Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – Ulotka dla pacjenta - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaUcedane
Kod ATCA16AA05
Substancjacarglumic acid
ProducentLucane Pharma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ucedane 200 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Kwas kargluminowy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją przeczytać ponownie.

-W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest lek Ucedane i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ucedane

3.Jak stosować lek Ucedane

4.Możliwe działania niepożądane

5 Jak przechowywać lek Ucedane

6.Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Ucedane i w jakim celu się go stosuje

Lek Ucedane może ułatwić usuwanie nadmiernej ilości amoniaku z osocza (podwyższone stężenie amoniaku we krwi). Amoniak jest szczególnie toksyczny dla mózgu i w ciężkich przypadkach wywołuje zaburzenia świadomości oraz śpiączkę.

Hiperamonemia może być spowodowana brakiem specyficznego, występującego w wątrobie enzymu, syntazy N-acetyloglutaminianowej. Pacjenci, u których występuje to rzadkie zaburzenie, nie są w stanie wydalać produktu przemiany azotu, który ulega nagromadzeniu po spożyciu białka.

Choroba utrzymuje się przez całe życie pacjenta i z tego powodu także leczenie jest potrzebne przez całe życie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ucedane

Kiedy nie stosować leku Ucedane:

-jeśli pacjent ma uczulenie na kwas kargluminowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ucedane należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie lekiem Ucedane powinno być rozpoczynane pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu zaburzeń metabolicznych.

Przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia, lekarz prowadzący oceni indywidualną reakcję organizmu pacjenta na działanie kwasu karglumiowego.

Konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki leku w celu utrzymania prawidłowego stężenia amoniaku w osoczu.

Lekarz prowadzący może przepisać zażywanie argininy jako leku uzupełniającego, lub zalecić ograniczenie zawartości białka w diecie.

Lekarz może regularnie badać wątrobę, nerki, serce i krew pacjenta, aby kontrolować przebieg choroby i leczenia.

Lek Ucedane a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować .

Stosowanie leku Ucedane z jedzeniem i piciem

Ucedane należy przyjmować doustnie przed posiłkiem lub przyjęciem odżywki.

Tabletki należy rozpuścić w co najmniej 5-10 ml wody. Zażywać bezpośrednio po rozpuszczeniu.

Ciąża i karmienie piersią

Wpływ leku Ucedane na przebieg ciąży i nienarodzone dziecko nie jest znany. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna poradzić się lekarza.

Przenikanie kwasu kargluminowego do mleka matki nie zostało zbadane u kobiet. Niemniej, ponieważ stwierdzono obecność kwasu kargluminowego w mleku samic szczura w okresie laktacji z potencjalnymi oddziaływaniami toksycznymi na potomstwo karmione mlekiem matki, nie należy karmić dziecka piersią w przypadku zażywania leku Ucedane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie jest znany.

3.Jak stosować lek Ucedane

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Początkowa dobowa dawka leku wynosi zazwyczaj 100 mg na kilogram masy ciała, maksymalnie do 250 mg na kilogram masy ciała (np. jeśli pacjent waży 10 kg, powinien zażyć 1 g na dobę, czyli 5 tabletek po 200 mg). W przebiegu leczenia długotrwałego dobowa dawka mieści się zazwyczaj w zakresie od 10 mg do 100 mg na kilogram masy ciała. Jeśli konieczne jest zwiększenie lub zmniejszenie dawki o 50 mg, należy zastosować inne dostępne produkty kwasu kargluminowego.

Lekarz prowadzący określi dawkę dla pacjenta odpowiednią do utrzymania prawidłowego stężenia amoniaku we krwi.

Lek Ucedane należy podawać WYŁĄCZNIE doustnie lub przez zgłębnik do żołądka (z użyciem strzykawki, jeśli jest to konieczne).

Jeśli pacjent znajduje się w stanie śpiączki hiperamonemicznej, lek Ucedane podaje się wtłaczając szybko ze strzykawki przez rurkę stosowaną do karmienia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ucedane

Należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Ucedane

Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Ucedane

Nie należy przerywać przyjmowania leku Ucedane nie informując o tym lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Często występujące działania niepożądane (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

zwiększona potliwość

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

bradykardia (zmniejszenie częstości bicia serca),

biegunka,

gorączka,

zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych),

wymioty

Nieznana częstość występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

wysypka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Ucedane

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ucedane

-Substancją czynną leku jest kwas kargluminowy.

-Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran, mannitol, kopowidon K28, krospowidon typu B.

Jak wygląda lek Ucedane i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Ucedane do sporządzania zawiesiny doustnej są białe, owalne i obustronnie wypukłe, z jedną linią podziału oraz wytłoczonym symbolem „LL”.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki dostępne są w blistrach wykonanych z Aluminium/Aluminium, pakowanych w pudełka tekturowe.

Opakowanie zawiera 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paryż

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

България

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Česká republika

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Danmark

Medical Need Europe AB Tlf: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Eesti

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750

Lietuva

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Magyarország

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Nederland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Norge

Medical Need Europe AB Tlf: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Polska

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Portugal

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ísland

Medical Need Europe AB Sími: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Κύπρος

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Latvija

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Suomi/Finland

Medical Need Europe AB Puh/Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Sverige

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

United Kingdom

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji

Leków: http://www.ema.europa.eu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę