Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xadago (safinamide methanesulfonate) – Rezumatul caracteristicilor produsului - N04B

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiXadago
Cod ATCN04B
Substanţăsafinamide methanesulfonate
ProducătorZambon SpA

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacţiilor adverse.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Xadago 50 mg comprimate filmate

Xadago 100 mg comprimate filmate

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Xadago 50 mg comprimate filmate

Fiecare comprimat filmat conţine metan-sulfonat de safinamidă echivalent cu safinamidă 50 mg.

Xadago 100 mg comprimate filmate

Fiecare comprimat filmat conţine metan-sulfonat de safinamidă echivalent cu safinamidă 100 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat (comprimat)

Xadago 50 mg comprimate filmate

Comprimat filmat cu formă rotundă, biconcavă, de culoare portocalie spre cupru, cu un diametru de 7 mm, cu luciu metalic, inscripţionat cu concentraţia „50” pe o faţă a comprimatului.

Xadago 100 mg comprimate filmate

Comprimat filmat cu formă rotundă, biconcavă, de culoare portocalie spre cupru, cu un diametru de 9 mm, cu luciu metalic, inscripţionat cu concentraţia „100” pe o faţă a comprimatului.

4.DATE CLINICE

4.1.Indicaţii terapeutice

Xadago este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu boala Parkinson idiopatică (Parkinson’s disease, PD) ca tratament de completare la o doză stabilă de Levodopa (L-dopa) în monoterapie sau în asociere cu alte medicamente PD la pacienţii în stadii medii până la avansate, fluctuanţi.

4.2.Doze şi mod de administrare

Doze

Tratamentul cu Xadago trebuie iniţiat la 50 mg pe zi. Această doză zilnică poate fi crescută la 100 mg/zi pe baza necesităţii clinice individuale.

În cazul în care se omite o doză, următoarea doză trebuie administrată la ora uzuală, a doua zi.

Pacienţi vârstnici

Pentru pacienţii vârstnici nu este necesară ajustarea dozei.

Experienția utilizării safinamidei la pacienții cu vârste peste 75 de ani este limitată.

Insuficienţă hepatică

Utilizarea Xadago la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă este contraindicată (vezi pct. 4.3). La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară nu este necesară ajustarea dozei. Doza mai scăzută de

50 mg/zi este recomandată pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată. Dacă pacienţii evoluează de la insuficienţă hepatică moderată la severă, administrarea Xadago trebuie întreruptă (vezi pct. 4.4).

Insuficienţă renală

La pacienţii cu insuficienţă renală nu este necesară ajustarea dozei.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea safinamidei la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Nu sunt disponibile date.

Mod de administrare

Pentru uz oral

Xadago trebuie administrat cu apă

Xadago poate fi administrat cu sau fără aport alimentar

4.3.Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1 Tratamentul concomitent cu alţi inhibitori ai monoaminoxidazei (IMAO) (vezi pct. 4.4 şi 4.5). Tratamentul concomitent cu petidină (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

Utilizarea la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.2).

Utilizarea la pacienți cu albinism, degenerare retiniană, uveită, retinopatie ereditară sau retinopatie diabetică progresivă severă (vezi pct. 4.4 şi 5.3).

4.4.Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Atenţionare generală

În general, Xadago se poate utiliza cu atenţie cu inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS) la cea mai scăzută doză eficace pentru simptome serotoninergice. În special, trebuie evitată utilizarea Xadago cu fluoxetină sau fluvoxamină sau, dacă tratamentul concomitent este necesar, aceste medicamente trebuie utilizate la doze scăzute (vezi pct. 4.5). Înaintea inițierii tratamentului cu Xadago trebuie luată în considerare o perioadă de eliminare din organism echivalentă cu de 5 ori timpul de înjumătățire plasmatică a ISRS utilizați anterior.

Între întreruperea administrării Xadago și inițierea tratamentului cu inhibitori IMAO sau petidină trebuie să treacă cel puțin 7 zile (vezi pct. 4.3 şi 4.5).

Insuficienţă hepatică

Trebuie adoptată o atitudine atentă la iniţierea tratamentului cu Xadago la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată. În cazul pacienţilor care evoluează de la insuficienţă hepatică moderată la severă, tratamentul cu Xadago trebuie întrerupt (vezi pct. 4.2, 4.3 şi 5.2).

Potenţial pentru degenerare retiniană la pacienţii cu prezenţă/antecedente de boală retiniană

Xadago nu trebuie administrat la pacienţii cu antecedente oftalmologice care i-ar expune la un risc crescut de potenţiale efecte retiniene (de exemplu, pacienţi albinoşi, antecedente heredo-colaterale de boală retiniană ereditară, retinitis pigmentosa, orice retinopatie activă sau uveită) vezi pct. 4.3 şi 5.3.

Tulburări de control al impulsurilor (TCI)

Tulburările de control al impulsurilor pot surveni la pacienții cu tratamente cu agoniști ai dopaminei și/sau dopaminergici. S-au observat o serie de raportări ale TCI și cu alți inhibitori IMAO. Tratamentul cu safinamidă nu a fost asociat cu o creștere a ocurenței TCI.

Pacienții și aparținătorii trebuie informați cu privire la simptomele comportamentale ale TCI observate la pacienții tratați cu inhibitori IMAO, inclusiv cazuri de compulsii, gânduri obsesive, pariuri patologice, libido crescut, hipersexualitate, comportament impulsiv și cheltuieli sau cumpărături compulsive.

Reacții adverse dopaminergice

Safinamida utilizată în asociere cu levodopa poate potența reacțiile adverse ale levodopa, iar dischinezia pre-existentă poate fi exacerbată, necesitând o reducere a levodopa. Această reacție nu s-a observat la utilizarea safinamidei în asociere cu agoniștii dopaminei la pacienții cu PD în stadiu incipient.

4.5.Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacțiuni farmacodinamice in vivo și in vitro ale medicamentului

Inhibitori IMAO şi petidină

Xadago nu trebuie administrat împreună cu IMAO (inclusiv moclobemidă) întrucât poate exista riscul ca inhibiţia non-selectivă IMAO să ducă la o criză hipertensivă (vezi pct. 4.3).

S-au raportat reacţii adverse grave la utilizarea concomitentă a petidinei şi IMAO. Întrucât acesta poate fi un efect de clasă, administrarea concomitentă de Xadago şi petidină este contraindicată (vezi pct. 4.3).

S-au raportat cazuri de interacţiuni ale medicamentului cu utilizarea concomitentă a IMAO şi medicamentelor simpaticomimetice. Având în vedere activitatea inhibitoare IMAO a safinamidei, administrarea concomitentă a Xadago şi simpaticomimeticelor, cum ar fi cele prezente în decongestionante nazale şi orale sau medicamentele pentru răceală care conţin efedrină sau pseudoefedrină, necesită atenţie (vezi pct. 4.4).

Dextrometorfan

S-au raportat cazuri de interacţiuni ale medicamentului cu utilizarea concomitentă a dextrometorfanului şi IMAO non-selectivi. Având în vedere activitatea inhibitoare IMAO a safinamidei, administrarea concomitentă a Xadago şi dextrometorfanului nu este recomandată, sau, dacă tratamentul concomitent este necesar, acesta trebuie utilizat cu atenţie (vezi pct. 4.4).

Antidepresive

Utilizarea concomitentă a Xadago şi fluoxetinei sau fluvoxaminei trebuie evitată (vezi pct. 4.4), această precauţie se bazează pe apariţia reacţiilor adverse grave (de exemplu, sindromul serotoninergic), deşi rare, care au apărut la utilizarea ISRS şi dextrometorfanului cu IMAO. Dacă este necesar, utilizarea concomitentă a acestor medicamente trebuie să se facă la cea mai mică doză posibil. Trebuie luată în considerare o perioadă de eliminare corespunzătoare cu de 5 ori perioada de înjumătăţire plasmatică a ISRS înainte de iniţierea tratamentului cu Xadago.

Reacţiile adverse grave s-au raportat la utilizarea concomitentă a inhibitorilor selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), inhibitorilor recaptării serotoninei şi norepinefrinei (IRSN), antidepresivelor triciclice/tetraciclice şi IMAO (vezi pct. 4.4). Având în vedere activitatea inhibitoare selectivă şi reversibilă IMAO-B a safinamidei, antidepresivele se pot administra, dar trebuie utilizate la cele mai mici doze necesare.

Interacţiunea tiramină/safinamidă

Rezultatele celor trei studii de expunere la tiramină la subiecţi voluntari, împreună cu rezultatele monitorizării la domiciliu a tensiunii arteriale după mese la pacienţii PD, şi faptul că nu au existat raportări ale creşterilor tensiunii arteriale în cadrul studiilor clinice desfăşurate fără o restricţie de aport de tiramină, indică că Xadago se poate utiliza în siguranţă fără restricţii de aport de tiramină la regimul alimentar.

Interacțiuni farmacocinetice in vivo și in vitro ale medicamentului

Nu a existat niciun efect al clearance-ului safinamidei la pacienţii PD cărora li se administrează safinamidă ca şi completare la administrarea cronică de L-dopa şi/sau agonişti ai dopaminei, iar tratamentul cu safinamidă nu a modificat profilul farmacocinetic al L-dopa administrată concomitent.

În cadrul unui studiu in vivo privind interacţiunea medicament-medicament efectuat cu ketoconazol, nu a existat niciun efect relevant din punct de vedere clinic asupra nivelurilor de safinamidă. Studiile efectuate la om, care au evaluat interacţiunea dintre safinamidă şi substraturile CYP1A2 şi CYP3A4 (cafeină şi midazolam), nu au demonstrat efecte clinice semnificative privind profilul farmacocinetic al safinamidei. Acest aspect este similar cu rezultatele testelor in vitro în care nu s-a observat nicio inducere sau inhibare CYP semnificativă de către safinamidă şi s-a demonstrat că enzimele CYP joacă un rol minor în metabolizarea safinamidei (vezi pct. 5.2).

Safinamida poate inhiba temporar BCRP in vitro. Cu toate acestea, într-un studiu privind interacțiunile medicamentoase, efectuat cu diclofenac la om, nu s-au observat interacțiuni semnificative. Prin urmare, nu sunt necesare măsuri de precauție atunci când safinamida este luată concomitent cu medicamente care sunt substraturi BCRP (de exemplu pitavastatin, pravastatin, ciprofloxacină, metotrexat, topotecan, diclofenac sau gliburidă).

Safinamida se elimină aproape exclusiv prin metabolizare, în mare măsură prin amidaze de înaltă capacitate care nu au fost caracterizate încă. Safinamida se elimină în principal în urină. În microzomii hepatici umani (Human Hepatic Microsomes, HLM), etapa de N-dealchilare pare să fie catalizată de

CYP3A4, întrucât clearance-ul safinamidei la nivelul HLM a fost inhibat de ketoconazol până la 90%.

În prezent nu există medicamente pe piaţă cunoscute că ar cauza interacţiuni medicament-medicament semnificative din punct de vedere clinic prin inhibarea sau inducerea enzimelor amidazei.

Safinamida inhibă OCT1 in vitro, la concentraţii relevante din punct de vedere clinic la nivelul venei porte. Prin urmare, este necesară o atitudine atentă la administrarea concomitentă a safinamidei cu medicamente care sunt substraturi ale OCT1 şi au o valoare a Tmax similară cu a safinamidei (2 ore) (de exemplu, metformină, aciclovir, ganciclovir), întrucât expunerea la aceste substraturi poate fi, în consecință, crescută.

Metabolitul NW-1153 este un substratpentru OAT3 la concentraţii relevante din punct de vedere clinic.

Medicamentele care sunt inhibitori pentru OAT3, administrate concomitent cu safinamidă, pot reduce clearance-ul NW-1153, putând creşte astfel expunerea sistemică. Expunerea sistemică a NW-1153 este redusă (1/10 din safinamida mamă). Este foarte probabil ca această creştere potenţială să nu aibă relevanţă clinică, deoarece NW-1153, primul produs pe calea metabolică, este transformat ulterior în metaboliţi secundari şi terţiari.

Copii şi adolescenţi

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

4.6.Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Femeile aflate la vârsta fertilă

Xadago nu trebuie administrat femeilor aflate la vârsta fertilă decât dacă se practică contracepţia adecvată.

Sarcina

Nu sunt disponibile date clinice pentru sarcinile expuse la safinamidă. Studiile la animale au demonstrat reacţii adverse la expunerea la safinamidă în timpul sarcinii sau alăptării (vezi pct. 5.3). Femeilor aflate la vârsta fertilă trebuie să li se recomande să nu rămână gravide în timpul tratamentului cu safinamidă. Xadago nu trebuie administrat în timpul sarcinii.

Alăptarea

Se estimează că safinamida se excretă în lapte întrucât s-au observat reacţii adverse la puii de şobolan expuşi la lapte (vezi pct. 5.3). Nu se poate exclude un risc pentru copilul alăptat. Xadago nu trebuie administrat femeilor care alăptează.

Fertilitatea

Studiile la animale indică că tratamentul cu safinamidă este asociat cu reacţii adverse asupra performanţei reproducătoare a femelei șobolan şi calităţii spermeiFertilitatea masculului de șobolan nu este afectată (vezi pct. 5.3).

4.7.Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Xadago nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, pacienţii trebuie atenţionaţi referitor la operarea utilajelor periculoase, inclusiv a vehiculelor motorizate, până când au certitudinea rezonabilă că Xadago nu îi afectează advers.

4.8.Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Profilul global de siguranţă al Xadago se bazează pe programul de dezvoltare clinică aplicat la peste 3000 subiecţi, dintre care peste 500 au fost trataţi mai mult de 2 ani.

Se cunoaşte că reacţiile adverse grave apar la utilizarea concomitentă de ISRS, INRS, antidepresive triciclice/tetraciclice şi inhibitori MAO, cum sunt criza hipertensivă (hipertensiune arterială, colaps), sindromul neuroleptic malign (confuzie, transpiraţii, rigiditate musculară, hipertermie, creşterea valorii CPK), sindromul serotoninergic (confuzie, hipertensiune arterială, redoare musculară, halucinaţii) şi hipotensiunea arterială. În cazul inhibitorilor MAO, au fost raportate interacţiuni medicamentoase la utilizarea concomitentă de medicamente simpatomimetice.

La pacienţii trataţi cu agonişti ai dopaminei şi/sau alte tratamente dopaminergice pot apărea tulburări de control al impulsului, dependenţă patologică de jocuri de noroc, creşterea libidoului, hipersexualitate, cheltuirea compulsivă a banilor sau cumpărături compulsive şi mâncat compulsiv.

Lista tabelară a reacţiilor adverse

Tabelul de mai jos include toate reacţiile adverse din studiile clinice în care evenimentele adverse au fost considerate ca fiind legate de medicament.

Reacţiile adverse sunt clasificate în coloane pe criterii de frecvenţă utilizând următoarele convenţii: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000) şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Clasificarea pe

Foarte

Frecvente

 

Mai puţin frecvente

 

Rare

aparate, sisteme

frecvente

 

 

 

 

 

şi organe

 

 

 

 

 

 

Infecţii şi infestări

 

 

 

Infecţie la nivelul tractului

 

Bronhopneumonie,

 

 

 

 

urinar

 

furuncul,

 

 

 

 

 

 

rinofaringită,

 

 

 

 

 

 

piodermită,

 

 

 

 

 

 

rinită,

 

 

 

 

 

 

infecţie dentară,

 

 

 

 

 

 

infecţie virală

 

 

 

 

 

 

 

Tumori benigne,

 

 

 

Carcinom bazocelular

 

Acrocordon,

maligne şi

 

 

 

 

 

nev melanocitar,

nespecificate

 

 

 

 

 

keratoză seboreică,

(incluzând chisturi

 

 

 

 

 

papilom cutanat

şi polipi)

 

 

 

 

 

 

Tulburări

 

 

 

Anemie,

 

Eozinofilie,

hematologice şi

 

 

 

leucopenie,

 

limfopenie

limfatice

 

 

 

perturbări la nivelul

 

 

 

 

 

 

hematiilor

 

 

Tulburări

 

 

 

Scăderea apetitului

 

Caşexie,

metabolice şi de

 

 

 

alimentar,

 

hiperkaliemie

nutriţie

 

 

 

hipertrigliceridemie,

 

 

 

 

 

 

creşterea apetitului

 

 

 

 

 

 

alimentar,

 

 

 

 

 

 

hipercolesterolemie,

 

 

 

 

 

 

hiperglicemie

 

 

Tulburări psihice

 

Insomnie

 

Halucinaţii,

 

Compulsii,

 

 

 

 

depresie,

 

delir,

 

 

 

 

vise anormale,

 

dezorientare,

 

 

 

 

anxietate,

 

iluzii,

 

 

 

 

stare de confuzie,

 

comportament impulsiv,

 

 

 

 

labilitate afectivă,

 

pierderea libidoului,

 

 

 

 

creşterea libidoului,

 

gânduri obsesive,

 

 

 

 

tulburări psihotice,

 

paranoia,

 

 

 

agitaţie,

 

ejaculare prematură,

 

 

 

tulburări ale somnului

 

crize de somn,

 

 

 

 

 

 

sociofobie,

 

 

 

 

 

 

ideaţie suicidară

Tulburări ale

 

Dischinezie

 

Parestezii,

 

Tulburări de coordonare,

sistemului nervos

 

somnolenţă,

 

tulburări de echilibru,

 

perturbarea atenţiei,

 

 

ameţeală,

 

hipoestezie,

 

disgeuzie,

 

 

cefalee,

 

distonie,

 

hiporeflexie,

 

 

boala

 

senzaţie de disconfort

 

dureri radiculare,

 

 

Parkinson

 

cranian,

 

sindromul picioarelor

 

 

 

 

dizartrie,

 

neliniştite,

 

 

 

 

sincopă,

 

sedare

 

 

 

 

tulburări cognitive

 

 

Tulburări ocular

 

Cataractă

 

Vedere înceţoşată,

 

Ambliopie,

 

 

 

 

scotom,

 

cromatopsie,

Clasificarea pe

Foarte

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

aparate, sisteme

frecvente

 

 

 

şi organe

 

 

 

 

 

 

 

diplopie,

retinopatie diabetică,

 

 

 

fotofobie,

eritropsie,

 

 

 

tulburări retiniene,

hemoragii oculare,

 

 

 

conjunctivită,

dureri oculare,

 

 

 

glaucoma

edem palpebral,

 

 

 

 

hipermetropie,

 

 

 

 

cheratită,

 

 

 

 

hiperlacrimaţie,

 

 

 

 

hemeralopie,

 

 

 

 

 

 

 

 

edem papilar,

 

 

 

 

presbiopie,

 

 

 

 

strabism

 

 

 

 

 

Tulburări acustice

 

 

Vertij

 

şi vestibulare

 

 

 

 

Tulburări cardiace

 

 

Palpitaţii,

Infarct miocardic

 

 

 

tahicardie,

 

 

 

 

bradicardie sinusală,

 

 

 

 

aritmie

 

Tulburări

 

Hipotensiun

Hipertensiune arterială,

Spasm arterial,

vasculare

 

e ortostatică

hipotensiune arterială,

arterioscleroză,

 

 

 

venă varicoasă

criză hipertensivă

Tulburări

 

 

Tuse,

Bronhospasm,

respiratorii,

 

 

dispnee,

disfonie,

toracice şi

 

 

rinoree

durere orofaringiană,

mediastinale

 

 

 

spasm orofaringian

Tulburări gastro-

 

Greaţă

Constipaţie,

Ulcer peptic,

intestinale

 

 

dispepsie,

senzaţie de greaţă,

 

 

 

vărsături,

hemoragie gastro-

 

 

 

xerostomie,

intestinală superioară

 

 

 

diaree,

 

 

 

 

dureri abdominale,

 

 

 

 

gastrită,

 

 

 

 

flatulenţă,

 

 

 

 

distensie abdominală,

 

 

 

 

hipersecreţie salivară,

 

 

 

 

boala de reflux gastro-

 

 

 

 

esofagian,

 

 

 

 

stomatită aftoasă

 

Tulburări

 

 

 

Hiperbilirubinemie

hepatobiliare

 

 

 

 

Afecţiuni cutanate

 

 

Hiperhidroză,

Alopecie,

şi ale ţesutului

 

 

prurit generalizat,

pustule,

subcutanat

 

 

reacţie de fotosensibilitate,

dermatită de contact,

 

 

 

eritem

dermatoză,

 

 

 

 

echimoze,

 

 

 

 

keratoză lichenoidă,

 

 

 

 

transpiraţii nocturne,

 

 

 

 

dureri cutanate,

 

 

 

 

tulburări de pigmentare,

 

 

 

 

psoriazis,

 

 

 

 

dermatită seboreică

 

 

 

 

 

Tulburări

 

 

Dorsalgii,

Spondilită anchilozantă,

Clasificarea pe

Foarte

Frecvente

Mai puţin frecvente

 

Rare

aparate, sisteme

frecvente

 

 

 

 

şi organe

 

 

 

 

 

musculo-scheletice

 

 

artralgii,

 

dureri costale,

şi ale ţesutului

 

 

spasme musculare,

 

edem articular,

conjunctiv

 

 

rigiditate musculară,

 

dureri musculo-scheletice,

 

 

 

dureri la nivelul

 

mialgie,

 

 

 

extremităţilor,

 

dureri cervicale,

 

 

 

slăbiciune musculară,

 

osteoartrită,

 

 

 

senzaţie de greutate

 

chist sinovial

Tulburări renale şi

 

 

Nicturie,

 

Nevoie urgentă de a urina,

ale căilor urinare

 

 

disurie

 

poliurie, piurie,

 

 

 

 

 

ezitare urinară

 

 

 

 

 

 

Tulburări ale

 

 

Disfuncţie erectilă

 

Hiperplazie benignă de

aparatului genital

 

 

 

 

prostată,

şi sânului

 

 

 

 

tulburări mamare,

 

 

 

 

 

dureri mamare

Tulburări generale

 

 

Oboseală,

 

Scăderea efectului

şi la nivelul locului

 

 

astenie,

 

medicamentului,

de administrare

 

 

tulburări ale mersului,

 

intoleranţă la medicament,

 

 

 

edem periferic,

 

senzaţie de rece,

 

 

 

durere,

 

stare de rău general,

 

 

 

senzaţie de fierbinţeală

 

pirexie,

 

 

 

 

 

xeroză

Investigaţii

 

 

Scădere ponderală,

 

Scăderea calciului seric,

diagnostice

 

 

creştere ponderală,

 

scăderea potasiului seric,

 

 

 

creşterea creatin-

 

scăderea colesterolului

 

 

 

fosfokinazei serice,

 

seric,

 

 

 

creşterea trigliceridelor

 

creşterea temperaturii

 

 

 

serice,

 

corporale,

 

 

 

creşterea glicemiei,

 

murmur cardiac,

 

 

 

creşterea ureei serice,

 

rezultat anormal la testul

 

 

 

creşterea fosfatazei

 

de stres cardiac,

 

 

 

alcaline serice,

 

scăderea hematocritului,

 

 

 

creşterea bicarbonatului

 

scăderea hemoglobinei,

 

 

 

seric,

 

scăderea raportului

 

 

 

creşterea creatininei serice,

 

internaţional normalizat,

 

 

 

prelungirea intervalului

 

scăderea numărului de

 

 

 

QT la electrocardiogramă,

 

limfocite,

 

 

 

valori anormale ale

 

scăderea numărului de

 

 

 

probelor hepatice,

 

trombocite,

 

 

 

rezultat anormal la

 

creşterea lipoproteinelor

 

 

 

sumarul de urină,

 

cu densitate foarte joasă

 

 

 

creşterea tensiunii

 

 

 

 

 

arteriale,

 

 

 

 

 

scăderea tensiunii arteriale,

 

 

 

 

 

diagnostic anormal la

 

 

 

 

 

procedurile oftalmice

 

 

Leziuni, intoxicaţii

 

Cădere

Fractură la nivelul labei

 

Contuzie,

şi complicaţii

 

 

piciorului

 

embolie grasă,

legate de

 

 

 

 

leziune craniană,

procedurile

 

 

 

 

leziune bucală,

utilizate

 

 

 

 

leziune scheletică

Circumstanţe

 

 

 

 

Dependenţă patologică de

sociale

 

 

 

 

jocuri de noroc

Descrierea reacţiilor adverse selectate (RAS)

Dischinezia a fost reacţia adversă cea mai frecventă raportată la pacienţii cărora li s-a administrat safinamidă, atunci când aceasta a fost utilizată în asociere numai cu L-dopa sau în asociere cu alte tratamente PD. Dischinezia a apărut devreme în timpul tratamentului, a fost considerată „severă”, a determinat întreruperea tratamentului la foarte puţini pacienţi (aprox. 1,5%) şi nu a necesitat reducerea dozei la niciun pacient.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9.Supradozaj

La un pacient suspectat de administrare peste doza zilnică prescrisă de 100 mg timp de o lună, s-au raportat simptome de confuzie, somnolenţă, uitare şi pupile dilatate. Aceste simptome s-au soluţionat la întreruperea medicamentului, fără sechele.

Tiparul preconizat al evenimentelor sau simptomelor apărute după supradozajul intenţionat sau accidental cu Xadago ar fi cele aferente profilului farmacodinamic. Inhibarea IMAO-B cu inhibarea în funcţie de activitate a canalelor de Na+. Simptomele inhibării IMAO-B excesive (creşterea nivelului de dopamină) pot include hipertensiunea, hipotensiunea posturală, halucinaţiile, agitaţia, greaţa, vărsăturile şi dischinezia.

Nu există un antidot cunoscut pentru safinamidă sau un tratament specific pentru supradozajul cu safinamidă. Dacă survine un supradozaj important, tratamentul cu Xadago trebuie întrerupt şi trebuie administrat tratamentul de susţinere conform indicaţiilor clinice.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1.Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiparkinsoniene; inhibitori de monoaminooxidază-B, codul ATC: N04BD03.

Mecanism de acţiune

Safinamida acţionează prin intermediul mecanismelor de acţiune dopaminergice și non- dopaminergice. Safinamida este un inhibitor extrem de selectiv şi reversibil al IMAO-B, cauzând o creștere a nivelurilor extracelulare de dopamină în striatum. Safinamida este asociată cu inhibarea în funcție de stare a canelelor controlate prin tensiune (Na+) și modularea de eliberare stimulată de glutamat. Nu s-a stabilit încă în ce măsură contribuie efectele non-dopaminergice la efectul global.

Efecte farmacodinamice

Modelele populaţiei farmacocinetice (FC) dezvoltate în urma studiilor la pacienţi cu boala Parkinson indică faptul că efectele farmacocinetice şi farmacodinamice ale safinamidei nu au depins de vârstă, sex, greutate, funcţie renală şi expunere la levodopa, indicând că nu vor fi necesare ajustările dozei pe baza acestor variabile.

Analizele grupate ale evenimentelor adverse din cadrul studiilor controlate cu placebo la pacienţii cu boala Parkinson indică faptul că administrarea concomitentă de safinamidă împreună cu o categorie largă de medicamente utilizate în mod uzual la această populaţie de pacienţi (antihipertensive, beta-blocante de reducere a colesterolului, medicamente anti-inflamatoare nesteroidiene, inhibitori ai pompei de protoni, antidepresive, etc.) nu a fost asociată cu un risc crescut de evenimente adverse.

Studiile nu au fost stratificate pentru medicamentele administrate concomitent şi nu s-au efectuat studii randomizate privind interacţiunile pentru aceste medicamente.

Eficacitate clinică

Studii efectuate la pacienţi cu PD în stadiu mediu până la avansat

Eficacitatea Xadago ca și tratament de completare la pacienții în stadii medii până la avansate (LSPD) cu fluctuații motorii, care în prezent primesc L-dopa în monoterapie sau în asociere cu alte medicamente PD, a fost evaluată în cadrul a două studii clinice în regim dublu-orb, controlate cu placebo: Studiul SETTLE (Studiul 27919; 50-100 mg/zi; 24 de săptămâni) și Studiul 016/018 (50 și 100 mg/zi; un studiu de 2 ani, în regim dublu-orb, controlat cu placebo).

Parametrul principal de eficacitate a fost modificarea de la intrarea în studiu la criteriul final a

„perioadei cu ABSENȚA SIMPTOMELOR fără dischinezie cauzatoare de probleme”.

Parametrii secundari de eficacitate au inclus perioada CU PREZENŢA SIMPTOMELOR, UPDRS II

şi III (Scala unificată de clasificare a bolii Parkinson – secţiunile II şi III) şi CGI-C (Impresie globală clinică a modificării).

Studiile SETTLE și 016/018 au indicat superioritatea semnificativă a safinamidei, în comparație cu placebo, la doze vizate de 50 și 100 mg/zi pentru variabilele de eficacitate primare și secundare selectate, așa cum s-a sintetizat în tabelul de mai jos. Efectul asupra perioadei CU ABSENȚA

SIMPTOMELOR s-a menținut până la sfârșitul perioadei de tratament în regim dublu-orb de 24 de luni pentru ambele doze de safinamidă în comparație cu placebo.

Studiu

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

(24 săptămâni)

 

(2 ani)

 

(24 săptămâni)

 

 

Safinamidă

 

Safinamidă

 

Safinamidă

Doză (mg/zi) (a)

Placebo

Placebo

Placebo

50-100

 

Randomizat

Vârstă (ani) (b)

59,4

60,1

60,1 (9,2)

59,4

60,1 (9,7)

60,1 (9,2)

62,1

61,7 (9,0)

 

(9,5)

(9,7)

 

(9,5)

 

 

(9,0)

 

Durată PD (ani)

8,4 (3,8)

7,9 (3,9)

8,2 (3,8)

8,4 (3,8)

7,9 (3,9)

8.2 (3.8)

9.0 (4.9)

8,9 (4,4)

(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioadă CU ABSENȚA SIMPTOMELOR fără dischinezie cauzatoare de probleme (ore) (c)

Intrarea în studiu

9,3

9,4

9,6 (2,5)

9,3

9,4 (2,2)

9,6 (2,5)

9,1

9,3 (2,4)

(b)

(2,2)

(2,2)

(2,2)

(2,5)

 

 

 

 

Modificarea LSM

0,5

1,0

1,2 (0,2)

0,8

1,4 (0,2)

1,5 (0,2)

0,6

1,4 (0,1)

(ES)

(0,2)

(0,2)

(0,2)

(0,1)

 

 

 

 

Dif. LS vs.

 

0,5

0,7

 

0,6

0,7

 

0,9

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IÎ 95%

 

[0,1;

[0,3; 1,0]

 

[0,1; 1,0]

[0,2; 1,1]

 

[0,6, 1,2]

 

 

0,9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea p

 

0,0054

0,0002

 

0,0110

0,0028

 

<0,0001

Perioadă CU PREZENȚA SIMPTOMELOR (ore) (c)

 

 

 

 

Intrarea în studiu

5,3

5,2

5,2 (2,2)

5,3

5,2 (2,2)

5,2 (2,1)

5,4

5,3 (2,0)

(b)

(2,1)

(2,0)

(2,1)

(2,0)

 

 

 

 

Modificarea LSM

-0,8

-1,4

-1,5

-1,0

-1,5

-1,6

-0,5

-1,5

(ES)

(0,20)

(0,20)

(0,20)

(0,20)

(0,19)

(0,19)

(0,10)

(0,10)

Dif. LS vs.

 

-0,6

-0,7

 

-0,5

-0,6

 

-1,0

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IÎ 95%

 

[-0,9;

[-1,0;

 

[-0,8;

[-0,9;

 

[-1,3;

 

 

-0,3]

-0,4]

 

-0,2]

-0,3]

 

-0,7]

Valoarea p

 

0,0002

<0,0001

 

0,0028

0,0003

 

<0,0001

Studiu

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

(24 săptămâni)

 

(2 ani)

 

(24 săptămâni)

 

 

Safinamidă

 

Safinamidă

 

Safinamidă

Doză (mg/zi) (a)

Placebo

Placebo

Placebo

50-100

 

UPDRS III (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrarea în studiu

28,6

27,3

28,4 (13,5)

28,6

27,3

28,4

23,0

22,3

(b)

(12,0)

(12,8)

(12,0)

(12,8)

(13,5)

(12,8)

(11,8)

Modificarea LSM

-4,5

-6,1

-6,8 (0,82)

-4,4

-5,6 (0,84)

-6,5 (0,84)

-2,6

-3,5

(ES)

(0,83)

(0,82)

(0,85)

(0,34)

(0,34)

Dif. LS vs.

 

-1,6

-2,3

 

-1,2

-2,1

 

-0,9

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IÎ 95%

 

[-3,0;

[-3,7;

 

[-2,6;

[-3,5;

 

[-1,8;

 

 

-0,2]

-0,9]

 

0,2]

-0,6]

 

0,0]

Valoarea p

 

0,0207

0,0010

 

0,0939

0,0047

 

0,0514

UPDRS II (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrarea în studiu

12,2

11,8

12,1 (5,9)

12,2

11,8 (5,7)

12,1 (5,9)

10,4

10,0 (5,6)

(b)

(5.9)

(5,7)

 

(5,9)

 

 

(6,3)

 

Modificarea LSM

-1,2

-1,9 (0.4)

-2,3 (0,4)

-1,4

-2,0 (0,3)

-2,5 (0,3)

-0,8

-1,2 (0,2)

(ES)

(0,4)

 

 

(0,3)

 

 

(0,2)

 

Dif. LS vs.

 

-0,7

-1,1

 

-0,6

-1,1

 

-0,4

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IÎ 95%

 

[-1,3; -

[-1,7; -0,5]

 

[-1,3;

[-1,8; -

 

[-0,9;

 

 

0,0]

 

 

0,0]

0,4]

 

0,0]

Valoarea p

 

0,0367

0,0007

 

0,0676

0,0010

 

0,0564

Analize respondent (post-

hoc) (e)

n(%)

 

 

 

 

 

Creștere perioadă

 

 

 

 

 

 

 

 

CU ABSENȚA

125 (57,6)

117 (54,2)

SIMPTOMELOR

(43,9)

(54,8)

(56,0)

(47,2)

(42,5)

(56,3)

≥60 minute

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare p

 

0,0233

0,0122

 

0,0308

0,1481

 

0,0013

Creștere perioadă

 

 

 

 

 

 

 

 

CU ABSENȚA

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPTOMELOR

 

 

 

 

 

 

 

 

≥60 minute și

 

 

 

 

 

 

 

 

reducere a

52 (24,0)

56 (25,9)

43 (19,8)

42 (19,4)

24 (8,8)

49 (18,1)

perioadei CU

(15,1)

(13,2)

PREZENȚA

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPTOMELOR

 

 

 

 

 

 

 

 

și ameliorare

 

 

 

 

 

 

 

 

UPDRS III ≥30%

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare p

 

0,0216

0,0061

 

0,0671

0,0827

 

0,0017

CGI-C: pacienţi

78 (36,1)

66 (24,4)

care au prezentat

(19,8)

(33,2)

 

(21,7)

(28,6)

(29,6)

(9,5)

 

o ameliorare

 

 

 

 

 

 

 

 

importantă/foarte

 

 

 

 

 

 

 

 

importantă

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare p (f)

 

0,0017

0,0002

 

0,0962

0,0575

 

<0,0001

(a) Doză zilnică vizată, (b) Medie (SD), (c) populația de analiză mITT; modelul MMRM pentru modificarea de la intrarea în studiu la criteriul final include tratamentul, regiunea și vizita drept efecte fixe și valoarea inițială drept covariată; (d) doza ţintă de 100 mg/zi; (e) populaţia de analită (mITT); datele sunt prezentate sub forma numărului (procentajului) de pacienţi din fiecare grup care întrunesc definiţia de respondent; (f) testul chi pătrat al raportului probabilităţilor la grupurile de tratament comparativ cu placebo utilizând un model de regresie logistică cu efecte fixe pentru tratament şi ţară.

ES Eroare standard, AS Abatere standard, LSM Cea mai mică medie pătratică, Dif. LS Cele mai

Studiu

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

(24 săptămâni)

 

(2 ani)

 

(24 săptămâni)

 

 

Safinamidă

 

Safinamidă

 

Safinamidă

Doză (mg/zi) (a)

Placebo

Placebo

Placebo

50-100

 

mici diferențe pătratice vs. Placebo

Populația mITT: Studiul 016/018 - Placebo (n = 212), safinamidă 50 mg/zi (n = 217) și 100 mg/zi (n = 216) și SETTLE - Placebo (n = 270), safinamidă 50-100 mg/zi (n = 279).

Copii şi adolescenţi

Efectele farmacodinamice ale safinamidei nu au fost evaluate la copii şi adolescenţi.

5.2.Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Absorbţia safinamidei este rapidă după dozarea unică sau multiplă, ajungând la Tmax în intervalul orar 1,8-2,8 h după dozare în condiţii a jeun. Biodisponibilitatea absolută este crescută (95%), indicând că safinamida se absoarbe aproape complet după administrarea pe cale orală, iar primul pasaj hepatic este neglijabil. Absorbţia crescută clasifică safinamida drept o substanţă extrem de permeabilă.

Distribuţie

Volumul distribuţiei (Vss) este aproximativ de 165 l care este de 2,5 mai mare din volumul corporal indicând distribuţia extravasculară extensivă a safinamidei. Clearance-ul total a fost determinat a fi 4,6 l/h clasificând safinamida drept o substanţă cu clearance redus.

Legarea la proteina plasmatică a safinamidei este de 88-90%.

Metabolizare

La oameni, safinamida se elimină aproape exclusiv prin metabolizare (excreţia urinară a safinamidei nemodificate a fost < 10%) mediată în principal prin amidazele de mare capacitate care nu au fost încă caracterizate. Experimentele in vitro au arătat că inhibarea amidazelor la hepatocitele umane a determinat suprimarea completă a formării NW-1153. Amidaza prezentă în sânge, plasmă, ser, secreţie gastrică simulată şi secreţie şi secreţie intestinală simulată, precum şi carboxilesterazele umane hCE-1

şi hCE-2 nu sunt responsabile pentru metabolizarea safinamidei în NW-1153. Amidaza FAAH a putut cataliza formarea NW-1153 doar la viteze scăzute. De aceea, este probabil ca alte amidaze să fie implicate în conversia la NW-1153. Metabolismul safinamidei nu este dependent de enzimele bazate pe citocromul P450 (CYP).

Elucidarea structurii metaboliţilor a expus trei modalităţi de metabolizare a safinamidei. Calea principală implică oxidarea hidrolitică a fracţiunii amidice care duce la metabolitul principal, „acidul safinamidic” (NW-1153). O altă cale implică scindarea oxidativă a legăturii de eter care formează

„safinamida O-debenzilată” (NW-1199). În final, „acidul N-dealchilat” (NW-1689) se formează prin scindarea oxidativă a legăturii aminei fie a safinamidei (minoră), fie a metabolitului principal, acidul safinamidic (NW-1153) (majoră). „Acidul N-dealchilat” (NW-1689) este supus conjugării cu acidul glucuronic producând acil-glucuronida. Niciunul dintre aceşti metaboliţi nu este farmacologic activ.

Safinamida nu pare să inducă sau să inhibe semnificativ enzimele la concentraţii sistemice relevante din punct de vedere clinic. Studiile de metabolizare in vitro au arătat că nu există nicio inducere sau inhibare semnificativă a citocromului P450, CYP2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 şi 3A3/5 la concentraţii relevante (Cmax al safinamidei libere 0,4 µM la 100 mg/zi) la om. Studiile dedicate interacţiunilor medicament-medicament efectuate cu ketoconazol, L-dopa şi substraturile CYP1A2 şi CYP3A4 (cafeină şi midazolam) nu au detectat niciun efect semnificativ clinic asupra farmacocineticii safinamidei sau L-dopa, cafeinei şi midazolamului.

Un studiu în masă al echilibrului a demonstrat că ASC plasmatică0-24h a 14C-safinamidei a reprezentat aproximativ 30% din radioactivitatea totală ASC0-24h, indicativ al unei metabolizări extensive.

Transportori

Studiile in vitro preliminare au arătat că safinamida nu este un substrat pentru transportorii P-gp BCRP, OAT1B1, OAT1B3, OATP1A2 sau OAT2P1. Metabolitul NW-1153 nu este un substrat pentru OCT2 sau OAT1, dar este un substrat pentru OAT3. Această interacţiune are potenţialul de a reduce clearance-ul NW-1153 şi de a creşte expunerea acestuia; cu toate acestea, expunerea sistemică a NW- 1153 este redusă (1/10 din safinamida mamă) şi, deoarece este metabolizată în metaboliţi secundari şi terţiari, este improbabil ca acest lucru să aibă relevanţă clinică.

Safinamida inhibă temporar BCRP la nivelul intestinului subţire (vezi pct. 4.5). La concentraţii de 50 µM, safinamida a inhibat OATP1A2 şi OATP2P1. Concentraţiile plasmatice relevante ale safinamidei sunt substanţial mai scăzute; de aceea, este improbabilă o interacţiune relevantă clinic cu substraturi ale acestor transportori administrate concomitent. NW-1153 nu este un inhibitor al OCT2, MATE1 sau MATE2-K la concentraţii de până la 5 µM.

Linearitate/Non-linearitate

Farmacocinetica safinamidei este lineară după doza unică sau doze repetate. Nu s-a observat o dependență de timp.

Eliminare

Safinamida suferă o transformare metabolică aproape completă (< 10% din doza administrată a fost găsită nemodificată în urină). Radioactivitatea aferentă substanţei a fost excretată în mare în urină (76%) şi numai într-o măsură mai mică în materii fecale (1,5%) după 192 de ore. Timpul terminal de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a radioactivităţii totale a fost de aproximativ 80 de ore.

Perioada de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a safinamidei este de 20-30 de ore. Starea de echilibru s-a atins în decurs de o săptămână.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Expunerea la safinamidă a pacienţilor cu boală hepatică uşoară a crescut marginal (30% a ASC), în timp ce expunerea pacienţilor cu insuficienţă hepatică moderată a crescut cu aproximativ 80% (vezi pct. 4.2).

Pacienţi cu insuficienţă renală

Insuficienţa renală moderată sau severă nu a modificat expunerea la safinamidă în comparaţie cu subiecţii sănătoşi (vezi pct. 4.2).

5.3.Date preclinice de siguranţă

La rozătoare s-a observat degenerarea retiniană după dozarea repetată cu safinamidă, care duce la expunerea sistemică sub expunerea sistemică anticipată la pacienţii cărora li s-a administrat doza terapeutică maximă. Nu s-a observat nicio degenerare retiniană la maimuţe, în ciuda expunerii sistemice mai crescute faţă de rozătoare sau la pacienţii expuşi la doza umană maximă.

Studiile pe termen lung la animale au indicat convulsii (expunere clinică de 1,6 până la 2,8 ori faţă de cea umană, pe baza ASC plasmatice). S-au observat hipertrofia ficatului şi modificări ale ţesutului adipos numai la ficatul rozătoarelor la expuneri similare expunerea la om. Fosfolipidoza s-a observat în principal la nivelul plămânilor la rozătoare (cu expuneri similare expunerilor la om) și maimuțe (la expuneri de 12 ori mai mari decât expunerea la om).

Safinamida nu a prezentat potenţial genotoxic în sistemele in vivo şi câteva sisteme in vitro utilizând celule bacteriene sau de mamifere.

Rezultatele obţinute din studiile de carcinogenitate la şoarece şi şobolan nu au indicat probe ale potenţialului tumorigen aferent safinamidei la expuneri sistemice de 2,3 până la 4,0 mai mare decât expunerea sistemică anticipată la pacienţii cărora li s-a administrat doza terapeutică maximă.

Studiile de fertilitate la femelele de şobolan au indicat un număr redus de implantări şi corp luteal la expuneri depăşind de 3 ori expunerea umană anticipată. Masculii de şobolan au prezentat morfologii anormale minore şi reducerea vitezei celulelor spermei la expuneri depăşind de 1,4 ori expunerea umană anticipată. Fertilitatea la masculii de şobolan nu a fost afectată.

În cadrul studiilor de dezvoltare embrio-fetale la şobolan şi iepure au fost induse malformaţii la expuneri la safinamidă de 2 şi 3 ori mai mare faţă de expunerea clinică umană. Combinaţia de safinamidă cu levodopa/carbidopa a dus la efecte suplimentare în cadrul studiilor de dezvoltare ale dezvoltării embrio-fetală cu o incidenţă mai crescută a anomaliilor scheletice fetale decât cea observată la tratamentul individual.

În cadrul unui studiu pre şi postnatal de dezvoltare la şobolan, s-au observat mortalitatea puilor, absenţa laptelui în stomac şi hepatotoxicitatea neonatală la niveluri similare ale dozei de expunere clinică anticipată. Efectele toxice asupra ficatului şi simptomele însoţitoare cum ar fi pielea şi craniul de culoare galbenă/portocalie, la puii expuşi la safinamidă în timpul alăptării sunt mediate în principal prin expunerea in utero, iar expunerea prin intermediul laptelui mamei a avut doar o influenţă minoră.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1.Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului

Celuloză microcristalină

Crospovidonă de tip A

Stearat de magneziu

Siliciu, coloidal anhidru

Comprimat filmat

Hipromeloză

Polietilenglicol 6000

Dioxid de titan (E171)

Oxid de fier roșu (E172)

Mica (E555)

6.2.Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3.Perioada de valabilitate

36 luni

6.4.Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5.Natura şi conţinutul ambalajului

Cutii cu blistere din PVC-PVdC/Al de 14, 28, 30, 90 şi 100 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6.Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale la eliminare.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10 20091 Bresso (MI) - Italia Tel: +39 02 665241

Fax: +39 02 66501492

E-mail: info.zambonspa@zambongroup.com

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Xadago 50 mg comprimate filmate

EU/1/14/984/001

EU/1/14/984/002

EU/1/14/984/003

EU/1/14/984/004

EU/1/14/984/005

Xadago 100 mg comprimate filmate

EU/1/14/984/006

EU/1/14/984/007

EU/1/14/984/008

EU/1/14/984/009

EU/1/14/984/010

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 24 februarie 2015

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate