Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actrapid (human insulin) – Označenie obalu - A10AB01

Updated on site: 11-Jul-2017

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL (INJEKČNÁ LIEKOVKA)

1.NÁZOV LIEKU

Actrapid 40 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok

Ľudský inzulín

2.LIEČIVO

1 injekčná liekovka obsahuje 10 ml, čo zodpovedá 400 medzinárodným jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 40 medzinárodných jednotiek (čo zodpovedá 1,4 mg).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

chlorid zinočnatý, glycerol, metakrezol, hydroxid sodný/kyselinu chlorovodíkovú na úpravu pH a vodu na injekciu

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 injekčná liekovka s obsahom 10 ml

5 injekčných liekoviek s obsahom 10 ml

Viacnásobné balenie: 5 balení po 1 x10 ml injekčných liekoviek a nie je na predaj ako samostatné injekčné liekovky.

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Na podkožné alebo vnútrožilové použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Roztok použite len, ak je číry ako voda, bezfarebný a vodný.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

Počas použitia, alebo ak sa nosí ako rezerva: Spotrebujte do 4 týždňov.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Počas užívania: Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Zlikvidujte injekčnú ihlu a injekčnú striekačku po každom podaní injekcie.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/02/230/001

 

 

 

1 injekčná liekovka s obsahom 10 ml

EU/1/02/230/002

5 injekčných liekoviek s obsahom 10

ml

ml injekčných liekoviek a nie je na predaj

EU/1/02/230/016

Viacnásobné balenie: 5 balení po 1 x10

ako samostatné injekčné liekovky.

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIKEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Actrapid 40

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK (INJEKČNÁ LIEKOVKA)

1. NÁZOV LIEKU A CESTY PODANIA

Actrapid 40 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok

Ĺudský inzulín s.c., i.v. použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5.OBSAH V.HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

10 ml

1 injekčná liekovka s obsahom 10 ml obsahuje 400 medzinárodných jednotiek

6.INÉ

Novo Nordisk A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (INJEKČNÁ LIEKOVKA)

1. NÁZOV LIEKU

Actrapid 100 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok

Ľudský inzulín

2. LIEČIVO

1 injekčná liekovka obsahuje 10 ml, čo zodpovedá 1000 medzinárodným jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 IU ľudského inzulínu (čo zodpovedá 3,5 mg),

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

chlorid zinočnatý, glycerol, metakrezol, hydroxid sodný/kyselinu chlorovodíkovú na úpravu pH a vodu na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 injekčná liekovka s obsahom 10 ml

5 injekčných liekoviek s obsahom 10 ml

Viacnásobné balenie: 5 balení po 1 x 10 ml injekčných liekoviek a nie je na predaj ako samostatné injekčné liekovky

5. SPÔSOB A CESTY PODANIA

Na podkožné alebo vnútrožilové použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Roztok použite len, ak je číry ako voda, bezfarebný a vodný.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

Počas užívania, alebo ak sa nosí ako rezerva: Spotrebujte do 6 týždňov.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Počas užívania: Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v chladničke. Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Zlikvidujte injekčnú ihlu a injekčnú striekačku po každom podaní injekcie.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/02/230/003

 

 

 

1 injekčná liekovka s obsahom

EU/1/02/230/004

5 injekčných liekoviek s obsahom 10 ml

ml injekčných liekoviek a nie je na predaj

EU/1/02/230/017

Viacnásobné balenie: 5 balení po 1 x10

ako samostatné injekčné liekovky.

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIKEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Actrapid 100

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK (INJEKČNÁ LIEKOVKA)

1. NÁZOV LIEKU A CESTY PODANIA

Actrapid 100 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok

Ľudský inzulín s.c., i.v. použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH V.HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

10 ml

1 injekčná liekovka s obsahom 10 ml obsahuje 1000 medzinárodných jednotiek.

6. INÉ

Novo Nordisk A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL NA VIACNÁSOBNOM BALENÍ (INJEKČNÁ LIEKOVKA)

1. NÁZOV LIEKU

Actrapid 40 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok

Ľudský inzulín

2. LIEČIVO

1 injekčná liekovka obsahuje 10 ml, čo zodpovedá 400 medzinárodným jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 40 medzinárodných jednotiek ľudského inzulínu (čo zodpovedá 1,4 mg),

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

chlorid zinočnatý, glycerol, metakrezol, hydroxid sodný/kyselinu chlorovodíkovú na úpravu pH a vodu na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 x 10 ml injekčná liekovka. Viacnásobné balenie: 5 balení po 1 x10 ml injekčných liekoviek a nie je na predaj ako samostatné injekčné liekovky.

5. SPÔSOB A CESTY PODANIA

Na podkožné alebo vnútrožilové použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Roztok použite len, ak je číry ako voda, bezfarebný a vodný.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

Počas užívania, alebo ak sa nosí ako rezerva: Spotrebujte do 4 týždňov.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Počas užívania: Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Zlikvidujte injekčnú ihlu a injekčnú striekačku po každom podaní injekcie.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/230/016

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIKEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Actrapid 40

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠTÍTOK VONKAJŠIEHO OBALU NA VIACNÁSOBNOM OBALE (INJEKČNÁ LIEKOVKA)

1. NÁZOV LIEKU

Actrapid 100 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok

Ľudský inzulín

2. LIEČIVO

1 injekčná liekovka obsahuje 10 ml, čo zodpovedá 1000 medzinárodným jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 medzinárodných jednotiek ľudského inzulínu (čo zodpovedá 3,5 mg),

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

chlorid zinočnatý, glycerol, metakrezol, hydroxid sodný/kyselinu chlorovodíkovú na úpravu pH a vodu na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 x 10 ml injekčných liekoviek. Viacnásobné balenie: 5 balení po 1 x 10 ml injekčných liekoviek a nie je na predaj ako samostatné injekčné liekovky.

5. SPÔSOB A CESTY PODANIA

Na podkožné alebo vnútrožilové použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Roztok použite len, ak je číry ako voda, bezfarebný a vodný.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

Počas užívania, alebo ak sa nosí ako rezerva: Spotrebujte do 6 týždňov.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Počas užívania: Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Zlikvidujte injekčnú ihlu a injekčnú striekačku po každom podaní injekcie.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/230/017

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIKEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Actrapid 100

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (NÁPLŇ. Penfill)

1. NÁZOV LIEKU

Actrapid Penfill 100 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok v náplni

Ľudský inzulín

2. LIEČIVO

1 náplň obsahuje 3 ml, čo zodpovedá 300 medzinárodným jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 medzinárodných jednotiek ľudského inzulínu (čo zodpovedá 3,5 mg),

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

chlorid zinočnatý, glycerol, metakrezol, hydroxid sodný/kyselinu chlorovodíkovú na úpravu pH a vodu na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 x 3 ml náplň

5 x 3 ml náplní

10 x 3 ml náplní

5. SPÔSOB A CESTY PODANIA

Na podkožné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Roztok použite len, ak je číry ako voda, bezfarebný a vodný.

Určené na použitie len pre jednu osobu.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

Počas užívania, alebo ak sa nosí ako rezerva: Spotrebujte do 6 týždňov.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Počas užívania: Uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke. Uchovávajte náplň vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Zlikvidujte injekčnú ihlu po každom podávaní injekcie.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/02/230/005

 

 

 

1 náplň s obsahom 3 ml

EU/1/02/230/006

5 náplní s obsahom 3 ml

 

EU/1/02/230/007

10 náplní s obsahom 3 ml

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIKEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Actrapid Penfill

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK (NÁPLŇ. Penfill)

1. NÁZOV LIEKU A CESTY PODANIA

Actrapid Penfill 100 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok

Ľudský inzulín s.c. použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH V.HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6. INÉ

Novo Nordisk A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (NAPLNENÉ PERO. InnoLet)

1. NÁZOV LIEKU

Actrapid InnoLet 100 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok v naplnenom pere

Ľudský inzulín

2. LIEČIVO

1 naplnené pero obsahuje 3 ml, čo zopovedá 300 medzinárodným jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 medzinárodných jednotiek ľudského inzulínu (čo zodpovedá 3,5 mg),

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

chlorid zinočnatý, glycerol, metakrezol, hydroxid sodný/kyselinu chlorovodíkovú na úpravu pH a vodu na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 x 3 ml naplnené pero

5 x 3 ml naplnených pier

10 x 3 ml naplnených pier

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na podkožné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Injekčné ihly nie sú súčasťou balenia.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Roztok použite len, ak je číry ako voda, bezfarebný a vodný.

Určené na použitie len pre jednu osobu.

Určené na použitie s jednorazovými injekčnými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

Počas užívania, alebo ak sa nosí ako rezerva: Spotrebujte do 6 týždňov.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Počas užívania: Uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke. Používajte kryt na pero na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Zlikvidujte injekčnú ihlu po každom podávaní injekcie.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé,DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/02/230/010

 

 

 

1 pero s obsahom 3 ml

EU/1/02/230/011

5 pier s obsahom 3 ml

 

 

EU/1/02/230/012

10 pier s obsahom 3 ml

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIKEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Actrapid InnoLet

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA PERO (NAPLNENÉ PERO. InnoLet)

1. NÁZOV LIEKU A CESTY PODANIA

Actrapid InnoLet 100 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok

Ľudský inzulín s.c. použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6. INÉ

Novo Nordisk A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL (NAPLNENÉ PERO. FlexPen)

1. NÁZOV LIEKU

Actrapid FlexPen 100 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok v naplnenom pere

Ľudský inzulín

2. LIEČIVO

1 naplnené pero obsahuje 3 ml, čo zodpovedá 300 medzinárodným jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 medzinárodných jednotiek ľudského inzulínu (čo zodpovedá 3,5 mg),

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

chlorid zinočnatý, glycerol, metakrezol, hydroxid sodný/kyselinu chlorovodíkovú na úpravu pH a vodu na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 x 3 ml naplnené pero

5 x 3 ml naplnených pier

10 x 3 ml naplnených pier

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na podkožné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Injekčné ihly nie sú súčasťou balenia.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Roztok použite len, ak je číry ako voda, bezfarebný a vodný. Určené na použitie len pre jednu osobu.

Určené na použitie s jednorazovými injekčnými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

Počas užívania, alebo ak sa nosí ako rezerva: Spotrebujte do 6 týždňov.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením: Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Počas užívania: Uchovávajte pri teplote do 30°C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

Používajte kryt na pero na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Zlikvidujte injekčnú ihlu po každom podávaní injekcie.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/02/230/013

 

 

 

1 pero s obsahom 3 ml

EU/1/02/230/014

5 pier s obsahom 3 ml

 

 

EU/1/02/230/015

10 pier s obsahom 3 ml

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIKEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Actrapid FlexPen

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA PERO (NAPLNENÉ PERO. FlexPen)

1. NÁZOV LIEKU A CESTY PODANIA

Actrapid FlexPen 100 medzinárodných jednotiek/ml Injekčný roztok

Ľudský inzulín s.c. použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP/

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH V.HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6. INÉ

Novo Nordisk A/S

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 26581

    zoznam liekov na lekársky predpis