Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Rezumatul caracteristicilor produsului - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiBuccolam
Cod ATCN05CD08
Substanţămidazolam
ProducătorShire Services BVBA

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

BUCCOLAM 2,5 mg soluţie bucofaringiană

BUCCOLAM 5 mg soluţie bucofaringiană

BUCCOLAM 7,5 mg soluţie bucofaringiană

BUCCOLAM 10 mg soluţie bucofaringiană

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

BUCCOLAM 2,5 mg soluţie bucofaringiană

Fiecare seringă preumplută pentru administrare orală conţine midazolam 2,5 mg (sub formă de hidroclorură) în 0,5 ml soluţie.

BUCCOLAM 5 mg soluţie bucofaringiană

Fiecare seringă preumplută pentru administrare orală conţine midazolam 5 mg (sub formă de hidroclorură) în 1 ml soluţie.

BUCCOLAM 7,5 mg soluţie bucofaringiană

Fiecare seringă preumplută pentru administrare orală conţine midazolam 7,5 mg (sub formă de hidroclorură) în 1,5 ml soluţie.

BUCCOLAM 10 mg soluţie bucofaringiană

Fiecare seringă preumplută pentru administrare orală conţine midazolam 10 mg (sub formă de hidroclorură) în 2 ml soluţie.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie bucofaringiană Soluţie limpede, incoloră pH 2,9 – 3,7

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Tratamentul crizelor convulsive prelungite, acute, la sugari, copii mici, copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi sub 18 ani).

BUCCOLAM trebuie utilizat numai de către părinţii/persoanele care acordă asistenţă pacienţilor diagnosticaţi cu epilepsie.

Pentru sugari cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 luni, tratamentul trebuie efectuat într-un spital în care pacientul poate fi monitorizat şi unde sunt disponibile echipamente de resuscitare. Vezi pct. 4.2.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Dozele standard sunt indicate mai jos:

Interval de vârstă

Doză

Culoarea etichetei

între 3 şi 6 luni

2,5 mg

Galbenă

în spital

 

 

între >6 luni şi <1 an

2,5 mg

Galbenă

între 1 an şi <5 ani

5 mg

Albastră

între 5 ani şi <10 ani

7,5 mg

Violet

între 10 ani şi <18 ani

10 mg

Portocalie

Persoanele care acordă asistenţă trebuie să administreze o doză unică de midazolam. Dacă criza convulsivă nu se opreşte în decurs de 10 minute de la administrarea midazolamului, trebuie să se solicite asistenţă medicală de urgenţă şi seringa golită trebuie înmânată unui profesionist din domeniul sănătăţii, pentru a furniza informaţii cu privire la doza primită de către pacient.

În cazul în care convulsiile reapar după un răspuns iniţial, o doză secundară sau repetată nu trebuie administrată fără recomandarea prealabilă a medicului (vezi pct. 5.2).

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei; cu toate acestea, BUCCOLAM trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală cronică, deoarece eliminarea midazolamului poate fi întârziată şi efectele pot fi prelungite (vezi pct. 4.4).

Insuficienţă hepatică

Insuficienţa hepatică reduce clearance-ul midazolamului, cu creşterea ulterioară a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare. Prin urmare, efectele clinice pot fi mai intense şi mai prelungite şi de aceea se recomandă monitorizarea atentă a efectelor clinice şi semnelor vitale după administrarea midazolamului la pacienţii cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 4.4).

BUCCOLAM este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.3).

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea midazolamului la copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 luni nu au fost stabilite. Nu sunt disponibile date.

Mod de administrare

BUCCOLAM este destinat pentru administrare bucofaringiană. Cantitatea completă de soluţie trebuie introdusă lent în spaţiul dintre gingie şi obraz. Administrarea laringo-traheală trebuie evitată pentru prevenirea aspiraţiei accidentale a soluţiei. Dacă este necesar (pentru volume mai mari şi/sau la pacienţi mai mici), aproximativ jumătate din doză trebuie administrată lent într-o parte a cavităţii bucale şi apoi se administrează lent cealaltă jumătate în partea cealaltă.

Pentru instrucţiuni detaliate privind modul de administrare a medicamentului, vezi pct. 6.6.

Precauţii care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului

Niciun ac, canulă intravenoasă sau orice alt dispozitiv pentru administrare parenterală nu trebuie ataşate la seringa pentru administrare orală.

BUCCOLAM nu se administrează pe cale intravenoasă.

Capacul seringii pentru administrare orală trebuie îndepărtat pentru a evita riscul de înecare.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, la benzodiazepine sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1

Miastenia gravis.

Insuficienţă respiratorie severă. Sindromul de apnee în somn. Insuficienţă hepatică severă.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Insuficienţă respitatorie

Midazolamul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţi cu insuficienţă respiratorie cronică, deoarece provoacă depresie respiratorie suplimentară.

Pacienţi copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 luni

Din cauaza raportului mai mare între metabolitul activ şi medicamentul original la copiii mai mici, nu poate fi exclusă apariţia depresiei respiratorii tardive ca rezultat al concentraţiilor mari de metabolit activ la grupa cu vârstă cuprinsă între 3 şi 6 luni. Prin urmare, administrarea BUCCOLAM la grupa cu vârstă cuprinsă între 3 şi 6 luni trebuie făcută numai sub supravegherea unui profesionist în domeniul sănătăţii, în condiţiile în care echipamentul de resuscitare este disponibil, funcţia respiratorie poate fi monitorizată şi, dacă este necesar, echipamentul pentru asistare respiratorie este disponibil.

Eliminare modificată a midazolamului

Midazolamul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţi cu insuficienţă renală cronică, insuficienţă hepatică sau insuficienţă cardiacă. Midazolamul se poate acumula, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică sau cu insuficienţă hepatică, în timp ce la pacienţii cu insuficienţă cardiacă, această afecţiune poate provoca scăderea clearance-ului midazolamului.

Utilizare concomitentă cu alte benzodiazepine

Pacienţii care prezintă şi alte afecţiuni sunt mai predispuşi la efecte asupra sistemului nervos central (SNC), specifice benzodiazepinelor, şi prin urmare poate fi necesară utilizarea unor doze mai scăzute.

Antecedente medicale de abuz de alcool sau de droguri

Midazolamul trebuie evitat la pacienţi cu antecedente medicale de abuz de alcool etilic sau droguri.

Amnezie

Midazolamul poate provoca amnezie anterogradă.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Midazolamul este metabolizat de către izoenzima CYP3A4. Inhibitorii şi inductorii CYP3A4 prezintă potenţial de creştere şi respectiv de scădere a concentraţiilor plasmatice şi, în consecinţă, a efectelor midazolamului, necesitând, prin urmare, ajustări corespunzătoare ale dozelor. Interacţiunile farmacocinetice cu inhibitorii şi inductorii CYP3A4 sunt mai pronunţate în cazul midazolamului administrat pe cale orală comparativ cu administrarea bucofaringiană sau parenterală, deoarece enzimele CYP3A4 sunt de asemenea prezente la nivelul tractului gastro-intestinal superior. După administrarea pe cale bucofaringiană, numai clearance-ul sistemic va fi afectat. După o doză unică de

midazolam administrat pe cale bucofaringiană, scăderea efectului clinic maxim ca urmare a inhibării CYP3A4 va fi minimă, în timp ce durata efectului va fi prelungită. Prin urmare, în timpul administrării midazolamului împreună cu un inhibitor al CYP3A4 se recomandă monitorizarea atentă a efectelor clinice şi a semnelor vitale, chiar şi după o doză unică.

Anestezice şi analgezice narcotice

Fentanilul poate scădea clearance-ul midazolamului.

Antiepileptice

Administrarea concomitentă împreună cu midazolamul poate provoca creşterea sedării sau a depresiei respiratorii sau cardiovasculare. Midazolamul poate interacţiona cu alte medicamente metabolizate la nivel hepatic, de exemplu fenitoina, provocând potenţarea efectului acesteia.

Blocanţi ai canalelor de calciu

S-a demonstrat că diltiazemul şi verapamilul scad clearance-ul midazolamului şi al altor benzodiazepine şi pot potenţa acţiunile acestora.

Medicamente pentru tratamentul ulcerului

S-a demonstrat că cimetidina, ranitidina şi omeprazolul scad clearance-ul midazolamului şi al altor benzodiazepine şi pot potenţa acţiunile acestora.

Xantine

Metabolismul midazolamului şi al altor benzodiazepine este accelerat de către xantine.

Medicamente dopaminergice

Midazolamul poate provoca inhibiţia levodopa.

Relaxante musculare

De exemplu baclofen. Midazolamul poate provoca potenţarea efectelor relaxantelor musculare, crescând efectele deprimante asupra SNC ale acestora.

Nabilonă

Administrarea concomitentă cu midazolamul poate provoca sedare intensă sau depresie respiratorie şi cardiovasculară.

Medicamente care inhibă CYP3A4

Interacţiunile medicamentoase rezultate în urma administrării bucofaringiene a midazolamului par a fi similare celor observate în cazul administrării intravenoase mai degrabă decât a administrării orale a midazolamului.

Alimente

Sucul de grapefruit scade clearance-ul midazolamului şi potenţează acţiunea acestuia.

Antifungice azolice

Ketoconazolul a provocat creşterea de 5 ori a concentraţiilor plasmatice ale midazolamului administrat intravenos, în timp ce timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a crescut de aproximativ 3 ori.

Voriconazolul a provocat creşterea de 3 ori a concentraţiilor plasmatice ale midazolamului administrat intravenos, în timp ce timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al acestuia a crescut de aproximativ 3 ori.

Fluconazolul şi itraconazolul au provocat creşterea de 2 până la 3 ori a concentraţiilor plasmatice ale midazolamului administrat intravenos şi o creştere a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de 2,4 ori pentru itraconazol şi de 1,5 ori pentru fluconazol.

Posaconazolul a provocat creşterea de aproximativ 2 ori a concentraţiilor plasmatice ale midazolamului administrat intravenos.

Antibiotice macrolide

Eritromicina a provocat creşterea de aproximativ 1,6 – 2 ori a concentraţiilor plasmatice ale midazolamului administrat intravenos şi creşterea de 1,5 – 1,8 ori a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a midazolamului.

Claritromicina a provocat creşterea de 2,5 ori a concentraţiilor plasmatice ale midazolamului administrat intravenos şi creşterea de 1,5 – 2 ori a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare.

Inhibitori ai proteazei HIV

Administrarea concomitentă a inhibitorilor de protează (de exemplu saquinavir şi alţi inhibitori ai proteazei HIV) poate provoca o creştere accentuată a concentraţiei midazolamului. După administrarea concomitentă cu lopinavir potenţat cu ritonavir, concentraţiile plasmatice ale midazolamului administrat intravenos au crescut de 5,4 ori, asociate cu o creştere similară a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare.

Blocanţi ai canalelor de calciu

O doză unică de diltiazem a crescut concentraţiile plasmatice ale midazolamului administrat intravenos cu aproximativ 25%, iar timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a fost prelungit cu 43%.

Diferite medicamente

Atorvastatina a demonstrat o creştere de 1,4 ori a concentraţiilor plasmatice ale midazolamului administrat intravenos, comparativ cu grupul de control.

Medicamente inductoare ale CYP3A4

Rifampicina

600 mg o dată pe zi, timp de 7 zile a provocat scăderea concentraţiilor plasmatice ale midazolamului administrat intravenos cu aproximativ 60%. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a scăzut cu aproximativ 50-60%.

Plante

Plantele de tipul sunătoarei provoacă scăderea concentraţiilor plasmatice ale midazolamului cu aproximativ 20-40%, împreună cu o scădere a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare cu aproximativ 15-17%. În funcţie de extractul specific de sunătoare, efectul inductor al CYP3A4 poate varia.

Interacţiuni medicamentoase (IM) farmacodinamice

Administrarea concomitentă a midazolamului cu alte medicamente sedative/hipnotice şi cu medicamente cu acţiune deprimantă asupra SNC, incluzând alcoolul etilic, poate provoca sedare intensă şi depresie respiratorie.

Exemplele includ derivaţi opiozi (utilizaţi ca analgezice, antitusive sau în tratamente substitutive), antipsihotice, alte benzodiazepine utilizate ca anxiolitice sau hipnotice, barbiturice, propofol, ketamină,

etomidat, antidepresive sedative, antihistaminice H1 de generaţie veche şi medicamente antihipertensive cu acţiune centrală.

Alcoolul etilic (incluzând medicamentele care conţin alcool etilic) poate mări în mod semnificativ efectul sedativ al midazolamului. Consumul de alcool etilic trebuie evitat în cazul administrării midazolamului (vezi pct. 4.4).

Midazolamul scade concentraţia alveolară minimă (CAM) a anestezicelor inhalatorii.

Efectul inhibitorilor CYP3A4 poate fi mai pronunţat la sugari, deoarece o parte a dozei administrată pe cale bucofaringiană este probabil înghiţită şi absorbită la nivelul tractului gastro-intestinal.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Datele provenite din utilizarea midazolamului la femeile gravide sunt inexistente sau limitate. Studiile la animale nu au evidențiat un efect teratogen toxic asupra funcţiei de reproducere, dar s-a observat fetotoxicitate la om, ca şi în cazul altor benzodiazepine. Nu există date asupra sarcinilor expuse în primele două trimestre de sarcină.

S-a raportat că administrarea dozelor mari de midazolam în ultimul trimestru de sarcină sau în timpul travaliului provoacă reacţii adverse materne sau fetale (risc de aspiraţie a lichidelor şi conţinutului gastric în timpul travaliului la mamă, ritm cardiac fetal neregulat, hipotonie, capacitate scăzută de supt, hipotermie şi depresie respiratorie a nou-născutului).

Midazolamul poate fi utilizat în timpul sarcinii dacă este necesar. În cazul în care se administrează midazolamul în al treilea trimestru de sarcină trebuie luat în considerare riscul pentru nou-născuţi.

Alăptarea

Midazolamul se excretă în laptele uman în cantităţi mici (0,6%). Prin urmare, este posibil ca oprirea alăptării să nu fie necesară în urma administrării unei doze unice de midazolam.

Fertilitatea

Studiile la animale nu au evidenţiat afectarea fertilităţii (vezi pct. 5.3).

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Midazolamul are influenţă majoră asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Sedarea, amnezia, tulburarea atenţiei şi afectarea funcţiei musculare pot afecta în mod negativ, capacitatea de a conduce vehicule, de a merge cu bicicleta sau de a folosi utilaje. După ce i s-a administrat midazolam, pacientul trebuie avertizat să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje până la recuperarea completă.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Studiile clinice publicate evidenţiază faptul că midazolamul a fost administrat pe cale bucofaringiană la aproximativ 443 copii cu convulsii. Depresia respiratorie a apărut cu o frecvenţă de cel mult 5%, chiar dacă aceasta este o complicaţie cunoscută a convulsiilor, dar este corelată în acelaşi timp cu administrarea midazolamului. Un episod de prurit a fost posibil atribuit administrării midazolamului pe cale bucală.

Lista reacţiilor adverse sub formă de tabel

Tabelul de mai jos prezintă reacţiile adverse raportate în cazul administrării midazolamului pe cale bucofaringiană la copii, în cadrul studiilor clinice.

Frecvenţa reacţiilor adverse este clasificată după cum urmează:

Frecvente:

≥ 1/100 şi < 1/10

Mai puţin frecvente:

≥ 1/1000 şi < 1/100

Foarte rare:

< 1/10000

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii:

Clasificarea pe aparate, sisteme

Frecvenţă: Reacţia adversă la medicament

şi organe

 

Tulburări psihice

Foarte rare:

 

Agresivitate**, agitaţie**, furie**, stare confuzională**,

 

dispoziţie euforică**, halucinaţii**, ostilitate**, tulburări de

 

mişcare**, violenţă fizică**

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente:

 

Sedare, somnolenţă, scăderea gradului de conştienţă

 

Depresie respiratorie

 

Foarte rare:

 

Amnezie anterogradă**, ataxie**, ameţeli**, cefalee**,

 

convulsii**, reacţii paradoxale**

Tulburări cardiace

Foarte rare:

 

Bradicardie**, stop cardiac**, hipotensiune arterială**,

 

vasodilataţie**

Tulburări respiratorii, toracice şi

Foarte rare:

mediastinale

Apnee**, dispnee**, laringospasm**, stop respirator**

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente:

 

Greaţă şi vărsături

 

Foarte rare:

 

Constipaţie**, xerostomie**

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului

Mai puţin frecvente:

subcutanat

Prurit, erupţie cutanată tranzitorie şi urticarie

Tulburări generale şi la nivelul

Foarte rare:

locului de administrare

Fatigabilitate**, sughiţ**

** Apariţia acestor reacţii adverse, care pot avea relevanţă în cazul administrării bucofaringiene, a fost raportată când midazolamul s-a administrat parenteral la copii şi/sau adulţi.

Descrierea anumitor reacţii adverse

La pacienţii vârstnici cărora li se administrează benzodiazepine s-a înregistrat un risc crescut de căderi şi fracturi.

Accidentele cu risc letal pot apărea mai frecvent la pacienţi cu insuficienţă respiratorie sau cardiacă preexistentă, în special în cazul în care se administrează doze crescute (vezi pct. 4.4).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Simptome

Supradozajul cu midazolam poate să prezinte risc vital, dacă pacientul prezintă insuficienţă respiratorie sau cardiacă preexistentă, sau când este asociat cu alte medicamente deprimante asupra SNC (incluzând alcoolul etilic).

Supradozajul cu benzodiazepine se manifestă de obicei prin grade diferite de deprimare a sistemului nervos central, de la somnolenţă până la comă. În cazurile uşoare, simptomele includ somnolenţă, confuzie mentală şi letargie, în cazurile mai grave, simptomele pot include ataxie, hipotonie, hipotensiune arterială, depresie respiratorie, rareori comă şi foarte rar, deces.

Abordare terapeutică

În tratamentul supradozajului cu orice medicament, trebuie ţinut cont de faptul că este posibil să se fi administrat mai multe medicamente.

În urma supradozajului cu midazolam administrat pe cale orală, se pot induce vărsături (în decurs de o oră), dacă pacientul este conştient sau se poate efectua lavajul gastric cu protecţia căilor respiratorii, dacă pacientul nu este conştient. Dacă golirea stomacului nu prezintă niciun avantaj, poate fi administrat cărbune activat pentru a reduce absorbţia medicamentului. O atenţie deosebită trebuie acordată funcţiilor respiratorii şi cardiovasculare într-o unitate de terapie intensivă.

Flumazenilul poate fi utilizat ca antidot.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: psiholeptice, derivaţi de benzodiazepină, codul ATC: N05CD08.

Mecanism de acţiune

Midazolamul este un derivat al grupului imidazobenzodiazepinelor. Baza liberă este o substanţă lipofilă cu solubilitate scăzută în apă. Azotul bazic din poziţia 2 a inelului imidazobenzodiazepinic permite ca midazolamul să formeze o sare hidroclorică cu acizii. Aceasta produce o soluţie stabilă adecvată pentru administrarea bucofaringiană.

Efecte farmacodinamice

Acţiunea farmacologică a midazolamului este de scurtă durată, datorită metabolizării rapide. Midazolamul prezintă efect anticonvulsivant. Prezintă de asemenea un pronunţat efect sedativ şi hipnotic, precum şi un efect anxiolitic şi miorelaxant.

Eficacitate şi siguranţă clinică

În 4 studii controlate cu diazepam administrat pe care rectală şi într-un studiu în care s-a administrat diazepam intravenos pentru comparaţie, la un număr total de 688 de copii, s-a observat dispariţia semnelor vizibile de convulsii în decurs de 10 minute la 65% până la 78% din copiii cărora li s-a administrat midazolam pe cale bucofaringiană. În plus, în 2 studii s-a observat dispariţia semnelor vizibile de convulsii în decurs de 10 minute, fără recăderi în decurs de 1 oră de la administrare, la 56% până la 70% dintre copii. Frecvenţa şi severitatea reacţiilor adverse la medicament, raportate pentru midazolamul administrat pe cale bucofaringiană în timpul studiilor clinice publicate, au fost similare reacţiilor adverse la medicament raportate în grupul de comparaţie în care s-a administrat diazepam pe cale rectală.

Agenţia Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu BUCCOLAM la subgrupa de copii şi adolescenţi cu vârstă < 3 luni, având ca motivaţie faptul că acest medicament nu prezintă un beneficiu terapeutic semnificativ, comparativ cu tratamentele existente pentru aceşti pacienţi.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

În tabelul de mai jos sunt prezentaţi parametrii farmacocinetici simulaţi pentru dozele recomandate la copii cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi sub 18 ani, pe baza studiului farmacocinetic populaţional:

Doză

Vârstă

Parametru

Valoare medie

SD

 

 

 

 

 

2,5 mg

între 3 luni şi < 1 an

ASC0-inf (ng.oră/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

5 mg

între 1 an şi < 5 ani

ASC0-inf (ng.oră/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

7,5 mg

între 5 ani şi <10 ani

ASC0-inf (ng.oră/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

10 mg

între 10 ani şi < 18 ani

ASC0-inf (ng.oră/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

Absorbţie

Midazolamul este absorbit rapid după administrarea bucofaringiană. La copii, concentraţia plasmatică maximă este atinsă în decurs de 30 minute. La adulţi, biodisponibilitatea absolută a midazolamului administrat pe cale bucofaringiană este de aproximativ 75%. Biodisponibilitatea midazolamului administrat pe cale bucofaringiană a fost estimată la 87% la copii cu malarie severă şi convulsii.

Distribuţie

Midazolamul este foarte lipofil şi se distribuie extensiv. Se estimează că volumul de distribuţie la starea de echilibru după administrarea bucofaringiană este de 5,3 l/kg.

Aproximativ 96-98% din midazolam se leagă de proteinele plasmatice. Fracţiunea principală a legării de proteinele plasmatice se datorează albuminei. Trecerea midazolamului în lichidul cefalorahidian este lentă şi nesemnificativă. S-a demonstrat că midazolamul traversează lent placenta la om şi intră în circulaţia fetală. Cantităţi mici de midazolam se găsesc în laptele uman.

Metabolizare

Midazolamul se elimină aproape în întregime prin metabolizare. Fracţiunea dozei extrase de către ficat a fost estimată la 30-60%. Midazolamul este hidroxilat de către izoenzima citocromului P4503A4, iar metabolitul principal urinar şi plasmatic este alfa-hidroximidazolamul. În urma administrării bucofaringiene la copii, raportul ariei de sub curba concentraţiei plasmatice între alfa-hidroximidazolam şi midazolam este de 0,46.

Într-un studiu farmacocinetic populaţional, concentraţiile metabolitului s-au dovedit a fi superioare la pacienţii copii şi adolescenţi cu vârstă mai mică, faţă de cei cu vârstă mai mare, de aceea par a avea o importanţă mai mare la copii şi adolescenţi decât la adulţi.

Eliminare

La copii, clearance-ul plasmatic al midazolamului în urma administrării bucofaringiene este de

30 ml/kg şi min. Timpurile de înjumătăţire plasmatică prin eliminare, iniţial şi terminal, sunt de 27 şi, respectiv, de 204 minute. Midazolamul este eliminat în principal pe cale renală (60-80% din doza

injectată) şi se regăseşte sub forma alfa-hidroximidazolamului glucuronoconjugat. Mai puţin de 1% din doză se regăseşte în urină sub forma medicamentului nemodificat.

Farmacocinetica la grupe speciale de pacienţi

Pacienţi obezi

Timpul mediu de înjumătăţire plasmatică este mai mare la pacienţii obezi comparativ cu pacienţii non- obezi (5,9 ore faţă de 2,3 ore). Aceasta se datorează unei creşteri cu aproximativ 50% a volumului de distribuţie corectat pentru greutatea totală a corpului. Clearance-ul nu prezintă diferenţe semnificative la pacienţii obezi faţă de cei non-obezi.

Insuficienţă hepatică

La pacienţii cu ciroză hepatică, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare poate fi mai lung şi clearance-ul poate fi mai scăzut comparativ cu valorile observate la voluntarii sănătoşi (vezi pct. 4.4).

Insuficienţă renală

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare la pacienţii cu insuficienţă renală cronică este similar cu cel al voluntarilor sănătoşi.

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este prelungit de până la şase ori în afecţiunile severe.

Insuficienţă cardiacă

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare la pacienţii cu insuficienţă cardiacă congestivă este prelungit comparativ cu subiecţii sănătoşi (vezi pct. 4.4).

Expunerea după administrarea celei de-a doua doze în cadrul aceluiaşi episod convulsiv

Datele de expunere simulată demonstrează faptul că ASC generală creşte de aproximativ două ori când se administrează a doua doză la 10, 30 şi 60 minute după prima doză. A doua doză administrată după 10 minute determină o creştere semnificativă a Cmax medie de aproximativ 1,7 – 1,9 ori. La 30 şi

60 minute, eliminarea semnificativă a midazolamului s-a produs deja şi prin urmare creşterea Cmax medie este mai puţin pronunţată: de 1,3 – 1,6 ori şi, respectiv, de 1,2 – 1,5 ori (vezi pct. 4.2).

5.3Date preclinice de siguranţă

Într-un studiu privind fertilitatea la şobolani, în cadrul căruia s-au administrat doze de 10 ori mai mari faţă de doza clinică, nu s-au observat reacţii adverse asupra fertilităţii la animale.

Nu există alte date preclinice relevante pentru medicul prescriptor, în plus faţă de datele deja incluse în alte secţiuni ale RCP.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Clorură de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului şi transformarea midazolamului în sare hidroclorică) Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

6.2Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

18 luni

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra seringa pentru administrare orală în tubul protector din plastic.

A nu se păstra la frigider sau congela.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă (din polipropilenă) preumplută, pentru administrare orală, de culoarea chihlimbarului, fără ac, prevăzută cu piston (din polipropilenă) şi capac (din polietilenă cu densitate crescută), ambalată într- un tub din plastic, prevăzut cu capac.

Concentraţia

Volumul

Volumul

Interval de vârstă

Culoarea

 

soluţiei

seringii

 

etichetei

2,5 mg

0,5 ml

1 ml

între 3 luni şi <1 an

Galbenă

5 mg

1 ml

3 ml

între 1 an şi < 5 ani

Albastră

7,5 mg

1,5 ml

3 ml

între 5 ani şi < 10 ani

Violet

10 mg

2 ml

3 ml

între 10 ani şi < 18 ani

Portocaliu

BUCCOLAM este disponibil în cutii conţinând 4 seringi preumplute.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Administrarea BUCCOLAM

BUCCOLAM nu se administrează pe cale intravenoasă.

Pasul 1

Se ţine tubul din plastic, se rupe sigiliul la unul din capete şi se trage de capac. Se scoate seringa din tub.

Pasul 2

Se scoate capacul de culoare roşie de pe vârful seringii şi se elimină în condiţii de siguranţă.

Pasul 3

Utilizând degetul arătător şi policele, se prinde şi se trage uşor de obrazul copilului. Se introduce vârful seringii în partea din spate a spaţiului dintre faţa internă a obrazului şi gingia inferioară.

Pasul 4

Se apasă lent pistonul seringii până când pistonul se opreşte.

Toată cantitatea de soluţie trebuie introdusă lent în spaţiul dintre gingie şi obraz (în cavitatea bucală).

Dacă este necesar (pentru volume mai mari şi/sau la pacienţi mai mici), aproximativ jumătate din doză trebuie administrată lent într-o parte a cavităţii bucale şi apoi se administrează lent cealaltă jumătate în partea cealaltă.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels

Belgia

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BUCCOLAM 2,5 mg soluţie bucofaringiană

EU/1/11/709/001

BUCCOLAM 5 mg soluţie bucofaringiană

EU/1/11/709/002

BUCCOLAM 7,5 mg soluţie bucofaringiană

EU/1/11/709/003

BUCCOLAM 10 mg soluţie bucofaringiană

EU/1/11/709/004

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 05 septembrie 2011

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei:

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate