Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiVitekta
Cod ATCJ05AX11
Substanţăelvitegravir
ProducătorGilead Sciences International Ltd

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacţiilor adverse.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vitekta 85 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

 

autorizat

 

 

Fiecare comprimat filmat conţine elvitegravir 85 mg.

 

 

Excipient cu efect cunoscut: Fiecare comprimat conţine lactoză (sub formă de monohidra ) 6,2 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

 

este

 

3.

FORMA FARMACEUTICĂ

 

 

 

 

 

 

 

Comprimat filmat (comprimat).

 

 

 

 

Comprimat filmat de formă pentagonală, de culoare verde, cu dim nsiuni de 8,9 mm x 8,7 mm, marcat

cu “GSI” pe una dintre feţe şi cu “85” pe cealaltă faţă.

 

 

4.

DATE CLINICE

 

mai

 

 

4.1

Indicaţii terapeutice

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitekta este indicat, în asociere cu un i hibitor de protează, potenţat cu ritonavir, şi cu alte

medicamente antiretrovirale, pentru tratame tul infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane de tip 1

Medicamentul

 

 

 

 

(HIV-1) la adulţi infectaţi cu HIV-1 care nu prezintă mutaţii despre care se cunoaşte că sunt asociate

cu rezistenţa la elvitegravir (vezi pct. 4.2 şi 5.1).

 

 

 

4.2

Doze şi mod de admi istrare

 

 

 

 

Tratamentul trebuie înc put sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratarea infecţiei cu HIV.

Doze

Vitekta trebuie dministrat în asociere cu un inhibitor de protează potenţat cu ritonavir.

Trebu e onsultat Rezumatul caracteristicilor produsului pentru inhibitorul de protează, potenţat cu ritonavir, administrat concomitent.

Doza recomandată de Vitekta este de un comprimat de 85 mg sau un comprimat de 150 mg, administrat pe cale orală, o dată pe zi, împreună cu alimente. Alegerea dozei de Vitekta depinde de inhibitorul de protează administrat concomitent (vezi Tabelul 1 şi pct. 4.4 şi 4.5). Pentru utilizarea comprimatului de 150 mg, consultaţi Rezumatul caracteristicilor produsului pentru Vitekta 150 mg comprimate.

Vitekta trebuie administrat o dată pe zi, după cum urmează:

-în acelaşi timp cu inhibitorul de protează, potenţat cu ritonavir, administrat o dată pe zi

-sau împreună cu prima doză de inhibitor de protează, potenţat cu ritonavir, în cazul în care inhibitorul este administrat de două ori pe zi.

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.
3
Grupe speciale de pacienţi
Dacă pacientul prezintă vărsături în interval de comprimat.
150 mg o dată pe zi
lopinavir 400 mg şi ritonavir 100 mg de două ori pe zi
darunavir 600 mg şi ritonavir 100 mg de două ori pe zi fosamprenavir 700 mg şi ritonavir 100 mg de douăautorizatori pe zi
Nu sunt disponibile date care să permită efectuarea unor recomandări privind utilizarea de V tekta în alte doze sau cu alţi inhibitori de protează HIV-1 decât cei prezentaţi în Tabelul 1.
Doză omisă
Dacă pacientul omite o doză de Vitekta şi trec mai puţin de 18 ore de la moment l când aceasta trebuia administrată, pacientul trebuie să ia Vitekta cât mai curând posibil, cu limente şi apoi să revină la schema de administrare normală. Dacă un pacient omite o doză de Vitekta şi trec mai mult de 18 ore de la momentul când aceasta trebuia administrată şi esteesteaproape mom ntul pentru următoarea doză, pacientul nu trebuie să mai ia doza omisă şi trebuie numai să resp c sch ma de administrare obişnuită.
mai1 oră de la adm n strar a Vitekta, trebuie să ia un alt
Vârstnici
Nu există date disponibile care să permitănuefect area unor recomandări privind dozele la pacienţii în vârstă de peste 65 ani (vezi pct. 5.2).
Insuficienţă renală
MedicamentulNu este necesară ajustarea dozei de Vitekta la pacienţii cu insuficienţă renală (vezi pct. 5.2).
Insuficienţa hepatică
Nu este necesară ajustarea dozei de Vitekta la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară (clasa A conform clasificării Child-Pugh) sau moderată (clasa B conform clasificării Child-Pugh). Elvitegravirul nu a fost studiat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (clasa C conform clasificării Child-Pugh) (vezi pct. 4.4. şi 5.2).
Copii şi adoles enţi
Siguranţa şi efi acitatea elvitegravirului la copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi mai puţin de 18 ani nu au fost în ă stabilite (vezi pct. 5.1). Nu sunt disponibile date.
Mod de administrare
Vit kta trebuie administrat oral, o dată pe zi, împreună cu alimente (vezi pct. 5.2). Comprimatul filmat nu trebuie mestecat sau zdrobit.
4.3 Contraindicaţii
85 mg o dată pe zi
Doza de inhibitor de protează, potenţat cu ritonavir, administrat concomitent
atazanavir 300 mg şi ritonavir 100 mg o dată pe zi
Tabelul 1: Doze recomandate
Doza de Vitekta

Administrarea concomitentă cu următoarele medicamente, din cauza riscului de pierdere a răspunsului virusologic şi posibilei apariţii a rezistenţei (vezi pct. 4.5):

medicamente anticonvulsive: carbamazepină, fenobarbital, fenitoină

medicamente utilizate în infecţiile cu micobacterii: rifampicină

medicamente din plante: sunătoare (Hypericum perforatum)

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Recomandări generale

autorizat

Deşi s-a demonstrat că supresia virală eficientă cu tratament antiretroviral reduce substanţial riscul de transmitere pe cale sexuală, nu poate fi exclus un risc rezidual. Pentru a preveni transmiterea, trebuie luate măsuri de precauție în conformitate cu ghidurile naționale.

Utilizarea de Vitekta împreună cu alţi inhibitori de protează HIV-1 sau în alte doze decât cele prezentate în Tabelul 1 poate determina apariţia unor concentraţii plasmatice inadecva e sau crescute de elvitegravir şi/sau ale medicamentelor administrate concomitent.

Rezistenţa

Virusurile rezistente la elvitegravir prezintă, în majoritatea cazurilor, rezistenţă încrucişată la raltegravir, un inhibitor al transferului catenar mediat de integrază (vezi pct. 5.1).

este Administrarea concomitentă cu alte medicamente

Bariera genetică pentru apariţia rezistenţei la elvitegravir este relativ căzu ă. Prin urmare, de câte ori este posibil, Vitekta trebuie administrat împreună cu un inhibitor de protează activ, potenţat cu ritonavir, şi cu un al doilea medicament antiretroviral activ, p ntru a r duce la minim riscul de eşec virusologic şi de apariţie a rezistenţei (vezi pct. 5.1).

Elvitegravirul este metabolizat în principal prin intermaiediul CYP3A. Administrarea concomitentă de

Vitekta şi inductori puternici ai CYP3A (inclusiv sunătoarea [Hypericum perforatum], rifampicina, carbamazepina, fenobarbitalul şi fenitoina) este contraindicată (vezi pct. 4.3 şi 4.5). Nu se recomandă administrarea concomitentă de Vitekta şi ind ctori moderaţi ai CYP3A (inclusiv efavirenzul şi bosentanul, dar fără a se limita la aceste medicamente) (vezi pct. 4.5).

Medicamentul

Vitekta trebuie administrat concomitentnucu un inhibitor de protează potenţat cu ritonavir; de aceea,

medicii care prescriu Vitek a

reb ie să consulte Rezumatul caracteristicilor produsului pentru

inhibitorul de protează admi

is rat concomitent, precum şi pentru ritonavir, pentru detalii privind

medicamentele contrai dicate şi alte interacţiuni medicamentoase semnificative, care pot determina

reacţii adverse care pot pu

viaţa în pericol sau pierderea efectului terapeutic şi posibila apariţie a

rezistenţei.

 

 

S-a observ t că t

zanavirul/ritonavirul şi lopinavirul/ritonavirul determină creşteri semnificative ale

concentraţiilor pl

smatice de elvitegravir (vezi pct. 4.5). La utilizarea în asociere cu

atazanav r/r ton vir şi lopinavir/ritonavir, doza de Vitekta trebuie redusă de la 150 mg o dată pe zi la

85 mg o dată pe zi (vezi pct. 4.2).

A

ministrarea de Vitekta împreună cu substanţele active care trebuie utilizate concomitent: Vitekta

tr

buie utilizat în asociere cu un inhibitor de protează potenţat cu ritonavir. Vitekta nu trebuie utilizat

cu un inhibitor de protează potenţat cu un alt medicament, deoarece nu au fost stabilite recomandări privind dozele pentru aceste asocieri. Potenţarea elvitegravirului cu un alt medicament decât ritonavir poate determina concentraţii plasmatice suboptime de elvitegravir şi/sau de inhibitor de proteză, determinând pierderea efectului terapeutic şi posibila apariţie a rezistenţei.

Vitekta nu trebuie utilizat în asociere cu medicamente care conţin elvitegravir sau un potenţator farmacocinetic altul decât ritonavir.

Cerinţe privind contracepţia

Pacientele aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze fie o metodă hormonală de contracepţie care conţine cel puţin 30 µg etinilestradiol şi care conţine norgestimat ca sursă de progestogen, fie o metodă contraceptivă eficace alternativă (vezi pct. 4.5 şi 4.6). Administrarea concomitentă de elvitegravir şi contraceptive orale care conţin alţi progestogeni decât norgestimat nu a fost studiată şi, prin urmare, trebuie evitată.

Pacientele care utilizează estrogeni ca terapie de substituţie hormonală trebuie monitorizate clinic pentru a detecta apariţia semnelor de deficit de estrogen (vezi pct. 4.5).

Infecţii oportuniste

autorizat

 

Pacienţii cărora li se administrează Vitekta sau care urmează alte tratamente antiretrovirale pot continua să dezvolte infecţii oportuniste şi alte complicaţii ale infecţiei cu HIV; prin urma e t ebu e să rămână sub stricta supraveghere clinică a medicilor cu experienţă în tratarea pacienţilor cu afecţ uni asociate infecţiei cu HIV.

Pacienţi cu HIV şi infecţie concomitentă cu virusul hepatitic B sau C

Pacienţii cu hepatită B sau C cronică ce urmează un tratament antiretroviral prezintă n risc crescut de apariţie a reacţiilor adverse severe la nivel hepatic, potenţial letale.

Medicii trebuie să consulte recomandările curente privind tratamentul inf cţi i cu HIV pentru a decide asupra conduitei terapeutice optime în tratarea infecţiei cu HIV la paci nţii cu infecţie concomitentă cu virusul hepatitic B (VHB).

Afecţiuni hepatice

 

mai

Elvitegravirul nu a fost studiat la pacienţii cu insuficienţă hep testecă severă (clasa C conform clasificării

Child-Pugh). Nu este necesară ajustarea dozei de Vitekta la p cienţii cu insuficienţă hepatică uşoară

(clasa A conform clasificării Child-Pugh) sau moderată (cl sa B conform clasificării Child-Pugh) (vezi

pct. 4.2 şi 5.2).

nu

 

 

 

Pacienţii cu disfuncţie hepatică preexistentă, incl siv hepatită cronică activă, prezintă o frecvenţă

crescută a anomaliilor funcţiei hepatice în timp l tratamentului antiretroviral combinat (TARC) şi

trebuie monitorizaţi conform practicii sta dard. Dacă există dovezi de exacerbare a afecţiunii hepatice

Medicamentul

 

 

la aceşti pacienţi, trebuie luată în considerare întreruperea temporară sau definitivă a tratamentului.

Greutate corporală şi parame ri me abolici

În timpul terapiei antiretrovirale poate să apară o creştere a greutăţii corporale şi a concentraţiei lipidelor plasmatice şi a glic miei. Astfel de modificări pot fi parţial asociate cu controlul asupra bolii şi cu stilul de viaţă. În cazul creşterii valorilor de lipide, în unele cazuri există dovezi ale acestui efect

ca urmare a ad

inistrării tratamentului, în timp ce pentru creşterea greutăţii corporale nu există dovezi

convingătoare cu privire la administrarea unui medicament specific. Monitorizarea lipidelor

plasmatice şi

glicemiei se realizează în conformitate cu protocoalele terapeutice stabilite pentru

tratamentul nfecţiei cu HIV. Tulburările lipidice trebuie tratate adecvat din punct de vedere clinic.

Sin romul reactivării imune

La pacienţii infectaţi cu HIV, cu deficit imun sever la momentul iniţierii TARC, poate să apară o r acţie inflamatorie la patogenii oportunişti asimptomatici sau reziduali, care poate determina stări clinice grave sau agravarea simptomelor. În mod tipic, astfel de reacţii au fost observate în primele câteva săptămâni sau luni de la iniţierea TARC. Exemple relevante sunt retinita determinată de

citomegalovirus, infecţiile micobacteriene generalizate şi/sau localizate şi pneumonia cu Pneumocystis jirovecii. Orice simptome inflamatorii trebuie evaluate şi, dacă este necesar, trebuie iniţiat tratamentul.

De asemenea, a fost raportată apariţia de afecţiuni autoimune (cum este boala Graves) în cazul reactivării imune; cu toate acestea, intervalul de timp până la debutul unor asemenea afecţiuni este variabil, aceste evenimente putând să apară la mai multe luni după iniţierea tratamentului.

Osteonecroza

Cu toate că etiologia este considerată a fi multifactorială (incluzând utilizarea de corticosteroizi, consumul de alcool etilic, imunosupresia severă, indicele de masă corporală crescut), s-au raportat cazuri de osteonecroză mai ales la pacienţii cu boală HIV avansată şi/sau expunere îndelungată la TARC. Pacienţii trebuie îndrumaţi să ceară sfatul medicului în cazul în care prezintă artralgii, redoare articulară sau dificultate la mişcare.

Excipienţi

Vitekta conţine lactoză. În consecinţă, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Interacţiuni cu inductori ai CYP3A

Elvitegravirul este metabolizat în principal prin intermediul CYP3A (vezi pct. 5.2). Se preconizează că

medicamentele care sunt inductori puternici (determinând o creştere > 5 ori cle r nce-ului

substratului) sau moderaţi (determinând o creştere de 2-5 ori a clearance-ului substratului) ai CYP3A

vor determina scăderea concentraţiilor plasmatice de elvitegravir.

autorizat

este

 

Asocieri contraindicate

Administrarea concomitentă de Vitekta şi medicamente care sunt inductori puternici ai CYP3A este

Asocieri nerecomandatemai

contraindicată, deoarece scăderea preconizată a concentraţ

lor plasmatice de elvitegravir poate

determina pierderea efectului terapeutic şi posibila ap riţie

rez stenţei la elvitegravir (vezi pct. 4.3).

Nu se recomandă administrarea concomitentă de Vitekta şi medicamente care sunt inductori moderaţi ai CYP3A (inclusiv efavirenzul şi bosentanul, dar fără a se limita la aceste medicamente), deoarece scăderea preconizată a concentraţiilor plasmatice de elvitegravir poate determina pierderea efectului

terapeutic şi posibila apariţie a reziste ţei la elvitegravir (vezi pct. 4.4).

Interacţiuni care necesită ajustarea dozei de Vitekta

Calea de metabolizare a elvi egravir

nu

l i este oxidarea de către CYP3A (calea majoră) şi

glucuronoconjugarea prin in ermedi

l enzimelor UGT1A1/3 (calea minoră). Administrarea

concomitentă de Vitekta şi medicamente care sunt inhibitori puternici ai UGT1A1/3 poate determina

Medicamentulcreşterea concentraţiilor plasmatice de elvitegravir; pot fi necesare ajustări ale dozei. De exemplu, s-a observat că atazanavirul/ritonavirul şi lopinavirul/ritonavirul (inhibitori puternici ai UGT1A1/3)

determină creşteri se nificative ale concentraţiilor plasmatice de elvitegravir (vezi Tabelul 2). Ca urmare, la utilizarea în asociere cu atazanavir/ritonavir şi lopinavir/ritonavir, doza de Vitekta trebuie redusă de la 150 mg o dată pe zi la 85 mg o dată pe zi (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Alte ntera ţiuni

Elvitegrav rul este un inductor modest, având potenţialul de a induce CYP2C9 şi/sau enzimele UGT in uctibile. Prin urmare, elvitegravirul poate determina scăderea concentraţiilor plasmatice ale substraturilor CYP2C9 (cum este warfarina) sau UGT (cum este etinilestradiolul). În plus, studiile in vitro au evidențiat faptul că elvitegravirul este un inductor slab până la modest al enzimelor CYP1A2, CYP2C19 și CYP3A. Elvitegravirul ar avea, de asemenea, potențialul de a reprezenta un inductor slab până la modest al enzimelor CYP2B6 și CYP2C8, deoarece activitatea acestor enzime este reglată în mod similar cu cea a CYP2C9 și CYP3A. Cu toate acestea, datele clinice au evidențiat

faptul că nu există modificări relevante din punct de vedere clinic ale expunerii la metadonă (care este metabolizată în principal prin intermediul CYP2B6 și CYP2C19) în urma administrării concomitente cu elvitegravir potențat comparativ cu administrarea de metadonă în monoterapie (vezi Tabelul 2).

Elvitegravirul reprezintă un substrat pentru OATP1B1 și OATP1B3 și un inhibitor al OATP1B3 in vitro. Relevanța in vivo a acestor interacțiuni nu este clară.

Interacţiunile dintre elvitegravir şi medicamente ce pot fi administrate concomitent sunt prezentate în Tabelul 2 de mai jos (creşterea este indicată prin “↑”, scăderea prin “↓”, nicio modificare prin “↔”). Aceste interacţiuni se bazează pe studii privind interacţiunile medicamentoase sau sunt interacţiuni preconizate, în funcţie de magnitudinea prevăzută pentru o asemenea interacţiune şi a posibilităţii de apariţie a reacţiilor adverse grave sau de pierdere a efectului terapeutic.

În studiile privind interacţiunile, efectul medicamentului Vitekta a fost determinat prin compararea farmacocineticii elvitegravirului potenţat (utilizând ritonavir sau cobicistat ca potenţatori farmacocinetici) în absenţa şi în prezenţa medicamentului administrat concomitent. Elvitegravirul nepotenţat nu a fost utilizat pentru studierea interacţiunilor. Cu excepţia cazului în care se indică altfel în Tabelul 2, doza de elvitegravir potenţat sau de medicament administrat concomitent a fost aceeaşi la administrarea în monoterapie sau în asociere. Parametrii farmacocinetici ai inhibitorilor de p otea ă prezentaţi în Tabelul 2 au fost evaluaţi în prezenţa ritonavirului.

 

Tabelul 2: Interacţiuni între elvitegravir şi alte medicamente

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţiilor

Recomandări privind

 

terapeutică

 

de medicament

administrarea concomitentă de

 

 

Modificarea procentuală

elvitegravir potenţat cu

 

 

medie a ASC, Cm x, Cm n

este

ritonavir

 

MEDICAMENTE ANTIRETROVIRALE

 

 

 

 

 

 

Inhibitori de protează HIV

 

 

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg o dată pe zi)

S-a demonstrat că

La utilizarea în asociere cu

 

 

Elvitegravir (200 mg o dată pe zi)

atazanavirul/ritonavirul

atazanavir, doza de Vitekta trebuie

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

determină creşteri semnificative

să fie de 85 mg o dată pe zi. La

 

 

 

 

mai

utilizarea în asociere cu Vitekta,

 

 

ale concentraţiilor plasmatice de

 

 

elvitegravir.

 

doza recomandată de atazanavir

 

 

E vitegravir:

 

este de 300 mg, împreună cu

 

 

 

ritonavir 100 mg, o dată pe zi.

 

 

 

nu

 

 

 

 

 

 

ASC: ↑ 100%

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 85%

 

Nu există date disponibile care să

 

 

Cmin: ↑ 188%

 

permită efectuarea unor

 

 

Atazanavir:

 

recomandări privind dozele în

 

 

 

cazul administrării concomitente

 

 

ASC: ↔

 

cu alte doze de atazanavir (vezi

 

 

Cmax: ↔

 

pct. 4.2).

 

 

 

 

Cmin: ↓ 35%

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

 

 

 

 

Elvitegrav r (85 mg o dată pe zi)

ASC: ↔*

 

 

 

 

 

Ritonav r (100 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔*

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 38%*

 

 

 

 

 

 

Atazanavir:

 

 

 

 

 

 

ASC: ↔**

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

Medicamentul

 

 

 

 

 

 

 

*în comparaţie cu

 

 

 

 

 

elvitegravir/ritonavir

 

 

 

 

 

150/100 mg o dată pe zi.

 

 

 

Cu toate că este posibil să nu fi fost observate sau preconizate interacţiuni între un anumit medicament şi elvitegravir, pot exista interacţiuni între acest medicament şi ritonavir şi/sau inhibi or l de protează administrat concomitent cu elvitegravir. Medicul trebuie să consulte întotde una Rez mat l caracteristicilor produsului pentru ritonavir sau inhibitorul de protează.

**în comparaţie cu atazanavir/ritonavir 300/100 mg o dată pe zi.

8
Ȋntrucât datele clinice sunt insuficiente, asocierea elvitegravirului cu tipranavir nu este recomandată (vezi pct. 4.2).
Didanozina trebuie administrată în condiţii de repaus alimentar; prin urmare, trebuie administrată cu cel puţin o oră înaintea sau cu două ore după administrarea de Vitekta (care se administrează împreună cu alimente). Se recomandă monitorizarea clinică.
ASC: ↑nu75%
Cmax: ↑ 52%
Cmin: ↑ 138%
MedicamentulLopinavir:
ASC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↓ 8%
Tipranavir (500 mg de două ori pe Elvitegravir: zi)ASC: ↔ Elvitegravir (200 mg o dată pe zi) Cmax: ↔ Ritonavir (200 g de două ori pe Cmin: ↔
zi)
Tipranavir:
ASC: ↔
Cmax: ↔ Cmin: ↓ 11%
INRT
Didanozină (400 mg o dată pe zi) Elvitegravir:
Elvit gravir (200 mg o dată pe zi) ASC: ↔ Ritonavir (100 mg o dată pe zi) Cmax: ↔ Cmin: ↔
Didanozină:
ASC: ↓ 14%
Cmax: ↓ 16%
Elvitegravir:
Nu există date disponibile care să permită efectuarea unor recomandări privind dozele în cazul administrării concomitente cu alte doze de lopinavir/ritonavir (vezi pct. 4.2).
Fosamprenavir: ASC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
Elvitegravir:
ASC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
Darunavir:
ASC: ↔
Cmax: ↔ Cmin: ↓ 17%
Nu există date disponibile care să
permită efectuarea unor recomandări privindautorizatdozele în cazul administrării concomitente
cu alte doze de darunavir (vezi pct. 4.2).
La utilizarea în asociere cu fosamprenavir, doza de Vitekta trebuie să fie de 150 mg dată pe zi.
Nu există d te disponibile care să permită efectu rea unor
esterecomandări privind dozele în cazul administrării concomitente cu al doze de fosamprenavir (vezi pct. 4.2).
S-a demonstrat căLa utilizarea în asociere cu lopinavirul/ritonavirul lopinavir/ritonavir, doza de determină creşterimaisemnif cat ve Vitekta trebuie să fie de 85 mg o ale concentraţiilor pl sm t ce de dată pe zi.
elvitegravir.
Elvitegravir:
ASC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
La utilizarea în asociere cu darunavir, doza de Vitekta trebuie să fie de 150 mg o dată pe zi.
Efecte asupra concentraţiilor de medicament Modificarea procentuală medie a ASC, Cmax, Cmin
Recomandări privind administrarea concomitentă de elvitegravir potenţat cu ritonavir

Medicamentul în funcţie de clasa terapeutică

Darunavir (600 mg de două ori pe zi)

Elvitegravir (125 mg o dată pe zi) Ritonavir (100 mg de două ori pe zi)

Fosamprenavir (700 mg de două ori pe zi)

Elvitegravir (125 mg o dată pe zi) Ritonavir (100 mg de două ori pe zi)

Lopinavir/Ritonavir (400/100 mg de două ori pe zi)

Elvitegravir (125 mg o dată pe zi)

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţiilor

 

terapeutică

de medicament

 

 

Modificarea procentuală

 

Zidovudină (300 mg de două ori pe

medie a ASC, Cmax, Cmin

 

Elvitegravir:

 

 

zi)

ASC: ↔

 

 

Elvitegravir (200 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔

 

 

 

Zidovudină:

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

Stavudină (40 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

 

Elvitegravir (200 mg o dată pe zi)

ASC: ↔

 

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

Stavudină:

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

Abacavir (600 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

 

Elvitegravir (200 mg o dată pe zi)

ASC: ↔

 

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

Abacavir:

 

 

 

ASC: ↔

mai

 

 

Cmax: ↔

 

Fumarat de tenofovir disoproxil

Elvitegravir:

 

(300 mg o dată pe zi)

ASC: ↔

 

Emtricitabină (200 mg o dată pe

Cmax: ↔

 

zi)

Cmin: ↔

 

Elvitegravir (50 mg o dată pe zi)

nu

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Tenofovir:

 

 

ASC: ↔

 

 

Medicamentul

Cmax: ↔

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Emtricitabină:

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

INNRT

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Efavirenz

Interacţiunea cu elvitegravirul

 

 

nu a fost studiată.

 

 

Se preconizează că

 

 

administrarea concomitentă de

 

 

efavirenz şi elvitegravir va

 

 

determina scăderea

 

 

concentraţiilor plasmatice de

 

 

elvitegravir, ceea ce poate

 

 

determina pierderea efectului

 

 

terapeutic şi posibila apariţie a

 

 

rezistenţei.

 

Recomandări privind administrarea concomitentă de elvitegravir potenţat cu ritonavir

Nu este necesară ajustarea dozei

în cazul administrării concomitente de Vitekta şi zidovudină.

 

autorizat

Nu este necesară ajustarea dozei

în cazul administrării

concomitente de Vitekta şi

stavudină.

 

Nu este neces ră justarea dozei

este

 

în cazul administrării

concomi nte de Vitekta şi

abacavir.

 

Nu este necesară ajustarea dozei

în cazul administrării

concomitente de Vitekta şi

fumarat de tenofovir disoproxil

sau emtricitabină.

Administrarea concomitentă nu este recomandată (vezi pct. 4.4).

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţiilor

 

Recomandări privind

 

 

terapeutică

de medicament

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

Modificarea procentuală

 

elvitegravir potenţat cu

 

 

 

medie a ASC, Cmax, Cmin

 

 

ritonavir

 

 

Etravirină (200 mg de două ori pe

Elvitegravir:

 

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

zi)

ASC: ↔

 

 

în cazul administrării

 

 

Elvitegravir (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

concomitente de Vitekta şi

 

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔

 

 

etravirină.

 

 

 

 

Etravirină:

 

 

 

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Nevirapină

Interacţiunea cu elvitegravirul

 

Administrarea concomitentă nu

 

 

 

nu a fost studiată.

 

este recomandată (vezi pct. 4.4).

 

 

 

Se preconizează că

 

 

autorizat

 

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

 

nevirapină şi elvitegravir va

 

 

 

 

determina scăderea

 

 

 

 

concentraţiilor plasmatice de

 

 

 

 

elvitegravir, ceea ce poate

 

 

 

 

determina pierderea efectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapeutic şi posibila apariţie a

 

 

 

 

 

 

rezistenţei.

 

 

 

 

 

 

Rilpivirină

Interacţiunea cu elvitegravirul

 

Nu e preconizează că

 

 

 

nu a fost studiată.

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

 

 

elvitegravir şi rilpivirină să

 

 

 

 

 

este

 

 

 

 

 

 

 

modifice concentraţiile plasmatice

 

 

 

 

 

de elvitegravir; prin urmare, nu

 

 

 

 

 

este necesară nicio ajustare a

 

 

 

 

 

dozei de Vitekta.

 

Antagonişti ai CCR5

 

mai

 

 

 

 

 

Maraviroc (150 mg de două ori pe

Elvitegravir:

 

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

zi)

ASC: ↔

 

 

în cazul administrării

 

Elvitegravir (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

concomitente de Vitekta şi

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔

 

 

maraviroc.

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

 

 

 

Maraviroc:§

 

 

§Din cauza inhibării CYP3A de

 

 

ASC: ↑ 186%

 

 

către ritonavir, expunerea la

 

 

Cmax: ↑ 115%

 

 

maraviroc este crescută în mod

 

 

Cmin: ↑ 323%

 

 

semnificativ.

 

ANTIACIDE

 

 

 

 

 

 

 

Suspensie antiacidă conţinând

Elvitegravir (suspensia antiacidă

Concentraţiile plasmatice de

 

 

magneziu/ luminiu (doză unică de

administrată în interval de

 

elvitegravir sunt mai scăzute în

 

20 ml)

± 4 ore de la administrarea de

 

cazul administrării de antiacide,

 

Elvitegrav r (50 mg o dată pe zi)

elvitegravir):

 

 

din cauza formării de complexe la

 

Ritonav r (100 mg o dată pe zi)

ASC: ↔

 

 

nivel local, în tractul gastro-

 

Medicamentul

Cmax: ↔

 

 

intestinal şi nu datorită

 

Cmin: ↔

 

 

modificărilor pH-ului gastric. Se

 

Elvitegravir (administrare

 

recomandă ca între administrarea

 

 

de Vitekta şi administrarea

 

simultană de antiacide):

 

medicamentului antiacid să existe

 

ASC: ↓ 45%

 

 

un interval de cel puţin 4 ore.

 

Cmax: ↓ 47%

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41%

 

 

 

 

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţiilor

terapeutică

de medicament

 

Modificarea procentuală

SUPLIMENTE ALIMENTARE

medie a ASC, Cmax, Cmin

 

Suplimente cu multivitamine

Interacţiunea cu elvitegravirul

 

nu a fost studiată.

 

 

ANALGEZICE DE TIP NARCOTIC

 

 

Metadonă (80-120 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

Elvitegravir (150 mg o dată pe zi)

ASC: ↔

 

Cobicistat (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

Cmin: ↔

 

 

Metadonă:

 

 

ASC: ↔

 

 

Cmax: ↔

 

 

Cmin: ↔

 

Buprenorfină/Naloxonă (16/4 mg

Elvitegravir:

 

până la 24/6 mg zilnic)

ASC: ↔

 

Elvitegravir (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

mai

Cobicistat (150 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔

 

 

Buprenorfină:

 

 

ASC: ↑ 35%

 

 

Cmax: ↑ 12%

 

 

 

nu

 

 

Cmin: ↑ 66%

 

 

Naloxo ă:

 

Medicamentul

ASC: ↓ 28%

 

Cmax: ↓ 28%

 

ANTIINFECŢIOASE

 

 

 

Antifungice

 

 

 

Ketoconazol (200 mg de două ori

Elvitegravir:

 

pe zi)

ASC: ↑ 48%

 

Elvitegravir (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmin: ↑ 67%

 

 

↑ Ketoconazol§

 

Inhib tori de protează VHC

 

 

 

 

 

 

Telaprev r (750 mg de trei ori pe

Telaprevir:

 

zi)/

ASC: ↔

 

Elvit gravir (85 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

Atazanavir (300 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

Cmax: ↔

 

 

Cmin: ↑ 40%*

 

 

*În comparație cu

 

atazanavir/ritonavir 300/100 mg

 

plus elvitegravir 85 mg o dată

 

pe zi.

 

 

 

Recomandări privind

 

administrarea concomitentă de

 

elvitegravir potenţat cu

 

 

ritonavir

 

Deoarece în cazul administrării

 

 

concomitente de suplimente cu

 

multivitamine nu se poate exclude

 

formarea de complexe cationice

 

cu elvitegravirul, se recomandă ca

 

 

autorizat

 

între administrarea de Vitekta şi

 

administrarea suplimentelor cu

 

multivitamine să existe un interval

 

de cel puţin 4 ore.

 

Nu este necesară ajustarea d zei

 

în cazul administrării

 

concomitente de Vi ek a şi

 

metadonă.

 

 

este

 

 

Nu e te necesară ajustarea dozei

 

în cazul administrării

 

concomitente de Vitekta şi

 

buprenorfină/naloxonă.

 

 

 

Nu este necesară ajustarea dozei

în cazul administrării concomitente de Vitekta şi ketoconazol.

§Din cauza inhibării CYP3A de către ritonavir, expunerea la ketoconazol este crescută.

Nu este necesară ajustarea dozei

în cazul administrării concomitente de Vitekta şi atazanavir potențat cu ritonavir, plus telaprevir.

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţiilor

Recomandări privind

 

 

terapeutică

 

de medicament

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

 

Modificarea procentuală

 

elvitegravir potenţat cu

 

 

 

 

medie a ASC, Cmax, Cmin

 

 

ritonavir

 

 

Medicamente utilizate în infecţiile cu micobacterii

 

 

 

 

 

Rifabutină (150 mg o dată la două

Elvitegravir:

 

Nu se recomandă administrarea

 

 

zile)

 

ASC: ↔*

 

concomitentă de Vitekta şi

 

 

Elvitegravir (300 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔*

 

rifabutină. Dacă este necesară

 

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔*

 

administrarea concomitentă, doza

 

 

 

 

Rifabutină:

 

recomandată de rifabutină este de

 

 

 

 

 

150 mg de 3 ori pe săptămână, în

 

 

 

 

ASC: ↔**

 

zile prestabilite (de exemplu luni-

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

miercuri-vineri).

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

 

 

25-O-dezacetil-rifabutină:§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASC: ↑ 851%**

 

de Vitekta în cazul administ ă ii

 

 

 

 

Cmax: ↑ 440%**

 

concomitente de rifabu ină în d ză

 

 

 

 

Cmin: ↑ 1836%**

 

redusă.

 

 

 

 

 

*în comparaţie cu

 

Nu a fost studi tă o red cere

 

 

 

 

elvitegravir/ritonavir

 

supliment ră dozei de rifabutină.

 

 

 

 

 

Trebuie avut în vedere că este

 

 

 

 

300/100 mg o dată pe zi.

 

 

 

 

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posibil ca o doză de 150 mg de

 

 

 

**în comparaţie cu rifabutină

 

două ori pe săptămână să nu

 

 

 

300 mg o dată pe zi.

 

furnizeze o expunere optimă la

 

 

 

 

rifabutină, asociindu-se astfel cu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea antimicobacter ană

riscul de apariţie a rezistenţei la

 

 

 

esterifamicină şi eşecul tratamentului.

 

 

 

totală a crescut cu 50%.

 

 

 

 

 

mai

§Din cauza inhibării CYP3A de

 

 

 

 

către ritonavir, expunerea la

 

 

 

 

25-O-dezacetil-rifabutină este

 

 

 

 

crescută.

 

 

 

ANTICOAGULANTE

 

 

 

 

 

 

 

Warfarină

 

Interacţi ea cu elvitegravirul

 

Se recomandă monitorizarea

 

 

 

 

nu a fost studiată.

 

valorilor raportului normalizat

 

 

 

 

nu

 

internaţional (INR) în cazul

 

 

 

 

 

administrării concomitente de

 

 

 

Concentraţiile de warfarină pot

 

 

 

fi afectate în cazul administrării

Vitekta. Monitorizarea valorilor

 

 

 

concomitente de elvitegravir.

 

INR trebuie să continue în primele

 

 

 

 

 

 

săptămâni după încetarea

 

 

 

 

 

 

tratamentului cu Vitekta.

 

ANTAGONIŞTI AI RECEPTORILOR H2

 

 

 

 

 

 

Famotidină (40

g o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

Elvitegravir (150

g o dată pe zi)

ASC: ↔

 

în cazul administrării

 

Cobicistat (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

concomitente de Vitekta şi

 

 

 

Cmin: ↔

 

famotidină.

 

 

 

INHIBITORI AI HMG Co-A REDUCTAZEI

 

 

 

 

 

Rosuvastat nă (10 mg în doză

Elvitegravir:

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

unică)

 

ASC: ↔

 

în cazul administrării

 

Elvit gravir (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

concomitente de Vitekta şi

 

Cobicistat (150 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔

 

rosuvastatină.

 

Medicamentul

Rosuvastatină:

 

 

 

 

 

ASC: ↑ 38%

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89%

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43%

 

 

 

 

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţiilor

Recomandări privind

 

 

 

terapeutică

 

de medicament

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

 

 

Modificarea procentuală

 

elvitegravir potenţat cu

 

 

 

 

 

medie a ASC, Cmax, Cmin

 

ritonavir

 

 

Atorvastatină

 

Interacţiunea cu elvitegravirul

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

Fluvastatină

 

nu a fost studiată.

 

în cazul administrării

 

 

Pitavastatină

 

Nu se preconizează modificarea

concomitente de Vitekta şi

 

 

Pravastatină

 

atorvastatină, fluvastatină,

 

 

 

 

 

concentraţiilor plasmatice ale

 

pitavastatină sau pravastatină.

 

 

 

 

 

substraturilor PTAO

 

autorizat

 

 

 

 

(polipeptidul transportor de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anioni organici) în cazul

 

 

 

 

 

 

 

administrării concomitente de

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se preconizează modificarea

 

 

 

 

 

 

concentraţiilor plasmatice de

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir în cazul

 

 

 

 

 

 

 

administrării concomitente de

 

 

 

 

 

 

 

substraturi/inhibitori ai PTAO.

 

 

 

 

CONTRACEPTIVE ORALE

 

 

 

 

 

 

 

Norgestimat (0,180/0,215 mg o

Norgestimat:

 

 

Se r comandă precauţie în cazul

 

 

dată pe zi)

 

ASC: ↑ 126%

 

 

adminis rării concomitente de

 

Etinilestradiol (0,025 mg o dată pe

Cmax: ↑ 108%

 

 

Vi ek a cu un contraceptiv

 

zi)

 

 

Cmin: ↑ 167%

 

 

hormonal. Contraceptivul

 

Elvitegravir (150 mg o dată pe zi)

 

 

 

 

hormonal trebuie să conţină cel

 

Cobicistat (150 mg o dată pe zi)1

Etinilestradiol:

 

 

puţin 30 µg etinilestradiol şi să

 

 

 

 

ASC: ↓ 25%

mai

 

esteconţină norgestimat ca sursă de

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

progestogen sau pacientele trebuie

 

 

 

 

Cmin: ↓ 44%

 

să utilizeze o metodă

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

contraceptivă eficace alternativă

 

 

 

 

 

(vezi pct. 4.4 şi 4.6).

 

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

Nu se cunosc efectele pe termen

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

lung ale creşterii semnificative a

 

Medicamentul

 

 

 

 

expunerii la progesteron.

 

 

 

 

 

Administrarea concomitentă de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir şi contraceptive orale

 

 

 

 

 

 

 

 

care conţin alţi progestogeni decât

 

 

 

 

 

 

 

 

norgestimatul nu a fost studiată şi

 

 

 

 

 

 

 

 

prin urmare trebuie evitată.

 

INHIBITORI DE POMPĂ DE PROTONI

 

 

 

 

 

 

Omeprazol (40 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

Elvitegravir (50 g o dată pe zi)

ASC: ↔

 

 

în cazul administrării

 

Ritonavir (100

g o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

concomitente de Vitekta şi

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

omeprazol.

 

 

Acest studu

fost efectuat cu utilizarea comprimatului conţinând o asociere de doze fixe de

 

 

 

 

elv tegrav r/

obicistat/emtricitabină/tenofovir disoproxil.

 

 

 

 

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

F m i aflate la vârsta fertilă / contracepţia la bărbaţi şi femei

Administrarea de Vitekta trebuie însoţită de utilizarea de măsuri contraceptive eficace (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

Sarcina

Datele clinice privind administrarea de elvitegravir la femeile gravide sunt inexistente sau limitate.

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte toxice dăunătoare directe sau indirecte ale elvitegravirului asupra funcţiei de reproducere. Cu toate acestea, expunerile maxime evaluate la iepuri nu le-au depășit pe cele atinse la administrarea în scop terapeutic (vezi pct. 5.3).

Vitekta nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care starea clinică a femeii impune tratament cu elvitegravir.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă elvitegravirul/metaboliţii acestuia se excretă în laptele uman. Datele farmacodinamice/toxicologice la şobolani au evidenţiat excreţia elvitegravirului în lapte. Nu se poate exclude un risc pentru nou-născuţi/sugari. Ca urmare, Vitekta nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Pentru a evita transmiterea infecţiei cu HIV la copil, se recomandă ca femeile infectate cu HIV să nu-şi alăpteze copiii în nicio împrejurare.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date cu privire la efectul elvitegravirului asupra fertilităţii la om. Studiile la animale nu au evidenţiat existenţa unor efecte toxice ale elvitegravirului asupra fertili ăţii.

autorizat

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele elvitegravirului asupra capacităţii de conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

este

Rezumatul profilului de siguranţă

 

Evaluarea reacţiilor adverse se bazează pe datele provenite d ntr-un studiu clinic cu grup de control (GS-US-183-0145), în care la 712 adulţi infectaţi cu HIV-1, tr taţi anterior cu medicamente antiretrovirale, s-a administrat elvitegravir (n = 354) s u r ltegravir (n = 358), fiecare împreună cu un

tratament de fond constând dintr-un inhibitor de prote ză ctiv, potenţat cu ritonavir, şi alte

medicamente antiretrovirale. Dintre acești 712 pacienți, 543 (269 tratați cu elvitegravir și 274 tratați cu

raltegravir) și 439 (224 tratați cu elvitegravir și 215maitratați cu raltegravir) au fost tratați timp de cel

puțin 48 și respectiv 96 săptămâni.

nu

 

Cel mai frecvent raportate reacţii adverse la elvitegravir au fost diareea (7,1%) şi greaţa (4,0%) (vezi

Medicamentul

 

Tabelul 3).

 

Rezumatul reacţiilor adverse s b formă de tabel

Reacţiile adverse la elvitegravir, pe baza experienţei din studiile clinice, sunt prezentate în Tabelul 3 de mai jos, clasificate în fu cţie de aparatele, sistemele şi organele afectate şi în funcţie de frecvenţă. În cadrul fiecărei grupe de fr cvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. Frecvenţele sunt definite ca frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10) sau mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100).

Tabelul 3: Rezumatul reacţiilor adverse la elvitegravir, sub formă de tabel, pe baza experienţei acumulate timp de 96 săptămâni în studiul clinic GS-US-183-0145

 

Frecvenţă

Reacţie adversă

 

 

 

Tulburări psihice:

 

 

 

 

Mai puţin frecvente

ideaţie suicidară şi tentative de suicid (la pacienţi cu antecedente de depresie

 

 

sau boală psihică), depresie, insomnie

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări ale sistemului nervos:

 

 

 

Frecvente

cefalee

 

 

 

Mai puţin frecvente

ameţeli, parestezie, somnolenţă, disgeuzie

 

 

 

Tulburări gastro-intestinale:

 

 

 

Frecvente

durere abdominală, diaree, vărsături, greaţă

 

 

 

Mai puţin frecvente

dispepsie, distensie abdominală, flatulenţă

 

 

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:

 

 

 

Frecvente

erupţie cutanată tranzitorie

 

 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:

 

 

 

Frecvente

oboseală

 

 

 

Descrierea unor reacţii adverse selectate

autorizat

 

Parametri metabolici

 

 

 

 

 

În timpul terapiei antiretrovirale pot avea loc creşteri ale greutăţii corporale, a concentraţiilor lipidelor plasmatice şi a glicemiei (vezi pct. 4.4).

Sindromul reactivării imune

mai

este

 

La pacienţii infectaţi cu HIV, cu deficit imun sever la momentul niţierii TARC, poate să apară o reacţie inflamatorie la infecţiile oportuniste asimptom tice s u reziduale. De asemenea, a fost raportată apariţia de afecţiuni autoimune (cum este boala Graves); cu toate acestea, intervalul de timp până la debutul unor asemenea afecţiuni este variabil, aceste eveni ente putând să apară la mai multe luni după iniţierea tratamentului (vezi pct. 4.4)nu.

Osteonecroză

MedicamentulAu fost raportate cazuri de osteonecroză, în special la pacienţii prezentând factori de risc cunoscuţi, cu boală HIV avansată sau expunere pre ngită la TARC. Nu se cunoaşte frecvenţa acestor cazuri (vezi

pct. 4.4).

Diaree

În studiul GS-US-183-0145, diareea a fost raportată ca reacţie adversă la 7,1% dintre subiecţii din grupul de tratament cu lvit gravir şi la 5,3% dintre subiecţii din grupul de tratament cu raltegravir. La aceşti subiecţi, diareea a fost de intensitate uşoară până la moderată şi nu a determinat întreruperea medicamentului de studiu.

Cop şi adoles enţi

Nu sunt sponibile date pentru copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani. Nu se recomandă utilizarea e Vitekta la această grupă de pacienţi (vezi pct. 4.2).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

În caz de supradozaj, pacientul trebuie monitorizat pentru a decela apariţia manifestărilor de toxicitate. Tratamentul supradozajului cu elvitegravir constă din măsuri generale de susţinere, incluzând monitorizarea semnelor vitale, precum şi observarea stării clinice a pacientului.

Nu există niciun antidot specific pentru supradozajul cu elvitegravir. Deoarece elvitegravirul se leagă în mare măsură de proteinele plasmatice, este puţin probabil să fie eliminat în mod semnificativ prin hemodializă sau dializă peritoneală.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antivirale pentru utilizare sistemică, alte antivirale, codulautorizatATC: J05AX11.
Mecanism de acţiune şi efecte farmacodinamice
Elvitegravirul este un inhibitor al transferului catenar mediat de integraza (ITCI) HIV-1. Integ aza este o enzimă codificată de HIV-1, necesară pentru replicarea virală. Inhibarea integrazei împiedică integrarea ADN-ului HIV-1 în ADN-ul genomic al celulei gazdă, blocând formarea pr virusului HIV-1 şi propagarea infecţiei virale. Elvitegravirul nu inhibă topoizomerazele umane I sau II.
Activitate antivirală in vitro
Activitatea antivirală a elvitegravirului împotriva tulpinilor deesteHIV-1 de laborator şi izolate în clinică a fost evaluată pe celule limfoblastoide, pe monocite/macrofage şi pe limfoci din sângele periferic; valorile concentraţiei eficace 50% (CE50) au fost cuprinse între 0,02 şi 1,7 nM. În culturi de celule, elvitegravirul a prezentat activitate antivirală împotriva subtipurilor A, B, C, D, E, F, G şi O ale HIV-1 (valori ale CE50 cuprinse între 0,1 şi 1,3 nM) şi activitate împotriva HIV-2 (CE50 de 0,53 nM). Nu s-a evidenţiat niciun antagonism privind activitateamaiantivirală n v tro a lvitegravirului în cazul asocierii acestuia cu medicamente antiretrovirale din următoarele cl se: nhibitori nucleoz(t)idici de reverstranscriptază (INRT), inhibitori non-nucleozidici de reverstranscriptază (INNRT), inhibitori de protează (IP), inhibitori ai transferului catenar ediat de integr ză, inhibitori de fuziune sau antagonişti ai co-receptorilor CCR5.
Elvitegravirul nu a demonstrat inhibareanureplicării VHB sau VHC in vitro.
Rezistenţa
MedicamentulÎn culturi de celule
În culturi de celule au fost selec a e lpini de HIV -1 cu sensibilitate redusă la elvitegravir. Rezistenţa fenotipică la elvitegravir s-a asociat cel mai frecvent cu substituţiile primare T66I, E92Q şi Q148R la nivelul integrazei. Alte subs i uţii la nivelul integrazei observate în urma selecţiei în culturi de celule au inclus H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q şi R263K.
Rezistenţa încrucişată
Virusurile rezistente la elvitegravir prezintă grade variate de rezistenţă încrucişată la raltegravir, un inhibitor l tr nsferului catenar mediat de integrază, în funcţie de tipul şi numărul substituţiilor. Virusur le re prezintă substituţiile T66I/A îşi păstrează sensibilitatea la raltegravir, în timp ce major tatea elorlaltor tipuri de substituţii asociate cu rezistenţa la elvitegravir sunt asociate cu o
sens b l tate redusă la raltegravir. Cu excepţia substituţiilor Y143C/R/H, tulpinile de HIV-1 prezentând substituţiile primare T66K, Q148H/K/R sau N155H la nivelul integrazei, substituţii asociate cu
r zist nţa la raltegravir, sunt asociate cu o sensibilitate redusă la elvitegravir.
La pacienţi trataţi anterior
S-a efectuat of analiză a tulpinilor de HIV-1 izolate de la pacienţii care au prezentat eşec al tratamentului până în săptămâna 96 în studiul GS-US-183-0145; această analiză a indicat apariţia uneia sau a mai multor substituţii primare asociate cu rezistenţa la elvitegravir la 23 dintre cei
86 pacienţi pentru care au fost disponibile date genotipice pentru tulpinile izolate la iniţierea studiului şi tulpinile corespunzătoare izolate la momentul de eşec a tratamentului cu elvitegravir
(23/351 pacienţi trataţi cu elvitegravir, 6,6%). Rata de apariţie a rezistenţei la raltegravir a fost similară la tulpinile de HIV-1 izolate de la pacienţii trataţi cu raltegravir (26/351 pacienţi trataţi cu raltegravir, 7,4%). Cele mai frecvente substituţii la nivelul integrazei, apărute la tulpinile de HIV-1 de la pacienţii
16

trataţi cu elvitegravir, au fost T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) şi N155H (n = 5). Analizele fenotipice ale tulpinilor de HIV-1 prezentând substituţii asociate cu rezistenţa, izolate de la pacienţii trataţi cu elvitegravir, au aratat că 14/20 (70%) au prezentat sensibilitate redusă la elvitegravir şi 12/20 (60%) au prezentat sensibilitate redusă la raltegravir.

Experienţă clinică

La pacienţi infectaţi cu HIV-1, trataţi anterior

Eficacitatea elvitegravirului se bazează în principal pe analiza datelor obţinute în cursul a

comparator activ, studiul GS-US-183-0145, efectuat la pacienţi infectaţi cu HIV-1, trataţi anterior (n = 702).

În studiul GS-US-183-0145, pacienţii au fost randomizaţi în raport de 1:1 pentru a li se admin st a

96 săptămâni de tratament, provenite dintr-un studiu randomizat, în regim dublu-orb, controlat cu un autorizat

elvitegravir (150 mg sau 85 mg) o dată pe zi sau raltegravir 400 mg de două ori pe zi; fieca e

medicament a fost administrat împreună cu un tratament de fond (TF) constând dintr-un inhibit de

protează activ (atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir sau tipranavir), potenţat cu ri navir, şi un al doilea medicament. TF a fost selectat de către investigator, pe baza testării rezis enţei

genotipice/fenotipice şi a tratamentelor antiretrovirale anterioare. Randomiz rea fost stratificată în

funcţie de valoarea iniţială a ARN HIV-1 (≤ 100000 copii/ml sau > 100000 copii/ml) şi de clasa din care face parte cel de-al doilea medicament (INRT sau alte clase)este. Rata de răspuns virusologic a fost evaluată în ambele grupuri de tratament. Răspunsul virusologic a fost d finit dr pt atingerea unei încărcături virale nedetectabile (valoarea ARN HIV-1 < 50 copii/ml).

Pentru studiul GS-US-183-0145, caracteristicile iniţiale ale paci nţilor şi rezultatele după 96 săptămâni de tratament sunt prezentate în Tabelul 4 şi, resp ctiv, Tabelul 5.

 

Tabelul 4: Date demografice şi caracteristicile iniţi le

le bolii pentru pacienţii adulţi infectaţi cu

 

HIV-1, trataţi anterior cu medicamente antiretrovir le, incluşi în studiul GS-US-183-0145

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir + trata

ent de

Raltegravir + tratament de

 

 

 

 

fondmai

fond

 

 

 

 

= 351

 

n = 351

 

Date demografice

 

 

 

 

 

 

Vârsta mediană, ani (min-max)

 

nu

 

 

 

 

 

 

(19-74)

 

 

 

(20-78)

 

 

Sex

 

 

 

 

 

 

Bărbaţi

 

83,2%

 

80,9%

 

Femei

 

16,8%

 

19,1%

 

Origine etnică

 

 

 

 

 

 

Caucaziană

 

60,1%

 

64,4%

 

Rasă ne gră/ fro-a ericană

 

35,6%

 

32,2%

 

Asiati ă

 

2,6%

 

1,4%

 

Altele

 

1,7%

 

2,0%

 

Cara ter st ile iniţiale ale bolii

 

 

 

 

 

 

Valoarea mediană iniţială a

 

 

4,35

 

4,42

 

ARN HIV-1 plasmatic

 

(1,69-6,63)

 

(1,69-6,10)

 

(int rval), log10 copii/ml

 

 

 

 

 

 

Procentul de pacienţi cu

 

 

25,6

 

25,6

 

încărcătură virală

 

 

 

 

 

 

> 100000 copii/ml

 

 

 

 

 

 

Medicamentul

 

 

 

 

 

 

Valoarea mediană a numărului

 

227,0

 

215,0

 

iniţial de celule CD4+

 

(2,0-1374,0)

 

(1,0-1497,0)

 

(interval), celule/mm3

 

 

 

 

 

 

Procentul de pacienţi cu un

 

 

44,4

 

44,9

 

număr de celule CD4+

 

 

 

 

 

 

≤ 200 celule/mm3

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir + tratament de

 

Raltegravir + tratament de

 

 

 

 

 

fond

 

 

 

fond

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

n = 351

 

 

Scorul iniţial privind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sensibilitatea genotipicăa

 

 

1%

 

 

 

 

< 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

81%

 

 

 

 

83%

 

 

 

 

60%

3%

 

58%

 

2%

 

 

 

 

Succes virusologic

 

 

 

 

52%autorizat53%

 

 

a Scorurile privind sensibilitatea genotipică sunt calculate prin sumarea valorilor individuale (1 = sensibil; 0 = sensibilitate

redusă) de sensibilitate la medicament pentru toate medicamentele incluse în tratamentul de fond iniţial.

 

 

 

Tabelul 5: Rezultatele privind răspunsul virusologic în săptămânile 48 şi 96a de tratament

randomizat din studiul GS-US-183-0145 (analiza instantanee)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 48

 

 

Săp ămâna 96

 

 

Elvitegravir

 

Raltegravir +

Elvitegravir

 

Raltegravir

 

 

 

+ tratament

 

tratament de

+ tr t ment

 

+ tratament

 

 

de fond

 

fond

de fond

 

de fond

 

 

n = 351

 

n = 351

n = 351

 

n = 351

ARN HIV-1 < 50 copii/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenţa între tratamente

2,2% (IÎ 95% = -5,0%; 9,3%)

-0,5% (IÎ 95% = -7,9%; 6,8%)

Eşec virusologicb

33%

 

 

32%

 

36%

 

31%

 

 

Fără date virusologice în

7%

 

 

11%

 

12%

 

16%

 

 

intervalul de evaluare pentru

 

mai

este

 

 

 

săptămâna 48 sau săptămâna 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienţi care au întrerupt

2%

 

 

5%

 

3%

 

7%

 

 

medicamentul de studiu din

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cauza unui EA sau decesuluic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienţi care au întrerupt

4%

 

 

5%

 

8%

 

9%

 

 

medicamentul de studiu din alte

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motive şi a căror ultimă valoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disponibilă a ARN HIV-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 50 copii/mld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absenţa datelor în intervalul de

1%

 

 

1%

 

1%

 

1%

 

 

evaluare, însă continuâ d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tratamentul cu m dicam ntul de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aIntervalul de evaluare pentru săptămâna 48 a fost cuprins între ziua 309 şi ziua 364 (inclusiv), intervalul de evaluare

pentru săptă âna 96 a fost cuprins între ziua 645 şi ziua 700 (inclusiv).

bInclude p ienţii c re au avut ≥ 50 copii/ml în intervalul de evaluare pentru săptămâna 48 sau pentru săptămâna 96,

pa enţ re u întrerupt precoce tratamentul din cauza absenţei sau pierderii eficacităţii, pacienţii care au avut o încăr ătură virală ≥ 50 copii/ml la schimbarea tratamentului de fond, pacienţii care au întrerupt din alte motive decât un

even ment advers (EA), deces sau absenţa ori pierderea eficacităţii şi care, la momentul întreruperii tratamentului, au avut o încărcătură virală ≥ 50 copii/ml.

cInclu e pacienţii care au întrerupt tratamentul din cauza unui EA sau decesului, în orice moment, din ziua 1 a studiului

până la intervalul de evaluare, dacă întreruperea a condus la absenţa datelor virusologice cu privire la efectul tratamentului în intervalului de evaluare specificat.

dInclude pacienţii care au întrerupt tratamentul din alte motive decât un EA, deces sau absenţa ori pierderea eficacităţii, de exemplu retragerea consimţământului, pierduţi din urmărire etc.Medicamentul

Elvitegravirul nu a fost inferior din punct de vedere al atingerii unei încărcături virale de ARN HIV-1 < 50 copii/ml comparativ cu raltegravirul.

Dintre pacienţii cu un scor privind sensibilitatea genotipică ≤ 1, 76% şi 69% au avut o valoare a ARN HIV-1 < 50 copii/ml la săptămâna 48 în grupul de tratament cu elvitegravir şi, respectiv, cu raltegravir. Dintre pacienţii cu un scor privind sensibilitatea genotipică > 1, 57% şi 56% au avut o

valoare a ARN HIV-1 < 50 copii/ml la săptămâna 48 în grupul de tratament cu elvitegravir şi, respectiv, cu raltegravir.

În studiul GS-US-183-0145, creşterea medie a numărului de celule CD4+ de la momentul iniţial la săptămâna 96 a fost de 205 celule/mm3 la pacienţii trataţi cu elvitegravir şi de 198 celule/mm3 la pacienţii trataţi cu raltegravir.

În studiul GS-US-183-0145, analiza datelor la subgrupe de pacienţi, definite în funcţie de inhibitorul de protează administrat concomitent, au indicat rate similare de succes virusologic pentru elvitegravir şi raltegravir în fiecare subgrup de inhibitor de protează la săptămânile 48 şi 96 (valoarea ARN HIV-1 < 50 copii/ml) (Tabelul 6).

Tabelul 6: Succesul virusologic în săptămânile 48 şi 96, în funcţie de inhibitorul de protea ă administrat concomitent în studiul GS-US-183-0145 (analiza instantanee)

 

 

 

 

Elvitegravir comparativ cu

 

 

 

 

 

raltegravir

 

 

ARN HIV-1

Elvitegravir

Raltegravir

Diferenţ exprimată în

 

 

< 50 copii/ml, n/N (%)

(N = 351)

(N = 351)

procente (IÎ 95%)a

 

 

Succes virusologic în

 

 

 

autorizat

 

 

săptămâna 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

126/202 (62,4%)

122/207 (58,9%)

3,4%

(de la -6,0% la 12,9%)

 

 

Lopinavir/ritonavir

39/68 (57,4%)

37/68 (54,4%)

2,9%

(de la -13,7% la 19,6%)

 

 

Atazanavir/ritonavir

34/61 (55,7%)

28/51 (54,9%)

0,8%

(de la -17,7% la 19,3%)

 

 

Fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57,1%)

10/18 (55,6%)

1,6%

(de la -33,0% la 36,2%)

 

 

 

 

este

 

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0%)

5/7 (71,4%) -21,4% (de la -73,6% la 30,7%)

 

Succes virusologic în

 

 

 

 

 

 

săptămâna 96

 

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

105/202 (52,0%)

112/207 (54,1%)

-2,1% (de la -11,8% la 7,5%)

 

 

Lopinavir/ritonavir

36/68 (52,9%)

37/68 (54,4%)

-1,5% (de la -18,2% la 15,3%)

 

 

 

 

mai

 

 

 

 

Atazanavir/ritonavir

33/61 (54,1%)

23/51 (45,1%)

9,0%

(de la -9,5% la 27,5%)

 

 

Fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50,0%)

11/18 (61,1%)

-11,1% (de la -45,7% la 23,4%)

 

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0%)

3/7 (42,9%)

7,1%

(de la -47,1% la 61,4%)

 

 

 

nu

 

 

 

a Diferenţa exprimată în procente

şi IÎ 95% aferent dintre

grupurile de tratament randomizat se bazează pe o aproximare

 

normală.

 

 

 

 

 

 

Cu toate că a fost limitată de

umărul mic de subiecți de sex feminin din studiul GS-US-183-0145,

Medicamentul

 

 

 

 

analiza datelor la subgrupe de pacienţi definite în funcție de sex a indicat că ratele de succes virusologic la subiecții de s x feminin la săptămâna 48 și 96 (valoarea ARN HIV-1< 50 copii/ml) a fost mai redusă nu eric în grupul de tratament cu elvitegravir față de grupul de tratament cu raltegravir. R tele de succes virusologic la săptămâna 48 pentru elvitegravir și raltegravir au fost de 47,5% (28/59) și respectiv 62,7% (42/67) (diferența: -12,3% [IÎ 95%: -30,1% până la 5,5%], pentru subie ț de sex femini și de 62,3% (182/292) și respectiv 56,3% (160/284) (diferența: 5,3%

[IÎ 95%:-2,5% până la 13,2%]), pentru subiecții de sex masculin. Ratele de succes virusologic la săptămâna 96 pentru elvitegravir și raltegravir au fost de 39,0% (23/59) și respectiv 52,2% (35/67)

( if r nța:-8,4% [IÎ 95%:-26,1% până la 9,2%]), pentru subiecții de sex femini și de 55,1% (161/292) și r spectiv 53,2% (151/284) (diferența: 1,5% [IÎ 95%:-6,5% până la 9,6%], pentru subiecții de sex masculin.

Copii şi adolescenţi

Agenţia Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu elvitegravir la una sau mai multe subgrupe de copii şi adolescenţi pentru tratamentul infecţiei cu HIV-1 (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

După administrarea orală de elvitegravir potenţat cu ritonavir, împreună cu alimente, la subiecţi infectaţi cu HIV-1, concentraţiile plasmatice maxime de elvitegravir au fost atinse la 4 ore după administrarea dozei. Valorile medii ale Cmax, ASCtau, şi Cpre-doză (valoarea medie ± DS) pentru elvitegravir la starea de echilibru, după administrarea de doze multiple de elvitegravir plus un inhibitor de protează potenţat cu ritonavir (150 mg elvitegravir cu darunavir sau fosamprenavir; 85 mg elvitegravir cu atazanavir sau lopinavir), la subiecţi infectaţi cu HIV-1, au fost 1,4 ± 0,39 µg/ml,

18 ± 6,8 µg•h/ml şi, respectiv, 0,38 ± 0,22 µg/ml. Biodisponibilitatea orală absolută nu a fost stabilită.

Comparativ cu condiţiile de repaus alimentar, administrarea de elvitegravir potenţat, sub forma unei asocieri de doze fixe de 150 mg elvitegravir/150 mg cobicistat/200 mg emtricitabină/245 mg tenofovir disoproxil, împreună cu o masă uşoară (aproximativ 373 kcal, 20% lipide) sau cu o masă cu conţ nut lipidic ridicat (aproximativ 800 kcal, 50% lipide) a determinat expuneri crescute la elvi eg avir. Cmax şi ASCtau pentru elvitegravir au crescut cu 22% şi, respectiv, 36% la administrarea cu o masă uş ară, crescând cu 56% şi, respective, 91% la administrarea cu o masă cu conţinut lipidic ridicat.

Distribuţie

 

Elvitegravirul se leagă în proporţie de 98-99% de proteinele plasmatice uman , legare independentă de

 

autorizat

concentraţia de medicament, pentru concentraţii cuprinse între 1,0 ng/ml şi 1,6 µg/ml. Raportul dintre

media concentraţiilor plasmatice şi sanguine de medicament a fo t de 1,37.

 

Metabolizare

 

Calea de metabolizare a elvitegravirului este oxidarea de către CYP3A (calea majoră) şi

 

este

glucuronoconjugarea prin intermediul enzimelor UGT1A1/3 (calea minoră).

Ritonavirul inhibă CYP3A, determinând astfel creşterea subst nţială a concentraţiilor plasmatice de elvitegravir. Administrarea repetată de ritonavir o dată pe zi (20-200 mg) determină creşterea

 

 

 

nu

expunerii la elvitegravir, expunerea atingând un platou la o doză de aproximativ 100 mg ritonavir.

Creşterile suplimentare ale dozei de ritonavir nu determinămaicreşteri suplimentare ale expunerii la

elvitegravir. Utilizarea de Vitekta este i dicată n mai în cazul administrării concomitente de ritonavir

ca medicament potenţator.

 

 

Medicamentul

 

Expunerea medie la starea de echilibru (ASCtau) pentru elvitegravirul nepotenţat este cu ~ 20% mai

scăzută după administrarea de doze m ltiple, comparativ cu o doză unică, ceea ce indică existenţa unui

fenomen de autoinducţie a me abolizării proprii, de proporţii reduse. În urma potenţării cu ritonavir

(100 mg), s-a observat o i

 

hibiţie clară a metabolizării elvitegravirului, ceea ce determină creşteri

semnificative ale expun rilor sistemice (ASC de 20 de ori mai mare), ale concentraţiilor pre-doză şi a

timpului median de înju

ătăţire prin eliminare (9,5 ore comparativ cu 3,5 ore).

După administr rea orală a unei doze unice de [14C]elvitegravir potenţat cu ritonavir, elvitegravirul a const tu t tegoria predominantă în plasmă, reprezentând aproximativ 94% şi 61% din

radioa t v tatea din circulaţie, după 32 şi, respectiv, 48 ore. Metaboliţii rezultaţi în urma hidroxilării aromat ce şi alifatice sau în urma glucuronoconjugării sunt prezenţi la niveluri foarte reduse şi nu contribuie la activitatea antivirală globală a elvitegravirului.

Eliminare

După administrarea orală de [14C]elvitegravir potenţat cu ritonavir, 94,8% din doză a fost regăsită în fecale, în concordanţă cu eliminarea hepato-biliară a elvitegravirului; 6,7% din doza administrată a fost regăsită în urină sub formă de metaboliţi. Timpul median de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al elvitegravirului potenţat cu ritonavir este de aproximativ 8,7 până la 13,7 ore.

Linearitate/Non-linearitate

Expunerile plasmatice la elvitegravir sunt non-lineare, având valori inferioare celor care ar corespunde unor expuneri proporţionale cu doza, probabil din cauza absorbţiei limitate de solubilitate.

Vârstnici

Farmacocinetica elvitegravirului nu a fost complet evaluată la vârstnici (cu vârsta peste 65 ani).

Sex

Nu s-au identificat diferenţe farmacocinetice relevante din punct de vedere clinic, dependente de sex, pentru elvitegravirul potenţat.

Origine etnică

 

Nu s-au identificat diferenţe farmacocinetice relevante din punct de vedere clinic, dependente de

originea etnică, pentru elvitegravirul potenţat.

autorizat

 

Copii şi adolescenţi

Farmacocinetica elvitegravirului la copii şi adolescenţi nu a fost stabilită.

Insuficienţă renală

S-a efectuat un studiu privind farmacocinetica elvitegravirului potenţat la subiecţi neinfec aţi cu HIV-1, având insuficienţă renală severă (valoarea estimată a clearance-ul creatinei s b 30 ml/min). Nu s-au observat diferenţe relevante din punct de vedere clinic privind farmacocinetica elvitegravirului între subiecţii cu insuficienţă renală severă şi subiecţii sănătoşi. Nu este neces ră just rea dozei de Vitekta la pacienţii cu insuficienţă renală.

Insuficienţă hepatică

 

Elvitegravirul este metabolizat în principal şi eliminat la nivel hepatic. S-a efectuat un studiu privind

 

este

farmacocinetica elvitegravirului potenţat la subiecţi neinfectaţi cu HIV-1, având insuficienţă hepatică

moderată (clasa B conform clasificării Child-Pugh). Nu s-au obs rvat diferenţe relevante din punct de

vedere clinic privind farmacocinetica elvitegravirului între sub ecţii cu insuficienţă moderată şi subiecţii sănătoşi. Nu este necesară ajustarea dozei de Vitekta la pacienţii cu insuficienţă hepatică

uşoară până la moderată. Nu a fost studiat efectul insuficienţei hepatice severe (clasa C conform

clasificării Child-Pugh) asupra farmacocineticii elvitegravirului.

 

 

 

mai

Pacienţi având infecţie concomitentă cu vir s l hepatitic B şi/sau virusul hepatitic C

Datele limitate provenind din analiza farmacocineticii populaţionale (n = 56) au indicat faptul că

infecţia cu virusul hepatitic B şi/sau C u a avut niciun efect relevant din punct de vedere clinic asupra

expunerii la elvitegravirul potenţat.

nu

 

 

 

 

5.3 Date preclinice de sig

ranţă

 

 

Datele non-clinice nu au vid

ţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale

Medicamentul

 

 

farmacologice privind valuarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea, toxicitatea asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării. Dozele maxime de elvitegravir testate în studiile privind toxicitatea asupra dezvoltării, efectuate la şobolani şi iepuri, corespund unor expuneri care sunt de aproximativ 29 ori şi, respectiv, 0,2 ori mai mari decât expunerea determinată de dozele terapeutice administrate la om.

Rezultatul testului de mutagenitate bacteriană (testul Ames), efectuat in vitro cu elvitegravir, a fost

n gativ; e asemenea, rezultatul testului micronucleilor, efectuat in vivo la şobolan, cu doze de până la 2000 mg/kg, a fost negativ. Rezultatul testului in vitro privind anomaliile cromozomiale, efectuat cu elvitegravir, a fost negativ, în caz de activare metabolică; în absenţa activării metabolice s-a observat un răspuns echivoc.

Studiile de carcinogenitate pe termen lung, efectuate cu elvitegravir administrat pe cale orală, nu au evidenţiat efecte carcinogene la şoareci şi şobolani.

Substanţa activă elvitegravir persistă în mediul înconjurător.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului

 

 

Croscarmeloză sodică

 

 

Hidroxipropil celuloză

 

 

Lactoză monohidrat

 

 

Stearat de magneziu

 

autorizat

Celuloză microcristalină

 

 

 

Laurilsulfat de sodiu

 

 

Film

 

 

 

Indigo carmin-lac de aluminiu (E132)

 

 

Macrogol 3350 (E1521)

 

 

Alcool polivinilic (parțial hidrolizat) (E1203)

 

 

Talc (E553B)

 

 

Dioxid de titan (E171)

 

 

Oxid galben de fer (E172)

este

 

6.2

Incompatibilităţi

 

 

 

Nu este cazul.

 

 

6.3

Perioada de valabilitate

 

 

4 ani.

 

 

 

6.4

Precauţii speciale pentru păstrare

 

 

 

nu

 

 

Acest medicament nu necesită condiţii speciale demaipăstrare.

 

 

Medicamentul

 

 

6.5 Natura şi conţinutul amba aju ui

 

 

Flacon din polietilenă de înal ă densitate (PEÎD), prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii, care conţine 30 comprima e filmate.

Mărimea ambalajului: 1 flacon cu 30 comprimate filmate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medic ment neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/883/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 13 noiembrie 2013

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

 

 

 

 

autorizat

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

mai

este

 

 

nu

 

 

Medicamentul

 

 

 

 

 

 

 

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacţiilor adverse.
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Vitekta 150 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine elvitegravir 150 mg.

Excipient cu efect cunoscut: Fiecare comprimat conţine lactoză (sub formă de monohidra ) 10,9 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.

FORMA FARMACEUTICĂ

 

autorizat

Comprimat filmat (comprimat).

 

 

 

Comprimat filmat de formă triunghiulară, de culoare verde, cu dim nsiuni de 10,9 mm x 10,5 mm,

marcat cu “GSI” pe una dintre feţe şi cu “150” pe cealaltă faţă.

 

 

 

este

 

4.

DATE CLINICE

mai

 

4.1

Indicaţii terapeutice

 

 

 

 

Vitekta este indicat, în asociere cu un i hibitor de protează, potenţat cu ritonavir, şi cu alte

medicamente antiretrovirale, pentru tratame tul infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane de tip 1

(HIV-1) la adulţi infectaţi cu HIV-1 care nu prezintă mutaţii despre care se cunoaşte că sunt asociate

 

nu

cu rezistenţa la elvitegravir (vezi pct. 4.2 şi 5.1).

4.2 Doze şi mod de admi istrare

 

Medicamentul

 

Tratamentul trebuie înc put sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratarea infecţiei cu HIV.

Doze

Vitekta trebuie dministrat în asociere cu un inhibitor de protează potenţat cu ritonavir.

Trebu e onsultat Rezumatul caracteristicilor produsului pentru inhibitorul de protează, potenţat cu ritonavir, administrat concomitent.

Doza recomandată de Vitekta este de un comprimat de 85 mg sau un comprimat de 150 mg, administrat pe cale orală, o dată pe zi, împreună cu alimente. Alegerea dozei de Vitekta depinde de inhibitorul de protează administrat concomitent (vezi Tabelul 1 şi pct. 4.4 şi 4.5). Pentru utilizarea comprimatului de 85 mg, consultaţi Rezumatul caracteristicilor produsului pentru Vitekta 85 mg comprimate.

Vitekta trebuie administrat o dată pe zi, după cum urmează:

-în acelaşi timp cu inhibitorul de protează, potenţat cu ritonavir, administrat o dată pe zi

-sau împreună cu prima doză de inhibitor de protează, potenţat cu ritonavir, în cazul în care inhibitorul este administrat de două ori pe zi.

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.
25
Grupe speciale de pacienţi
Dacă pacientul prezintă vărsături în interval de comprimat.
150 mg o dată pe zi
lopinavir 400 mg şi ritonavir 100 mg de două ori pe zi
darunavir 600 mg şi ritonavir 100 mg de două ori pe zi fosamprenavir 700 mg şi ritonavir 100 mg de douăautorizatori pe zi
Nu sunt disponibile date care să permită efectuarea unor recomandări privind utilizarea de V tekta în alte doze sau cu alţi inhibitori de protează HIV-1 decât cei prezentaţi în Tabelul 1.
Doză omisă
Dacă pacientul omite o doză de Vitekta şi trec mai puţin de 18 ore de la moment l când aceasta trebuia administrată, pacientul trebuie să ia Vitekta cât mai curând posibil, cu limente şi apoi să revină la schema de administrare normală. Dacă un pacient omite o doză de Vitekta şi trec mai mult de 18 ore de la momentul când aceasta trebuia administrată şi esteesteaproape mom ntul pentru următoarea doză, pacientul nu trebuie să mai ia doza omisă şi trebuie numai să resp c sch ma de administrare obişnuită.
mai1 oră de la adm n strar a Vitekta, trebuie să ia un alt
Vârstnici
Nu există date disponibile care să permitănuefect area unor recomandări privind dozele la pacienţii în vârstă de peste 65 ani (vezi pct. 5.2).
Insuficienţă renală
MedicamentulNu este necesară ajustarea dozei de Vitekta la pacienţii cu insuficienţă renală (vezi pct. 5.2).
Insuficienţa hepatică
Nu este necesară ajustarea dozei de Vitekta la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară (clasa A conform clasificării Child-Pugh) sau moderată (clasa B conform clasificării Child-Pugh). Elvitegravirul nu a fost studiat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (clasa C conform clasificării Child-Pugh) (vezi pct. 4.4. şi 5.2).
Copii şi adoles enţi
Siguranţa şi efi acitatea elvitegravirului la copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi mai puţin de 18 ani nu au fost în ă stabilite (vezi pct. 5.1). Nu sunt disponibile date.
Mod de administrare
Vit kta trebuie administrat oral, o dată pe zi, împreună cu alimente (vezi pct. 5.2). Comprimatul filmat nu trebuie mestecat sau zdrobit.
4.3 Contraindicaţii
85 mg o dată pe zi
Doza de inhibitor de protează, potenţat cu ritonavir, administrat concomitent
atazanavir 300 mg şi ritonavir 100 mg o dată pe zi
Tabelul 1: Doze recomandate
Doza de Vitekta

Administrarea concomitentă cu următoarele medicamente, din cauza riscului de pierdere a răspunsului virusologic şi posibilei apariţii a rezistenţei (vezi pct. 4.5):

medicamente anticonvulsive: carbamazepină, fenobarbital, fenitoină

medicamente utilizate în infecţiile cu micobacterii: rifampicină

medicamente din plante: sunătoare (Hypericum perforatum)

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Recomandări generale

autorizat

Deşi s-a demonstrat că supresia virală eficientă cu tratament antiretroviral reduce substanţial riscul de transmitere pe cale sexuală, nu poate fi exclus un risc rezidual. Pentru a preveni transmiterea, trebuie luate măsuri de precauție în conformitate cu ghidurile naționale.

Utilizarea de Vitekta împreună cu alţi inhibitori de protează HIV-1 sau în alte doze decât cele prezentate în Tabelul 1 poate determina apariţia unor concentraţii plasmatice inadecva e sau crescute de elvitegravir şi/sau ale medicamentelor administrate concomitent.

Rezistenţa

Virusurile rezistente la elvitegravir prezintă, în majoritatea cazurilor, rezistenţă încrucişată la raltegravir, un inhibitor al transferului catenar mediat de integrază (vezi pct. 5.1).

este Administrarea concomitentă cu alte medicamente

Bariera genetică pentru apariţia rezistenţei la elvitegravir este relativ căzu ă. Prin urmare, de câte ori este posibil, Vitekta trebuie administrat împreună cu un inhibitor de protează activ, potenţat cu ritonavir, şi cu un al doilea medicament antiretroviral activ, p ntru a r duce la minim riscul de eşec virusologic şi de apariţie a rezistenţei (vezi pct. 5.1).

Elvitegravirul este metabolizat în principal prin intermaiediul CYP3A. Administrarea concomitentă de

Vitekta şi inductori puternici ai CYP3A (inclusiv sunătoarea [Hypericum perforatum], rifampicina, carbamazepina, fenobarbitalul şi fenitoina) este contraindicată (vezi pct. 4.3 şi 4.5). Nu se recomandă administrarea concomitentă de Vitekta şi ind ctori moderaţi ai CYP3A (inclusiv efavirenzul şi bosentanul, dar fără a se limita la aceste medicamente) (vezi pct. 4.5).

Medicamentul

Vitekta trebuie administrat concomitentnucu un inhibitor de protează potenţat cu ritonavir; de aceea,

medicii care prescriu Vitek a

reb ie să consulte Rezumatul caracteristicilor produsului pentru

inhibitorul de protează admi

is rat concomitent, precum şi pentru ritonavir, pentru detalii privind

medicamentele contrai dicate şi alte interacţiuni medicamentoase semnificative, care pot determina

reacţii adverse care pot pu

viaţa în pericol sau pierderea efectului terapeutic şi posibila apariţie a

rezistenţei.

 

 

S-a observ t că t

zanavirul/ritonavirul şi lopinavirul/ritonavirul determină creşteri semnificative ale

concentraţiilor pl

smatice de elvitegravir (vezi pct. 4.5). La utilizarea în asociere cu

atazanav r/r ton vir şi lopinavir/ritonavir, doza de Vitekta trebuie redusă de la 150 mg o dată pe zi la 85 mg o dată pe zi (vezi pct. 4.2). Consultaţi Rezumatul caracteristicilor produsului pentru Vitekta 85 mg comprimate.

Administrarea de Vitekta împreună cu substanţele active care trebuie utilizate concomitent: Vitekta trebuie utilizat în asociere cu un inhibitor de protează potenţat cu ritonavir. Vitekta nu trebuie utilizat cu un inhibitor de protează potenţat cu un alt medicament, deoarece nu au fost stabilite recomandări privind dozele pentru aceste asocieri. Potenţarea elvitegravirului cu un alt medicament decât ritonavir poate determina concentraţii plasmatice suboptime de elvitegravir şi/sau de inhibitor de proteză, determinând pierderea efectului terapeutic şi posibila apariţie a rezistenţei.

Vitekta nu trebuie utilizat în asociere cu medicamente care conţin elvitegravir sau un potenţator farmacocinetic altul decât ritonavir.

Cerinţe privind contracepţia

Pacientele aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze fie o metodă hormonală de contracepţie care conţine cel puţin 30 µg etinilestradiol şi care conţine norgestimat ca sursă de progestogen, fie o metodă contraceptivă eficace alternativă (vezi pct. 4.5 şi 4.6). Administrarea concomitentă de elvitegravir şi contraceptive orale care conţin alţi progestogeni decât norgestimat nu a fost studiată şi, prin urmare, trebuie evitată.

Pacientele care utilizează estrogeni ca terapie de substituţie hormonală trebuie monitorizate clinic pentru a detecta apariţia semnelor de deficit de estrogen (vezi pct. 4.5).

Infecţii oportuniste

autorizat

 

Pacienţii cărora li se administrează Vitekta sau care urmează alte tratamente antiretrovirale pot continua să dezvolte infecţii oportuniste şi alte complicaţii ale infecţiei cu HIV; prin urma e t ebu e să rămână sub stricta supraveghere clinică a medicilor cu experienţă în tratarea pacienţilor cu afecţ uni asociate infecţiei cu HIV.

Pacienţi cu HIV şi infecţie concomitentă cu virusul hepatitic B sau C

Pacienţii cu hepatită B sau C cronică ce urmează un tratament antiretroviral prezintă n risc crescut de apariţie a reacţiilor adverse severe la nivel hepatic, potenţial letale.

Medicii trebuie să consulte recomandările curente privind tratamentul inf cţi i cu HIV pentru a decide asupra conduitei terapeutice optime în tratarea infecţiei cu HIV la paci nţii cu infecţie concomitentă cu virusul hepatitic B (VHB).

Afecţiuni hepatice

 

mai

Elvitegravirul nu a fost studiat la pacienţii cu insuficienţă hep testecă severă (clasa C conform clasificării

Child-Pugh). Nu este necesară ajustarea dozei de Vitekta la p cienţii cu insuficienţă hepatică uşoară

(clasa A conform clasificării Child-Pugh) sau moderată (cl sa B conform clasificării Child-Pugh) (vezi

pct. 4.2 şi 5.2).

nu

 

 

 

Pacienţii cu disfuncţie hepatică preexistentă, incl siv hepatită cronică activă, prezintă o frecvenţă

crescută a anomaliilor funcţiei hepatice în timp l tratamentului antiretroviral combinat (TARC) şi

trebuie monitorizaţi conform practicii sta dard. Dacă există dovezi de exacerbare a afecţiunii hepatice

Medicamentul

 

 

la aceşti pacienţi, trebuie luată în considerare întreruperea temporară sau definitivă a tratamentului.

Greutate corporală şi parame ri me abolici

În timpul terapiei antiretrovirale poate să apară o creştere a greutăţii corporale şi a concentraţiei lipidelor plasmatice şi a glic miei. Astfel de modificări pot fi parţial asociate cu controlul asupra bolii şi cu stilul de viaţă. În cazul creşterii valorilor de lipide, în unele cazuri există dovezi ale acestui efect

ca urmare a ad

inistrării tratamentului, în timp ce pentru creşterea greutăţii corporale nu există dovezi

convingătoare cu privire la administrarea unui medicament specific. Monitorizarea lipidelor

plasmatice şi

glicemiei se realizează în conformitate cu protocoalele terapeutice stabilite pentru

tratamentul nfecţiei cu HIV. Tulburările lipidice trebuie tratate adecvat din punct de vedere clinic.

Sin romul reactivării imune

La pacienţii infectaţi cu HIV, cu deficit imun sever la momentul iniţierii TARC, poate să apară o r acţie inflamatorie la patogenii oportunişti asimptomatici sau reziduali, care poate determina stări clinice grave sau agravarea simptomelor. În mod tipic, astfel de reacţii au fost observate în primele câteva săptămâni sau luni de la iniţierea TARC. Exemple relevante sunt retinita determinată de

citomegalovirus, infecţiile micobacteriene generalizate şi/sau localizate şi pneumonia cu Pneumocystis jirovecii. Orice simptome inflamatorii trebuie evaluate şi, dacă este necesar, trebuie iniţiat tratamentul.

De asemenea, a fost raportată apariţia de afecţiuni autoimune (cum este boala Graves) în cazul reactivării imune; cu toate acestea, intervalul de timp până la debutul unor asemenea afecţiuni este variabil, aceste evenimente putând să apară la mai multe luni după iniţierea tratamentului.

Osteonecroza

Cu toate că etiologia este considerată a fi multifactorială (incluzând utilizarea de corticosteroizi, consumul de alcool etilic, imunosupresia severă, indicele de masă corporală crescut), s-au raportat cazuri de osteonecroză mai ales la pacienţii cu boală HIV avansată şi/sau expunere îndelungată la TARC. Pacienţii trebuie îndrumaţi să ceară sfatul medicului în cazul în care prezintă artralgii, redoare articulară sau dificultate la mişcare.

Excipienţi

Vitekta conţine lactoză. În consecinţă, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Interacţiuni cu inductori ai CYP3A

Elvitegravirul este metabolizat în principal prin intermediul CYP3A (vezi pct. 5.2). Se preconizează că

Asocieri contraindicate

medicamentele care sunt inductori puternici (determinând o creştere > 5 ori cle r nce-ului

substratului) sau moderaţi (determinând o creştere de 2-5 ori a clearance-ului substratului) ai CYP3A

vor determina scăderea concentraţiilor plasmatice de elvitegravir.

autorizat

este

 

Administrarea concomitentă de Vitekta şi medicamente care sunt inductori puternici ai CYP3A este

Asocieri nerecomandatemai

contraindicată, deoarece scăderea preconizată a concentraţ

lor plasmatice de elvitegravir poate

determina pierderea efectului terapeutic şi posibila ap riţ e

rez stenţei la elvitegravir (vezi pct. 4.3).

Nu se recomandă administrarea concomitentă de Vitekta şi medicamente care sunt inductori moderaţi ai CYP3A (inclusiv efavirenzul şi bosentanul, dar fără a se limita la aceste medicamente), deoarece scăderea preconizată a concentraţiilor plasmatice de elvitegravir poate determina pierderea efectului

terapeutic şi posibila apariţie a reziste ţei la elvitegravir (vezi pct. 4.4).

Interacţiuni care necesită ajustarea dozei de Vitekta

Calea de metabolizare a elvi egravir

nu

l i este oxidarea de către CYP3A (calea majoră) şi

glucuronoconjugarea prin in ermedi

l enzimelor UGT1A1/3 (calea minoră). Administrarea

concomitentă de Vitekta şi medicamente care sunt inhibitori puternici ai UGT1A1/3 poate determina

Medicamentulcreşterea concentraţiilor plasmatice de elvitegravir; pot fi necesare ajustări ale dozei. De exemplu, s-a observat că atazanavirul/ritonavirul şi lopinavirul/ritonavirul (inhibitori puternici ai UGT1A1/3)

determină creşteri se nificative ale concentraţiilor plasmatice de elvitegravir (vezi Tabelul 2). Ca urmare, la utilizarea în asociere cu atazanavir/ritonavir şi lopinavir/ritonavir, doza de Vitekta trebuie redusă de la 150 mg o dată pe zi la 85 mg o dată pe zi (vezi pct. 4.2 şi 4.4). Consultaţi Rezumatul caracter st lor produsului pentru Vitekta 85 mg comprimate.

Alte nteracţiuni

Elvit gravirul este un inductor modest, având potenţialul de a induce CYP2C9 şi/sau enzimele UGT inductibile. Prin urmare, elvitegravirul poate determina scăderea concentraţiilor plasmatice ale substraturilor CYP2C9 (cum este warfarina) sau UGT (cum este etinilestradiolul). În plus, studiile in vitro au evidențiat faptul că elvitegravirul este un inductor slab până la modest al enzimelor CYP1A2, CYP2C19 și CYP3A. Elvitegravirul ar avea, de asemenea, potențialul de a reprezenta un inductor slab până la modest al enzimelor CYP2B6 și CYP2C8, deoarece activitatea acestor enzime este reglată în mod similar cu cea a CYP2C9 și CYP3A. Cu toate acestea, datele clinice au evidențiat

faptul că nu există modificări relevante din punct de vedere clinic ale expunerii la metadonă (care este metabolizată în principal prin intermediul CYP2B6 și CYP2C19) în urma administrării concomitente cu elvitegravir potențat comparativ cu administrarea de metadonă în monoterapie (vezi Tabelul 2).

Elvitegravirul reprezintă un substrat pentru OATP1B1 și OATP1B3 și un inhibitor al OATP1B3 in vitro. Relevanța in vivo a acestor interacțiuni nu este clară.

Interacţiunile dintre elvitegravir şi medicamente ce pot fi administrate concomitent sunt prezentate în Tabelul 2 de mai jos (creşterea este indicată prin “↑”, scăderea prin “↓”, nicio modificare prin “↔”). Aceste interacţiuni se bazează pe studii privind interacţiunile medicamentoase sau sunt interacţiuni preconizate, în funcţie de magnitudinea prevăzută pentru o asemenea interacţiune şi a posibilităţii de apariţie a reacţiilor adverse grave sau de pierdere a efectului terapeutic.

În studiile privind interacţiunile, efectul medicamentului Vitekta a fost determinat prin compararea farmacocineticii elvitegravirului potenţat (utilizând ritonavir sau cobicistat ca potenţatori farmacocinetici) în absenţa şi în prezenţa medicamentului administrat concomitent. Elvitegravirul nepotenţat nu a fost utilizat pentru studierea interacţiunilor. Cu excepţia cazului în care se ind că altfel în Tabelul 2, doza de elvitegravir potenţat sau de medicament administrat concomitent a fost aceeaşi la administrarea în monoterapie sau în asociere. Parametrii farmacocinetici ai inhibitorilor de p tează prezentaţi în Tabelul 2 au fost evaluaţi în prezenţa ritonavirului.

Cu toate că este posibil să nu fi fost observate sau preconizate interacţiuni între n n mit medicament

 

şi elvitegravir, pot exista interacţiuni între acest medicament şi ritonavir şi/s u inhibitorul de protează

 

administrat concomitent cu elvitegravir. Medicul trebuie să consulte întotd auna Rezumatul

 

caracteristicilor produsului pentru ritonavir sau inhibitorul de protează.

 

autorizat

 

 

 

 

 

Tabelul 2: Interacţiuni între elvitegravir şi alte medicamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţ

lor

 

Recomandări privind

 

terapeutică

de medicament

 

este

 

 

 

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

Modificarea procentu

 

elvitegravir potenţat cu

 

 

 

medie a ASC, C x, C

in

 

ritonavir

 

 

MEDICAMENTE ANTIRETROVIRALE

 

 

 

 

 

 

 

Inhibitori de protează HIV

 

mai

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg o dată pe zi)

S-a demonstrat că

 

La utilizarea în asociere cu

 

 

Elvitegravir (200 mg o dată pe zi)

ataza avir

l/ritonavirul

 

atazanavir, doza de Vitekta trebuie

 

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

determi ă creşteri semnificative

să fie de 85 mg o dată pe zi. La

 

 

 

a e co ce

traţiilor plasmatice de

utilizarea în asociere cu Vitekta,

 

 

 

e vitegravir.

 

doza recomandată de atazanavir

 

 

Medicamentul

nu

 

este de 300 mg, împreună cu

 

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

ritonavir 100 mg, o dată pe zi.

 

 

ASC: ↑ 100%

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 85%

 

Nu există date disponibile care să

 

 

Cmin: ↑ 188%

 

permită efectuarea unor

 

 

Atazanavir:

 

recomandări privind dozele în

 

 

 

cazul administrării concomitente

 

 

ASC: ↔

 

 

cu alte doze de atazanavir (vezi

 

 

Cmax: ↔

 

 

pct. 4.2).

 

 

 

Cmin: ↓ 35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţiilor

Recomandări privind

 

 

terapeutică

de medicament

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

Modificarea procentuală

 

elvitegravir potenţat cu

 

 

 

medie a ASC, Cmax, Cmin

 

ritonavir

 

 

Atazanavir (300 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir (85 mg o dată pe zi)

ASC: ↔*

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔*

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 38%*

 

 

 

 

 

 

 

Atazanavir:

 

 

 

autorizat

 

 

ASC: ↔**

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

*în comparaţie cu

 

 

 

 

 

 

elvitegravir/ritonavir

 

 

 

 

 

 

150/100 mg o dată pe zi.

 

 

 

 

 

 

**în comparaţie cu

 

 

 

 

 

 

atazanavir/ritonavir 300/100 mg

 

 

 

 

 

o dată pe zi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

este

 

 

 

Darunavir (600 mg de două ori pe

Elvitegravir:

 

 

La utilizar a în asociere cu

 

zi)

ASC: ↔

 

 

darunavir, doza de Vitekta trebuie

 

Elvitegravir (125 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

ă fie de 150 mg o dată pe zi.

 

Ritonavir (100 mg de două ori pe

Cmin: ↔

 

 

Nu xi tă date disponibile care să

 

zi)

 

 

 

 

 

Darunavir:

 

 

p rmită efectuarea unor

 

 

ASC: ↔

 

 

recomandări privind dozele în

 

 

Cmax: ↔

 

 

cazul administrării concomitente

 

 

Cmin: ↓ 17%

 

 

cu alte doze de darunavir (vezi

 

 

 

 

 

pct. 4.2).

 

 

 

Fosamprenavir (700 mg de două

Elvitegravir:

mai

 

La utilizarea în asociere cu

 

 

ori pe zi)

nu

 

fosamprenavir, doza de Vitekta

 

ASC: ↔

 

 

Elvitegravir (125 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

trebuie să fie de 150 mg o dată pe

 

Ritonavir (100 mg de două ori pe

Cmin: ↔

 

 

zi.

 

 

 

zi)

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentul

Fosamprenavir:

 

 

Nu există date disponibile care să

 

 

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

permită efectuarea unor

 

 

Cmax: ↔

 

 

recomandări privind dozele în

 

 

Cmin: ↔

 

 

cazul administrării concomitente

 

 

 

 

 

cu alte doze de fosamprenavir

 

 

 

 

 

(vezi pct. 4.2).

 

Lopinavir/Ritonavir (400/100 mg

S-a demonstrat că

 

La utilizarea în asociere cu

 

 

de două ori pe zi)

lopinavirul/ritonavirul

 

lopinavir/ritonavir, doza de

 

Elvitegravir (125 g o dată pe zi)

determină creşteri semnificative

Vitekta trebuie să fie de 85 mg o

 

 

ale concentraţiilor plasmatice de

dată pe zi.

 

 

 

 

elvitegravir.

 

 

Nu există date disponibile care să

 

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

 

 

permită efectuarea unor

 

 

ASC: ↑ 75%

 

 

recomandări privind dozele în

 

 

Cmax: ↑ 52%

 

 

cazul administrării concomitente

 

 

Cmin: ↑ 138%

 

 

cu alte doze de lopinavir/ritonavir

 

 

Lopinavir:

 

 

(vezi pct. 4.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8%

 

 

 

 

 

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţiilor

Recomandări privind

 

 

terapeutică

de medicament

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

Modificarea procentuală

 

elvitegravir potenţat cu

 

 

 

medie a ASC, Cmax, Cmin

 

ritonavir

 

 

Tipranavir (500 mg de două ori pe

Elvitegravir:

 

 

Ȋntrucât datele clinice sunt

 

 

zi)

ASC: ↔

 

 

insuficiente, asocierea

 

 

Elvitegravir (200 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

elvitegravirului cu tipranavir nu

 

 

Ritonavir (200 mg de două ori pe

Cmin: ↔

 

 

este recomandată (vezi pct. 4.2).

 

 

zi)

Tipranavir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorizat

 

 

ASC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11%

 

 

 

 

 

 

INRT

 

 

 

 

 

 

 

Didanozină (400 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

 

Didanozina trebuie administ ată în

 

 

Elvitegravir (200 mg o dată pe zi)

ASC: ↔

 

 

condiţii de repaus alimenta ; p in

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

urmare, trebuie adminis ra ă cu cel

 

 

Cmin: ↔

 

 

puţin o oră înaintea sau cu două

 

 

Didanozină:

 

 

ore după administrarea de Vitekta

 

 

 

 

(care se administre ză împreună

 

 

ASC: ↓ 14%

 

 

cu alimente). Se recomandă

 

 

Cmax: ↓ 16%

 

 

monitorizar a clinică.

 

Zidovudină (300 mg de două ori pe

Elvitegravir:

 

 

Nu s n c sară ajustarea dozei

 

 

zi)

ASC: ↔

 

 

în cazul administrării

 

Elvitegravir (200 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

concomitente de Vitekta şi

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔

mai

 

zidovudină.

 

 

 

 

Zidovudină:

 

este

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Stavudină (40 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

Elvitegravir (200 mg o dată pe zi)

ASC: ↔

 

 

în cazul administrării

 

 

nu

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

concomitente de Vitekta şi

 

 

Cmin: ↔

 

 

stavudină.

 

 

 

Medicamentul

Stavudi ă:

 

 

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Abacavir (600 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

Elvitegravir (200 mg o dată pe zi)

ASC: ↔

 

 

în cazul administrării

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

concomitente de Vitekta şi

 

 

Cmin: ↔

 

 

abacavir.

 

 

 

 

Abacavir:

 

 

 

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Fumarat de tenofovir disoproxil

Elvitegravir:

 

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

(300 mg o dată pe zi)

ASC: ↔

 

 

în cazul administrării

 

Emtr c tab nă (200 mg o dată pe

Cmax: ↔

 

 

concomitente de Vitekta şi

 

zi)

Cmin: ↔

 

 

fumarat de tenofovir disoproxil

 

Elvit gravir (50 mg o dată pe zi)

Tenofovir:

 

 

sau emtricitabină.

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

 

 

 

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Emtricitabină:

 

 

 

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţiilor

 

Recomandări privind

 

 

terapeutică

de medicament

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

Modificarea procentuală

 

elvitegravir potenţat cu

 

 

 

medie a ASC, Cmax, Cmin

 

 

ritonavir

 

 

INNRT

 

 

 

 

 

 

Efavirenz

Interacţiunea cu elvitegravirul

 

Administrarea concomitentă nu

 

 

 

nu a fost studiată.

 

este recomandată (vezi pct. 4.4).

 

 

 

Se preconizează că

 

 

 

 

 

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

 

 

 

efavirenz şi elvitegravir va

 

 

 

 

 

 

determina scăderea

 

 

 

 

 

 

concentraţiilor plasmatice de

 

 

 

 

 

 

elvitegravir, ceea ce poate

 

 

 

 

 

 

determina pierderea efectului

 

 

 

 

 

 

terapeutic şi posibila apariţie a

 

 

 

 

 

 

rezistenţei.

 

 

 

 

 

Etravirină (200 mg de două ori pe

Elvitegravir:

 

Nu este necesară aj s area dozei

 

 

zi)

ASC: ↔

 

în cazul administrării

 

 

Elvitegravir (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

concomitente de Vitekta şi

 

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔

 

etravirină.

autorizat

 

 

Etravirină:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Nevirapină

Interacţiunea cu elvitegrav rul

 

Administrarea concomitentă nu

 

 

 

nu a fost studiată.

 

este recomandată (vezi pct. 4.4).

 

 

Se preconizează că

 

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrarea conco itentă de

 

 

 

 

 

 

nevirapină şi elvitegravir va

 

 

 

 

 

 

determina scădereamai

 

 

 

 

 

concentraţiilor plasmatice de

 

 

 

 

 

 

elvitegravir, ceea ce poate

 

 

 

 

 

 

determi a pierderea efectului

 

 

 

 

 

 

terapeutic şi posibila apariţie a

 

 

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

 

 

rezistenţei.

 

 

 

 

 

Rilpivirină

Interacţiunea cu elvitegravirul

 

Nu se preconizează că

 

 

 

nu a fost studiată.

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

 

elvitegravir şi rilpivirină să

 

 

 

 

modifice concentraţiile plasmatice

 

 

 

 

de elvitegravir; prin urmare, nu

 

 

 

 

este necesară nicio ajustare a

 

 

 

 

dozei de Vitekta.

 

Antagonişti i CCR5

 

 

 

 

 

 

Marav roc (150 mg de două ori pe

Elvitegravir:

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

zi)

ASC: ↔

 

în cazul administrării

 

Elvitegrav r (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

concomitente de Vitekta şi

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔

 

maraviroc.

 

 

 

Medicamentul

Maraviroc:§

 

§Din cauza inhibării CYP3A de

 

ASC: ↑ 186%

 

către ritonavir, expunerea la

 

Cmax: ↑ 115%

 

maraviroc este crescută în mod

 

Cmin: ↑ 323%

 

semnificativ.

 

Interacţiunea cu elvitegravirul nu a fost studiată.
Elvitegravir (administrare simultană de antiacide): ASC: ↓ 45%
Cmax: ↓ 47%
Cmin: ↓ 41%
Elvitegravir (suspensia antiacidă administrată în interval de
± 4 ore de la administrarea de elvitegravir):
ASC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
Efecte asupra concentraţiilor de medicament Modificarea procentuală medie a ASC, Cmax, Cmin

Medicamentul în funcţie de clasa terapeutică

ANTIACIDE

Suspensie antiacidă conţinând magneziu/aluminiu (doză unică de 20 ml)

Elvitegravir (50 mg o dată pe zi) Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

SUPLIMENTE ALIMENTARE

Suplimente cu multivitamine

ANALGEZICE DE TIP NARCOTIC

 

Metadonă (80-120 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

Elvitegravir (150 mg o dată pe zi)

ASC: ↔

Cobicistat (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

nu

 

Cmin: ↔

 

Metado ă:

Medicamentul

ASC: ↔

Cmax: ↔

 

Cmin: ↔

Buprenorfină/Naloxonă (16/4 mg

Elvitegravir:

până la 24/6 mg zilnic)

ASC: ↔

Elvitegravir (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

Cobicistat (150 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔

 

Buprenorfină:

 

ASC: ↑ 35%

 

Cmax: ↑ 12%

 

Cmin: ↑ 66%

 

Naloxonă:

 

ASC: ↓ 28%

ANTIINFECŢIOASE

Cmax: ↓ 28%

 

 

Antifungice

 

 

Ketoconazol (200 mg de două ori

Elvitegravir:

pe zi)

ASC: ↑ 48%

Elvitegravir (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmin: ↑ 67%

 

↑ Ketoconazol§

 

 

 

 

 

Recomandări privind

 

 

administrarea concomitentă de

 

 

elvitegravir potenţat cu

 

 

ritonavir

 

 

Concentraţiile plasmatice de

 

 

 

 

elvitegravir sunt mai scăzute în

 

 

cazul administrării de antiacide,

 

 

din cauza formării de complexe la

 

 

nivel local, în tractul gastro-

 

 

autorizat

 

 

intestinal şi nu datorită

 

 

modificărilor pH-ului gastric. Se

 

 

recomandă ca între administrarea

 

 

de Vitekta şi administrarea

 

 

medicamentului antiacid să ex ste

 

 

un interval de cel puţin 4 e.

 

 

Deoarece în c z l dministrării

 

 

 

 

 

 

concomitente de suplimente cu

 

 

estede cel puţin 4 ore.

 

 

multivitamine nu se poate exclude

 

 

formar a de complexe cationice

 

 

cu elvi gravirul, se recomandă ca

 

 

între administrarea de Vitekta şi

 

 

admini trarea suplimentelor cu

mai

 

multivitamine să existe un interval

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

 

 

 

 

în cazul administrării

 

 

concomitente de Vitekta şi

 

 

metadonă.

 

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

în cazul administrării

 

 

concomitente de Vitekta şi

 

 

buprenorfină/naloxonă.

 

 

 

Nu este necesară ajustarea dozei

în cazul administrării concomitente de Vitekta şi ketoconazol.

§Din cauza inhibării CYP3A de către ritonavir, expunerea la ketoconazol este crescută.

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţiilor

Recomandări privind

 

 

terapeutică

 

de medicament

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

 

Modificarea procentuală

 

elvitegravir potenţat cu

 

 

 

 

medie a ASC, Cmax, Cmin

 

 

ritonavir

 

 

Medicamente utilizate în infecţiile cu micobacterii

 

 

 

 

 

Rifabutină (150 mg o dată la două

Elvitegravir:

 

Nu se recomandă administrarea

 

 

zile)

 

ASC: ↔*

 

concomitentă de Vitekta şi

 

 

Elvitegravir (300 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔*

 

rifabutină. Dacă este necesară

 

 

Ritonavir (100 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔*

 

administrarea concomitentă, doza

 

 

 

 

Rifabutină:

 

recomandată de rifabutină este de

 

 

 

 

 

150 mg de 3 ori pe săptămână, în

 

 

 

 

ASC: ↔**

 

zile prestabilite (de exemplu luni-

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

miercuri-vineri).

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

 

 

25-O-dezacetil-rifabutină:§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASC: ↑ 851%**

 

de Vitekta în cazul administ ă ii

 

 

 

 

Cmax: ↑ 440%**

 

concomitente de rifabu ină în d ză

 

 

 

 

Cmin: ↑ 1836%**

 

redusă.

 

 

 

 

 

*în comparaţie cu

 

Nu a fost studi tă o red cere

 

 

 

 

elvitegravir/ritonavir

 

supliment ră dozei de rifabutină.

 

 

 

 

 

Trebuie avut în vedere că este

 

 

 

 

300/100 mg o dată pe zi.

 

 

 

 

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posibil ca o doză de 150 mg de

 

 

 

**în comparaţie cu rifabutină

 

două ori pe săptămână să nu

 

 

 

300 mg o dată pe zi.

 

furnizeze o expunere optimă la

 

 

 

 

rifabutină, asociindu-se astfel cu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea antimicobacter ană

riscul de apariţie a rezistenţei la

 

 

 

esterifamicină şi eşecul tratamentului.

 

 

 

totală a crescut cu 50%.

 

 

 

 

 

mai

§Din cauza inhibării CYP3A de

 

 

 

 

către ritonavir, expunerea la

 

 

 

 

25-O-dezacetil-rifabutină este

 

 

 

 

crescută.

 

 

 

ANTICOAGULANTE

 

 

 

 

 

 

 

Warfarină

 

Interacţi ea cu elvitegravirul

 

Se recomandă monitorizarea

 

 

 

 

nu a fost studiată.

 

valorilor raportului normalizat

 

 

 

 

nu

 

internaţional (INR) în cazul

 

 

 

 

 

administrării concomitente de

 

 

 

Concentraţiile de warfarină pot

 

 

 

fi afectate în cazul administrării

Vitekta. Monitorizarea valorilor

 

 

 

concomitente de elvitegravir.

 

INR trebuie să continue în primele

 

 

 

 

 

 

săptămâni după încetarea

 

 

 

 

 

 

tratamentului cu Vitekta.

 

ANTAGONIŞTI AI RECEPTORILOR H2

 

 

 

 

 

 

Famotidină (40

g o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

Elvitegravir (150

g o dată pe zi)

ASC: ↔

 

în cazul administrării

 

Cobicistat (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

concomitente de Vitekta şi

 

 

 

Cmin: ↔

 

famotidină.

 

 

 

INHIBITORI AI HMG Co-A REDUCTAZEI

 

 

 

 

 

Rosuvastat nă (10 mg în doză

Elvitegravir:

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

unică)

 

ASC: ↔

 

în cazul administrării

 

Elvit gravir (150 mg o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

concomitente de Vitekta şi

 

Cobicistat (150 mg o dată pe zi)

Cmin: ↔

 

rosuvastatină.

 

Medicamentul

Rosuvastatină:

 

 

 

 

 

ASC: ↑ 38%

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89%

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43%

 

 

 

 

 

Medicamentul în funcţie de clasa

Efecte asupra concentraţiilor

Recomandări privind

 

 

 

terapeutică

 

de medicament

 

administrarea concomitentă de

 

 

 

 

 

Modificarea procentuală

 

elvitegravir potenţat cu

 

 

 

 

 

medie a ASC, Cmax, Cmin

 

ritonavir

 

 

Atorvastatină

 

Interacţiunea cu elvitegravirul

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

Fluvastatină

 

nu a fost studiată.

 

în cazul administrării

 

 

Pitavastatină

 

Nu se preconizează modificarea

concomitente de Vitekta şi

 

 

Pravastatină

 

atorvastatină, fluvastatină,

 

 

 

 

 

concentraţiilor plasmatice ale

 

pitavastatină sau pravastatină.

 

 

 

 

 

substraturilor PTAO

 

autorizat

 

 

 

 

(polipeptidul transportor de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anioni organici) în cazul

 

 

 

 

 

 

 

administrării concomitente de

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se preconizează modificarea

 

 

 

 

 

 

concentraţiilor plasmatice de

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir în cazul

 

 

 

 

 

 

 

administrării concomitente de

 

 

 

 

 

 

 

substraturi/inhibitori ai PTAO.

 

 

 

 

CONTRACEPTIVE ORALE

 

 

 

 

 

 

 

Norgestimat (0,180/0,215 mg o

Norgestimat:

 

 

Se r comandă precauţie în cazul

 

 

dată pe zi)

 

ASC: ↑ 126%

 

 

adminis rării concomitente de

 

Etinilestradiol (0,025 mg o dată pe

Cmax: ↑ 108%

 

 

Vi ek a cu un contraceptiv

 

zi)

 

 

Cmin: ↑ 167%

 

 

hormonal. Contraceptivul

 

Elvitegravir (150 mg o dată pe zi)

 

 

 

 

hormonal trebuie să conţină cel

 

Cobicistat (150 mg o dată pe zi)1

Etinilestradiol:

 

 

puţin 30 µg etinilestradiol şi să

 

 

 

 

ASC: ↓ 25%

mai

 

esteconţină norgestimat ca sursă de

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

progestogen sau pacientele trebuie

 

 

 

 

Cmin: ↓ 44%

 

să utilizeze o metodă

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

contraceptivă eficace alternativă

 

 

 

 

 

(vezi pct. 4.4 şi 4.6).

 

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

 

 

 

ASC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

Nu se cunosc efectele pe termen

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

lung ale creşterii semnificative a

 

Medicamentul

 

 

 

 

expunerii la progesteron.

 

 

 

 

 

Administrarea concomitentă de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir şi contraceptive orale

 

 

 

 

 

 

 

 

care conţin alţi progestogeni decât

 

 

 

 

 

 

 

 

norgestimatul nu a fost studiată şi

 

 

 

 

 

 

 

 

prin urmare trebuie evitată.

 

INHIBITORI DE POMPĂ DE PROTONI

 

 

 

 

 

 

Omeprazol (40 mg o dată pe zi)

Elvitegravir:

 

 

Nu este necesară ajustarea dozei

 

 

Elvitegravir (50

g o dată pe zi)

ASC: ↔

 

 

în cazul administrării

 

Ritonavir (100

g o dată pe zi)

Cmax: ↔

 

 

concomitente de Vitekta şi

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

omeprazol.

 

 

A est studu

fost efectuat cu utilizarea comprimatului conţinând o asociere de doze fixe de

 

 

 

 

elv tegravir/

obicistat/emtricitabină/tenofovir disoproxil.

 

 

 

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

F m i aflate la vârsta fertilă / contracepţia la bărbaţi şi femei

Administrarea de Vitekta trebuie însoţită de utilizarea de măsuri contraceptive eficace (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

Sarcina

Datele clinice privind administrarea de elvitegravir la femeile gravide sunt inexistente sau limitate.

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte toxice dăunătoare directe sau indirecte ale elvitegravirului asupra funcţiei de reproducere. Cu toate acestea, expunerile maxime evaluate la iepuri nu le-au depășit pe cele atinse la administrarea în scop terapeutic (vezi pct. 5.3).

Vitekta nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care starea clinică a femeii impune tratament cu elvitegravir.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă elvitegravirul/metaboliţii acestuia se excretă în laptele uman. Datele farmacodinamice/toxicologice la şobolani au evidenţiat excreţia elvitegravirului în lapte. Nu se poate exclude un risc pentru nou-născuţi/sugari. Ca urmare, Vitekta nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Pentru a evita transmiterea infecţiei cu HIV la copil, se recomandă ca femeile infectate cu HIV să nu-şi alăpteze copiii în nicio împrejurare.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date cu privire la efectul elvitegravirului asupra fertilităţii la om. Studiile la animale nu au evidenţiat existenţa unor efecte toxice ale elvitegravirului asupra fertili ăţii.

autorizat

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele elvitegravirului asupra capacităţii de conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

este

Rezumatul profilului de siguranţă

 

Evaluarea reacţiilor adverse se bazează pe datele provenite d ntr-un studiu clinic cu grup de control (GS-US-183-0145), în care la 712 adulţi infectaţi cu HIV-1, tr taţi anterior cu medicamente antiretrovirale, s-a administrat elvitegravir (n = 354) s u r ltegravir (n = 358), fiecare împreună cu un

tratament de fond constând dintr-un inhibitor de prote ză ctiv, potenţat cu ritonavir, şi alte

medicamente antiretrovirale. Dintre acești 712 pacienți, 543 (269 tratați cu elvitegravir și 274 tratați cu

raltegravir) și 439 (224 tratați cu elvitegravir și 215maitratați cu raltegravir) au fost tratați timp de cel

puțin 48 și respectiv 96 săptămâni.

nu

 

Cel mai frecvent raportate reacţii adverse la elvitegravir au fost diareea (7,1%) şi greaţa (4,0%) (vezi

Medicamentul

 

Tabelul 3).

 

Rezumatul reacţiilor adverse s b formă de tabel

Reacţiile adverse la elvitegravir, pe baza experienţei din studiile clinice, sunt prezentate în Tabelul 3 de mai jos, clasificate în fu cţie de aparatele, sistemele şi organele afectate şi în funcţie de frecvenţă. În cadrul fiecărei grupe de fr cvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. Frecvenţele sunt definite ca frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10) sau mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100).

Tabelul 3: Rezumatul reacţiilor adverse la elvitegravir, sub formă de tabel, pe baza experienţei acumulate timp de 96 săptămâni în studiul clinic GS-US-183-0145

 

Frecvenţă

Reacţie adversă

 

 

 

Tulburări psihice:

 

 

 

 

Mai puţin frecvente

ideaţie suicidară şi tentative de suicid (la pacienţi cu antecedente de depresie

 

 

sau boală psihică), depresie, insomnie

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări ale sistemului nervos:

 

 

 

Frecvente

cefalee

 

 

 

Mai puţin frecvente

ameţeli, parestezie, somnolenţă, disgeuzie

 

 

 

Tulburări gastro-intestinale:

 

 

 

Frecvente

durere abdominală, diaree, vărsături, greaţă

 

 

 

Mai puţin frecvente

dispepsie, distensie abdominală, flatulenţă

 

 

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:

 

 

 

Frecvente

erupţie cutanată tranzitorie

 

 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:

 

 

 

Frecvente

oboseală

 

 

 

Descrierea unor reacţii adverse selectate

autorizat

 

Parametri metabolici

 

 

 

 

 

În timpul terapiei antiretrovirale pot avea loc creşteri ale greutăţii corporale, a concentraţiilor lipidelor plasmatice şi a glicemiei (vezi pct. 4.4).

Sindromul reactivării imune

mai

este

 

La pacienţii infectaţi cu HIV, cu deficit imun sever la momentul niţierii TARC, poate să apară o reacţie inflamatorie la infecţiile oportuniste asimptom tice s u reziduale. De asemenea, a fost raportată apariţia de afecţiuni autoimune (cum este boala Graves); cu toate acestea, intervalul de timp până la debutul unor asemenea afecţiuni este variabil, aceste eveni ente putând să apară la mai multe luni după iniţierea tratamentului (vezi pct. 4.4)nu.

Osteonecroză

MedicamentulAu fost raportate cazuri de osteonecroză, în special la pacienţii prezentând factori de risc cunoscuţi, cu boală HIV avansată sau expunere pre ngită la TARC. Nu se cunoaşte frecvenţa acestor cazuri (vezi

pct. 4.4).

Diaree

În studiul GS-US-183-0145, diareea a fost raportată ca reacţie adversă la 7,1% dintre subiecţii din grupul de tratament cu lvit gravir şi la 5,3% dintre subiecţii din grupul de tratament cu raltegravir. La aceşti subiecţi, diareea a fost de intensitate uşoară până la moderată şi nu a determinat întreruperea medicamentului de studiu.

Cop şi adoles enţi

Nu sunt sponibile date pentru copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani. Nu se recomandă utilizarea e Vitekta la această grupă de pacienţi (vezi pct. 4.2).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

În caz de supradozaj, pacientul trebuie monitorizat pentru a decela apariţia manifestărilor de toxicitate. Tratamentul supradozajului cu elvitegravir constă din măsuri generale de susţinere, incluzând monitorizarea semnelor vitale, precum şi observarea stării clinice a pacientului.

Nu există niciun antidot specific pentru supradozajul cu elvitegravir. Deoarece elvitegravirul se leagă în mare măsură de proteinele plasmatice, este puţin probabil să fie eliminat în mod semnificativ prin hemodializă sau dializă peritoneală.
5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutică: antivirale pentru utilizare sistemică, alte antivirale, codulautorizatATC: J05AX11.
Mecanism de acţiune şi efecte farmacodinamice
Elvitegravirul este un inhibitor al transferului catenar mediat de integraza (ITCI) HIV-1. Integ aza este o enzimă codificată de HIV-1, necesară pentru replicarea virală. Inhibarea integrazei împiedică integrarea ADN-ului HIV-1 în ADN-ul genomic al celulei gazdă, blocând formarea pr virusului HIV-1 şi propagarea infecţiei virale. Elvitegravirul nu inhibă topoizomerazele umane I sau II.
Activitate antivirală in vitro
Activitatea antivirală a elvitegravirului împotriva tulpinilor deesteHIV-1 de laborator şi izolate în clinică a fost evaluată pe celule limfoblastoide, pe monocite/macrofage şi pe limfoci din sângele periferic; valorile concentraţiei eficace 50% (CE50) au fost cuprinse între 0,02 şi 1,7 nM. În culturi de celule, elvitegravirul a prezentat activitate antivirală împotriva subtipurilor A, B, C, D, E, F, G şi O ale HIV-1 (valori ale CE50 cuprinse între 0,1 şi 1,3 nM) şi activitate împotriva HIV-2 (CE50 de 0,53 nM). Nu s-a evidenţiat niciun antagonism privind activitateamaiantivirală n v tro a lvitegravirului în cazul asocierii acestuia cu medicamente antiretrovirale din următoarele cl se: nhibitori nucleoz(t)idici de reverstranscriptază (INRT), inhibitori non-nucleozidici de reverstranscriptază (INNRT), inhibitori de protează (IP), inhibitori ai transferului catenar ediat de integr ză, inhibitori de fuziune sau antagonişti ai co-receptorilor CCR5.
Elvitegravirul nu a demonstrat inhibareanureplicării VHB sau VHC in vitro.
Rezistenţa
MedicamentulÎn culturi de celule
În culturi de celule au fost selec a e t lpini de HIV-1 cu sensibilitate redusă la elvitegravir. Rezistenţa fenotipică la elvitegravir s-a asociat cel mai frecvent cu substituţiile primare T66I, E92Q şi Q148R la nivelul integrazei. Alte subs i uţii la nivelul integrazei observate în urma selecţiei în culturi de celule au inclus H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q şi R263K.
Rezistenţa încrucişată
Virusurile rezistente la elvitegravir prezintă grade variate de rezistenţă încrucişată la raltegravir, un inhibitor l tr nsferului catenar mediat de integrază, în funcţie de tipul şi numărul substituţiilor. Virusur le re prezintă substituţiile T66I/A îşi păstrează sensibilitatea la raltegravir, în timp ce major tatea elorlaltor tipuri de substituţii asociate cu rezistenţa la elvitegravir sunt asociate cu o
sens b l tate redusă la raltegravir. Cu excepţia substituţiilor Y143C/R/H, tulpinile de HIV-1 prezentând substituţiile primare T66K, Q148H/K/R sau N155H la nivelul integrazei, substituţii asociate cu
r zist nţa la raltegravir, sunt asociate cu o sensibilitate redusă la elvitegravir.
La pacienţi trataţi anterior
S-a efectuat of analiză a tulpinilor de HIV-1 izolate de la pacienţii care au prezentat eşec al tratamentului până în săptămâna 96 în studiul GS-US-183-0145; această analiză a indicat apariţia uneia sau a mai multor substituţii primare asociate cu rezistenţa la elvitegravir la 23 dintre cei
86 pacienţi pentru care au fost disponibile date genotipice pentru tulpinile izolate la iniţierea studiului şi tulpinile corespunzătoare izolate la momentul de eşec a tratamentului cu elvitegravir
(23/351 pacienţi trataţi cu elvitegravir, 6,6%). Rata de apariţie a rezistenţei la raltegravir a fost similară la tulpinile de HIV-1 izolate de la pacienţii trataţi cu raltegravir (26/351 pacienţi trataţi cu raltegravir, 7,4%). Cele mai frecvente substituţii la nivelul integrazei, apărute la tulpinile de HIV-1 de la pacienţii
38

trataţi cu elvitegravir, au fost T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) şi N155H (n = 5). Analizele fenotipice ale tulpinilor de HIV-1 prezentând substituţii asociate cu rezistenţa, izolate de la pacienţii trataţi cu elvitegravir, au aratat că 14/20 (70%) au prezentat sensibilitate redusă la elvitegravir şi 12/20 (60%) au prezentat sensibilitate redusă la raltegravir.

Experienţă clinică

La pacienţi infectaţi cu HIV-1, trataţi anterior

Eficacitatea elvitegravirului se bazează în principal pe analiza datelor obţinute în cursul a

comparator activ, studiul GS-US-183-0145, efectuat la pacienţi infectaţi cu HIV-1, trataţi anterior (n = 702).

În studiul GS-US-183-0145, pacienţii au fost randomizaţi în raport de 1:1 pentru a li se admin st a

elvitegravir (150 mg sau 85 mg) o dată pe zi sau raltegravir 400 mg de două ori pe zi; fieca e

medicament a fost administrat împreună cu un tratament de fond (TF) constând dintr-un inhibit de

protează activ (atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir sau tipranavir), potenţat cu ri navir, şi un al doilea medicament. TF a fost selectat de către investigator, pe baza testării rezis enţei

genotipice/fenotipice şi a tratamentelor antiretrovirale anterioare. Randomiz rea fost stratificată în

96 săptămâni de tratament, provenite dintr-un studiu randomizat, în regim dublu-orb, controlat cu un autorizat

funcţie de valoarea iniţială a ARN HIV-1 (≤ 100000 copii/ml sau > 100000 copii/ml) şi de clasa din care face parte cel de-al doilea medicament (INRT sau alte clase)este. Rata de răspuns virusologic a fost evaluată în ambele grupuri de tratament. Răspunsul virusologic a fost d finit dr pt atingerea unei încărcături virale nedetectabile (valoarea ARN HIV-1 < 50 copii/ml).

Pentru studiul GS-US-183-0145, caracteristicile iniţiale ale paci nţilor şi rezultatele după 96 săptămâni de tratament sunt prezentate în Tabelul 4 şi, resp ctiv, Tabelul 5.

 

Tabelul 4: Date demografice şi caracteristicile iniţi le

le bolii pentru pacienţii adulţi infectaţi cu

 

HIV-1, trataţi anterior cu medicamente antiretrovir le, incluşi în studiul GS-US-183-0145

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir + trata

ent de

Raltegravir + tratament de

 

 

 

 

fondmai

fond

 

 

 

 

= 351

 

n = 351

 

Date demografice

 

 

 

 

 

 

Vârsta mediană, ani (min-max)

 

nu

 

 

 

 

 

 

(19-74)

 

 

 

(20-78)

 

 

Sex

 

 

 

 

 

 

Bărbaţi

 

83,2%

 

80,9%

 

Femei

 

16,8%

 

19,1%

 

Origine etnică

 

 

 

 

 

 

Caucaziană

 

60,1%

 

64,4%

 

Rasă ne gră/ fro-a ericană

 

35,6%

 

32,2%

 

Asiati ă

 

2,6%

 

1,4%

 

Altele

 

1,7%

 

2,0%

 

Cara ter st ile iniţiale ale bolii

 

 

 

 

 

 

Valoarea mediană iniţială a

 

 

4,35

 

4,42

 

ARN HIV-1 plasmatic

 

(1,69-6,63)

 

(1,69-6,10)

 

(int rval), log10 copii/ml

 

 

 

 

 

 

Procentul de pacienţi cu

 

 

25,6

 

25,6

 

încărcătură virală

 

 

 

 

 

 

> 100000 copii/ml

 

 

 

 

 

 

Medicamentul

 

 

 

 

 

 

Valoarea mediană a numărului

 

227,0

 

215,0

 

iniţial de celule CD4+

 

(2,0-1374,0)

 

(1,0-1497,0)

 

(interval), celule/mm3

 

 

 

 

 

 

Procentul de pacienţi cu un

 

 

44,4

 

44,9

 

număr de celule CD4+

 

 

 

 

 

 

≤ 200 celule/mm3

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir + tratament de

 

Raltegravir + tratament de

 

 

 

 

 

fond

 

 

 

fond

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

n = 351

 

 

Scorul iniţial privind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sensibilitatea genotipicăa

 

 

1%

 

 

 

 

< 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

81%

 

 

 

 

83%

 

 

 

 

60%

3%

 

58%

 

2%

 

 

 

 

Succes virusologic

 

 

 

 

52%autorizat53%

 

 

a Scorurile privind sensibilitatea genotipică sunt calculate prin sumarea valorilor individuale (1 = sensibil; 0 = sensibilitate

redusă) de sensibilitate la medicament pentru toate medicamentele incluse în tratamentul de fond iniţial.

 

 

 

Tabelul 5: Rezultatele privind răspunsul virusologic în săptămânile 48 şi 96a de tratament

randomizat din studiul GS-US-183-0145 (analiza instantanee)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 48

 

 

Săp ămâna 96

 

 

Elvitegravir

 

Raltegravir +

Elvitegravir

 

Raltegravir

 

 

 

+ tratament

 

tratament de

+ tr t ment

 

+ tratament

 

 

de fond

 

fond

de fond

 

de fond

 

 

n = 351

 

n = 351

n = 351

 

n = 351

ARN HIV-1 < 50 copii/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenţa între tratamente

2,2% (IÎ 95% = -5,0%; 9,3%)

-0,5% (IÎ 95% = -7,9%; 6,8%)

Eşec virusologicb

33%

 

 

32%

 

36%

 

31%

 

 

Fără date virusologice în

7%

 

 

11%

 

12%

 

16%

 

 

intervalul de evaluare pentru

 

mai

este

 

 

 

săptămâna 48 sau săptămâna 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienţi care au întrerupt

2%

 

 

5%

 

3%

 

7%

 

 

medicamentul de studiu din

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cauza unui EA sau decesuluic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienţi care au întrerupt

4%

 

 

5%

 

8%

 

9%

 

 

medicamentul de studiu din alte

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motive şi a căror ultimă valoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disponibilă a ARN HIV-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 50 copii/mld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absenţa datelor în intervalul de

1%

 

 

1%

 

1%

 

1%

 

 

evaluare, însă continuâ d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tratamentul cu m dicam ntul de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aIntervalul de evaluare pentru săptămâna 48 a fost cuprins între ziua 309 şi ziua 364 (inclusiv), intervalul de evaluare

pentru săptă âna 96 a fost cuprins între ziua 645 şi ziua 700 (inclusiv).

bInclude p ienţii c re au avut ≥ 50 copii/ml în intervalul de evaluare pentru săptămâna 48 sau pentru săptămâna 96,

pa enţ re u întrerupt precoce tratamentul din cauza absenţei sau pierderii eficacităţii, pacienţii care au avut o încăr ătură virală ≥ 50 copii/ml la schimbarea tratamentului de fond, pacienţii care au întrerupt din alte motive decât un

even ment advers (EA), deces sau absenţa ori pierderea eficacităţii şi care, la momentul întreruperii tratamentului, au avut o încărcătură virală ≥ 50 copii/ml.

cInclu e pacienţii care au întrerupt tratamentul din cauza unui EA sau decesului, în orice moment, din ziua 1 a studiului

până la intervalul de evaluare, dacă întreruperea a condus la absenţa datelor virusologice cu privire la efectul tratamentului în intervalului de evaluare specificat.

dInclude pacienţii care au întrerupt tratamentul din alte motive decât un EA, deces sau absenţa ori pierderea eficacităţii, de exemplu retragerea consimţământului, pierduţi din urmărire etc.Medicamentul

Elvitegravirul nu a fost inferior din punct de vedere al atingerii unei încărcături virale de ARN HIV-1 < 50 copii/ml comparativ cu raltegravirul.

Dintre pacienţii cu un scor privind sensibilitatea genotipică ≤ 1, 76% şi 69% au avut o valoare a ARN HIV-1 < 50 copii/ml la săptămâna 48 în grupul de tratament cu elvitegravir şi, respectiv, cu raltegravir. Dintre pacienţii cu un scor privind sensibilitatea genotipică > 1, 57% şi 56% au avut o

valoare a ARN HIV-1 < 50 copii/ml la săptămâna 48 în grupul de tratament cu elvitegravir şi, respectiv, cu raltegravir.

În studiul GS-US-183-0145, creşterea medie a numărului de celule CD4+ de la momentul iniţial la săptămâna 96 a fost de 205 celule/mm3 la pacienţii trataţi cu elvitegravir şi de 198 celule/mm3 la pacienţii trataţi cu raltegravir.

În studiul GS-US-183-0145, analiza datelor la subgrupe de pacienţi, definite în funcţie de inhibitorul de protează administrat concomitent, au indicat rate similare de succes virusologic pentru elvitegravir şi raltegravir în fiecare subgrup de inhibitor de protează la săptămânile 48 şi 96 (valoarea ARN HIV-1 < 50 copii/ml) (Tabelul 6).

Tabelul 6: Succesul virusologic în săptămânile 48 şi 96, în funcţie de inhibitorul de protea ă administrat concomitent în studiul GS-US-183-0145 (analiza instantanee)

 

 

 

 

Elvitegravir comparativ cu

 

 

 

 

 

raltegravir

 

 

ARN HIV-1

Elvitegravir

Raltegravir

Diferenţa exprimată în

 

 

< 50 copii/ml, n/N (%)

(N = 351)

(N = 351)

procente (IÎ 95%)a

 

 

Succes virusologic în

 

 

 

autorizat

 

 

săptămâna 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

126/202 (62,4%)

122/207 (58,9%)

3,4%

(de la -6,0% la 12,9%)

 

 

Lopinavir/ritonavir

39/68 (57,4%)

37/68 (54,4%)

2,9%

(de la -13,7% la 19,6%)

 

 

Atazanavir/ritonavir

34/61 (55,7%)

28/51 (54,9%)

0,8%

(de la -17,7% la 19,3%)

 

 

Fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57,1%)

10/18 (55,6%)

1,6%

(de la -33,0% la 36,2%)

 

 

 

 

este

 

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0%)

5/7 (71,4%) -21,4% (de la -73,6% la 30,7%)

 

Succes virusologic în

 

 

 

 

 

 

săptămâna 96

 

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

105/202 (52,0%)

112/207 (54,1%)

-2,1% (de la -11,8% la 7,5%)

 

 

Lopinavir/ritonavir

36/68 (52,9%)

37/68 (54,4%)

-1,5% (de la -18,2% la 15,3%)

 

 

 

 

mai

 

 

 

 

Atazanavir/ritonavir

33/61 (54,1%)

23/51 (45,1%)

9,0%

(de la -9,5% la 27,5%)

 

 

Fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50,0%)

11/18 (61,1%)

-11,1% (de la -45,7% la 23,4%)

 

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0%)

3/7 (42,9%)

7,1%

(de la -47,1% la 61,4%)

 

 

 

nu

 

 

 

a Diferenţa exprimată în procente

şi IÎ 95% aferent dintre

grupurile de tratament randomizat se bazează pe o aproximare

 

normală.

 

 

 

 

 

 

Cu toate că a fost limitată de

umărul mic de subiecți de sex feminin din studiul GS-US-183-0145,

Medicamentul

 

 

 

 

analiza datelor la subgrupe de pacienţi definite în funcție de sex a indicat că ratele de succes virusologic la subiecții de s x feminin la săptămâna 48 și 96 (valoarea ARN HIV-1< 50 copii/ml) a fost mai redusă nu eric în grupul de tratament cu elvitegravir față de grupul de tratament cu raltegravir. R tele de succes virusologic la săptămâna 48 pentru elvitegravir și raltegravir au fost de 47,5% (28/59) și respectiv 62,7% (42/67) (diferența: -12,3% [IÎ 95%: -30,1% până la 5,5%], pentru subie ț de sex femini și de 62,3% (182/292) și respectiv 56,3% (160/284) (diferența: 5,3%

[IÎ 95%:-2,5% până la 13,2%]), pentru subiecții de sex masculin. Ratele de succes virusologic la săptămâna 96 pentru elvitegravir și raltegravir au fost de 39,0% (23/59) și respectiv 52,2% (35/67)

( if r nța:-8,4% [IÎ 95%:-26,1% până la 9,2%]), pentru subiecții de sex femini și de 55,1% (161/292) și r spectiv 53,2% (151/284) (diferența: 1,5% [IÎ 95%:-6,5% până la 9,6%], pentru subiecții de sex masculin.

Copii şi adolescenţi

Agenţia Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu elvitegravir la una sau mai multe subgrupe de copii şi adolescenţi pentru tratamentul infecţiei cu HIV-1 (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

După administrarea orală de elvitegravir potenţat cu ritonavir, împreună cu alimente, la subiecţi infectaţi cu HIV-1, concentraţiile plasmatice maxime de elvitegravir au fost atinse la 4 ore după administrarea dozei. Valorile medii ale Cmax, ASCtau, şi Cpre-doză (valoarea medie ± DS) pentru elvitegravir la starea de echilibru, după administrarea de doze multiple de elvitegravir plus un inhibitor de protează potenţat cu ritonavir (150 mg elvitegravir cu darunavir sau fosamprenavir; 85 mg elvitegravir cu atazanavir sau lopinavir), la subiecţi infectaţi cu HIV-1, au fost 1,4 ± 0,39 µg/ml,

18 ± 6,8 µg•h/ml şi, respectiv, 0,38 ± 0,22 µg/ml. Biodisponibilitatea orală absolută nu a fost stabilită.

Comparativ cu condiţiile de repaus alimentar, administrarea de elvitegravir potenţat, sub forma unei asocieri de doze fixe de 150 mg elvitegravir/150 mg cobicistat/200 mg emtricitabină/245 mg tenofovir disoproxil, împreună cu o masă uşoară (aproximativ 373 kcal, 20% lipide) sau cu o masă cu conţ nut lipidic ridicat (aproximativ 800 kcal, 50% lipide) a determinat expuneri crescute la elvi eg avir. Cmax şi ASCtau pentru elvitegravir au crescut cu 22% şi, respectiv, 36% la administrarea cu o masă uş ară, crescând cu 56% şi, respective, 91% la administrarea cu o masă cu conţinut lipidic ridicat.

Distribuţie

 

Elvitegravirul se leagă în proporţie de 98-99% de proteinele plasmatice uman , legare independentă de

 

autorizat

concentraţia de medicament, pentru concentraţii cuprinse între 1,0 ng/ml şi 1,6 µg/ml. Raportul dintre

media concentraţiilor plasmatice şi sanguine de medicament a fo t de 1,37.

 

Metabolizare

 

Calea de metabolizare a elvitegravirului este oxidarea de către CYP3A (calea majoră) şi

 

este

glucuronoconjugarea prin intermediul enzimelor UGT1A1/3 (calea minoră).

Ritonavirul inhibă CYP3A, determinând astfel creşterea subst nţială a concentraţiilor plasmatice de elvitegravir. Administrarea repetată de ritonavir o dată pe zi (20-200 mg) determină creşterea

 

 

 

nu

expunerii la elvitegravir, expunerea atingând un platou la o doză de aproximativ 100 mg ritonavir.

Creşterile suplimentare ale dozei de ritonavir nu determinămaicreşteri suplimentare ale expunerii la

elvitegravir. Utilizarea de Vitekta este i dicată n mai în cazul administrării concomitente de ritonavir

ca medicament potenţator.

 

 

Medicamentul

 

Expunerea medie la starea de echilibru (ASCtau) pentru elvitegravirul nepotenţat este cu ~ 20% mai

scăzută după administrarea de doze m ltiple, comparativ cu o doză unică, ceea ce indică existenţa unui

fenomen de autoinducţie a me abolizării proprii, de proporţii reduse. În urma potenţării cu ritonavir

(100 mg), s-a observat o i

 

hibiţie clară a metabolizării elvitegravirului, ceea ce determină creşteri

semnificative ale expun rilor sistemice (ASC de 20 de ori mai mare), ale concentraţiilor pre-doză şi a

timpului median de înju

ătăţire prin eliminare (9,5 ore comparativ cu 3,5 ore).

După administr rea orală a unei doze unice de [14C]elvitegravir potenţat cu ritonavir, elvitegravirul a const tu t tegoria predominantă în plasmă, reprezentând aproximativ 94% şi 61% din

radioa t v tatea din circulaţie, după 32 şi, respectiv, 48 ore. Metaboliţii rezultaţi în urma hidroxilării aromat ce şi alifatice sau în urma glucuronoconjugării sunt prezenţi la niveluri foarte reduse şi nu contribuie la activitatea antivirală globală a elvitegravirului.

Eliminare

După administrarea orală de [14C]elvitegravir potenţat cu ritonavir, 94,8% din doză a fost regăsită în fecale, în concordanţă cu eliminarea hepato-biliară a elvitegravirului; 6,7% din doza administrată a fost regăsită în urină sub formă de metaboliţi. Timpul median de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al elvitegravirului potenţat cu ritonavir este de aproximativ 8,7 până la 13,7 ore.

Linearitate/Non-linearitate

Expunerile plasmatice la elvitegravir sunt non-lineare, având valori inferioare celor care ar corespunde unor expuneri proporţionale cu doza, probabil din cauza absorbţiei limitate de solubilitate.

Vârstnici

Farmacocinetica elvitegravirului nu a fost complet evaluată la vârstnici (cu vârsta peste 65 ani).

Sex

Nu s-au identificat diferenţe farmacocinetice relevante din punct de vedere clinic, dependente de sex, pentru elvitegravirul potenţat.

Origine etnică

 

Nu s-au identificat diferenţe farmacocinetice relevante din punct de vedere clinic, dependente de

originea etnică, pentru elvitegravirul potenţat.

autorizat

 

Copii şi adolescenţi

Farmacocinetica elvitegravirului la copii şi adolescenţi nu a fost stabilită.

Insuficienţă renală

S-a efectuat un studiu privind farmacocinetica elvitegravirului potenţat la subiecţi neinfec aţi cu HIV-1, având insuficienţă renală severă (valoarea estimată a clearance-ul creatinei s b 30 ml/min). Nu s-au observat diferenţe relevante din punct de vedere clinic privind farmacocinetica elvitegravirului între subiecţii cu insuficienţă renală severă şi subiecţii sănătoşi. Nu este neces ră just rea dozei de Vitekta la pacienţii cu insuficienţă renală.

Insuficienţă hepatică

 

Elvitegravirul este metabolizat în principal şi eliminat la nivel hepatic. S-a efectuat un studiu privind

 

este

farmacocinetica elvitegravirului potenţat la subiecţi neinfectaţi cu HIV-1, având insuficienţă hepatică

moderată (clasa B conform clasificării Child-Pugh). Nu s-au obs rvat diferenţe relevante din punct de

vedere clinic privind farmacocinetica elvitegravirului între sub ecţii cu insuficienţă moderată şi subiecţii sănătoşi. Nu este necesară ajustarea dozei de Vitekta la pacienţii cu insuficienţă hepatică

uşoară până la moderată. Nu a fost studiat efectul insuficienţei hepatice severe (clasa C conform

clasificării Child-Pugh) asupra farmacocineticii elvitegravirului.

 

 

 

mai

Pacienţi având infecţie concomitentă cu vir s l hepatitic B şi/sau virusul hepatitic C

Datele limitate provenind din analiza farmacocineticii populaţionale (n = 56) au indicat faptul că

infecţia cu virusul hepatitic B şi/sau C u a avut niciun efect relevant din punct de vedere clinic asupra

expunerii la elvitegravirul potenţat.

nu

 

 

 

 

5.3 Date preclinice de sig

ranţă

 

 

Datele non-clinice nu au vid

ţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale

Medicamentul

 

 

farmacologice privind valuarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea, toxicitatea asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării. Dozele maxime de elvitegravir testate în studiile privind toxicitatea asupra dezvoltării, efectuate la şobolani şi iepuri, corespund unor expuneri care sunt de aproximativ 29 ori şi, respectiv, 0,2 ori mai mari decât expunerea determinată de dozele terapeutice administrate la om.

Rezultatul testului de mutagenitate bacteriană (testul Ames), efectuat in vitro cu elvitegravir, a fost

n gativ; e asemenea, rezultatul testului micronucleilor, efectuat in vivo la şobolan, cu doze de până la 2000 mg/kg, a fost negativ. Rezultatul testului in vitro privind anomaliile cromozomiale, efectuat cu elvitegravir, a fost negativ, în caz de activare metabolică; în absenţa activării metabolice s-a observat un răspuns echivoc.

Studiile de carcinogenitate pe termen lung, efectuate cu elvitegravir administrat pe cale orală, nu au evidenţiat efecte carcinogene la şoareci şi şobolani.

Substanţa activă elvitegravir persistă în mediul înconjurător.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului

 

 

Croscarmeloză sodică

 

 

Hidroxipropil celuloză

 

 

Lactoză monohidrat

 

 

Stearat de magneziu

 

autorizat

Celuloză microcristalină

 

 

 

Laurilsulfat de sodiu

 

 

Film

 

 

 

Indigo carmin-lac de aluminiu (E132)

 

 

Macrogol 3350 (E1521)

 

 

Alcool polivinilic (parțial hidrolizat) (E1203)

 

 

Talc (E553B)

 

 

Dioxid de titan (E171)

 

 

Oxid galben de fer (E172)

este

 

6.2

Incompatibilităţi

 

 

 

Nu este cazul.

 

 

6.3

Perioada de valabilitate

 

 

4 ani.

 

 

 

6.4

Precauţii speciale pentru păstrare

 

 

 

nu

 

 

Acest medicament nu necesită condiţii speciale demaipăstrare.

 

 

Medicamentul

 

 

6.5 Natura şi conţinutul amba aju ui

 

 

Flacon din polietilenă de înal ă densitate (PEÎD), prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii, care conţine 30 comprima e filmate.

Mărimea ambalajului: 1 flacon cu 30 comprimate filmate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medic ment neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/883/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 13 noiembrie 2013

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

 

 

 

 

autorizat

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

mai

este

 

 

nu

 

 

Medicamentul

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate