Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quintanrix (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – Charakterystyka produktu leczniczego - J07CA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaQuintanrix
Kod ATCJ07CA10
Substancjadiphtheria toxoid / tetanus toxoid / inactivated Bordetella pertussis / hepatitis B surface antigen (rDNA) / Haemophilus influenzae type b polysaccharide
ProducentGlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Quintanrix, proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań

 

 

 

Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi,

krztuścowi (pełnokomórkowa), wirusowemu zapaleniu

wątroby typu B (rekombinowana) oraz przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b

skoniugowana (adsorbowana)

 

 

 

 

do

obrotu

 

 

 

 

 

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

 

 

 

Po rozpuszczeniu, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

 

 

 

 

 

 

Toksoid błoniczy1

 

nie mniej niż 30 jednostek międzynarodowych

 

Toksoid tężcowy1

 

nie mniej niż 60 jednostek międzynarodowych

 

Inaktywowany szczep Bordetella pertussis2

 

nie mniej niż 4 jednostki międzynarodowe

 

 

(rDNA)2, 3

dopuszczenie

3+

 

Antygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B

 

10 mikrogramów

 

Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b (fosforan polirybozylorybitolu)2

2,5 mikrograma

 

związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem

 

 

5-10 mikrogramów

 

adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym

ogółem: 0,26 miligrama Al

2 adsorbowane na fosforanie glinu

ogółem: 0,40 miligrama Al3+

krztuścowy (pełnokomórkowy), antygen wirusapozwoleniazapalenia wątroby typu B jest białą, mętna zawiesiną.

3 uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiaena

) z wykorzystaniem technologii

rekombinowanego DNA

 

Proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań

Płynna komponenta (DTPw-HBV) zawierająca toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, składnik

 

 

 

 

nego

Liofilizowana komponenta Haemophilus influenzae typu b (Hib) ma postać białego proszku.

4.

 

 

ż

 

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

 

wa

 

 

Wskazania do stosowania

 

 

 

bez

 

 

 

Szczepionka Quintanrix jest wskazana do szczepienia pierwotnego niemowląt (w pierwszym roku

życia) przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b oraz do szczepienia uzupełniającego

dzieci wleczniczydrugim roku życia.

Stosowanie szczepionki Quintanrix powinno być zgodne z lokalnie obowiązującymi zaleceniami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

ProduktSzczepienie pierwotne:

Schemat szczepienia pierwotnego składa się z trzech dawek po 0,5 ml podanych w odstępach, co najmniej 4 tygodni w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia, zgodnie z lokalnymi zaleceniami. Pierwsza dawka może być podana w szóstym tygodniu życia. W badaniach klinicznych oceniano

Sposób podawania
Szczepienie uzupełniające:

następujące schematy: 2-4-6 miesiąc życia, 3-4-5 miesiąc życia oraz 6-10-14 tydzień życia. Schemat 3-5-12 miesiąc życia nie był oceniany.

Quinanrix może być podany dzieciom, które po urodzeniu otrzymały szczepionkę przeciwko WZW typu B.

W przypadku dzieci urodzonych przez matki zakażone wirusem zapalenia wątroby typu B,

obrotu

takiej sytuacji wymagane może być podanie dodatkowej dawki szczepionki przeciwko WZWdotypu B zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Po zakończeniu cyklu szczepienia pierwotnego dawka uzupełniająca powinna zostać podana najlepiej

przed ukończeniem drugiego roku życia. Szczepienie uzupełniające powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

Quintanrix może być zastosowany w celu wzmocnienia odpowiedzi na antygeny DTP, HBV i Hib,

pod warunkiem, że skład szczepionki odpowiada oficjalnym zaleceniom dotyczącym szczepienia

postępowanie immunoprofilaktyczne przeciwko WZW typu B nie powinno być modyfikowane. W dopuszczenie

uzupełniającego. Dawka uzupełniająca powinna zostać podana najlepiej, co najmniej 6 miesięcy po

ostatniej dawce szczepienia pierwotnego.

na

 

Szczepionka Quintanrix powinna być podawana głęboko domięśniowo, najlepiej w przednio-boczną część uda.

4.3Przeciwwskazania

etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniupozwoleniaszczepionki zawierającej komponentę krztuścową.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Szczepionka Quintanrix jest przeciwwskazana u dzieci ze stwierdzoną encefalopatią o nieznanej

 

 

 

nego

U tych dzieci należy kontynuować szczepienie szczepionkami przeciwko błonicy, tężcowi,

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i Hib.

 

 

ż

 

Tak jak w przypadku innych szczepionek, u dzieci w okresie ostrych i ciężkich chorób gorączkowych

 

wa

 

 

podanie szczepionki Quintanrix powinno być odroczone. Łagodna infekcja, jak na przykład

przeziębienie, nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

bez

 

 

 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze

szczególnymleczniczyuwzględnieniem poprzednich szczepień i ryzyka wystąpienia działań niepożądanych). Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zapewnić

pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku rzadko występującej po szczepieniu reakcji anafilaktycznej. Dzieci szczepione powinny pozostawać pod opieką medyczną przez okres, co najmniej 30 minut.

Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej ze szczepieniem szczepionką Quintanrix, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnych dawek szczepionki zawierającej składnik krztuścowy:

Gorączka ≥ 40,0ºC w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek,

możliwy do zidentyfikowania czynnik.

Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotoniczno – hiporeaktywny) w ciągu 48

Produkt

godzin.

 

Nieustanny płacz trwający ≥ 3 godzin, pojawiający się w ciągu 48 godzin.

Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni.

 

 

 

obrotu

W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne

korzyści mogą przeważyć ryzyko.

 

do

 

Szczepionka Quintanrix powinna być ostrożnie stosowana u osób z trombocytopenią lub zaburzeniami

krzepnięcia, ponieważ po podaniu domięśniowym szczepionki może u nich wystąpić krwawienie.

Zaleca się zastosowanie cienkiej igły i mocnego ucisku w miejscu wstrzyknięcia (bez

 

 

rozmasowywania) przez co najmniej 2 minuty po podaniu.

dopuszczenie

 

 

 

 

 

Quintanrix w żadnym przypadku nie powinien być podawany dożylnie.

 

 

Szczepionka nie ochroni przed zakażeniem powodowanym innymi czynnikami wywołującymi

 

zapalenie wątroby takimi jak wirusy zapalenia wątroby typu A, typu C czy typu E.

 

 

Komponenta Hib szczepionki nie chroni przed chorobami wywoływanymi przez serotypy otoczkowe inne niż Haemophilus influenzae typ b, ani przed zapaleniem opon mózgowych wywołanym przez inne drobnoustroje.

Drgawki gorączkowe w wywiadzie oraz drgawki lub zespół nagłej śmierci niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS) zgłaszane w wywiadzie rodzinnym nienastanowią przeciwwskazania do szczepienia. Zaszczepieni pacjenci, z drgawkami gorączkowymi w wywiadzie, powinni być dokładnie obserwowani, ponieważ takie objawy niepożądane mogą pojawić się w ciągu 2-3 dni po szczepieniu.

Leczenie przeciwgorączkowe powinno być zastosowanepozwoleniazgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania. Jednakże u pacjentów z zaburzeniami odporności może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

W związku z tym, że polisacharydowy antygen otoczkowy wydalany jest z moczem, wynik testu wykrywającego ten antygen w moczu może być dodatni w ciągu 1- 2 tygodni po podaniu szczepionki. W tym okresie, w celu potwierdzenia infekcji wywołanej przez Haemophilus influenzae typ b, należy przeprowadzić inne badania.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności

oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo

niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u

 

 

nego

których występowały objawy niedojrzaż

łości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści

wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go

odraczać.

wa

 

 

 

 

 

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Podczas szczepień pediatrycznychbez

jest często praktykowane jednoczasowe podawanie różnych

szczepionek w postaci wstrzyknięć w różne miejsca ciała.

leki immunosupresyjneleczniczy

może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

Ograniczone dane wskazują, że nie ma interferencji z odpowiedzią immunologiczną na antygeny odry, świnki, różyczki (MMR) i OPV. Pomimo, braku danych dotyczących odpowiedzi immunologicznej na antygen Bacille-Calmette-Guérin (BCG), wystąpienie interferencji nie jest spodziewane.

Tak jak w przypadku innych szczepień, u pacjentów z zaburzeniami odporności lub otrzymujących

Produkt4.6 Ciąża i laktacja

Działania niepożądane wymienione są poniżej.

Szczepionka Quintanrix nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych, dlatego nie ma informacji na temat bezpieczeństwa szczepionki podczas stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

obrotu

 

mechanicznych w ruchu

do

 

 

Nie dotyczy.

 

4.8

Działania niepożądane

 

dopuszczenie

 

 

 

 

Badania kliniczne objęły około 1340 zdrowych dzieci od 6 tygodnia życia, którym podawano

 

szczepionkę Quintanrix w cyklu szczepienia pierwotnego.

W badaniach tych najczęściej zgłaszanymi objawami po podaniu szczepionki były ból w miejscu podania, gorączka (mierzona pod pachą ≥ 37,5 oC; mierzona w odbytnicy ≥ 38oC) i drażliwość, obserwowane po podaniu około 50% wszystkich dawek.

Częstości występowania są podane jako:

na

Bardzo często:

(>1/10)

Często:

(>1/100, <1/10)

Niezbyt często:

(>1/1 000, <1/100)

 

Rzadko:

(>1/10 000, <1/1 000 )

 

Bardzo rzadko:

(<1/10 000 ), w tym pojedyncze zgłoszenia

Zaburzenia psychiczne:pozwolenia bardzo często: drażliwość

Zaburzenia układu nerwowego: bardzo często: senność

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

ż

nego

bardzo często: utrata apetytu

wa

 

 

 

rzadko: wymioty

 

 

rzadko: zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotonii – hiporeaktywności), drgawki

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: rzadko: zapalenie oskrzeli, kaszel

Zaburzenia ogólne i stanybezw miejscu podania:

bardzo często: ból, zaczerwienienie i obrzęk, gorączka (mierzona pod pachą ≥ 37,5 oC; mierzona w

o

odbytnicyleczniczy≥ 38 C)oo często: stwardnienie, gorączka (mierzona pod pachą >39 C; mierzona w odbytnicy >39,5 C)

Szczepionkę Quintanrix podano jako dawkę uzupełniającą 435 dzieciom w drugim roku życia. Tak jak w przypadku innych szczepionek, podanie dawki uzupełniającej jest potencjalnie związane ze wzrostem częstości występowania łagodnych objawów niepożądanych takich jak gorączka i odczyny miejscowe.

ProduktDziałania niepożądane zgłaszane po szczepieniu uzupełniającym wymienione są poniżej. Zaburzenia psychiczne:

bardzo często: drażliwość

Zaburzenia układu nerwowego:

bardzo często: senność

 

 

obrotu

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

 

 

bardzo często: utrata apetytu

 

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

 

 

 

 

 

bardzo często: ból, zaczerwienienie i obrzęk, gorączka (mierzona pod pachą ≥ 37,5 oC; mierzona w

odbytnicy ≥ 38oC)

 

do

 

często: gorączka (mierzona pod pachą >39oC; mierzona w odbytnicy >39,5oC)

 

niezbyt często: stwardnienie

dopuszczenie

 

 

 

 

 

Reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny i pokrzywka po podaniu szczepionek zawierających

składniki DTP, HBV oraz Hib, zgłaszane były bardzo rzadko.

 

 

 

Podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu innych szczepionek zawierających komponentę wirusowego zapalenia wątroby typu B bardzo rzadko odnotowano

wystąpienie reakcji przypominających chorobę posurowiczą oraz trombocytopenii (małopłytkowości).

Ten produkt leczniczy zawiera tiomersal (organiczny związek rtęci) jako środek konserwujący, co

może powodować reakcje uczuleniowe (patrz punkt 4.3).

 

Bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28. tygodnia ciąży) (patrz punkt 4.4).

4.9

Przedawkowanie

 

na

 

 

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

 

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

 

Grupa farmakoterapeutyczna: skojarzona szczepionka bakteryjno-wirusowa, kod ATC: J07CA10.

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

pozwolenia

 

Odpowiedź immunologiczna po trzech dawkach szczepienia pierwotnego oceniana była w pięciu

badaniach klinicznych: u 297 niemowląt szczepionych w 6, 10 i 14 tygodniu życia, u 685 niemowląt

szczepionych w 2, 4 i 6 miesiącu życia oraz u 107 niemowląt szczepionych w 3, 4 i 5 miesiącu życia.

 

 

 

nego

Wyniki uzyskane w różnych badaniach wykazują, że po miesiącu od zakończenia szczepienia

 

 

ż

 

pierwotnego 95,5% i 99,9% osób posiada przeciwciała przeciwko odpowiednio błonicy i tężcowi o

mianie ≥ 0,1 j.m./ml. W tym samym czasie odsetek niemowląt z mianami przeciwciał anty-PRP

wa

 

 

0,15 g/ml wynosił > 99%, a odsetek z mianami przeciwciał anty-HBs ≥ 10 mj.m./ml wynosił 97,3%.

U ponad 99% pacjentów stwierdzono odpowiedź na komponentę krztuścową szczepionki,

zdefiniowaną jako pojawienie się przeciwciał u pacjentów uprzednio seronegatywnych (miano

przeciwciał przed szczepieniembez

<15 j. ELISA/ml) lub osiągnięcie miana przeciwciał po szczepieniu

przynajmniej równego poziomowi u pacjentów seropozytywnych przed szczepieniem, w związku z

obecnością przeciwciał matczynych.

 

seroprotekcji dla przeciwciał anty–HBs (≥ 10 mj.m./ml) obserwowany w schemacie 6, 10 i 14 tydzień były niższy, co uwidoczniono w tabeli poniżej, ale wobec małej liczebności grupy badanej, różnica ta wydaje się być nieistotna klinicznie:

Współczynnikleczniczyseroprotekcji i odpowiedź poszczepienna były podobne w przypadku trzech zastosowanych schematów szczepienia z wyjątkiem przeciwciał anty-HBs. Współczynnik

 

schemat 2, 4, 6 miesiąc

schemat 3, 4, 5 miesiąc

schemat 6, 10, 14 tydzień

 

 

N = 672

N = 107

N = 97

Produkt

98,9%

95,3%

92,8%

Nie dotyczy.

szczepieniu pierwotnym szczepionką Quintanrix, jak również na temat immunogenności dawek uzupełniających. Wyniki badania pilotażowego wykazały, że w grupie 63 niemowląt szczepionych

Istnieje ograniczona liczba informacji na temat utrzymywania się odpowiedzi immunologicznej poobrotu

błonicy, tężcowi, antygenowi HBs i PRP na poziomie uznanym za ochronny. Czterdzieści jeden

według schematu pierwotnego w 6, 10 i 14 tygodniu życia ponad 80% posiada przeciwciała doprzeciwko

procent posiada przeciwciała przeciw krztuścowi. Dane uzyskane z badań klinicznych wykazują, że szczepionka Quintanrix podana jako dawka uzupełniająca w drugim rokudopuszczenieżycia wywołuje ponad 10- krotny wzrost średniego miana przeciwciał w stosunku do wszystkich składników szczepionki.

Należy oczekiwać, że szczepienie szczepionką Quintanrix chroni także przed wirusowym zapaleniem wątroby typu D (wywołanym przez czynnik delta), ponieważ wirusowe zapalenie wątroby typu D nie występuje bez współistniejącego WZW typu B.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne badania bezpieczeństwa ze szczepionką nie były przeprowadzone.

 

 

 

 

 

pozwolenia

na

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

 

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

 

Liofilizowana komponenta Hib:

 

 

 

Laktoza

 

 

 

 

Płynna komponenta DTPw-HBV:

 

nego

 

Tiomersal

 

 

 

 

 

 

 

Sodu chlorek

 

 

 

 

Woda do wstrzykiwań.

 

 

 

 

Adiuwanty, patrz punkt 2.

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, rozpuszczonej szczepionki Quintanrix nie

wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

 

6.3 Okres trwałości bez

 

 

 

 

 

3 lata.

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaleca się zużyć natychmiast po rozpuszczeniu. Jakkolwiek szczepionka po rozpuszczeniu zachowuje trwałość do 8 godzin w temperaturze 25oC.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

ProduktPrzechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

 

obrotu

Proszek w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (butylowym) zawierającej 1 dawkę.

 

0,5 ml zawiesiny w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (butylowym) zawierającej 1 dawkę.

do

Rodzaje opakowań:

-

wielkość opakowania: 1 fiolka z proszkiem i 1 fiolka z zawiesiną

 

-

wielkość opakowania: 100 fiolek z proszkiem i 100 fiolek z zawiesiną

 

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

 

W trakcie przechowywania w komponencie DTPw-HBV może powstadopuszczenieć biały osad i przezroczysty płyn powyżej. Jest to prawidłowe i nie zmniejsza działania szczepionki.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Komponentę DTPw-HBV należy wstrząsnąć w celu uzyskania jednorodnej, mętnej, białej zawiesiny i obejrzeć pod kątem ewentualnej obecności ciał obcych i/lub zmian fizycznych. Wszelkie resztki

niewykorzystanej szczepionki lub jej odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Szczepionkę należy przygotować poprzez nabranie do strzykawkinacałej objętości fiolki zawierającej zawiesinę DTPw-HBV i dodanie jej do fiolki zawierającej proszek Hib. Po dodaniu zawiesiny DTPw- HBV do proszku Hib, należy wstrząsać fiolką aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Przygotowana szczepionka ma postać jednolitej, mętnej, białej zawiesiny.

Należy usunąć i zniszczyć igłę używaną do rozpuszczenia i zastąpić ją drugą igłą do podania szczepionki. Po rozpuszczeniu szczepionka powinna być podana natychmiast.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

pozwolenia

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

nego

Rue de l’Institut 89

 

 

 

 

B-1330 Rixensart, Belgia

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

wa

ż

 

 

EU/1/04/301/001

bez

 

 

 

EU/1/04/301/002

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

 

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17/02/2005

 

 

 

 

 

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

 

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Produkt

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Quintanrix, proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, szczepionka wielodawkowa

Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi

(pełnokomórkowa), wirusowemu zapaleniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

wątroby typu B (rekombinowana) oraz przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b

skoniugowana (adsorbowana)

 

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

 

 

Po rozpuszczeniu, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

 

 

 

 

 

 

 

Toksoid błoniczy1

 

 

 

nie mniej niż 30 jednostek międzynarodowych

 

Toksoid tężcowy1

 

 

 

nie mniej niż 60 jednostek międzynarodowych

 

Inaktywowany szczep Bordetella pertussis2

 

nie mniej niż 4 jednostki międzynarodowe

 

Antygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA)2, 3

 

 

10 mikrogramów

 

Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b (fosforan polirybozylorybitolu)2

2,5 mikrograma

 

związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem

 

 

 

5-10 mikrogramów

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

1 adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym

 

ogółem: 0,26 miligrama Al3+

 

2 adsorbowane na fosforanie glinu

 

 

 

 

 

na ogółem: 0,40 miligrama Al3+

 

3 uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii

rekombinowanego DNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakowanie wielodawkowe. Informacje na temat ilość dawek w 1 fiolce, patrz punkt 6.5.

 

 

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

pozwolenia

 

 

 

 

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań

 

 

 

 

Płynna komponenta (DTPw-HBV) zawierająca toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, składnik

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

krztuścowy (pełnokomórkowy), antygen wirusa zapalenia wątroby typu B jest białą, mętna zawiesiną.

Liofilizowana komponenta Haemophilus influenzae typu b (Hib) ma postać białego proszku.

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

 

 

 

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1Wskazania do stosowania

leczniczy

bez

Szczepionka Quintanrix jest wskazana do szczepienia pierwotnego niemowląt (w pierwszym roku

życia) przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b oraz do szczepienia uzupełniającego dzieci w drugim roku życia.

Stosowanie szczepionki Quintanrix powinno być zgodne z lokalnie obowiązującymi zaleceniami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

ProduktDawkowanie

Szczepienie pierwotne:

Sposób podawania
Szczepienie uzupełniające:

Schemat szczepienia pierwotnego składa się z trzech dawek po 0,5 ml podanych w odstępach, co

obrotu

 

najmniej 4 tygodni w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia, zgodnie z lokalnymi zaleceniami.

Pierwsza dawka może być podana w szóstym tygodniu życia. W badaniach klinicznych oceniano następujące schematy: 2-4-6 miesiąc życia, 3-4-5 miesiąc życia oraz 6-10-14 tydzień życia. Schemat 3-5-12 miesiąc życia nie był oceniany.

 

 

do

Quinanrix może być podany dzieciom, które po urodzeniu otrzymały szczepionkę przeciwko WZW

typu B.

dopuszczenie

 

 

 

W przypadku dzieci urodzonych przez matki zakażone wirusem zapalenia wątroby typu B,

 

postępowanie immunoprofilaktyczne przeciwko WZW typu B nie powinno być modyfikowane. W takiej sytuacji wymagane może być podanie dodatkowej dawki szczepionki przeciwko WZW typu B zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Po zakończeniu cyklu szczepienia pierwotnego dawka uzupełniająca powinna zostać podana najlepiej przed ukończeniem drugiego roku życia. Szczepienie uzupełniające powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

Quintanrix może być zastosowany w celu wzmocnienia odpowiedzi na antygeny DTP, HBV i Hib, pod warunkiem, że skład szczepionki odpowiada oficjalnym zaleceniom dotyczącym szczepienia

 

pozwolenia

 

uzupełniającego. Dawka uzupełniająca powinna zostać podana najlepiej,na

co najmniej 6 miesięcy po

ostatniej dawce szczepienia pierwotnego.

 

 

Szczepionka Quintanrix powinna być podawana głęboko domięśniowo, najlepiej w przednio-boczną część uda.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Szczepionka Quintanrix jest przeciwwskazana u dzieci ze stwierdzoną encefalopatią o nieznanej

etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej komponentę krztuścową.

U tych dzieci należy kontynuować szczepienie szczepionkami przeciwko błonicy, tężcowi,

 

nego

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i Hib.

ż

 

Tak jak w przypadku innych szczepionek, u dzieci w okresie ostrych i ciężkich chorób gorączkowych

 

wa

podanie szczepionki Quintanrix powinno być odroczone. Łagodna infekcja, jak na przykład

przeziębienie, nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

bez

 

4.4 Specjalneleczniczyostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i ryzyka wystąpienia działań niepożądanych).

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku rzadko występującej

po szczepieniu reakcji anafilaktycznej. Dzieci szczepione powinny pozostawać pod opieką medyczną

Produktprzez okres, co najmniej 30 minut.

Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej ze szczepieniem szczepionką Quintanrix, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnych dawek szczepionki zawierającej składnik krztuścowy:

Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni.

obrotu

Gorączka ≥ 40,0ºC w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek,

możliwy do zidentyfikowania czynnik.

 

Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotoniczno – hiporeaktywny) w ciągu 48

 

godzin.

 

Nieustanny płacz trwający ≥ 3 godzin, pojawiający się w ciągu 48 godzin.

 

 

 

do

W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne

korzyści mogą przeważyć ryzyko.

dopuszczenie

 

 

 

Szczepionka Quintanrix powinna być ostrożnie stosowana u osób z trombocytopenią lub zaburzeniami

krzepnięcia, ponieważ po podaniu domięśniowym szczepionki może u nich wystąpić krwawienie. Zaleca się zastosowanie cienkiej igły i mocnego ucisku w miejscu wstrzyknięcia (bez rozmasowywania) przez co najmniej 2 minuty po podaniu.

Quintanrix w żadnym przypadku nie powinien być podawany dożylnie.

Szczepionka nie ochroni przed zakażeniem powodowanym innymi czynnikami wywołującymi zapalenie wątroby takimi jak wirusy zapalenia wątroby typu A, typu C czy typu E.

Komponenta Hib szczepionki nie chroni przed chorobami wywoływanymi przez serotypy otoczkowe inne niż Haemophilus influenzae typ b, ani przed zapaleniem opon mózgowych wywołanym przez inne drobnoustroje.

na

Drgawki gorączkowe w wywiadzie oraz drgawki lub zespół nagłej śmierci niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS) zgłaszane w wywiadzie rodzinnym nie stanowią przeciwwskazania do szczepienia. Zaszczepieni pacjenci, z drgawkami gorączkowymi w wywiadzie, powinni być dokładnie

obserwowani, ponieważ takie objawy niepożądane mogą pojawić się w ciągu 2-3 dni po szczepieniu.

 

pozwolenia

Zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania. Jednakże u pacjentów z zaburzeniami

odporności może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

W związku z tym, że polisacharydowy antygen otoczkowy wydalany jest z moczem, wynik testu

nego

 

wykrywającego ten antygen w moczu może być dodatni w ciągu 1-2 tygodni po podaniu szczepionki.

W tym okresie, w celu potwierdzenia infekcji wywołanej przez Haemophilus influenzae typ b, należy przeprowadzić inne badania.

 

ż

Leczenie przeciwgorączkowe powinno być zastosowane zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

wa

 

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności

oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo

odraczać.

bez

niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści

wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go

4.5 Interakcjeleczniczyz innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Podczas szczepień pediatrycznych jest często praktykowane jednoczasowe podawanie różnych szczepionek w postaci wstrzyknięć w różne miejsca ciała.

Ograniczone dane wskazują, że nie ma interferencji z odpowiedzią immunologiczną na antygeny odry, Produktantygen Bacille-Calmette-Guérin (BCG), wystąpienie interferencji nie jest spodziewane.

świnki, różyczki (MMR) i OPV. Pomimo, braku danych dotyczących odpowiedzi immunologicznej na

Tak jak w przypadku innych szczepień, u pacjentów z zaburzeniami odporności lub otrzymujących leki immunosupresyjne może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

4.6 Ciąża i laktacja

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

obrotu

mechanicznych w ruchu

 

 

 

 

 

do

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Działania niepożądane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania kliniczne objęły około 1340 zdrowych dzieci od 6 tygodnia życia, którym podawano

 

szczepionkę Quintanrix w cyklu szczepienia pierwotnego.

 

 

 

 

W badaniach tych najczęściej zgłaszanymi objawami po podaniu szczepionki były ból w miejscu

 

podania, gorączka (mierzona pod pachą ≥ 37,5 oC; mierzona w odbytnicy ≥ 38oC) i drażliwość,

 

obserwowane po podaniu około 50% wszystkich dawek.

 

dopuszczenie

 

 

Działania niepożądane wymienione są poniżej.

na

 

 

 

 

 

Częstości występowania są podane jako:

 

 

 

 

Bardzo często:

 

 

(>1/10)

 

 

 

 

 

Często:

 

 

(>1/100, <1/10)

 

 

 

 

Niezbyt często:

 

 

(>1/1 000, <1/100)

 

 

 

 

Rzadko:

 

 

(>1/10 000, <1/1 000 )

 

 

 

 

Bardzo rzadko:

 

 

(<1/10 000 ), w tym pojedyncze zgłoszenia

 

 

Zaburzenia psychiczne:

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

bardzo często: drażliwość

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia układu nerwowego:

 

 

 

 

 

 

 

bardzo często: senność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rzadko: zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotonii – hiporeaktywności), drgawki

 

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

 

 

 

 

rzadko: zapalenie oskrzeli, kaszel

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

 

 

 

 

 

 

 

bardzo często: utrata apetytu

wa

 

 

 

 

 

 

 

rzadko: wymioty

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczepionka Quintanrix nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych, dlatego nie ma informacji na temat bezpieczeństwa szczepionki podczas stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią.

bardzo często: ból, zaczerwienienie i obrzęk, gorączka (mierzona pod pachą ≥ 37,5 C; mierzona w odbytnicy ≥ 38oC)

Zaburzenialeczniczyogólne i stany w miejscu podania:o

często: stwardnienie, gorączka (mierzona pod pachą >39oC; mierzona w odbytnicy >39,5oC)

Szczepionkę Quintanrix podano jako dawkę uzupełniającą 435 dzieciom w drugim roku życia. Tak jak w przypadku innych szczepionek, podanie dawki uzupełniającej jest potencjalnie związane ze

wzrostem częstości występowania łagodnych objawów niepożądanych takich jak gorączka i odczyny

Produktmiejscowe.

Działania niepożądane zgłaszane po szczepieniu uzupełniającym wymienione są poniżej.

Zaburzenia psychiczne: bardzo często: drażliwość

Zaburzenia układu nerwowego: bardzo często: senność

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

 

obrotu

bardzo często: utrata apetytu

 

 

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

 

 

bardzo często: ból, zaczerwienienie i obrzęk, gorączka (mierzona pod pachą ≥ 37,5 oC; mierzonado

w

odbytnicy ≥ 38oC)

 

 

często: gorączka (mierzona pod pachą >39oC; mierzona w odbytnicy >39,5oC)

 

niezbyt często: stwardnienie

dopuszczenie

 

 

 

Reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny i pokrzywka po podaniu szczepionek zawierających składniki DTP, HBV oraz Hib, zgłaszane były bardzo rzadko.

Podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu innych szczepionek zawierających komponentę wirusowego zapalenia wątroby typu B bardzo rzadko odnotowano wystąpienie reakcji przypominających chorobę posurowiczą oraz trombocytopenii (małopłytkowości).

Ten produkt leczniczy zawiera tiomersal (organiczny związek rtęci) jako środek konserwujący, co może powodować reakcje uczuleniowe (patrz punkt 4.3).

na

Bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28. tygodnia ciąży) (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: skojarzona szczepionkapozwoleniabakteryjno-wirusowa, kod ATC: J07CA10.

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Odpowiedź immunologiczna po trzech dawkach szczepienia pierwotnego oceniana była w pięciu

 

 

 

nego

badaniach klinicznych: u 297 niemowląt szczepionych w 6, 10 i 14 tygodniu życia, u 685 niemowląt

 

 

ż

 

szczepionych w 2, 4 i 6 miesiącu życia oraz u 107 niemowląt szczepionych w 3, 4 i 5 miesiącu życia.

Wyniki uzyskane w różnych badaniach wykazują, że po miesiącu od zakończenia szczepienia

 

wa

 

 

pierwotnego 95,5% i 99,9% osób posiada przeciwciała przeciwko odpowiednio błonicy i tężcowi o

mianie ≥ 0,1 j.m./ml. W tym samym czasie odsetek niemowląt z mianami przeciwciał anty-PRP

0,15 g/ml wynosił > 99%,beza odsetek z mianami przeciwciał anty-HBs ≥ 10 mj.m./ml wynosił 97,3%.

przeciwciał przed szczepieniem <15 j. ELISA/ml) lub osiągnięcie miana przeciwciał po szczepieniu przynajmniej równego poziomowi u pacjentów seropozytywnych przed szczepieniem, w związku z obecnością przeciwciał matczynych.

U ponadleczniczy99% pacjentów stwierdzono odpowiedź na komponentę krztuścową szczepionki, zdefiniowaną jako pojawienie się przeciwciał u pacjentów uprzednio seronegatywnych (miano

Współczynnik seroprotekcji i odpowiedź poszczepienna były podobne w przypadku trzech zastosowanych schematów szczepienia z wyjątkiem przeciwciał anty-HBs. Współczynnik seroprotekcji dla przeciwciał anty–HBs (≥ 10 mj.m./ml) obserwowany w schemacie 6, 10 i 14 tydzień były niższy, co uwidoczniono w tabeli poniżej, ale wobec małej liczebności grupy badanej, różnica ta wydaje się być nieistotna klinicznie:

 

schemat 2, 4, 6 miesiąc

schemat 3, 4, 5 miesiąc

schemat 6, 10, 14 tydzień

Produkt

N = 672

N = 107

N = 97

3 lata.
Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

98,9%

95,3%

92,8%

obrotu

 

 

 

 

 

 

Istnieje ograniczona liczba informacji na temat utrzymywania się odpowiedzi immunologicznej po

 

 

do

 

 

szczepieniu pierwotnym szczepionką Quitnanrix, jak również na temat immunogenności dawek

 

 

uzupełniających. Wyniki badania pilotażowego wykazały, że w grupie 63 niemowląt szczepionych

według schematu pierwotnego w 6, 10 i 14 tygodniu życia ponad 80% posiada przeciwciała przeciwko błonicy, tężcowi, antygenowi HBs i PRP na poziomie uznanym za ochronny.dopuszczenieCzterdzieści jeden

procent posiada przeciwciała przeciw krztuścowi. Dane uzyskane z badań klinicznych wykazują, że szczepionka Quintanrix podana jako dawka uzupełniająca w drugim roku życia wywołuje ponad 10- krotny wzrost średniego miana przeciwciał w stosunku do wszystkich składników szczepionki.

Należy oczekiwać, że szczepienie szczepionką Quintanrix chroni także przed wirusowym zapaleniem wątroby typu D (wywołanym przez czynnik delta), ponieważ wirusowe zapalenie wątroby typu D nie występuje bez współistniejącego WZW typu B.

5.2Właściwości farmakokinetyczne

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

 

 

 

 

 

 

na

Przedkliniczne badania bezpieczeństwa ze szczepionką nie były przeprowadzone.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

pozwolenia

 

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

 

Liofilizowana komponenta Hib:

 

 

 

Laktoza

 

 

nego

 

Płynna komponenta DTPw-HBV:

 

 

 

 

 

Tiomersal

 

 

 

 

Sodu chlorek

 

ż

 

 

Woda do wstrzykiwań.

wa

 

 

 

 

 

 

Adiuwanty, patrz punkt 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

 

 

Ponieważ nie wykonywanobezbadań dotyczących zgodności, rozpuszczonej szczepionki Quintanrix nie

6.3 Okres trwałości

wolno mieszaleczniczyć z innymi produktami leczniczymi.

Zaleca się zużyć natychmiast po rozpuszczeniu. Jakkolwiek szczepionka po rozpuszczeniu zachowuje

trwałość do 8 godzin w temperaturze 25oC.

Produkt6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

 

obrotu

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

 

Proszek w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (butylowym) zawierającej 2 dawki.

do

1 ml zawiesiny w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (butylowym) zawierającej 2 dawki.

 

Rodzaje opakowań:

 

-

wielkość opakowania: 1 fiolka z proszkiem i 1 fiolka z zawiesiną

 

-

wielkość opakowania: 100 fiolek z proszkiem i 100 fiolek z zawiesiną

 

 

Proszek w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (butylowym) zawierającej 10 dawek.

 

 

5 ml zawiesiny w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (butylowym) zawierającej 10 dawek.

 

 

Wielkość opakowania: 50 fiolek z proszkiem i 50 fiolek z zawiesiną

 

 

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

 

 

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

W trakcie przechowywania w komponencie DTPw-HBV może powstać biały osad i przezroczysty

dopuszczenie

płyn powyżej. Jest to prawidłowe i nie zmniejsza działania szczepionki.

 

Komponentę DTPw-HBV należy wstrząsnąć w celu uzyskania jednorodnej,na

mętnej, białej zawiesiny i

obejrzeć pod kątem ewentualnej obecności ciał obcych i/lub zmian fizycznych. Wszelkie resztki

niewykorzystanej szczepionki lub jej odpady nalepozwoleniaży usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. szczepionki. Po rozpuszczeniu szczepionka powinna być podana natychmiast.

Szczepionkę należy przygotować poprzez nabranie do strzykawki całej objętości fiolki zawierającej

zawiesinę DTPw-HBV i dodanie jej do fiolki zawierającej proszek Hib. Po dodaniu zawiesiny DTPw-

HBV do proszku Hib, należy wstrząsać fiolką aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Przygotowana szczepionka ma postać jednolitej, mętnej, białej zawiesiny.

Należy usunąć i zniszczyć igłę używaną do rozpuszczenia i zastąpić ją drugą igłą do podania

 

 

 

 

 

nego

W czasie korzystania z fiolki wielodawkowej, każdą pojedynczą dawkę - 0,5 ml przygotowanej do

wstrzyknięcia zawiesiny należy pobrać przy użyciu jałowej igły i strzykawki. Tak jak w przypadku

 

 

 

 

ż

 

innych szczepionek, podczas pobierania szczepionki należy zachować warunki aseptyczne i

 

 

 

wa

 

 

przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające zanieczyszczeniu zawartości.

7.

 

bez

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/04/301/004leczniczy

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

 

Rue de l’Institut 89

 

 

 

 

B-1330 Rixensart, Belgia

 

 

 

8.

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/04/301/003

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

EU/1/04/301/005

 

 

 

 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17/02/2005

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

 

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

wa

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę