Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adasuve (loxapine) – Označenie obalu - N05AH01

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAdasuve
Kód ATC klasifikácieN05AH01
Látkaloxapine
VýrobcaFerrer Internacional s.a.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

ADASUVE 4,5 mg upravený inhalačný prášok loxapín

2.LIEČIVO(LIEČIVÁ)

Každý inhalátor uvoľňuje 4,5 mg loxapínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Upravený inhalačný prášok

1 inhalátor s jednou dávkou

5 inhalátorov s jednou dávkou

5.SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Inhalačné použitie

Len na jednorazové použitie.

Liek je balený v uzavretom vrecku a má zostať vo vrecku až do jeho použitia.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom vrecku pripravenom na použitie na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona španielsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/823/001 (5 inhalátorov s jednou dávkou)

EU/1/13/823/003 (1 inhalátor s jednou dávkou)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

VRECKO

1. NÁZOV LIEKU

ADASUVE 4,5 mg inhalačný prášok loxapín

2. LIEČIVO(LIEČIVÁ)

Každý inhalátor uvoľňuje 4,5 mg loxapínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Inhalačný prášok

Inhalátor s jednou dávkou

5. SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Pokyny na použitie sa nachádzajú vo vnútri

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Neotvárajte vrecko až do jeho použitia.

Inhalačné použitie

Pokyny na použitie

Pred podaním lieku ADASUVE pacientovi si prečítajte nasledujúcich 5 krokov:

1. Otvorte vrecko. Neotvárajte vrecko až do jeho použitia.

Odtrhnutím otvorte fóliové vrecko a vyberte inhalátor z obalu.

2. Vytiahnite štítok.

Pevne vytiahnite plastový štítok zo zadnej strany inhalátora. Rozsvieti sa zelené svetlo, čo znamená, že inhalátor je pripravený na použitie.

Použite ho do 15 minút po odstránení štítka (alebo kým sa zelené svetlo nevypne) a zabráňte tak automatickej deaktivácii inhalátora.

Dajte pacientovi pokyn na:

3. Výdych.

Podržať inhalátor mimo úst a vydýchnuť celý objem pľúc.

4. Nádych.

Nadýchnuť sa pomalým hlbokým nádychom cez náustok.

DÔLEŽITÉ: Skontrolujte, či sa zelené svetlo po nádychu pacienta vypne.

5. Zadržanie dychu.

Vybrať náustok z úst a na chvíľu zadržať dych.

Poznámka: Ak po tom, ako sa pacient nadýchne, zostane zelené svetlo svietiť, dajte pacientovi pokyn, aby zopakoval kroky č. 3 až 5.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Nepoužívať u pacientov s astmou alebo CHOCHP, prípadne akútnymi respiračnými symptómami.

Na liečbu možného bronchospazmu má byť k dispozícii krátkodobo pôsobiaci betaagonista s bronchodilatačným účinkom.

Pacienti sa majú sledovať počas prvej hodiny po každej dávke, či sa u nich nevyskytnú príznaky a symptómy bronchospazmu.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom vrecku pripravenom na použitie na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona španielsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/823/001 (5 inhalátorov s jednou dávkou)

EU/1/13/823/003 (1 inhalátor s jednou dávkou)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE PUZDRO POMÔCKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

ADASUVE 4,5 mg inhalačný prášok loxapín

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

4,5 mg

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

ADASUVE 9,1 mg upravený inhalačný prášok loxapín

2. LIEČIVO(LIEČIVÁ)

Každý inhalátor uvoľňuje 9,1 mg loxapínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Upravený inhalačný prášok

1 inhalátor s jednou dávkou

5 inhalátorov s jednou dávkou

5. SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Inhalačné použitie

Len na jednorazové použitie.

Liek je balený v uzavretom vrecku a má zostať vo vrecku až do jeho použitia.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom vrecku pripravenom na použitie na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona španielsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/823/002 (5 inhalátorov s jednou dávkou)

EU/1/13/823/004 (1 inhalátor s jednou dávkou)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

VRECKO

1. NÁZOV LIEKU

ADASUVE 9,1 mg inhalačný prášok loxapín

2. LIEČIVO(LIEČIVÁ)

Každý inhalátor uvoľňuje 9,1 mg loxapínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Inhalačný prášok

Inhalátor s jednou dávkou

5. SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Pokyny na použitie sa nachádzajú vo vnútri

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Neotvárajte vrecko až do jeho použitia.

Inhalačné použitie

Pokyny na použitie

Pred podaním lieku ADASUVE pacientovi si prečítajte nasledujúcich 5 krokov:

1. Otvorte vrecko. Neotvárajte vrecko až do jeho použitia.

Odtrhnutím otvorte fóliové vrecko a vyberte inhalátor z obalu.

2. Vytiahnite štítok. Pevne vytiahnite plastový štítok zo zadnej strany inhalátora. Rozsvieti sa zelené svetlo, čo znamená, že inhalátor je pripravený na použitie.

Použite ho do 15 minút po odstránení štítka (alebo kým sa zelené svetlo nevypne) a zabráňte tak automatickej deaktivácii inhalátora.

Dajte pacientovi pokyn na:

3. Výdych. Podržať inhalátor mimo úst a vydýchnuť celý objem pľúc.

4. Nádych. Nadýchnuť sa pomalým hlbokým nádychom cez náustok.

DÔLEŽITÉ: Skontrolujte, či sa zelené svetlo po nádychu pacienta vypne.

5. Zadržanie dychu. Vybrať náustok z úst a na chvíľu zadržať dych.

Poznámka: Ak po tom, ako sa pacient nadýchne, zostane zelené svetlo svietiť, dajte pacientovi pokyn, aby zopakoval kroky č. 3 až 5.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Nepoužívať u pacientov s astmou alebo CHOCHP, prípadne akútnymi respiračnými symptómami.

Na liečbu možného bronchospazmu má byť k dispozícii krátkodobo pôsobiaci betaagonista s bronchodilatačným účinkom.

Pacienti sa majú sledovať počas prvej hodiny po každej dávke, či sa u nich nevyskytnú príznaky a symptómy bronchospazmu.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom vrecku pripravenom na použitie na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028- Barcelona španielsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/823/002 (5 inhalátorov s jednou dávkou)

EU/1/13/823/004 (1 inhalátor s jednou dávkou)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE PUZDRO POMÔCKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

ADASUVE 9,1 mg inhalačný prášok loxapín

2. SPÔSOB PODANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

9,1 mg

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis