Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAerivio Spiromax
Kód ATC klasifikácieR03AK06
Látkasalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
VýrobcaTeva B.V.

1.NÁZOV LIEKU

Aerivio Spiromax 50 mikrogramov/500 mikrogramov inhalačný prášok

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá odmeraná dávka obsahuje 50 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeterolu xinafoátu) a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu.

Každá podaná dávka (dávka z náustku) obsahuje 45 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeterolu xinafoátu) a 465 mikrogramov flutikazónpropionátu.

Pomocná látka so známym účinkom:

Každá dávka obsahuje približne 10 miligramov laktózy (vo forme monohydrátu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Inhalačný prášok.

Biely prášok.

Biely inhalátor s polopriehľadným žltým krytom náustku.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Aerivio Spiromax je indikovaný na použitie len u dospelých vo veku 18 rokov a starších.

Astma

Aerivio Spiromax je indikovaný na pravidelnú liečbu pacientov s ťažkou astmou, u ktorých je vhodné použiť kombinovaný liek (inhalovaný kortikosteroid a dlhodobo účinný β2-agonista):

-pacienti, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný kombinovaným liekom s nižšou silou

kortikosteroidov

alebo

-pacienti, ktorých stav už je kontrolovaný vysokými dávkami inhalačného kortikosteroidu a dlhodobo účinným β2-agonistom.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Aerivio Spiromax je indikovaný na symptomatickú liečbu pacientov s CHOCHP, u ktorých je hodnota FEV1 < 60 % predpokladanej normálnej hodnoty (pred použitím bronchodilatačného lieku) a s opakovanými exacerbáciami v anamnéze, ktorí majú významne príznaky napriek pravidelnej bronchodilatačnej liečbe.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Aerivio Spiromax je indikovaný len na použitie u dospelých vo veku 18 rokov a starších.

Aerivio Spiromax nie je indikovaný na použitie u detí vo veku 12 rokov a mladších, ani u dospievajúcich vo veku 13 až 17 rokov.

Dávkovanie

Cesta podávania: Inhalačné použitie

Pacientov treba upozorniť, že Aerivio Spiromax sa na dosiahnutie optimálneho prínosu musí používať každý deň, aj keď sú asymptomatickí.

Lekár má pravidelne prehodnotiť stav pacientov, aby sila inhalátora salmeterolu/flutikazónpropionátu, ktorý dostávajú, zostala optimálna a menila sa len po porade s lekárom. Dávka sa má titrovať na najnižšiu dávku, pri ktorej je možné účinné udržanie kontroly príznakov. Aerivio Spiromax nie je dostupný na trhu v silách nižších ako 50/500 mikrogramov. Keď je vhodné znížiť dávku na nižšiu silu, ktorá nie je dostupná pre Aerivio Spiromax, je potrebný prechod na alternatívnu fixnú kombináciu salmeterolu

a flutikazónpropionátu obsahujúcu nižšiu dávku inhalačného kortikosteroidu.

Pacientom sa má podať inhalátor salmeterolu/flutikazónpropionátu obsahujúci vhodnú dávku flutikazónpropionátu podľa závažnosti ich ochorenia. Aerivio Spiromax je vhodný len na použitie pri liečbe pacientov s ťažkou astmou. Ak sa u jednotlivých pacientov vyžaduje dávka mimo odporúčaného režimu, majú sa predpísať vhodné dávky β2-agonistov a/alebo kortikosteroidov.

Odporúčané dávky:

Astma

Dospelí vo veku 18 rokov a starší.

Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.

Keď sa dosiahne kontrola astmy, má sa liečba prehodnotiť a má sa zvážiť, či treba liečbu pacienta zmeniť na alternatívnu fixnú kombináciu salmeterolu a flutikazónpropionátu obsahujúcu nižšiu dávku inhalačného kortikosteroidu a nakoniec na liečbu samostatným inhalačným kortikosteroidom. Pravidelné prehodnotenie stavu pacientov pri znižovaní dávky na liečbu je dôležité.

Pri jednom alebo dvoch chýbajúcich kritériách závažnosti sa nepreukázal jasný prínos v porovnaní so samostatným inhalačným flutikazónpropionátom používaným ako začiatočná udržiavacia liečba. Vo všeobecnosti zostávajú pre väčšinu pacientov inhalačné kortikosteroidy liečbou prvej línie.

Aerivio Spiromax je určený len na liečbu pacientov s ťažkou astmou. Nemá sa používať na liečbu pacientov s miernou alebo stredne ťažkou astmou, ani na začiatočnú liečbu pacientov s ťažkou astmou, okrem prípadov, keď sa vopred stanovila potreba tak vysokej dávky kortikosteroidov spolu s dlhodobo účinným β2-agonistom.

Aerivio Spiromax nie je určený na liečbu astmy, keď sa fixná kombinácia salmeterolu a flutikazónpropionátu vyžaduje po prvýkrát. Pacienti majú začať liečbu fixnou kombináciou obsahujúcou nižšiu dávku kortikosteroidovej zložky a potom sa majú titrovať na vyššiu dávku kortikosteroidu, až do dosiahnutia kontroly astmy. Keď sa dosiahne kontrola astmy, má sa stav pacienta pravidelne prehodnocovať a dávka inhalačného kortikosteroidu sa má príslušne znížiť tak, aby sa udržala kontrola ochorenia.

Predtým, ako bude možné použiť u pacientov s ťažkou astmou akúkoľvek fixnú kombináciu, sa odporúča stanoviť vhodnú dávku inhalačného kortikosteroidu.

Pediatrická populácia

Aerivio Spiromax sa neodporúča používať u detí vo veku 12 rokov a mladších ani u dospievajúcich vo veku 13 až 17 rokov. Bezpečnosť a účinnosť Aerivia Spiromax u detí a dospievajúcich vo veku menej ako

18 rokov neboli stanovené.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

CHOCHP

Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.

Osobitné skupiny pacientov

U starších pacientov ani u pacientov s poškodením obličiek nie je potrebné upraviť dávku.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití Aerivia Spiromax u pacientov s poškodením pečene.

Spôsob podávania/pokyny na použitie

Pomôcka Spiromax je dychom ovládaný inhalátor poháňaný inspiračným prietokom, čo znamená, že liečivá sa dostávajú do dýchacích ciest, keď sa pacient nadýchne cez náustok. Pre pacientov s ťažkou astmou

a CHOCHP sa preukázalo, že boli schopní vytvoriť dostatočný inspiračný prietok, keď sa silno nadýchli cez pomôcku Spiromax na podanie vyžadovanej liečebnej dávky do pľúc (pozri tiež časť 5.1 – posledných päť odsekov).

Vyžadovaný nácvik

Aby sa dosiahla účinná liečba, musí sa Aerivio Spiromax správne používať. Preto treba pacienta poučiť, aby si dôkladne prečítal písomnú informáciu a dodržiaval pokyny na použitie, ako sú opísané v písomnej informácii. Všetkým pacientom treba poskytnúť nácvik ako použiť Aerivio Spiromax, ktorý prevedie predpisujúci zdravotnícky pracovník. Je to na zabezpečenie toho, aby porozumeli ako správne používať inhalátor a aby pochopili, že na podanie vyžadovanej dávky sa musia silno nadýchnuť. Aby sa zabezpečilo optimálne dávkovanie, je dôležité sa silno nadýchnuť.

Použitie Aerivia Spiromax sa riadi troma jednoduchými krokmi: otvoriť, dýchať a zavrieť, ako je vysvetlené nižšie.

Otvoriť: Držte Spiromax s krytom náustku smerom nadol a otvorte kryt náustku zaklapnutím nadol, až kým sa úplne neotvorí, čo je vtedy, keď budete počuť kliknutie.

Dýchať: jemne vydýchnite (tak veľmi, ako vám to je príjemné). Nedýchajte cez inhalátor. Umiestnite náustok medzi zuby a perami ho uzavrite. Do náustku inhalátora sa nezahryznite. Silno a hlboko sa cez náustok nadýchnite. Vyberte pomôcku Spiromax z úst a zadržte dych na 10 sekúnd alebo na tak dlho, ako vám to je príjemné.

Zavrieť: Jemne vydýchnite a zavrite kryt náustku.

Pacienti nemajú nikdy blokovať vzduchové ventily ani vydýchnuť cez pomôcku Spiromax, keď sa pripravujú na krok "Dýchať". Pacienti nemusia potriasť inhalátorom pred jeho použitím.

Pacientov tiež treba poučiť, aby si po inhalácii vypláchli ústa vodou a vodu vypľuli a/alebo si umyli zuby (pozri časť 4.4).

Pacienti môžu pri použití Aerivia Spiromax pocítiť chuť spôsobenú pomocnou látkou laktózou.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Astma

Aerivio Spiromax je určený len na použitie u pacientov s ťažkou astmou. Nemá sa používať na liečbu akútnych príznakov astmy, pre ktoré sa vyžaduje rýchlo a krátkodobo pôsobiaci bronchodilatačný liek. Pacientov treba poučiť, aby mali svoj inhalátor vždy pripravený na použitie pre uľavenie od akútnych záchvatov astmy.

Liečba Aeriviom Spiromax sa nemá začínať u pacientov počas exacerbácie, alebo ak sa u nich vyskytne významné zhoršenie alebo akútne zhoršenie astmy.

Počas liečby Aeriviom Spiromax sa môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky a exacerbácie súvisiace

s astmou. Pacientov treba poučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku pomoc, ak po začatí liečby Aeriviom Spiromax zostanú príznaky astmy nekontrolované alebo ak sa zhoršia.

Zvýšená potreba používania liekov na úľavu (krátkodobo pôsobiacich bronchodilatačných liekov) alebo znížená odpoveď na lieky na úľavu naznačujú zhoršenie kontroly astmy a lekár má prehodnotiť stav pacienta.

Náhle a postupujúce zhoršovanie kontroly astmy môže byť život ohrozujúce a pacientovi sa má poskytnúť rýchla lekárska pomoc. Má sa zvážiť liečba zvýšenými dávkami kortikosteroidu.

Keď sa dosiahne kontrola príznakov astmy, má sa zvážiť postupné znižovanie dávky inhalačného kortikosteroidu a preto je potrebné zmeniť liečbu na alternatívnu fixnú kombináciu salmeterolu

a flutikazónpropionátu, obsahujúcu nižšiu dávku inhalačného kortikosteroidu. Pravidelné prehodnotenie stavu pacientov pri znižovaní dávky na liečbu je dôležité. Má sa použiť najnižšia dávka inhalačného kortikosteroidu.

CHOCHP

Pre pacientov s CHOCHP, u ktorých sa vyskytnú exacerbácie, je typicky indikovaná liečba systémovými kortikosteroidmi, preto treba pacientov poučiť, aby pri zhoršení príznakov pri použití Aerivia Spiromax vyhľadali lekársku pomoc.

Prerušenie liečby

Liečba Aeriviom Spiromax sa u pacientov s astmou nemá náhle ukončiť kvôli riziku exacerbácií. Liečebné dávky sa majú znižovať pod dohľadom lekára. U pacientov s CHOCHP sa môže prerušenie liečby tiež spájať so systematickou dekompenzáciou a preto sa má vykonávať pod dohľadom lekára.

Opatrnosť pri osobitných ochoreniach

Aerivio Spiromax sa má podávať opatrne u pacientov s aktívnou alebo latentnou pľúcnou tuberkulózou a plesňovými, vírusovými alebo inými infekciami dýchacích ciest. Ak je to indikované, okamžite sa má podať príslušná liečba.

Aerivio Spiromax môže pri vysokých terapeutických dávkach zriedkavo spôsobiť srdcové arytmie napr. supraventrikulárnu tachykardiu, extrasystoly a atriálnu fibriláciu ako aj mierne prechodné zníženie draslíka v sére. Aerivio Spiromax sa má používať opatrne u pacientov s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami alebo abnormalitami srdcového rytmu a u pacientov s diabetom mellitus, tyrotoxikózou, neupravenou hypokaliémiou alebo u pacientov náchylných na nízke hladiny draslíka v sére.

Veľmi zriedkavo boli hlásené zvýšenia hladiny glukózy v krvi (pozri časť 4.8), čo treba vziať do úvahy pri predpisovaní pacientom s diabetom mellitus v anamnéze.

Paradoxný bronchospazmus

Môže sa vyskytnúť paradoxný bronchospazmus so zvýšením sipotu a dýchavičnosti hneď po podaní dávky. Paradoxný bronchospazmus odpovedá na rýchlo pôsobiace bronchodilatačné lieky a má sa liečiť ihneď. Podávanie Aerivia Spiromax sa má ihneď prerušiť, stav pacienta sa má vyhodnotiť a ak je to potrebné má sa zahájiť alternatívna liečba.

Agonisty β2-adrenoreceptora

Hlásili sa farmakologické účinky liečby β2-agonistami ako sú tras, palpitácie a bolesť hlavy, ktoré však zvyknú byť prechodné a s pravidelnou liečbou sa zmierňujú.

Systémové účinky

S každým inhalačným kortikosteroidom sa môžu vyskytnúť systémové účinky, a to hlavne pri vysokých dávkach predpisovaných na dlhé obdobia. Tieto účinky sa vyskytujú s oveľa nižšou pravdepodobnosťou než pri perorálnych kortikosteroidoch. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné črty, supresiu funkcie nadobličiek, zníženie hustoty kostných minerálov, katarakt a glaukóm a zriedkavejšie škálu účinkov na psychiku alebo správanie vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie alebo agresivity (najmä u detí) (ohľadne informácií o systémových účinkoch inhalačných kortikosteroidov u detí a dospievajúcich pozri odsek Pediatrická populácia nižšie). Preto je dôležité pacienta pravidelne kontrolovať a znižovať dávku inhalačného kortikosteroidu na najnižšiu dávku, pri ktorej je možné udržať účinnú kontrolu astmy.

Funkcia nadobličiek

Predĺžená liečby pacientov vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov môže viesť k supresii funkcie nadobličiek a akútnej adrenálnej kríze. Boli tiež opísané veľmi zriedkavé prípady supresie funkcie nadobličiek a akútnej adrenálnej krízy pri dávkach flutikazónpropionátu medzi 500 a menej ako

1 000 mikrogramov. Situácie, ktoré by mohli vyvolať akútnu adrenálnu krízu zahŕňajú traumu, chirurgický zákrok, infekciu alebo akékoľvek náhle zníženie dávky. Prejavujúce sa príznaky sú typicky nejasné a môžu zahŕňať anorexiu, bolesť brucha, stratu telesnej hmotnosti, únavu, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, hypotenziu, znížený stav vedomia, hypoglykémiu a záchvaty. Počas období stresu a plánovaných chirurgických zákrokoch sa má zvážiť liečba dodatočnými systémovými kortikosteroidmi.

Prínosy liečby inhalačným flutikazónpropionátom by mali minimalizovať potrebu perorálne podávaných steroidov, avšak u pacientov, ktorí prechádzajú z liečby perorálnymi steroidmi, môže dlhší čas pretrvávať riziko zhoršenej funkčnej rezervy nadobličiek. Preto sa má týmto pacientom venovať osobitná pozornosť a má sa pravidelne sledovať adrenokortikálna funkcia. Riziko sa môže vyskytovať aj u pacientov, ktorí

v minulosti vyžadovali núdzovú liečbu vysokými dávkami kortikosteroidov. V núdzových a plánovaných situáciách, ktoré môžu spôsobiť stres, treba vždy pamätať na takúto možnosť reziduálneho poškodenia

a zvážiť vhodnú liečbu kortikosteroidmi. Rozsah poškodenia nadobličiek môže pred plánovanými zákrokmi vyžadovať radu špecializovaného lekára.

Liekové interakcie

Ritonavir môže výrazne zvýšiť koncentráciu flutikazónpropionátu v plazme. Preto sa treba vyhnúť súbežnému používaniu, ak možný prínos pre pacienta neprevažuje nad rizikom nežiaducich účinkov systémového kortikosteroidu. Pri kombinácii flutikazónpropionátu s inými silnými inhibítormi CYP3A je tiež prítomné zvýšené riziko systémových nežiaducich účinkov (pozri časť 4.5).

Súbežné používanie systémového ketokonazolu výrazne zvyšuje systémovú expozíciu salmeterolu. To môže viesť k zvýšenému výskytu systémových účinkov (napr. predĺženie intervalu QTc a palpitácie). Treba sa preto vyhnúť súbežnej liečbe ketokonazolom alebo inými silnými inhibítormi CYP3A4, ak prínosy neprevažujú nad možným zvýšeným rizikom systémových nežiaducich účinkov salmeterolu (pozri časť 4.5).

Infekcie dýchacích ciest

V štúdii TORCH u pacientov s CHOCHP dostávajúcich salmeterol/flutikazónpropionát 50/500 mikrogramov dvakrát denne v porovnaní s placebom, ako aj v štúdiách SCO40043 a SCO100250 porovnávajúcich nižšiu dávku salmeterolu/flutikazónpropionátu 50/250 mikrogramov dvakrát denne (dávku neschválenú na použitie pri CHOCHP) so samostatne podávaným salmeterolom 50 mikrogramov dvakrát denne, sa hlásil zvýšený výskyt infekcií dolných dýchacích ciest (hlavne zápal pľúc a bronchitída) (pozri časť 4.8 a časť 5.1). Vo všetkých štúdiách sa v skupinách so salmeterolom/flutikazónpropionátom pozorovala podobná frekvencia výskytu zápalu pľúc. V štúdii TORCH mali starší pacienti, pacienti s nižším indexom telesnej hmotnosti

(< 25 kg/m2) a pacienti s veľmi ťažkým ochorením (FEV1 < 30 % predpokladanej hodnoty) vyššie riziko vzniku zápalu pľúc nezávisle od druhu liečby.

Lekári majú naďalej venovať pozornosť možnému vzniku zápalu pľúc a iných infekcií dolných dýchacích ciest u pacientov s CHOCHP, keďže klinické znaky takýchto infekcií a exacerbácií sa často prekrývajú. Ak sa u pacienta s ťažkou CHOCHP vyskytol zápal pľúc, má sa liečba Aeriviom Spiromax prehodnotiť.

Zápal pľúc u pacientov s CHOCHP

U pacientov s CHOCHP dostávajúcich inhalačné kortikosteroidy sa pozoroval zvýšený výskyt zápalu pľúc, vrátane zápalu pľúc vyžadujúceho hospitalizáciu. Existujú určité dôkazy zvýšeného rizika zápalu pľúc súvisiaceho so zvýšenou dávkou steroidu, avšak nebolo to definitívne preukázané vo všetkých štúdiách.

Neexistuje definitívny klinický dôkaz v rámci tried ohľadne rozdielov v rozsahu zvýšenia rizika výskytu zápalu pľúc medzi liekmi obsahujúcimi inhalačné kortikosteroidy.

Lekári majú naďalej venovať pozornosť možnému vzniku zápalu pľúc u pacientov s CHOCHP, keďže klinické znaky takýchto infekcií sa prekrývajú s a exacerbáciami CHOCHP. Ak sa u pacienta s ťažkou CHOCHP vyskytol zápal pľúc, má sa liečba Aeriviom Spiromax prehodnotiť.

Rizikové faktory vzniku zápalu pľúc u pacientov s CHOCHP zahŕňajú súčasné fajčenie, starší vek, nízky index telesnej hmotnosti (BMI) a ťažkú CHOCHP.

Etnické populácie

Údaje z veľkej klinickej štúdie (multicentrická štúdia astmy skúmajúca salmeterol, Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial, SMART) naznačujú, že pacienti afro-amerického etnika majú pri používaní salmeterolu zvýšené riziko výskytu závažných príhod alebo úmrtí súvisiacich s dýchaním v porovnaní

s placebom (pozri časť 5.1). Nie je známe, či boli príčinou farmakogenetické alebo iné faktory. Pacientov čierneho afrického alebo afro-karibského pôvodu treba poučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku pomoc, ak počas používania Aerivia Spiromax zostanú príznaky astmy nekontrolované alebo ak sa zhoršia.

Pediatrická populácia

Aerivio Spiromax nie je indikovaný na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov (pozri časť 4.2). Treba však upozorniť na to, že u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov užívajúcich vysoké

dávky flutikazónpropionátu (obvykle ≥ 1 000 mikrogramov/deň) môže byť prítomné osobitné riziko. Môžu sa vyskytnúť systémové účinky, a to hlavne pri vysokých dávkach predpisovaných na dlhé obdobia. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné črty, supresiu funkcie nadobličiek, akútnu adrenálnu krízu a spomalenie rastu u detí a dospievajúcich a zriedkavejšie škálu účinkov na psychiku alebo správanie vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie alebo agresivity. Má sa zvážiť odporučenie dieťaťa alebo dospievajúceho lekárovi špecializovanému na pediatrické respiračné ochorenia. Odporúča sa pravidelne sledovať telesnú výšku detí dostávajúcich predĺženú liečbu inhalačnými kortikosteroidmi. Dávka inhalačného kortikosteroidu sa má vždy znížiť na najnižšiu dávku, pri ktorej je možné účinné udržanie kontroly astmy.

Infekcie ústnej dutiny

U niektorých pacientov sa môže vyskytnúť zachrípnutie a kandidóza (opar) úst a hrdla a zriedkavo aj pažeráka, zapríčinené flutikazónpropionátovou zložkou. Zachrípnutie aj výskyt kandidózy úst a hrdla sa môžu zmierniť vyplachovaním úst vodou s následným vypľutím vody a/alebo umývaním zubov po použití lieku. Symptomatickú kandidózu úst a hrdla možno liečiť topickou protiplesňovou liečbou a súčasne pokračovať v liečbe Aeriviom Spiromax.

Pomocné látky

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti s ťažkou intoleranciou laktózy musia používať tento liek opatrne a pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy

alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek. Pomocná látka laktóza môže obsahovať malé množstvo mliečnych proteínov, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu u pacientov s ťažkou precitlivenosťou alebo alergiou na mliečne proteíny.

4.5Liekové a iné interakcie

Beta-adrenergné blokátory môžu oslabiť alebo antagonizovať účinok salmeterolu. Treba sa vyhnúť používaniu neselektívnych aj selektívnych β-blokátorov, ak nie sú prítomné nevyhnutné dôvody na ich používanie. Dôsledkom liečby β2-agonistami môže byť potenciálne závažná hypokaliémia. Osobitná

opatrnosť sa odporúča v akútnych prípadoch ťažkej astmy, pretože tento účinok môže byť zosilnený súbežnou liečbou derivátmi xantínu, steroidmi a diuretikami.

Súbežné používanie iných liekov obsahujúcich β-adrenergné blokátory môže mať potenciálne aditívny účinok.

Salmeterol

Silné inhibítory CYP3A4

Súbežné podávanie ketokonazolu (400 mg perorálne, jedenkrát denne) a salmeterolu (50 mikrogramov inhalačne, dvakrát denne) 15 zdravým osobám počas 7 dní viedlo k významnému zvýšeniu expozície salmeterolu v plazme (1,4-násobná hodnota Cmax a 15-násobná hodnota AUC). To môže viesť k zvýšeniu iných systémových účinkov liečby salmeterolom (napr. predĺženia intervalu QTc a palpitácií) v porovnaní so samostatnou liečbou salmeterolom alebo ketokonazolom (pozri časť 4.4).

Nepozorovali sa klinicky významné účinky na krvný tlak, rýchlosť srdcového rytmu, hladiny glukózy v krvi ani hladiny draslíka v krvi. Súbežné podávanie s ketokonazolom nezvýšilo polčas eliminácie salmeterolu ani hromadenie salmeterolu pri opakovanom podávaní.

Ak prínosy neprevažujú nad potenciálne zvýšeným rizikom výskytu systémových účinkov liečby salmeterolom, treba sa súbežnému podávaniu ketokonazolu vyhnúť. Pravdepodobne existuje podobné riziko interakcie s inými silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. itrakonazolom, telitromycínom, ritonavirom).

Stredne silné inhibítory CYP3A4

Súbežné podávanie erytromycínu (500 mg perorálne, trikrát denne) a salmeterolu (50 mikrogramov inhalačne, dvakrát denne) 15 zdravým osobám počas 6 dní viedlo k malému, ale štatisticky nevýznamnému zvýšeniu expozície salmeterolu (1,4-násobná hodnota Cmax a 1,2-násobná hodnota AUC). Súbežné podávanie s erytromycínom sa nespájalo s nijakými závažnými nežiaducimi účinkami.

Flutikazónpropionát

Pri normálnych okolnostiach sa z dôvodu rozsiahleho metabolizmu prvého prechodu a vysokého systémového klírensu sprostredkovaného cytochrómom P450 3A4 v čreve a pečeni po inhalácii dávky dosahujú len nízke plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu. Preto sú klinicky významné liekové interakcie spôsobené flutikazónpropionátom nepravdepodobné.

V štúdii liekových interakcií s flutikazónpropionátom u zdravých osôb zvýšilo podávanie 100 mg ritonaviru (veľmi silného inhibítora cytochrómu P450 3A4) dvakrát denne plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu niekoľko stonásobne, čo viedlo k významne zníženým sérovým koncentráciám kortizolu. Pre inhalačný flutikazónpropionát chýbajú informácie o tejto interakcii, očakáva sa však výrazné zvýšenie plazmatických hladín flutikazónpropionátu. Hlásili sa prípady Cushingovho syndrómu a supresie funkcie nadobličiek. Ak prínos neprevyšuje zvýšené riziko systémových nežiaducich účinkov glukokortikoidov, treba sa tejto kombinácii vyhnúť.

V malej štúdii u zdravých dobrovoľníkov zvýšil o niečo slabší inhibítor CYP3A ketokonazol expozíciu flutikazónpropionátu po jednorazovej inhalácii o 150 %. To spôsobilo výraznejšie zníženie hladiny kortizolu v plazme v porovnaní so samostatne podaným flutikazónpropionátom. Pri súbežnej liečbe inými silnými inhibítormi CYP3A, ako je itrakonazol, a stredne silnými inhibítormi CYP3A, ako je erytromycín, sa tiež očakáva zvýšenie systémovej expozície flutikazónpropionátu a rizika výskytu systémových nežiaducich účinkov. Odporúča sa opatrnosť a ak je to možné, treba sa vyhnúť dlhodobej liečbe takýmito liekmi.

Očakáva sa, že súbežná liečba inhibítormi CYP3A vrátane liekov obsahujúcich kobicistát zvyšuje riziko systémových vedľajších účinkov. Kombinácii sa treba vyhnúť, ak prínos neprevyšuje zvýšené riziko vzniku systémových vedľajších účinkov kortikosteroidov. V takomto prípade treba pacientov sledovať z hľadiska systémových vedľajších účinkov kortikosteroidov.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Malé množstvo údajov u gravidných žien (300 až 1 000 ukončených gravidít) nepoukazuje na malformácie alebo fetálnu/neonatálnu toxicitu salmeterolu a flutikazónpropionátu. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu po podaní agonistov β2-adrenoreceptora a glukokortikosteroidov (pozri časť 5.3).

Podávanie Aerivia Spiromax gravidným ženám sa má zvážiť, len ak je očakávaný prínos pre matku vyšší než akékoľvek možné riziko pre plod.

Pri liečbe gravidných žien sa má použiť najnižšia účinná dávka flutikazónpropionátu potrebná na udržanie primeranej kontroly astmy.

Dojčenie

Nie je známe, či sa salmeterol a flutikazónpropionát/metabolity vylučujú do ľudského mlieka.

Štúdie ukázali, že salmeterol a flutikazónpropionát a ich metabolity sa vylučujú do mlieka dojčiacich potkanov.

Riziko u dojčených novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu Aeriviom Spiromax sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.

Fertilita

Nie sú dostupné žiadne údaje pre ľudí. Štúdie na zvieratách však nepreukázali žiadny účinok salmeterolu a flutikazónpropionátu na fertilitu.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Aerivio Spiromax nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn údajov o bezpečnosti

Keďže Aerivio Spiromax obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát, môže sa očakávať typ a závažnosť nežiaducich reakcií súvisiacich s každým z liečiv. Po súbežnom podaní oboch liečiv sa nevyskytli žiadne dodatočné nežiaduce účinky.

Nežiaduce reakcie, ktoré sa spájali so salmeterolom/flutikazónpropionátom, sú uvedené nižšie, zoradené podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a neznáme (z dostupných údajov). Frekvencie sú odvodené z údajov z klinických štúdií. Výskyt pre placebo sa nebral do úvahy.

Trieda orgánových

Nežiaduca reakcia

Frekvencia

systémov

 

 

Infekcie a nákazy

kandidóza úst a hrdla

časté

 

zápal pľúc (u pacientov s CHOCHP)

časté1,3,5

 

bronchitída

časté1,3

 

kandidóza pažeráka

zriedkavé

 

 

 

Trieda orgánových

Nežiaduca reakcia

Frekvencia

systémov

 

 

Poruchy imunitného

reakcie z precitlivenosti s nasledujúcimi prejavmi:

 

systému

kožné reakcie z precitlivenosti

menej časté

 

 

angioedém (hlavne edém tváre a orofaryngeálny

zriedkavé

 

edém)

 

 

respiračné príznaky (dyspnoe)

menej časté

 

respiračné príznaky (bronchospazmus)

zriedkavé

 

anafylaktické reakcie vrátane anafylaktického šoku

zriedkavé

 

 

 

Poruchy

Cushingov syndróm, cushingoidné črty, supresia

zriedkavé4

endokrinného

funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí

 

systému

a dospievajúcich, zníženie hustoty kostných minerálov

 

 

 

 

Poruchy metabolizmu

hypokaliémia

časté3

a výživy

hyperglykémia

menej časté4

 

 

 

 

Psychické poruchy

úzkosť

menej časté

 

poruchy spánku

menej časté

 

zmeny správania vrátane psychomotorickej

zriedkavé

 

hyperaktivity a podráždenosti (hlavne u detí)

 

 

depresia, agresivita (hlavne u detí)

neznáme

 

 

 

Poruchy nervového

bolesť hlavy

veľmi časté1

systému

tras

menej časté

 

 

 

 

Poruchy oka

katarakta

menej časté

 

glaukóm

zriedkavé4

 

 

 

Poruchy srdca a

palpitácie

menej časté

srdcovej činnosti

tachykardia

menej časté

 

 

srdcové arytmie (vrátane supraventrikulárnej

zriedkavé

 

tachykardie a extrasystol)

 

 

atriálna fibrilácia

menej časté

 

angína pectoris

menej časté

 

 

 

Poruchy dýchacej

nazofaryngitída

veľmi časté2,3

sústavy, hrudníka

 

 

a mediastína

podráždenie hrdla

časté

Trieda orgánových

Nežiaduca reakcia

Frekvencia

systémov

 

 

 

zachrípnutie/dysfónia

časté

 

sinusitída

časté1,3

 

paradoxný bronchospazmus

zriedkavé4

 

 

 

Poruchy kože

pomliaždeniny

časté1,3

a podkožného tkaniva

 

 

 

 

 

Poruchy kostrovej

svalové kŕče

časté

a svalovej sústavy

 

časté1,3

a spojivového tkaniva

úrazové zlomeniny

 

artralgia

časté

 

myalgia

časté

1.Často hlásené s placebom

2.Veľmi často hlásené s placebom

3.Hlásené počas 3 rokov v štúdii CHOCHP

4.Pozri časť 4.4

5.Pozri časť 5.1.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Hlásili sa farmakologické účinky liečby β2-agonistami ako sú tras, palpitácie a bolesť hlavy, ktoré však zvyknú byť prechodné a s pravidelnou liečbou sa zmierňujú.

Môže sa vyskytnúť paradoxný bronchospazmus so zvýšením sipotu a dýchavičnosti hneď po podaní dávky. Paradoxný bronchospazmus odpovedá na rýchlo pôsobiace bronchodilatačné lieky a má sa liečiť ihneď. Podávanie Aerivia Spiromax sa má ihneď prerušiť, stav pacienta sa má vyhodnotiť a ak je to potrebné, má sa zahájiť alternatívna liečba.

U niektorých pacientov sa môže vyskytnúť zachrípnutie a kandidóza (opar) úst a hrdla a zriedkavo aj pažeráka, zapríčinené flutikazónpropionátovou zložkou. Zachrípnutie aj výskyt kandidózy úst a hrdla sa môžu zmierniť vyplachovaním úst vodou s následným vypľutím vody a/alebo umývaním zubov po použití lieku. Symptomatickú kandidózu úst a hrdla možno liečiť topickou protiplesňovou liečbou a súčasne pokračovať v liečbe Aeriviom Spiromax.

Pediatrická populácia

Aerivio Spiromax nie je indikovaný na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov (pozri časť 4.2). Možné systémové účinky v týchto vekových skupinách zahŕňajú Cushingov syndróm,

cushingoidné črty, supresiu funkcie nadobličiek a spomalenie rastu u detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4). U detí sa môže vyskytnúť aj úzkosť, poruchy spánku a zmeny správania vrátane hyperaktivity

a podráždenosti.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Nie sú k dispozícii žiadne údaje z klinických štúdií ohľadne predávkovania Aeriviom Spiromax, údaje o predávkovaní oboma liečivami sú však uvedené nižšie:

Salmeterol

Prejavy a príznaky predávkovania salmeterolom sú závrat, zvýšenie systolického krvného tlaku, tras, bolesť hlavy a tachykardia. Ak sa kvôli predávkovaniu β-agonistovou zložkou lieku musí prerušiť liečba Aeriviom Spiromax, má sa zvážiť poskytnutie vhodnej náhrady steroidovej liečby. Okrem toho sa môže vyskytnúť hypokaliémia a preto sa majú sledovať hladiny draslíka v sére. Má sa zvážiť náhrada draslíka.

Flutikazónpropionát

Akútne: Akútna inhalácia dávok flutikazónpropionátu vyšších ako je odporúčaná dávka môže viesť k prechodnej supresii funkcie nadobličiek. V tomto prípade nie sú potrebné núdzové opatrenia, keďže funkcia nadobličiek sa v priebehu niekoľkých dní obnoví, čo sa potvrdí meraním kortizolu v plazme.

Chronické predávkovanie: má sa sledovať funkčná rezerva nadobličiek a môže byť potrebná liečba systémovým kortikosteroidom. Po stabilizovaní stavu sa má pokračovať v liečbe inhalačnými kortikosteroidmi v odporúčanej dávke. Pozri časť 4.4: "Funkcia nadobličiek".

V prípade akútneho aj chronického predávkovania flutikazónpropionátom sa má pokračovať v liečbe Aeriviom Spiromax v dávke vhodnej pre kontrolu príznakov.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lieky na obštrukčné choroby dýchacích ciest, adrenergiká v kombinácii s kortikosteroidmi alebo inými liekmi okrem anticholinergík, ATC kód: R03AK06

Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Aerivio Spiromax obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát, ktoré majú rozdielne spôsoby účinku. Príslušné mechanizmy účinku oboch liečiv sú uvedené nižšie.

Salmeterol:

Salmeterol je selektívny, dlhodobo účinný (12 hodín) agonista β2-adrenoreceptora s dlhým bočným reťazcom, ktorý sa viaže na exo-pozíciu receptora.

Salmeterol spôsobuje dlhšie trvanie bronchodilatácie, ktoré je aspoň 12 hodín, v porovnaní s odporúčanými dávkami bežných, krátkodobo účinných β2-agonistov.

Flutikazónpropionát:

Flutikazónpropionát podávaný inhalačne v odporúčaných dávkach má glukokortikoidový protizápalový účinok v pľúcach, ktorý zmierňuje príznaky a exacerbácie astmy s menším výskytom nežiaducich účinkov v porovnaní so systémovým podávaním kortikosteroidov.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Štúdie opísané nižšie (GOAL, TORCH a SMART) sa vykonali s rovnakou fixnou kombináciou salmeterolu xinafoátu a flutikazónpropionátu, avšak štúdiou predtým schváleného lieku. Opísané štúdie sa nevykonali s Aeriviom Spiromax.

Salmeterol/flutikazónpropionát - klinické štúdie astmy

Dvanásťmesačná štúdia (dosiahnutia optimálnej kontroly astmy, Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL) u 3 416 dospelých a dospievajúcich pacientov s pretrvávajúcou astmou porovnávala bezpečnosť a účinnosť salmeterolu/flutikazónpropionátu so samostatne podávaným inhalačným kortikosteroidom (flutikazónpropionátom) na stanovenie toho, či sú dosiahnuteľné ciele liečby astmy. Dávka sa zvyšovala

každých 12 týždňov až do dosiahnutia **úplnej kontroly alebo najvyššej dávky skúmaného lieku. Štúdia GOAL ukázala, že u väčšieho počtu pacientov liečených salmeterolom/flutikazónpropionátom sa dosiahla kontrola astmy v porovnaní s pacientami liečenými samostatne podávaným inhalačným kortikosteroidom (IKS) a táto kontrola sa dosiahla s nižšou dávkou kortikosteroidu.

*Dobrá kontrola astmy sa dosiahla rýchlejšie so salmeterolom/flutikazónpropionátom v porovnaní so samostatne podávaným IKS. Doba liečby potrebná na dosiahnutie prvého individuálneho dobre kontrolovaného týždňa bola pre 50 % pacientov 16 dní pre salmeterol/flutikazónpropionát v porovnaní

s 37 dňami v skupine s IKS. V podskupine astmatikov predtým neliečených steroidmi bola doba potrebná na dosiahnutie prvého individuálneho dobre kontrolovaného týždňa 16 dní pri liečbe salmeterolom/flutikazónpropionátom v porovnaní s 23 dňami pri liečbe s IKS.

Celkové výsledky štúdie ukázali:

Percentuálny podiel pacientov, ktorí dosiahli *dobre kontrolovanú (DK) a **úplne kontrolovanú (ÚK) astmu v priebehu 12 mesiacov

Liečba pred štúdiou

Salmeterol/FP

 

FP

DK

ÚK

DK

ÚK

Bez IKS (len SABA)

78 %

50 %

70 %

40 %

Nízka dávka IKS (≤ 500 mikrogramov BDP

75 %

44 %

60 %

28 %

alebo ekvivalentu/deň)

 

 

 

 

Stredná dávka IKS (> 500 až

62 %

29 %

47 %

16 %

1 000 mikrogramov BDP alebo ekvivalentu/deň)

 

 

 

 

Súhrnné údaje zo všetkých 3 liečebných

71 %

41 %

59 %

28 %

stupňov

 

 

 

 

*Dobre kontrolovaná astma: 2 dni alebo kratšie so skóre príznakov vyšším než 1 (skóre príznakov 1 je definované ako "príznaky vyskytujúce jedno krátke obdobie počas dňa"), používanie krátkodobo účinných β- agonistov (SABA) počas 2 dní alebo kratšie a v 4 prípadoch za týždeň alebo menej, ranná predpokladaná maximálna výdychová prietoková rýchlosť väčšia alebo rovnaká 80 %, bez zobúdzania sa počas noci, bez exacerbácií a bez nežiaducich účinkov, ktoré by vynútili zmenu liečby.

**Úplná kontrola astmy: bez príznakov, bez používania SABA, ranná predpokladaná maximálna výdychová prietoková rýchlosť väčšia alebo rovnaká 80 %, bez zobúdzania sa počas noci, bez exacerbácií a bez nežiaducich účinkov, ktoré by vynútili zmenu liečby.

Výsledky tejto štúdie naznačujú, že salmeterol/flutikazónpropionát 50/100 mikrogramov dvakrát denne sa môže zvážiť ako začiatočná udržiavacia liečba u pacientov so stredne ťažkou pretrvávajúcou astmou, pre ktorých sa považuje rýchla kontrola astmy za nevyhnutnú (pozri časť 4.2).

Dvojito zaslepená, randomizovaná štúdia s paralelnými skupinami vyhodnocovala u 318 pacientov s pretrvávajúcou astmou vo veku ≥ 18 rokov bezpečnosť a znášanlivosť podávania dvoch inhalácií

salmeterolu/flutikazónpropionátu dvakrát denne (dvojitá dávka) počas dvoch týždňov. Štúdia ukázala, že zdvojnásobenie inhalácií každej sily salmeterolu/flutikazónpropionátu počas až 14 dní viedlo k miernemu zvýšeniu výskytu nežiaducich účinkov súvisiacich s β-agonistom (tras: 1 pacient [1 %] oproti 0, palpitácie: 6 [3 %] oproti 1 [< 1 %], svalové kŕče: 6 [3 %] oproti 1 [< 1 %]) a k podobnému výskytu nežiaducich účinkov súvisiacich s inhalačným kortikosteroidom (napr. kandidóza úst: 6 [6 %] oproti 16 [8 %], zachrípnutie:

2 [2 %] oproti 4 [2 %]) v porovnaní s jednou inhaláciou dvakrát denne. Mierne zvýšenie výskytu nežiaducich účinkov súvisiacich s β-agonistom sa má vziať do úvahy, ak lekár zvažuje zdvojnásobenie dávky salmeterolu/flutikazónpropionátu u dospelých pacientov vyžadujúcich dodatočnú krátkodobú (až 14 dní) liečbu inhalačným kortikosteroidom.

Salmeterol/flutikazónpropionát CHOCHP - klinické štúdie

TORCH bola 3-ročná štúdia na vyhodnotenie účinku liečby inhalačným práškom salmeterolu/flutikazónpropionátu 50/500 mikrogramov dvakrát denne, inhalačným práškom salmeterolu 50 mikrogramov dvakrát denne, inhalačným práškom flutikazónpropionátu (FP) 500 mikrogramov dvakrát denne alebo placebom na úmrtnosť pacientov s CHOCHP z akéhokoľvek dôvodu. Pacienti s CHOCHP

s počiatočnou hodnotou (pred použitím bronchodilatačného lieku) FEV1 < 60 % predpokladanej normálnej hodnoty boli randomizovaní do dvojito zaslepenej liečby. Počas štúdie bola pacientom povolená zvyčajná liečba CHOCHP s výnimkou iných inhalačných kortikosteroidov, dlhodobo účinných bronchodilatačných liekov a dlhodobo používaných kortikosteroidov. Stav prežívania po 3 rokoch sa stanovil pre všetkých pacientov nezávisle od prerušenia skúmaného lieku. Primárnym cieľovým bodom bolo zníženie úmrtnosti z akéhokoľvek dôvodu po 3 rokoch pre salmeterol/flutikazónpropionát oproti placebu.

 

Placebo

Salmeterol 50

FP 500

Salmeterol/flutikazón-

 

propionát 50/500

 

N = 1 524

N = 1 521

N = 1 534

 

N = 1 533

 

 

 

 

Úmrtnosť z akéhokoľvek dôvodu po 3 rokoch

 

 

 

Počet úmrtí (%)

(15,2 %)

(13,5 %)

(16,0 %)

(12,6 %)

 

Pomer rizík oproti placebu

 

0,879

1,060

0,825

(IS)

N/A

(0,73; 1,06)

(0,89; 1,27)

(0,68; 1,00)

hodnota p

 

0,180

0,525

0,0521

Pomer rizík pre

 

0,932

0,774

 

flutikazónpropionát/salmeterol

 

 

500/50 oproti jednotlivým

N/A

(0,77; 1,13)

(0,64; 0,93)

N/A

zložkám (IS)

 

0,481

0,007

 

hodnota p

 

 

 

 

1. hodnota p nižšia ako hladina významnosti po úprave pre 2 priebežné analýzy k porovnaniu primárnej

účinnosti z log-rank analýzy stratifikovanej podľa stavu fajčenia

Vyskytol sa trend smerom k zlepšeniu prežívania u pacientov liečených salmeterolom/flutikazónpropionátom v porovnaní s placebom po dobu 3 rokov, ktorý však nedosiahol štatisticky významnú hodnotu p ≤ 0,05.

Percentuálny podiel pacientov, ktorí umreli do 3 rokov z dôvodov súvisiacich s CHOCHP, bol 6,0 % pre placebo, 6,1 % pre salmeterol, 6,9 % pre FP a 4,7 % pre salmeterol/flutikazónpropionát.

Priemerný počet stredne ťažkých až ťažkých exacerbácií na rok bol významne znížený so salmeterolom/flutikazónpropionátom (FP) v porovnaní s liečbou so salmeterolom, FP a placebom (priemerný výskyt v skupine so salmeterolom/flutikazónpropionátom bol 0,85 v porovnaní s 0,97 v skupine so salmeterolom, 0,93 v skupine s FP a 1,13 v skupine s placebom). To zodpovedá zníženiu výskytu stredne ťažkých až ťažkých exacerbácií o 25 % (95 % IS: 19 % až 31 %; p < 0,001) v porovnaní s placebom, o 12 % v porovnaní so salmeterolom (95 % IS: 5 % až 19 %, p = 0,002) a o 9 % v porovnaní s FP (95 % IS: 1 % až 16 %, p = 0,024). Salmeterol a FP významne znížili výskyt exacerbácií v porovnaní s placebom o 15 %

(95 % IS: 7 % až 22 %; p < 0,001) a 18 % (95 % IS: 11 % až 24 %; p < 0,001), v uvedenom poradí.

Kvalita života súvisiaca so zdravotným stavom meraná podľa St Georgeovho dotazníka respiračných funkcií (St George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ) sa zlepšila pri všetkých aktívnych liečbach v porovnaní

s placebom. Priemerné zlepšenie počas troch rokov bolo pre salmeterol/flutikazónpropionát v porovnaní s placebom -3,1 jednotiek (95 % IS: -4,1-2,1; p < 0,001), v porovnaní so salmeterolom -2,2 jednotiek (p < 0,001) a v porovnaní s FP -1,2 jednotiek (p = 0,017). Zníženie o 4 jednotky sa považuje za klinicky významné.

Predpokladaná 3-ročná pravdepodobnosť výskytu zápalu pľúc hláseného ako nežiaduci účinok bola 12,3 % pre placebo, 13,3 % pre salmeterol, 18,3 % pre FP a 19,6 % pre salmeterol/flutikazónpropionát (pomer rizík pre flutikazónpropionát/salmeterol oproti placebu: 1,64, 95 % IS: 1,33 až 2,01, p < 0,001). Nevyskytlo sa zvýšenie počtu úmrtí súvisiacich so zápalom pľúc. Úmrtí, ktoré sa vyskytli počas liečby a ktoré sa posudzovali ako primárne spôsobené zápalom pľúc bolo 7 pre placebo, 9 pre salmeterol, 13 pre FP a 8 pre salmeterol/flutikazónpropionát. Nebol žiadny významný rozdiel v pravdepodobnosti výskytu zlomenín kostí (5,1 % placebo, 5,1 % salmeterol, 5,4 % FP a 6,3 % salmeterol/flutikazónpropionát; pomer rizík pre salmeterol/flutikazónpropionát oproti placebu: 1,22, 95 % IS: 0,87 až 1,72, p = 0,248.

Placebom kontrolované klinické štúdie trvajúce 6 a 12 mesiacov ukázali, že pravidelné používanie salmeterolu/flutikazónpropionátu 50/500 mikrogramov zlepšuje funkciu pľúc a znižuje dýchavičnosť a potrebu používania liekov na úľavu.

Štúdie SCO40043 a SCO100250 boli randomizované, dvojito zaslepené, opakované štúdie s paralelnými skupinami porovnávajúce účinok salmeterolu/flutikazónpropionátu 50/250 mikrogramov dvakrát denne (dávka, ktorá nie je v Európskej Únii schválená na liečbu CHOCHP) so salmeterolom 50 mikrogramov dvakrát denne na ročný výskyt stredne ťažkých/ťažkých exacerbácií u pacientov s CHOCHP s hodnotou FEV1 nižšou ako 50 % predpokladanej hodnoty a exacerbáciami v anamnéze. Stredne ťažké/ťažké exacerbácie boli definované ako zhoršenie príznakov, ktoré vyžadovali liečbu perorálnymi kortikosteroidmi a/alebo antibiotikami alebo hospitalizáciu pacienta.

Štúdie mali 4-týždňové prípravné obdobie, počas ktorého dostávali všetci pacienti nezaslepený salmeterol/FP 50/250 na štandardizáciu farmakoterapie CHOCHP a stabilizáciu ochorenia pred randomizáciou do zaslepenej časti štúdie trvajúcej 52 týždňov. Pacienti boli randomizovaní v pomere 1:1 na salmeterol/FP 50/250 (celkom ITT n = 776) alebo salmeterol (celkom ITT n = 778). Pred prípravným obdobím pacienti prerušili používanie predchádzajúcej liečby CHOCHP s výnimkou krátkodobo účinných bronchodilatačných liekov. Súbežné používanie dlhodobo účinných β2-agonistov a liekov s anticholinergickým účinkom, kombinovaných liekov obsahujúcich salbutamol/ipratropiumbromid, perorálnych β2-agonistov a liekov obsahujúcich teofylín nebolo počas liečebného obdobia povolené. Perorálne kortikosteroidy a antibiotiká boli povolené na akútnu liečbu exacerbácií CHOCHP so špecifickými pokynmi na použitie. Počas štúdií používali pacienti salbutamol podľa potreby.

Výsledky oboch štúdií ukázali, že liečba salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/250 viedla k významne nižšiemu ročnému výskytu stredne ťažkých/ťažkých exacerbácií v porovnaní so salmeterolom (SCO40043: 1,06 a 1,53 na pacienta za rok, v uvedenom poradí, pomer výskytu 0,70, 95 % IS: 0,58 až 0,83, p < 0,001; SCO100250: 1,10 a 1,59 na pacienta za rok, v uvedenom poradí, pomer výskytu 0,70, 95 % IS: 0,58 až 0,83, p < 0,001). Výsledky sekundárnych ukazovateľov účinnosti (čas do prvej stredne ťažkej/ťažkej exacerbácie, ročný výskyt exacerbácií vyžadujúcich liečbu perorálnymi kortikosteroidmi a hodnota FEV1 pred ranným podaním dávky) boli významné v prospech salmeterolu/flutikazónpropionátu 50/250 mikrogramov dvakrát denne v porovnaní so salmeterolom. Profily nežiaducich účinkov boli podobné s výnimkou vyššieho výskytu zápalu pľúc a známych lokálnych nežiaducich účinkov (kandidóza a dysfónia) v skupine so salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/250 mikrogramov dvakrát denne v porovnaní so skupinou so salmeterolom. Príhody súvisiace so zápalom pľúc sa hlásili u 55 (7 %) pacientov v skupine so salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/250 mikrogramov dvakrát denne a 25 (3 %) v skupine so salmeterolom. Zvýšený výskyt hláseného zápalu pľúc so salmeterolom/flutikazónpropionátom

50/250 mikrogramov dvakrát denne sa zdá byť v podobnom rozsahu ako výskyt hlásený po liečbe salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/500 mikrogramov dvakrát denne v štúdii TORCH.

Multicentrická štúdia astmy skúmajúca salmeterol (SMART)

SMART bola multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, 28-týždňová štúdia s paralelnými skupinami kontrolovaná placebom, vykonaná v USA, v ktorej bolo 13 176 pacientov randomizovaných na salmeterol (50 mikrogramov dvakrát denne) a 13 179 pacientov na placebo, používanými dodatočne k pacientovej zvyčajnej liečbe astmy. Do štúdie boli zahrnutí pacienti vo veku ≥ 12 rokov, s astmou a súčasne používajúci lieky na astmu (avšak nie dlhodobo účinné β-agonisty, LABA). Používanie IKS pri vstupe do štúdie sa zaznamenávalo, ale pre štúdiu sa nevyžadovalo. Primárnym cieľovým bodom v štúdii SMART bol kombinovaný počet úmrtí súvisiacich s dýchaním a život ohrozujúcich príhod súvisiacich s dýchaním.

Kľúčové nálezy zo štúdie SMART: primárne cieľové ukazovatele

Skupina pacientov

Počet príhod primárnych cieľových

Relatívne riziko

 

ukazovateľov/počet pacientov

(95 % intervaly

 

salmeterol

placebo

 

spoľahlivosti)

Všetci pacienti

50/13 176

36/13 179

1,40

(0,91; 2,14)

Pacienti používajúci inhalačné

23/6 127

19/6 138

1,21

(0,66; 2,23)

steroidy

 

 

 

 

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

27/7 049

17/7 041

1,60

(0,87; 2,93)

steroidy

 

 

 

 

Afro-americkí pacienti

20/2 366

5/2 319

4,10

(1,54; 10,90)

(Riziko tučným písmom je štatisticky významné v 95 % stupni.)

Kľúčové nálezy zo štúdie SMART podľa používania inhalačných kortikosteroidov na začiatku štúdie: sekundárne cieľové ukazovatele

 

Počet príhod sekundárnych cieľových

Relatívne riziko

 

ukazovateľov/počet pacientov

(95 % intervaly

 

salmeterol

placebo

 

spoľahlivosti)

 

Úmrtie súvisiace s dýchaním

 

 

Pacienti používajúci inhalačné

10/6 127

5/6 138

2,01

(0,69; 5,86)

steroidy

 

 

 

 

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

14/7 049

6/7 041

2,28

(0,88; 5,94)

steroidy

 

 

 

 

Kombinované úmrtia

súvisiace s astmou alebo život ohrozujúce príhody

 

Pacienti používajúci inhalačné

16/6 127

13/6 138

1,24

(0,60; 2,58)

steroidy

 

 

 

 

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

21/7 049

9/7 041

2,39

(1,10; 5,22)

steroidy

 

 

 

 

 

Úmrtie súvisiace s astmou

 

 

Pacienti používajúci inhalačné

4/6 127

3/6 138

1,35

(0,30; 6,04)

steroidy

 

 

 

 

Pacienti nepoužívajúci inhalačné

9/7 049

0/7 041

*

 

steroidy

 

 

 

 

(*= nebolo možné vypočítať kvôli neprítomným príhodám v skupine s placebom. Riziko tučným písmom je štatisticky významné v 95 % stupni. Sekundárne cieľové ukazovatele uvedené vyššie v tabuľke dosiahli štatistický význam v celej populácii pacientov.) Sekundárne cieľové ukazovatele kombinovaných úmrtí

z akéhokoľvek dôvodu alebo život ohrozujúcich príhod, úmrtí z akéhokoľvek dôvodu, alebo hospitalizácií z akéhokoľvek dôvodu nedosiahli štatistický význam v celej populácii pacientov.

Maximálna inspiračná prietoková rýchlosť cez pomôcku Spiromax

Randomizovaná, otvorená, krížová štúdia sa vykonala u detí a dospievajúcich s astmou (vo veku

4-17 rokov), dospelých s astmou (vo veku 18-45 rokov), dospelých s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) (starších ako 55 rokov) a zdravých dobrovoľníkov (vo veku 18-45 rokov) na vyhodnotenie maximálnej inspiračnej prietokovej rýchlosti (Peak Inspiratory Flow Rate, PIFR) a iných inhalačných parametrov po inhalácii cez pomôcku Spiromax (obsahujúcu placebo) v porovnaní s inhaláciou cez už schválené viacdávkové inhalačne pomôcky so suchým práškom (obsahujúce placebo). U pacientov z týchto skupín sa vyhodnocoval účinok optimálneho nácviku (t.j. silný nádych pri inhalácii) inhalačnej techniky

s inhalátorom so suchým práškom na rýchlosť a objem inhalácie, spolu s vyhodnotením možných rozdielov inhalačných výsledkov podľa použitej pomôcky.

Údaje zo štúdie naznačovali, že nezávisle od veku a závažnosti existujúceho ochorenia boli deti, dospievajúci a dospelí s astmou ako aj pacienti s CHOCHP schopní dosiahnuť inspiračné prietokové rýchlosti cez pomôcku Spiromax podobné prietokovým rýchlostiam cez už schválené viacdávkové inhalačné pomôcky so suchým práškom. Priemerná hodnota PIFR dosiahnutá u pacientov s astmou alebo CHOCHP s optimálnym

nácvikom (t.j. silný nádych) bola vyššia než 60 l/min, čo je prietok, pri ktorom je známe, že sa cez obe študované pomôcky podá porovnateľné množstvo lieku do pľúc.

Všetci pacienti s astmou alebo CHOCHP dosiahli po optimálnom nácviku hodnoty PIFR vyššie než 60 l/min. Aby sa zabezpečilo optimálne dávkovanie, je dôležité sa silno nadýchnuť.

Na optimálne podanie liekov do pľúc cez viacdávkový inhalátor so suchým práškom Spiromax sa vyžaduje prietok vyšší než 60 l/min.

Aby sa dosiahla hodnota PIFR potrebná na podanie vyžadovanej dávky, treba s pacientom nacvičiť používanie pomôcky Spiromax vrátane inštrukcií ohľadne toho, ža sa musí silno nadýchnuť (pozri časť 4.2).

Pediatrická populácia

Aerivio Spiromax sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Bezpečnosť

a účinnosť Aerivia Spiromax v tejto mladej populácii neboli stanovené. Údaje uvedené nižšie sa vzťahujú na nižšiu dávku fixnej kombinácie obsahujúcej tieto dve liečivá, a to dávku a silu, ktoré nie sú dostupné pre Aerivio Spiromax. Uvedené štúdie sa vykonali s predtým schváleným liekom dostupným v troch rôznych silách. Štúdie sa nevykonali s Aeriviom Spiromax.

V štúdii u 158 detí vo veku 6 až 16 rokov so symptomatickou astmou bola kombinácia salmeterolu/ flutikazónpropionátu rovnako účinná ako dvojitá dávka flutikazónpropionátu, čo sa týka kontroly príznakov a pľúcnej funkcie. Táto štúdia nebola navrhnutá na skúmanie účinkov na exacerbácie.

V 12-týždňovej štúdii u detí vo veku 4 až 11 rokov [n = 257] liečených buď salmeterolom/flutikazónpropionátom 50/100 alebo salmeterolom 50 mikrogramov s flutikazónpropionátom 100 mikrogramov, pričom oba boli užívané dvakrát denne, sa u oboch liečebných skupín dosiahlo 14 % zvýšenie maximálnej výdychovej rýchlosti ako aj zlepšenie v skóre príznakov a záchranného použitia salbutamolu. Neboli žiadne rozdiely medzi týmito dvoma liečebnými skupinami. Neboli žiadne rozdiely

v bezpečnostných parametroch medzi týmito dvoma liečebnými skupinami.

V 12-týždňovej štúdii u detí vo veku 4 až 11 rokov [n = 203] s pretrvávajúcou astmou, ktoré boli symptomatické pri používaní inhalovaných kortikosteroidov, randomizovaných do paralelných skúmaných skupín, bola primárnym cieľom štúdie bezpečnosť. Deti dostávali buď salmeterol/flutikazónpropionát (50/100 mikrogramov) alebo flutikazónpropionát 100 mikrogramov samostatne, dvakrát denne. Dve deti dostávajúce salmeterol/flutikazónpropionát a 5 detí dostávajúcich flutikazónpropionát prerušilo štúdiu

z dôvodu zhoršenia astmy. Po 12 týždňoch nemalo žiadne dieťa ani z jednej liečebnej skupiny neobvykle nízke 24-hodinové vylučovanie kortizolu v moči. Nevyskytli sa žiadne iné rozdiely v bezpečnostnom profile medzi týmito dvoma liečebnými skupinami.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Pre farmakokinetické účely sa môže každá zložka zvažovať samostatne.

Salmeterol

Salmeterol účinkuje lokálne v pľúcach, preto jeho plazmatické hladiny nie sú indikátorom terapeutického účinku. Okrem toho je k dispozícii len obmedzené množstvo údajov o farmakokinetických vlastnostiach salmeterolu z dôvodu technickej zložitosti testovania lieku v plazme, zapríčinenej nízkymi plazmatickými koncentráciami pri terapeutických dávkach (približne 200 pikogramov/ml alebo menej) dosiahnutými po inhalačnom podaní.

Flutikazónpropionát

Absolútna biodostupnosť jednorazovej dávky inhalovaného flutikazónpropionátu u zdravých osôb je medzi približne 5 až 11 % nominálnej dávky v závislosti od použitej inhalačnej pomôcky. U pacientov s astmou alebo CHOCHP sa pozoroval nižší stupeň systémovej expozície inhalovaného flutikazónpropionátu.

Absorpcia

K systémovej absorpcii dochádza najmä cez pľúca a je najprv rýchla a neskôr predĺžená. Zvyšok inhalovanej dávky flutikazónpropionátu sa môže prehltnúť, avšak prispieva len minimálne k systémovej expozícii

z dôvodu nízkej rozpustnosti vo vode a presystémového metabolizmu, vedúcich k perorálnej dostupnosti nižšej než 1 %. Systémová expozícia rastie lineárne so zvyšujúcou sa inhalovanou dávkou.

Distribúcia

Dispozícia flutikazónpropionátu je charakterizovaná vysokým plazmatickým klírensom (1 150 ml/min), veľkým objemom distribúcie v rovnovážnom stave (približne 300 l) a terminálnym polčasom približne 8 hodín. Väzba na proteíny je 91 %.

Biotransformácia

Flutikazónpropionát sa zo systémového obehu vylučuje veľmi rýchlo. Hlavnou cestou je metabolizmus na inaktívny metabolit karboxylovej kyseliny sprostredkovaný enzýmom CYP3A4 cytochrómu P450. V stolici sa nachádzajú aj iné neidentifikované metabolity.

Eliminácia

Renálny klírens flutikazónpropionátu je zanedbateľný. Menej než 5 % dávky sa vylučuje hlavne vo forme metabolitov v moči. Hlavná časť dávky sa vylučuje v stolici vo forme metabolitov alebo ako nezmenený liek.

Pediatrická populácia

Aerivio Spiromax sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Bezpečnosť

a účinnosť Aerivia Spiromax v tejto mladej populácii neboli stanovené. Údaje uvedené nižšie sa vzťahujú na nižšiu dávku fixnej kombinácie obsahujúcej tieto dve liečivá, a to dávku a silu, ktoré nie sú dostupné pre Aerivio Spiromax.

V populačnej farmakokinetickej analýze z 9 kontrolovaných klinických štúdií u 350 pacientov s astmou vo veku 4 až 77 rokov (174 pacientov vo veku 4 až 11 rokov) sa pozorovala vyššia systémová expozícia flutikazónpropionátu po liečbe inhalačným práškom salmeterolu/flutikazónpropionátu 50/100 v porovnaní s inhalačným práškom flutikazónpropionátu 100.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Jediným bezpečnostným rizikom použitia u ľudí odvodeným zo štúdií na zvieratách so salmeterolom

a flutikazónpropionátom podávaných samostatne boli účinky spojené so zosilnenými farmakologickými účinkami.

V reprodukčných štúdiách u zvierat sa ukázalo, že glukokortikosteroidy spôsobujú malformácie (rázštep podnebia, kostrové malformácie). Avšak tieto výsledky štúdií na zvieratách sa pri odporúčaných dávkach nezdajú byť relevantné pre ľudí. Štúdie na zvieratách ukázali embryofetálnu toxicitu len pri vysokých stupňoch expozície. Po súbežnom podávaní sa u potkanov zistil zvýšený výskyt odhalenej pupočníkovej tepny a nekompletnej osifikácie tylovej kosti pri dávkach glukokortikosteroidov, o ktorých je známe, že spôsobujú abnormality.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy.

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

2 roky.

Po otvorení fóliového obalu: 3 mesiace.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Po vybratí z fóliového obalu uchovávajte kryt náustku uzatvorený.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Inhalátor je biely s polopriehľadným žltým krytom náustku. Časti inhalátora, ktoré tvoria kontakt s liekom/sliznicou, sú vyrobené z akrylonitril-butadién-styrénu (ABS), polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP). Každý inhalátor obsahuje 60 dávok a je zabalený do fólie.

Veľkosti balenia sú 1 alebo 3 inhalátory.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Holandsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis