Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actrapid (human insulin) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - A10AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuActrapid
Kód ATC klasifikácieA10AB01
Látkahuman insulin
VýrobcaNovo Nordisk A/S

1.NÁZOV LIEKU

Actrapid 40 medzinárodných jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke. Actrapid 100 medzinárodných jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke. Actrapid Penfill 100 medzinárodných jednotiek/ml injekčný roztok v náplni.

Actrapid InnoLet 100 medzinárodných jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere. Actrapid FlexPen 100 medzinárodných jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere.

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Actrapid injekčná liekovka (40 medzinárodných jednotiek/ml)

1 injekčná liekovka obsahuje 10 ml, čo zodpovedá 400 medzinárodným jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 40 medzinárodných jednotiek ľudského inzulínu* (čo zodpovedá 1,4 mg).

Actrapid injekčná liekovka (100 medzinárodných jednotiek/ml)

1 injekčná liekovka obsahuje 10 ml, čo zodpovedá 1000 medzinárodným jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 medzinárodných jednotiek ľudského inzulínu* (čo zodpovedá 3,5 mg).

Actrapid Penfill

1 náplň obsahuje 3 ml, čo zodpovedá 300 medzinárodným jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 medzinárodných jednotiek ľudského inzulínu* (čo zodpovedá 3,5 mg).

Actrapid InnoLet/Actrapid FlexPen

1 naplnené pero obsahuje 3 ml, čo zodpovedá 300 medzinárodným jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 medzinárodných jednotiek ľudského inzulínu* (čo zodpovedá 3,5 mg).

*Ľudský inzulín je vyrobený v Saccharomyces cerevisiae technológiou rekombinantnej DNA.

Pomocné látky so známym účinkom:

Actrapid obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, to znamená, že v podstate „neobsahuje sodík“.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Roztok je číry, bezfarebný a vodný.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Actrapid je určený na liečbu diabetes mellitus.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Sila ľudského inzulínu sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách.

Dávkovanie lieku Actrapid je individuálne a určené v súlade s potrebami pacienta. Môže sa používať samostatne, alebo v kombinácii so strednodobo pôsobiacim, alebo dlhodobo pôsobiacim inzulínom pred jedlom alebo občerstvením.

Obvykle je potreba individuálnej dávky inzulínu medzi 0,3 a 1,0 medzinárodnou jednotkou/kg/deň. Úprava dávky môže byť potrebná, ak pacienti majú zvýšenú fyzickú námahu, zmenili obvyklé stravovacie návyky, alebo počas sprievodného ochorenia.

Osobitné populácie

Starší pacienti (≥ 65 rokov)

Actrapid môžu používať starší pacienti.

U starších pacientov sa musí dôsledne monitorovať glukóza a dávka inzulínu sa má nastaviť na individuálnom základe.

Porucha funkcie obličiek a pečene

Porucha funkcie obličiek alebo pečene, môže u pacienta znižovať potrebu inzulínu.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa musí dôsledne monitorovať glukóza a dávka ľudského inzulínu sa má nastaviť na individuálnom základe.

Pediatrická populácia

Actrapid môžu používať deti a dospievajúci.

Prechod z iných inzulínov

Prechod pacienta z iných inzulínov si môže vyžadovať úpravu dávky lieku Actrapid a môže byť potrebná úprava dávky bazálneho inzulínu.

Počas prechodu a v prvých týždňoch po ňom sa odporúča dôsledné monitorovanie glukózy (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania

Actrapid je rýchlo pôsobiaci ľudský inzulín a môže sa používať v kombinácii so strednodobo- alebo dlhodobo pôsobiacimi inzulínmi.

Actrapid sa podáva subkutánne injekciou do brušnej steny, stehna, oblasti gluteálneho alebo deltoidného svalu. Podávanie injekcie do kožnej riasy minimalizuje riziko neúmyselného intramuskulárneho podávania injekcie.

Ihla sa má podržať pod kožou najmenej 6 sekúnd, aby sa zaistilo podanie celej dávky. Miesta podávania injekcie sa majú vždy striedať v rámci spomínaných častí tela, aby sa znížilo riziko lipodystrofie. Subkutánne podávanie injekcie do brušnej steny zaručuje rýchlejšiu absorpciu ako

z iných miest podávania. Trvanie účinku sa bude meniť podľa dávky, miesta podávania, prietoku krvi, teploty a úrovne fyzickej aktivity.

Po podaní injekcie má do 30 minút nasledovať jedlo, alebo malé občersvenie obsahujúce sacharidy.

Vzhľadom na riziko zrazenín v katétri pumpy sa Actrapid nemá používať na kontinuálnu subkutánnu infúziu inzulínu.

Intravenózne použitie

Ak je to potrebné, môže sa Actrapid podať intravenózne. Môžu to vykonať iba zdravotnícki pracovníci.

Infúzne systémy na intravenózne použitie s liekom Actrapid pri koncentráciách od 0,05 medzinárodnej

jednotky/ml do 1,0 medzinárodnej jednotky/ml ľudského inzulínu v infúznych roztokoch 0,9 % chloridu sodného, 5 % dextrózy a 10 % dextrózy so 40 mmol/l chloridu draselného pri použití polypropylénových infúznych vakov sú stabilné pri izbovej teplote počas 24 hodín. Hoci sú stabilné aj po tomto čase, určité množstvo inzulínu bude na začiatku adsorbované do materiálu infúzneho vaku. Počas infúzie inzulínu je potrebné monitorovanie glukózy v krvi.

Podrobné informácie o používaní nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

Actrapid injekčná liekovka (40 medzinárodných jednotiek/ml)/Actrapid injekčná liekovka (100 medzinárodných jednotiek/ml)

Podávanie injekčnou striekačkou

Actrapid injekčné liekovky sú určené na používanie s injekčnými striekačkami s vhodným rozsahom jednotiek. Keď sa mieša zmes dvoch typov inzulínov, vždy miešajte inzulíny v rovnakom poradí.

Actrapid Penfill

Podávanie inzulínu aplikačným systémom

Actrapid Penfill je určený na používanie s pomôckami na aplikáciu inzulínu spoločnosti Novo Nordisk a ihlami NovoFine alebo NovoTwist.

Actrapid InnoLet

Podávanie pomocou InnoLet

Actrapid InnoLet je naplnené pero určené na používanie s jednorazovými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm. InnoLet dávkuje 1-50 jednotiek s pridávaním po 1 jednotke.

Actrapid FlexPen

Podávanie pomocou FlexPen

Actrapid FlexPen je naplnené pero určené na používanie s jednorazovými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm. FlexPen dávkuje 1-60 jednotiek s pridávaním po 1 jednotke.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred cestou medzi rôznymi časovými pásmami sa má pacient poradiť s lekárom, pretože môže nastať zmena v čase podávania inzulínu a príjmu jedla.

Hyperglykémia

Neprimerané dávkovanie, alebo prerušenie liečby môže viesť najmä u diabetikov 1. typu

k hyperglykémii a diabetickej ketoacidóze. Zvyčajne sa prvé príznaky hyperglykémie objavujú postupne počas niekoľkých hodín alebo dní. Patrí k nim smäd, častejšie močenie, nauzea, vracanie, ospalosť, suchá začervenaná pokožka, suchosť v ústach, nechutenstvo ako aj acetónový dych. Neliečená hyperglykémia u pacientov s diabetom 1.typu v konečnom dôsledku vedie ku vzniku diabetickej ketoacidózy, ktorá je potenciálne smrteľná.

Hypoglykémia

Vynechanie jedla alebo neplánované namáhavé fyzické cvičenie môže viesť k hypoglykémii.

Hypoglykémia môže nastať, ak je dávka inzulínu veľmi vysoká v porovnaní s potrebou inzulínu. V prípade hypoglykémie, alebo podozrenia na hypoglykémiu, sa Actrapid nesmie podávať. Po stabilizácii krvnej glukózy pacienta sa má uvažovať o úprave dávky (pozri časti 4.8 a 4.9).

Pacienti, u ktorých nastalo významné zlepšenie kompenzácie diabetu napr. po intenzifikovanej

inzulínovej liečbe, môžu pocítiť zmenu obvyklých varovných príznakov hypoglykémie a majú byť o nich primerane poučení. Obvyklé varovné príznaky sa môžu stratiť u pacientov dlhodobo chorých na diabetes.

Sprievodné ochorenia, najmä infekcie a horúčkovité stavy si obvykle vyžadujú zvýšenie dávky inzulínu. Sprievodné ochorenia obličiek, pečene, alebo ochorenia ovplyvňujúce nadobličky, podmozgovú alebo štítnu žľazu môžu vyžadovať zmeny dávky inzulínu.

Keď sú pacienti prevádzaní medzi rôznymi typmi inzulínov, môžu sa včasné varovné príznaky hypoglykémie zmeniť, alebo sú menej výrazné v porovnaní s predchádzajúcim inzulínom.

Prechod z iných inzulínov

Prechod pacientov na iný typ alebo na inú značku inzulínu sa musí uskutočniť len za prísnej lekárskej kontroly. Zmeny v sile, značke (výrobcovi), type, pôvode (zvierací inzulín, ľudský inzulín alebo analóg inzulínu) a/alebo spôsobe jeho výroby (rekombinantná DNA oproti inzulínu zvieracieho pôvodu) môžu vyžadovať zmenu dávky. Pacienti prechádzajúci na Actrapid z iného typu inzulínu, môžu vyžadovať zvýšenie počtu injekčných podávaní za deň, alebo zmenu dávky oproti pôvodne používaným inzulínom. Ak je potrebná úprava dávky, môže sa vykonať pri prvej dávke, alebo počas prvých niekoľkých týždňov alebo mesiacov.

Reakcie v mieste podávania injekcie

Ako pri liečbe inými inzulínmi, môžu sa objaviť reakcie v mieste podávania injekcie, ktoré sa prejavia bolesťou, začervenaním, žihľavkou, zápalom, podliatinou, opuchom a svrbením. Neustále striedanie miesta podávania v rámci danej oblasti znižuje riziko vzniku týchto reakcií. Reakcie zvyčajne vymiznú do niekoľkých dní až niekoľkých týždňov. V zriedkavých prípadoch si reakcie v mieste podávania injekcie môžu vyžiadať ukončenie liečby liekom Actrapid.

Kombinácia lieku Actrapid s pioglitazónom

Boli zaznamenané prípady zlyhávania srdca, keď sa užíval pioglitazón v kombinácii s inzulínom, zvlášť u pacientov s rizikovými faktormi pre rozvoj kardiálneho zlyhávania srdca. Na toto sa má pamätať, ak sa uvažuje o liečbe s kombináciou pioglitazónu a lieku Actrapid. Ak sa používa táto kombinácia, majú sa u pacientov sledovať prejavy a symptómy zlyhávania srdca, zvýšenie telesnej hmotnosti a edémy. Užívanie pioglitazónu má byť ukončené, ak sa objaví akékoľvek zhoršenie kardiálnych symptómov.

4.5Liekové a iné interakcie

O mnohých druhoch liekov je známe, že ovplyvňujú metabolizmus glukózy.

Látky, ktoré môžu znižovať pacientovu potrebu inzulínu sú nasledovné:

Perorálne antidiabetiká, inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), betablokátory, ACE inhibítory, salicyláty, anabolické steroidy a sulfónamidy.

Látky, ktoré môžu zvyšovať pacientovu potrebu inzulínu sú nasledovné:

Perorálne kontraceptíva, tiazidy, glukokortikoidy, tyroidálne hormóny, sympatomimetiká, rastový hormón a danazol.

Betablokátory môžu maskovať príznaky hypoglykémie.

Oktreotid/lanreotid môžu znižovať, alebo zvyšovať potrebu inzulínu.

Alkohol môže zosilňovať, alebo znižovať hypoglykemický účinok inzulínu.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú žiadne obmedzenia liečby diabetu inzulínom počas gravidity, pretože inzulín neprechádza cez bariéru placenty.

Hypoglykémia aj hyperglykémia, ktoré sa môžu objaviť pri nedostatočnej kontrole diabetu, zvyšujú riziko poškodenia a smrti in utero. Pri plánovaní gravidity, ako aj počas gravidity sa odporúča intenzívna kontrola krvnej glukózy a monitorovanie gravidných žien s diabetom. Potreba inzulínu v prvom trimestri obvykle poklesne a následne sa zvyšuje počas druhého a tretieho trimestra. Po pôrode sa potreba inzulínu rýchlo vrácia na hodnoty pred graviditou.

Dojčenie

Nie sú žiadne obmedzenia liečby liekom Actrapid počas dojčenia. Liečba dojčiacich matiek inzulínom nepreukazuje žiadne riziko pre dojča. Predsa len, niekedy môže byť potrebné dávku lieku Actrapid upraviť.

Fertilita

Reprodukčné štúdie s ľudským inzulínom na zvieratách, nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Schopnosť koncentrácie ako aj reakčná schopnosť pacientov môže byť znížená v dôsledku hypoglykémie. To môže predstavovať riziko v situáciách, ktoré si vyžadujú mimoriadnu pozornosť (napr. pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov).

Pacienti majú byť poučení, ako predchádzať hypoglykémii počas vedenia vozidiel. To je obzvlášť dôležité vtedy, ak si nedostatočne alebo vôbec neuvedomujú varovné signály hypoglykémie, alebo majú časté hypoglykémie. V týchto situáciách sa má zvážiť vhodnosť vedenia vozidiel.

4.8Nežiaduce účinky

Prehľad bezpečnostného profilu

Hypoglykémia je počas liečby najčastejšie pozorovaná nežiaduca reakcia. Frekvencia hypoglykémie sa mení s populáciou pacientov, dávkovacími schémami a úrovňou glykemickej kontroly, prosím pozri Opis vybraných nežiaducich reakcií, dolu.

Na začiatku liečby inzulínom sa môžu objaviť refrakčné poruchy, edémy a reakcie v mieste podávania injekcie (bolesť, začervenanie, žihľavka, zápal, podliatina, opuch, a svrbenie v mieste podávania). Tieto reakcie majú obvykle prechodný charakter. Náhle zlepšenie glykémie môže byť spojené s akútnou bolestivou neuropatiou, ktorá má zvyčajne prechodný charakter. Intenzifikácia liečby inzulínom s prudkým zlepšením glykemickej kontroly môže byť spojená s prechodným zhoršením diabetickej retinopatie, kým dlhodobé zlepšenie kontroly glykémie znižuje riziko progresie diabetickej retinopatie.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie uvedené nižšie na základe údajov z klinickej štúdie, sú klasifikované podľa MedDRA frekvencie a triedy orgánových systémov. Kategórie frekvencií sú definované podľa nasledovnej konvencie: Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (nemôžu byť stanovené z dostupných údajov).

Poruchy imunitného systému

Menej časté – Žihľavka, vyrážka

 

 

 

Veľmi zriedkavé – Anafylaktické reakcie*

 

 

Poruchy metabolizmu a

Veľmi časté – Hypoglykémia*

výživy

 

 

 

Poruchy nervového systému

Menej časté – Periférna neuropatia (bolestivá neuropatia)

 

 

Poruchy oka

Menej časté– Refrakčné poruchy

 

 

 

Veľmi zriedkavé – Diabetická retinopatia

 

 

Poruchy kože a podkožného

Menej časté – Lipodystrofia*

tkaniva

 

 

 

Celkové poruchy a reakcie v

Menej časté – Reakcie v mieste podávania injekcie

mieste podávania

 

Menej časté - Edémy

 

 

 

* pozri Opis vybraných nežiaducich reakcií

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Anafylaktické reakcie

Výskyt generalizovaných hypersenzitívnych reakcií (zahŕňajúcich generalizovanú kožnú vyrážku, svrbenie, potenie, gastrointestinálne ťažkosti, angioneurotický edém, ťažkosti s dýchaním, palpitácie a pokles krvného tlaku) sú veľmi zriedkavé, ale môžu byť potenciálne život ohrozujúce.

Hypoglykémia

Hypoglykémia je najčastejšie pozorovaná nežiaduca reakcia. Môže sa objaviť vtedy, keď je dávka inzulínu veľmi vysoká v porovnaní s potrebnou dávkou inzulínu. Závažná hypoglykémia môže viesť k bezvedomiu a/alebo kŕčom, čoho výsledkom môže byť prechodné alebo trvalé poškodenie funkcií mozgu alebo dokonca smrť. Príznaky hypoglykémie sa objavujú zvyčajne náhle. Môžu zahŕňať studený pot, studenú bledú pokožku, vyčerpanosť, nervozitu alebo triašku, úzkosť, nezvyčajnú únavu alebo slabosť, zmätenosť, problémy s koncentráciou, ospalosť, nadmerný hlad, zmeny videnia, bolesť hlavy, nauzeu a búšenie srdca.

V klinických štúdiách sa frekvencia hypoglykémie mení s populáciou pacientov, dávkovacím režimom a úrovňou glykemickej kontroly.

Lipodystrofia

Lipodystrofia (vrátane lipohypertrofie, lipoatrofie) sa môže vyskytnúť v mieste podávania injekcie. Neustále striedanie miesta podávania injekcie v určenej oblasti, znižuje riziko vzniku týchto reakcií.

Pediatrická populácia

Na základe postmarketingových údajov a klinických štúdií, frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií pozorovaných v pediatrickej populácii nenaznačuje žiadne rozdiely vo všeobecných skúsenostiach v porovnaní s bežnou populáciou.

Iné osobitné populácie

Na základe postmarketingových údajov a klinických štúdií, frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií pozorovaných u starších pacientov a pacientov s poškodením obličiek alebo pečene nenaznačujú žiadne rozdiely vo všeobecných skúsenostiach v porovnaní s bežnou populáciou.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Špecifiká predávkovania inzulínom nie je možné definovať, hoci sa hypoglykémia môže vyvinúť cez nasledovné štádiá, ak sú pacientovi podávané veľmi vysoké dávky v porovnaní s potrebou:

V prípade miernej hypoglykémie je možné podať perorálne pacientovi glukózu, alebo potravu obsahujúcu cukor. Preto sa odporúča, aby diabetik mal vždy pri sebe potraviny obsahujúce cukor.

Pri závažnej hypoglykémii, ak je pacient v bezvedomí, sa mu môže podať intramuskulárne alebo subkutánne glukagón (0,5 až 1 mg), osobou oboznámenou s podávaním injekcie, alebo mu môže podať intravenózne glukózu zdravotnícky pracovník. Ak pacient do 10 až 15 minút nezareaguje na glukagón, musí sa podať intravenózne glukóza.

Po nadobudnutí vedomia sa odporúča podať pacientovi perorálne cukor, ako prevenciu proti recidíve.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antidiabetiká. Inzulíny a analógy na injekciu, rýchlo pôsobiace, inzulín (ľudský). ATC kód: A10AB01.

Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Vplyv inzulínu na znižovanie hladiny cukru v krvi je spôsobený uľahčeným vychytávaním glukózy po naviazaní inzulínu na bunkové receptory v svalových a tukových bunkách a súbežnou inhibíciou tvorby glukózy v pečeni.

Klinická štúdia u 204 diabetikov na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde sa liečili na hyperglykémiu (hladina cukru v krvi okolo 10 mmol/l) a 1344 nediabetických pacientov pred veľkým chirurgickým zákrokom ukázala, že u pacientov s normoglykémiou (hladina cukru v krvi 4,4 – 6,1 mmol/l) indukovanou intravenóznym podávaním lieku Actrapid, sa znížila úmrtnosť o 42 % (8 % oproti

4,6 %).

Actrapid je rýchlo pôsobiaci inzulín.

Začiatok účinku je do ½ hodiny, dosiahnutie maximálneho účinku do 1,5–3,5 hodiny a celková doba trvania účinku je asi 7–8 hodín.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Inzulín v krvnom obehu má polčas niekoľko minút. V dôsledku toho, profil časového účinku inzulínu je určovaný výhradne len jeho absorpciou.

Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi (napr. dávkou inzulínu, spôsobom a miestom podávania injekcie, hrúbkou podkožného tuku, typom diabetu). Farmakokinetika inzulínov je preto ovplyvnená veľkými intra- a interpersonálnymi rozdielmi.

Absorpcia

Maximálna plazmatická koncentrácia sa po subkutánnom podávaní dosiahne do 1,5–2,5 hodiny.

Distribúcia

Nepozorovala sa intenzívna väzba na plazmatické bielkoviny, okrem cirkulujúcich protilátok proti inzulínu (ak sú prítomné).

Metabolizmus

Popisuje sa, že ľudský inzulín sa odbúrava inzulín proteázou, alebo enzýmami degradujúcimi inzulín a možno aj disulfidovou izomerázou odbúravajúcou bielkoviny. Molekula ľudského inzulínu ponúka aj niekoľko štiepnych miest (hydrolýza), žiadne metabolity vzniknuté štiepením nie sú aktívne.

Eliminácia

Konečný polčas premeny je určený rýchlosťou absorpcie z tkaniva po subkutánnom podávaní. Konečný polčas premeny (t½) sa preto používa skôr na meranie absorpčnej rýchlosti ako na odstránenie inzulínu per se z plazmy (inzulín v krvi má t½ niekoľko minút). Testy ukázali, že t½ je okolo 2-5 hodín.

Pediatrická populácia

Farmakokinetický profil lieku Actrapid bol študovaný u malého počtu (n=18) detí s diabetom (vo veku 6–12 rokov) a mladistvých (vo veku 13–17 rokov). Údaje sú obmedzené, ale naznačujú, že farmakokinetický profil u detí a dospievajúcich môže byť podobný ako u dospelých. Avšak, rozdiely boli medzi vekovými skupinami v Cmax vyzdvihujúc dôležitosť individuálnej titrácie dávky.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

chlorid zinočnatý glycerol metakrezol

hydroxid sodný (na úpravu pH) kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) voda na injekciu

6.2Inkompatibility

Inzulíny sa majú pridávať len k látkam, o ktorých je známe, že sú s nimi kompatibilné. Lieky pridané do inzulínového roztoku môžu zapríčiniť degradáciu inzulínu, napr. ak lieky obsahujú tioly alebo siričitany.

6.3Čas použiteľnosti

Pred otvorením: 30 mesiacov.

Actrapid injekčná liekovka (40 medzinárodných jednotiek/ml)

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva: Tento liek sa môže uchovávať maximálne 4 týždne.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Actrapid injekčná liekovka (100 medzinárodných jednotiek/ml)

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva: Tento liek sa môže uchovávať maximálne 6 týždňov.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Actrapid Penfill/Actrapid InnoLet/Actrapid FlexPen

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva: Tento liek sa môže uchovávať maximálne 6 týždňov.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke.

Actrapid injekčná liekovka (40 medzinárodných jednotiek/ml)/Actrapid injekčná liekovka (100 medzinárodných jednotiek/ml)

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Actrapid Penfill

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva: Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

Uchovávajte náplň vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Actrapid InnoLet/Actrapid FlexPen

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva: Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

Na pere ponechajte kryt na ochranu pred svetlom.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Actrapid injekčná liekovka (40 medzinárodných jednotiek/ml)/Actrapid injekčná liekovka (100 medzinárodných jednotiek/ml)

Injekčná liekovka (sklo typ 1) je uzavretá zátkou (brómbutyl/polyizoprénová guma) a poistená ochranným plastovým viečkom obsahujúca 10 ml roztoku.

Veľkosť balenia je 1 a 5 injekčných liekoviek po 10 ml, alebo viacnásobné balenie 5 balení po 1 x 10 ml injekčných liekoviek. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Actrapid Penfill

Náplň (sklo typ 1), s piestom (brómbutyl) a gumenou zátkou (brómbutyl/polyizoprén) obsahujúca 3 ml roztoku.

Veľkosť balenia je 1, 5 a 10 náplní. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Actrapid InnoLet/Actrapid FlexPen

Náplň (sklo typ 1) s piestom (brómbutyl) a gumenou zátkou (brómbutyl/polyizoprén) obsahujúca 3 ml roztoku v naplnenom viacdávkovom, jednorazovom pere vyrobenom z polypropylénu.

Veľkosť balenia je 1, 5 a 10 naplnených pier. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok nie je číry, bezfarebný a vodný.

Actrapid, ktorý bol zmrazený sa nesmie použiť.

Pacient má byť poučený o tom, že po každej injekcii má ihlu a injekčnú striekačku zlikvidovať.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Ihly, injekčné striekačky, náplne a naplnené perá nesmie používať nikto iný.

Náplň sa nesmie znova napĺňať.

V prípade nutnosti u bežných používateľov lieku Actrapid (hospitalizácia alebo porucha inzulínového pera), sa môže Actrapid nasať U100 inzulínovou injekčnou striekačkou z náplne alebo naplneného pera.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dánsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Actrapid injekčná liekovka (40 medzinárodných jednotiek/ml)

EU/1/02/230/001

EU/1/02/230/002

EU/1/02/230/016

Actrapid injekčná liekovka (100 medzinárodných jednotiek/ml)

EU/1/02/230/003

EU/1/02/230/004

EU/1/02/230/017

Actrapid Penfill

EU/1/02/230/005

EU/1/02/230/006

EU/1/02/230/007

Actrapid InnoLet

EU/1/02/230/010

EU/1/02/230/011

EU/1/02/230/012

Actrapid FlexPen

EU/1/02/230/013

EU/1/02/230/014

EU/1/02/230/015

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 07. októbra 2002

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18. septembra 2007

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis