Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actos (pioglitazone hydrochloride) – Označenie obalu - A10BG03

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuActos
Kód ATC klasifikácieA10BG03
Látkapioglitazone hydrochloride
VýrobcaTakeda Pharma A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

Actos 15 mg tablety

Pioglitazón

2.LIEČIVO

Jedna tableta obsahuje 15 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

50 tabliet

56 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

112 tabliet

196 tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dánsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/00/150/007 14 tabliet

EU/1/00/150/001 28 tabliet

EU/1/00/150/016 30 tabliet

EU/1/00/150/002 50 tabliet

EU/1/00/150/009 56 tabliet

EU/1/00/150/017 84 tabliet

EU/1/00/150/018 90 tabliet

EU/1/00/150/003 98 tabliet

EU/1/00/150/025 112 tabliet

EU/1/00/150/026 196 tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Actos 15 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Actos 30 mg tablety

Pioglitazón

2. LIEČIVO

Jedna tableta obsahuje 30 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

50 tabliet

56 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

112 tabliet

196 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/00/150/008 14 tabliet

EU/1/00/150/004 28 tabliet

EU/1/00/150/019 30 tabliet

EU/1/00/150/005 50 tabliet

EU/1/00/150/010 56 tabliet

EU/1/00/150/020 84 tabliet

EU/1/00/150/021 90 tabliet

EU/1/00/150/006 98 tabliet

EU/1/00/150/027 112 tabliet

EU/1/00/150/028 196 tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Actos 30 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Actos 45 mg tablety

Pioglitazón

2. LIEČIVO

Jedna tableta obsahuje 45 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

50 tabliet

56 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

112 tabliet

196 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/00/150/011 14 tabliet

EU/1/00/150/012 28 tabliet

EU/1/00/150/022 30 tabliet

EU/1/00/150/013 50 tabliet

EU/1/00/150/014 56 tabliet

EU/1/00/150/023 84 tabliet

EU/1/00/150/024 90 tabliet

EU/1/00/150/015 98 tabliet

EU/1/00/150/029 112 tabliet

EU/1/00/150/030 196 tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Actos 45 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Actos 15 mg tablety

Pioglitazón

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda (logo)

3.DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ (SKRATKY PRE DNI V TÝŽDNI PRE BALENIE PODĽA KALENDÁRNYCH DNÍ)

Po Ut St Št Pi So Ne

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Actos 30 mg tablety

Pioglitazón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda (logo)

3. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ (SKRATKY PRE DNI V TÝŽDNI PRE BALENIE PODĽA KALENDÁRNYCH DNÍ)

Po Ut St Št Pi So Ne

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Actos 45 mg tablety

Pioglitazón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda (logo)

3. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ (SKRATKY PRE DNI V TÝŽDNI PRE BALENIE PODĽA KALENDÁRNYCH DNÍ)

Po Ut St Št Pi So Ne

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis