Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Písomná informácia pre používateľa - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAdvagraf
Kód ATC klasifikácieL04AD02
Látkatacrolimus
VýrobcaAstellas Pharma Europe B.V.

Písomná informácia pre používateľa

Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Takrolimus

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4..

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je Advagraf a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Advagraf

3.Ako užívať Advagraf

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Advagraf

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Advagraf a na čo sa používa

Advagraf obsahuje liečivo takrolimus. Je to imunosupresívum. Po transplantácii (pečene, obličiek) sa váš imunitný systém pokúsi nový orgán odmietnuť. Advagraf sa používa na kontrolu tejto prirodzenej imunitnej reakcie, čím umožní vášmu telu transplantovaný orgán prijať.

Advagraf sa môže použiť aj v prípade pretrvávajúceho odmietania transplantovanej pečene, obličky, srdca alebo iného orgánu, keď vaša predchádzajúca iná liečba nebola schopná imunitnú reakciu

po transplantácii kontrolovať.

Advagraf užívajú dospelí.

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Advagraf

Neužívajte Advagraf

-ak ste alergický na takrolimus alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

-ak ste alergický na sirolimus alebo na ktorékoľvek makrolidové antibiotikum (napr. erytromycín, klaritromycín, josamycín).

Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Advagraf, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Obidva lieky Prograf i Advagraf obsahujú liečivo takrolimus. Advagraf sa však užíva raz denne, zatiaľ čo Prograf sa užíva dvakrát denne. Je to z toho dôvodu, že kapsuly Advagrafu umožňujú predĺžené uvoľňovanie takrolimu (pomalé uvoľňovanie počas dlhej doby). Advagraf a Prograf sa nemôžu vzájomne zamieňať.

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa vás týka niektorá z nasledujúcich situácií:

-ak užívate ktorékoľvek lieky uvedené nižšie v časti „Iné lieky a Advagraf“,

-ak máte alebo ste mali problémy s pečeňou,

-ak máte hnačku dlhšie ako jeden deň,

-ak cítite silnú bolesť brucha sprevádzanú príznakmi alebo bez ďalších príznakov, ako sú zimnica, horúčka, nevoľnosť alebo vracanie,

-ak máte zmenenú elektrickú aktivitu vášho srdca nazývanú „predĺženie QT intervalu“.

Je možné, že bude potrebné, aby váš lekár upravil vašu dávku lieku Avagraf.

Buďte v pravidelnom kontakte so svojím lekárom. Pokiaľ užívate Advagraf, váš lekár môže občas chcieť urobiť testy krvi, moču, činnosti srdca a zraku na stanovenie správnej dávky lieku Advagraf.

Pokiaľ užívate Advagraf, musíte obmedziť vystavovanie sa slnečnému a UV (ultrafialovému) žiareniu. Je to preto, že imunosupresíva môžu zvýšiť riziko zhubných nádorov kože.

Noste vhodný ochranný odev a používajte opaľovací krém s vysokým ochranným faktorom.

Deti a dospievajúci

Advagraf sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Advagraf

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné prípravky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neodporúča sa užívanie lieku Advagraf spolu s cyklosporínom (iný liek používaný na prevenciu odmietnutia transplantovaného orgánu).

Hladiny lieku Advagraf v krvi môžu byť ovplyvnené inými liekmi, ktoré užívate, a krvné hladiny iných liekov môžu byť ovplyvnené užívaním kapsúl Advagraf, čo si môže vyžadovať prerušenie užívania, zvýšenie alebo zníženie dávky lieku Advagraf. Dôležité je oznámiť svojmu lekárovi najmä, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali liečivá ako:

-antimykotické lieky a antibiotiká, osobitne takzvané makrolidové antibiotiká používané na liečbu infekcií, napr. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, erytromycín, klaritromycín, josamycín a rifampicín,

-inhibítory HIV proteázy (napr. ritonavir, nelfinavir, sakvinavir ), ktoré sa používajú na liečbu infekcie HIV,

-inhibítory HCV proteázy (napr. telaprevir, boceprevir), ktoré sa používajú na liečbu infekcie vírusom hepatitídy C,

-lieky na vredy žalúdka a návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka (napr. omeprazol, lansoprazol alebo cimetidín),

-antiemetiká, ktoré sa používajú na liečbu nutkania na vracanie a vracania (napr. metoklopramid),

-cisaprid alebo antacidum hydroxid horečnato-hlinitý, používané na liečbu pálenia záhy,

-antikoncepčné tablety alebo inú hormonálnu liečbu s etinylestradiolom, hormonálnu liečbu s danazolom,

-lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo problémov so srdcom (napr. nifedipín, nikardipín, diltiazem a verapamil),

-antiarytmiká (amiodarón) používané na liečbu arytmie (nepravidelný tlkot srdca),

-lieky známe ako „statíny“, ktoré sa používajú na liečbu zvýšeného cholesterolu a triacylglycerolov,

-fenytoín alebo fenobarbital, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie,

-kortikosteroidy prednizolón a metylprednizolón patriace do skupiny kortikosteroidov, ktoré sa používajú na liečbu zápalov alebo na potlačenie imunitného systému (napr. odmietnutie transplantátu),

-nefazodón, ktorý sa používa na liečbu depresie,

-rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) alebo výťažky z rastliny Schisandra sphenanthera.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo potrebujete užívať ibuprofen (používaný na liečbu horúčky, zápalu a bolesti), amfotericín B (používaný na liečbu bakteriálnych infekcií) alebo antivirotiká (používané na liečbu vírusovej infekcie napr. aciklovir). Pri ich súčasnom užívaní s liekom Advagraf sa môžu zhoršiť ťažkosti s obličkami alebo nervovým systémom.

Pokiaľ užívate Advagraf, váš lekár potrebuje tiež vedieť, či užívate výživové doplnky obsahujúce draslík alebo určité diuretiká používané na zlyhávanie srdca, vysoký krvný tlak a ochorenie obličiek (napr. amilorid, triamterén alebo spironolaktón), nesteroidné protizápalové lieky (NSAID, napr. ibuprofen) používané pri horúčke, zápale a bolesti, antikoagulanciá (lieky na riedenie krvi) alebo lieky na vnútorné použitie na liečbu cukrovky.

Ak potrebujete akékoľvek očkovanie, prosím, oznámte to vopred svojmu lekárovi.

Advagraf a jedlo, a nápoje

Pokiaľ užívate Advagraf, nesmiete jesť grapefruit (aj vo forme džúsu), pretože ten môže ovplyvniť hladinu lieku v krvi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Advagraf prechádza do materského mlieka. Preto ak užívate liek Advagraf, nemôžete dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlo alebo nepoužívajte žiadne nástroje, alebo neobsluhujte stroje, ak cítite závrat alebo sa cítite ospalo, a ak máte po užívaní kapsúl Advagraf problémy s jasným videním. Ak pijete alkohol, tieto účinky sú častejšie.

Advagraf obsahuje laktózu a lecitín (sójový)

Advagraf obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, pred užitím tohto lieku to oznámte svojmu lekárovi.

Potlačová farba použitá na kapsulách Advagraf obsahuje sójový lecitín. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, oznámte to svojmu lekárovi, aby rozhodol, či máte užívať tento liek.

3.Ako užívať Advagraf

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Tento liek vám má predpisovať len lekár so skúsenosťami s liečbou pacientov po transplantácii.

Keď si vyzdvihujete svoj predpísaný liek v lekárni, vždy sa ubezpečte, či vám vydali ten istý liek s obsahom takrolimu, aký užívate, s výnimkou prípadov, keď váš špecialista na transplantológiu súhlasil so zmenou za iný liek s obsahom takrolimu. Tento liek máte užívať raz denne. Ak vzhľad tohto lieku nie je rovnaký ako obvykle, alebo ak sa pokyny na užívanie zmenili, povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, aby ste sa ubezpečili, že užívate správny liek.

Počiatočnú dávku, ktorá má zabrániť odmietnutiu vášho transplantovaného orgánu, stanoví váš lekár podľa vašej telesnej hmotnosti. Počiatočné denné dávky podané hneď po transplantácii sú zvyčajne v rozpätí

0,10 – 0,30 mg na kg telesnej hmotnosti denne

v závislosti od transplantovaného orgánu. Rovnaká dávka môže byť použitá na liečbu rejekcie.

Vaša dávka závisí od vášho celkového stavu a od toho, aké ďalšie imunosupresíva užívate.

Po začatí liečby liekom Advagraf bude váš lekár často vykonávať krvné testy, aby stanovil správnu dávku. Následne bude nevyhnutné, aby váš lekár pravidelne vykonával krvné testy na stanovenie

správnej dávky a na občasnú úpravu dávky. Váš lekár zvyčajne zníži dávku lieku Advagraf, keď sa váš stav stabilizuje. Povie vám, koľko kapsúl máte užívať a ako často.

Bude potrebné, aby ste užívali Advagraf každý deň, dokým budete potrebovať imunosupresiu ako prevenciu proti odmietnutiu vášho transplantovaného orgánu. Buďte v pravidelnom kontakte

so svojím lekárom.

Advagraf sa užíva perorálne, raz denne, ráno. Advagraf užívajte nalačno alebo 2 až 3 hodiny po jedle.

Potom aspoň 1 hodinu nejedzte. Kapsule užite hneď, ako ich vyberiete z blistra. Kapsula sa musí prehltnúť celá a zapiť pohárom vody. Neprehltnite vysušovadlo zabalené vo fólii.

Ak užijete viac kapsúl Advagraf, ako máte

Ak ste náhodou užili viac kapsúl Advagraf ako ste mali, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocničnú pohotovosť.

Ak zabudnete užiť Advagraf

Ak ste zabudli vaše kapsuly Advagraf užiť ráno, zoberte ich v ten istý deň čo možno najskôr.

Neužívajte dvojnásobnú dávku nasledujúce ráno.

Ak prestanete užívať Advagraf

Ak prerušíte vašu liečbu liekom Advagraf, môže sa zvýšiť riziko odmietnutia vášho transplantovaného orgánu. Vašu liečbu neprerušujte, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Advagraf oslabuje mechanizmy obranyschopnosti (imunitný systém) vášho tela, ktoré nebudú až tak

účinné voči infekciám. Preto ak užívate Advagraf, môžete byť náchylnejší na infekcie.

Môžu sa vyskytnúť závažné účinky, vrátane alergických a anafylaktických reakcií. Boli hlásené zhubné a nezhubné nádory, ktoré nasledovali po liečbe liekom Advagraf.

Boli hlásené prípady získanej čistej aplázie červených krviniek (veľmi závažné zníženie počtu červených krviniek), agranulocytózy (závažne znížený počet bielych krviniek) a hemolytickej anémie (pokles počtu červených krviniek z dôvodu ich abnormálneho rozpadu).

Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac ako 1 pacienta z 10):

-zvýšený cukor v krvi, cukrovka, zvýšený draslík v krvi,

-ťažkosti so spánkom,

-triaška, bolesti hlavy,

-zvýšený krvný tlak,

-abnormálne výsledky testov pečeňových funkcií,

-hnačka, pocit na vracanie

-problémy s obličkami.

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 pacienta z 10):

-zníženie počtu buniek krvi (krvných doštičiek, červených alebo bielych krviniek), zvýšenie počtu bielych krviniek, zmeny počtu červených krviniek (zistené z vyšetrení krvi),

-zníženie horčíka, fosfátu, draslíka, vápnika alebo sodíka v krvi, nadmerný obsah tekutín, zvýšenie kyseliny močovej alebo tukov v krvi, znížená chuť do jedla, zvýšená kyslosť krvi, iné zmeny solí v krvi (zistené z vyšetrení krvi),

-prejavy úzkosti, zmätenosť a dezorientácia, depresie, zmeny nálady, nočné mory, halucinácie, duševné poruchy,

-záchvaty, poruchy vedomia, tŕpnutie a zníženie citlivosti (niekedy bolestivé) rúk a chodidiel, závraty, zníženie schopnosti písať, poruchy nervového systému,

-rozmazané videnie, zvýšená citlivosť na svetlo, poruchy oka,

-zvonenie v ušiach,

-znížený prietok krvi v srdcových cievach, zrýchlený tep,

-krvácanie, čiastočné alebo celkové upchanie ciev, znížený krvný tlak,

-dýchavičnosť, poruchy tkaniva v pľúcach, hromadenie tekutiny okolo pľúc, zápal hltana, kašeľ, príznaky podobné chrípke,

-problémy so žalúdkom ako zápal alebo vred spôsobujúci bolesť brucha alebo hnačku, krvácanie žalúdka, zápaly alebo vredy v ústach, hromadenie tekutiny v bruchu, vracanie, bolesti brucha, tráviace ťažkosti, zápcha, plynatosť, nadúvanie, riedka stolica,

-poruchy žlčovodu, zožltnutie kože v dôsledku problémov s pečeňou, poškodenie tkaniva pečene a zápal pečene,

-svrbenie, vyrážka, vypadávanie vlasov, akné, zvýšené potenie,

-bolesť kĺbov, končatín alebo chrbta, svalové kŕče,

-nedostatočná činnosť obličiek, znížené vytváranie moču, narušené alebo bolestivé močenie,

-celková slabosť, horúčka, hromadenie tekutiny v tele, bolesť a nevoľnosť, zvýšenie enzýmu alkalickej fosfatázy vo vašej krvi, priberanie, narušený pocit vnímania teploty,

-nedostatočná funkcia vášho transplantovaného orgánu.

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 pacienta zo 100):

-zmeny v zrážaní krvi, zníženie počtu všetkých typov krvných buniek (zistené z vyšetrení krvi),

-dehydratácia, neschopnosť vymočiť sa,

-abnormálne výsledky laboratórnych vyšetrení krvi: znížené bielkoviny alebo cukor, zvýšené fosfáty, zvýšenie enzýmu laktátdehydrogenázy,

-kóma, krvácanie do mozgu, mozgová príhoda, ochrnutie, poruchy mozgu, odchýlky v reči a vo výslovnosti, problémy s pamäťou,

-zákal očnej šošovky, čiastočná strata sluchu,

-nepravidelný tep, zástava srdca, znížená výkonnosť vášho srdca, poruchy srdcového svalu, zväčšenie srdcového svalu, silnejší tlkot srdca, netypické EKG, neobvyklý pulz a počet úderov srdca,

-krvná zrazenina v žilách končatín, šok,

-ťažkosti s dýchaním, poruchy dýchacieho traktu, astma,

-upchanie čreva, zvýšená hladina enzýmu amylázy v krvi, spätný prechod obsahu žalúdka do hrdla, oneskorené vyprázdňovanie žalúdka,

-zápal kože, pocit pálenia na slnku,

-poruchy kĺbov,

-bolestivá menštruácia a neobvyklé menštruačné krvácanie,

-súčasné zlyhanie viacerých orgánov, choroba podobná chrípke, zvýšená citlivosť na teplo a chlad, pocit tlaku na hrudi, nervozita alebo neobvyklý pocit, úbytok hmotnosti.

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 pacienta z 1 000):

-malé krvácania na vašej pokožke z dôvodu krvných zrazenín,

-zvýšená stuhnutosť svalov,

-slepota, hluchota,

-hromadenie tekutiny okolo srdca,

-náhle sťažené dýchanie,

-vytváranie cýst v pankrease,

-problémy s prietokom krvi v pečeni,

-závažné ochorenie spojené s vytváraním pľuzgierov na koži, v ústach, očiach a na genitáliách, zvýšené ochlpenie,

-smäd, pády, pocit stiahnutia hrudníka, znížená pohyblivosť, vred.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 pacienta z 10 000):

-svalová slabosť,

-abnormálny výsledok snímkovania srdca,

-zlyhanie pečene,

-bolestivé močenie s prítomnosťou krvi v moči,

-zvýšenie objemu tukového tkaniva.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Advagraf

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „Exp“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Po otvorení hliníkovej fólie spotrebujte všetky tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním do 1 roka.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Advagraf obsahuje

-Liečivo je takrolimus.

Každá kapsula Advagraf 0,5 mg obsahuje 0,5 mg takrolimu (ako monohydrát). Každá kapsula Advagraf 1 mg obsahuje 1 mg takrolimu (ako monohydrát). Každá kapsula Advagraf 3 mg obsahuje 3 mg takrolimu (ako monohydrát). Každá kapsula Advagraf 5 mg obsahuje 5 mg takrolimu (ako monohydrát).

-Ďalšie zložky sú:

Obsah kapsuly: hypromelóza, etylcelulóza, laktóza, stearan horečnatý.

Obal kapsuly: oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), laurylsulfát sodný, želatína.

Potlač: šelak, lecitín (sójový), simetikón, červený oxid železitý (E 172), hydroxypropylcelulóza.

Ako vyzerá Advagraf a obsah balenia

Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú z tvrdé želatínové kapsuly s červeným označením „0.5 mg“ na svetložltej časti a „647“ na oranžovej časti, obsahujúce biely prášok. Advagraf 0,5 mg je balený v blistroch alebo blistroch s perforáciou, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky, po 10 kapsúl v ochrannej fólii, vrátane vysušovadla. Dostupné sú balenia s 30, 50 a 100 tvrdými kapsulami s predĺženým uvoľňovaním v blistroch alebo s 30x1, 50x1 a 100x1 kapsulou s predĺženým uvoľňovaním v blistroch, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky.

Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú tvrdé želatínové kapsuly s červeným označením „1 mg“ na bielej časti a „677“ na oranžovej časti, obsahujúce biely prášok.

Advagraf 1 mg je balený v blistroch alebo blistroch s perforáciou, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky, po 10 kapsúl v ochrannej fólii, vrátane vysušovadla. Dostupné sú balenia s 30, 50, 60 a 100 tvrdými kapsulami s predĺženým uvoľňovaním v blistroch alebo s 30x1, 50x1, 60x1 a 100x1 kapsulou s predĺženým uvoľňovaním v blistroch, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky.

Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú z tvrdé želatínové kapsuly s červeným označením „3 mg“ na oranžovej časti a „637“ na druhej oranžovej časti, obsahujúce biely prášok. Advagraf 3 mg je balený v blistroch alebo blistroch s perforáciou, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky, po 10 kapsúl v ochrannej fólii, vrátane vysušovadla. Dostupné sú balenia s 30, 50 a 100 tvrdými kapsulami s predĺženým uvoľňovaním v blistroch alebo s 30x1, 50x1 a 100x1 kapsulou

s predĺženým uvoľňovaním v blistroch, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky.

Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú z tvrdé želatínové kapsuly s červeným označením „5 mg“ na šedo-červenej časti a „687“ na oranžovej časti, obsahujúce biely prášok. Advagraf 5 mg je balený v blistroch alebo blistroch s perforáciou, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky, po 10 kapsúl v ochrannej fólii, vrátane vysušovadla. Dostupné sú balenia s 30, 50 a 100 tvrdými kapsulami s predĺženým uvoľňovaním v blistroch alebo s 30x1, 50x1 a 100x1 kapsulou

s predĺženým uvoľňovaním v blistroch, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Holandsko

Výrobca:

Astellas Ireland Co., Ltd. Killorglin, County Kerry Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Astellas Pharma B.V. Branch

Algol Pharma UAB

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Tel.: +370 37 408 681

 

Faks.: +370 37 408 682

България

Luxembourg/Luxemburg

Астелас Фарма ЕООД

Astellas Pharma B.V. Branch

Teл.: + 359 2 862 53 72

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Česká republika

Magyarország

Astellas Pharma s.r.o.

Astellas Pharma Kft.

Tel: +420 236 080300

Tel.: + 36 1 577 8200

Danmark

Malta

Astellas Pharma a/s

E.J. Busuttil Ltd

Tlf: + 45 43 430355

Tel: +356 2144 7184

Deutschland

Nederland

Astellas Pharma GmbH

Astellas Pharma B.V.

Tel: + 49 (0)89 454401

Tel: + 31 (0)71 5455745

Eesti

Norge

Algol Pharma OÜ

Astellas Pharma

Tel. +372 6 056 014

Tlf: + 47 66 76 46 00

Fax +372 6 056 011

 

Ελλάδα

Österreich

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 8189900

Tel: + 43 (0)1 8772668

España

Polska

Astellas Pharma S.A.

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

Tel: + 34 91 4952700

Tel.: + 48 225451 111

France

Portugal

Astellas Pharma S.A.S.

Astellas Farma, Lda.

Tél: + 33 (0)1 55917500

Tel: + 351 21 4401320

Hrvatska

România

Astellas d.o.o.

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 385 1 670 01 02

Tel: +40 (0)21 361 0495/96/92

Ireland

Slovenija

Astellas Pharma Co. Ltd.

Astellas Pharma d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4671555

Tel: +386 (0) 14011 400

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf

Astellas Pharma s.r.o.,

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Suomi/Finland

Astellas Pharma S.p.A.

Astellas Pharma

Tel: + 39 (0)2 921381

Puh/Tel: + 358 9 85606000

Κύπρος

Sverige

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Astellas Pharma AB

Ελλάδα

Tel: + 46 (0)40-650 15 00

Τηλ: +30 210 8189900

 

Latvija

United Kingdom

Algol Pharma SIA

Astellas Pharma Ltd.

Tel: + 371 67 619365

Tel: + 44 (0) 203 379 8700

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMEA) http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis