Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cinqaero (reslizumab) – Rezumatul caracteristicilor produsului - R03DX08

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiCinqaero
Cod ATCR03DX08
Substanţăreslizumab
ProducătorTeva Pharmaceuticals Limited

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

CINQAERO 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de concentrat conține reslizumab 10 mg (10 mg/ml).

Fiecare flacon a 2,5 ml conține reslizumab 25 mg.

Fiecare flacon a 10 ml conține reslizumab 100 mg.

Reslizumab este un anticorp monoclonal umanizat produs în celule de mielom de la șoarece (NS0) prin tehnologia ADN-ului recombinant.

Excipient cu efect cunoscut

Fiecare flacon a 2,5 ml conține sodiu 0,05 mmol (1,15 mg).

Fiecare flacon a 10 ml conține sodiu 0,20 mmol (4,6 mg).

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluție perfuzabilă (concentrat steril).

Soluție limpede până la ușor lăptoasă opalescentă, incoloră până la ușor gălbuie, cu pH 5,5. Pot fi prezente particule de natură proteică.

4.DATE CLINICE

4.1Indicații terapeutice

CINQAERO este indicat ca terapie adăugată la pacienți adulți cu astm bronşic eozinofilic sever, care nu este controlat în mod adecvat prin administrarea inhalatorie a unei doze mari de corticosteroizi, împreună cu un alt medicament indicat pentru tratamentul de întreținere (vezi pct. 5.1).

4.2Doze și mod de administrare

CINQAERO trebuie prescris de medici cu experiență în diagnosticul și tratamentul indicației menționate mai sus (vezi pct. 4.1).

Doze

CINQAERO se administrează sub formă de perfuzie intravenoasă, o dată la patru săptămâni.

Pacienți cu greutatea sub 35 kg sau peste 199 kg

Doza recomandată este de 3 mg/kg de greutate corporală. Volumul (în ml) necesar din flacon

(flacoane) trebuie calculat după cum urmează: 0,3 x greutatea corporală a pacientului (în kg).

Pacienți cu greutatea cuprinsă între 35 kg și 199 kg

Doza recomandată se obține utilizând schema de administrare a dozelor în funcție de flacon din Tabelul 1 de mai jos. Doza recomandată se bazează pe greutatea corporală a pacientului și trebuie ajustată numai în cazul unor modificări semnificative ale greutății corporale.

Tabelul 1: Schema de administrare a dozelor în funcție de flacon* pentru pacienții cu o greutate corporală cuprinsă între 35 kg și 199 kg

Greutatea

Doza totală de reslizumab

Număr de flacoane din fiecare categorie**

corporală

(mg)

Flacoane cu

Flacoane cu

(kg)

 

concentrat 10 ml

concentrat 2,5 ml

 

 

(100 mg reslizumab)

(25 mg reslizumab)

35-41

42-49

50-58

59-66

67-74

75-83

84-91

92-99

100-108

109-116

117-124

125-133

134-141

142-149

150-158

159-166

167-174

175-183

184-191***

192-199***

* Această schemă de administrare a dozelor se bazează pe o doză maximă de 3 mg/kg.

** Trebuie utilizat volumul nominal al flacoanelor (10 ml sau 2,5 ml pentru fiecare flacon).

*** Nu s-au efectuat studii la pacienții cu greutatea corporală peste 188 kg.

Durata tratamentului

CINQAERO este indicat pentru tratament pe termen lung.

Decizia de a continua terapia trebuie luată cel puțin anual, pe baza severității bolii și a controlului nivelului de exacerbare.

Doză omisă

Dacă perfuzia cu reslizumab este omisă la data planificată, administrarea trebuie reluată cât mai curând posibil, cu doza și schema indicate. Nu trebuie administrată o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

Grupe speciale de pacienți

Vârstnici

Sunt disponibile date limitate privind utilizarea reslizumabului la pacienți cu vârsta peste 75 ani. Pe baza expunerii la reslizumab similare observate la pacienți cu vârsta peste 65 ani, comparativ cu cea observată la pacienți cu vârsta cuprinsă între 18 și < 65 ani, nu se recomandă ajustarea dozei (vezi pct. 5.2).

Insuficiență renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență renală (vezi pct. 5.2).

Insuficiență hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență hepatică (vezi pct. 5.2).

Copii și adolescenți

Siguranța și eficacitatea CINQAERO la copii și adolescenți cu vârsta până la 17 ani nu au fost stabilite pentru indicația CINQAERO. Nu sunt disponibile date pentru copiii cu vârsta până la 11 ani. Datele disponibile în prezent referitoare la adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani sunt descrise la pct. 4.8, 5.1 și 5.2, dar nu se poate face nicio recomandare privind dozele.

Mod de administrare

Administrare intravenoasă.

CINQAERO este indicat numai pentru administrare sub formă de perfuzie intravenoasă. Acesta nu trebuie administrat pe cale subcutanată, orală sau intramusculară.

Volumul adecvat de CINQAERO trebuie transferat într-o pungă de perfuzie care conține 50 ml de soluție perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

Medicamentul diluat trebuie apoi administrat sub forma unei perfuzii intravenoase cu durata de 20-50 minute, prin intermediul unui filtru pentru perfuzie steril, apirogen, de unică folosință, cu legare redusă a proteinelor (0,2 µm). CINQAERO nu trebuie administrat prin injectare în bolus sau sub formă de concentrat nediluat.

Perfuzia trebuie oprită imediat dacă pacientul manifestă o reacție de hipersensibilitate la reslizumab sau la oricare dintre excipienți (vezi pct. 4.4).

Pentru instrucțiuni privind diluarea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicații

Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

4.4Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Reslizumabul nu trebuie utilizat pentru tratarea exacerbărilor acute ale astmului bronşic.

În timpul tratamentului pot apărea simptome sau exacerbări asociate astmului bronşic. Pacienții trebuie instruiți să solicite asistență medicală dacă astmul bronşic nu este menţinut sub control sau se agravează după începerea tratamentului.

Hipersensibilitate și reacții asociate administrării

S-au raportat reacții sistemice acute, incluzând reacții anafilactice, în asociere cu reslizumabul (vezi pct. 4.8). Aceste reacții adverse au fost observate în timpul perfuziei sau în interval de 20 minute după terminarea acesteia. Pacienții trebuie monitorizați în timpul administrării reslizumabului și pentru un interval de timp adecvat după terminarea acesteia. Dacă apare o reacție anafilactică, administrarea reslizumabului trebuie oprită imediat și trebuie furnizat tratament medical adecvat; tratamentul cu reslizumab trebuie oprit definitiv (vezi pct. 4.3).

Infecții parazitare (helmintice)

Eozinofilele pot fi implicate în răspunsul imunologic la unele infecții helmintice. Pacienții cu infecții helmintice preexistente trebuie tratați înainte de începerea tratamentului cu reslizumab. Dacă pacientul contractează o infecție în timpul tratamentului cu reslizumab și nu răspunde la tratamentul antihelmintic, trebuie luată în considerare întreruperea temporară a terapiei.

Conținutul de sodiu

Acest medicament conține sodiu, < 1 mmol (23 mg) pe doză, adică practic „nu conține sodiu”.

4.5Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Nu s-au efectuat studii clinice specifice privind interacțiunile medicamentoase cu reslizumab. Datele in vitro indică faptul că este puțin probabil ca IL-5 și reslizumabul să afecteze activitatea CYP1A2, 3A4 sau 2B6. Pe baza caracteristicilor reslizumabului, nu se preconizează interacțiuni între medicamente. Rezultatele analizei farmacocinetice populaționale confirmă faptul că utilizarea concomitentă fie a antagoniștilor de leucotriene, fie a corticosteroizilor sistemici nu afectează farmacocinetica reslizumabului (vezi pct. 5.2).

Reslizumabul nu a fost studiat la pacienții cărora li se administrează concomitent medicamente imunosupresoare, altele decât corticosteroizii orali (CSO); prin urmare, profilul de siguranță și eficacitate al reslizumabului la acești pacienți nu este cunoscut.

Reslizumabul nu a fost studiat la pacienții cărora li se administrează vaccinuri cu virusuri vii. Nu sunt disponibile date privind transmiterea secundară a infecției de la persoane cărora li se administrează vaccinuri cu virusuri vii la pacienții cărora li se administrează reslizumab sau privind răspunsul la noi imunizări la pacienții cărora li se administrează reslizumab.

4.6Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Sarcina

Datele provenite din utilizarea reslizumabului la femeile gravide sunt inexistente sau limitate (mai puțin de 300 de rezultate obținute din sarcini). Studiile la animale nu au evidențiat efecte toxice dăunătoare directe sau indirecte asupra funcției de reproducere. Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea CINQAERO în timpul sarcinii. Reslizumabul are un timp de înjumătățire lung (vezi pct. 5.2). Acest lucru trebuie luat în considerare.

Alăptarea

Nu se cunoaște dacă reslizumabul se excretă în laptele uman. Datele farmacodinamice/toxicologice la animale au evidențiat excreția reslizumabului în lapte. La om, în primele câteva zile după naștere, se pot transfera anticorpi la nou-născuți, prin lapte. În această perioadă scurtă, nu se poate exclude un risc pentru sugar. Ulterior, CINQAERO poate fi utilizat în timpul alăptării, dacă este necesar.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date privind fertilitatea la om. Datele non-clinice disponibile nu sugerează existența unui efect asupra fertilității.

4.7Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

CINQAERO nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacții adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Reacția adversă raportată cel mai frecvent în timpul tratamentului a fost creșterea concentrației plasmatice de creatin-fosfokinază, care a apărut la aproximativ 2% dintre pacienți. Reacția anafilactică (vezi pct. 4.4) a apărut la mai puțin de 1% dintre pacienți.

În timpul studiilor clinice controlate, proporția de pacienți care au încetat participarea din cauza unui eveniment advers a fost de 5%, atât pentru grupul cu 3 mg/kg de reslizumab, cât și pentru grupul cu placebo.

Lista sub formă de tabel a reacțiilor adverse

În general, s-a administrat cel puțin o doză de reslizumab la 2195 subiecți. Dintre acești subiecți,

1006 pacienți cu astm bronșic au fost expuși timp de cel puțin 6 luni, 759 au fost expuși timp de cel

puțin 1 an, iar 237 au fost expuși mai mult de 2 ani (până la 3 ani). S-au raportat următoarele reacții adverse la administrarea reslizumabului în cadrul studiilor clinice pentru astm bronşic controlate cu placebo, timp de până la 52 săptămâni de tratament cu o doză de 3 mg/kg administrată intravenos

(1028 pacienți). Reacțiile adverse sunt prezentate mai jos în Tabelul 2, conform clasificării pe aparate, sisteme și organe și în funcție de frecvență (frecvențele sunt definite astfel: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 și <1/10); mai puțin frecvente (≥1/1000 și <1/100); rare (≥1/10000 și <1/1000); și foarte rare (<1/10000), cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tabelul 2: Reacții adverse

Aparate, sisteme și organe

Frecvența

 

Reacția adversă

Tulburări ale sistemului

Mai puțin frecvente

 

Reacție anafilactică*

imunitar

 

 

 

Tulburări musculo-scheletice și

Mai puțin frecvente

 

Mialgie*

ale țesutului conjunctiv

 

 

 

Investigații diagnostice

Frecvente

 

Creșterea concentrațiilor

 

 

 

plasmatice de creatin-

 

 

 

fosfokinază*

*Vezi subpunctul „Descrierea reacțiilor adverse selectate” de mai jos

 

 

Descrierea reacțiilor adverse selectate

 

Reacție anafilactică

S-a raportat reacția adversă gravă de reacție anafilactică, care a fost considerată a fi asociată reslizumabului la 3 pacienți (0,19%) în timpul studiilor controlate cu placebo și în regim deschis, pentru astm bronşic. Aceste reacții au fost observate în timpul sau în interval de 20 minute de la terminarea perfuziei cu reslizumab și au fost raportate chiar de la a doua doză de reslizumab. Acestea s-au remis complet cu tratament standard, fără efecte reziduale. Manifestările au inclus afectare cutanată sau a mucoaselor, dispnee, wheezing, simptome gastro-intestinale și frisoane. Aceste cazuri au determinat oprirea tratamentului. Din cauza unei suprapuneri a semnelor și simptomelor, nu a fost posibil să se facă diferența în toate cazurile între o reacție anafilactică, altă reacție de hipersensibilitate

și o reacţie asociată perfuziei (vezi pct. 4.4).

Mialgie

S-a raportat mialgie la 0,97% dintre pacienți (10 din 1028) în grupul cu reslizumab 3 mg/kg din cadrul studiilor pentru astm bronşic controlate cu placebo, comparativ cu 0,55% dintre pacienți (4 din 730) din grupul cu placebo.

Creșteri ale concentrațiilor plasmatice de creatin-fosfokinază

Creșterile concentrațiilor plasmatice de creatin-fosfokinază au fost tranzitorii și asimptomatice și nu au condus la întreruperea tratamentului.

Patologii maligne

În studiile clinice controlate cu placebo, 6 din 1028 pacienți (0,6%) cărora li s-au administrat 3 mg/kg de reslizumab au prezentat cel puțin un neoplasm malign raportat, comparativ cu 2 din 730 pacienți (0,3%) din grupul cu placebo. Patologiile maligne observate la pacienții tratați cu reslizumab au fost diferite ca natură și nu a predominat un anumit tip de țesut.

Copii și adolescenți

Experiența la pacienții copii și adolescenți este limitată (vezi pct. 5.1). Datele nu au indicat nicio diferență între profilul de siguranță la pacienții copii și adolescenți comparativ cu cel la pacienții adulți.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din

domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V.

4.9Supradozaj

S-a raportat că doza unică maximă administrată intravenos a fost de 12,1 mg/kg și nu a avut consecințe clinice pentru pacient. În caz de supradozaj, se recomandă ca pacientul să fie monitorizat în vederea semnelor sau simptomelor de reacții adverse și să i se administreze tratament simptomatic adecvat.

5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Medicamente pentru boli obstructive ale căilor aeriene, alte medicamente sistemice pentru boli obstructive ale căilor aeriene; codul ATC: R03DX08

Mecanism de acțiune

Reslizumabul este un anticorp monoclonal umanizat (IgG4, κ) împotriva interleukinei-5 umane (IL-5). Reslizumabul se leagă în mod specific de IL-5 și interferă cu legarea IL-5 de receptorul său de pe suprafața celulară. IL-5 este o citokină esențială, responsabilă pentru diferențierea, maturizarea, recrutarea și activarea eozinofilelor umane. Reslizumabul leagă IL-5 umană cu afinitate picomolară, blocând funcția biologică a acesteia; în consecință, supraviețuirea și activitatea eozinofilelor sunt reduse.

Efecte farmacodinamice

Efectul asupra eozinofilelor din spută

Efectul reslizumabului la pacienții cu astm bronşic și număr crescut de eozinofile în spută (cel puțin 3%) a fost evaluat în cadrul unui studiu clinic de fază 2, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, cu durata de 15 săptămâni, efectuat cu reslizumab 3 mg/kg. Numărul de eozinofile din spută a fost determinat la un subset de 38 pacienți adulți, la sfârșitul tratamentului. În cadrul acestui studiu, procentul de eozinofile din spută a scăzut de la valoarea medie de la momentul inițial, de 17,4% (abaterea standard: 15,9%), cu 82% până la sfârșitul tratamentului în grupul cu reslizumab.

Efectul asupra eozinofilelor din sânge

În studiile clinice I și II efectuate cu reslizumab 3 mg/kg s-au observat scăderi ale numărului de eozinofile sanguine, în urma administrării primei doze, care s-au menținut pe perioada a 52 săptămâni de tratament, fără semne de tahifilaxie. În cadrul datelor cumulate, numărul mediu de eozinofile a fost de 655 µl-1 (n = 476) și 654 µl-1 (n = 477) pentru grupurile de tratament cu placebo și cu reslizumab la momentul inițial, și de 514 µl-1 (n = 405) și 61 µl-1 (n = 407) la săptămâna 52. Eozinofilele au început să revină la valoarea de la momentul inițial la pacienții tratați cu reslizumab la care s-a efectuat o evaluare după 90 zile de urmărire (394 µl-1, n = 36). Scăderile numărului de eozinofile sanguine au fost asociate cu concentrațiile de reslizumab.

Reducerea numărului de eozinofile sanguine în urma administrării reslizumabului la pacienții cu rezultat pozitiv la anticorpii anti-reslizumab nu au fost diferită de cea înregistrată la pacienții cu rezultat negativ la anticorpii anti-reslizumab.

Eficacitate și siguranță clinică

Prezentarea generală a eficacității clinice

Eficacitatea reslizumabului în tratamentul astmului bronşic eozinofilic (număr de eozinofile sanguine

≥ 400 µl-1) a fost evaluată în cadrul a trei studii randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo (Studiile I-III), cu durate cuprinse între 16 și 52 săptămâni, care au inclus 1268 pacienți cu astm bronşic moderat până la sever, controlat în mod inadecvat cu corticosteroizi inhalatori (CSI) în doză

medie până la crescută (cel puțin 440 μg de propionat de fluticazonă zilnic sau echivalent), cu sau fără alte medicamente de control; era permisă imunoterapia anterioară stabilă pentru alergeni.

Studiile I și II au fost studii randomizate, controlate cu placebo, cu durata de 52 săptămâni, efectuate la pacienți cu cel puțin o exacerbare a astmului bronşic, care a necesitat utilizarea de corticosteroizi sistemici într-un interval anterior de douăsprezece luni. Era permis tratamentul de întreținere cu CSO

(până la 10 mg pe zi de echivalent de prednison). Pacienților li s-au administrat fie 13 doze de placebo, fie reslizumab 3 mg/kg, la interval de 4 săptămâni.

Studiul III a fost un studiu randomizat, controlat cu placebo, cu durata de 16 săptămâni. Pentru acest studiu nu era necesar ca pacienții să fi prezentat o exacerbare a astmului bronşic. Nu era permis tratamentul de întreținere cu CSO. Pacienților li s-au administrat fie patru doze de placebo, fie reslizumab 0,3 mg/kg sau 3 mg/kg, la interval de 4 săptămâni.

Tabelul 3 prezintă caracteristicile demografice și de la momentul inițial din Studiile I, II și III.

Tabelul 3: Caracteristicile demografice și de la momentul inițial din studiile I-III pentru astmul bronşic

Caracteristica

Studiul I

Studiul II

Studiul II

demografică sau de la

(nr = 489)

(nr = 464)

(nr = 315)

momentul inițial

 

 

 

Date demografice

 

 

 

Vârsta, media în ani

46,65

46,97

43,89

Durata astmului,

19,28

18,41

20,35

media în ani

 

 

 

Rezultatele la testele

 

 

 

funcției pulmonare

 

 

 

VEF1a

64,31

69,21

70,14

prebronhodilatator, %

 

 

 

mediu anticipat

 

 

 

Valorile numărului de

 

 

 

eozinofile

 

 

 

Numărul mediu de

eozinofile din sânge

 

 

 

de la momentul

 

 

 

inițial, µl-1

 

 

 

Istoricul

 

 

 

exacerbărilor

 

 

 

Numărul mediu de

1,99

1,94

2,03

exacerbări din anul

 

 

 

anterior

 

 

 

Procentele de pacienți

 

 

 

în etapele GINA 4 și

 

 

 

5c

 

 

 

GINA 4, %

GINA 5, %

<1

Pacienți cu astm

 

 

 

bronşic refractard

 

 

 

%

NDb

a VEF1 = volum expirator forțat în 1 secundă b ND = nedisponibil

c Clasificarea GINA se bazează pe definiția Global Initiative for Asthma (GINA) (Inițiativa Globală pentru Astm):

Pacienților în etapa GINA 4 li s-au administrat CSI în doză medie până la crescută, plus un alt medicament de control.

Pacienților în etapa GINA 5 li s-au administrat în plus, ca terapie adjuvantă, CSO de întreținere.

d În cadrul studiilor I şi II, procentul de pacienți cu astm bronşic refractar (pe baza definiției astmului bronşic refractar, conform seminarului 2000 al American Thoracic Society [ATS] (Societatea Americană pentru Afecţiuni Toracice)/ European Respiratory Society [ERS] (Societatea Europeană pentru Afecțiuni Respiratorii)) a fost analizat post-hoc.

Studiile I și II

Măsura eficacităţii primare pentru Studiile I și II a fost reprezentată de frecvența exacerbărilor astmului bronşic pentru fiecare pacient, în perioada de tratament de 52 săptămâni. În ambele studii, o exacerbare a astmului bronşic a fost definită ca o agravare a astmului bronşic, care a necesitat următoarea intervenție medicală.

1)utilizarea de corticosteroizi sistemici sau o creștere a utilizării tratamentului cu CSI timp de 3 sau mai multe zile, și/sau

2)tratament de urgență asociat astmului bronşic, incluzând cel puțin una dintre următoarele: o vizită neprogramată la profesionistul lor din domeniul sănătății pentru tratament pe bază de nebulizator sau alt tratament de urgență, pentru prevenirea agaravării simptomelor de astm bronşic; o vizită la o

unitate de primiri urgențe pentru tratament asociat astmului bronşic sau spitalizare asociată astmului bronşic.

Populația generală

În studiile I și II, pacienții cărora li s-a administrat reslizumab 3 mg/kg au prezentat reduceri semnificative ale exacerbărilor astmului bronşic (50% și respectiv 59%) comparativ cu placebo (vezi Tabelul 4). Reducerea globală a fost de 54%.

Tabelul 4: Frecvența exacerbărilor astmului în perioada de tratament de 52 săptămâni -

Studiile I și II, date integrate (Studiile I și II) pentru populația globală și subgrupurile GINA 4 și 5

 

Grupurile de

Rata exacerbărilor

% reducere

 

tratament

astmuluia

 

 

(n)

 

 

Date în funcție de

 

 

 

studiu

 

 

 

Studiul I

Reslizumab 3 mg/kg

 

 

 

(n = 245)

0,90

50%

 

Placebo

 

(p<0,0001)

 

(n = 244)

1,80

 

Studiul II

Reslizumab 3 mg/kg

 

 

 

(n = 232)

0,86

59%

 

Placebo

 

(p<0,0001)

 

(n = 232)

2,12

 

Studiile I și II

 

 

 

integrate

 

 

 

Populația globală

Reslizumab 3 mg/kg

0,84

 

 

(n = 477)

 

54%

 

Placebo

1,81

(p<0,0001)

 

(n = 476)

 

 

Subgrupurile

Reslizumab 3 mg/kg

0,85

 

GINA 4 și 5

(n = 383)

 

 

 

IÎ 95%b

(0,64, 1,12)

56%

 

Placebo

1,95

 

 

 

(n = 380)

 

 

 

IÎ 95%

(1,50, 2,53)

 

a Rata ajustată pentru factori de stratificare (utilizarea CSO la momentul inițial și regiunea geografică). b IÎ = Interval de încredere

La un subset de pacienți la care au fost necesare cicluri de tratament cu CSO pentru managementul exacerbărilor astmului bronşic, s-a demonstrat că reslizumabul a redus frecvența exacerbărilor astmului bronşic cu 56% (p<0,0001) și, respectiv, cu 60% (p<0,0001) în Studiul I și Studiul II. La utilizarea de reslizumab 3 mg/kg s-a observat o reducere a exacerbărilor astmului bronşic care conduc la spitalizare sau la vizite în unitatea de primiri urgențe (34% [p = 0,2572] și 31% [p = 0,4020], care nu a fost semnificativă statistic, în Studiul I și respectiv Studiul II.

Procentul de pacienți la care nu a apărut o exacerbare a astmului bronşic în perioada de tratament de 52 săptămâni a fost mai crescut în grupul de tratament cu reslizumab 3 mg/kg (62% și 75%) comparativ cu grupul cu placebo (46% și 55%) în Studiile I și respectiv II.

Pacienți cu astm bronșic eozinofilic sever

În Studiile I și II, un caz de astm bronșic eozinofilic sever este definit drept orice pacient din subgrupurile GINA 4 și 5 (doză medie până la crescută de CSI [≥ 440 µg de propionat de fluticazonă] plus un alt medicament de control, cu sau fără menținerea CSO) cu un număr de eozinofile în sânge

≥ 400 µl-1 la începerea tratamentului. Acest criteriu a fost îndeplinit de o cohortă de 763 pacienți din Studiile I și II; rezultatul primar privind eficacitatea este prezentat în Tabelul 4. În Studiile I și II

integrate, pacienții cărora li s-a administrat reslizumab 3 mg/kg au prezentat reduceri semnificative ale exacerbărilor astmului bronşic (56% pentru subgrupurile GINA 4 și 5) comparativ cu placebo.

Efectul reslizumabului 3 mg/kg administrat la interval de 4 săptămâni asupra criteriilor finale de evaluare secundare, incluzând VEF1, Chestionarul privind calitatea vieții pentru astm (Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ)), Chestionarul privind controlul astmului (Asthma Control Questionnaire (ACQ)) și Indicele de utilitate privind simptomele de astm bronşic (Asthma Symptom Utility Index (ASUI)) susține în continuare eficacitatea reslizumabului 3 mg/kg comparativ cu placebo. S-au observat îmbunătățiri începând chiar de la 4 săptămâni după prima doză de reslizumab, (AQLQ la 16 săptămâni) care au fost menținute până în săptămâna 52.

Rezultatele pentru VEF1, ACQ și AQLQ sunt prezentate în Tabelul 5 de mai jos pentru populația globală și subgrupurile GINA 4 și 5.

Tabelul 5: Diferența între tratamente privind modificarea medie față de momentul inițial a variabilelor secundare de eficacitate selectate - Date integrate (Studiile I și II) pentru populația globală și subgrupurile GINA 4 și 5

 

Populația globală

Subgrupurile GINA 4 și 5

Variabilă de

Timp de

Timp de

Timp de

Timp de

eficacitatea

16 săptămâni

52 săptămâni

16 săptămâni

52 săptămâni

VEF1 (ml)

 

 

 

 

Dif. medie

(IÎ 95%b)

(73, 160)

(66, 154)

(94, 192)

(80, 179)

(valoarea p)

(p<0,0001)

(p<0,0001)

 

 

ACQ

 

 

 

 

Dif. medie

-0,232

-0,250

-0,321

-0,330

(IÎ 95%)

(-0,325, -0,139)

(-0,343, -0,156)

(-0,424, -0,218)

(-0,433, -0,226)

(valoarea p)

 

 

 

 

AQLQ

 

 

 

 

Dif. medie

0,226

0,272

0,295

0,346

(IÎ 95%)

(0,094, 0,359)

(0,155, 0,388)

(0,151, 0,438)

(0,219, 0,473)

(valoarea p)

(p < 0,0001)

(p < 0,0001)

 

 

a Valorile reprezintă diferența între tratamente între placebo și reslizumab 3 mg/kg pe baza mediilor ajustate pentru perioada specificată pentru fiecare grup de tratament, cu excepția modificării AQLQ până la săptămâna 16, care a fost primul moment specific de evaluare a AQLQ.

b IÎ = Interval de încredere.

Pacienți cu astm bronșic eozinofilic refractar sever

Reslizumabul a determinat reduceri semnificative ale exacerbărilor astmului bronșic față de placebo la populația refractară (59%) și nerefractară (49%). Rezultatele au fost susținute de criteriile finale de evaluare secundare și au fost în concordanță cu cele pentru populația globală.

Studiul III

Criteriul final de evaluare primar a fost reprezentat de modificarea de la momentul inițial la

16 săptămâni a VEF1. În Studiul III, pacienții cărora li s-a administrat reslizumab 3 mg/kg au prezentat creșteri semnificativ mai mari ale VEF1 față de momentul inițial, comparativ cu placebo (diferența

între tratamente: 160 ml, p = 0,0018). S-au observat ameliorări ale VEF1 la 4 săptămâni, după prima doză de reslizumab.

Imunogenitate

În studiile de fază 3 controlate cu placebo, cu o durată de 16 până la 52 săptămâni, s-au detectat titruri joase, frecvent tranzitorii, de anticorpi anti-reslizumab, la 53 dintre cei 983 pacienți cu astm bronşic (5%), la care s-a administrat reslizumab 3 mg/kg. Într-un studiu de extensie de fază 3, în regim deschis, s-au detectat titruri joase, frecvent tranzitorii, de anticorpi anti-reslizumab, la 49 dintre cei 1014 pacienți cu astm bronşic (5%), cărora li s-a administrat reslizumab 3 mg/kg timp de până la

36 luni. Expunerea sistemică la reslizumab nu pare să fie afectată de anticorpii anti-reslizumab. Anticorpii nu au avut niciun impact asupra farmacodinamicii, eficacității sau siguranței clinice.

Etnia

Analizele de farmacocinetică populațională au indicat faptul că farmacocinetica reslizumabului nu este semnificativ diferită între grupele etnice (rasă albă, neagră și asiatică). Datele privind siguranța la populațiile de rasă non-albă sunt limitate.

Copii și adolescenți

Agenția Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligația de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu CINQAERO la una sau mai multe subgrupe de copii și adolescenți în astmul bronşic (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

39 pacienți copii și adolescenți cu astm bronşic, cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani, au fost repartizaţi randomizat pentru a li se administra reslizumab 0,3 mg/kg, reslizumab 3 mg/kg sau placebo, ca parte a două studii cu durata de 52 săptămâni, pentru exacerbări (Studiile I și II) și un studiu cu durata de

16 săptămâni, pentru funcția pulmonară (Studiul III). Numai în Studiile I și II, era necesar ca pacienții să manifeste cel puțin o exacerbare a astmului bronşic, care să necesite utilizarea de corticosteroizi sistemici în anul anterior intrării în studiu. Exacerbările astmului bronşic au fost evaluate numai în studiile pentru exacerbări (Studiile I și II: reslizumab 3 mg/kg [n = 14] și placebo [n = 11]). Nu s-a observat niciun efect al tratamentului asupra exacerbărilor astmului bronşic la această grupă de vârstă

(raportul ratelor de exacerbare a astmului bronşic [reslizumab/placebo] de 2,09). Date fiind mărimea redusă a eșantionului și dezechilibrele de la momentul inițial rezultate din analiza de subgrup, nu se poate trage nicio concluzie cu privire la eficacitatea în tratamentul astmului bronșic la copii și adolescenți.

5.2Proprietăți farmacocinetice

La sfârșitul perfuziei se observă în mod obişnuit concentrații serice maxime de aproximativ 80 µg/ml. Concentrațiile serice de reslizumab scad în general de la nivelul maxim în mod bifazic. În urma administrării de doze multiple, concentrațiile serice de reslizumab se acumulează de aproximativ 1,5 până la 1,9 ori. Nu s-a observat nicio abatere evidentă de la farmacocinetica proporțională cu doza a reslizumabului, în intervalul de doze cuprins între 0,3 mg/kg şi 3,0 mg/kg. Variabilitatea inter-individuală din punct de vedere al expunerii maxime și globale este de aproximativ 20-30%.

Pe baza analizei farmacocinetice populaționale, expunerea sistemică la reslizumab pare să nu fie afectată de anticorpii anti-reslizumab circulanţi.

Distribuție

Reslizumabul are un volum de distribuție de aproximativ 5 l, ceea ce indică o distribuție minimă către țesuturile extravasculare.

Metabolizare

Similar altor anticorpi monoclonali, se consideră că reslizumabul este degradat prin proteoliză enzimatică în mici peptide și aminoacizi. Având în vedere faptul că reslizumabul se leagă de o țintă solubilă, se preconizează un clearance liniar nemediat de țintă.

Eliminare

Clearance-ul reslizumabului este de aproximativ 7 ml/oră. Reslizumabul are un timp de înjumătățire de aproximativ 24 zile.

Grupe speciale de pacienți

Vârstnici

Farmacocinetica reslizumabului a fost similară la adulți (cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani; n = 759)

și la pacienții vârstnici (cu vârsta peste 65 de ani; n = 30).

Copii și adolescenți

Intervalul expunerii sistemice la pacienții cu vârsta cuprinsă între 12 ani și sub 18 ani (n = 15) s-a suprapus cu cel din alte grupuri, însă valoarea mediană a fost ușor mai scăzută decât la pacienții adulți

(cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani; n = 759) și la pacienții vârstnici (cu vârsta peste 65 ani; n = 30).

Sexul

Farmacocinetica reslizumabului nu a fost semnificativ diferită între bărbați și femei.

Etnia

Analizele de farmacocinetică populațională au indicat faptul că farmacocinetica reslizumabului nu este semnificativ diferită între grupele etnice (rasă albă, neagră și asiatică).

Insuficiență hepatică

Reslizumabul nu a fost studiat la pacienții cu insuficiență hepatică. Nu se anticipează niciun efect direct al funcției hepatice asupra farmacocineticii reslizumabului, deoarece anticorpii sunt eliminați în principal prin catabolizare. În cadrul unei analize de farmacocinetică populațională, pacienții au fost clasificați pe baza nivelurilor funcției hepatice la momentul inițial. Majoritatea pacienților au prezentat valori normale ale rezultatelor testelor funcționale hepatice (n = 766, aproximativ 95%) sau valori ușor crescute ale rezultatelor testelor funcționale hepatice (fie, în primul caz, bilirubina totală peste limita superioară a valorilor normale [LSVN], dar mai mică sau egală cu 1,5 ori LSVN, fie, în al doilea caz, aspartat-aminotransferaza mai mare decât LSVN și bilirubina totală mai mică sau egală cu LSVN;

n = 35, aproximativ 4%). În cadrul acestor grupe nu s-a observat nicio diferență semnificativă cu privire la farmacocinetica reslizumabului.

Insuficiență renală

Reslizumabul este un anticorp cu o masă moleculară de 147 kDaltoni și prin urmare nu se anticipează să fie excretat în urină. Majoritatea pacienților din cadrul analizei farmacocinetice populaționale aveau funcție renală normală (rata de filtrare glomerulară estimată [RFGe]) mai mare sau egală cu

90 ml/min și 1,73 m2; n = 294, aproximativ 37%), insuficiență renală ușoară (RFGe

60-89 ml/min și 1,73 m2; n = 446, aproximativ 56%) sau insuficiență renală moderată (RFGe 30-59 ml/min și 1,73 m2; n = 63, aproximativ 8%). În cadrul acestor grupe privind funcția renală nu

s-a observat nicio diferență semnificativă cu privire la farmacocinetica reslizumabului. Reslizumabul nu a fost studiat la pacienții cu insuficiență renală severă sau boală renală în stadiu final.

5.3Date preclinice de siguranță

Datele non-clinice nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale farmacologice privind evaluarea siguranței, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea, toxicitatea asupra funcției de reproducere și dezvoltării.

6.PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienților

Acetat de sodiu trihidrat

Acid acetic glacial

Zahăr

Apă pentru preparate injectabile

6.2Incompatibilități

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepția celor menționate la pct. 6.6.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani

Medicamentul diluat

Stabilitatea chimică și fizică în timpul utilizării a fost demonstrată la temperaturi de 2°C-8°C și la temperatura de 25°C în soluție perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), protejată de lumină, timp de până la 16 ore.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpii și condițiile de păstrare înaintea utilizării reprezintă responsabilitatea utilizatorului și în mod normal nu ar trebui să depășească 16 ore la temperaturi de 2°C-8°C, cu excepția cazului în care diluarea a fost efectuată în condiții aseptice controlate și validate.

6.4Precauții speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

A nu se congela.

A se păstra flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condițiile de păstrare ale medicamentului după diluare, vezi pct. 6.3.

6.5Natura și conținutul ambalajului

Flacon din sticlă transparentă de tip I, închis cu dop din cauciuc butilic cu înveliș din poli(etilenă-co- tetrafluoroetilenă), acoperit cu un inel sertizat din aluminiu și un capac fără filet detașabil, din plastic, de culoare albă, care conține 2,5 ml de concentrat.

Flacon din sticlă transparentă de tip I, închis cu dop din cauciuc butilic cu înveliș din poli(etilenă-co- tetrafluoroetilenă), acoperit cu un inel sertizat din aluminiu și un capac fără filet detașabil, din plastic, de culoare albastră, care conține 10 ml de concentrat.

Cutii cu 1 flacon a 2,5 ml sau 1 flacon a 10 ml.

6.6Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

CINQAERO este furnizat sub formă de concentrat pentru soluție perfuzabilă într-un flacon de unică folosință. Soluția perfuzabilă este destinată numai administrării intravenoase după diluare și trebuie preparată cu ajutorul unei tehnici antiseptice, după cum urmează:

Prepararea soluției perfuzabile

1.Se scoate CINQAERO din frigider. Nu se agită flaconul.

2.Medicamentul trebuie inspectat vizual înainte de utilizare. Concentratul este limpede până la ușor lăptos opalescent, incolor până la ușor gălbui. În concentrat pot fi prezente particule de natură proteică, cu aspect de particule amorfe, translucide până la albe, dintre care unele pot avea un aspect fibros. Acest lucru nu este neobișnuit pentru soluțiile de natură proteică.

Concentratul nu trebuie utilizat dacă este colorat (cu excepția unei culori ușor gălbuie) sau dacă prezintă particule străine.

3.Trebuie utilizată o seringă pentru injectare adecvată pentru a extrage cantitatea necesară de concentrat din flacon (flacoane) (vezi pct. 4.2).

4.Se transferă lent conținutul seringii (seringilor) într-o pungă de perfuzie conținând 50 ml de soluție perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Se răstoarnă ușor punga pentru a amesteca soluția. Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepția soluției perfuzabile de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

5.Concentratul nu conține conservanți. Orice cantitate de concentrat rămasă în flacon trebuie aruncată.

6.Se recomandă ca soluția perfuzabilă să fie administrată imediat după preparare. Soluțiile de CINQAERO diluate în soluție perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pot fi păstrate la frigider la temperaturi de 2°C-8°C (sau de cel mult 25°C, dacă diluarea a fost efectuată în condiții aseptice controlate și validate), protejate de lumină, timp de până la 16 ore.

7.CINQAERO este compatibil cu pungile de perfuzie din clorură de polivinil (PVC) sau din poliolefină (PO).

Instrucțiuni de administrare

1.CINQAERO trebuie administrat de către un profesionist din domeniul sănătății pregătit pentru managementul reacțiilor de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxia (vezi pct. 4.4). Pacientul trebuie ținut sub observație pe durata perfuziei și pe o perioadă de timp adecvată după aceea. Pacienții trebuie instruiți cum să recunoască simptomele de reacții alergice grave.

2.Dacă soluția perfuzabilă a fost păstrată la frigider, aceasta trebuie lăsată să ajungă la temperatura camerei (15°C-25°C).

3.Soluția perfuzabilă trebuie perfuzată intravenos în decurs de 20-50 minute. Timpul de perfuzare poate varia în funcție de volumul total care trebuie perfuzat.

4.Soluția perfuzabilă nu trebuie perfuzată concomitent prin aceeași linie intravenoasă cu alte medicamente. Nu s-au efectuat studii de compatibilitate fizică sau biochimică privind evaluarea administrării concomitente a reslizumabului împreună cu alte medicamente.

5.Pentru perfuzie trebuie utilizat un set de perfuzie cu filtru steril, apirogen, cu legare redusă a proteinelor, montat pe linie (dimensiunea porilor de 0,2 µm). CINQAERO este compatibil cu filtre de perfuzie montate pe linie, cu legare redusă a proteinelor, din polietersulfonă (PES), fluorură de polivinil (PVDF), nailon, acetat de celuloză (CA).

6.La terminarea perfuziei, se spală setul de perfuzie cu o soluție perfuzabilă sterilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru a asigura faptul că a fost administrată întreaga soluție perfuzabilă CINQAERO.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Teva Pharmaceuticals Limited

Ridings Point, Whistler Drive

Castleford, West Yorkshire, WF10 5HX

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/16/1125/001-002

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

Data primei autorizări: 16 august 2016.

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate