Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abilify Maintena (aripiprazole) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAbilify Maintena
Kód ATC klasifikácieN05AX12
Látkaaripiprazole
VýrobcaOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

1.NÁZOV LIEKU

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg aripiprazolu.

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Každá injekčná liekovka obsahuje 400 mg aripiprazolu.

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 300 mg aripiprazolu.

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 400 mg aripiprazolu.

Po rekonštitúcii každý ml suspenzie obsahuje 200 mg aripiprazolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

Prášok: biely až sivobiely.

Disperzné prostredie: číry roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Abilify Maintena je indikovaná na udržiavaciu liečbu schizofrénie u dospelých pacientov stabilizovaných perorálnym podávaním aripiprazolu.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

U pacientov, ktorí nikdy neužívali aripiprazol, sa má overiť pred začatím liečby liekom Abilify Maintena znášanlivosť perorálne podávaného aripiprazolu.

Odporúčaná úvodná a udržiavacia dávka lieku Abilify Maintena je 400 mg.

Titrácia dávky tohto lieku nie je potrebná. Má sa podávať raz mesačne ako jedna injekcia (nie skôr ako

26 dní po predchádzajúcej injekcii).

Po prvej injekcii sa má pokračovať v liečbe perorálnym aripiprazolom 10 mg až 20 mg 14 po sebe nasledujúcich dní na zachovanie terapeutickej koncentrácie aripiprazolu počas zahajovania liečby.

Ak sa pri dávkovaní 400 mg objavia nežiaduce účinky, má sa zvážiť zníženie dávky na 300 mg raz mesačne.

Vynechané dávky

Vynechané dávky

Ak došlo k vynechaniu 2. alebo 3. dávky a

Opatrenie

od poslednej injekcie uplynuli:

 

> 4 týždne a < 5 týždňov

Injekcia sa má podať čo najskôr a následne obnoviť

 

mesačný plán podávania injekcií.

> 5 týždňov

Má sa podať ďalšia injekcia a súčasne obnoviť

 

užívanie perorálneho aripiprazolu po dobu 14 dní,

 

následne obnoviť mesačný plán podávania injekcií.

Ak došlo k vynechaniu 4. alebo

Opatrenie

nasledovných dávok (t. j. po dosiahnutí

 

stabilizovaného stavu) a od poslednej

 

injekcie uplynuli:

 

> 4 týždne a < 6 týždňov

Injekcia sa má podať čo najskôr a následne obnoviť

 

mesačný plán podávania injekcií.

> 6 týždňov

Má sa podať ďalšia injekcia a súčasne obnoviť

 

užívanie perorálneho aripiprazolu po dobu 14 dní,

 

následne obnoviť mesačný plán podávania injekcií.

Špeciálne populácie

 

Staršie osoby

Bezpečnosť a účinnosť lieku Abilify Maintena pri liečbe schizofrénie u pacientov vo veku 65 rokov a starších nebola stanovená (pozri časť 4.4).

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 5.2).

Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene dostupné údaje nie sú dostatočné na stanovenie odporúčania. U týchto pacientov, u ktorých je potrebná opatrnosť pri dávkovaní, sa má uprednostniť perorálne podávanie (pozri časť 5.2).

Pacienti so známou zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6

U pacientov, u ktorých je známa znížená metabolická aktivita CYP2D6, má byť úvodná a udržiavacia dávka 300 mg. Pri súbežnom používaní so silnými inhibítormi CYP3A4 sa má dávka znížiť na 200 mg (pozri časť 4.5).

Úprava dávkovania pri interakciách

Úprava dávky je potrebná u pacientov, ktorí súbežne užívajú silné inhibítory CYP3A4 alebo silné inhibítory CYP2D6 dlhšie ako 14 dní. Ak sa skončí užívanie inhibítoru CYP3A4 alebo inhibítoru CYP2D6, môže byť potrebné zvýšiť dávkovanie na predchádzajúcu dávku (pozri časť 4.5). V prípade výskytu nežiaducich reakcií aj po úprave dávkovania lieku Abilify Maintena je potrebné opätovne zvážiť potrebu súbežného podávania inhibítora CYP2D6 alebo CYP3A4.

Súbežnému používaniu induktorov CYP3A4 s liekom Abilify Maintena dlhšie ako 14 dní sa treba vyhnúť, pretože hladiny aripiprazolu v krvi sú znížené a môžu sa nachádzať pod hladinou účinnosti (pozri časť 4.5).

Úprava dávky lieku Abilify Maintena u pacientov, ktorí súbežne užívajú silné inhibítory CYP2D6, silné inhibítory CYP3A4 a/alebo induktory CYP3A4 dlhšie ako 14 dní

 

Upravená dávka

 

 

Pacienti užívajúci 400 mg lieku Abilify Maintena

 

Silné inhibítory CYP2D6 alebo CYP3A4

300 mg

Silné inhibítory CYP2D6 a CYP3A4

200 mg*

Induktor CYP3A4

Vyhnite sa použitiu.

Pacienti užívajúci 300 mg lieku Abilify Maintena

 

Silné inhibítory CYP2D6 alebo CYP3A4

200 mg*

Silné inhibítory CYP2D6 a CYP3A4

160 mg*

Induktor CYP3A4

Vyhnite sa použitiu.

*dávku 200 mg a 160 mg je možné dosiahnuť úpravou injekčného objemu iba pomocou Abilify Maintena prášku a disperzného prostredia na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku Abilify Maintena u detí a dospievajúcich vo veku 0 – 17 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Liek Abilify Maintena je určený len na intramuskulárne použitie a nesmie sa podávať intravenózne ani subkutánne. Má ho podať iba zdravotnícky profesionál.

Abilify Maintena prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Suspenzia sa má podať okamžite po rekonštitúcii, možno ju však uchovávať pri teplote do 25 °C maximálne 4 hodiny v injekčnej liekovke.

Abilify Maintena prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

Suspenziu je potrebné vstreknúť ihneď po rekonštitúcii, je možné ju však uskladniť v striekačke maximálne 2 hodiny pri teplote do 25 °C.

Suspenzia sa má vstreknúť pomaly ako jednorazová injekcia (dávky sa nesmú rozdeliť) do sedacieho alebo deltoidného svalu. Je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k náhodnému vstreknutiu do cievy.

Podanie do gluteálneho svalu

Odporúčaná ihla na podanie do sedacieho svalu je hypodermická bezpečnostná ihla veľkosti 38 mm, 22 G. U obéznych pacientov (index telesnej hmotnosti > 28 kg/m2) sa má použiť hypodermická

bezpečnostná ihla veľkosti 50 mm, 21 G. Injekcie do gluteálnej oblasti je potrebné striedavo podávať raz do jedného a raz do druhého gluteálneho svalu.

Podanie do deltoidného svalu

Odporúčaná ihla na podanie do deltoidného svalu je hypodermická bezpečnostná ihla veľkosti 25 mm, 23 G. U obéznych pacientov sa má použiť 38 mm hypodermická bezpečnostná ihla veľkosti 22 G. Injekcie do deltoidnej oblasti je potrebné striedavo podávať raz do jedného a raz do druhého deltoidného svalu.

Injekčné liekovky s práškom a s disperzným prostredím a vopred naplnená striekačka sú len na jednorazové použitie.

Úplné pokyny na používanie a zaobchádzanie s liekom Abilify Maintena sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa (informácie určené pre zdravotníckych profesionálov).

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Počas liečby antipsychotikami sa môže zlepšenie klinického stavu pacienta prejaviť po niekoľkých dňoch až niekoľkých týždňoch. Počas celého tohto obdobia majú byť pacienti starostlivo monitorovaní.

Použitie u pacientov akútne agitovaných alebo vo vážnom psychotickom stave

Abilify Maintena sa nemá používať na zvládanie akútnych stavov agitovanosti ani vážnych psychotických stavov, keď sa vyžaduje okamžitá kontrola príznakov.

Samovražda

Pri psychických ochoreniach je výskyt samovražedného správania sprievodným javom a v niektorých prípadoch bolo hlásené krátko po zahajení alebo zmene antipsychotickej liečby, vrátane liečby aripiprazolom (pozri časť 4.8). Dôkladné sledovanie vysoko rizikových pacientov má byť súčasťou antipsychotickej liečby.

Kardiovaskulárne poruchy

Aripiprazol sa má opatrne používať u pacientov so známou kardiovaskulárnou chorobou (anamnéza infarktu myokardu alebo ischemickej choroby srdca, srdcového zlyhania alebo prevodových porúch), s cerebrovaskulárnym ochorením, so stavmi, ktoré spôsobujú u pacientov hypotenziu (dehydratácia, hypovolémia a antihypertenzívna liečba) alebo hypertenziou, vrátane akcelerovanej alebo malígnej. Boli hlásené prípady žilovej tromboembólie pri užívaní antipsychotík. Pretože pacienti liečení antipsychotikami majú často zvýšené riziko žilovej tromboembólie, všetky možné rizikové faktory pre žilovú tromboembóliu treba zistiť pred liečbou a sledovať aj počas liečby aripiprazolom a majú sa vykonať preventívne opatrenia (pozri časť 4.8).

Predĺženie QT intervalu

V klinických štúdiách liečby perorálnym aripiprazolom bol výskyt predĺženia QT intervalu porovnateľný ako u placeba. Aripiprazol sa má používať opatrne u pacientov s predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze (pozri časť 4.8).

Tardívna dyskinéza

V jednoročných alebo v kratších klinických štúdiách boli počas liečby aripiprazolom hlásené zriedkavé prípady dyskinézy, ktorá si vyžiadala liečbu. Hneď ako sa u pacienta užívajúceho aripiprazol objavia znaky a príznaky tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť zníženie dávky alebo prerušenie liečby (pozri časť 4.8). Tieto príznaky sa môžu dočasne zhoršiť, alebo môžu vzniknúť dokonca aj po prerušení liečby.

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

NMS je potenciálne fatálny komplex symptómov súvisiaci s podávaním antipsychotík. V klinických skúšaniach boli počas liečby aripiprazolom hlásené zriedkavé prípady NMS. Klinickými prejavmi NMS sú hyperpyrexia, svalová stuhnutosť, zmenený duševný stav a dokázateľná nestabilita autonómneho nervového systému (nepravidelný pulz alebo krvný tlak, tachykardia, diaforéza a srdcová arytmia). Medzi ďalšie znaky môžu patriť zvýšená hladina kreatínfosfokinázy, myoglobinúria

(rabdomyolýza) a akútne renálne zlyhanie. Vyskytla sa však aj zvýšená hladina kreatínfosfokinázy a rabdomyolýza, ktoré nemusia byť nevyhnutne spojené s NMS. Ak sa u pacientov vyvinú znaky a príznaky svedčiace o NMS alebo budú mať nevysvetliteľnú vysokú horúčku bez ďalších klinických prejavov NMS, užívanie všetkých antipsychotík vrátane aripiprazolu sa musí ukončiť (pozri časť 4.8).

Záchvaty

V klinických štúdiách boli počas liečby aripiprazolom hlásené menej časté prípady záchvatov. Aripiprazol sa preto má podávať opatrne u pacientov, ktorí majú epilepsiu v anamnéze, alebo ktorí majú iné záchvatové stavy (pozri časť 4.8).

Starší pacienti s psychózou pri demencii

Zvýšená mortalita

V troch placebom kontrolovaných štúdiách perorálneho aripiprazolu u starších pacientov trpiacich psychózami spojenými s Alzheimerovou chorobou (n = 938, priemerný vek: 82,4 rokov, rozsah: 56 - 99 rokov) bolo u pacientov liečených aripiprazolom, v porovnaní s placebom, zvýšené riziko úmrtia. Frekvencia úmrtí u pacientov liečených perorálnym aripiprazolom bola 3,5 % v porovnaní s 1,7 % pacientov dostávajúcich placebo. Príčiny úmrtí boli síce rôzne, väčšina z nich však bola

kardiovaskulárneho (napr. zlyhanie srdca, náhla smrť) alebo infekčného (napr. pneumónia) charakteru (pozri časť 4.8).

Cerebrovaskulárne nežiaduce reakcie

V rovnakých štúdiách perorálneho aripiprazolu boli u pacientov hlásené cerebrovaskulárne nežiaduce reakcie (napr. náhla cievna mozgová príhoda, tranzitórna mozgová ischémia), vrátane fatálnych prípadov (priemerný vek: 84 rokov, rozsah: 78 - 88 rokov). Celkovo boli u 1,3 % z pacientov liečených perorálnym aripiprazolom hlásené cerebrovaskulárne nežiaduce reakcie v porovnaní s 0,6 % pacientov liečených v rámci týchto štúdií placebom. Tento rozdiel nebol štatisticky významný. V jednej z týchto štúdií, v štúdií s fixnou dávkou, sa však vyskytol výrazný vzťah medzi dávkou a cerebrovaskulárnymi nežiaducimi reakciami u pacientov liečených aripiprazolom (pozri časť 4.8).

Aripiprazol nie je určený na liečbu pacientov s psychózou pri demencii.

Hyperglykémia a diabetes mellitus

U pacientov, liečených atypickými antipsychotikami zahŕňajúcimi aripiprazol, bola hlásená hyperglykémia, ktorá bola v niektorých prípadoch závažná a spojená s ketoacidózou alebo hyperosmolárnou kómou alebo smrťou. Medzi rizikové faktory, ktoré môžu u pacientov viesť k vážnym komplikáciam, patrí obezita a rodinná anamnéza diabetu. V klinických skúšaniach aripiprazolu neboli významné rozdiely vo výskyte s hyperglykémiou súvisiacich nežiaducich reakcií (zahŕňajúcich diabetes) alebo abnormálnych laboratórnych hodnôt glykémie v porovnaní s placebom. Keďže presné odhady rizika výskytu nežiaducich reakcií spojených s hyperglykémiou u pacientov liečených aripiprazolom a inými atypickými antipsychotikami nie sú dostupné, nie sú možné ani priame porovnania. Pacienti liečení ktorýmkoľvek antipsychotikom vrátame aripiprazolu majú byť

sledovaní kvôli znakom a príznakom hyperglykémie (napr. polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetes mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus majú byť pravidelne sledovaní kvôli zhoršeniu glukózovej tolerancie (pozri časť 4.8).

Hypersenzitivita

Pri aripiprazole sa môžu vyskytnúť hypersenzitívne reakcie charakterizované alergickými príznakmi.

Prírastok telesnej hmotnosti

K prírastku telesnej hmotnosti často dochádza u schizofrenických pacientov z dôvodu používania antipsychotík, u ktorých je známe, že spôsobujú prírastok telesnej hmotnosti, z dôvodu sprievodných ochorení, zlého životného štýlu a môže viesť k závažným komplikáciám. Prírastok telesnej hmotnosti bol hlásený postmarketingovo u pacientov, ktorým bol predpísaný perorálny aripiprazol. Zvyčajne je pozorovaný u pacientov s významnými rizikovými faktormi ako je anamnéza diabetu, porucha štítnej

žľazy alebo adenóm hypofýzy. V klinických štúdiách aripiprazolu sa nepreukázalo, že by spôsoboval klinicky významný prírastok telesnej hmotnosti (pozri časť 4.8).

Dysfágia

Ezofageálna dysmotilita a aspirácia súvisia s používaním antipsychotík vrátane aripiprazolu.

Aripiprazol sa má používať opatrne u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie.

Patologické hráčstvo

Postmarketingové hlásenia patologického hráčstva boli hlásené u pacientov, ktorým bol predpísaný perorálny aripiprazol, bez ohľadu na to, či majú títo pacienti patologické hráčstvo v predošlej anamnéze. Pacienti s patologickým hráčstvom v predošlej anamnéze môžu mať zvýšené riziko a majú byť starostlivo monitorovaní (pozri časť 4.8).

4.5Liekové a iné interakcie

S liekom Abilify Maintena sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie. Informácie uvedené nižšie boli získané zo štúdií s perorálnym aripiprazolom.

Z dôvodu jeho antagonizmu voči α1-adrenergnému receptoru má aripiprazol potenciál zlepšovať účinok určitých liekov proti hypertenzii. Zohľadňujúc primárne účinky aripiprazolu na CNS je potrebná opatrnosť pri podávaní aripiprazolu v kombinácií s alkoholom alebo inými liekmi na CNS , pretože môže dôjsť k zvýrazneniu nežiaducich reakcií, ako je sedácia (pozri časť 4.8). Aripiprazol sa má opatrne používať, ak sa podáva súbežne s liekmi, u ktorých je známe, že zapríčiňujú predĺženie QT intervalu alebo elektrolytovú nerovnováhu

Potenciál iných liekov ovplyvniť aripiprazol

Aripiprazol je metabolizovaný mnohopočetnými cestami zahŕňajúcimi enzýmy CYP2D6 a CYP3A4, ale nie enzýmy CYP1A. Preto nie je potrebná žiadna úprava dávkovania u fajčiarov.

Chinidín a ďalšie silné inhibítory CYP2D6

V klinickom skúšaní perorálneho aripiprazolu u zdravých jedincov silný inhibítor CYP2D6 (chinidín) zvýšil AUC aripiprazolu o 107 %, zatiaľ čo hodnota Cmax zostala nezmenená. Hodnota AUC dehydro- aripiprazolu, aktívneho metabolitu, sa znížila o 32 % a jeho Cmax o 47 %. U ďalších silných inhibítorov

CYP2D6, ako napríklad fluoxetínu a paroxetínu, sa môžu očakávať podobné účinky a je preto potrebné podobné zníženie dávky (pozri časť 4.2).

Ketokonazol a ďalšie silné inhibítory CYP3A4

V klinickom skúšaní perorálneho aripiprazolu u zdravých jedincov silný inhibítor CYP3A4 (ketokonazol) zvýšil hodnotu AUC aripiprazolu o 63 % a hodnotu Cmax o 37 %. Hodnota AUC

dehydro-aripiprazolu sa zvýšila o 77 % a jeho hodnota Cmax o 43 %. U pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 môže súbežné používanie silných inhibítorov CYP3A4 spôsobiť vyššie koncentrácie aripiprazolu v plazme v porovnaní s pacientmi s nadmernou metabolickou aktivitou CYP2D6 (pozri časť 4.2). Pri zvažovaní súbežného podávania ketokonazolu alebo ďalších silných inhibítorov CYP3A4 s aripiprazolom majú potenciálne prínosy prevážiť možné riziká pre pacienta. U ďalších silných inhibítorov CYP3A4, ako napríklad itrakonazol a inhibítory HIV proteázy sa môžu očakávať podobné účinky a preto je potrebné podobné zníženie dávky (pozri časť 4.2). Po ukončení užívania inhibítora CYP2D6 alebo CYP3A4 sa má dávka aripiprazolu zvýšiť na dávku pred začatím súbežnej liečby. Ak sa spolu s týmto liekom súbežne používajú slabé inhibítory CYP3A4 (napr. diltiazem) alebo CYP2D6 (napr. escitalopram), je možné očakávať mierny nárast koncentrácií aripiprazolu v plazme.

Karbamazepín a ďalšie induktory CYP3A4

Po súbežnom podávaní karbamazepínu, silného induktora CYP3A4 a perorálneho aripiprazolu, pacientom trpiacich schizofréniou alebo schizoaktívnou poruchou boli geometrické priemery hodnoty Cmax pre aripiprazol o 68 % nižšie a hodnoty AUC pre aripiprazol o 73 % nižšie v porovnaní s perorálnym podávaním samotného aripiprazolu (30 mg). Podobne u dehydro-aripiprazolu boli geometrické priemery hodnoty Cmax po súbežnom podaní karbamazepínu nižšie o 69 % a hodnoty AUC o 71 % nižšie ako tie po samostatnej liečbe perorálnym aripiprazolom. Súbežné podávanie lieku Abilify Maintena a ďalších induktorov CYP3A4 (ako napríklad rifampicínu, rifabutínu, fenytoínu, fenobarbitalu, primidonu, efavirenzu, nevirapínu a ľubovníka bodkovaného) môže mať podobné účinky. Súbežnému používaniu induktorov CYP3A4 s liekom Abilify Maintena sa treba vyhnúť, pretože hladiny aripiprazolu v krvi sú znížené a môžu sa nachádzať pod účinnou hranicou.

Valproát a lítium

Pri súbežnom podávaní valproátu alebo lítia s aripiprazolom nedošlo k žiadnej klinicky významnej zmene v koncentrácii aripiprazolu, a preto nie je potrebná žiadna úprava dávky pri podávaní valproátu alebo lítia spolu s liekom Abilify Maintena.

Potenciál aripiprazolu ovplyvniť iné lieky

V klinických štúdiách perorálne dávky 10 – 30 mg/deň aripiprazolu nemali výrazný vplyv na metabolizmus substrátov CYP2D6 (pomer dextrometorfanu/3-metoxymorfinanu), CYP2C9 (warfarín), CYP2C19 (omeprazol) a CYP3A4 (dextrometorfan). Aripiprazol a dehydro-aripiprazol okrem toho nepreukázali potenciál pre zmenu metabolizmu sprostredkovaného CYP1A2 in vitro. Abilify Maintena preto pravdepodobne nespôsobí klinicky významné liekové interakcie sprostredkované týmito enzýmami.

Pri súbežnom podávaní aripiprazolu a lamotrigínu, dextrometorfanu, warfarínu, omeprazolu, escitalopramu alebo venlafaxínu nedošlo k žiadnej klinicky významnej zmene v koncentráciách týchto liekov. Pri súbežnom podávaní týchto liekov s liekom Abilify Maintena preto nie je potrebná žiadna úprava dávkovania

Serotonínový syndróm

Prípady serotonínového syndrómu boli hlásené u pacientov užívajúcich aripiprazol a možné znaky a príznaky tohto stavu sa môžu vyskytnúť hlavne v prípadoch súbežného používania s inými serotonergnými liekmi, ako napríklad SSRI/SNRI alebo s liekmi, u ktorých je známe, že zvyšujú koncentrácie aripiprazolu (pozri časť 4.8).

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné a dobre kontrolované štúdie aripiprazolu u gravidných žien. Boli hlásené vrodené anomálie, no príčinná súvislosť s aripirazolom nebola stanovená. Štúdie na zvieratách nemohli vylúčiť možnosť vývojovej toxicity (pozri časť 5.3). Pacientky majú byť poučené, aby svojmu lekárovi oznámili, ak otehotnejú alebo ak plánujú otehotnieť počas liečby liekom Abilify

Maintena. Vzhľadom k nedostatočným informáciám o bezpečnosti u ľudí a obavám vyvolaným reprodukčnými štúdiami na zvieratách sa tento liek nemá podávať počas gravidity, pokiaľ očakávaný prínos liečby zreteľne neprevýši potenciálne riziko pre plod.

Lekári si musia byť vedomí dlhotrvajúceho účinku lieku Abilify Maintena.

Novorodenci vystavení antipsychotikám (vrátane aripiprazolu) v treťom trimestri tehotenstva sú vystavení riziku výskytu nežiaducich reakcií vrátane extrapyramídových a/alebo abstinenčných príznakov, ktoré sa môžu líšiť závažnosťou a trvaním po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.(pozri časť 4.8).

Dojčenie

Aripiprazol sa vylučuje do ľudského mlieka. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu liekom Abilify Maintena sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.

Fertilita

Na základe údajov zo štúdií reprodukčnej toxicity aripiprazol nemal negatívny vplyv na fertilitu.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Aripiprazol má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje z dôvodu možného účinku na nervový systém a zrak, ako je napríklad sedácia, somnolencia, synkopa, rozmazané videnie, diplopia (pozri časť 4.8). Pacientom sa má odporučiť, aby neviedli vozidlá ani neobsluhovali stroje, pokiaľ nie je známa ich individuálna citlivosť na tento liek.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky lieku (ADR) hlásené u ≥ 5 % pacientov v dvoch dvojito zaslepených dlhodobých skúšaniach s liekom Abilify Maintena boli prírastok telesnej hmotnosti (9,0 %), akatízia (7,9 %), insomnia (5,8 %) a bolesť v mieste vpichu injekcie (5,1 %).

Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov

Výskyt ADR spojených s liečbou aripiprazolom je uvedený v tabuľke nižšie. Tabuľka vychádza z nežiaducich udalostí hlásených počas klinických skúšaní a/alebo po uvedení na trh.

Všetky nežiaduce účinky lieku sú zoradené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). Pri každej frekvencii výskytu sú nežiaduce reakcie zoradené podľa klesajúcej závažnosti.

Frekvenciu výskytu nežiaducich reakcií hlásených po uvedení na trh nie je možné určiť, pretože pochádzajú zo spontánnych hlásení. Frekvencia výskytu týchto nežiaducich udalostí je následne klasifikovaná ako „neznáma“.

 

Časté

Menej časté

Neznáme

 

 

 

 

Poruchy krvi

 

Neutropénia

Leukopénia

a

 

Anémia

 

lymfatického

 

Trombocytopénia

 

systému

 

Pokles počtu neutrofilov

 

 

 

Pokles počtu bielych

 

 

 

krviniek

 

 

Časté

Menej časté

Neznáme

 

 

 

 

Poruchy

 

Hypersenzitivita

Alergická reakcia (napr.

imunitného

 

 

anafylaktická reakcia,

systému

 

 

angioedém vrátane

 

 

 

napuchnutého jazyka, edému

 

 

 

jazyka, edému tváre, vyrážky

 

 

 

alebo urtikárie)

 

 

 

 

Poruchy

 

Pokles hladiny prolaktínu v

Diabetická hyperosmolárna

endokrinného

 

krvi

kóma

systému

 

Hyperprolaktinémia

Diabetická ketoacidóza

Poruchy

Nárast telesnej

Hyperglykémia

Anorexia

metabolizmu

hmotnosti

Hypercholesterolémia

Hyponatriémia

a výživy

Diabetes

Hyperinzulinémia

 

 

mellitus

Hyperlipidémia

 

 

Zníženie

Hypertriglyceridémia

 

 

telesnej

Porucha chuti do jedla

 

 

hmotnosti

 

 

 

 

 

 

Psychické

Agitovanosť

Samovražedné myšlienky

Dokonaná samovražda

poruchy

Úzkosť

Psychotické poruchy

Pokus o samovraždu

 

Nepokoj

Halucinácie

Patologické hráčstvo

 

Insomnia

Bludy

Nervozita

 

 

Hypersexualita

Agresia

 

 

Panické reakcie

 

 

 

Depresia

 

 

 

Afektívna labilita

 

 

 

Apatia

 

 

 

Dysfória

 

 

 

Poruchy spánku

 

 

 

Bruxizmus

 

 

 

Znížené libido

 

 

 

Zmena nálady

 

Poruchy

Extrapyramídov

Dystónia

Malígny neuroleptický syndróm

nervového

á porucha

Tardívna dyskinéza

Záchvat typu grand mal

systému

Akatízia

Parkinsonizmus

Serotonínový syndróm

 

Tremor

Porucha hybnosti

Poruchy reči

 

Dyskinéza

Psychomotorická

 

 

Sedácia

hyperaktivita

 

 

Somnolencia

Syndróm nepokojných nôh

 

 

Závrat

Rigidita (fenomén ozubeného

 

 

Bolesť hlavy

kolesa)

 

 

 

Hypertónia

 

 

 

Bradykinéza

 

 

 

Slintanie

 

 

 

Porucha chuti

 

 

 

Porucha čuchu

 

Poruchy oka

 

Okulogyrická kríza

 

 

 

Rozmazané videnie

 

 

 

Bolesť oka

 

 

 

Diplopia

 

Poruchy

 

Ventrikulárne extrasystoly

Náhla nevysvetliteľná smrť

srdca a

 

Bradykardia

Zástava srdca

srdcovej

 

Tachykardia

Torsades de pointes

činnosti

 

Pokles amplitúdy T-vlny na

Ventrikulárne arytmie,

 

 

elektrokardiograme

Predĺženie QT intervalu

 

Časté

Menej časté

Neznáme

 

 

 

 

 

 

Abnormálny

 

 

 

elektrokardiogram

 

 

 

Inverzia T-vlny na

 

 

 

elektrokardiograme

 

Poruchy ciev

 

Hypertenzia

Synkopa

 

 

Ortostatická hypotenzia

Venózna tromboembólia

 

 

Zvýšenie krvného tlaku

(vrátane pľúcnej embólie a

 

 

 

trombózy hlbokých žíl)

 

 

 

 

Poruchy

 

Kašeľ

Orofaryngeálny spazmus

dýchacej

 

Štikútanie

Laryngospazmus

sústavy,

 

 

Aspiračná pneumónia

hrudníka a

 

 

 

mediastína

 

 

 

Poruchy

Sucho v ústach

Gastroezofágová refluxná

Pankreatitída

gastrointestin

 

choroba

Dysfágia

álneho traktu

 

Dyspepsia

 

 

 

Vracanie

 

 

 

Hnačka

 

 

 

Nauzea

 

 

 

Bolesť v hornej časti brušnej

 

 

 

dutiny

 

 

 

Abdominálne ťažkosti

 

 

 

Zápcha

 

 

 

Častá stolica

 

 

 

Hypersekrécia slín

 

Poruchy

 

Testy funkcie pečene mimo

Zlyhanie pečene

pečene a

 

normy

Žltačka

žlčových ciest

 

Zvýšenie hladiny

Hepatitída

 

 

pečeňových enzýmov

Zvýšenie hladiny alkalickej

 

 

Zvýšenie hladiny

fosfatázy

 

 

alanínaminotransferázy

 

 

 

Zvýšenie hladiny

 

 

 

gamaglutamyltransferázy

 

 

 

Zvýšenie hladiny bilirubínu v

 

 

 

krvi

 

 

 

Zvýšenie hladiny

 

 

 

aspartátaminotransferázy

 

Poruchy kože

 

Alopécia

Vyrážka

a podkožného

 

Akné

Fotosenzitívna reakcia

tkaniva

 

Rosacea

Hyperhidróza

 

 

Ekzém

 

 

 

Indurácia kože

 

Poruchy

Muskuloskeletál

Rigidita svalov

Rabdomyolýza

kostrovej a

na stuhnutosť

Svalové spazmy

 

svalovej

 

Svalové zášklby

 

sústavy a

 

Napätie svalov

 

spojivového

 

Myalgia

 

tkaniva

 

Bolesti končatín

 

 

 

Artralgia

 

 

 

Bolesť chrbta

 

 

 

Zníženie rozsahu pohybu

 

 

 

kĺbov

 

 

 

Stuhnutie šije

 

 

 

Trizmus

 

 

Časté

Menej časté

Neznáme

 

 

 

 

Poruchy

 

Nefrolitiáza

Retencia moču, Močová

obličiek a

 

Glykozúria

inkontinencia

močových

 

 

 

ciest

 

 

 

Stavy v

 

 

Neonatálny abstinenčný

gravidite, v

 

 

syndróm (pozri časť 4.6)

šestonedelí a

 

 

 

perinatálnom

 

 

 

období

 

 

 

Poruchy

Poruchy erekcie

Galaktorea

Priapizmus

reprodukčnéh

 

Gynekomastia

 

o systému a

 

Citlivosť prsníkov

 

prsníkov

 

Vulvovaginálna suchosť

 

Celkové

Bolesť v mieste

Pyrexia

Porucha regulácie teploty (napr.

poruchy a

vpichu injekcie

Asténia

hypotermia, pyrexia)

reakcie v

Indurácia v

Poruchy chôdze

Bolesť v hrudníku

mieste

mieste vpichu

Dyskomfort na hrudníku

Periférny edém

podania

injekcie

Reakcia v mieste vpichu

 

 

Únava

injekcie

 

 

 

Erytém v mieste vpichu

 

 

 

injekcie

 

 

 

Opuch v mieste vpichu

 

 

 

injekcie

 

 

 

Dyskomfort v mieste vpichu

 

 

 

injekcie

 

 

 

Pruritus v mieste vpichu

 

 

 

injekcie

 

 

 

Smäd

 

 

 

Lenivosť

 

Laboratórne

Zvýšenie

Zvýšenie glukózy v krvi

Kolísanie glukózy v krvi

a funkčné

hladiny

Pokles glukózy v krvi

 

vyšetrenia

kreatínfosfokiná

Zvýšenie glykozylovaného

 

 

zy v krvi

hemoglobínu

 

 

 

Nárast obvodu pásu

 

 

 

Pokles cholesterolu v krvi

 

 

 

Pokles triglyceridov v krvi

 

 

 

 

 

Opis vybraných nežiaducich reakcií

 

 

Reakcie v mieste vpichu injekcie

Počas dvojito zaslepených kontrolovaných fáz dvoch dlhodobých skúšaní boli pozorované reakcie v mieste vpichu injekcie. Väčšinou boli mierne až stredne závažné a časom ustúpili. Bolesť v mieste vpichu injekcie (výskyt 5,1 %) priemerne nastupoval na 2. deň po podaní injekcie a v priemere trvá 4 dni.

V otvorenej štúdii porovnávajúcej biologickú dostupnosť lieku Abilify Maintena podaného do deltoidného alebo sedacieho svalu boli reakcie spojené s miestom vpichu pozorované častejšie pri podaní do deltoidného svalu. Väčšina z nich bola mierna a zlepšila sa po ďalších podaných injekciách.

V porovnaní so štúdiami, v ktorých sa liek Abilify Maintena podával do sedacieho svalu, bol opakovaný výskyt bolesti v mieste vpichu častejší pri podaní do deltoidného svalu.

Leukopénia

Neutropénia bola hlásená v klinickom programe s liekom Abilify Maintena a väčšinou začínala okolo 16. dňa po prvej injekcii a trvala priemerne 18 dní.

Extrapyramídové symptómy (EPS)

V skúšaniach u stabilných pacientov trpiacich schizofréniou bola liečba liekom Abilify Maintena spojená s vyššou frekvenciou výskytu príznakov EPS (18,4 %) ako pri liečbe perorálnym aripiprazolom. Akatízia bola najčastejšie pozorovaným príznakom (8,2 %) a väčšinou začínala okolo 10. dňa po prvej injekcii a trvala priemerne 56 dní. Jedinci s akatíziou väčšinou dostávali v rámci liečby anticholinergné lieky, hlavne benzatropín mesilát a trihexyfenidyl. Menej často boli podané liečivá ako propranolol a benzodiazepíny (klonazepam a diazepam) na liečbu akatízie. Vo výskyte nasledoval parkinsonizmus s frekvenciou 6,9 % v prípade Abilify Maintena, 4,15 % v prípade perorálneho aripiprazolu vo forme 10 – 30 mg tabliet a 3,0 % v prípade placeba.

Dystónia

Skupinový účinok: príznaky dystónie, predĺžené abnormálne sťahy skupín svalov sa môžu vyskytnúť u citlivých jednotlivcov počas prvých dní liečby. Dystonické symptómy zahŕňajú spazmus krčných svalov, niekedy rozvíjajúci sa do uzavretia hrdla, ťažkosti s prehĺtaním, ťažkosti s dýchaním a/alebo protrúziou jazyka. Zatiaľ čo tieto príznaky sa môžu vyskytnúť pri nízkych dávkach, častejšie vyskytujú a sú závažnejšie pri vysoko potentných a pri vyšších dávkach antipsychotík prvej generácie. Zvýšené riziko akútnej dystónie je pozorované u mužov a mladších vekových skupín.

Telesná hmotnosť

Počas dvojito zaslepenej aktívne kontrolovanej fázy 38-týždňového dlhodobého skúšania bol výskyt

prírastku telesnej hmotnosti ≥ 7 % z východiskovej hodnoty po poslednú návštevu 9,5 % pre liek Abilify Maintena, a 11,7 % pre perorálne podávaný aripiprazol vo forme tabliet 10 – 30 mg. Výskyt poklesu telesnej hmotnosti ≥ 7 % z východiskovej hodnoty po poslednú návštevu bol 10,2 % pre liek Abilify Maintena a 4,5 % pre perorálne podávaný aripiprazol vo forme tabliet 10 – 30 mg. Počas dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej fázy 52-týždňového dlhodobého skúšania bol výskyt

prírastku telesnej hmotnosti ≥ 7 % z východiskovej hodnoty po poslednú návštevu 6,4 % pre liek Abilify Maintena, a 5,2 % pre placebo. Výskyt poklesu telesnej hmotnosti ≥ 7 % z východiskovej hodnoty po poslednú návštevu bol 6,4 % pre liek Abilify Maintena, a 6,7 % pre placebo. Počas dvojito zaslepenej liečby bola priemerná zmena telesnej hmotnosti z východiskovej hodnoty po poslednú návštevu −0,2 kg pre liek Abilify Maintena a −0,4 kg pre placebo (p = 0,812).

Prolaktín

Počas klinického skúšania pre schválené indikácie a po uvedení na trh bol pri aripiprazole v porovnaní s východiskovou hodnotou pozorovaný nárast aj pokles prolaktínu v sére (časť 5.1).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Počas klinických štúdií s liekom Abilify Maintena neboli hlásené žiadne prípady predávkovania spojené s nežiaducimi reakciami. Je nutná opatrnosť, aby nedošlo k náhodnému vstreknutiu tohto lieku do cievy. Po každom potvrdenom alebo predpokladanom náhodnom predávkovaní/neúmyselnom intravenóznom podaní je potrebné dôkladné sledovanie pacienta a ak sa vyskytnú potenciálne lekársky závažné znaky alebo príznaky, vyžaduje sa monitorovanie vrátane nepretržitého monitorovania EKG.

Lekársky dohľad a monitorovanie majú pokračovať dovtedy, kým sa pacient nezotaví.

Simulácia náhleho uvoľnenia celej/veľkej dávky preukázala, že predpokladané priemerné koncentrácie aripiprazolu dosiahnu najvyššiu hodnotu 4 500 ng/ml alebo približne 9-násobok horného terapeutického rozsahu. V prípade náhleho uvoľnenia celej/veľkej dávky sa predpokladá, že koncentrácie aripiprazolu rýchlo poklesnú na hornú hranicu terapeutického okna približne po 3 dňoch.

Na 7. deň priemerné koncentrácie aripiprazolu naďalej klesajú na úroveň koncentrácie po intramuskulárnej depotnej dávke bez náhleho uvoľnenia dávky. Predávkovanie je menej pravdepodobné pri parenterálnom podávaní ako pri perorálnom užívaní, a preto sú nižšie uvedené referenčné informácie pre predávkovanie perorálnym aripiprazolom.

Prejavy a príznaky

Počas klinických skúšaní a postmarketingového obdobia sa náhodné alebo úmyselné akútne predávkovanie samotným aripiprazolom vyskytlo u dospelých pacientov s hlásenými odhadovanými dávkami až do 1 260 mg (41-násobok najvyššej odporúčanej dennej dávky aripiprazolu) bez fatálnych následkov. Potenciálne medicínsky dôležité sledované znaky a príznaky zahŕňali letargiu, zvýšenie krvného tlaku, somnolenciu, tachykardiu, nauzeu, vracanie a hnačku. Ďalej sa získali aj správy náhodného predávkovania samotným perorálnym aripiprazolom (do 195 mg) u detí bez smrteľných následkov. Medzi potenciálne medicínsky závažné znaky a príznaky patrila ospalosť, prechodná strata vedomia a extrapyramidové symptómy.

Liečba predávkovania

Liečba predávkovania sa má zamerať na podpornú liečbu, udržiavanie voľných dýchacích ciest, okysličenie a ventiláciu, a na liečbu príznakov. Musí sa zvážiť možnosť pôsobenia ďalších liekov. Preto sa má okamžite začať monitorovanie kardiovaskulárneho systému vrátane priebežného elektrokardiografického monitorovania na odhalenie možných arytmií. Po akomkoľvek potvrdenom predávkovaní alebo len podozrení na predávkovanie aripiprazolom má byť pacient dôkladne sledovaný lekárom a monitorovaný dovtedy, kým sa nezotaví.

Hemodialýza

Aj napriek tomu, že neexistujú žiadne informácie o účinku hemodialýzy v liečbe predávkovania, nie je pravdepodobné, že by hemodialýza bola užitočná v liečbe predávkovania, pretože sa aripiprazol vo veľkej miere viaže na plazmatické proteíny.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptiká, iné antipsychotiká, ATC kód: N05AX12

Mechanizmus účinku

Predpokladá sa, že účinnosť aripiprazolu pri schizofrénii sprostredkuje kombinácia čiastočného agonizmu receptorov dopamínu D2 a serotonínu 5-HT1A a antagonizmus receptorov serotonínu 5- HT2A. Aripiprazol v animálnych modeloch dopamínergickej hyperaktivity vykazoval antagonistické vlastnosti a v animálnych modeloch dopamínergickej hypoaktivity vykazoval agonistické vlastnosti. Aripiprazol má vysokú väzobnú afinitu in vitro k receptorom dopamínu D2 a D3, serotonínu 5-HT1A a 5HT2A a má miernu afinitu k receptorom dopamínu D4, serotonínu 5-HT2C a 5-HT7, alfa1-adrenergným receptorom a receptorom histamínu H1. Aripiprazol vykazoval aj stredne významnú afinitu k miestam spätného vychytávania serotonínu a žiadnu významnú afinitu k cholinergným muskarínovým receptorom. Interakcia s receptormi iného typu ako sú dopamínové a serotonínové receptory môže vysvetľovať niektoré z ďalších klinických účinkov aripiprazolu.

Perorálne dávky aripiprazolu v rozsahu od 0,5 do 30 mg podávané jedenkrát denne zdravým jedincom po dobu 2 týždňov vyvolali dávkovo závislú redukciu väzby 11C-raklopridu, ligandu D2/D3 receptora v nucleus caudatus a putamene zistenú pozitrónovou emisnou tomografiou.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Udržiavacia liečba schizofrénie u dospelých pacientov

Účinnosť lieku Abilify Maintena v udržiavacej liečbe pacientov trpiacich schizofréniou bola stanovená v dvoch randomizovaných dvojito zaslepených dlhodobých skúšaniach.

Pivotné 38-týždňové, randomizované, dvojito zaslepené, aktívne kontrolované skúšanie bolo navrhnuté na stanovenie účinnosti, bezpečnosti a znášanlivosti tohto lieku podávaného vo forme injekcie raz mesačne v porovnaní s dávkou perorálneho aripiprazolu vo forme tabliet 10 – 30 mg raz denne ako udržiavacej terapie u dospelých pacientov trpiacich schizofréniou. Skúšanie pozostávalo zo skríningovej fázy a z 3 liečebných fáz: fázy konverzie, fázy perorálnej stabilizácie a dvojito zaslepenej aktívne kontrolovanej fázy.

Šesťstošesťdesiatdva pacientov zaradených do 38-týždňovej dvojito zaslepenej, aktívne kontrolovanej fázy bolo náhodne rozdelených v pomere 2 : 2 : 1 do dvojito zaslepenej liečby do jednej z 3 liečebných skupín: 1) Abilify Maintena 2) stabilizačná dávka perorálneho aripiprazolu 10 – 30 mg alebo 3) aripiprazol s dlhotrvajúcim účinkom, injekčný roztok 50 mg/25 mg. Rameno s injekčným aripiprazolom s dlhotrvajúcim účinkom v nízkej dávke 50 mg/25 mg bolo zaradené na účely testovania citlivosti analýzy pre non-inferiórny dizajn.

Výsledky analýzy primárneho ukazovateľa účinnosti (odhadovaný podiel pacientov s príznakmi nastupujúceho relapsu koncom 26. týždňa dvojito zaslepenej aktívne kontrolovanej fázy) preukázali non-inferioritu lieku Abilify Maintena 400 mg/300 mg voči perorálnym tabletám aripiprazolu

10 - 30 mg. Odhadovaná frekvencia relapsu koncom 26. týždňa bola 7,12 % vpri užívaní lieku Abilify Maintena a 7,76 % pri užívaní perorálnej tablety aripiprazolu 10 – 30 mg, t. j. rozdiel je -0,64 %.

95 % CI (–5,26, 3,99) pre rozdiel v odhadovanom podiele pacientov, s nastupujúcim relapsom koncom 26. týždňa vylúčil vopred definovanú hranicu non-inferiority 11,5 %. Liek Abilify Maintena preto nevykazuje horšiu účinnosť ako perorálne tablety aripiprazolu 10 – 30 mg.

Odhadovaný podiel pacientov s nastupujúcim relapsom koncom 26. týždňa u pri lieku Abilify Maintena bol 7,12 %, čo bolo štatisticky výrazne menej ako pri injekčnom aripiprazole s dlhotrvajúcim účinkom v dávke 50 mg/25 mg (21,80 %, p = 0,0006). Potvrdila sa preto nadradenosť lieku Abilify Maintena nad injekčným aripiprazolom s dlhotrvajúcim účinkom v nízkych dávkach 50 mg/25 mg a potvrdila sa platnosť dizajnu štúdie.

Kaplanove-Meierove krivky obdobia od randomizácie do príznakov blížiaceho sa relapsu v 38. týždni dvojito zaslepenej aktívne kontrolovanej fázy pre liek Abilify Maintena, perorálny aripiprazol 10 – 30 mg a aripiprazol s dlhotrvajúcim účinkom, injekčný roztok 50 mg/25 mg sú zobrazené na obrázku 1.

Obrázok 1 Kaplanov-Meierov graf jednotlivých liekov zaznamenavajúci čas do zhoršenia psychotických príznakov/príznakov blížiaceho sa relapsu

relapsu

1,0

nastupujúcehobez

0,8

 

 

0,6

pacientov

0,4

0,2

Podiel

0,0

 

IMD400/300 mg

ARIP 10-30 mg IMD 50/25 mg

ARIP IMD400/300 mg

ARIP 10-30 mg

ARIP IMD50/25 mg

ARIP IMD 50 mg/25 mg

Log-rank tes t

ARIP IMD 400/300 mgvs. ARIP 10-30mg:p-hodnota 0,9920

ARIP IMD 400/300 mgvs. ARIP IMD 50/25 mg: p -hodnota<0,0001

Početohrozených pacientov

Počet dní od randomizácie

POZNÁMKA: ARIP IMD 400/300 mg = Abilify Maintena ARIP 10-30 mg = perorálny aripiprazol, ARIP IMD 50/25 mg = s dlhotrvajúcim účinkom, injekčný

Non-inferioritu lieku Abilify Maintena v porovnaní s perorálnym aripiprazolom 10 – 30 mg podporujú výsledky analýzy Škály pozitívnych a negatívnych symptómov(PANSS).

Tabuľka 1 Celkové skóre PANSS – Zmena z východiskovej hodnoty po 38. týždeň-LOCF: Randomizovaná vzorka na stanovenie účinnosti a,b

Celkové skóre PANSS – Zmena z východiskovej hodnoty po 38. týždeň-LOCF: Randomizovaná vzorka na stanovenie účinnosti a,b

 

Abilify Maintena

Perorálny

Aripiprazol s dlhotrvajúcim

 

 

aripiprazol

účinkom, injekčný roztok

 

400 mg/300 mg

10 – 30 mg/deň

50 mg/25 mg

 

(n = 263)

(n = 266)

(n = 131)

Stredná

57,9 (12,94)

56,6 (12,65)

56,1 (12,59)

východisková

 

 

 

hodnota (SD)

 

 

 

Stredná zmena

–1,8 (10,49)

0,7 (11,60)

3,2 (14,45)

(SD)

 

 

 

P-hodnota

Neaplikovateľné

0,0272

0,0002

a:Negatívne zmeny skóre indikujú zlepšenie.

b:Zahrnutí boli iba pacienti s východiskovou hodnotou a s minimálne jednou hodnotou po východiskovej hodnote. P-hodnoty boli odvodené z porovnania pre zmenu východiskovej hodnoty v rámci analýzy kovariančného modelu s liečbou ako premennou a východiskovou hodnotou ako kovarianciou.

Druhé skúšanie bolo 52-týždňové randomizované dvojito zaslepené skúšanie liečby a vysadenia lieku vykonané v Spojených štátoch u dospelých pacientov s diagnózou schizofrénie. Toto skúšanie pozostávalo zo skríningovej fázy a zo 4 liečebných fáz: konverzie, perorálnej stabilizácie, stabilizácie s liekom Abilify Maintena a dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej fázy. Pacienti spĺňajúci požiadavky na stabilizáciu vo fáze perorálnej liečby boli zaradení do štádia jednoducho zaslepenej stabilizačnej fázy s liekom Abilify Maintena v trvaní minimálne 12 týždňov a maximálne 36 týždňov.

Pacienti zaradení do dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej fázy boli náhodne rozdelení v pomere 2 : 1 do dvojito zaslepenej liečby liekom Abilify Maintena alebo placebom.

Finálna analýza účinnosti zahŕňala 403 randomizovaných pacientov a 80 zhoršení psychotických príznakov/nástupov relapsu. V skupine s placebom sa u 39,6 % pacientov prejavil nastupujúci relaps, zatiaľ čo v skupine s liekom Abilify Maintena sa blížiaci relaps vyskytol u 10 % pacientov. Pacienti v skupine s placebom mali teda 5,03-násobne vyššie riziko relapsu.

Prolaktín

Počas dvojito zaslepenej aktívne kontrolovanej fázy 38-týždňového skúšania sa vyskytol priemerný pokles hladiny prolaktínu z východiskovej hodnoty po poslednú návštevu pre skupinu, ktorej bol podávaný liek Abilify Maintena (–0,33 ng/ml) v porovnaní s priemerným nárastom pre skupinu užívajúcu perorálne podávaný aripiprazol vo forme tabliet 10 – 30 mg (0,79 ng/ml, p < 0,01). Výskyt pacientov s hladinami prolaktínu > 1-násobok hornej hranice normálneho rozsahu (ULN, upper limit of normal) na lieku Abilify Maintena bol pri akomkoľvek hodnotení 5,4 % v porovnaní s 3,5 % u pacientov užívajúcich perorálny aripiprazol vo forme tabliet 10 – 30 mg. U mužov bol výskyt vo všeobecnosti vyšší ako u žien v každej liečenej skupine.

Počas dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej fázy 52-týždňového skúšania sa vyskytol priemerný pokles hladiny prolaktínu z východiskovej hodnoty po poslednú návštevu pre skupinu, ktorej bol podávaný liek Abilify Maintena (–0,38 ng/ml), v porovnaní s priemerným nárastom pre skupinu, ktorej bolo podávané placebo (1,67 ng/ml). Výskyt pacientov s hladinami prolaktínu > 1-násobok hornej hranice normálneho rozsahu (ULN) na lieku Abilify Maintena bol 1,9 % v porovnaní so 7,1 % u pacientov, ktorým bolo podávané placebo.

Akútna liečba schizofrénie u dospelých

Účinnosť lieku Abilify Maintena u dospelých pacientov s akútnym relapsom schizofrénie bola stanovená v krátkodobom (12-týždňovom), randomizovanom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom skúšaní (n = 339).

Primárny koncový ukazovateľ (zmena celkového skóre podľa škály PANSS z východiskovej hodnoty po 10. týždeň) preukázal, že liek Abilify Maintena (n = 167) je výhodnejší ako placebo (n = 172).

Podobne ako celkové skóre podľa škály PANSS, pozitívne aj negatívne skóre podľa subškály PANSS preukázalo tiež zlepšenie (pokles) v porovnaní s východiskovou hodnotou za dané časové obdobie.

Tabuľka 2 Celkové skóre podľa škály PANSS – zmena z východiskovej hodnoty až po 10. týždeň: Randomizovaná vzorka na stanovenie účinnosti

Celkové skóre podľa škály PANSS – zmena z východiskovej hodnoty až po 10. týždeň:

Randomizovaná vzorka na stanovenie účinnost a

 

Abilify Maintena

Placebo

 

400 mg/300 mg

 

Stredná východisková hodnota (SD)

102,4 (11,4)

103,4 (11,1)

 

n = 162

n = 167

LS stredná zmena (SE)

-26,8 (1,6)

-11,7 (1,6)

 

n = 99

n = 81

P-hodnota

< 0,0001

 

Liečebný rozdielb (95 % CI)

-15,1 (-19,4, -10,8)

 

aÚdaje boli analyzované s použitím zmiešaného modelu s opakovanými meraniami (MMRM, mixed model repeated approach). Analýza zahŕňala iba účastníkov, ktorí boli náhodne pridelení na liečbu, dostali minimálne jednu injekciu a absolvovali meranie účinnosti pri východiskovej hodnote a minimálne jedno meranie účinnosti po východiskovej hodnote.

bRozdiel (Abilify Maintena mínus placebo) v najmenších štvorcoch priemernej zmeny v porovnaní s východiskovou hodnotou.

Liek Abilify Maintena preukázal aj štatisticky významné zlepšenie príznakov na základe zmeny skóre CGIS z východiskovej hodnoty do 10. týždňa.

Fungovanie v osobnom a spoločenskom živote bolo hodnotené pomocou stupnice fungovania v osobnom a spoločenskom živote (PSP, Personal and Social Performance). Stupnica PSP je validovaná medicínsky uznaná stupnica, ktorá meria fungovanie v osobnom a spoločenskom živote v štyroch oblastiach: spoločensky užitočné aktivity (napr. práca a štúdium), osobné a spoločenské vzťahy, sebestačnosť, rušivé a agresívne správanie. Preukázal sa štatisticky významný liečebný rozdiel v prospech Abilify Maintena 400 mg/300 mg v porovnaní s placebom v 10. týždni (+7,1, p < 0,0001,

95 % CI: 4,1, 10,1 pomocou modelu ANCOVA (LOCF)).

Bezpečnostný profil bol v súlade so známym bezpečnostným profilom lieku Abilify Maintena. Vyskytli sa však rozdiely, ktoré boli pozorované pri udržiavacej liečbe schizofrénie. Počas krátkodobého (12-týždňového) randomizovaného dvojito zaslepeného placebom kontrolovaného skúšania u pacientov liečených Abilify Maintena 400 mg/300 mg príznaky, ktoré mali minimálne dvojnásobnú frekvenciu výskytu v porovnaní s placebom boli nárast telesnej hmotnosti a akatízia.

Frekvencia výskytu nárastu telesnej hmotnosti ≥ 7 % od východiskovej hodnoty po poslednú návštevu (12. týždeň) bola 21,5 % pri lieku Abilify Maintena v porovnaní s 8,5 % v skupine dostávajúcej placebo. Akatízia bola najčastejšie pozorovaným EPS príznakom (skupina dostávajúca Abilify Maintena 11,4 % a skupina dostávajúca placebo 3,5 %).

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s liekom Abilify Maintena u schizofrénie vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie (pozri časť 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Absorpcia aripiprazolu do systémového obehu je po podaní lieku Abilify Maintena pomalá a predĺžená z dôvodu nízkej rozpustnosti častíc aripiprazolu. Priemerný polčas absorpcie lieku Abilify Maintena je 28 dní. Absorpcia aripiprazolu z intramuskulárnej depotnej formulácie úplne zodpovedala intramuskulárnej štandardnej formulácii (s okamžitým uvoľňovaním). Hodnoty Cmax po úprave dávky pre depotnú formuláciu boli približne 5 % Cmax pri intramuskulárnej štandardnej formulácii. Po podaní jednej dávky lieku Abilify Maintena do deltoidného a sedacieho svalu bola miera absorpcie (AUC) podobná pre obidve miesta vpichu, rýchlosť absorpcie (Cmax) však bola vyššia po podaní do deltoidného svalu. Po podaní viacerých intramuskulárnych dávok sa koncentrácie aripiprazolu

v plazme postupne zvýšia na maximálnu plazmatickú koncentráciu pri mediáne tmax 7 dní pri podaní do sedacieho svalu a 4 dni pri podaní do deltoidného svalu. Koncentrácie v stabilizovanom stave pre typického účastníka boli dosiahnuté po štvrtej dávke pri obidvoch miestach podania. Menšie zvýšenie koncentrácie ako dávke úmerné zvýšenie koncentrácie aripiprazolu a dehydro-aripiprazolu a AUC parametrov sú pozorované po injekcii lieku Abilify Maintena 300 mg až 400 mg podávanej raz mesačne.

Distribúcia

Na základe výsledkov zo skúšaní s perorálne podávaným aripiprazolom sa aripiprazol distribuuje široko do celého tela so zjavným objemom distribúcie 4,9 l/kg, čo znamená rozsiahlu extravaskulárnu distribúciu. Pri terapeutických koncentráciách sa aripiprazol a dehydro-aripiprazol vo viac ako 99 % viažu na sérové proteíny, pričom sa primárne viažu na albumín.

Biotransformácia

Aripiprazol sa v rozsiahlej miere metabolizuje v pečeni hlavne tromi biotransformačnými cestami: dehydrogenáciou, hydroxyláciou a N-dealkyláciou. Na základe in vitro štúdií sú enzýmy CYP3A4 a CYP2D6 zodpovedné za dehydrogenáciu a hydroxyláciu aripiprazolu a N-dealkylácia je katalyzovaná enzýmom CYP3A4. Aripiprazol tvorí hlavný podiel lieku v systémovom obehu. Po podaní viacnásobnej dávky lieku Abilify Maintena dehydro-aripiprazol, aktívny metabolit, predstavuje približne 29,1-32,5 % AUC aripiprazolu v plazme.

Eliminácia

Po podaní viacnásobnej dávky 400 mg alebo 300 mg lieku Abilify Maintena je stredný polčas terminálnej eliminácie aripiprazolu 46,5 dní alebo 29,9 dní, pravdepodobne z dôvodu kinetických vlastností obmedzených rýchlosťou absorpcie. Po jednotlivej perorálnej dávke aripiprazolu označeného [14C] bolo približne 27 % podanej rádioaktívnej látky zistenej v moči a približne 60 % v

stolici. Menej ako 1 % nezmeneného aripiprazolu sa vylúčilo močom a približne 18 % sa vylúčilo v nezmenenej forme stolicou.

Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov

Pacienti so známou zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6

Na základe hodnotenia farmakokinetických vlastností Abilify Maintena u populácie bol celkový telesný klírens aripiprazolu 3,71 l/h u pacientov so známou nadmernou metabolickou aktivitou CYP2D6 a približne 1,88 l/h (približne o 50 % nižší) u pacientov so známou zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 (pre odporúčanie dávky pozri časť 4.2).

Staršie osoby

Po perorálnom podaní aripiprazolu sa nepreukázali žiadne rozdiely vo farmakokinetických vlastnostiach aripiprazolu medzi zdravými staršími osobami a mladšími dospelými osobami. Podobne pri analýze farmakokinetických vlastností Abilify Maintena u populácie pacientov trpiacich schizofréniou sa nepreukázal žiaden zjavný vplyv veku.

Pohlavie

Po perorálnom podaní aripiprazolu sa nepreukázali žiadne rozdiely vo farmakokinetických vlastnostiach aripiprazolu medzi zdravými mužmi a ženami. Podobne pri analýze farmakokinetických vlastností lieku Abilify Maintena u populácie počas klinických štúdii u pacientov trpiacich schizofréniou sa nepreukázal žiaden klinicky významný vplyv pohlavia.

Fajčenie

Hodnotenie farmakokinetických vlastností populácie s perorálnym aripiprazolom nepreukázalo výskyt žiadnych klinicky relevantných vplyvov fajčenia na farmakokinetické vlastnosti aripiprazolu.

Rasa

Hodnotenie farmakokinetických vlastností populácie nepreukázalo výskyt žiadnych rozdielov spojených s rasou vo farmakokinetike aripiprazolu.

Porucha funkcie obličiek

V štúdii jednej dávky perorálne podávaného aripiprazolu boli farmakokinetické vlastnosti aripiprazolu a dehydro-aripiprazolu podobné u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek ako u mladých zdravých jedincov.

Porucha funkcie pečene

Štúdia jednej dávky perorálne podávaného aripiprazolu osobám s rôznymi stupňami cirhózy pečene (Child-Pughove triedy A, B a C) neodhalila výrazný vplyv poškodenej funkcie pečene na farmakokinetické vlastnosti aripiprazolu a dehydro-aripiprazolu, avšak štúdia zahŕňala iba 3 pacientov s cirhózou pečene triedy C, čo nie je dostatočné na odvodenie záverov o ich metabolickej kapacite.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologický profil aripiprazolu podávaného testovaným zvieratám vo forme intramuskulárnej injekcie je všeobecne podobný profilu po perorálnom podaní pri porovnateľných plazmatických hladinách. Pri intramuskulárnej injekcii sa však v mieste vpichu objavila zápalová reakcia a pozostávala z granulomatózneho zápalu, ložísk (uložené liečivo), celulárnych infiltrátov, edému (opuch) a u opíc z fibrózy. Tieto účinky postupne vymizli spolu s ukončením dávkovania.

Predklinické údaje o bezpečnosti perorálne podávaného aripiprazolu získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu,reprodukčnej a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Perorálny aripiprazol

Pri perorálnom aripiprazole boli toxikologicky významné účinky pozorované iba pri dávkach alebo expozíciách, ktoré dostatočne presahovali maximálnu dávku u ľudí alebo expozíciu, čo naznačilo, že tieto účinky majú len obmedzený alebo žiadny význam pre klinickú prax. Zahŕňali adrenokortikálnu toxicitu u potkanov závislú na dávke po 104 týždňoch perorálneho podávania približne 3- až 10- násobku priemernej hodnoty AUC v stabilizovanom stave pri maximálnej odporúčanej dávke u ľudí a zväčšené adrenokortikálne karcinómy a kombinované adrenokortikálne adenómy/karcinómy u samíc potkanov pri približne 10-násobku priemernej hodnoty AUC v stabilizovanom stave pri maximálnej odporúčanej dávke u ľudí. Najvyššia netumorogénna expozícia u samíc potkanov bola približne 7- násobok expozície odporúčanej dávky u ľudí.

Doplňujúcim nálezom bola cholelitiáza ako následok precipitácie sulfátových konjugátov hydroximetabolitov aripiprazolu v žlči opíc po opakovanom perorálnom dávkovaní 25 až

125 mg/kg/deň alebo približne 16 až 81-násobok maximálnej odporúčanej dávky u ľudí na základe mg/m2.

Koncentrácie sulfátových konjugátov hydroxy-aripiprazolu v ľudskej žlči v najvyššej navrhovanej dávke 30 mg denne však netvorili viac ako 6 % koncentrácie v žlči stanovenej u opíc v 39. týždni štúdie a sú výrazne nižšie (6 %) ako hranice ich in vitro rozpustnosti.

V štúdiách opakovanej dávky u mladých potkanov a psov bol profil toxicity aripiprazolu porovnateľný s profilom pozorovaným u dospelých zvierat a nevyskytol sa dôkaz neurotoxicity alebo nežiaducich

účinkov na vývoj.

Na základe kompletného rozsahu štandardných testov genotoxicity sa aripiprazol nepokladá za genotoxický. Aripiprazol v reprodukčných štúdiách toxicity nepoškodil fertilitu.

Vývojová toxicita vrátane oneskorenej osifikácie plodu závislej na dávke a možných teratogénnych

účinkov, bola pozorovaná u potkanov pri dávkach spôsobujúcich subterapeutické expozície (na základe AUC) a u králikov pri dávkach spôsobujúcich expozície približne 3- a 11-násobne vyššie ako priemerná hodnota AUC v stabilizovanom stave pri maximálnej odporúčanej klinickej dávke. Zistilo sa, že dávky podobné tým, ktoré vyvolali vývojovú toxicitu boli toxické aj pre matku.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Prášok karmelóza sodná manitol

monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného hydroxid sodný

Disperzné prostredie voda na injekciu

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky

Po rekonštitúcii

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Chemická a fyzikálna stabilita v stave pripravenom na použitie bola stanovená na 4 hodiny pri teplote do 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska, pokiaľ spôsob otvárania/rekonštitúcie nevylučuje riziko mikrobiálnej kontaminácie, liek sa má okamžite použiť.

Pokiaľ sa nepoužije okamžite, čas a podmienky stability v stave pripravenom na použitie sú zodpovednosťou používateľa. Pred vstreknutím injekčnú liekovku minimálne 60 sekúnd riadne pretrepávajte, aby sa obsah resuspendoval. Rekonštituovanú suspenziu neuchovávajte v striekačke.

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

Ak injekciu nepodáte ihneď po rekonštitúcii, striekačku možno uchovávať pri teplote do 25 °C maximálne 2 hodiny. Ak striekačka stála po dobu viac ako 15 minút, pred podaním injekcie striekačku riadne pretrepávajte minimálne 20 sekúnd, aby sa obsah opätovne dispergoval.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neuchovávajte v mrazničke.

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka

Injekčná liekovka zo skla typu I s laminovanou gumovou zátkou a zapečatená odtrhávacím hliníkovým viečkom.

Disperzné prostredie

2 ml injekčná liekovka zo skla typu I s laminovanou gumovou zátkou a zapečatená odtrhávacím hliníkovým viečkom.

Samostatné balenie

Každé samostatné balenie obsahuje jednu injekčnú liekovku s práškom, 2 ml injekčnú liekovku s disperzným prostredím, jednu 3 ml striekačku typu Luer lock s vopred nasadenou 38 mm hypodermickou bezpečnostnou ihlou veľkosti 21 G s ochranným krytom na ihlu, jednu 3 ml jednorazovú striekačku s hrotom typu Luer lock, jeden adaptér na injekčnú liekovku a tri hypodermické bezpečnostné ihly: jednu 25 mm ihlu veľkosti 23 G, jednu 38 mm ihlu veľkosti 22 G a jednu 50 mm ihlu veľkosti 21 G.

Viacnásobné balenie

Hromadné balenie 3 samostatných balení.

Naplnená injekčná striekačka

Naplnená injekčná striekačka zo skla typu I obsahujúca prášok v prednej komore a disperzné prostredie v zadnej komore.

Samostatné balenie

Každé samostatné balenie obsahuje jednu naplnenú injekčnú striekačku a tri hypodermické bezpečnostné ihly: jednu 25 mm ihlu rozmer 23 G, jednu 38 mm ihlu rozmer 22 G a jednu 50 mm ihlu rozmer 21 G.

Viacnásobné balenie

Hromadné balenie 3 samostatných balení.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Úplné pokyny na používanie a zaobchádzanie s liekom Abilify Maintena sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa (informácie určené pre zdravotníckych profesionálov).

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Veľká Británia

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

EU/1/13/882/001

EU/1/13/882/003

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

EU/1/13/882/002

EU/1/13/882/004

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

EU/1/13/882/005

EU/1/13/882/007

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke

EU/1/13/882/006

EU/1/13/882/008

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 15. novembra 2013

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

{MM/RRRR}

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis