Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Votrient (pazopanib) – Ulotka dla pacjenta - L01XE11

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaVotrient
Kod ATCL01XE11
Substancjapazopanib
ProducentNovartis Europharm Limited  

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Votrient 200 mg tabletki powlekane

Votrient 400 mg tabletki powlekane

Pazopanib

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest lek Votrient i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Votrient

3.Jak stosować lek Votrient

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Votrient

6.Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Votrient i w jakim celu się go stosuje

Votrient należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinazy białkowej. Działanie leku polega na hamowaniu aktywności białek biorących udział w rozroście i rozprzestrzenianiu się komórek raka.

Votrient jest stosowany w leczeniu:

-raka nerki zaawansowanego lub z przerzutami do innych narządów.

-określonych postaci mięsaków tkanek miękkich, rodzaj nowotworu atakującego tkankę łączną ciała. Może wystąpić w mięśniach, naczyniach krwionośnych, tkance tłuszczowej lub w innych tkankach, które wspierają, otaczają i chronią narządy wewnętrzne.

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Votrient

Kiedy nie stosować leku Votrient

-jeśli pacjent ma uczulenie na pazopanib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent uważa, że powyższe stwierdzenie go dotyczy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Votrient należy omówić z lekarzem:

-jeśli u pacjenta występuje choroba serca.

-jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby.

-jeśli pacjent miał niewydolność serca lub zawał serca.

-jeśli pacjent ma zapadnięcie płuca (odmę opłucnową) w wywiadzie.

-jeśli u pacjenta występują krwawienia, zakrzepy krwi lub zwężenie tętnic.

-jeśli u pacjenta wystąpiły choroby żołądka lub jelit, takie jak perforacja (przedziurawienie).

lub przetoka (wytworzenie nieprawidłowych połączeń pomiędzy różnymi częściami jelit). Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia tych okoliczności. Lekarz zdecyduje, czy lek Votrient jest odpowiedni dla danego pacjenta. Może być konieczne wykonanie u pacjenta dodatkowych badań w celu sprawdzenia czy serce i wątroba funkcjonują prawidłowo.

Wysokie ciśnienie krwi a stosowanie leku Votrient

Lek Votrient może powodować podwyższenie ciśnienia krwi. Przed rozpoczęciem stosowania leku Votrient i podczas leczenia u pacjenta będzie kontrolowane ciśnienie krwi. Jeśli u pacjenta wystąpi wysokie ciśnienie krwi, lekarz zastosuje leki obniżające ciśnienie.

-Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi.

Jeśli u pacjenta jest planowana operacja chirurgiczna

Lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Votrient co najmniej 7 dni przed operacją, ponieważ lek może wpływać na proces gojenia rany pooperacyjnej. Leczenie zostanie rozpoczęte ponownie po zagojeniu rany.

Stany, na które należy zwracać szczególną uwagę

Lek Votrient może spowodować nasilenie niektórych zaburzeń lub wywołać ciężkie działania niepożądane, takie jak zaburzenia pracy serca, krwawienie, choroby tarczycy. Podczas stosowania leku Votrient należy koniecznie zwrócić uwagę na pewne objawy, aby zmniejszyć ryzyko niekorzystnych działań. Patrz „Stany, na które należy zwracać szczególną uwagę” w punkcie 4.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Votrient u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Dotychczas nie stwierdzono jak działa lek w tej grupie pacjentów. Ponadto ze względów bezpieczeństwa lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Inne leki i Votrient

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o tych lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również preparatów ziołowych oraz innych leków, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Votrient lub zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych. Lek Votrient może również wpływać na działanie innych leków. Do tych leków należą:

-klarytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, ryfampicyna, telitromycyna, worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń).

-atazanawir, indynawir, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir (stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

-nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

-symwastatyna i prawdopodobnie inne statyny (stosowane w leczeniu zwiększonego cholesterolu we krwi).

-leki zmniejszające wydzielanie kwasu żołądkowego. Leki przyjmowane w celu zmniejszenia

wydzielania soku żołądkowego (np. inhibitory pompy protonowej, antagoniści receptora H2 lub leki zobojętniające) mogą wpływać na sposób przyjmowania leku Votrient. W celu uzyskania porady, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z tych leków.

Votrient z jedzeniem i piciem

Nie należy przyjmować leku Votrient z jedzeniem, ponieważ wpływa to na wchłanianie leku. Lek należy przyjmować co najmniej dwie godziny po posiłku lub jedną godzinę przed posiłkiem. Podczas leczenia lekiem Votrient nie należy pić soku grejpfrutowego, ponieważ może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania leku Votrient w czasie ciąży. Nie wiadomo jak lek Votrient wpływa na przebieg ciąży.

-Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę.

Podczas stosowania leku Votrient oraz przynajmniej przez 2 tygodnie po zakończeniu leczenia, należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji, aby nie dopuścić do zajścia w ciążę.

-Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku

Votrient.

Podczas stosowania leku Votrient nie należy karmić piersią. Nie wiadomo czy składniki leku

Votrient przenikają do mleka kobiecego. Należy porozmawiać o tym z lekarzem prowadzącym.

Mężczyźni (w tym mężczyźni po wazektomii), których partnerki są w ciąży lub są zdolne do zajścia w ciążę (w tym kobiety stosujące inne metody antykoncepcji) powinni używać prezerwatyw podczas stosunków płciowych w okresie przyjmowania leku Votrient i przez co najmniej 2 tygodnie od przyjęcia ostatniej dawki.

Leczenie lekiem Votrient może mieć wpływ na płodność. Należy porozmawiać o tym z lekarzem prowadzącym.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Votrient mogą wystąpić działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy, zmęczenie lub osłabienie albo jeśli ma obniżony poziom energii.

3.Jak stosować lek Votrient

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ile tabletek leku należy przyjmować

Zazwyczaj stosowana dawka leku Votrient to dwie tabletki 400 mg (800 mg pazopanibu) raz na dobę. Jest to maksymalna dawka dobowa. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki, jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane.

Kiedy przyjmować lek

Nie przyjmować leku Votrient z jedzeniem. Lek należy przyjmować co najmniej dwie godziny po posiłku lub jedną godzinę przed posiłkiem. Na przykład lek można przyjmować dwie godziny po śniadaniu lub jedną godzinę przed obiadem. Lek Votrient należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze.

Tabletki należy połykać w całości, jedną po drugiej, popijając wodą. Nie należy przełamywać ani kruszyć tabletek, ponieważ wpływa to na wchłanianie leku i może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Votrient

W przypadku połknięcia zbyt dużej liczby tabletek należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Jeśli to możliwe, należy pokazać opakowanie leku lub tę ulotkę.

Pominięcie przyjęcia leku Votrient

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze.

Nie należy przerywać stosowania leku Votrient bez zalecenia lekarza

Lek Votrient należy stosować tak długo, jak zalecił lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stany, na które należy zwracać szczególną uwagę

Obrzęk mózgu (zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii, który jest chorobą mózgu) Rzadko lek Votrient może powodować obrzęk mózgu, który może zagrażać życiu. Do objawów należą:

-utrata mowy

-zaburzenia widzenia

-drgawki

-dezorientacja

Należy przerwać stosowanie leku Votrient i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną w razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów lub bólu głowy z towarzyszeniem któregokolwiek z tych objawów.

Zaburzenia pracy serca

Lek Votrient może wpływać na rytm serca (wydłużenie odstępu QT), co u niektórych osób może prowadzić do zaburzeń rytmu serca zwanych Torsade de pointes, które mogą mieć ciężki przebieg. Mogą one powodować bardzo szybkie bicie serca, co może prowadzić do utraty przytomności. Ryzyko takich zaburzeń może być większe u pacjentów z chorobami serca lub w przypadku stosowania innych leków. Podczas stosowania leku Votrient pacjent będzie badany w celu wykrycia zaburzeń pracy serca.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią zmiany rytmu serca, takie jak zbyt szybkie lub zbyt wolne bicie serca.

Zapalenie płuc

Lek Votrient może w rzadkich przypadkach wywoływać zapalenie płuc, które u niektórych pacjentów może zakończyć się śmiercią. Do objawów należą skrócenie oddechu i kaszel. Podczas stosowania leku Votrient pacjent będzie badany w celu wykrycia jakichkolwiek problemów z płucami.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów.

Krwawienie

Votrient może spowodować ciężkie krwawienie z przewodu pokarmowego (z żołądka, przełyku, odbytnicy lub jelit), z płuc, nerek, jamy ustnej, pochwy lub krwawienie do mózgu, jednakże zdarza się to niezbyt często. Objawy krwawienia obejmują:

-obecność krwi w stolcu lub czarne zabarwienie stolca

-obecność krwi w moczu

-ból brzucha

-odkrztuszanie krwi / wymiotowanie krwią

Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów.

Choroby tarczycy

Lek Votrient może zmniejszyć wytwarzanie hormonów tarczycy w organizmie. Podczas stosowania u pacjenta leku Votrient lekarz będzie kontrolował ilość tych hormonów.

Niewyraźne widzenie lub zaburzenia widzenia

Votrient może spowodować oddzielenie się lub przedarcie błony znajdującej się na tylnej powierzchni oka (odwarstwienie lub przedarcie siatkówki). Może to wywołać niewyraźne widzenie lub zaburzenia widzenia.

-Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek zmiany widzenia.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u częściej niż 1 na 10 pacjentów:

-wysokie ciśnienie krwi

-biegunka

-nudności (mdłości) lub wymioty

-ból brzucha

-utrata apetytu

-zmniejszenie masy ciała

-zaburzenia smaku lub utrata smaku

-ból w jamie ustnej

-ból głowy

-ból nowotworowy

-brak energii, uczucie osłabienia lub zmęczenia

-zmiany koloru włosów

-nadmierna utrata lub przerzedzanie włosów

-odbarwienie skóry

-wysypka skórna z możliwym złuszczaniem się skóry

-zaczerwienienie i obrzęk dłoni lub podeszwy stóp

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli którykolwiek z tych objawów stanie się dokuczliwy.

Bardzo częste działanie niepożądane, które może być wykryte w badaniach krwi lub moczu

-zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-zmniejszenie stężenia albumin we krwi

-białko w moczu

-zmniejszenie liczby płytek krwi (składnik krwi umożliwiający tworzenie skrzepu)

-zmniejszenie liczby białych krwinek

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

-niestrawność, wzdęcie, wiatry

-krwawienie z nosa

-suchość w jamie ustnej lub owrzodzenia w jamie ustnej

-zakażenia

-nadmierna senność

-zaburzenia snu

-ból w klatce piersiowej, duszność, ból nóg i obrzęk nóg lub stóp. Mogą to być objawy powstania zakrzepów krwi w organizmie (zatorowość). W razie oderwania się zakrzepu, może on przemieścić się do płuc, co może być zagrażające życiu lub nawet śmiertelne.

-zmniejszenie zdolności serca do pompowania krwi do całego organizmu (zaburzenie czynności serca)

-wolne bicie serca

-krwawienia z jamy ustnej, odbytnicy lub płuc

-zawroty głowy

-niewyraźne widzenie

-uderzenia gorąca

-obrzęki twarzy, dłoni, nóg w okolicy kostek, stóp lub powiek, spowodowane nagromadzeniem płynu

-mrowienie, osłabienie lub drętwienie dłoni, rąk, nóg lub stóp

-zaburzenia skóry, zaczerwienienie, swędzenie, suchość skóry

-zaburzenia paznokci

-uczucie pieczenia, kłucia, swędzenia lub mrowienia skóry

-uczucie chłodu z towarzyszącymi dreszczami

-nadmierne pocenie się

-odwodnienie

-ból mięśni, stawów, ścięgien lub ból w klatce piersiowej, kurcze mięśni

-chrypka

-skrócenie oddechu

-kaszel

-krwioplucie

-czkawka

-zapadnięcie płuca, a powietrze zostaje uwięzione w przestrzeni pomiędzy płucem a klatką

piersiową, często wywołując duszność (odma opłucnowa)

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli którykolwiek z tych objawów stanie się dokuczliwy.

Częste działania niepożądane, które mogą być wykryte w badaniach krwi lub moczu:

-niedoczynność tarczycy

-nieprawidłowa czynność wątroby

-zwiększenie stężenia bilirubiny (substancji wytwarzanej przez wątrobę)

-zwiększenie aktywności lipazy (enzymu biorącego udział w trawieniu)

-zwiększenie stężenia kreatyniny (substancji wytwarzanej w mięśniach)

-zmiany stężenia/aktywności różnych innych substancji/enzymów we krwi. Lekarz poinformuje pacjenta o wynikach badań krwi.

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów:

-udar mózgu

-przemijające zmniejszenie dopływu krwi do mózgu (mini-udar)

-przerwanie dopływu krwi do fragmentu serca lub zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

-zakrzepy krwi, którym towarzyszy zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i komórek krwi biorących udział w krzepnięciu. Może to uszkadzać narządy takie jak mózg i nerki.

-zwiększenie liczby krwinek czerwonych

-nagłe skrócenie oddechu, zwłaszcza jeśli występuje jednocześnie z ostrym bólem w klatce piersiowej i (lub) przyspieszeniem oddechu (zatorowość płucna)

-ciężkie krwawienie z przewodu pokarmowego (z żołądka, przełyku lub jelit), nerek, pochwy lub krwawienie do mózgu

-zaburzenia rytmu serca (wydłużenie odstępu QT)

-przedziurawienie (perforacja) żołądka lub jelita

-wytworzenie nieprawidłowych połączeń pomiędzy różnymi częściami jelit (przetoka)

-nadmiernie obfite lub nieregularne krwawienia miesiączkowe

-nagłe, gwałtowne podwyższenie ciśnienia krwi

-zapalenie trzustki

-zapalenie, nieprawidłowa czynność lub uszkodzenie wątroby

-żółte zabarwienie skóry lub białek oczu (żółtaczka)

-zapalenie wyściółki jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej)

-wodnisty wyciek z nosa

-wysypki, które mogą być swędzące lub związane ze stanem zapalnym (płaskie lub wypukłe plamki lub pęcherze)

-częste wypróżnienia

-zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne

-osłabienie czucia lub wrażliwości, zwłaszcza skóry

Rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów:

-zapalenie płuc

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Votrient

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na butelce i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Votrient

Substancją czynną leku Votrient jest pazopanib (w postaci chlorowodorku). Tabletki leku Votrient dostępne są w różnych dawkach.

Votrient 200 mg: każda tabletka zawiera 200 mg pazopanibu. Votrient 400 mg: każda tabletka zawiera 400 mg pazopanibu.

Pozostałe składniki tabletek 200 mg i 400 mg to: hypromeloza, makrogol 400, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, polisorbat 80, powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), tytanu dwutlenek (E171). Tabletki 200 mg zawierają również żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Votrient i co zawiera opakowanie

Votrient 200 mg: różowe tabletki powlekane w kształcie kapsułki z napisem GS JT na jednej stronie. Tabletki są dostępne w butelkach zawierających 30 lub 90 tabletek.

Votrient 400 mg: białe tabletki powlekane w kształcie kapsułki z napisem GS UHL na jednej stronie. Tabletki są dostępne w butelkach zawierających 30 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań lub moce tabletek muszą znajdować się w obrocie w danym kraju.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Wielka Brytania.

Wytwórca

Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG 12 0DJ, Wielka Brytania.

Glaxo Wellcome, S.A., AvdaExtremadura, 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Hiszpania. Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Wielka Brytania

Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Norymberga, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Data ostatniej aktualizacji ulotki

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę