Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adcetris (brentuximab vedotin) – Označenie obalu - L01XC12

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAdcetris
Kód ATC klasifikácieL01XC12
Látkabrentuximab vedotin
VýrobcaTakeda Pharma A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

ADCETRIS 50 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok brentuximab vedotin

2.LIEČIVO(LIEČIVÁ)

Každá injekčná liekovkaobsahuje 50 mg brentuximab vedotinu.

Po rekonštitúcii obsahuje každá injekčná liekovka 5 mg/ml brentuximab vedotinu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: Monohydrát kyseliny citrónovej, dihydrát nátrium-citrátu, dihydrát α,α-trehalózy, polysorbát 80.

Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na prípravu koncentrátu infúzneho roztoku

1 injekčná liekovka

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pre intravenóznu infúziu po rekonštitúcii a nariedení.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom balení kvôli ochrane pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Len na jednorazové použitie

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Dánsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/12/794/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK NA FĽAŠI

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

ADCETRIS 50 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok brentuximab vedotin

IV použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pre intravenóznu infúziu po rekonštitúcii a nariedení.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

50 mg

6.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis