Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Luminity (perflutren) – Rezumatul caracteristicilor produsului - V08DA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiLuminity
Cod ATCV08DA04
Substanţăperflutren
ProducătorLantheus MI UK Ltd.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Luminity 150 microlitri/ml gaz şi solvent pentru dispersie injectabilă/perfuzabilă

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conţine maximum 6,4 x 109 microsfere lipidice conţinând perflutren, cu diametru mediu cuprins între 1,1-2,5 micrometri (µm). Cantitatea aproximativă de perflutren gazos în fiecare ml este de 150 microlitri (µl).

Excipient(ți) cu efect cunoscut:

Fiecare ml conține 2,697 mg sodiu

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Gaz şi solvent pentru dispersie injectabilă/perfuzabilă

Lichid incolor, limpede până la translucid.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Acest medicament este utilizat numai în scop diagnostic.

Luminity este agent de contrast ecografic cu utilizare la pacienţi adulţi la care ecocardiografia fără contrast a fost suboptimală (suboptimal este considerat când cel puţin două din şase segmente în vedere tetracamerală sau bicamerală ale marginii ventriculare nu au fost evaluate) şi care sunt diagnosticaţi sau suspectaţi de boală coronariană, pentru a asigura opacifierea camerelor cardiace şi îmbunătăţirea delimitării marginii endocardice a ventriculului stâng atât in condiţii de repaus cât si în condiţii de stres.

4.2Doze şi mod de administrare

Luminity trebuie administrat numai de medici pregătiţi, cu expertiză tehnică în conducerea şi interpretarea ecocardiogramelor de contrast şi trebuie ca echipamentul de resuscitare adecvat să fie disponibil în caz de reacţii de hipersensibilitate sau cardiopulmonare (vezi pct. 4.4).

Doze

Injectare intravenoasă în bolus utilizând tehnica imagistică de contrast neliniară în condiţii de repaus şi de stres:

Doza recomandată constă în injectarea repetată a 0,1 până la 0,4 ml dispersie, urmată de injectarea în bolus a 3 până la 5 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau glucoză 50mg/ml (5%) soluţie injectabilă pentru a menţine o creştere optimă a contrastului. Doza totală de perflutren nu trebuie să depăşească 1,6 ml.

Injectare intravenoasă în bolus utilizând tehnica imagistică fundamentală în condiţii de repaus:

Schema de dozaj recomandată constă în injectarea intravenoasă lentă în bolus a 10 microlitri dispersie/kg, urmată de injectarea în bolus a 10 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau glucoză 50 mg/ml (5%) soluţie injectabilă. Dacă este necesar, la 5 minute după prima injectare se poate administra o a doua doză de 10 microlitri dispersie/kg, urmată de un al doilea bolus de 10 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau glucoză 50 mg/ml (5%) soluţie injectabilăpentru prelungirea amplificării contrastului.

Perfuzare intravenoasă utilizând tehnica imagistică de contrast neliniară (în condiţii de repaus şi de stres) sau tehnica imagistică fundamentală în condiţii de repaus:

Schema recomandată de doze pentru administrarea prin perfuzie intravenoasă este 1,3 ml dispersie în 50 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau glucoză 50 mg/ml (5%) soluţie injectabilă. Viteza iniţială a perfuziei trebuie să fie de 4 ml/minut, dar trebuie modificată după cum este necesar, pentru a obţine efectul optim de amplificare imagistică, fără a depăşi 10 ml/minut.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Luminity la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Nu sunt disponibile date.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică:

Luminity nu a fost studiat în mod special la pacienţii cu insuficienţă hepatică. Administrarea la această categorie de pacienţi trebuie să se facă pe baza unei evaluări a raportului beneficiu/risc efectuată de către medic.

Pacienţi cu insuficienţă renală:

Luminity nu a fost studiat în mod special la pacienţii cu insuficienţă renală. Administrarea la această categorie de pacienţi trebuie să se facă pe baza unei evaluări a raportului beneficiu/risc efectuată de către medic.

Pacienţi vârstnici

Luminity nu a fost studiat în mod special la pacienţii vârstnici. Administrarea la această categorie de pacienţi trebuie să se facă pe baza unei evaluări a raportului beneficiu/risc efectuată de către medic.

Mod de administrare

Administrare intravenoasă.

Înainte de administrarea Luminity, medicamentul trebuie activat prin utilizarea unui dispozitiv mecanic de agitare, Vialmix, vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Acest medicament trebuie administrat numai intravenos.

Luminity nu trebuie utilizat cu tehnica imagistică fundamentală pentru ecocardiografia în condiţii de stres din moment ce eficacitatea şi siguranţa nu au fost stabilite.

Pacienţi cu status cardiopulmonar instabil

În timpul ecocardiografiei cu substanţă de contrast, s-au produs reacţii cardiopulmonare grave, inclusive decese, în timpul administrării sau în decurs de 30 minute de la administrarea Luminity la pacienţi, inlusiv la ceicu boli cardiace şi pulmonare severe (vezi pct. 4.8). Trebuie să dați dovadă de prudență extremă când luaţi în considerare

administrarea Luminity la pacienţii cu status cardiopulmonar instabil, de exemplu: angină instabilă, infarct miocardic acut, aritmie ventriculară severă, insuficienţă cardiacă severă (clasa NYHA IV) sau insuficienţă respiratorie. Luminity trebuie administrat la astfel de pacienţi numai după evaluarea atentă a balanţei risc-beneficiului.

Ecocardiografia de contrast trebuie luată în considerare la astfel de pacienţi numai dacă se apreciază că rezultatele vor conduce la modificarea conduitei terapeutice în cazul fiecărui pacient.

Pacienţii cu status cardiopulmonar instabil trebuie monitorizaţi în timpul şi pe o perioadă de cel puţin 30 de minute după administrarea Luminity. Pentru astfel de pacienţi monitorizarea include măsurarea semnelor vitale, electrocardiografie, şi dacă este necesar clinic, saturaţia oxigenului cutanat.

Echipament de resuscitare şi personal instruit trebuie să fie întotdeauna disponibile rapid.

Pacienţi cu sindrom de detresă respiratorie a adultului, endocardită, proteză valvulară, inflamaţie sistemică, sepsis, hipercoagulabilitate şi/sau tromboembolism recurent

Luminity trebuie utilizat numai după o evaluare atentă şi sub monitorizare strictă în timpul administrării la pacienţii cu sindrom de detresă respiratorie a adultului, endocardită, proteză valvulară, stări acute de inflamaţie sistemică sau sepsis, stări cunoscute de hipercoagulabilitate şi/sau tromboembolism recurent.

Reacţii de hipersensibilitate

După administrarea Luminity, au fost raportate reacţii severe de hipersensibilitate imediată (de exemplu: anafilaxie, şoc anafilactic, reacţii anafilactoide, hipotensiune arterială şi edem angioneurotic). Pacienţii trebuie atent monitorizaţi şi administrarea trebuie să se facă sub supravegherea unui medic experimentat în controlul reacţiilor de hipersensibilitate incluzând reacţii alergice severe ce ar putea să necesite resuscitare. Echipament de urgenţă şi personal instruit în utilizarea acestora trebuie să fie disponibile rapid.

Boală pulmonară

Este necesară prudenţă la pacienţii cu afecţiuni pulmonare semnificative clinic, incluzând fibroza pulmonară interstiţială difuză şi boală pulmonară obstructivă cronică severă, deoarece nu au fost efectuate studii la aceşti pacienţi.

Pacienţi cu şunturi cardiace

Nu a fost studiată siguranţa utilizării Luminity la pacienţii cu şunturi cardiace dreapta - stânga, bidirecţional sau tranzitor dreapta - stânga. La aceşti pacienţi, microsferele încapsulate fosfolipidice pot şunta circulaţia pulmonară, intrând direct în circulaţia arterială. Este necesară prudenţă în cazul în care se are în vedere administrarea Luminity la aceşti pacienţi.

Pacienţi ventilaţi mecanic

Nu a fost stabilită siguranţa utilizării microsferelor la pacienţii ventilaţi mecanic. Este necesară rudenţă în cazul în care se are în vedere administrarea Luminity la aceşti pacienţi.

Administrare şi procedura activării mecanice

Luminity nu trebuie administrat prin alte metode (de exemplu injectarea intraarterială), cu excepţia celor specificate la pct. 4.2.

În cazul în care Luminity este administrat direct pacientului, fără a mai fi supus activării mecanice prin utilizarea Vialmix (vezi pct. 6.6), medicamentul nu va produce efectul scontat.

Conținut de sodiu

Acest medicament conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) per doză, prin urmare, se poate considera ca fiind „fără sodiu”.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile şi nu au fost identificate alte forme de interacţiune.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Pentru perflutren, nu sunt disponibile date clinice privind utilizarea sa la femeile gravide. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3). Medicamentul nu va fi prescris decât cu prudenţă la femeia gravidă.

Alăptarea

Nu se ştie dacă Luminity este excretat în laptele uman. Ca urmare, este necesară prudenţă atunci când Luminity este administrat femeilor care alăptează.

Fertilitatea

Studiile la animale nu indică efecte dăunătoare directe sau indirect asupra fertilităţii.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Deoarece Luminity nu are efect farmacologic, precum şi pe baza profilelor sale farmacocinetic şi farmacodinamic, se aşteaptă ca medicamentul să nu aibă nicio influenţă sau să aibă o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Reacţiile adverse raportate după utilizarea Luminity în studii clinice pivot şi de susţinere (în care au fost înrolaţi 2526 pacienţi în total) au apărut în decurs de câteva minute după administrare şi, de regulă, s-au rezolvat în decurs de 15 minute, fără intervenţie terapeutică. Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate au fost: cefalee (2,0%), înroşirea feţei (1,0%) şi dureri de spate (0,9%).

Lista tabelară a reacţiilor adverse

Au fost raportate reacţii adverse cu următoarele frecvenţe (foarte frecvente ≥ 1/10; frecvente ≥ 1/100 şi< 1/10; mai puţin frecvente ≥ 1/1000 şi< 1/100; rare ≥ 1/10000 şi< 1/1000; foarte rare < 1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tulburări ale sistemului

Cu frecvenţă necunoscută: reacţii de tip alergic, anafilaxie, şoc

imunitar

anafilactic şi reacţii de tip anafilactoid, hipotensiune arterială,

 

edem angioneurotic, umflarea buzelor, bronhospasm, rinită,

 

umflarea căilor respiratorii superioare, senzaţie de nod în gât,

 

edem facial, umflarea ochilor

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente: cefalee

 

Mai puţin frecvente: ameţeli, disgeuzie

 

Rare: parestezii

 

Cu frecvenţă necunoscută: convulsii, hipoestezie facială,

 

pierderea cunoştinţei

Tulburări oculare

Cu frecvenţă necunoscută: tulburări de vedere

Tulburări cardiace

Rare: brahicardie, tahicardie, palpitaţii

 

Cu frecvenţă necunoscută: stop cardiac, aritmii ventriculare

 

(fibrilaţie ventriculară, tahicardie ventriculară, contracţii

 

ventriculare premature), asistolie, fibrilaţie atrială, ischemie

 

cardiacă, tahicardie supraventriculară, aritmie supraventriculară

Tulburări vasculare

Frecvente: hiperemie facială tranzitorie

 

Mai puţin frecvente: hipotensiune arterială

 

Rare: sincopă, hipertensiune arterială, senzaţie de răcire a

 

extremităţilor

Tulburări respiratorii, toracice

Mai puţin frecvente: dispnee, iritaţie faringiană

şi mediastinale

Rare: detresă respiratorie, tuse, senzaţie de uscăciune a

 

 

faringelui

 

Cu frecvenţă necunoscută: stop respirator, oxigenare diminuată,

 

hipoxie.

Tulburări gastro-intestinale

Mai puţin frecvente: dureri abdominale, diaree, greaţă, vărsături

 

Rare: dispepsie

 

Cu frecvenţă necunoscută: afecţiuni ale limbii

Afecţiuni cutanate şi ale

Mai puţin frecvente: prurit, hipersudoraţie

ţesutului subcutanat

Rare: erupţii cutanate tranzitorii, urticarie, eritem, erupţii

 

cutanate eritematoase tranzitorii

Tulburări musculo-scheletice

Mai puţin frecvente: dureri de spate

şi ale ţesutului conjunctiv

Rare: artralgii, dureri în flanc, dureri cervicale, crampe

 

musculare

 

Cu frecvenţă necunoscută: spasme musculare, dureri musculo-

 

scheletice, disconfort musculo-scheletic, mialgie, hipertonie

Tulburări generale şi la nivelul

Mai puţin frecvente:dureri în piept, oboseală, senzaţie de

locului de administrare

căldură, durere la locul de injectare

 

Rare: febră, rigiditate musculară

Investigaţii diagnostice

Rare: trasee electrocardiografice anormale

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu se cunosc consecinţele clinice ale supradozajului cu Luminity. Doze unice de până la

100 microlitri dispersie/kg şi doze repetate de până la 150 microlitri dispersie/kg au fost bine tolerate în studiile clinice de fază I. Tratamentul supradozajului constă în susţinerea tuturor funcţiilor vitale şi instituirea imediată a terapiei simptomatice.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: mediu de contrast pentru ecografie,microsfere de fosfolipide, codul ATC: V08D A04

Medicamentul constă din microsfere încapsulate lipidice conţinând perflutren. Microsferele cu diametru cuprins între 1 şi < 10 µm contribuie la efectul de contrast prin generarea de ecouri amplificate puternic.

Ecourile ultrasonice provenite din sânge şi ţesuturile biologice moi, cum sunt ţesutul lipidic şi muşchii, sunt generate la interfeţe, datorită micilor diferenţe ale proprietăţilor ultrasonice ale ţesuturilor. Proprietăţile ultrasonice ale medicamentului sunt foarte diferite de cele ale ţesuturilor moi şi vor genera ecouri puternice.

Deoarece Luminity constă din microsfere care sunt stabile şi suficient de mici pentru pasaj pulmonar, se obţin semnale ecografice amplificate în inima stângă şi circulaţia sistemică.

Cu toate că nu poate fi definită o relaţie strictă doză/răspuns, dozele mai mari au dovedit că produc un efect de contrast de durată mai lungă.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăţile farmacocinetice ale Luminity au fost evaluate la subiecţi sănătoşi şi la subiecţi cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) după administrarea intravenoasă a unei doze de 50 µl/kg medicament.

Componentul perflutren al Luminity a fost îndepărtat rapid din circulaţia sistemică pe cale pulmonară. Procentul din doza de perflutren excretat în aerul expirat a fost de aproximativ 50% din doza administrată datorită cantităţilor mici de perflutren administrate şi incapacităţii de a cuantifica valorile mici de perflutren prin cromatografie gazoasă. La majoritatea subiecţilor, după 4-5 minute perflutren a nu s-a mai putut detecta în sânge şi aerul expirat. Concentraţiile de perflutren în sânge au scăzut monoexponenţial, cu un timp mediu de înjumătăţire plasmatică de 1,3 minute la subiecţii sănătoşi şi de 1,9 minute la subiecţii cu BPOC. Clearance-ul sistemic al perflutren a fost similar la subiecţii sănătoşi

şi la cei cu BPOC. Clearance-ul pulmonar total (Clpulmonar) al perflutrenului s-a dovedit similar la subiecţii sănătoşi, comparativ cu subiecţii cu BPOC. Clpulmonar a fost redus semnificativ (51%) la femei, comparativ cu bărbaţii (toţi subiecţii). Aceste rezultate sugerează faptul că eliminarea sistemică

globală a perflutren este rapidă şi nu este redusă semnificativ la pacienţii cu BPOC, comparativ cu subiecţii sănătoşi. Au fost efectuate măsurători ecografice Doppler cu Luminity în asociere cu evaluarea farmacocinetică a perflutren. Intensitatea semnalului Doppler a fost corespunzătoare într-o mare măsură cu valorile concentraţiilor din sânge ale perflutren determinate şi extrapolate. Timpul până la atingerea intensităţii maxime a semnalului Doppler, tmax, s-a dovedit similar cu timpul până la atingerea concentraţiei maxime în sânge a perflutren, tmax (1,13 comparativ cu 1,77 minute). Scăderea cu 99% a intensităţii semnalului Doppler în decurs de 10 minute (t1/2 aproximativ 2 minute) a fost concordantă cu scăderea concentraţiilor sanguine măsurabile de perflutren.

În studiile clinice cu Luminity au fost utilizate tehnici imagistice fundamentale şi non-lineare (armonici secundare, faze multipuls şi/sau modularea amplitudinii) utilizând atât capturi continue cât şi ţintite.

În organism, fosfolipidele naturale din compoziţia Luminity (vezi pct. 6.1) sunt distribuite în masa lipidică endogenă (de exemplu, ficat), în timp ce, în studiile preclinice, componenta de sinteză (MPEG5000) a dovedit că se excretă în urină. Toate lipidele sunt metabolizate la acizi graşi liberi. La om, nu au fost evaluate farmacocinetica şi metabolizarea MPEG5000 DPFE.

Farmacocinetica la grupuri speciale de pacienţi

Vârstnici

Nu a fost studiată în mod special farmacocinetica la vârstnici.

Insuficiență renală

Nu a fost studiată în mod special farmacocinetica la pacienţii cu boală renală.

Insuficiență hepatică

Nu a fost studiată în mod special farmacocinetica la pacienţii cu boală hepatică.

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale de genotoxicitate, fertilitate, dezvoltare embrio/fetală, naştere sau dezvoltare postnatală, precum şi de toleranţă locală.

În studiile de toxicitate după doză unică şi după doze repetate efectuate la şobolani şi maimuţe, la scurt timp după injectarea intravenoasă a Luminity în doze ≥ 0,3 ml/kg s-au observat tulburări de respiraţie, modificări ale frecvenţei cardiace şi reducerea activităţii. Doze mai mari de medicament, de regulă

≥ 1 ml/kg, au determinat apariţia unor semne mai severe, incluzând lipsă de răspuns la stimuli şi, ocazional, deces. Aceste valori au fost mult mai mari decât doza clinică maximă recomandată. Şobolanii trataţi cu Luminity timp de 1 lună au prezentat infiltrate eozinofilice peribronşiolare şi perivasculare reversibile, dependente de doză, acumulare de macrofage în alveole şi creşterea dimensiunii şi numărului celulelor goblet în plămâni. Aceste efecte au fost observate la valori ale

expunerii mai mari decât expunerea maximă la om, ceea ce indică o relevanţă mică pentru utilizarea clinică.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

1,2-dipalmitoil-sn-glicerol-3-fosfatidilcolină (DPFC)

Sare monosodică a acidului 1,2-dipalmitoil-sn-glicerol-3-fosfatidic (ADPF)

Sare monosodică a N-( carbamoil 5000 metoxipolietilenglicol)-1,2-dipalmitoil-sn-glicerol-3- fosfatidiletanolamină (5000MPEG DPFE)

Dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat Hidrogenofosfat disodic heptahidrat Clorură de sodiu

Propilenglicol Glicerol

Apă pentru preparate injectabile

6.2Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

6.3Perioada de valabilitate

2 ani.

Medicamentul trebuie utilizat în decurs de 12 ore de la activare. Medicamentul poate fi reactivat timp de până la 48 ore după activarea iniţială şi utilizat timp de până la 12 ore după a doua activare.

După activare: A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C - 8°C)

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului după reactivare, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

1,5 ml lichid în flacon din sticlă tip I borosilicată transparentă, închis cu un dop liofilizat elastomeric clorobutilic şi sigilat cu o capsă din aluminiu, având un buton flip-off din plastic.

Mărimi de ambalaj de 1 sau 4 flacoane.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte tipuri de manipulare

Este esenţial să se urmeze instrucţiunile privind pregătirea şi manipularea Luminity în vederea administrării şi să se respecte cu stricteţe regulile de asepsie. Ca toate produsele parenterale, flacoanele trebuie inspectate vizual pentru observarea particulelor şi pentru a ne asigura de nedeteriorarea lor. Înainte de administrarea medicamentului, trebuie activat utilizând Vialmix, un dispozitiv mecanic de agitare. Vialmix nu este inclus în ambalajul Luminity, dar va fi furnizat personalului medical după comandarea cutiei.

Luminity este activat utilizând Vialmix care are un timp de agitare programat, de 45 secunde. Vialmix va avertiza persoana care efectuează activarea dacă frecvenţa de agitare variază cu 5% sau mai mult sub valoarea ţintă a frecvenţei. De asemenea, a fost programat să se închidă şi va emite atenţionări

vizuale şi audio dacă frecvenţa de agitare depăşeşte valoarea ţintă a frecvenţei cu 5%, sau scade sub valoarea ţintă a frecvenţei cu 10%.

Procesul de activare şi administrarea

- Flaconul trebuie activat utilizând Vialmix. Imediat după activare, Luminity se prezintă ca o dispersie albă, lăptoasă.

Notă: în cazul în care produsul este lăsat să stea mai mult de 5 minute după activare, trebuie agitat din nou cu mâna timp de 10 secunde înainte de extragere din flacon în seringă. Luminity trebuie utilizat în decurs de 12 ore după activare. Produsul poate fi reactivat timp de până la 48 ore după activarea iniţială şi utilizat timp de până la 12 ore după a doua activare, indiferent dacă este păstrat la frigider sau la temperatura camerei. A nu se păstra flaconul la temperaturi peste 30°C după activare.

-Flaconul trebuie aerisit cu un ac de seringă steril sau cu o mini-branulă sterilă nesiliconată înainte de extragerea dispersiei.

-Dispersia trebuie extrasă din flacon utilizând o seringă cu un ac steril cu calibru de 18 - 20 sau

ataşată la o mini-branulă sterilă nesiliconată. Dacă se utilizează un ac, trebuie poziţionat să extragă materialul din mijlocul lichidului din flaconul răsturnat. Nu trebuie injectat aer în flacon. Produsul trebuie utilizat imediat după extragerea sa din flacon.

- Luminity poate fi diluat cu soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie injectabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Conţinutul unui flacon este destinat unei singure administrări.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Lantheus MI UK Limited

Festival House

39 Oxford Street

Newbury, Berkshire, RG14 1JG

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/361/001-002

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI / SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 20 septembrie 2006

Data ultimei reînnoiri a autorizației: 15 iulie 2016

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate