Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – Označenie obalu - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAccofil
Kód ATC klasifikácieL03AA02
Látkafilgrastim
VýrobcaAccord Healthcare Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľka

1.NÁZOV LIEKU

Accofil 30 MU/0,5 ml injekčný/infúzny roztok filgrastim

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá injekčná striekačka 0,5 ml obsahuje 30 MU filgrastimu (0,6 mg/ml).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80 a voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 naplnená injekčná striekačka (0,5 ml) + 1 alkoholový tampón

“5 naplnených injekčných striekačiek (0,5 ml) + 5 alkoholových tampónov” “3 naplnené injekčné striekačky (0,5 ml) + 3 alkoholové tampóny”

“10 naplnených injekčných striekačiek (0,5 ml) + 10 alkoholových tampónov”

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Iba na jednorazové použitie.

Na subkutánne alebo intravenózne použitie.

Nepretrepávajte

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/14/946/001 – 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/14/946/002 – 5 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/14/946/006 – 3 naplnené injekčné striekačky

EU/1/14/946/009 10 naplnených injekčných striekačiek

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Accofil 30 MU/0,5 ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľka – Naplnená striekačka s bezpečnostným krytom ihly v blistri

1. NÁZOV LIEKU

Accofil 30 MU/0,5 ml injekčný/infúzny roztok filgrastim

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá injekčná striekačka 0,5 ml obsahuje 30 MU filgrastimu (0,6 mg/ml).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80 a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 naplnená injekčná striekačka (0,5 ml) + 1 alkoholový tampón “3 naplnené injekčné striekačky (0,5 ml) + 3 alkoholové tampóny”

“5 naplnených injekčných striekačiek (0,5 ml) + 5 alkoholových tampónov” “10 naplnených injekčných striekačiek (0,5 ml) + 10 alkoholových tampónov” “7 naplnených injekčných striekačiek (0,5 ml) + 7 alkoholových tampónov”

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Na subkutánne alebo intravenózne použitie.

Nepretrepávajte

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/14/946/005 – 1 naplnená injekčná striekačka s krytom ihly

EU/1/14/946/008 – 5 naplnených injekčných striekačiek s krytom ihly

EU/1/14/946/007 – 3 naplnené injekčné striekačky s krytom ihly

EU/1/14/946/010 – 10 naplnených injekčných striekačiek s krytom ihly

EU/1/14/946/017 – 7 naplnených injekčných striekačiek s krytom ihly

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Accofil 30 MU/0,5 ml

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Accofil 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok filgrastim

s.c./i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľka

1. NÁZOV LIEKU

Accofil 48 MU/0,5 ml injekčný/infúzny roztok filgrastim

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá injekčná striekačka 0,5 ml obsahuje 48 MU filgrastimu (0,96 mg/ml).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80 a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 naplnená injekčná striekačka (0,5 ml) + 1 alkoholový tampón

“5 naplnených injekčných striekačiek (0,5 ml) + 5 alkoholových tampónov” “3 naplnené injekčné striekačky (0,5 ml) + 3 alkoholové tampóny”

“10 naplnených injekčných striekačiek (0,5 ml) + 10 alkoholových tampónov”

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Na subkutánne alebo intravenózne použitie.

Nepretrepávajte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/14/946/003 – 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/14/946/004 – 5 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/14/946/012 – 3 naplnené injekčné striekačky

EU/1/14/946/015 10 naplnených injekčných striekačiek

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Accofil 48 MU/0,5 ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľka – Naplnená striekačka s bezpečnostným krytom ihly v blistri

1. NÁZOV LIEKU

Accofil 48 MU/0,5 ml injekčný/infúzny roztok filgrastim

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá injekčná striekačka 0,5 ml obsahuje 48 MU filgrastimu (0,96 mg/ml).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80 a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 naplnená injekčná striekačka (0,5 ml) + 1 alkoholový tampón “3 naplnené injekčné striekačky (0,5 ml) + 3 alkoholové tampóny”

“5 naplnených injekčných striekačiek (0,5 ml) + 5 alkoholových tampónov” “10 naplnených injekčných striekačiek (0,5 ml) + 10 alkoholových tampónov” “7 naplnených injekčných striekačiek (0,5 ml) + 7 alkoholových tampónov”

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Na subkutánne alebo intravenózne použitie.

Nepretrepávajte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/14/946/011 – 1 naplnená injekčná striekačka s krytom ihly

EU/1/14/946/014 – 5 naplnených injekčných striekačiek s krytom ihly

EU/1/14/946/013 – 3 naplnené injekčné striekačky s krytom ihly

EU/1/14/946/016 – 10 naplnených injekčných striekačiek s krytom ihly

EU/1/14/946/018 – 7 naplnených injekčných striekačiek s krytom ihly

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Accofil 48 MU/0,5 ml

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Accofil 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok filgrastim

s.c./i.v.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis