Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Označenie obalu - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAdvagraf
Kód ATC klasifikácieL04AD02
Látkatacrolimus
VýrobcaAstellas Pharma Europe B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

1.NÁZOV LIEKU

Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

2.LIEČIVO

Každá kapsula obsahuje 0,5 mg takrolimu (ako monohydrát).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalej obsahuje laktózu a stopy sójového lecitínu. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

30x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

50 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

50x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

100x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Jedenkrát denne.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

Dátum exspirácie:

Užite všetky kapsuly do 1 roka po otvorení hliníkového obalu a pred dátumom exspirácie.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/387/001 30 kapsúl

EU/1/07/387/002 50 kapsúl

EU/1/07/387/009 100 kapsúl

EU/1/07/387/014 30x1 kapsula

EU/1/07/387/015 50x1 kapsula

EU/1/07/387/016 100x1 kapsula

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Advagraf 0,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

1. NÁZOV LIEKU

Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Astellas Pharma Europe B.V.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5.INÉ

Jedenkrát denne.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA OBALE BLISTRA

HLINÍKOVÝ OBAL Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním (30, 50,100 hliníkový obal)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

Vnútorné použitie.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Užite všetky kapsuly do 1 roka po otvorení hliníkového obalu a pred dátumom exspirácie.

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

30 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

30x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

50 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

50x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

100x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

6.INÉ

Jedenkrát denne.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

1. NÁZOV LIEKU

Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

2. LIEČIVO

Každá kapsula obsahuje 1 mg takrolimu (ako monohydrát).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalej obsahuje laktózu a stopy sójového lecitínu. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

30x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

50 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

50x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

60 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

60x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

100x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Jedenkrát denne.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

Dátum exspirácie:

Užite všetky kapsuly do 1 roka po otvorení hliníkového obalu a pred dátumom exspirácie.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/387/003 30 kapsúl

EU/1/07/387/004 50 kapsúl

EU/1/07/387/005 60 kapsúl

EU/1/07/387/006 100 kapsúl

EU/1/07/387/017 30x1 kapsula

EU/1/07/387/018 50x1 kapsula

EU/1/07/387/019 60x1 kapsula

EU/1/07/387/020 100x1 kapsula

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Advagraf 1 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

1. NÁZOV LIEKU

Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. INÉ

Jedenkrát denne.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA OBALE BLISTRA

HLINÍKOVÝ OBAL Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním (30, 50, 60, 100 hliníkový obal)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

Vnútorné použitie.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Užite všetky kapsuly do 1 roka po otvorení hliníkového obalu a pred dátumom exspirácie.

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

30 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

30x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

50 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

50x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

60 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

60x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

100x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

6. INÉ

Jedenkrát denne.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

1. NÁZOV LIEKU

Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

2. LIEČIVO

Každá kapsula obsahuje 3 mg takrolimu (ako monohydrát).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalej obsahuje laktózu a stopy sójového lecitínu. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

30x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

50 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

50x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

100x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Jedenkrát denne.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

Dátum exspirácie:

Užite všetky kapsuly do 1 roka po otvorení hliníkového obalu a pred dátumom exspirácie

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/387/011 30 kapsúl

EU/1/07/387/012 50 kapsúl

EU/1/07/387/013 100 kapsúl

EU/1/07/387/021 30x1 kapsula

EU/1/07/387/022 50x1 kapsula

EU/1/07/387/023 100x1 kapsula

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Advagraf 3 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

1. NÁZOV LIEKU

Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. INÉ

Jedenkrát denne.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA OBALE BLISTRA

HLINÍKOVÝ OBAL Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním (30, 50, 100 hliníkový obal)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

Vnútorné použitie.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Užite všetky kapsuly do 1 roka po otvorení hliníkového obalu a pred dátumom exspirácie.

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

30 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

30x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

50 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

50x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

100x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

6. INÉ

Jedenkrát denne.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

1. NÁZOV LIEKU

Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

2. LIEČIVO

Každá kapsula obsahuje 5 mg takrolimu (ako monohydrát).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalej obsahuje laktózu a stopy sójového lecitínu. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

30x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

50 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

50x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

100x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Jedenkrát denne.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

Dátum exspirácie:

Užite všetky kapsuly do 1 roka po otvorení hliníkového obalu a pred dátumom exspirácie

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/387/007 30 kapsúl

EU/1/07/387/008 50 kapsúl

EU/1/07/387/010 100 kapsúl

EU/1/07/387/024 30x1 kapsula

EU/1/07/387/025 50x1 kapsula

EU/1/07/387/026 100x1 kapsula

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Advagraf 5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

1. NÁZOV LIEKU

Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. INÉ

Jedenkrát denne.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA OBALE BLISTRA

HLINÍKOVÝ OBAL Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním (30, 50, 100 hliníkový obal)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

Vnútorné použitie.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Užite všetky kapsuly do 1 roka po otvorení hliníkového obalu a pred dátumom exspirácie.

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

30 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

30x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

50 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

50x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

100x1 tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

6. INÉ

Jedenkrát denne.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis