednak zostać ostrzeżeni, aby leczone obszary były w jak najmniejszym stopniu wystawiane na działanie światła słonecznego lub promieni ultrafioletowych (UV) pochodzących z lamp (patrz 5.3).

Zaleca się, aby dobowe spożycie witaminy A nie przekraczało zalecanej normy spożycia.

Alitretinoina może spowodować uszkodzenie płodu. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczny środek antykoncepcyjny, zarówno podczas leczenia preparatem Panretin żel (patrz 4.6), jak i w okresie do jednego miesiąca po zakończeniu terapii.

4.5Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Należy unikać stosowania innych miejscowo działających preparatów w miejscach zmian związanych z KS, leczonych preparatem Panretin. Między dawkami preparatu Panretin można stosować olej mineralny w celu uniknięcia objawów świądu lub nadmiernego wysuszenia skóry. Oleju mineralnego nie powinno się stosować przez co najmniej dwie godziny przed i po nałożeniu preparatu Panretin.

Nie zaleca się stosowania preparatu Panretin żel równocześnie z preparatami zawierającymi N,N-dietylo-m-toluamid (DEET), popularny składnik środków odstraszających owady. Badania toksyczności na zwierzętach wykazały zwiększoną toksyczność DEET, gdy środek ten stanowił składnik preparatów.

Zakres i częstość wykrywania oznaczalnych stężeń kwasu 9-cis-retinowego w osoczu u pacjentów z KS, którzy stosują ten preparat do maksymalnie 64 zmian skórnych, były porównywalne do analogicznych

wartości u pacjentów nie leczonych. Istnieje zatem niewielka możliwość wystąpienia interakcji z substancjami o działaniu ogólnoustrojowym.

W kontrolowanych badaniach, uwzględniających wpływ podłoża (vehiculum) brak jest dowodów klinicznych na występowanie interakcji preparatu z lekami przeciwretrowirusowymi o działaniu ogólnym: w tym z inhibitorami proteaz; antybiotykami makrolidowymi i lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli. Pomimo braku danych, istnieje prawdopodobieństwo, że jednoczesne podawanie leków indukujących izozymy CYP może zmniejszyć stężenie alitretinoiny w krążeniu, ewentualnie wpływając niekorzystnie na skuteczność preparatu Panretin żel.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie i do jednego miesiąca po zaprzestaniu leczenia.

Mężczyźni stosujący preparat Panretin powinni zachować ostrożność, aby mieć pewność, że ich partnerki nie zaszły w ciążę.

Ciąża

Preparat Panretin jest przeciwwskazany (patrz 4.3) podczas ciąży, ponieważ alitretinoina może spowodować uszkodzenie płodu, gdy podana jest ogólnie kobietom w ciąży. Wykazano, że u królików alitretinoina ma działanie teratogenne podczas stosowania dawek, po których u królików stężenie w osoczu było około 60 razy większe od największego obserwowanego stężenia w osoczu pacjentów płci męskiej z KS, u których żel zastosowano miejscowo. Jednakże obecnie nie jest pewne, do jakiego stopnia stosowanie miejscowe preparatu Panretin żel zwiększyłoby, w stosunku do fizjologicznego stężenie kwasu 9-cis-retinowego

w osoczu kobiet z KS; dlatego alitretinoiny nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy preparat przenika do mleka kobiecego. Na podstawie zakresu stężeń oznaczonych w osoczu pacjentów szacuje się, że stężenie kwasu 9-cis-retinowego w mleku stanowi prawdopodobnie małe ryzyko dla niemowląt. Jednakże ze względu na możliwe działania niepożądane u niemowląt karmionych piersią, po zastosowaniu preparatu Panretin żel matka musi przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem stosowania preparatu i nie rozpoczynać karmienia piersią podczas stosowania preparatu.

Należy zachować ostrożność, aby skóra noworodka nie stykała się z obszarami, na które niedawno nałożono preparat Panretin. Zaleca się, aby matki zarażone wirusem HIV nie karmiły piersią; w celu wykluczenia ryzyka przeniesienia wirusa.

Płodność

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na płodność u mężczyzn i kobiet. Jednakże alitretinoina ma działanie teratogenne, więc zarówno mężczyźni. jak i kobiety powinni stosować odpowiednie środki zabezpieczające kobietę przed zajściem w ciążę.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Panretin żel jest przeznaczony do stosowania na skórę i jest mało prawdopodobne, że wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8Działania niepożądane

Działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Panretin żel w KS w przebiegu AIDS występowały prawie wyłącznie w miejscu podawania preparatu. Toksyczność skórna przejawia się początkowo jako rumień, dalsze stosowanie preparatu Panretin żel może nasilić rumień i wywołać obrzęk. Intensywny rumień, obrzęk oraz powstawanie pęcherzyków na skórze mogą stanowić ograniczenia dla terapii. U 69,1% pacjentów po zastosowaniu preparatu Panretin żel wystąpiły działania niepożądane w miejscu nałożenia preparatu.

Badania kliniczne przeprowadzone u pacjentów z KS potwierdziły występowanie objawów niepożądanych związanych z miejscem stosowania preparatu. Częstości zdarzeń niepożądanych sklasyfikowano jako bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000). Objaśnienia dosłowne podano w nawiasach.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia układu nerwowego

Często:Parestezje (kłucie, mrowienie)

Zaburzenia naczyniowe

Często:Krwotok (krwawienie ze zmiany lub wokół niej), obrzęk (obrzęk, opuchlizna, zapalenie), obrzęki obwodowe

Niezbyt często: Zapalenie żył, zaburzenia naczyń

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często:

Zmiany skórne (pęknięcia, powstawanie strupów, pękanie naskórka, wysięk,

 

sączenie), wysypka (rumień, zaczerwienienie, łuszczenie, podrażnienie, zapalenie

 

skóry), świąd (swędzenie, świąd)

Często:

Owrzodzenie skóry, wysięk surowiczy, złuszczające zapalenie skóry (łuszczenie

 

drobnopłatkowe naskórka, powierzchowne złuszczenie naskórka, łuszczenie

 

grubopłatowe naskórka, odwarstwienie naskórka), zmiany zabarwienia (brązowe

 

zabarwienie otaczające przebarwienie, bladość), suchość skóry

Niezbyt często:

Zapalenie tkanki łącznej, wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa, wysypka

 

grudkowo-plamista, reakcje alergiczne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: Ból (pieczenie, ból, bolesność)

Niezbyt często: Zakażenia, w tym zakażenia bakteryjne

Bezpieczeństwo stosowania preparatu Panretin żel oszacowano w badaniach klinicznych przeprowadzonych z udziałem ponad 469 pacjentów z KS w przebiegu AIDS, z których 439 było leczonych preparatem alitretinoiny w stężeniu 0,1%.

Częstość występowania związanych z lekiem zaburzeń skóry, owrzodzeń, bólu i wysypki wydaje się być większa w grupie stosującej Panretin żel cztery razy na dobę, w porównaniu do grupy stosującej preparat rzadziej. Jednakże częstość występowania innych, również związanych z lekiem zdarzeń niepożądanych takich jak: świąd, obrzęk, złuszczające zapalenie skóry oraz suchość skóry, nie wydaje się być zależna od częstości stosowania preparatu.

Częstość występowania łagodnej i umiarkowanej wysypki (wszystkich zdarzeń, niezależnie od przyczyny) była mniejsza w grupie pacjentów leczonych w czasie krótszym niż 16 tygodni,

w porównaniu do grupy leczonej przez okres 16 tygodni i dłużej (łagodna: 33% w stosunku do 63%; umiarkowana: 29% w stosunku do 43%). Przypadki ciężkiej wysypki nie wykazały zależności od czasu trwania terapii (10% w obydwu przypadkach).

Miejscowa toksyczność skórna związana z terapią preparatem Panretin żel z reguły ustępowała po dostosowaniu lub przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.2).

Odnotowano tylko dwa przypadki reakcji niepożądanych o ciężkim przebiegu (posocznica i zapalenie tkanki łącznej u tego samego pacjenta).

Działania niepożądane zaobserwowane podczas stosowania preparatu Panretin żel są podobne do działań obserwowanych po innych retinoidach stosowanych miejscowo. Jest mało prawdopodobne wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, związanych z doustnym stosowaniem retinoidów podczas stosowania preparatu Panretin żel, ponieważ zakres i częstość wykrywania oznaczalnych stężeń kwasu 9-cis-retinowego w osoczu, po podaniu preparatu były porównywalne z zakresem i częstością wykrywalnych w osoczu stężeń kwasu 9-cis-retinowego, naturalnie występującego w krążeniu osób nie poddanych leczeniu.

4.9Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Wystąpienie toksyczności ogólnoustrojowej wskutek ostrego przedawkowania, podczas miejscowego stosowania preparatu Panretin żel jest mało prawdopodobne.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki przeciwnowotworowe, kod ATC: LO1XX22

Chociaż uważa się, że w molekularnym mechanizmie działania alitretinoiny pośredniczy oddziaływanie z receptorami retinoidowymi, jednak nie jest znany dokładny mechanizm działania tego preparatu podczas miejscowego leczenia zmian skórnych u pacjentów z mięsakiem Kaposiego (KS) w przebiegu AIDS. Alitretinoina (kwas 9-cis-retinowy), naturalnie występujący hormon endogenny, pochodna witaminy A, wiąże się ze wszystkimi poznanymi podtypami wewnątrzkomórkowych receptorów retinoidowych (RAR , RAR , RAR , RXR , RXR , RXR ), powodując ich aktywację. Aktywacja tych receptorów powoduje, że działają one jako czynniki transkrypcyjne zależne od ligandów, regulując ekspresję specyficznych genów. Regulacja ekspresji genów przez alitretinoinę steruje procesem różnicowania i namnażania komórek – zarówno normalnych, jak i nowotworowych. Skuteczność preparatu Panretin żel w leczeniu zmian skórnych w przebiegu KS może być związana ze zdolnością alitretinoiny do zahamowania wzrostu komórek KS wykazaną w badaniach in vitro.

Można się spodziewać, że Panretin żel działa wyłącznie miejscowo i nie odgrywa żadnej roli w zapobieganiu ani leczeniu trzewnego KS.

Dwa równoległe badania fazy III, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane, przeprowadzone z użyciem podwójnie ślepej próby, dostarczyły danych na temat preparatu Panretin żel w leczeniu określonych zmian skórnych w KS (Tabela 3). Ocenę odpowiedzi terapeutycznej pacjenta oszacowano zgodnie z kryteriami odpowiedzi zmian skórnych w KS AIDS Clinical Trials Group (ACTG). Pierwsze badanie (1) zawierało otwartą część, w której pacjenci sami wybierali sposób leczenia. W drugim badaniu (2) następowała jego część otwarta (2a) obejmująca tylko tych pacjentów, którzy wybrali kontynuację leczenia rozpoczętego w badaniu 2.

Tabela 3: Odpowiedź zgodnie z kryteriami ACTG dla badania przeprowadzonego z udziałem grupy kontrolnej (podanie nośnika substancji czynnej)

 

Badanie 1 (TID, QID)1

Badanie 2 (BD)2

 

 

 

 

 

 

Panretin

Nośnik

Panretin

Nośnik

 

N= 134

N=134

N=62

N=72

 

 

 

 

 

Całkowita Odpowiedź

0,7

0,0

1,6

0,0

Kliniczna (CCR) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częściowa odpowiedź

34,3

17,9

35,5

6,9

(PR) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilizacja choroby %

50,0

59,0

43,5

58,3

 

 

 

 

 

Postęp choroby %

14,9

23,1

19,4

34,7

 

 

 

 

 

Ogólna odpowiedź %

35,1

17,9

37,1

6,9

 

 

p=0,002

 

p= 0,00003

1.Określony protokołem tryb postępowania oznaczał stosowanie trzy razy na dobę (TID) rozszerzone po upływie dwóch tygodni, do czterech podań na dobę (QID) ze zmniejszeniem dawki w przypadku toksycznego działania leku

2.Określony protokołem tryb postępowania oznaczał stosowanie dwa razy na dobę (BD) ze zmniejszeniem dawki w przypadku toksycznego działania leku

W otwartej części badania 1 (N=184) całkowity współczynnik odpowiedzi zwiększył się do 66,7%. W badaniu 2a (N = 99) całkowity współczynnik odpowiedzi zwiększył się do 56,1%.

W badaniu 1 spośród 110 pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną 36 (33%) miało wznowę, mimo, że wszyscy oprócz 4 byli czynnie leczeni.

Współczynnik odpowiedzi był analizowany zarówno w odniesieniu do pacjenta jako jednostki oraz określonych zmian skórnych. Tabela 4 przedstawia współczynnik odpowiedzi poszczególnych zmian skórnych u pacjentów leczonych preparatem Panretin żel w badaniach fazy III.

Tabela 4: Wykaz odpowiedzi określonych zmian1 u pacjentów podczas pierwszych 12 tygodni w początkowej, zaślepionej części badania.

 

Pacjenci z ustaloną liczbą odpowiedzi (CCR lub PR) określonych zmian

 

Badanie 1

Badanie 2

Liczba

Panretin

Podłoże (N=134)

Panretin

Podłoże (N=72)

odpowiedzi na

(N=134)

 

(N=62)

 

terapię

 

 

 

 

Zmiany

N %4

N %4

N %4

N %4

skóry2,3

 

 

 

 

Co najmniej

73 (54,5%)

42 (31,3%)

33 (53,2%)

21 (29,2%)

jedna

 

 

 

 

Co najmniej

27 (20,1%)

8 (6,0%)

8 (12,9%)

2 (2,8%)

cztery

 

 

 

 

1.Badanie 1, 6 określonych zmian; badanie 2, do 8 określonych zmian.

2.Dla każdej określonej zmiany osobno oceniono odpowiedź terapeutyczną.

3.Zmiany, dla których uzyskano odpowiedź w pierwszych 12 tygodniach terapii – we wstępnej kodowanej fazie (potwierdzenie odpowiedzi w badaniu 1może nastąpić po upływie 12 tygodni).

4.Procentowy udział obliczony jako liczba pacjentów ze zmianami, które odpowiedziały na terapię dzielona przez całkowitą liczbę pacjentów biorących udział we wstępnej kodowanej fazie badania.

W pierwszym badaniu 29% zmian skórnych, które wykazały częściową odpowiedź (PR), lecz nie osiągnęły całkowitej klinicznej odpowiedzi (CCR) podczas pierwszych 12 tygodni leczenia, uzyskało CCR podczas kontynuacji terapii przez ponad 12 tygodni leczenia. Przewidywany czas dla zmian, które osiągnęły częściową odpowiedź (PR) na uzyskanie całkowitej odpowiedzi klinicznej CCR, wynosił 168 dni. Zaleca się, aby czas wstępnej terapii preparatem Panretin żel wynosił do 12 tygodni. W przypadku zmian skórnych, w których w tym czasie wystąpiła poprawa, stosowanie preparatu można kontynuować pod warunkiem, że zapewni to dalszą poprawę lub jej utrzymanie i że preparat jest dobrze tolerowany. Należy przerwać stosowanie preparatu Panretin żel na zmiany skórne w przypadkach, w których uzyskano całkowitą odpowiedź kliniczną

Brak danych na temat skuteczności preparatu Panretin żel w przypadku stosowania na powikłane zmiany skórne (np. w przypadku obrzęku limfatycznego).

5.2Właściwości farmakokinetyczne

W badaniach klinicznych prowadzonych u pacjentów ze zmianami skórnymi powstałymi wskutek KS w przebiegu AIDS oznaczano stężenie kwasu 9-cis-retinowego w osoczu, po podaniu wielokrotnym dawki dobowej preparatu Panretin żel, przez okres do 60 tygodni. Spośród pacjentów wydzielono grupę, którą poddano obserwacji na czas leczenia zmian, w ilości do 64 (zakres 4-64, mediana 11,5 zmian), przez okres do 44 tygodni (zakres 2-44, mediana 15 tygodni). W tej grupie zakres i częstość wykrywania oznaczalnych stężeń kwasu 9-cis-retinowego w osoczu u pacjentów z KS po podaniu preparatu były porównywalne z zakresem i częstością wykrywania oznaczalnych stężeń w osoczu kwasu 9-cis-retinowego, naturalnie występującego w krążeniu u osób nie poddanych leczeniu.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksykologia

W trakcie 28-dniowego badania toksykologicznego dotyczącego skóry, szczurom podano trzy dawki alitretinoiny (0,01%, 0,05% lub 0,5%) w postaci żelu do stosowania miejscowego. W miejscu podania zaobserwowano m.in. następujące działania: rumień, zgrubienie naskórka oraz złuszczanie się

i odpadanie warstwy rogowej naskórka. Ocena histopatologiczna, przeprowadzona w 29 dniu podawania szczurom 0,5% alitretinoiny w postaci żelu, wykazała znaczące zwiększenie bezwzględnej liczby leukocytów, cechujących się różnokształtnością jąder komórkowych, liczby monocytów i odsetka monocytów, jak również zmniejszenie odsetka limfocytów w ilości białych krwinek. Analiza biochemiczna, przeprowadzona po 28-dniowym leczeniu, wykazała znaczące, istotne biologicznie zwiększenie średnich wartości BUN i fosfatazy zasadowej u samic. Stężenie frakcji LDL cholesterolu w surowicy, w 29 dniu, zwiększyło się zarówno w grupie samców, jak i samic. Po okresie 14 dni nie wystąpiły istotne biologicznie różnice, zarówno w badaniu hematologicznym jak i biochemicznym surowicy. Obserwowane zwiększenie różnicy średnich wartości masy serca w stosunku do końcowej masy ciała przypisano głównie różnicy dotyczącej masy ciała pod koniec badania. Po zakończeniu leczenia 0,5% alitretinoiną w postaci żelu, średnie wartości stężeń w osoczu samic szczurów generalnie były mniejsze od dolnej granicy zakresu oznaczalności (5 nmoli), natomiast średnie wartości stężeń w osoczu samców szczurów wynosiły około 200 nmoli. W przeciwieństwie do danych uzyskanych u szczurów, stężenie kwasu 9-cis-retinowego w osoczu u pacjentów z KS, po podaniu preparatu Panretin żel, w żadnym z przypadków nie przekroczyło 0,638 ng/ml (2,13 nmola). Jest to stężenie stanowiące około 1/100 średniej wartości stężenia zmierzonego u samców szczurów.

Genotoksyczność

Alitretinoinę badano pod kątem potencjalnego działania genotoksycznego, stosując test Amesa, test mikrojądrowy u myszy in vivo, badanie aberracji chromosomowych w limfocytach ludzkich oraz próbę mutacji genowej CHO. Preparat nie wykazywał genotoksyczności.

Rakotwórczość, mutagenność, zaburzenie płodności

Nie przeprowadzono badań w celu określenia potencjalnego działania rakotwórczego alitretinoiny. Jednakże, oceniono możliwość działania mutagennego; alitretinoina dała ujemne wyniki

w następujących badaniach: test Amesa, test mikrojądrowy u myszy in vivo, badanie aberracji chromosomowych w limfocytach ludzkich oraz próba mutacji genowej CHO.

Teratogenność

W badaniu, w którym królikom podawano doustnie alitretinoinę, wywoływała ona powstawanie ogólnych wad rozwojowych podczas stosowania dawki 35 razy większej od dawki podawanej miejscowo u ludzi. W wyniku podania tej dawki stężenie w osoczu królików było ponad 60 razy większe od największego obserwowanego stężenia w osoczu pacjentów z KS, u których Panretin żel zastosowano miejscowo. Nie obserwowano ogólnych wad rozwojowych po doustnym podaniu królikom dawek

12 razy większych od dawki podawanej miejscowo u ludzi (w wyniku podania której stężenie w osoczu było 60 razy większe od największego obserwowanego stężenia w osoczu u pacjentów z KS, u których Panretin żel zastosowano miejscowo). Jednakże, zaobserwowano zwiększoną częstość występowania łączenia segmentów mostka płodowego.

Fototoksyczność

Dokonano oceny potencjalnego działania fototoksycznego alitretinoiny na podstawie jej właściwości chemicznych oraz wyniku zestawu testów przeprowadzonych w warunkach in vitro. Wyniki te sugerują, że alitretinoina pochłania promieniowanie w zakresie UV ulegając fotodegradacji do innych izomerów (głównie kwasu all-trans-retinowego). Na podstawie badań wiązania histydyny i fotoproteiny wykazano, że alitretinoina wykazuje słabe działanie jako fotochemiczny czynnik drażniący. Testy komórkowe in vitro wykazały słabe potencjalne działanie fototoksyczne alitretinoiny.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Etanol

Makrogol 400

Hydroksypropyloceluloza

Butylohydroksytoluen

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności. Nie należy stosować innych preparatów do leczenia miejscowego na leczone zmiany skórne w przebiegu KS. Preparatu Panretin żel nie należy stosować równocześnie z preparatami zawierającymi DEET.

6.3Okres ważności

Nieotwarte: 3 lata.

W czasie stosowania: Wszelkie pozostałe tubki, należy wyrzucić 90 dni po pierwszym otwarciu.

6.4Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Po otwarciu tubki, w celu nałożenia żelu, należy ponownie nałożyć i mocno zakręcić nakrętkę w celu zachowania szczelności. Po otwarciu tubki z preparatem Panretin żel, nie przechowywać

w temperaturze powyżej 25˚C i zabezpieczyć przed dostępem silnego światła i ciepła (np. bezpośrednim nasłonecznieniem).

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

Panretin żel jest dostarczany w tubce aluminiowej 60 g wielokrotnego użytku, pokrytej żywicą epoksydową.

Każde pudełko kartonowe zawiera jedną tubkę żelu.

6.6Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Panretin żel zawiera alkohol; przechowywać z dala od ognia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Wielka Brytania

8.NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/00/149/001

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 październik 2000 r. Data ostatniego przedłużenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowa informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę