Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kepivance (palifermin) – Rezumatul caracteristicilor produsului - V03AF08

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiKepivance
Cod ATCV03AF08
Substanţăpalifermin
ProducătorSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Kepivance 6,25 mg pulbere pentru soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine palifermin 6,25 mg.

Paliferminul este un factor de creştere de keratinocite umane (KGF), produs prin tehnologie de recombinare ADN pe Escherichia coli.

După reconstituire, Kepivance conţine palifermin 5 mg/ml.

autorizat

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

 

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluţie injectabilă.

Pulbere albă liofilizată.

4.

DATE CLINICE

este

4.1

Indicaţii terapeutice

 

Kepivance este indicat pentru reducerea incidenţei, duratei şi severităţii mucozitei orale la pacienţii

adulţi cu boli hematologice maligne la care se ad inistrează radiochimioterapie mieloablativă, care se

 

nu

asociază cu o incidenţă crescută de forme severe demaimucozită şi care necesită tratament suportiv cu

celule stem hematopoietice autologe.

 

Medicamentul

 

4.2 Doze şi mod de administrare

 

Tratamentul cu Kepivance treb ie s pravegheat de un medic cu experienţă în folosirea terapiei antineoplazice.

Doze

Adulţi

Doza recom nd tă de Kepivance este de 60 micrograme/kg şi zi, administrată injectabil în bolus intravenos t mp de trei zile consecutiv înainte şi trei zile consecutiv după radiochimioterapia mieloablat vă, până la un total de şase doze. Intervalul dintre ultima doză de Kepivance înainte de ra iochimioterapia mieloablativă şi prima doză de Kepivance după radiochimioterapia mieloablativă tr buie să fie de cel puţin şapte zile.

Radiochimioterapie pre-mieloablativă:

Primele trei doze trebuie administrate înaintea radiochimioterapiei mieloablative, iar cea de-a treia doză la 24-48 ore înaintea acesteia.

Radiochimioterapie post-mieloablativă:

Ultimele trei doze trebuie administrate după radiochimioterapia mieloablativă; prima dintre aceste doze se administrează după, dar în aceeaşi zi cu perfuzia de celule stem hematopoietice şi la cel puţin şapte zile după cea mai recentă administrare de Kepivance (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Kepivance la copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani nu au fost stabilite. Datele disponibile în prezent sunt descrise la pct. 5.1 şi 5.2, dar nu se poate face nicio recomandare privind dozele.

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţi cu insuficienţă renală (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică

Siguranţa şi eficacitatea Kepivance nu au fost stabilite la pacienţi cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 5.2). Administrarea dozelor la pacienţi cu insuficienţă hepatică trebuie realizată cu atenţie.

Persoane vârstnice

Siguranţa şi eficacitatea Kepivance nu au fost stabilite la vârstnici. Datele disponibile în prezent sunt descrise la pct. 5.2, dar nu se poate face nicio recomandare privind dozele..

Mod de administrare

Pentru administrare intravenoasă.

 

 

 

Kepivance nu trebuie administrat subcutanat, din cauza tolerabilităţii locale reduse.

Soluţia reconstituită Kepivance nu trebuie lăsată la temperatura camer i mai multautorizatde o oră şi trebuie

protejată de lumină. Înainte de administrare, se inspectează vizual oluţia p ntru a observa

modificările de culoare sau prezenţa de particule, vezi pct. 6.6.

 

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului îna nte de utilizare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

 

 

este

 

 

 

Hipersensibilitate la substanţa activă, la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1 sau la proteine

derivate de Escherichia coli.

 

mai

 

nu

 

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pe

tru tilizare

 

Medicamentul

 

 

 

Utilizarea cu chimioterapice

 

 

 

Kepivance nu trebuie adminis rat cu 24 ore înainte, în timpul perfuziei, sau la mai puţin de 24 ore de la administrarea chimioterapiei citotoxice. Într-un studiu clinic, administrarea Kepivance la mai puţin

de 24 ore de la chimiot rapie a dus la creşterea severităţii şi duratei mucozitei orale. Utilizarea conco itentă a heparinei

Dacă se foloseşte heparina pentru menţinerea unei linii venoase, trebuie folosită soluţie salină izotonă pentru spăl rea liniei înainte şi după administrarea Kepivance, vezi pct. 6.2.

Acuitate vizuală

Se cunoaşte că receptorii KGF sunt exprimaţi pe cristalin. Implicare paliferminului în etiologia cataractei nu poate fi exclusă (vezi pct. 5.1). Efectele pe termen lung nu sunt cunoscute încă.

Siguranţa pe termen lung

Siguranţa pe termen lung a Kepivance nu a fost deplin evaluată privind supravieţuirea globală, supravieţuirea fără progresia bolii şi neoplaziile secundare.

Neoplazii non- hematologice

Kepivance este un factor de creştere care stimulează proliferarea celulelor epiteliale ce exprimă receptori KGF. Siguranţa şi eficacitatea Kepivance nu au fost stabilite la pacienţii cu neoplazii non hematologice care exprimă receptori KGF. De aceea, nu trebuie administrat palifermin pacienţilor cu neoplazii non-hematologice diagnosticate sau suspectate.

Lipsa eficacităţii şi riscul de infecţii în tratamentul condiţionat cu doză mare de melfalan

În cadrul unui studiu efectuat după punerea pe piaţă a medicamentului, la pacienţi cu mielom multiplu care au fost trataţi cu melfalan 200 mg/m2 ca schemă de tratament condiţionant, administrarea

În plus, au existat mai multe cazuri de infecţii în rândul pacienţilor cărora li s-a administrat pal fermin pre şi post-chimioterapie (49,5%) faţă de pacienţii care au primit placebo (24,6%). Faţă de g upul care a primit placebo, grupul pre/post-chimioterapie a înregistrat mai multe cazuri de infecţii cu vi usul herpes (9% faţă de 0%), infecţii fungice orale (7% faţă de 2%) şi sepsis/şoc septic (12% faţă de 2%).

Eficacitatea şi siguranţa paliferminului au fost stabilite doar în asociere cu tratamente de condiţionare suportive cu celule stem hematopoietice autologe care includ iradierea totală corpului şi

utilizat în asociere cu tratamentul de condiţionare doar cu chimioterapie mi loablativă.

paliferminului cu patru zile între ultima predoză şi prima postdoză nu a relevat un beneficiu terapeutic în ceea ce priveşte frecvenţa sau durata mucozitei orale severe în comparaţie cuautorizatplacebo.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

chimioterapie în doză mare (ciclofosfamidă şi etoposide) (vezi estepunctul 5.1). P lifermin nu trebuie

Ca terapie proteică, riscul pentru Kepivance de a interacţ ona cu alte medicamente este redus.

Datele in-vitro şi in-vivo sugerează că paliferminul se le gă de heparina nefracţionată, precum şi de

heparinele cu greutate moleculară mică. În două studii efectu te la voluntari sănătoşi, administrarea

simultană a Kepivance şi heparină a determinat o expunere sistemică la palifermin de aproximativ 5

ori mai mare, din cauza volumului scăzut de distribuţiemaii. Efectul farmacodinamic al paliferminului, aşa

 

nu

cum a fost măsurat prin modificarea expresiei Ki67, a avut tendinţa să fie mai scăzut în cazul

administrării cu heparină, dar relevanţa cli ică a acestei constatări nu este clară. Totuşi, administrarea

Medicamentul

paliferminului nu afectează efectul anticoagula t al heparinei în condiţiile experimentale (doză unică,

regim de doze subterapeutice). Din ca za datelor limitate obţinute la pacienţi, heparinele trebuie

utilizate cu prudenţă la pacienţii cărora li se administrează palifermin şi trebuie efectuate teste

adecvate privind coagularea sângel i pentru monitorizarea tratamentului acestora.

4.6

Fertilitatea, sarci a şi alăptarea

Sarcina

Nu sunt disponibile date adecvate privind utilizarea Kepivance la femeile gravide.

Stud

le la nim le u evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării (vezi

pct. 5.3). R s ul potenţial embrionar sau fetal pentru om nu este cunoscut. Kepivance nu trebuie folosit în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă Kepivance se excretă în laptele matern, de aceea Kepivance nu trebuie administrat la femeile care alăptează.

Fertilitatea

În cadrul studiilor efectuate la şobolani, nu au fost observate efecte adverse care să influenţeze parametrii de reproducere/fertilitate la doze de până la 100 micrograme/kg şi zi. La doze

≥ 300 micrograme/kg şi zi (de 5 ori mai mari decât doza recomandată la om) s-au observat toxicitate

Foarte frecvente:
Cu frecvenţă necunoscută:
Foarte frecvente:
Frecvente:
Cu frecvenţă necunoscută:
Foarte frecvente:
Cu frecvenţă necunoscută:
Foarte frecvente:
Frecvente:
5
Frecvenţamai
Cu frecvenţă nunec nosc tă:
Foarte frecvente:
Frecve te:

sistemică (semne clinice şi/sau modificări ale greutăţii corporale) şi efecte adverse asupra parametrilor fertilităţii la masculi şi femele.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt relevante.

4.8 Reacţii adverse

Datele despre siguranţă s-au obţinut din studii clinice randomizate, placebo-controlate, incluzând un studiu de farmacocinetică, efectuate la pacienţi cu afecţiuni maligne hematologice, şi din experienţa de după punerea pe piaţă. Cele mai frecvent raportate reacţii adverse la medicament (raportate la

> 1/10 pacienţi) au fost corespunzătoare acţiunii farmacologice a Kepivance asupra pielii şi ep tel ului

oral, de exemplu edem, incluzând edem periferic şi hipertrofie a ţesuturilor orale. Aceste

eacţ au fost

în principal uşoare până la moderate ca severitate şi au fost reversibile. După primele 3 d

ze zilnice

consecutive de Kepivance, timpul mediu până la instalare a fost de aproximativ 6 zile, cu

durată

medie de aproximativ 5 zile. Durerea şi artralgiile sunt alte reacţii adverse frecvente, care au apărut la pacienţii trataţi cu Kepivance la care s-a administrat mai puţină analgezie opioidă decât la pacienţii la care s-a administrat placebo (vezi Tabelul 2). De asemenea, hipersensibilitate , incluzând reacţiile

Frecvenţele prezentate mai jos sunt definite utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente (> 1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), cu frecvenţă necunoscută (frecv nţa nu poate fi estimată din datele disponibile).

anafilactice, a fost asociată cu paliferminul.

 

autorizat

Tabelul 1. Reacţii adverse raportate din studii clinice şi raportări spon ane

 

este

 

Aparate, sisteme şi organeReacţie adversă

Tulburări ale sistemului imunitar

Tulburări ale sistemului nervos

MedicamentulTulburări gastro-intestinale Afecţ uni utanate şi ale ţesutului

subcutanat

Tulburări musculo-scheletice şi ale

ţesutului conjunctiv

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Reacţii anafilactice/hipersensibilitate

Disgeuzie

Parestezii la nivel oral

Hipertrofie a mucoasei orale / hipertrofie a papilelor gustative, modificări de culoare ale mucoasei orale / modificări de culoare ale limbii

Modificări la nivelul limbii (de exemplu înroşire, papule), edem al limbii

Erupţii cutanate tranzitorii, prurit şi eritem

Hiperpigmentare cutanată

Sindrom eritrodisestezic palmo-plantar (disestezie, eritem, edem al palmelor şi plantelor)

Artralgie

Edem vaginal şi eritem vulvovaginal

Edem, edem periferic, durere şi febră

Edem al buzelor, edem palpebral

 

Cu frecvenţă

Edem facial, edem al cavităţii bucale

 

necunoscută:

 

Investigaţii diagnostice

Foarte frecvente:

Amilazemie crescută şi lipaze

 

 

crescute1

1 Kepivance poate determina creşterea concentraţiilor plasmatice ale lipazei şi amilazei la unii pacienţi însoţită sau nu de simptome ca durere abdominală sau lombalgie. Nu s-au raportat cazuri manifeste de pancreatită la această populaţie de pacienţi. Fracţionarea concentraţiilor crescute de amilază a

evidenţiat creşterea predominant a componentei cu origine salivară.

Toxicitatea limitantă a dozei s-a observat la 36% (5 din 14) pacienţi la care s-au administ at intravenos 6 doze de 80 micrograme/kg şi zi timp de 2 săptămâni (3 doze înainte şi 3 d ze după tratamentul mieloablativ). Aceste evenimente au fost similare cu cele apărute la doza recomandată, dar au fost în general mai severe.

Recuperarea hematopoietică după perfuzia cu PBPC a fost similară la bolnavii autorizatla care s-a administr t Kepivance sau placebo, fără a se observa diferenţe în progresia bolii sau supravieţuire.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamen ului ste importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicam n ului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă u pectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

este

4.9Supradozaj

Nu există experienţă cu doze de Kepivance mai ari de 80 micrograme/kg şi zi administrate intravenos la pacienţi timp de 2 săptămâni (3 doze înainte şi 3 doze după terapia mieloablativă).

 

 

nu

Pentru informaţii despre toxicitatea limitantă a dozeimaivezi pct. 4.8.

O doză unică de 250 micrograme/kg s-a admi istrat intravenos la 8 voluntari sănătoşi fără apariţia de

reacţii adverse severe sau grave.

 

Medicamentul

 

5.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1

Proprietăţi farmacodi amice

 

Grupa farmacoterapeutică: Antitoxice în tratamentul citostatic, codul ATC: V03AF08.

Paliferminul este o proteină cu 140 aminoacizi şi cu o greutate moleculară de 16,3 kdaltoni. Diferă de KGF endogenă umană prin primii 23 aminoacizi N-terminali care au fost înlăturaţi pentru creşterea stabil tăţ proteinei.

M canism de acţiune

KGF este o proteină cu acţiune asupra celulelor epiteliate prin legare de receptori specifici de suprafaţă şi stimulând astfel proliferarea, diferenţierea şi suprareglarea mecanismelor citoprotectoare (de exemplu inducţia enzimelor antioxidante). KGF endogen este un factor de creştere specific al celulelor epiteliale produs de celule mezenchimale şi este suprareglat natural ca răspuns la leziunea tisulară epitelială.

Efecte farmacodinamice

Proliferarea celulelor epiteliale a fost evaluată prin colorarea imunohistochimică cu Ki67 la subiecţi sănătoşi. O creştere de cel puţin 3 ori a colorării Ki67 s-a observat la biopsiile bucale de

la 3 din 6 subiecţi sănătoşi la care s-a administrat intravenos palifermin în doză de 40 micrograme/kg şi zi timp de 3 zile, prin determinarea la 24 ore după cea de-a treia doză. Proliferarea celulelor epiteliale dependentă de doză s-a observat la 48 ore după administrarea la subiecţii sănătoşi la care s- au administrat intravenos doze unice de 120 – 250 micrograme/kg.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Programul clinic pentru palifermin în cadrul terapiei mielotoxice care necesită tratament suportiv cu celule stem hematopoietice (HSC) a inclus 650 pacienţi cu boli maligne hematologice înrolaţi

în 3 studii clinice randomizate placebo-controlate şi într-un studiu de farmacocinetică.

randomizaţi 212 pacienţi la care s-a administrat palifermin sau placebo. Paliferminulautorizats-a administrat prin injecţie intravenoasă zilnică în doză de 60 micrograme/kg timp de 3 zile consecutive înainte de

Eficacitatea şi siguranţa paliferminului s-au stabilit într-un studiu randomizat, placebo-controlat, dublu-orb în care la pacienţi s-au administrat doze mari de terapie citotoxică prin iradiere fracţ onată a

întregului corp (doză totală 12 Gy; zilele de la -8 la -5), doze mari de etopozidă (60 mg/kg; z ua -4) şi doze mari de ciclofosfamidă (100 mg/kg; ziua -2) urmată de tratament suportiv cu PBPC pent u

tratamentul bolilor maligne hematologice [limfom non-Hodgkin (NHL), boală Hodgkin, leucemie acută mieloblastică (AML), leucemie limfoblastică acută (ALL), leucemie mieloidă cronică (CML), leucemie limfocitară cronică (CLL) sau mielom multiplu]. În acest studiu, au fost

Obiectivul final principal de eficacitate al studiului a fost numărulestede zile în care pacienţii au prezentat mucozită orală severă (grad 3/4 conform scalei Organizaţ ei Mondiale a Sănătăţii OMS). Alte obiective finale au fost incidenţa, durata şi severitatea mucoz tei orale şi necesitatea analgeziei opioide. Nu s-au evidenţiat întârzieri în regenerarea hem topoietică la pacienţii la care s-a administrat palifermin comparativ cu cei la care s-a administrat pl cebo. Rezultatele de eficacitate sunt prezentate în Tabelul 2.

iniţierea terapiei citotoxice şi pentru 3 zile consecutive după perfuzia de c lule precursoare din sângele periferic, cu nouă zile între ultima doză înaintea terapiei şi prima doză după p rfuzie

 

Tabelul 2. Mucozită orală şi sechele clinice – st

mai

 

 

di l HSC transplant

 

 

 

Placebo

Palifermin

Valoare p*

 

nun = 106

(60 micrograme/kg şi zi)

 

 

 

 

n = 106

 

 

Mediana (percentila 25-a, 75-a) zilelor de

9 (6, 13)

3 (0, 6)

< 0,001

 

mucozită orală OMS Grad 3/4 **

 

 

 

 

98%

63%

< 0,001

 

Mediana (percentila 25-a, 75-a) zilelor de

9 (6, 13)

6 (3, 8)

 

 

mucozită orală OMS Grad 3/4 la pacienţi

(n = 104)

(n = 67)

 

 

afectaţi

 

 

 

 

Incidenţa mu ozitei orale OMS Grad 4

62%

20%

< 0,001

 

Med ana (per entila 25-a, 75-a) zilelor de

14 (11, 19)

8 (4, 12)

< 0,001

 

 

 

 

 

Analgezie opioidă pentru mucozita orală

 

 

 

 

Mediană (percentila 25-a, 75-a)

11 (8, 14)

7 (1, 10)

< 0,001

 

Zile

 

 

 

 

Mediană (percentila 25-a, 75-a)

< 0,001

 

Doză cumulată

(269, 1429)

(3, 558)

 

 

Medicamentul(echivalent mg morfină)

 

 

 

 

Incidenţa nutriţiei parenterale totale (TPN)

55%

31%

< 0,001

 

Incidenţa neutropeniei febrile

92%

75%

< 0,001

*Folosind testul Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) stratificat pentru studiul centric.

**Scala mucozitei orale OMS: Grad 1 = durere/eritem; Grad 2 = eritem, ulcere, alimentaţie solidă posibilă; Grad 3 = ulcere, necesită numai dietă lichidiană; Grad 4 = alimentaţie imposibilă

În acest studiu de fază 3, pacienţii trataţi cu palifermin au prezentat beneficii semnificative în evoluţia durerilor de la nivelul cavităţii bucale şi gâtului şi asupra deglutiţiei, ingestiei de lichide, alimentaţiei solide şi vorbitului. Această evoluţie a fost corelată semnificativ cu clasificarea medicală a mucozitei orale conform scalei OMS.

Un studiu clinic randomizat, placebo controlat, dublu-orb a fost efectuat după punerea pe piaţă a medicamentului pentru a evalua eficacitatea paliferminului administrat înainte sau înainte şi după chimioterapie (CT). Studiul a inclus trei braţe de tratament şi a comparat fiecare dintre braţele cu palifermin (înainte sau înainte şi după) cu placebo.

Incidenţa mucozitei orale ulcerative a fost de 57,9% la braţul placebo, 68,7% la grupul de tratament

În acest studiu (n = 281), pacienţii cu mielom multiplu au fost tratataţi cu schema de tratament condiţionant cu melfalan (200 mg/m2) înaintea transplantului autolog de celuleautorizatstem hematopoietice. grupul cu palifermin) care au fost urmăriţi timp de 12 luni după faza acu ă a studiului de mai sus

pre/post CT şi 51.4% la grupul pre CT. Niciuna dintre cele două scheme de administrare nu a demonstrat rezultate semnificative statistic comparative cu placebo. Incidenţa mucozitei ale severe

(gradele 3 şi 4) în cadrul celor 3 grupuri a fost 36,8%, 38,3% şi 23,9% pentru placebo, respectiv grupurilor pre/post CT şi pre CT, fără a fi demonstrată semnificativ statistic.

Implicarea paliferminului în etiologia cataractei nu poate fi exclusă ca urmare rezultatelor examinărilor oftalmologice efectuate pe un subset de pacienţi (n = 66; 14 din grupul placebo, 52 din

efectuat după punerea pe piaţă. Evaluând obiectiv final principal, repr z n at de incidenţa apariţiei sau agravării cataractei la 12 luni (definită ca o creştere cu ≥ 0,3 a scorului LOCS III), s-a constatat că mai

mulţi pacienţi din grupul cu palifermin au dezvoltat cataractă, în comparaţie cu grupul placebo

(28,6 % în grupul placebo comparativ cu 48,1% în grupul cu pal f rmin). Această diferenţă nu a fost

semnificativă din punct de vedere statistic. Acuitatea vizu lă nuestea fost afectată la 6 sau la 12 luni în

niciunul dintre grupurile de tratament. A existat un dezechilibru în distribuţia pe vârste, în grupul cu

palifermin fiind mai mulţi pacienţi vârstnici (> 65 ani).

Copii şi adolescenţi

mai

 

nu

Un studiu de fază I de escaladare a dozei a fost întreprins la pacienţi copii şi adolescenţi cu vârste

cuprinse între 1 şi 16 ani. La un total de 27 de pacienţi copii şi adolescenţi cu leucemie s-a realizat un

studiu randomizat cu 40, 60 sau 80 micrograme/kg și zi de palifermin, timp de 3 zile, înaintea şi după

Medicamentul

 

transplantul de celule stem hematopoietice (HTSC). Tratamentul de pregătire a constat din iradierea totală a corpului (TBI), etoposid si ciclofosfamidă. A existat o incidenţă mai mică de mucozită orală la pacienţii cărora li s-au adminis rat 80 micrograme/kg și zi, dar nu s-a constatat niciun efect asupra reacției grefă contra gazdă (RGCG) acută. Cu toate că administrarea de palifermin a fost sigură în

toate dozele testate, fr

cv ţa reacţiilor cutanate a crescut o dată cu doza.

5.2

Proprietăţi far

acocinetice

Farmacocinetica p liferminului a fost studiată la voluntari sănătoşi şi la pacienţi cu boli neoplazice hematolog e. După administrarea intravenoasă de doze unice de 20-250 micrograme/kg (voluntari sănătoş ) şi de 60 micrograme/kg (pacienţi neoplazici), paliferminul a prezentat o distribuţie extravasculară rapidă. La pacienţii cu neoplazii hematologice, media Vss a fost de 5l/kg iar clearance- ul m iu a fost de aproximativ 1300ml/oră şi kg cu un timp mediu de înjumătăţire plasmatică terminal de aproximativ 4,5 ore. La voluntarii sănătoşi, după o administrare în doză unică de până

la 250 micrograme/kg s-a observat o farmacocinetică aproximativ liniară în funcţie. Nu s-a observat acumularea de palifermin după administrarea timp de 3 zile consecutiv în doze zilnice

de 20 şi 40 micrograme/kg (voluntari sănătoşi) sau de 60 micrograme/kg (pacienţi adulţi) sau între 40 şi 80 micrograme/kg (pacienţi copii şi adolescenţi). Variabilitatea individuală este mare cu un CV% de aproximativ 50% pentru CL şi 60% pentru Vss.

Nu s-au observat diferenţe legate de sex în farmacocinetica paliferminului. Insuficienţa renală uşoară până la moderată (clearance-ul creatininei 30-80 ml/min) nu a influenţat farmacocinetica paliferminului. La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min), clearance-ul paliferminului a scăzut cu 22% (n = 5). La pacienţii cu bolă renală în stadiu terminal (care

necesită dializă) clearance-ul paliferminului a scăzut cu 10% (n = 6). Nu s-a evaluat profilul farmacocinetic la bolnavii cu insuficienţă hepatică.

Persoane vârstnice

Într-un studiu cu doză unică, clearance-ul paliferminului a fost cu aproximativ 30% mai scăzut la 8 subiecţi sănătoşi cu vârste cuprinse între 66 şi 73 de ani după administrarea unei doze de 90 micrograme/kg decât la subiecţii mai tineri (≤ 65 de ani) după administrarea unei doze de 180 micrograme/kg. Pe baza acestor date limitate nu se poate face nicio recomandare privind dozele.

Copii şi adolescenţi

autorizat

 

Într-un mic studiu cu doze multiple la pacienţi copii şi adolescenţi (cu vârste cuprinse între 1 şi 16 ni) cărora li s-au administrat 40, 60 sau 80 micrograme/kg și zi, timp de 3 zile, înainte şi după HSCT, nu s-a constatat un efect legat de vârstă asupra farmacocineticii paliferminului, deşi s-a observat o mare variabilitate a parametrilor estimaţi. Expunerea sistemică nu pare să crească odată cu doza.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Principalele observaţii din studiile de toxicitate la şobolan şi maimuţă au fost atrib ibile în general activităţii farmacologice a paliferminului, în special proliferării celulelor epiteli le.

egale cu 300 micrograme/kg şi zi. Nu s-au observat reacţii adv ester a upra parametrilor de reproducere/fertilitate la doze de până la 100 micrograme/kgmaişi zi. Ac ste doze fără reacţii adverse observate (NOAEL) s-au asociat cu expuneri sistemice de până la 2,5 ori mai mari decât expunerea anticipată clinic.

În studiile de toxicitate asupra fertilităţii/funcţiei de reproducere la şobolan,

ratamentul cu palifermin

s-a asociat cu toxicitate sistemică (semne clinice şi/sau modificări de gr u a

corporală) şi cu reacţii

adverse asupra parametrilor de reproducere/fertilitate de la femele şi ma culi la doze mai mari sau

În studiile de toxicitate asupra dezvoltării embrionare/fetale la şobolan şi iepure, tratamentul cu palifermin s-a asociat cu toxicitate asupranudezvoltării (creşterea pierderilor embrionilor post- implantare, reducerea numărului de pui şi/sau scăderea greutăţii fetale) la doze de 500 şi

respectiv 150 micrograme/kg şi zi. Tratame t l cu aceste doze s-a asociat şi cu efecte materne (semne clinice şi/sau modificări ale greutăţii corporale/aport alimentar), sugerând că paliferminul nu este toxic selectiv asupra dezvoltării la nici na dintre specii. Nu s-au observat reacţii adverse asupra dezvoltării la şobolan şi iepure la doze de până la 300 şi respectiv 60 micrograme/kg şi zi. Aceste doze NOAEL s- au asociat cu expuneri sistemice (pe baza AUC) de până la 9,7 şi respectiv 2,1 ori mai mari faţă de expunerea clinică anticipată. Dezvoltarea peri- şi postnatală nu au fost studiate.

Paliferminul este un factor de creştere care stimulează în principal celulele epiteliale prin acţiune asupra receptorului KGF. Bolile neoplazice hematologice nu exprimă receptorul KGF. Cu toate acestea, p cienţii tr taţi cu chimioterapie şi/sau radioterapie prezintă un risc mai mare de a dezvolta tumori secund re, dintre care unele pot exprima receptori KGF şi care, teoretic, pot fi stimulate de

liganz

re eptorilor KGF. Într-un studiu pentru evaluarea potenţialului carcinogen la şoareci

transgen rasH2, nu s-au observat creşteri ale incidenţei leziunilor neoplazice asociate tratamentului.

6.

PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1

Lista excipienţilor

Medicamentul

L-histidină

Manitol

Zaharoză

Polisorbat 20

Acid clorhidric diluat

6,25 mg pulbere într-un flacon (sticlă tip I) cu un plastic.
Cutie cu 6 flacoane.

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.
Dacă se foloseşte heparina pentru menţinerea unei linii venoase, trebuie utilizată soluţie salină izotonă pentru spălarea liniei înainte şi după administrarea de Kepivance, deoarece s-a demonstrat că paliferminul se leagă in vitro de heparină.

6.3 Perioada de valabilitate

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului după reconstituire, v zi pct. 6.3.

6 ani.

 

autorizat

După reconstituire: 24 ore la 2 °C – 8 °C, ferit de lumină.

 

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

 

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).

 

A nu se congela.

 

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

este

 

 

 

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

maidop de c uc uc, sigiliu de aluminiu şi un capac de

6.6 Precauţii speciale pentru eliminareanurezid urilor şi alte instrucţiuni de manipulare

MedicamentulKepivance este un medicament steril dar fără conservanţi şi este destinat unei singure utilizări. Kepivance trebuie reconstituit cu 1,2 ml apă pentru preparate injectabile. Solventul trebuie injectat

încet în flaconul cu Kepivance. Conţin tul trebuie rotit uşor în timpul dizolvării. Nu agitaţi şi nu scuturaţi flaconul cu putere.

În general, dizolvar a K pivance necesită mai puţin de 5 minute. Înainte de administrare inspectaţi vizual soluţia pentru a observa prezenţa decolorării şi a particulelor. Kepivance nu trebuie administrat dacă soluţia prezintă decolorare sau dacă se observă particule.

Înainte de nje t re, Kepivance poate fi lăsat să atingă temperatura camerei timp de maxim o oră, dar trebu e protejat de lumină. Kepivance trebuie aruncat dacă se lasă la temperatura camerei timp de peste o oră.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Suedia

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/314/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 25 octombrie 2005

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 23 septembrie 2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

 

 

autorizat

 

 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Eur pene a

Medicamentului http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

 

mai

este

 

 

nu

 

 

Medicamentul

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate