Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Ulotka dla pacjenta - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaTekturna
Kod ATCC09XA02
Substancjaaliskiren
ProducentNovartis Europharm Ltd.

 

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

 

 

 

Tekturna 150 mg tabletki powlekane

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

 

 

 

 

-

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 

 

-

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

 

obrotu

 

informacja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż

 

 

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

 

 

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

 

 

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

do

 

 

 

 

Spis treści ulotki:

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

1.

Co to jest lek Tekturna i w jakim celu się go stosuje

 

 

 

 

2.

Informacje ważne przed zażyciem leku Tekturna

 

 

 

 

3.

Jak zażywać lek Tekturna

 

 

 

 

 

4.

Możliwe działania niepożądane

 

 

 

 

 

5.

Jak przechowywać lek Tekturna

 

 

 

 

 

6.

Inne informacje

 

na

 

 

 

obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

pozwolenia

 

 

 

1.

CO TO JEST LEK TEKTURNA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

 

 

Tekturna należy do nowej grupy leków zwanych inhibit rami reniny. Tekturna pomaga obniżyć wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Inhibitory reniny zmniejszają ilość angiotensyny II wytwarzanej przez organizm. Angiotensyna II powoduje zwężenie naczyń, co zwiększa ciśnienie tętnicze krwi.

Zmniejszenie ilości angiotensyny II powoduje r zszerzenie naczyń krwionośnych, a w konsekwencji

 

 

 

 

nego

 

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Jeśli stan taki utrzymuje się przez

 

 

 

ż

 

dłuższy czas, może dojść do uszkodze ia naczyń krwionośnych mózgu, serca i nerek, co może

 

 

 

wa

 

 

doprowadzić do udaru, niewydolności serca, zawału serca lub niewydolności nerek. Obniżenie

 

ciśnienia tętniczego krwi do pra idłowych wartości zmniejsza ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

 

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU TEKTURNA

 

 

bez

 

 

 

Kiedy nie zażywać leku Tekturna

 

-

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na aliskiren lub którykolwiek z

 

 

leczniczyzwrócić się o poradę do lekarza.

 

 

po ostałych składników leku Tekturna; jeśli pacjent uważa, że może być uczulony, powinien

Produkt

-

jeśli u pacjenta występował obrzęk naczynioruchowy (trudności w oddychaniu, lub przełykaniu,

 

zapobieżenia odrzucenia narządu lub w innych stanach, np. reumatoidalnym zapaleniu stawów

 

 

lub obrzęk twarzy, rąk i stóp, powiek, warg i (lub) języka) w czasie przyjmowania aliskirenu.

 

-

w czasie ostatnich 6 miesięcy ciąży lub jeśli pacjentka karmi piersią, patrz punkt Ciąża i

 

 

karmienie piersią.

 

 

 

-

jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę (lek stosowany w przypadku przeszczepów w celu

lub atopowym zapaleniu skóry) lub werapamil (lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, leczeniu zaburzeń rytmu serca lub w leczeniu dusznicy bolesnej) lub chinidynę (lek stosowany w celu leczenia zaburzeń rytmu serca).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tekturna

-jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne (leki zwiększające ilość wytwarzanego moczu).

-jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

-jeśli u pacjenta występuje obrzęk naczynioruchowy (trudności w oddychaniu, lub przełykaniu, lub obrzęk twarzy, rąk i stóp, powiek, warg i (lub) języka).

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, należy poinformować o tym lekarza przed zażyciem leku Tekturna.

Nie zaleca się stosowania leku Tekturna u dzieci i młodzieży.

 

 

obrotu

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych.

Zażywanie leku Tekturna z innymi lekami

 

 

 

 

 

 

 

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

 

wydawane są bez recepty.

 

 

do

 

 

 

 

 

Lekarz prowadzący może być zmuszony do zmiany dawki i (lub) zastosowania innych środków

 

ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 

 

-

leki, które zwiększają ilość potasu we krwi, w tym leki moczopędne o czędzające potas,

 

 

suplementy potasu,

 

 

 

 

-

furosemid, lek należący do grupy leków moczopędnych, stosowany w celu zwiększenia ilości

 

wytwarzanego moczu,

 

dopuszczenie

 

 

-

ketokonazol, lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych,

 

 

-

określony rodzaj środkówleków przeciwbólowych nazywa ych niesteroidowymi środkami

 

 

lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

na

 

 

 

Zażywanie leku Tekturna z jedzeniem i piciem

 

 

 

 

Lek Tekturna należy zażywać raz na dobę z lekkim p

siłkiem, najlepiej codziennie o tej samej porze.

Nie należy przyjmować leku Tekturna razem z sokiem grejpfrutowym.

 

 

Ciąża i karmienie piersiąpozwolenia

 

 

 

nego

 

 

ż

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 

 

wa

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Pacjenci mogą odczuwać zawroty głowy, które mogą zaburzać zdolność koncentracji. Przed

przystąpieniem do prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub wykonywania innych czynności

 

bez

 

 

wymagających koncentracji uwagi należy upewnić się, że zna się swoją reakcję na działanie leku

Tekturna.

 

 

 

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK TEKTURNA

leczniczy

 

 

 

ProduktWielu z nich czuje się zupełnie normalnie. Ważne jest, by przyjmować ten lek dokładnie według

Nie należy przyjmować leku Tekturna w ciąży. W przypadku podejrzenia ciąży lub planowania ciąży należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Tekturna.

Lek Tekturna należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi zazwyczaj nie zauważają żadnych objawów choroby.

wskazówek lekarza, aby uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko wystapienia działań niepożądanych. Należy zgłaszać się na umówione wizyty lekarskie, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Tekturna wynosi jedną tabletkę o mocy 150 mg raz na dobę.

Lekarz może przepisać większą dawkę leku, jedną tabletkę o mocy 300 mg raz na dobę, w zależności od reakcji na leczenie. Lekarz może przepisać lek Tekturna razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi.

Sposób podawania

Zaleca się zażywać tabletki popijając niewielką ilością wody. Pacjent powinien zażywać lek Tekturna raz na dobę z lekkim posiłkiem, najlepiej codziennie o tej samej porze. Nie należy przyjmować leku Tekturna razem z sokiem grejpfrutowym.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Tekturna, powinien przyjąć ją natychmiast, gdy sobie przypomni, a następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy po prostu przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Tekturna

 

 

obrotu

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek leku Tekturna, należy natychmiast

 

skonsultować się z lekarzem. Pacjent może wymagać pomocy medycznej.

do

 

 

Pominięcie zażycia leku Tekturna

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

4.MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Tekturna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

na

 

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): biegu ka.

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacj ntów): wysypka skórna.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów): obrzęk naczynioruchowy (trudności w

oddychaniu, przełykaniu lub obrzęk twarzy, rąk i stóp, powiek, warg i /(lub) języka).

Nieznana (częstość nie może być określona na p dstawie dostępnych danych): choroby nerek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepopozwoleniażądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

 

 

 

 

nego

5.

 

 

ż

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TEKTURNA

 

 

 

wa

 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

bez

 

 

Nie stosować leku Tekturna po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

 

leczniczy

 

 

 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.

INNE INFORMACJE

 

Produkt

żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Co zawiera Tekturna

 

 

-

Substancją czynną leku jest aliskiren (w postaci hemifumaranu) 150 mg.

-

Inne składniki leku to krospowidon, hypromeloza, magnezu stearynian, makrogol, celuloza

 

mikrokrystaliczna, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, tytanu dwutlenek (E 171),

Jak wygląda Tekturna i co zawiera opakowanie

Tekturna 150 mg tabletki powlekane ma postać jasnoróżowych, dwuwypukłych, okrągłych tabletek z oznaczeniem „IL” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie.

Lek Tekturna jest dostępny w opakowaniach zawierających 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 lub 280 tabletek. Opakowania zawierające 84 (3x28), 98 (2x49) lub 280 (20x14) tabletek stanowią opakowania zbiorcze. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą być dostępne w danym kraju.

Podmiot odpowiedzialny

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

obrotu

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Wielka Brytania

 

 

 

 

 

 

Wytwórca

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

 

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

 

 

 

Włochy

 

 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przed tawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

 

 

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

 

Novartis Pharma N.V.

 

 

 

Novartis Pharma GmbHdopuszczenie

 

 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

 

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

 

 

България

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

Magyarország

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

 

 

Тел.: +359 2 489 98 28

 

 

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

 

Česká republika

 

 

 

 

Malta

 

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tel: +420 225 775 111

 

 

nego

pozwoleniaTel: +356 2298 3217

 

 

Danmark

 

 

 

Nederland

 

 

Novartis Healthcare A/S

 

 

Novartis Pharma B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 39 16 84 00

 

 

ż

Tel: +31 26 37 82 111

 

 

 

wa

 

 

 

Deutschland

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Gm H

 

 

 

Novartis Norge AS

 

 

Tel: +49 911 273 0

bez

 

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

 

 

 

 

Österreich

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tel: +372 60 62 400

 

 

 

 

Tel: +43 1 86 6570

 

 

Ελλάδαleczniczy

 

 

 

 

Polska

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

 

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

 

 

Tel.: +48 22 550 8888

 

 

España

 

 

 

 

Portugal

 

 

ProduktNovartis Farmacéutica, S.A.

 

 

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

 

Tel: +34 93 306 42 00

 

 

 

Tel: +351 21 000 8600

 

 

France

 

 

 

 

România

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

 

 

Tel: +40 21 31299 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ Τηλ: +357 22 690 690

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Data zatwierdzenia ulotki:

 

 

 

 

nego

 

 

 

ż

 

 

bez

wa

 

 

leczniczy

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Sverige

Novartis Sverige AB

United Kingdom

Tel: +46 8 732 32dopuszczenie00

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

pozwolenia

na

 

do

obrotu

 

 

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

 

 

 

Tekturna 300 mg tabletki powlekane

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

 

 

 

 

-

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 

 

-

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

 

obrotu

 

informacja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż

 

 

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

 

 

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

 

 

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

do

 

 

 

 

Spis treści ulotki:

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

1.

Co to jest lek Tekturna i w jakim celu się go stosuje

 

 

 

 

2.

Informacje ważne przed zażyciem leku Tekturna

 

 

 

 

3.

Jak zażywać lek Tekturna

 

 

 

 

 

4.

Możliwe działania niepożądane

 

 

 

 

 

5.

Jak przechowywać lek Tekturna

 

 

 

 

 

6.

Inne informacje

 

na

 

 

 

obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

pozwolenia

 

 

 

1.

CO TO JEST LEK TEKTURNA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

 

 

Tekturna należy do nowej grupy leków zwanych inhibit rami reniny. Tekturna pomaga obniżyć wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Inhibitory reniny zmniejszają ilość angiotensyny II wytwarzanej przez organizm. Angiotensyna II powoduje zwężenie naczyń, co zwiększa ciśnienie tętnicze krwi.

Zmniejszenie ilości angiotensyny II powoduje r zszerzenie naczyń krwionośnych, a w konsekwencji

 

 

 

 

nego

 

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Jeśli stan taki utrzymuje się przez

 

 

 

ż

 

dłuższy czas, może dojść do uszkodze ia naczyń krwionośnych mózgu, serca i nerek, co może

 

 

 

wa

 

 

doprowadzić do udaru, niewydolności serca, zawału serca lub niewydolności nerek. Obniżenie

 

ciśnienia tętniczego krwi do pra idłowych wartości zmniejsza ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

 

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU TEKTURNA

 

 

bez

 

 

 

Kiedy nie zażywać leku Tekturna

 

-

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na aliskiren lub którykolwiek z

 

 

leczniczyzwrócić się o poradę do lekarza.

 

 

po ostałych składników leku Tekturna; jeśli pacjent uważa, że może być uczulony, powinien

Produkt

-

jeśli u pacjenta występował obrzęk naczynioruchowy (trudności w oddychaniu lub przełykaniu,

 

zapobieżenia odrzucenia narządu lub w innych stanach, np. reumatoidalnym zapaleniu stawów

 

 

lub obrzęk twarzy, rąk i stóp, powiek, warg i (lub) języka) w czasie przyjmowania aliskirenu.

 

-

w czasie ostatnich 6 miesięcy ciąży lub jeśli pacjentka karmi piersią, patrz punkt Ciąża i

 

 

karmienie piersią.

 

 

 

-

jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę (lek stosowany w przypadku przeszczepów w celu

lub atopowym zapaleniu skóry) lub werapamil (lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, leczeniu zaburzeń rytmu serca lub w leczeniu dusznicy bolesnej) lub chinidynę (lek stosowany w celu leczenia zaburzeń rytmu serca).

Ciąża i karmienie piersią

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tekturna

-jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne (leki zwiększające ilość wytwarzanego moczu).

-jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

-jeśli u pacjenta występuje obrzęk naczynioruchowy (trudności w oddychaniu lub przełykaniu, lub obrzęk twarzy, rąk i stóp, powiek, warg i (lub) języka).

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, należy poinformować o tym lekarza przed zażyciem leku Tekturna.

Nie zaleca się stosowania leku Tekturna u dzieci i młodzieży.

 

 

obrotu

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych.

Zażywanie leku Tekturna z innymi lekami

 

 

 

 

 

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

 

wydawane są bez recepty.

 

do

 

 

 

 

Lekarz prowadzący może być zmuszony do zmiany dawki i (lub) zastosowania innych środków

 

ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 

 

-

leki, które zwiększają ilość potasu we krwi, w tym leki moczopędne o czędzające potas,

 

 

suplementy potasu,

 

 

 

-

furosemid, lek należący do grupy leków moczopędnych, stosowany w celu zwiększenia ilości

 

wytwarzanego moczu,

 

 

 

-

ketokonazol, lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych, dopuszczenie

 

 

-

określony rodzaj leków przeciwbólowych nazywanych

iesteroidowymi lekami

 

 

 

przeciwzapalnymi (NLPZ).

na

 

 

Nie należy przyjmować leku Tekturna w ciążpozwoleniay. W przypadku podejrzenia ciąży lub planowania ciąży

Zażywanie leku Tekturna z jedzeniem i piciem

Lek Tekturna należy zażywać raz na dobę z lekkim p siłkiem, najlepiej codziennie o tej samej porze. Nie należy przyjmować leku Tekturna razem z sokiem grejpfrutowym.

 

 

 

 

nego

należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku

Tekturna.

 

ż

 

 

 

 

 

 

wa

 

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 

 

bez

 

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Pacjenci mogą odczuwać zawroty głowy, które mogą zaburzać zdolność koncentracji. Przed

przystąpieniem do prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub wykonywania innych czynności

 

leczniczy

 

 

 

wymagających koncentracji uwagi należy upewnić się, że zna się swoją reakcję na działanie leku

Tekturna.

 

 

 

3.

JAK ZAŻYWAĆ LEK TEKTURNA

ProduktWielu z nich czuje się zupełnie normalnie. Ważne jest, by przyjmować ten lek dokładnie według

Lek Tekturna należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi zazwyczaj nie zauważają żadnych objawów choroby.

wskazówek lekarza, aby uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko wystapienia działań niepożądanych. Należy zgłaszać się na umówione wizyty lekarskie, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Tekturna wynosi jedną tabletkę o mocy 150 mg raz na dobę.

Lekarz może przepisać większą dawkę leku, jedną tabletkę o mocy 300 mg raz na dobę, w zależności od reakcji na leczenie. Lekarz może przepisać lek Tekturna razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi.

Sposób podawania

Zaleca się zażywać tabletki popijając niewielką ilością wody. Pacjent powinien zażywać lek Tekturna raz na dobę z lekkim posiłkiem, najlepiej codziennie o tej samej porze. Nie należy przyjmować leku Tekturna razem z sokiem grejpfrutowym.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Tekturna, powinien przyjąć ją natychmiast, gdy sobie przypomni, a następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy po prostu przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Tekturna

 

 

obrotu

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek leku Tekturna, należy natychmiast

 

skonsultować się z lekarzem. Pacjent może wymagać pomocy medycznej.

do

 

 

Pominięcie zażycia leku Tekturna

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Tekturna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

na

 

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): biegu ka.

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacj ntów): wysypka skórna.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów): obrzęk naczynioruchowy (trudności w

oddychaniu, przełykaniu lub obrzęk twarzy, rąk i stóp, powiek, warg i (lub) języka).

Nieznana (częstość nie może być określona na p dstawie dostępnych danych): choroby nerek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepopozwoleniażądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

 

 

 

 

nego

5.

 

 

ż

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TEKTURNA

 

 

 

wa

 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

bez

 

 

Nie stosować leku Tekturna po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

 

leczniczy

 

 

 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.

INNE INFORMACJE

 

Produkt

żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Co zawiera Tekturna

 

 

-

Substancją czynną leku jest aliskiren (w postaci hemifumaranu) 300 mg.

-

Inne składniki leku to krospowidon, hypromeloza, magnezu stearynian, makrogol, celuloza

 

mikrokrystaliczna, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, tytanu dwutlenek (E 171),

Jak wygląda Tekturna i co zawiera opakowanie

Tekturna 300 mg tabletki powlekane ma postać jasnoczerwonych, dwuwypukłych, owalnych tabletek z oznaczeniem „IU” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie.

Lek Tekturna jest dostępny w opakowaniach zawierających 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 lub 280 tabletek. Opakowania zawierające 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) lub 280 (20x14) tabletek

stanowią opakowania zbiorcze. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą być dostępne w danym kraju.

Podmiot odpowiedzialny

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

obrotu

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Wielka Brytania

 

 

 

 

 

 

Wytwórca

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

 

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

 

 

 

Włochy

 

 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przed tawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

 

 

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

 

Novartis Pharma N.V.

 

 

 

Novartis Pharma GmbHdopuszczenie

 

 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

 

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

 

 

България

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

Magyarország

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

 

 

Тел.: +359 2 489 98 28

 

 

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

 

Česká republika

 

 

 

 

Malta

 

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tel: +420 225 775 111

 

 

nego

pozwoleniaTel: +356 2298 3217

 

 

Danmark

 

 

 

Nederland

 

 

Novartis Healthcare A/S

 

 

Novartis Pharma B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 39 16 84 00

 

 

ż

Tel: +31 26 37 82 111

 

 

 

wa

 

 

 

Deutschland

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Gm H

 

 

 

Novartis Norge AS

 

 

Tel: +49 911 273 0

bez

 

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

 

 

 

 

Österreich

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tel: +372 60 62 400

 

 

 

 

Tel: +43 1 86 6570

 

 

Ελλάδαleczniczy

 

 

 

 

Polska

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

 

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

 

 

Tel.: +48 22 550 8888

 

 

España

 

 

 

 

Portugal

 

 

ProduktNovartis Farmacéutica, S.A.

 

 

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

 

Tel: +34 93 306 42 00

 

 

 

Tel: +351 21 000 8600

 

 

France

 

 

 

 

România

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

 

 

Tel: +40 21 31299 01

 

 

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ Τηλ: +357 22 690 690

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Data zatwierdzenia ulotki:

 

 

 

 

nego

 

 

 

ż

 

 

bez

wa

 

 

leczniczy

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Sverige

Novartis Sverige AB

United Kingdom

Tel: +46 8 732 32dopuszczenie00

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

pozwolenia

na

 

do

obrotu

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę