Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Rezumatul caracteristicilor produsului - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiQuadramet
Cod ATCV10BX02
Substanţăsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProducătorCIS bio international

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Quadramet 1,3 GBq/ml soluŃie injectabilă.

2.COMPOZIłIA CALITATIVĂ ẞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de soluŃie conŃine 1,3 GBq lexidronam pentasodic de samariu (153Sm) la data de referinŃă (corespunzător la 20 pân ă la 80 µg/ml samariu pe flacon).

Activitatea specifică a samariului este de aproximativ 16 – 65 MBq/ µg de samariu.

Fiecare flacon conþine 2-4 GBq la data de referinþã .

Samariu-153 emite atât particule beta de energie me die cât i un foton gamma care permite realizarea de imagini i are o perioadă fizică de 46,3 ore (1,93 zile). Emisiile de radiaŃii principale de samariu- 153 sunt prezentate în Tabelul 1.

TABELUL 1: DATE ASUPRA EMISIEI DE RADIAłII PRINCIPALE DE SAMARIU-153

RadiaŃie

Energie (keV) *

ProporŃia de emisie

Beta

30%

Beta

50%

Beta

20%

Gamma

29%

 

 

 

*Energiile maxime sunt prezentate pentru emisiile beta, energia medie a particulei beta este de 233 keV.

Excipient cu efect cunoscut: sodiu 8,1 mg/ml.

Pentru lista tuturor excipienŃilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

SoluŃie injectabilă.

SoluŃie limpede, incoloră pân ă la culoarea chihlimbarului deschis, cu un pH care variază între 7,0 i 8,5.

4.DATE CLINICE

4.1IndicaŃii terapeutice

Quadramet este indicat pentru ameliorarea durerii osoase la pacienŃii cu metastaze scheletice

osteoblastice multiple, dureroase, care captează, la scintigrafia osoasă, bifosfonaŃi marcaŃi cu techneŃiu (99mTc).

Înaintea iniŃierii terapiei, trebuie confirmată prezenŃa metastazelor osteoblastice care captează bifosfonaŃi marcaŃi cu techneŃiu (99mTc).

4.2Doze i mod de administrare

Quadramet trebuie administrat numai de către medici cu experienŃă în utilizarea medicamentelor radiofarmaceutice i după evaluarea completă a pacientului din punct de vedere oncologic, de către medici calificaŃi.

Doze

Doza recomandată pentru Quadramet este de 37 MBq per kg de greutate corporală.

Copii i adolescenŃi

Quadramet nu este recomandat pentru utilizare la copii cu vârsta sub 18 ani datorit ă lipsei datelor privind siguranŃa i eficacitatea.

Mod de administrare

Quadramet trebuie administrat lent pe cale intravenoasă, timp de un minut, printr-o linie de perfuzie intravenoasă prestabilită. Quadramet nu trebuie diluat înaintea utilizării.

PacienŃii cu răspuns favorabil la Quadramet prezintă în general o ameliorare a durerii în intervalul de o săptămân ă după tratament. Ameliorarea durerii poate să persiste timp de 4 săptămâni pân ă la 4 luni. PacienŃii care prezintă o diminuare a durerii pot fi încurajaŃi să reducă utilizarea de analgezice opioide.

Administrarea repetată de Quadramet trebuie să se bazeze pe răspunsul individualul la tratamentul anterior i pe simptomele clinice. Trebuie respectat un interval minim de 8 săptămâni, cu condi Ńia restabilirii unei funcŃii adecvate a măduvei osoase.

Datele privind siguranŃa administrării repetate sunt limitate i se bazează pe utilizarea umanitară a medicamentului.

Pentru instrucŃiuni privind prepararea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 12.

4.3ContraindicaŃii

hipersensibilitate la substanŃa activă (etilen diamin tetrametilen fosfonat (EDTMP) sau la compu i fosfonaŃi similari) sau la oricare dintre excipienŃii enumeraŃi la pct. 6.1.

la femeile gravide (vezi pct. 4.6).

la pacienŃii supu i chimioterapiei sau radioterapiei externe la nivelul hemicorpului într-o perioadă de 6 săptămâni precedente.

Quadramet se utilizează numai ca medicament paleativ i nu trebuie administrat concomitent cu chimioterapie mielotoxică deoarece poate să agraveze mielotoxicitatea.

Medicamentul nu trebuie utilizat concomitent cu alŃi bifosfonaŃi dacă la scintigrafia osoasă apare o interferenŃă cu bifosfonat marcat cu techneŃiu (99mTc).

4.4AtenŃionări i precauŃii speciale pentru utilizare

În absenŃa datelor clinice, radioactivitatea injectată trebuie adaptată la funcŃia renală.

Nu se recomandă utilizarea Quadramet la pacienŃii care prezintă alterarea capacităŃii hematopoietice a măduvei osoase din cauza terapiei precedente sau a bolii în sine, cu excepŃia cazului în care beneficiile potenŃiale ale terapiei depăesc riscurile acesteia.

Din cauza riscului potenŃial de supresie a funcŃiei măduvei osoase ca urmare a administrării medicamentului, parametrii hematologici trebuie monitorizaŃi săptămânal, timp de cel pu Ńin

8 săptămâni, începând dup ă 2 săptămâni de la administrarea Quadramet sau pân ă la recuperarea satisfăcătoare a funcŃiei măduvei osoase.

Pacientului trebuie să i se recomande să consume (sau trebuie să i se administreze pe cale intravenoasă) cel puŃin 500 ml lichide înaintea injectării i să urineze cât mai des posibil dup ă injectare, pentru a reduce la minim expunerea vezicii urinare la radiaŃii.

Deoarece Quadramet are un clearance rapid, precauŃiile legate de radioactivitatea eliminată pe cale urinară nu sunt necesare după mai mult de 6-12 ore de la administrare.

La pacienŃii cu incontinenŃă urinară trebuie luate precauŃii speciale, de exemplu cateterizare vezicală, în primele ase ore de la administrare, pentru a reduce la minim riscul contaminării radioactive a hainelor, lenjeriei de pat i a mediului din jurul pacientului. La ceilalŃi pacienŃi urina trebuie colectată timp de cel puŃin ase (6) ore.

La pacienŃii cu obstrucŃie urinară trebuie efectuată cateterizare vezicală.

Medicamentele radiofarmaceutice trebuie recepŃionate, utilizate i administrate numai de către persoane autorizate, în unităŃi clinice adecvate acestui scop. RecepŃionarea, păstrarea, utilizarea, transferul i eliminarea acestor medicamente sunt supuse reglementărilor i autorizaŃiilor specifice eliberate de autorităŃile competente locale.

Medicamentele radiofarmaceutice trebuie preparate de către utilizator astfel încât s ă satisfacă atât criteriile de siguranŃă pentru radioactivitate cât i cerinŃele privind calitatea farmaceutică. Trebuie aplicate precauŃii specifice de asepsie, în conformitate cu cerinŃele de Bună Practică de FabricaŃie pentru substanŃele farmaceutice.

4.5InteracŃiuni cu alte medicamente i alte forme de interacŃiune

Deoarece sunt posibile efecte aditive asupra măduvei osoase, tratamentul nu trebuie administrat concomitent cu medicamente chimioterapice sau cu radioterapie externă.

Quadramet poate fi administrat după fiecare din aceste tratamente, după o perioadă suficientă pentru a permite recuperarea adecvată a funcŃiei măduvei osoase.

4.6Fertilitatea, sarcina i alăptarea

Sarcina

Quadramet este contraindicat (vezi pct. 4.3)în timpul sarcinii.

Trebuie să se elimine cu atenŃie orice eventualitate privind o posibilă sarcină. Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul tratamentului i pe întreaga perioadă de urmărire după tratament.

Alăptarea

Nu sunt disponibile date clinice privind excreŃia Quadramet în laptele matern. De aceea, dacă administrarea Quadramet este considerată necesară, laptele matern trebuie înlocuit cu formule de lapte, iar laptele matern trebuie eliminat.

4.7Efecte asupra capacităŃii de a conduce vehicule i de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităŃii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8ReacŃii adverse

La pacienŃii cărora li se administrează Quadramet s-au observat reducerea numărului de leucocite i de trombocite i anemie.

În studiile clinice, numărul leucocitelor i trombocitelor s-a redus pân ă la o limită inferioară de 40% pân ă la 50% din valorile de bază, după 3 - 5 săptămâni de la administrarea unei doze i în general a revenit la valorile precedente tratamentului, la 8 săptămâni dup ă tratament.

În general, puŃinii pacienŃi care au prezentat toxicitate hematopoietică de gradul 3 sau 4 fuseseră supu i în antecedente radioterapiei externe recente sau chimioterapiei sau aveau o afecŃiune cu evoluŃie rapidă, cu interesare probabilă a măduvei osoase.

Rapoartele după punerea pe piaŃă cu privire la trombocitopenie au inclus cazuri izolate de hemoragie intracraniană, precum i cazuri cu evoluŃie letală.

Un număr mic de pacienŃi au prezentat o amplificare tranzitorie a durerii osoase la puŃin timp de la injectare (reacŃie de exacerbare). Această reacŃie este în general redusă i limitată în timp i apare în primele 72 ore de la injectare. Astfel de reacŃii răspund în general la administrarea de analgezice.

S-au raportat reacŃii adverse la medicament, precum greaŃă, vărsături, diaree i transpiraŃii.

În urma administrării Quadramet s-au raportat reacŃii de hipersensibilitate, inclusiv cazuri rare de reacŃii anafilactice.

La unii pacienŃi s-au semnalat compresiuni ale măduvei spinale sau ale rădăcinilor medulare, coagulare intravasculară diseminată i accidente cerebrovasculare. Astfel de evenimente pot fi corelate cu evoluŃia bolii pacientului. Când sunt prezente metastaze la nivelul coloanei vertebrale cervico- dorsale, nu poate fi exclusă posibilitatea unui risc crescut de compresiune la nivelul măduvei spinării.

Doza de radiaŃii rezultată din expunerea terapeutică poate determina o incidenŃă crescută de tumori maligne i de mutaŃii. În toate cazurile, este necesar să se asigure că riscurile care decurg din radiaŃie nu depăesc riscurile bolii propriu-zise.

Raportarea reacŃiilor adverse suspectate

Raportarea reacŃiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioni tii din domeniul sănătăŃii sunt rugaŃi să raporteze orice reacŃie adversă suspectată prin intermediul sistemului naŃional de raportare, a a cum este menŃionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Medicamentul trebuie administrat numai de către personal calificat, în unităŃi autorizate. În consecinŃă, supradozajul farmacologic este puŃin probabil.

Riscurile previzibile sunt asociate cu administrarea accidentală a unui exces de radioactivitate. Doza de radiaŃii eliberată asupra corpului poate fi diminuată prin accelerarea diurezei i prin urinare frecventă.

5.PROPRIETĂłI FARMACOLOGICE

5.1ProprietăŃi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: diverse medicamente radiofarmaceutice cu efect analgezic. Codul ATC: V10BX02

Mecanism de acŃiune

Quadramet prezintă afinitate pentru Ńesutul scheletic i se concentrează în zone cu turnover osos, în asociere strâns ă cu hidroxiapatita.

Efecte farmacodinamice

Studiile la obolan au demonstrat că medicamentul Quadramet se elimină rapid din sânge i se concentrează în zonele de cre tere a matricei osoase, în mod specific în stratul de substanŃă osteoidă pe cale de mineralizare.

Eficacitate i siguranŃă clinică

În studiile clinice care utilizează tehnici de imagine plană, Quadramet se acumulează cu un raport leziune-os normal de aproximativ 5 i cu un raport leziune-Ńesuturi moi de aproximativ 6. Astfel, zonele de interesare metastatică pot să acumuleze cantităŃi semnificativ mai mari de Quadramet comparativ cu zonele adiacente de os normal.

5.2ProprietăŃi farmacocinetice

AbsorbŃie

În studii, la 453 pacienŃi cu diverse tumori maligne primare, captarea totală de Quadramet la nivelul scheletului a fost de 65,5 ± 15,5 % din activitatea administrată. S-a descoperit o corelaŃie pozitivă între captarea la nivelul scheletului osos i numărul localizărilor metastatice. Din contră, captarea scheletică a fost invers proporŃională cu radioactivitatea plasmatică la 30 minute.

Eliminare

La pacienŃi, Quadramet se elimină rapid din sânge. Dup ă 30 minute de la injectarea substanŃei la 22 pacienŃi, a rămas în plasmă numai 9,6 ± 2,8 % din activitatea administrată. La 4 i la 24 ore, radioactivitatea plasmatică s-a redus de la 1,3 ± 0,7 % la 0,05 ± 0,03 %.

ExcreŃia urinară s-a realizat în special în primele 4 ore (30,3 ± 1 3,5 %). La 12 ore, 35,3 ± 136 % din activitatea administrată s-a eliminat prin urină. La pacienŃii cu metastaze osoase extinse, excreŃia urinară a fost mai redusă indiferent de cantitatea de substanŃă radiofarmaceutică administrată.

Metabolizare

La analiza probelor de urină, radioactivitatea era prezentă sub formă de complex nemodificat.

5.3Date preclinice de siguranŃă

Produ ii de radioliză de Sm-EDTMP au demonstrat toxicitate renală la obolan i câine cu o doz ă maximă fără efect toxic de 2,5 mg/kg.

După administrarea de doze repetate de samariu (153Sm)-EDTMP la câine, durata de recuperare a măduvei osoase deprimate i de normalizare a parametrilor hematologici periferici a fost u or prelungită în comparaŃie cu perioada de recuperare după administrarea unei singure doze.

Nu s-au efectuat studii de mutagenitate sau de carcinogenitate a produsului radioactiv Sm-EDTMP, dar, având în vedere doza de radia Ńie rezultată în urma expunerii terapeutice, trebuie să se considere că produsul prezintă risc genotoxic sau carcinogen.

Într-o serie de teste in vivo i in vitro, produsul non-radioactiv Sm-EDTMP nu a prezentat potenŃial mutagen. Acelea i rezultate s-au observat cu Sm-EDTMP îmbogăŃit cu produ i de degradare prin radioliză.

Într-un studiu privind potenŃialului carcinogen al EDTMP, la doze mari s-au dezvoltat osteosarcoame la obolan. În absenŃa proprietăŃilor genotoxice, aceste efecte pot fi atribuite proprietăŃilor chelatoare ale EDTMP, care determină tulburări ale metabolismului osos.

Nu s-au efectuat studii pentru a determina efectul Quadramet asupra reproducerii.

6.PROPRIETĂłI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienŃilor

EDTMP total (EDTMP.H2O).

Sare sodică de calciu-EDTMP (Ca).

Sodiu total (Na).

Apă pentru preparate injectabile.

6.2IncompatibilităŃi

În absenŃa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

O zi de la perioada de referinŃă pentru activitate, indicată pe etichetă.

A se utiliza în primele 6 ore de la decongelare. După decongelare, a nu se recongela.

6.4PrecauŃii speciale pentru păstrare

Quadramet este furnizat congelat în gheaŃă carbonică.

A se păstra la congelator -10°C pân ă la -20°C în ambalajul original.

CondiŃiile de păstrare trebuie să fie în conformitate cu reglementările locale privind substanŃele radioactive.

6.5Natura i conŃinutul ambalajului

Flacon de sticlă transparentă de 15 ml de tip I, conform Farmacopeei Europene, închis cu un dop de clorbutil/cauciuc natural, acoperit cu un strat de teflon i cu folie de aluminiu pentru sigilarea capacului.

Fiecare flacon conŃine 1,5 ml (2 GBq la calibrare) pân ă la 3,1 ml (4 GBq la calibrare) soluŃie injectabilă.

6.6PrecauŃii speciale pentru eliminarea reziduurilor i alte instrucŃiuni de manipulare

Administrarea medicamentelor radiofarmaceutice determină riscuri asupra altor persoane din cauza radiaŃiilor externe sau a contaminării prin intermediul picăturilor de urină, vărsătură etc.

În consecinŃă, trebuie să se adopte măsuri de protecŃie împotriva radiaŃiilor, în conformitate cu reglementările naŃionale.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

(Vezi pct. 12 pentru instrucŃiuni detaliate privind prepararea produsului.)

7.DEłINĂTORUL AUTORIZAłIEI DE PUNERE PE PIAłĂ

CIS bio international

Boîte Postale 32,

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANłA

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAłIEI DE PUNERE PE PIAłĂ

EU/1/97/057/001

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAłIEI

Data primei autorizări: 5 februarie 1998

Data ultimei reînnoiri a autorizaŃiei: 12 decembrie 2007

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

11.DOZIMETRIE

În tabelul 2 sunt prezentate dozele estimative de radiaŃie, absorbite în medie de un pacient adult, după o injecŃie intravenoasă de Quadramet. Estimările dozimetrice s-au bazat pe studii de biodistribuŃie clinică, prin utilizarea unor metode pentru calcularea dozei de radiaŃie, stabilite de Comitetul MIRD (Medical Internal Radiation Dose) al SocietăŃii de Medicină Nucleară.

Deoarece Quadramet se elimină prin urină, expunerea la radiaŃie s-a bazat pe un interval de excreŃie urinară de 4,8 ore. Estimările dozei de radiaŃie pentru os i pentru măduvă au presupus că radioactivitatea este depozitată pe suprafaŃa osului, conform autoradiogramelor realizate pe e antioane de os prelevate de la pacienŃii la care s-a administrat Quadramet.

Doza de radiaŃie absorbită de organe specifice, care pot să nu fie organul Ńintă al terapiei, poate fi influenŃată semnificativ de modificările fiziopatologice produse de procesul patologic. Trebuie luat în considerare acest aspect când se utilizeaz ă următoarele informaŃii:

TABELUL 2: DOZE DE RADIAłII ABSORBITE

Organ

Doză absorbită pe activitate injectată (mGy/MBq)

 

 

Glanda suprarenală

0,009

Creier

0,011

Torace

0,003

Vezică biliară

0,004

Peretele colonului ascendent

0,005

Peretele colonului descendent

0,010

Intestinul subŃire

0,006

Peretele miocardic

0,005

Rinichi

0,018

Ficat

0,005

Plămâni

0,008

Mu chi

0,007

Ovare

0,008

Pancreas

0,005

Măduvă hematogenă

1,54

SuprafeŃe osoase

6,76

Tegument

0,004

Splină

0,004

Stomac

0,004

Testicule

0,005

Timus

0,004

Tiroidă

0,007

Peretele vezicii urinare

0,973

Uter

0,011

 

 

Doză eficace (mSv/MBq)

0,307

 

 

Pentru acest produs, doza eficace care rezultă din activitatea injectată de 2 590 MBq este de 796 mSV.

Pentru o activitate administrată de 2 590 MBq, doza reprezentativă de radiaŃie la nivelul organului Ńintă, metastazele scheletice, este de 86,5 Gy iar dozele reprezentative de radiaŃie la nivelul organelor critice sunt: suprafaŃa osoasă normală 17,5 Gy, măduva hematogenă 4,0 Gy, peretele vezicii urinare 2,5 Gy, rinichi 0,047 Gy i ovare 0,021 Gy.

12.INSTRUCłIUNI PRIVIND PREPARAREA MEDICAMENTELOR

RADIOFARMACEUTICE

Medicamentul trebuie lăsat să se decongeleze la temperatura camerei înainte de administrare.

SoluŃia injectabilă trebuie inspectată vizual înaintea utilizării. Trebuie să fie limpede i să nu conŃină particule. Manipulatorul trebuie să fie atent să- i protejeze ochii în timp ce inspectează limpezimea soluŃiei.

Imediat înaintea administrării, activitatea trebuie măsurată cu un calibrator de doze. Înainte de administrarea Quadramet este necesar să se verifice doza care trebuie injectată i să se identifice pacientul.

Pentru motive de siguranŃă împotriva radiaŃiilor, pacientul trebuie tratat în unităŃi prevăzute cu dispozitive adecvate pentru utilizarea terapeutică de surse radioactive care nu sunt închise ermetic. Pacientului i se permite să părăsească unitatea când ratele de expunere corespund limitel or prevăzute de reglementările în vigoare.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

InformaŃii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul AgenŃiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate