Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Označenie obalu - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAdempas
Kód ATC klasifikácieC02KX05
Látkariociguat
VýrobcaBayer AG

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Adempas 0,5 mg filmom obalené tablety Adempas 1 mg filmom obalené tablety Adempas 1,5 mg filmom obalené tablety Adempas 2 mg filmom obalené tablety Adempas 2,5 mg filmom obalené tablety riociguát

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg alebo 2,5 mg riociguátu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

42 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

294 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer AG

51368 Leverkusen

Nemecko

Bayer (logo)

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Adempas 0,5 mg – balenie 42 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg – balenie 84 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg – balenie 90 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg – balenie 294 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg – balenie 42 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg – balenie 84 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg – balenie 90 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg – balenie 294 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg – balenie 42 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg – balenie 84 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg – balenie 90 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg – balenie 294 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg – balenie 42 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg – balenie 84 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/011 Adempas 2 mg – balenie 90 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg – balenie 294 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg – balenie 42 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/013 Adempas 2,5 mg – balenie 84 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/014 Adempas 2,5 mg – balenie 90 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg – balenie 294 filmom obalených tabliet – EU/1/13/907/020

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg alebo 2,5 mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER - BALENIA OBSAHUJÚCE 42, 84, 90, 294 FILMOM OBALENÝCH TABLIET

1. NÁZOV LIEKU

Adempas 0,5 mg tablety Adempas 1 mg tablety Adempas 1,5 mg tablety Adempas 2 mg tablety Adempas 2,5 mg tablety riociguát

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer (logo)

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

Po Ut St Št Pi So Ne

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis