Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – Označenie obalu - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAbasaglar (Abasria)
Kód ATC klasifikácieA10AE04
Látkainsulin glargine
VýrobcaEli Lilly Regional Operations GmbH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽA – Náplň. Balenie po 1, 2, 5 a 10 náplní

1.NÁZOV LIEKU

ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

Inzulín glargín

2.LIEČIVO

Každý ml obsahuje 100 jednotiek inzulínu glargínu (ekvivalent 3,64 mg).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: oxid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 náplň obsahujúca 3 ml.

2 náplne obsahujúce 3 ml.

5 náplní obsahujúcich 3 ml.

10 náplní obsahujúcich 3 ml.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Tieto náplne sa majú používať iba s 3 ml perom Lilly.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Zlikvidujte 28 dní po prvom použití.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred použitím:

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Počas používania:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 º C.

Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030 Viedeň

Rakúsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/14/944/001

 

 

 

 

1 náplň

EU/1/14/944/002

2 náplne

 

 

 

EU/1/14/944/003

5 náplní

 

 

EU/1/14/944/009

10 náplní

 

 

 

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ABASAGLAR

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽA – (bez „blue box“) súčasť multibalenia - Náplň

1. NÁZOV LIEKU

ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

Inzulín glargín

2. LIEČIVO

Každý ml obsahuje 100 jednotiek inzulínu glargínu (ekvivalent 3,64 mg).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: oxid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

Multibalenie: 5 náplní obsahujúcich 3 ml. Súčasť multibalenia, nepredávajte samostatne.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Tieto náplne sa majú používať iba s 3 ml perom Lilly.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Zlikvidujte 28 dní po prvom použití.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred použitím:

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Počas používania:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 º C.

Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030 Viedeň

Rakúsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/14/944/004

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ABASAGLAR

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽA (vrátane „blue box“) súčasť multibalenia - Náplň

1. NÁZOV LIEKU

ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

Inzulín glargín

2. LIEČIVO

Každý ml obsahuje 100 jednotiek inzulínu glargínu (ekvivalent 3,64 mg).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: oxid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok.

Multibalenie: 10 (2 balenia po 5) náplní obsahujúcich 3 ml.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Tieto náplne sa majú používať iba s 3 ml perami.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Pero zlikvidujte 28 dní po prvom použití.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred použitím

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Počas používania:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 º C.

Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030 Viedeň

Rakúsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/14/944/004

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ABASAGLAR

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽA KwikPen. Balenie po 1, 2 a 5.

1. NÁZOV LIEKU

ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Inzulín glargín

2. LIEČIVO

Jeden ml obsahuje 100 jednotiek inzulínu glargínu (ekvivalent ku 3,64 mg).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: oxid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok. KwikPen

1 pero obsahujúce 3 ml.

2 perá obsahujúce 3 ml.

5 pier obsahujúcich 3 ml.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Teraz možno nastaviť až 80 jednotiek

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Pero zlikvidujte 28 dní po prvom použití.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred použitím

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Počas používania:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 º C.

Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke.

Po použití nasaďte na pero vrchnák na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030 Viedeň

Rakúsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/14/944/005

 

 

 

1 pero

EU/1/14/944/006

2 perá

 

EU/1/14/944/007

5 pier

 

 

EU/1/14/944/010

1 pero

 

 

EU/1/14/944/011

 

 

2 perá

EU/1/14/944/012

5 pier

 

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ABASAGLAR

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽA (bez „blue box“) súčasť multibalenia - KwikPen

1. NÁZOV LIEKU

ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Inzulín glargín

2. LIEČIVO

Každý ml obsahuje 100 jednotiek inzulínu glargínu (ekvivalent 3,64 mg).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: oxid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok. KwikPen

Multibalenie: 5 pier obsahujúcich 3 ml. Súčasť multibalenia, nepredávajte samostatne.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Teraz možno nastaviť až 80 jednotiek

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Pero zlikvidujte 28 dní po prvom použití.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred použitím

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Počas používania:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 º C.

Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke.

Po použití nasaďte na pero vrchnák na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030 Viedeň

Rakúsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ABASAGLAR

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽA (vrátane „blue box“) multibalenie - KwikPen

1. NÁZOV LIEKU

ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Inzulín glargín

2. LIEČIVO

Každý ml obsahuje 100 jednotiek inzulínu glargínu (ekvivalent ku 3,64 mg).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: oxid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok. KwikPen

Multibalenie: 10 (2 balenia po 5) pier obsahujúcich 3 ml.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Teraz možno nastaviť až 80 jednotiek

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Pero zlikvidujte 28 dní po prvom použití.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred použitím

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Počas používania:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 º C.

Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke.

Po použití nasaďte na pero vrchnák na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030 Viedeň

Rakúsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ABASAGLAR

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK – Náplň

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

ABASAGLAR 100 j./ml, injekcia

Inzulín glargín

Subkutánne použitie

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6.INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK – KwikPen

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

ABASAGLAR 100 j./ml injekcia

KwikPen

Inzulín glargín

Subkutánne použitie

2. SPÔSOB PODANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis