Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Charakterystyka produktu leczniczego - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaQuadramet
Kod ATCV10BX02
Substancjasamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProducentCIS bio international

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Quadramet 1,3 GBq/ml roztwór do wstrzykiwa ń

2.SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera samaru (153Sm) leksydronam pentasodowy o aktywności promieniotwórczej 1,3 GBq w dniu odniesienia (co odpowiada 20-80 µg/ml samaru na fiolkę).

Właściwa aktywność promieniotwórcza samaru wynosi około 16-65 MBq/µg samaru.

Aktywność promieniotwórcza 1 fiolki wynosi 2-4 GBq w dniu od niesienia.

Sm-153 emituje cząstki beta o średniej energii oraz fotony gamma widoczne w badaniach obrazowych i posiada okres połowicznego rozpadu 46,3 godziny (1,93 dnia). Główne poziomy emisji promieniowania radioizotopu Sm-153 przedstawiono w tabeli 1.

TABELA 1: DANE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH WIDM PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO EMITOWANEGO PRZEZ RADIOAKTYWNY SAMAR-153

Promieniowanie

Energia (keV)*

Zawartość

Beta

30%

Beta

50%

Beta

20%

Gamma

29%

 

 

 

*Maksymalne wartości energii podano dla emisji promieniowania beta; średnia energia cząsteczki promieniowania beta wynosi 233 keV.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód 8,1 m g/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwa ń.

Przezroczysty roztwór, bezbarwny do jasnobursztynow ego, o pH 7,0-8,5.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Quadramet jest wskazany do zwalczania bólów kostnyc osteoblastycznymi ogniskami przerzutowymi, które w bifosfoniany znakowane technetem (99mTc).

h u pacjentów z mnogimi bolesnymi badaniu scyntygraficznym kości gromadzą

Obecność przerzutów osteoblastycznych wychwytuj ących bifosfoniany znakowane technetem (99mTc), naleŜy potwierdzić przed rozpoczęciem terapii.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Quadramet powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w stosowaniu produktów radiofarmaceutycznych i po przeprowadzeni u pełnej oceny onkologicznej pacjenta przez wykwalifikowanego onkologa.

Dawkowanie

Zalecana dawka preparatu Quadramet wynosi 37 MBq na kg masy ciała.

Dzieci i młodzieŜ

Quadramet nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniŜej 18. roku Ŝycia ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Sposób podawania

Quadramet naleŜy podawać powoli, przez wkłucie doŜylne, w ciągu jednej minuty. Preparatu Quadramet nie naleŜy rozcieńczać przed podaniem.

Pacjenci, u których nast ępuje pozytywna reakcja po podaniu preparatu Quadramet, zaczynają odczuwać złagodzenie bólów w ci ągu jednego tygodnia po zastosowaniu leczenia. Złagodzenie bólu moŜe utrzymywać się od 4 tygodni do 4 miesięcy. Pacjentów, u których bóle zmniejszyły si ę, moŜna zachęcić do ograniczenia przyjmowania opioidowych leków prz eciwbólowych.

Powtórne podanie preparatu Quadramet nale Ŝy uzaleŜnić od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na wcześniejsze leczenie i od objawów klinicznych. Nale Ŝy przestrzegać zachowania minimalnego odstępu 8 tygodni pomiędzy kolejnym wstrzyknięciem, z uwzględnieniem powrotu do prawidłowej funkcji szpiku kostnego.

Dane dotyczące bezpieczeństwa wielokrotnych dawek są ograniczone i oparte na zastosowaniu preparatu jako leczenia ostatniej szansy.

Instrukcja dotycząca przygotowywania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 12.

4.3Przeciwwskazania

NadwraŜliwość na substancję czynną (etylenodiamino-tetrametylenofosfonian (EDTMP) lub podobne związki fosfonianowe) lub na któr ąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1.

CiąŜa (patrz punkt 4.6).

Chemioterapia lub zewnętrzna radioterapia obejmująca połowę ciała w poprzedzających 6 tygodniach.

Quadramet jest stosowany tylko jako środek paliatywny i nie powinien być jednocześnie stosowany z chemioterapią mielotoksyczną, gdyŜ moŜe nasilać mielotoksyczność.

Preparatu nie naleŜy stosować jednocześnie z innymi bifosfonianami, jeśli badania scyntygraficzne kości przy uŜyciu bifosfonianów znakowanych technetem ( 99mTc) wskazują na wzajemne oddziaływanie.

4.4Specjalne ostrzeŜenia i środki ostroŜności dotyczące stosowania

Przy braku danych klinicznych, aktywność wstrzykiwanego preparatu naleŜy dostosować do czynności nerek.

Stosowanie preparatu Quadramet nie jest zalecane u pacjentów z potwierdzonym zmniejszeniem rezerwy szpikowej w wyniku wcześniejszej terapii lub stanem chorobowym, chyba Ŝe potencjalne korzyści leczenia przewyŜszają związane z nim ryzyko.

Z uwagi na moŜliwą supresję szpiku kostnego po podaniu preparatu, przez co najmniej 8 tygodni naleŜy co tydzień kontrolować morfologię krwi, zaczynając 2 tygodnie po podaniu preparatu Quadramet, lub do chwili przywrócenia prawidłowej c zynności szpiku kostnego.

Przed wstrzyknięciem, naleŜy pacjenta odpowiednio nawodnić (lub podać doŜylnie) minimum 500 ml płynów. Po wstrzykni ęciu, w celu zminimalizowania naraŜenia pęcherza na promieniowanie, pacjent powinien być zachęcany do opró Ŝniania pęcherza tak często, jak to jest moŜliwe.

Z uwagi na szybki klirens preparatu Quadramet, nie ma konieczności podejmowania środków ostroŜności związanych z wydalaniem radioaktywnego moczu po 6 do12 godzinach od podania.

Aby zminimalizować ryzyko radioaktywnego skaŜenia ubrań, pościeli i otoczenia pacjenta, szczególne środki ostroŜności, takie jak np. cewnikowanie pęcherza, naleŜy podjąć w ciągu 6 godzin po podaniu preparatu pacjentom nie trzymającym moczu. W przypadku pozostałych pacjentów zbiórk ę moczu naleŜy prowadzić przez co najmniej 6 godzin.

U pacjentów z niedro Ŝnością dróg moczowych nale Ŝy przeprowadzić cewnikowanie pęcherza.

Radiofarmaceutyki mogą być odbierane, stosowane i podawane tylko przez wykwalifikowane osoby i w określonych warunkach klinicznych. Ich odbiór, przechowy wanie, stosowanie, przekazywanie

i pozbywanie się są regulowane przepisami i odpowiednimi dyrektywami wydawanymi przez właściwe lokalne organy. UŜytkownik powinien przygotowywać radiofarmaceutyki w sposób odpowiadający zarówno wymaganiom bezpiecze ństwa radiologicznego jak i jakości farmaceutycznej. NaleŜy przedsięwziąć odpowiednie środki ostroŜności w zakresie aseptyki zgodne z wymogami dobrej praktyki produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP) dla produktów farmaceutycznych.

4.5Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Z uwagi na potencjalne kumulacyjne oddziaływanie na szpik kostny, leku nie naleŜy stosować jednocześnie z chemioterapią lub radioterapią zewnętrzną. Quadramet moŜna podać po zakończeniu kaŜdej z wymienionych wyŜej metod leczenia, gdy nastąpi naleŜyta regeneracja szpiku kostnego.

4.6Wpływ na płodność, ciąŜę i laktację

CiąŜa

Quadramet jest przeciwwskazany w ciąŜy (patrz punkt 4.3). NaleŜy u pacjentek jednoznacznie wykluczyć ciąŜę. W trakcie leczenia i całego okresu kontroli kobiety zdolne do prokreacji muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąŜy.

Karmienie piersią

Brak jest dostępnych danych klinicznych odnośnie wydzielania preparatu Quadramet do mleka matki. JeŜeli zatem podanie preparatu Quadramet zostanie uznane za konieczne, karmienie piersią naleŜy zastąpić podawaniem pokarmu dla niemowląt, a ściągniętego z piersi pokarmu naleŜy się pozbyć.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8Działania niepoŜądane

U pacjentów otrzymuj ących Quadramet zaobserwowano spadek liczby białych krwinek, płytek krwi oraz niedokrwistość.

W badaniach klinicznych liczby białych krwinek i płytek krwi spadały do najniŜszej wartości wynoszącej około 40-50% wartości wyjściowych w ciągu 3 do 5 tygodni po podaniu dawki i na ogół wracały do wartości sprzed leczenia w ciągu 8 tygodni po zakończeniu leczenia.

U nielicznych pacjentów, u których wyst ąpiła toksyczność hemopoetyczna stopnia 3 lub 4, zwykle w ostatnim okresie stosowana była radioterapia zewnętrzna lub chemioterapia albo występowała szybko progresja choroby z prawdopodobnym zajęciem szpiku kostnego.

Raporty postmarketingowe dotyczące trombocytopenii obejmowały pojedyncze doniesienia o krwotokach śródczaszkowych oraz przypadki zako ńczone zgonem.

Niewielka liczba pacjentów informowała o przej ściowym nasileniu bólów kostnych krótko po wstrzyknięciu (pozorne zaostrzenie bólu). Bóle wyst ępowały w ciągu 72 godzin od wstrzyknięcia, zazwyczaj były łagodne i same ustępowały. W przypadku tego typu reakcji zwykle skuteczne są leki przeciwbólowe.

Opisywano działania niepoŜądane związane ze stosowaniem leku, np. nudności, wymioty, biegunkę i nadmierną potliwość.

Po podaniu preparatu Quadramet opisywano reakcje alergiczne, w tym rzadkie przypadki reakcji anafilaktycznych.

W niewielkiej grupie pacjentów wyst ąpiły: ucisk rdzenia kręgowego/korzonków rdzeniowych, zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i objawy naczyniowe ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Występowanie tych objawów mo Ŝna wiązać z postępem choroby u pacjentów.

W przypadku obecności przerzutów do rdzenia kr ęgowego na wysokości odcinka szyjno-piersiowego nie moŜna wykluczyć podwyŜszonego ryzyka wystąpienia ucisku rdzenia kręgowego.

Dawka promieniowania wynikająca z napromieniowania leczniczego moŜe zwiększyć ryzyko wystąpienia nowotworów i mutacji. We wszystkich przypadk ach koniecznie naleŜy upewnić się, Ŝe ryzyko wynikające z napromienienia jest mniejsze niŜ to związane z samą chorobą.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepoŜądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepoŜądanych. UmoŜliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby naleŜące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepoŜądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Preparat powinien podawać wyłącznie wykwalifikowany personel w określonych warunkach. MoŜliwość przedawkowania farmakologicznego jest wtedy znikoma.

Ryzyko przedawkowania wiąŜe się z niezamierzonym podaniem nadmiernej dawki radioaktywności. Dawkę promieniowania dla organizmu moŜna ograniczyć przez zastosowanie forsownej diurezy

i częste opró Ŝnianie pęcherza moczowego.

5.WŁA ŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: ró Ŝne środki radiofarmaceutyczne stosowane w łagodzeniu bó lu, kod ATC: V10BX02

Mechanizm działania

Quadramet wykazuje powinowactwo wobec tkanki kostnej i gromadzi się w miejscach, w których s ą nasilone procesy metaboliczne tkanki kostnej związane z hydroksyapatytem.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Badania na szczurach wykazały, Ŝe Quadramet jest szybko usuwany z krwi i odkłada się w miejscach wzrostu substancji międzykomórkowej ko ści, w szczególno ści w warstwie osteoidów, w których zachodzą procesy mineralizacji.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W badaniach klinicznych z wykorzystaniem technik obrazowania planarnego, współczynnik gromadzenia preparatu Quadramet dla układu zmiana/ prawidłowa kość wynosił 5 a dla układu zmiana/ tkanki miękkie wynosi ok. 6. A zatem miejsca objęte przerzutami nowotworowymi gromadzą znacznie większe ilości preparatu Quadramet niŜ otaczająca je prawidłowa tkanka kostna.

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Całkowity wychwyt preparatu Quadramet przez kościec w badaniach z udziałem 453 pacjentów

z ró Ŝnymi typami nowotworów pierwotnych wyniósł 65,5 ±15 ,5% podanej aktywności. Stwierdzono dodatnią korelację między wychwytem przez kościec a liczbą miejsc przerzutów. Dla kontrastu, wychwyt przez kościec był odwrotnie proporcjonalny do radioaktywności w osoczu krwi po

30 minutach.

Eliminacja

U pacjentów Quadramet był szybko usuwany z krwi. Tr zydzieści minut po wstrzyknięciu preparatu

u 22 pacjentów w osoczu krwi pozostawało tylko 9,6 ±2,8% podanej aktywności. Po 4 i 24 godzinach radioaktywność w osoczu krwi spadała z 1,3 ±0,7% do 0,05 ±0,03%.

Wydalanie z moczem miało miejsce głównie w ci ągu pierwszych 4 godzin (30,3 ± 13,5%). Po

12 godzinach 35,3 ±13,6% zastosowanej aktywności zostało wydalone do moczu. Mniejsze wydalanie z moczem obserwowano u pacjentów z rozległymi przer zutami na kości, bez względu na ilość podanego produktu radiofarmaceutycznego.

Biotransformacja

Analiza próbek moczu pozwoliła stwierdzi ć, Ŝe radioaktywność była obecna w postaci nienaruszonego kompleksu.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Produkty radiolizy izotopu Sm-EDTMP nie wykazywały nefrotoksyczności u szczurów i psów przy stosowaniu dawki nie przekraczającej 2,5 mg/kg.

Wielokrotne podawanie psom dawki izotopu samaru (153Sm)-EDTMP wydłuŜyło nieco czas odnowy szpiku i powrotu do normy obniŜonych obwodowych parametrów hematologicznych w poró wnaniu do czasu powrotu do zdrowia po podaniu dawki pojedynczej.

Radioaktywny kompleks Sm-EDTMP nie był badany pod kątem mutagenności/rakotwórczo ści, ale biorąc pod uwagę dawkę promieniowania stosowaną w leczeniu, naleŜy liczyć się z ryzykiem działania genotoksycznego/rakotwórczego.

Nieradioaktywny kompleks Sm-EDTMP nie wykazywał właściwości mutagennych w licznych badaniach in vivo i in vitro. Takie same wyniki zaobserwowano dla Sm-EDTMP wzbogacanego substancjami powodującymi rozpad podczas radiolizy.

W badaniach dotyczących potencjalnego działania rakotwórczego EDTMP pr zy stosowaniu wysokich dawek u szczurów wyst ępowały mięsaki kości. Przy braku właściwości genotoksycznych, działania te moŜna przypisać właściwościom chelatującym EDTMP, prowadzącym do zaburzeń metabolizmu kostnego.

Nie przeprowadzono Ŝadnych badań w celu oceny wpływu preparatu Quadramet na zdolności rozrodcze.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Całkowity EDTMP (jako EDTMP·H2O)

Wapnia EDTMP sól sodowa (jako Ca)

Całkowity sód (jako Na)

Woda do wstrzykiwań

6.2Niezgodności farmaceutyczne

PoniewaŜ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3Okres waŜności

Termin waŜności upływa następnego dnia po dacie kalibracji podanej na etykiecie.

NaleŜy uŜyć w ciągu 6 godzin od rozmroŜenia. Po rozmroŜeniu nie zamraŜać ponownie.

6.4Specjalne środki ostroŜności przy przechowywaniu

Quadramet jest dostarczony w postaci zamroŜonej w suchym lodzie.

Przechowywać w zamraŜarce w temperaturze -10°C do -20°C w oryginalnym opakowaniu.

Preparat naleŜy przechowywać w warunkach zgodnych z ustawowymi wymaganiami przechowywania materiałów radioaktywnych.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

Bezbarwna fiolka o pojemności 15 ml z bezbarwnego szkła typu 1 wg Farmakopei Europejskiej zamknięta korkiem z chlorobutylu / kauczuku naturalnego powlekanego i aluminiowym zabezpieczeniem uszczelniającym.

KaŜda fiolka zawiera 1,5 ml (2 GBq podczas kalibracji) do 3,1 ml (4 GBq podczas kalibracji) roztworu do wstrzykiwań.

6.6Szczególne środki ostroŜności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Stosowanie produktów radiofarmaceutycznych niesie z e sobą ryzyko dla innych osób wynikaj ące z promieniowania zewnętrznego lub skaŜenia wskutek rozlania moczu, wymiotów, itp. Z tego względu naleŜy przedsięwziąć środki ostroŜności w zakresie ochrony radiologicznej zgodnie

z krajowymi przepisami.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady naleŜy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

(Szczegółowe instrukcje dotycz ące przygotowania produktu – patrz punkt 12)

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANCJA

8.NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/97/057/001

9.DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁU śENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05 lutego 1998 r. Data ostatniego przedłuŜenia pozwolenia: 12 grudnia 2007 r.

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.DOZYMETRIA

Oszacowanie dawek promieniowania pochłoniętego przez dorosłego pacjenta po doŜylnym wstrzyknięciu preparatu Quadramet przedstawiono w tabeli 2. Szacunkowe dane dozymetryczne opierają się na klinicznych badaniach biodystrybucji przy uŜyciu metod opracowanych do obliczania dawek promieniowania przez Komisję ds. Terapeutycznych Dawek Promieniowania Wewnętrznego (Medical Internal Radiation Dose, MIRD) Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Society of Nuclear Medicine).

Z uwagi na fakt, Ŝe Quadramet jest wydzielany z moczem, obliczenia dawki napromieniowania opierały się na wynoszących 4,8 godzin przerwach w oddawaniu moczu. Szacunki dawek promieniowania dla kości i szpiku kostnego zakładają, Ŝe radiofarmaceutyk odkłada się na powierzchniach kości zgodnie z autoradiogramami próbek ko ści pobranymi od pacjentów, którzy otrzymali Quadramet.

Na dawki promieniowania w poszczególnych narz ądach, które nie s ą celem terapii, znaczny wpływ mogą mieć zmiany patofizjologiczne wywołane przez proces chorobowy. PowyŜsze uwagi naleŜy uwzględnić przy korzystaniu z podanych niŜej informacji:

TABELA 2 : DAWKI POCHŁANIANEGO PROMIENIOWANIA

Organ

Dawka pochłonięta w przeliczeniu na podaną radioaktywność

 

(mGy/MBq)

 

 

Nadnercza

0,009

Mózg

0,011

Klatka piersiowa

0,003

Pęcherzyk Ŝółciowy

0,004

Ściana okręŜnicy wstępującej

0,005

Ściana okręŜnicy zstępującej

0,010

Jelito cienkie

0,006

Ściana mięśnia sercowego

0,005

Nerki

0,018

Wątroba

0,005

Płuca

0,008

Mięśnie

0,007

Jajniki

0,008

Trzustka

0,005

Czerwony szpik kostny

1,54

Powierzchnie kości

6,76

Skóra

0,004

Śledziona

0,004

śądek

0,004

Jądra

0,005

Grasica

0,004

Tarczyca

0,007

Ściana pęcherza moczowego

0,973

Macica

0,011

 

 

Dawka skuteczna

0,307

(mSv/MBq)

 

 

 

Dla tego preparatu dawka skuteczna po jednorazowym wstrzyknięciu aktywności 2590 MBq wynosi 796 mSv.

Dla podanej aktywności 2 590 MBq typowa dawka promieniowania dla docelowego organu, przerzutów w ko śćcu, wynosi 86,5 Gy, a typowe dawki promieniowania dla organów krytycznych kształtują się następująco: niezmienione chorobowo powierzchnie kości 17,5 Gy, czerwony szpik kostny 4,0 Gy, ściana pęcherza moczowego 2,5 Gy, nerki 0,047 Gy i jajniki 0,021 Gy.

12.INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACE UTYCZNYCH

Przed podaniem pozostawić produkt do rozmroŜenia w temperaturze pokojowej.

Roztwór do wstrzykiwa ń naleŜy przed uŜyciem ocenić wzrokowo. Roztwór powinien by ć przezroczysty bez Ŝadnych zanieczyszczeń. Podczas kontroli przezroczystości roztworu naleŜy zachować ostroŜność i chronić oczy.

Aktywność naleŜy zmierzyć kalibratorem dawek bezpośrednio przed podaniem. Przed podaniem preparatu Quadramet konieczna jest weryfikacja podawanej dawki i identyfikacja pacjenta.

Z uwagi na bezpieczeństwo radiologiczne, pacjenta naleŜy leczyć w ośrodku posiadającym stosowną umowę w zakresie uŜycia terapeutycznego niezamkniętych źródeł promieniotwórczych. Pacjent zostanie zwolniony do domu, gdy wskaźniki ekspozycji będą zgodne z wartościami granicznymi określonymi w obowiązujących przepisach.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naleŜy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym s ą dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę