Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Označenie obalu - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAerinaze
Kód ATC klasifikácieR01BA52
Látkadesloratadine / pseudophedrine sulphate
VýrobcaMerck Sharp

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽA S 2, 4, 7, 10, 14, 20 TABLETAMI S RIADENÝM UVOĽŇOVANÍM

1.NÁZOV LIEKU

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablety s riadeným uvoľňovaním desloratadín/pseudoefedríniumsulfát

2.LIEČIVÁ

Každá tableta obsahuje 2,5 mg desloratadínu a 120 mg pseudoefedríniumsulfátu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

2 tablety s riadeným uvoľňovaním

4 tablety s riadeným uvoľňovaním

7 tabliet s riadeným uvoľňovaním

10 tabliet s riadeným uvoľňovaním

14 tabliet s riadeným uvoľňovaním

20 tabliet s riadeným uvoľňovaním

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Tabletu prehltnite celú a zapite vodou.

Tablety nehryzte, nelámte ani nežujte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 C.

Blistre uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/399/001 2 tablety s riadeným uvoľňovaním

EU/1/07/399/002 4 tablety s riadeným uvoľňovaním

EU/1/07/399/003 7 tabliet s riadeným uvoľňovaním

EU/1/07/399/004 10 tabliet s riadeným uvoľňovaním

EU/1/07/399/005 14 tabliet s riadeným uvoľňovaním

EU/1/07/399/006 20 tabliet s riadeným uvoľňovaním

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Aerinaze

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablety s riadeným uvoľňovaním desloratadín/pseudoefedríniumsulfát

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis