Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fabrazyme (agalsidase beta) – Rezumatul caracteristicilor produsului - A16AB04

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiFabrazyme
Cod ATCA16AB04
Substanţăagalsidase beta
ProducătorGenzyme Europe B.V.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fabrazyme 35 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Fabrazyme 5 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fabrazyme 35 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Fiecare flacon de Fabrazyme conţine o valoare nominală de agalzidază beta de 35 mg. După reconstituire cu 7,2 ml apă pentru preparate injectabile, fiecare flacon de Fabrazyme conţine agalzidază beta 5 mg/ml (35 mg/7 ml). Soluţia reconstituită trebuie diluată ulterior (vezi pct. 6.6).

Fabrazyme 5 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Fiecare flacon de Fabrazyme conţine o valoare nominală de agalzidază beta de 5 mg. După reconstituire cu 1,1 ml apă pentru preparate injectabile, fiecare flacon de Fabrazyme conţine agalzidază beta 5 mg/ml. Soluţia reconstituită trebuie diluată ulterior (vezi pct. 6.6).

Agalzidaza beta este o formă recombinantă a α-galactozidazei A umane şi este produsă prin tehnologia ADN-ului recombinant, utilizând o cultură de celule de mamifer provenite din ovare de hamster chinezesc (COH). Secvenţa de aminoacizi a formei recombinante, ca şi secvenţa de nucleotide care a codificat-o, sunt identice cu forma naturală a α-galactozidazei A.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Masă compactă liofilizată sau pulbere de culoare albă sau aproape albă

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Fabrazyme este indicat pentru tratamentul de substituţie enzimatică pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de boală Fabry (deficit de α-galactozidază A).

Fabrazyme este indicat la adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta de 8 ani şi peste.

4.2Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Fabrazyme trebuie supravegheat de un medic cu experienţă în tratarea pacienţilor cu boală Fabry sau cu alte boli metabolice ereditare.

Doze

Doza recomandată de Fabrazyme este de 1 mg/kg, administrată o dată la interval de 2 săptămâni, sub formă de perfuzie intravenoasă.

În studiile clinice au fost utilizate scheme de tratament cu doze mai mici. În unul dintre aceste studii, efectuate la pacienţi adulţi de sex masculin, s-a constatat că, după o doză iniţială de 1,0 mg/kg, administrată la interval de 2 săptămâni, timp de 6 luni, doza de 0,3 mg/kg administrată la interval de 2 săptămâni poate menţine clearance-ul globotriaozilceramidei (GL-3) din anumite tipuri de celule; cu toate acestea, relevanţa clinică pe termen lung a acestor constatări nu a fost stabilită (vezi pct. 5.1).

Viteza iniţială de perfuzie nu trebuie să fie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră), pentru a reduce la minimum riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei. După ce toleranţa pacientului este stabilită, viteza perfuziei poate fi crescută treptat cu fiecare perfuzie ulterioară.

Administrarea perfuziei de Fabrayzme la domiciliu poate fi avută în vedere în cazul pacienţilor care tolerează bine perfuziile. Decizia de a se permite administrarea perfuziei la domiciliu trebuie luată numai în urma unei evaluări şi la recomandarea medicului curant. Pacienţii care prezintă reacţii adverse în timpul administrării perfuziei la domiciliu trebuie să oprească imediat administrarea perfuziei şi să solicite asistenţă medicală. Este posibil să fie necesar ca următoarele perfuzii să fie administrate în unităţi medicale. La domiciliu, doza şi viteza de perfuzie trebuie să rămână constante; acestea nu trebuie modificate fără supravegherea personalului medical.

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală.

Insuficienţă hepatică

Nu au fost efectuate studii la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Vârstnici

Siguranţa şi eficacitatea Fabrazyme la pacienţi cu vârsta peste 65 ani nu au fost stabilite şi, în prezent, nu poate fi recomandată nicio schemă de doze pentru aceşti pacienţi.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Fabrazyme la copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani nu au fost încă stabilite. Datele disponibile în prezent sunt descrise la pct. 5.1 şi 5.2, însă nu se poate face nicio recomandare privind dozele la copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 7 ani. Nu sunt disponibile date la copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 4 ani.

Nu este necesară ajustarea dozei la copii şi adolescenţi cu vârsta de 8-16 ani.

Mod de administrare

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea şi diluarea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate care pune în pericol viaţa (reacţie anafilactică) la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Imunogenitate

Deoarece agalzidaza beta (r-hαGAL) este o proteină recombinantă, este de aşteptat ca pacienţii a căror activitate enzimatică reziduală este redusă sau inexistentă să dezvolte anticorpi IgG. Majoritatea pacienţilor au dezvoltat anticorpi IgG la r-hαGAL, în general în primele 3 luni de la prima perfuzie cu Fabrazyme. În timp, majoritatea pacienţilor seropozitivi participanţi la studiile clinice au prezentat fie o tendinţă de scădere a titrului (pe baza unei scăderi a titrului ≥ 4 ori între valoarea maximă măsurată şi ultima valoare măsurată) (40% din pacienţi), fie au dezvoltat toleranţă imunologică (absenţa anticorpilor detectabili a fost confirmată de două teste de radioimunoprecipitare (RIPA) consecutive) (14% din pacienţi) sau au prezentat o valoare în platou (35% din pacienţi).

Reacţii asociate perfuziei

Pacienţii cu anticorpi la r-hαGAL prezintă un risc crescut de a prezenta reacţii asociate perfuziei (RAP), definite ca orice eveniment advers asociat, apărut în ziua perfuziei. Aceşti pacienţi trebuie trataţi cu precauţie în cazul reluării administrării agalzidazei beta (vezi pct. 4.8). Titrul anticorpilor trebuie monitorizat periodic.

În studii clinice, şaizeci şi şapte la sută (67%) din pacienţi au prezentat cel puţin o reacţie asociată perfuziei (RAP) (vezi pct. 4.8). Frecvenţa RAP a scăzut în timp. Pacienţii care au prezentat reacţii asociate perfuziei uşoare sau moderate, atunci când au fost trataţi cu agalzidaza beta în cadrul studiilor clinice, au continuat terapia după reducerea vitezei de perfuzie (~0,15 mg/min; 10 mg/oră) şi/sau tratamentul prealabil cu antihistaminice, paracetamol, ibuprofen şi/sau corticosteroizi.

Hipersensibilitate

Ca în cazul oricărui medicament proteic cu administrare intravenoasă, sunt posibile reacţii de hipersensibilitate de tip alergic.

Un număr mic de pacienţi au prezentat reacţii sugestive de hipersensibilitate imediată (Tip I). Dacă apar reacţii alergice severe sau de tip anafilactic, trebuie luată în considerare întreruperea imediată a administrării de Fabrazyme şi trebuie iniţiat un tratament corespunzător. Trebuie respectate standardele medicale în vigoare pentru tratamentul de urgenţă. Într-un studiu clinic, Fabrazyme reintrodus cu atenţie, a fost readministrat tuturor celor 6 pacienţi cu anticorpi IgE prezenţi sau ale căror teste cutanate au fost pozitive la Fabrazyme. În acest studiu, iniţierea readministrării s-a făcut cu o doză mică şi viteză de perfuzare redusă (1/2 din doza terapeutică, la 1/25 din viteza iniţială standard recomandată). Odată ce pacientul tolerează perfuzia, doza poate fi crescută pentru a ajunge la doza terapeutică de 1 mg/kg, iar viteza de perfuzie poate fi ajustată prin creştere treptată, lentă, în funcţie de toleranţă.

Pacienţi cu boală renală avansată

Efectul tratamentului cu Fabrazyme asupra rinichilor poate fi limitat la pacienţii cu boală renală avansată.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile şi nici studii in vitro privind metabolizarea. Din cauza metabolizării sale, este puţin probabil ca agalzidaza beta să interacţioneze cu alte medicamente a căror metabolizare este mediată de citocromul P450.

Fabrazyme nu trebuie administrat în asociere cu clorochină, amiodaronă, benochină sau gentamicină, din cauza unui risc teoretic de inhibare a activităţii intracelulare a α-galactozidazei A.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea agalzidazei beta la gravide.

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra dezvoltării embrionare/fetale (vezi pct. 5.3).

Fabrazyme nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Alăptarea

Este posibil ca agalzidaza beta să fie excretată în lapte. Deoarece nu sunt disponibile date privind efectele asupra nou-născuţilor expuşi la agalzidaza beta prin laptele matern, este recomandată oprirea alăptării când se administrează Fabrazyme.

Fertilitatea

Nu au fost efectuate studii pentru a evalua efectele potenţiale ale Fabrazyme de afectare a fertilităţii.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Fabrazyme poate avea o influenţă mică asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje în ziua în care se administrează Fabrazyme, deoarece pot apărea ameţeli, somnolenţă, vertij şi sincopă (vezi pct. 4.8).

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Deoarece agalzidaza beta (r-hαGAL) este o proteină recombinantă, este de aşteptat ca pacienţii a căror activitate enzimatică reziduală este redusă sau inexistentă să dezvolte anticorpi IgG. Pacienţii cu anticorpi faţă de r-hαGAL prezintă un risc mai mare de apariţie a reacţiilor adverse asociate perfuziei (RAP). La un număr mic de pacienţi s-au raportat reacţii sugestive pentru hipersensibilitate imediată (de tip I) (vezi pct. 4.4).

Reacţiile adverse foarte frecvente au inclus frisoane, febră, senzaţie de frig, greaţă, vărsături, cefalee şi parestezie. Şaizeci şi şapte la sută (67%) din pacienţi au prezentat cel puţin o reacţie adversă asociată perfuziei. După punerea pe piaţă au fost raportate reacţii anafilactoide.

Lista sub formă de tabel a reacţiilor adverse

Reacţiile adverse raportate în studiile clinice care au inclus în total un număr de 168 pacienţi (154 bărbaţi şi 14 femei), cărora li s-a administrat cel puţin o perfuzie de Fabrazyme în doza de 1 mg/kg, la interval de 2 săptămâni, timp de cel mult 5 ani, sunt enumerate în tabelul de mai jos,

clasificate pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă (foarte frecvente ≥ 1/10, frecvente

≥ 1/100 şi < 1/10 şi mai puţin frecvente ≥ 1/1000 şi < 1/100). Apariţia unei reacţii adverse la un singur pacient este definită ca mai puţin frecventă, din cauza numărului relativ mic de pacienţi trataţi. Reacţiile adverse raportate doar în perioada de după punerea pe piaţă sunt, de asemenea, incluse în tabelul de mai jos la categoria de frecvenţă „cu frecvenţă necunoscută” (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Majoritatea reacţiilor adverse au fost, în general, uşoare până la moderate ca severitate:

Incidenţa reacţiilor adverse asociate tratamentului cu Fabrazyme

Clasificarea pe

Foarte

Frecvente

Mai puţin

Cu frecvenţă

aparate, sisteme şi

frecvente

 

frecvente

necunoscută

organe

 

 

 

 

Infecţii şi infestări

---

rinofaringită

rinită

 

 

 

 

 

 

Tulburări ale

---

---

---

reacţie anafilactoidă

sistemului

 

 

 

 

imunitar

 

 

 

 

Tulburări ale

cefalee,

ameţeli,

hiperestezie, tremor

---

sistemului nervos

parestezie

somnolenţă,

 

 

 

 

hipoestezie,

 

 

 

 

senzaţie de arsură,

 

 

 

 

letargie, sincopă

 

 

Tulburări oculare

---

lăcrimare abundentă

prurit ocular,

---

 

 

 

hiperemie oculară

 

Tulburări acustice

---

tinitus, vertij

edem auricular,

---

şi vestibulare

 

 

otalgie

 

 

 

 

 

 

Tulburări

---

tahicardie,

bradicardie sinusală

---

cardiace

 

palpitaţii,

 

 

 

 

bradicardie

 

 

Tulburări

---

hiperemie facială,

extremităţi reci

---

vasculare

 

hipertensiune

 

 

 

 

arterială, paloare,

 

 

 

 

hipotensiune

 

 

 

 

arterială, bufeuri

 

 

Tulburări

---

dispnee, congestie

bronhospasm,

hipoxie

respiratorii,

 

nazală, constricţie

durere faringo-

 

toracice şi

 

faringiană,

laringiană, rinoree,

 

mediastinale

 

wheezing, tuse,

tahipnee, congestia

 

 

 

dispnee exacerbată

căilor respiratorii

 

 

 

 

superioare

 

Tulburări gastro-

greaţă,

durere abdominală,

dispepsie, disfagie

---

intestinale

vărsături

durere în etajul

 

 

 

 

abdominal superior,

 

 

 

 

disconfort

 

 

 

 

abdominal,

 

 

 

 

disconfort gastric,

 

 

 

 

hipoestezie orală,

 

 

 

 

diaree

 

 

Afecţiuni cutanate

---

prurit, urticarie,

livedo reticularis,

vasculită

şi ale ţesutului

 

erupţie cutanată

erupţie cutanată

leucocitoclastică

subcutanat

 

tranzitorie, eritem,

eritematoasă,

 

 

 

prurit generalizat,

erupţie cutanată

 

 

 

angioedem, edem

pruriginoasă,

 

 

 

facial, erupţie

modificarea culorii

 

 

 

cutanată maculo-

pielii, senzaţie de

 

 

 

papuloasă

disconfort la nivelul

 

 

 

 

pielii

 

Tulburări

---

dureri la nivelul

dureri musculo-

---

musculo-scheletice

 

extremităţilor,

scheletice

 

şi ale ţesutului

 

mialgie, durere de

 

 

conjunctiv

 

spate, spasme

 

 

 

 

musculare, artralgie,

 

 

 

 

 

 

Clasificarea pe

Foarte

Frecvente

Mai puţin

Cu frecvenţă

aparate, sisteme şi

frecvente

 

frecvente

necunoscută

organe

 

 

 

 

 

 

contractură

 

 

 

 

musculară,

 

 

 

 

rigiditate musculo-

 

 

 

 

scheletică

 

 

Tulburări

frisoane,

fatigabilitate,

senzaţie de frig şi de

---

generale şi la

febră,

disconfort toracic,

căldură, afecţiune

 

nivelul locului de

senzaţie

senzaţie de căldură,

asemănătoare gripei,

 

administrare

de frig

edeme periferice,

durere la locul de

 

 

 

durere, astenie,

perfuzare, reacţie la

 

 

 

dureri toracice,

locul de perfuzare,

 

 

 

edem facial,

tromboză la locul de

 

 

 

hipertermie

perfuzare, senzaţie

 

 

 

 

generală de rău,

 

 

 

 

edeme

 

Investigaţii

 

 

 

scădere a saturaţiei

diagnostice

 

 

 

în oxigen

În acest tabel, o frecvenţă ≥ 1% se defineşte ca reacţii adverse care apar la 2 sau mai mulţi pacienţi. Terminologia reacţiilor adverse are la bază Dicţionarul Medical pentru activităţi de reglementare (Dicţionarul MedDRA)

Descrierea reacţiilor adverse selectate

Reacţii asociate perfuziei

Reacţiile asociate perfuziei au fost de cele mai multe ori febră şi frisoane. Simptomele suplimentare au inclus dispnee uşoară sau moderată, hipoxie (scădere a saturaţiei în oxigen), constricţie faringiană, disconfort toracic, hiperemie facială, prurit, urticarie, edem facial, angioedem, rinită, bronhospasm, tahipnee, wheezing, hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, tahicardie, palpitaţii, dureri abdominale, greaţă, vărsături, dureri asociate perfuziei, inclusiv dureri la nivelul extremităţilor, mialgie şi cefalee.

Reacţiile asociate perfuziei au fost tratate prin reducerea vitezei de perfuzie asociată cu administrarea de medicamente antiinflamatorii nesteroidiene, antihistaminice şi/sau corticosteroizi. Şaizeci şi şapte la sută (67%) din pacienţi au prezentat cel puţin o reacţie asociată perfuziei. Frecvenţa acestor reacţii s-a redus în timp. Majoritatea acestor reacţii pot fi atribuite formării de anticorpi IgG şi/sau activării complementului. La un număr limitat de pacienţi, au fost detectaţi anticorpi IgE (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Informaţii limitate din studii clinice sugerează că profilul de siguranţă al tratamentului cu Fabrazyme la pacienţii copii şi adolescenţi cu vârsta între 5 şi 7 ani, la care s-a administrat tratament fie cu 0,5 mg/kg la interval de 2 săptămâni, fie cu 1,0 mg/kg la interval de 4 săptămâni este similar cu profilul de siguranţă la pacienţii (cu vârsta peste 7 ani) trataţi cu 1,0 mg/kg la interval de 2 săptămâni.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, astfel cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

În studiile clinice, s-au administrat doze de până la 3 mg/kg.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte produse pentru tractul digestiv şi metabolism, enzime, codul ATC: A16AB04

Boala Fabry

Boala Fabry este o afecţiune ereditară heterogenă şi multisistemică, cu evoluţie progresivă, care afectează atât bărbaţii, cât şi femeile. Aceasta se caracterizează prin deficienţa de α-galactozidază A. Activitatea redusă sau absentă a α-galactozidazei A duce la acumularea de GL-3 în lizozomii multor tipuri de celule, inclusiv ai celulelor endoteliale şi parenchimatoase, conducând în cele din urmă la deteriorări clinice potenţial letale, ca urmare a complicaţiilor renale, cardiace şi cerebrovasculare.

Mecanism de acţiune

Scopul terapiei de substituţie enzimatică este de a restabili un nivel al activităţii enzimatice suficient pentru a elimina substratul acumulat în ţesuturile organelor; astfel prevenind, stabilizând sau inversând declinul progresiv al funcţiei acestor organe, înainte de a se produce leziuni ireversibile.

După perfuzia intravenoasă, agalzidaza beta este rapid eliminată din circulaţie şi preluată în lizozomi de celulele parenchimatoase şi endoteliale vasculare, posibil prin receptorii de manoză-6-fosfat, manoză şi asialoglicoproteine.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Eficacitatea şi siguranţa Fabrazyme au fost evaluate în cadrul a două studii efectuate la copii, al unui studiu de stabilire a dozei, a două studii dublu-orb, controlate cu placebo, şi al unui studiu de extensie, deschis, efectuat atât la bărbaţi, cât şi la femei.

În studiul de stabilirea dozei, s-au evaluat efectele dozelor de 0,3, 1,0 şi 3,0 mg/kg, administrate o dată la interval de 2 săptămâni şi de 1,0 şi 3,0 mg/kg, administrate o dată la interval de 2 zile. S-a observat o reducere a cantităţii de GL-3 la nivel renal, cardiac, cutanat şi plasmatic în cazul tuturor dozelor.

GL-3 din plasmă s-a eliminat într-un mod dependent de doză, dar a fost mai puţin constantă la doza de 0,3 mg/kg. În plus, reacţiile asociate perfuziei au fost dependente de doză.

În primul studiu clinic controlat cu placebo, Fabrazyme a fost eficace în eliminarea GL-3 din endoteliul vascular al rinichiului după 20 de săptămâni de tratament. Acest clearance s-a obţinut la 69% (20/29) din pacienţii trataţi cu Fabrazyme, dar la niciunul dintre pacienţii cărora li s-a administrat placebo (p < 0,001). Acest rezultat a fost susţinut şi de o reducere semnificativă din punct de vedere statistic a incluziilor de GL-3 de la nivel renal, cardiac şi cutanat, evaluate global, cât şi individual, la nivel de organ, la pacienţii trataţi cu agalzidază beta, comparativ cu pacienţii cărora li s-a administrat placebo (p < 0,001). Clearance-ul susţinut al GL-3 din endoteliul vascular al rinichiului în cadrul tratamentului cu agalzidază beta a fost demonstrat suplimentar în extensia acestui studiu, cu tratament deschis. Acesta a fost obţinut la 47 din cei 49 pacienţi (96%) cu informaţii disponibile în luna 6 şi la 8 din cei 8 pacienţi (100%) cu informaţii disponibile la sfârşitul studiului (până la un total de 5 ani de tratament). Clearance-ul GL-3 a fost, de asemenea, obţinut şi în alte câteva tipuri de celule ale rinichiului. Concentraţiile plasmatice de GL-3 s-au normalizat rapid sub tratament şi au rămas normale pe parcursul celor 5 ani.

Funcţia renală, măsurată prin rata de filtrare glomerulară şi creatinina serică, precum şi prin proteinurie, a rămas stabilă la majoritatea pacienţilor. Efectul tratamentului cu Fabrazyme asupra funcţiei renale a fost însă limitat la unii pacienţi cu boală renală avansată.

Cu toate că nu s-a efectuat un studiu specific pentru evaluarea efectului asupra semnelor şi simptomelor neurologice, rezultatele au indicat, de asemenea, că pacienţii pot beneficia de ameliorarea durerii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, ca urmare a terapiei de substituţie enzimatică.

Un alt studiu dublu-orb, controlat cu placebo, care a inclus 82 de pacienţi a fost efectuat pentru a determina dacă Fabrazyme scade frecvenţa de apariţie a bolilor renale, cardiace sau cerebrovasculare sau a deceselor. Frecvenţa evenimentelor clinice a fost substanţial mai mică la pacienţii trataţi cu Fabrazyme, comparativ cu pacienţii la care s-a administrat placebo (reducere a riscului = 53% populaţie în intenţie de tratament (p = 0,0577); reducere a riscului = 61% populaţie per-protocol

(p = 0,0341)). Acest rezultat a fost consecvent pentru manifestările renale, cardiace şi cerebrovasculare.

Rezultatele acestor studii indică faptul că tratamentul cu Fabrazyme în doză de 1 mg/kg, administrată la interval de 2 săptămâni, oferă beneficii clinice asupra unor rezultate clinice cheie la pacienţi cu boală Fabry incipientă şi avansată. Deoarece această afecţiune are o evoluţie lentă, detectarea şi tratarea precoce sunt esenţiale pentru obţinerea celor mai bune rezultate.

Într-un studiu suplimentar, 21 de pacienţi de sex masculin au fost incluşi în vederea urmăririi clearance-ului GL-3 la nivelul ţesutului renal şi cutanat, cu o schemă de dozaj alternativă. După tratamentul în doză de 1 mg/kg, administrată la interval de 2 săptămâni, timp de 24 de săptămâni, o schemă de tratament în doză de 0,3 mg/kg, administrată la interval de 2 săptămâni, timp de 18 luni, a permis menţinerea clearance-ului GL-3 celular din endoteliul capilar al rinichiului, din alte tipuri de celule renale şi la nivel cutanat (în endoteliul capilar de la nivelul straturilor superficiale ale pielii) la majoritatea pacienţilor. Totuşi, la doza mai scăzută, anticorpii IgG pot influenţa clearance-ul GL-3 la unii pacienţi. Din cauza limitelor proiectului studiului (numărul mic de pacienţi), nu se poate ajunge la o concluzie definitivă privind schema de doze de întreţinere, dar aceste constatări sugerează faptul că, după o doză iniţială de încărcare de 1,0 mg/kg, administrată la interval de 2 săptămâni, o doză de

0,3 mg/kg, administrată la interval de 2 săptămâni, poate fi suficientă la unii pacienţi pentru menţinerea clearance-ului GL-3.

După punerea pe piaţă, experienţa s-a obţinut la pacienţii la care s-a iniţiat tratamentul cu o doză de 1 mg/kg, administrată la interval de 2 săptămâni, şi la care s-a administrat ulterior o doză mai mică, pentru o perioadă mai lungă de timp. La unii dintre aceşti pacienţi, s-a raportat în mod spontan o creştere a apariţiei unora dintre următoarele simptome: durere, parestezie şi diaree, precum şi manifestări cardiace, ale sistemului nervos central şi renale. Aceste simptome raportate mimează evoluţia naturală a bolii Fabry.

Copii şi adolescenţi

În cadrul unui studiu deschis, efectuat la copii şi adolescenţi, şaisprezece pacienţi cu boala Fabry (cu vârsta cuprinsă între 8 şi 16 ani; 14 de sex masculin, 2 de sex feminin) au fost trataţi timp de un an cu 1,0 mg/kg la interval de 2 săptămâni. S-a măsurat clearance-ul GL-3 din endoteliul vascular de la nivelul straturilor superficiale ale pielii la toţi pacienţii care aveau acumulări de GL-3 la momentul iniţial. Cele două paciente au avut acumulări absente sau minime de GL-3 în endoteliul vascular de la nivelul straturilor superficiale ale pielii, la momentul iniţial, ceea ce face ca această concluzie să fie valabilă doar pentru pacienţii de sex masculin.

În cadrul unui studiu suplimentar, deschis şi desfăşurat pe o durată de 5 ani la copii şi adolescenţi, 31 pacienţi de sex masculin cu vârsta între 5 şi 18 ani au fost randomizaţi înainte de debutul manifestărilor clinice care au interesat organele majore şi li s-au administrat două scheme de tratament cu doze mai mici de agalzidază beta, 0,5 mg/kg la interval de 2 săptămâni sau 1,0 mg/kg la interval de 4 săptămâni. Rezultatele au fost similare în cele două grupe de tratament. Scorurile GL-3 din endoteliul capilar de la nivelul straturilor superficiale ale pielii au fost reduse la zero sau menţinute la zero în toate punctele de timp ulterioare momentului initial, pe parcursul tratamentului, la 19/27 pacienţi care au finalizat studiul, în absenţa unei creşteri a dozei. La o subcategorie de 6 pacienţi au fost efectuate două biopsii renale, la momentul initial şi la 5 ani: la toţi pacienţii, scorurile GL-3 din endoteliul vascular al capilarelor renale au fost reduse la zero, însă au fost observate efecte înalt variabile la nivelul podocitului GL-3, cu o reducere la 3 pacienţi. Zece (10) pacienţi au întrunit criteriile privind creşterea dozei conform protocolului de studiu, iar doi (2) pacienţi au prezentat o creştere a dozei până la doza recomandată, de 1,0 mg/kg administrată la interval de 2 săptămâni.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

După administrarea intravenoasă de agalzidază beta la adulţi, în doze de 0,3 mg, 1 mg şi 3 mg/kg, valorile ASC au crescut mai mult decât proporţional cu doza, din cauza scăderii clearance-ului, ceea ce indică o saturaţie a clearance-ului. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a depins de doză şi a variat între 45 şi 100 minute.

După administrarea intravenoasă de agalzidază beta la adulţi, cu un timp de perfuzie de aproximativ 300 minute şi în doză de 1 mg/kg, administrată la interval de 2 săptămâni, valorile medii ale concentraţiei plasmatice Cmax au variat între 2000 şi 3500 ng/ml, în timp ce ASCinf a variat între 370 şi 780 g•min/ml. Vss (volumul de distribuţie la starea de echilibru) s-a situat între 8,3 şi 40,8 l, clearance-ul plasmatic între 119 şi 345 ml/min, iar media timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare între 80 şi 120 minute.

Agalzidaza beta este o proteină şi se anticipează să fie metabolizată prin hidroliză peptidică. În consecinţă, nu se aşteaptă ca insuficienţa hepatică să afecteze farmacocinetica agalzidazei beta în mod semnificativ din punct de vedere clinic. Eliminarea renală a agalzidazei beta este considerată o cale minoră de eliminare.

Copii şi adolescenţi

Farmacocinetica Fabrazyme a fost, de asemenea, evaluată în cadrul a două studii desfăşurate la copii şi adolescenţi. În cadrul unuia dintre aceste studii, 15 pacienţi copii şi adolescenţi cu date farmacocinetice disponibile (având vârsta cuprinsă între 8,5 şi 16 ani şi greutatea între 27,1 şi 64,9 kg) au fost trataţi cu 1,0 mg/kg la interval de 2 săptămâni. . Clearance-ul agalzidazei beta nu a fost influenţat de greutate la această grupă de pacienţi.CL iniţial a fost de 77 ml/min, cu un volum de distribuţie la starea de echilibru (Vss) de 2,6 l; timpul de înjumătăţire plasmatică a fost de 55 minute. După seroconversia IgG, clearance-ul s-a redus la 35 ml/min, Vss a crescut la 5,4 l şi timpul de înjumătăţire a crescut la 240 minute. Efectul evident al acestor modificări după seroconversie a fost o creştere de 2 până la 3 ori a expunerii, bazată pe ASC şi Cmax. La pacienţii cu o expunere crescută după seroconversie, nu s-au observat probleme neprevăzute privind siguranţa.

În cadrul unui alt studiu, efectuat la 30 pacienţi copii și adolescenți cu date farmacocinetice disponibile, având vârsta cuprinsă între 5 şi 18 ani, trataţi cu două scheme de tratament cu doze mai mici, de 0,5 mg/kg la interval de 2 săptămâni şi 1,0 mg/kg la interval de 4 săptămâni, valoarea medie a CL a fost 4,6 şi respectiv 2,3 ml/min/kg, valoarea medie a Vss a fost 0,27 şi respectiv 0,22 l/kg, iar valoarea medie a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a fost 88 şi respectiv 107 minute. După seroconversia IgG, nu s-a constatat nicio modificare aparentă a CL (+24% şi respectiv +6%), deşi valoarea Vss a fost de 1,8 şi 2,2 ori mai mare, efectul evident fiind o reducere uşoară a Cmax (de până la 34% şi respectiv -11%) şi nicio modificare a AUC (-19% şi respectiv -6%).

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea la doză unică, toxicitatea după doze repetate şi toxicitatea embrionară/fetală. Nu s-au efectuat studii cu privire la alte stadii ale dezvoltării. Nu se estimează un potenţial genotoxic şi carcinogen.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Manitol

Fosfat de sodiu monobazic monohidrat

Fosfat de sodiu dibazic heptahidrat

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente în aceeaşi perfuzie.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani

Soluţia reconstituită şi soluţia diluată

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte timpul şi condiţiile de păstrare până la utilizare revine utilizatorului. Soluţia reconstituită nu poate fi păstrată şi trebuie diluată prompt; doar soluţia diluată poate fi păstrată timp de maxim 24 ore, la temperaturi cuprinse între 2ºC-8ºC.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

Pentru condiţiile de păstrare a medicamentului după reconstituire şi diluare, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Fabrazyme 35 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Fabrazyme 35 mg este furnizat în flacoane din sticlă incoloră tip I a 20 ml. Sistemul de închidere constă dintr-un dop din cauciuc butilic siliconat şi un sigiliu din aluminiu cu un capac flip-off din plastic.

Mărimi de ambalaj: 1, 5 şi 10 flacoane per cutie.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Fabrazyme 5 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Fabrazyme 5 mg este furnizat în flacoane din sticlă incoloră tip I a 5 ml. Sistemul de închidere constă dintr-un dop din cauciuc butilic siliconat şi un sigiliu din aluminiu cu un capac flip-off din plastic.

Mărimi de ambalaj: 1, 5 şi 10 flacoane per cutie.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Pulberea pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie reconstituită cu apă pentru preparate injectabile, diluată cu soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% şi apoi administrată în perfuzie intravenoasă. Utilizaţi o tehnică aseptică.

Stabiliţi numărul de flacoane din care trebuie reconstituită soluţia, în funcţie de greutatea fiecărui pacient, şi scoateţi din frigider flacoanele necesare, pentru a le permite să ajungă la temperatura camerei (în aproximativ 30 minute). Fiecare flacon de Fabrazyme este destinat unei singure utilizări.

Reconstituire

Fabrazyme 35 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Fiecare flacon de Fabrazyme 35 mg se reconstituie cu 7,2 ml apă pentru preparate injectabile. Trebuie evitate impactul puternic al apei pentru preparate injectabile cu pulberea şi formarea spumei. Aceasta se realizează prin adăugare lentă a apei pentru preparate injectabile, prin picurare pe peretele flaconului şi nu direct pe masa compactă liofilizată. Rotiţi şi înclinaţi uşor fiecare flacon. Nu răsturnaţi, învârtiţi sau agitaţi flaconul.

Fabrazyme 5 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Fiecare flacon de Fabrazyme 5 mg se reconstituie cu 1,1 ml apă pentru preparate injectabile. Trebuie evitate impactul puternic al apei pentru preparate injectabile cu pulberea şi formarea spumei. Aceasta se realizează prin adăugare lentă a apei pentru preparate injectabile, prin picurare pe peretele flaconului şi nu direct pe masa compactă liofilizată. Rotiţi şi înclinaţi uşor fiecare flacon. Nu răsturnaţi, învârtiţi sau agitaţi flaconul.

Soluţia reconstituită conţine agalzidază beta 5 mg pe ml şi este o soluţie incoloră, limpede. pH-ul soluţiei reconstituite este de aproximativ 7,0. Înainte de a dilua ulterior, verificaţi vizual soluţia reconstituită din fiecare flacon, pentru a observa dacă există particule şi modificări de culoare. Nu utilizaţi soluţia dacă prezintă particule sau modificări de culoare.

După reconstituire, se recomandă diluarea promptă a soluţiei din flacoane, pentru a reduce la minimum riscul formării particulelor proteice în timp.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Diluare

Fabrazyme 35 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Înainte de adăugarea volumului de soluţie reconstituită de Fabrazyme corespunzător dozei necesare pentru pacient, se recomandă extragerea unui volum egal de soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% din punga de perfuzie.

Eliminaţi aerul din interiorul pungii de perfuzie, pentru a reduce la minimum interfaţa aer/lichid.

Extrageţi lent, din fiecare flacon, 7,0 ml (echivalent cu 35 mg) de soluţie reconstituită până obţineţi volumul total, corespunzător dozei necesare pentru pacient. Nu utilizaţi ace cu filtru şi evitaţi formarea spumei.

Injectaţi apoi lent soluţia reconstituită direct în soluţia intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% (nu într-un spaţiu cu aer rămas), până la o concentraţie finală între 0,05 mg/ml şi 0,7 mg/ml. Determinaţi volumul total de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9% (între 50 şi 500 ml) în funcţie de doza individuală. Pentru doze mai mici de 35 mg se vor utiliza minim 50 ml, pentru doze de 35 până la 70 mg, se vor utiliza minim 100 ml, pentru doze de 70 până la 100 mg, se vor utiliza minim 250 ml şi pentru doze mai mari de 100 mg se vor utiliza numai 500 ml. Răsturnaţi uşor sau masaţi uşor punga de perfuzie pentru a amesteca soluţia diluată. Nu scuturaţi şi nu agitaţi puternic punga de perfuzie.

Fabrazyme 5 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Înainte de adăugarea volumului de soluţie reconstituită de Fabrazyme corespunzător dozei necesare pentru pacient, se recomandă extragerea unui volum egal de soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% din punga de perfuzie.

Eliminaţi aerul din interiorul pungii de perfuzie, pentru a reduce la minimum interfaţa aer/lichid.

Extrageţi lent, din fiecare flacon, 1,0 ml (egal cu 5 mg) de soluţie reconstituită până obţineţi volumul total corespunzător dozei necesare pentru pacient. Nu utilizaţi ace cu filtru şi evitaţi formarea spumei.

Injectaţi apoi lent soluţia reconstituită direct în soluţia intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% (nu într-un spaţiu cu aer rămas), până la o concentraţie finală cuprinsă între 0,05 mg/ml şi

0,7 mg/ml. Determinaţi volumul total de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9% (între 50 şi 500 ml) în funcţie de doza individuală. Pentru doze mai mici de 35 mg se vor utiliza minim

50 ml, pentru doze de 35 până la 70 mg se vor utiliza minim 100 ml, pentru doze de 70 până la 100 mg se vor utiliza minim 250 ml şi pentru doze mai mari de 100 mg se vor utiliza numai 500 ml. Răsturnaţi uşor sau masaţi uşor punga de perfuzie pentru a amesteca soluţia diluată. Nu scuturaţi şi nu agitaţi puternic punga de perfuzie.

Administrare

Se recomandă administrarea soluţiei diluate prin intermediul unui filtru în linie cu diametrul de 0,2 µm şi capacitate redusă de legare a proteinelor, pentru a îndepărta orice particule proteice, fără a se pierde nimic din activitatea agalzidazei beta. Viteza iniţială de perfuzie nu trebuie să fie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră), pentru a reduce la minimum riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei. După ce toleranţa pacientului este stabilită, viteza de perfuzie poate fi crescută treptat, cu fiecare perfuzie ulterioară.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411DD Naarden, Olanda

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/188/001 Fabrazyme 35 mg 1 flacon cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă EU/1/01/188/002 Fabrazyme 35 mg 5 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă EU/1/01/188/003 Fabrazyme 35 mg 10 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

EU/1/01/188/004 Fabrazyme 5 mg 1 flacon cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă EU/1/01/188/005 Fabrazyme 5 mg 5 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă EU/1/01/188/006 Fabrazyme 5 mg 10 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 03 august 2001

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 03 august 2006

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate