Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Označenie obalu - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAdenuric
Kód ATC klasifikácieM04AA03
Látkafebuxostat
VýrobcaMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

ADENURIC 80 mg filmom obalené tablety febuxostat

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 80 mg febuxostatu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje tiež laktózu (ako monohydrát).

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

42 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Na perorálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembursko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/08/447/001 28 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/002 84 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/005 14 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/006 42 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/007 56 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/008 98 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/013 14 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/014 28 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/015 42 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/016 56 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/017 84 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/018 98 filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ADENURIC 80 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

PVC/ACLAR/HLINÍKOVÝ ALEBO PVC/PE/PVDC/HLINÍKOVÝ BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

ADENURIC 80 mg tablety febuxostat

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International O. L. S. A.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

Pon

Ut

Str Štv Pia Sob Ned

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

ADENURIC 120 mg filmom obalené tablety febuxostat

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 120 mg febuxostatu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje tiež laktózu (ako monohydrát).

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

42 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Na perorálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembursko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/08/447/003 28 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/004 84 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/009 14 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/010 42 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/011 56 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/012 98 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/019 14 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/020 28 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/021 42 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/022 56 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/023 84 filmom obalených tabliet

EU/1/08/447/024 98 filmom obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ADENURIC 120 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

PVC/ACLAR/HLINÍKOVÝ ALEBO PVC/PE/PVDC/HLINÍKOVÝ BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

ADENURIC 120 mg tablety febuxostat

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International O. L. S. A.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Pon

Ut

Str Štv Pia Sob Ned

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis