Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Označenie obalu - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAcomplia
Kód ATC klasifikácieA08AX01
Látkarimonabant
Výrobcasanofi-aventis
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE.
Papierová skladačka so 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 a 98 filmom obalenými tabletami v blistrovom balení

1. NÁZOV LIEKU

ACOMPLIA 20 mg filmom obalené tablety rimonabant

2.

LIEČIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá tableta obsahuje 20 mg rimonabantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

Tiež obsahuje monohydrát laktózy.

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

ou

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

56 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 x 1 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

84 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

Perorálne použitie.

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,Liek ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NALIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 avenue de France

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francúzsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/003

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

EU/1/06/344/004

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

EU/1/06/344/005

 

 

 

 

 

platnos

 

 

EU/1/06/344/006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

Č. šarže

 

 

č

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

ACOMPLIA

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

Blistre so 14, 28, 56, 84 a 98 filmom obalenými tabletami

1. NÁZOV LIEKU

ACOMPLIA 20 mg filmom obalené tablety rimonabant

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIregistrácie

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

ť

ou

 

 

 

 

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondelok

 

 

 

 

enou

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streda

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

č

 

 

 

 

Piatok

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

Perforované blistre s 30, 70 x 1 a 90 filmom obalenými tabletami

1. NÁZOV LIEKU

ACOMPLIA 20 mg filmom obalené tablety rimonabant

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIregistrácie

3. DÁTUM EXSPIRÁCIEEXP

 

 

 

 

 

 

ť

ou

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

č

enou

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A NA VNÚTORNOM OBALE

Papierová skladačka s 28, 98 a 500 filmom obalenými tabletami v HDPE fľašiach/štítok na HDPE fľaši s 28, 98 a 500 filmom obalenými tabletami

1. NÁZOV LIEKU

ACOMPLIA 20 mg filmom obalené tablety rimonabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIEČIVO

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

Každá tableta obsahuje 20 mg rimonabantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

Tiež obsahuje monohydrát laktózy.

 

ť

ou

 

 

 

 

 

 

 

Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

enou

 

 

 

 

500 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,s ukon ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍLiek č

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NALIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 avenue de France

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francúzsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/009

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

platnos

ť

 

 

 

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

č

enou

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

 

ACOMPLIA

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

ť

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE ouPOUŽÍVATEĽOV

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

ukon

č

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

ACOMPLIA 20 mg filmom obalené tablety

(rimonabant)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

-Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.registrácie

-Odporúčame Vám, aby ste informácie z tejto písomnej informácie pre používateľov oznámili Vašim príbuzným alebo iným blízkym osobám.5. Ako uchovávať ACOMPLIU

6.

Ďalšie informácie

ť

ou

 

 

1.

platnos

 

 

ČO JE ACOMPLIA A NA ČO SA POUŽÍVA

 

 

Liečivo ACOMPLIE je rimonabant. Pôsobí tak, že blokuje špecifické receptory v mozgu a v tukových tkanivách nazývané CB1 receptory. ACOMPLIA je indikovaná na liečbu obezity alebo nadváhy u pacientov s pridruženými rizikovými faktormi akými sú diabetes alebo vysoká hladina tukových látok v krvi nazývaných lipidy (dyslipidémia; najmä cholesterol a triglyceridy) ako doplnok diéty a fyzickej aktivity.

2. SKÔR AKO UŽIJETE ACOMPLIU

č

enou

Neužívajte ACOMPLIU

 

- keď v súčasnosti trpíte depresiouukon

- keď sa v súčasnosti liečite na depresiu

- keď ste alergický (precitlivený) na rimonabant alebo na niektorú z ďalších zložiek ACOMPLIE

- keď dojčíte

s

Buďte zvlášť opatrný priLiekužívaní ACOMPLIE

Predtým ako začnete užívať tento liek, povedzte svojmu lekárovi:

-keď ste trpeli depresiou alebo samovražednými myšlienkami,

-keď máte poruchu funkcie pečene,

-keď máte závažnú poruchu funkcie obličiek,

-keď máte cukrovku (pozri časť 4),

-keď sa súčasne liečite na epilepsiu,

-keď máte menej ako 18 rokov. Nie sú dostupné žiadne informácie o používaní ACOMPLIE u ľudí mladších ako 18 rokov.

U pacientov užívajúcich ACOMPLIU sa zaznamenali závažné psychiatrické účinky vrátane depresie alebo zmeny nálady (pozri časť MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY).

Ak pociťujete počas liečby ACOMPLIOU príznaky depresie (pozri nižšie), kontaktujte Vášho lekára a ukončite liečbu.

Znaky a príznaky spojené s depresiou môžu byť:

smútok, depresívna nálada; strata záujmu o činnosti, ktoré boli predtým príjemné; nepokoj; podráždenosť; spomalená, oslabená činnosť; slabá koncentrácia; úzkosť; ťažkosti so spaním (nespavosť); myšlienky alebo slová o smrti alebo samovražde.

Ak sa prejaví alebo zhorší niektorý z vyššie uvedených príznakov po začatí liečby, musíte o tom informovať svojho lekára.

Užívanie iných liekov

Účinok ACOMPLIE sa zvyšuje pri súbežnom užívaní niektorých liečiv (nazývaných CYP3A4 inhibítory) ako sú:

-

itrakonazol (liečivo proti plesňovým chorobám)

registrácie

-

nefazodón (liečivo proti depresii)

-

ketakonazol (liečivo proti plesňovým chorobám)

 

-

ritonavir (liečivo na liečbu HIV infekcií)

 

-

telitromycín (antibiotikum)

 

-

klaritromycín (antibiotikum)

 

 

 

ou

 

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

 

platnos

 

na zníženie hmotnosti, lieky na úpravu

viazaný na lekársky predpis, ako sú ľubovník bodkovaný, liekyť

lipidov (tukov) v krvi, lieky na cukrovku a lieky na epilepsiu (napr. fenytoín, fenobarbital,

karbamazepín) alebo depresiu, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie

 

 

 

ACOMPLIA sa nemá užívať počas tehotenstva.

 

 

 

enou

 

 

 

Keď otehotniete počas užívania ACOMPLIE alebo si myslíte, že môžete byť tehotná alebo plánujete

otehotnieť, oznámte to hneď svojmu lekárovi.

 

 

 

Neužívajte liek, keď dojčíte. Povedzte svojmu lekárovi keď dojčíte alebo plánujete dojčiť Vaše dieťa.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

č

Pri odporúčanej dávke sa nepredpokladá,ukon že by ACOMPLIA znížila Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorýchs zložkách ACOMPLIE

Tablety ACOMPLIA obsahujú laktózu. Ak trpíte neznášanlivosťou na niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užívanímLiek tohto lieku.

3. AKO UŽÍVAŤ ACOMPLIU

Vždy užívajte ACOMPLIU presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Obvyklá dávka je jedna 20 mg tableta, ktorá sa užíva raz denne ráno pred raňajkami. Tabletu prehĺtnite celú.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov liečby je potrebné začať a ďalej pokračovať v diéte s nižším príjmom kalórií a vo fyzickej aktivite. Váš lekár Vám odporučí typ diéty a úroveň požadovanej fyzickej aktivity, ktorá vyhovuje Vaším špecifickým požiadavkám a Vášmu celkovému zdravotnému stavu.

Užívanie ACOMPLIE s jedlom a nápojmi

ACOMPLIA sa má užívať raz denne, ráno pred raňajkami.

Ak užijete viac ACOMPLIE ako máte

Ak užijete viac tabliet ACOMPLIE, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete užiť ACOMPLIU

Užite tabletu hneď ako si spomeniete, ale nikdy neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4.MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, ACOMPLIA môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli u viac ako u 1 z 10 pacientov užívajúcich ACOMPLIU sú:

nevoľnosť a infekcie horných dýchacích ciest.

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

Časté nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli u viac ako u 1 zo 100, ale menej ako u 1 z 10 pacientov

užívajúcich ACOMPLIU sú:

 

 

 

 

 

žalúdočná nevoľnosť, dávenie, problémy so spaním, nervozita, depresia, podráždenosť, závraty,

 

 

 

ť

ou

 

hnačka, úzkosť, svrbenie, nadmerné potenie, svalové kŕče, únava, tvorba modrín, bolesť a zápal šľiach

 

 

platnos

 

 

 

(tendinitída), strata pamäti, bolesť chrbta (ischias-zápal sedacieho nervu), zmenená citlivosť (menšia

citlivosť alebo abnormálne pálenie alebo pocity bodania) rúk a nôh, sčervenanie, pád, chrípka,

vyvrtnutie kĺbu.

 

 

 

 

 

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli u menej ako u 1 zo 100, ale viac ako u 1 z 1000

pacientov užívajúcich ACOMPLIU sú:

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ospalosť (letargia), trasenie, nočné potenie, panické symptómy, štikútanie, zúrivosť, rozladenosť (dysfória), citová porucha, samovražedné myšlienky, agresivita alebo agresívne správanie, hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi).

ukon

u menej ako u 1 z 1000 pacientov užívajúcich

Zriedkavé nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytlič

ACOMPLIU sú: halucinácie.

Po uvedení lieku na trh boli taktiež hlásené nasledujúce vedľajšie účinky (frekvencia neznáma):

kŕče, poruchy pozornosti, bludy (falošná viera v niečo), paranoja, vyrážka, bolesť hlavy a bolesť

žalúdka.

s

Ak začnete pociťovať akýkoLiek ľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5.AKO UCHOVÁVAŤ ACOMPLIU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte ACOMPLIU po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

(E468), nátriumlaurylsulfát (E487), mikrokryštalická celulóza (E460),registráciemagnéziumstearát.

-

Liečivo je rimonabant. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 20 mg rimonabantu.

-

Ďalšie zložky sú:

kroskarmelózy

Filmová vrstva tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza 15 mPa.s (E464), oxid titaničitý (E171),

makrogol 3000.

ť

ou

Tabletová politúra: karnaubský vosk (E903).

ACOMPLIA je dostupná v blistroch obsahujúcichplatnos14, 28, 30, 56, 84, 90 a 98 tabliet,

Ako vyzerá ACOMPLIA a obsah balenia

ACOMPLIA 20 mg sa dodáva vo forme bielych filmom obalených tabliet tvaru slzy s vyrazeným “20” na jednej strane.

v perforovaných blistroch obsahujúcich 70 x 1 tablety a v bielych plastových fľašiach obsahujúcich 28, 98 a 500 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedenéenou

do obehu.

 

 

 

 

č

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

 

sanofi-aventis

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

174 Avenue de France

 

 

 

 

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

Francúzsko

 

 

 

 

Výrobcovia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanofi Winthrop Industrie

30-36, avenue Gustave Eiffel – BP 27166 F-37071 Tours Cedex 2

Francúzsko

sanofi-aventis S.p.A. Strada Statale 17, Km 22 67019 Scoppito (AQ) Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/ Belgien sanofi-aventis Belgium Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD Тел: +359 (0)2 970 53 00

Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "A08AX01"

 • Zimulti - A08AX01

Tel: +49 (0)180 2 222010

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ Tel: +372 627 34 88

Ελλάδα sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

España

 

 

sanofi-aventis, S.A.

 

 

Tel: +34 93 485 94 00

 

č

France

ukon

sanofi-aventis France

 

 

Tél : 0 800 222 555

 

 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23

Ireland

Liek

s

 

sanofi-aventis Ireland Ltd. Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia sanofi-aventis S.p.A. Tel: +39 02 393 91

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd. Τηλ: +357 22 871600

enou

Luxembourg/Luxemburg sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország Tel: +36 1 505 0050

Malta

Nederland

sanofi-aventisregistrácieMalta Ltd. Tel: +356 21493022

sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 (0)182 557 755

Norge

sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00

Österreich

 

 

ou

GmbH

sanofi-aventisť

Tel: +43 1 80 185 – 0

platnos

 

 

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel: +48 22 541 46 00

Portugal

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 35 89 400

România

sanofi-aventis România S.R.L. Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 48 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 103 777

Suomi/Finland sanofi-aventis Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Sverige sanofi-aventis AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

 

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

sanofi-aventis

Tel: +371

67 33 24 51

Tel: +44 (0) 1483 505 515

Lietuva

 

 

UAB sanofi-aventis Lietuva

 

Tel: +370

5 2755224

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry

(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platnos

ť

ou

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

ukon

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis