Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Písomná informácia pre používateľa - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAerivio Spiromax
Kód ATC klasifikácieR03AK06
Látkasalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
VýrobcaTeva B.V.

Písomná informácia pre používateľa

Aerivio Spiromax 50 mikrogramov/500 mikrogramov inhalačný prášok salmeterol/flutikazónpropionát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Aerivio Spiromax a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Aerivio Spiromax

3.Ako používať Aerivio Spiromax

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Aerivio Spiromax

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Aerivio Spiromax a na čo sa používa

Aerivio Spiromax obsahuje dva lieky, salmeterol a flutikazónpropionát:

Salmeterol je dlhodobo účinný bronchodilatačný liek. Bronchodilatačné lieky pomáhajú udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. To uľahčuje vdýchnutie a vydýchnutie vzduchu. Účinky trvajú aspoň 12 hodín.

Flutikazónpropionát je kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie pľúc.

Váš lekár vám predpísal tento liek na liečbu buď

ťažkej astmy, na prevenciu záchvatov dýchavičnosti a sipotu, alebo

chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP), na zníženie počtu zhoršení príznakov.

Aerivio Spiromax musíte používať každý deň podľa pokynov vášho lekára. To zabezpečí, že bude správne fungovať pri kontrole vašej astmy alebo CHOCHP.

Aerivio Spiromax pomáha zastaviť vznik dýchavičnosti a sipotu. Aerivio Spiromax sa však nemá používať na úľavu záchvatu dýchavičnosti alebo sipotu. Ak k nim dôjde, musíte použiť rýchlo pôsobiaci inhalátor s "liekom na úľavu" (záchranný liek), ako je salbutamol. Vždy majte pri sebe váš rýchlo pôsobiaci "záchranný" inhalátor.

Aerivio Spiromax sa má používať len na liečbu ťažkej astmy u dospelých vo veku 18 rokov a starších a u dospelých s CHOCHP.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Aerivio Spiromax

Nepoužívajte Aerivio Spiromax:

-ak ste alergický (precitlivený) na salmeterol, flutikazónpropionát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Aerivio Spiromax, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru, ak máte:

ochorenie srdca, vrátane nepravidelného alebo rýchleho srdcového rytmu,

nadmernú aktivitu štítnej žľazy,

vysoký krvný tlak,

cukrovku (diabetes mellitus) (Aerivio Spiromax môže zvýšiť hladinu cukru v krvi),

nízku hladinu draslíka v krvi,

tuberkulózu (TB) v súčasnosti alebo ste ju mali v minulosti, alebo ak máte iné pľúcne infekcie.

Deti a dospievajúci

Tento liek sa nemá používať u detí alebo dospievajúcich vo veku do 18 rokov.

Iné lieky a Aerivio Spiromax

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To zahŕňa iné lieky na astmu alebo akékoľvek lieky, ktoré si kúpite bez lekárskeho predpisu. Aerivio Spiromax nemusí byť vhodný na používanie spolu s niektorými inými liekmi. Pred začatím používania Aerivia Spiromax povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

betablokátory (ako sú atenolol, propranolol a sotalol). Betablokátory sa používajú väčšinou na vysoký krvný tlak alebo ochorenia srdca, ako je angína.

lieky na liečbu infekcií (ako je ritonavir, ketokonazol, itrakonazol a erytromycín). Niektoré z týchto liekov môžu zvýšiť množstvo salmeterolu alebo flutikazónpropionátu vo vašom tele. Môže to zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov Aerivia Spiromax, vrátane nepravidelného srdcového rytmu, alebo zhoršiť vedľajšie účinky.

kortikosteroidy (užívané ústami alebo podávané injekčne). Nedávne použitie týchto liekov môže zvýšiť riziko nepriaznivého účinku Aerivia Spiromax na nadobličky.

diuretiká, tiež známe ako "odvodňovacie tablety" používané na liečbu vysokého krvného tlaku.

iné bronchodilatačné lieky (ako je salbutamol).

xantínové lieky ako je aminofylín a teofylín. Tie sa často používajú na liečbu astmy.

Niektoré lieky môžu zvýšiť účinky Aerivio Spiromaxu a lekár vás možno bude musieť pozorne sledovať, ak užívate tieto lieky (vrátane niektorých liekov na HIV: ritonavir, kobicistát).

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nie je známe, či tento liek môže prechádzať do materského mlieka. Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neočakáva sa, že Aerivio Spiromax ovplyvní schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Aerivio Spiromax obsahuje laktózu

Laktóza je typ cukru nachádzajúci sa v mlieku. Laktóza obsahuje malé množstvo mliečnych proteínov, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate alebo ste alergický na laktózu, iné mliečne cukry alebo mlieko, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3.Ako používať Aerivio Spiromax

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Používajte Aerivio Spiromax každý deň až kým vám váš lekár nepovie, aby ste prestali. Neužívajte viac než odporučenú dávku. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Neprestávajte užívať Aerivio Spiromax ani neznižujte dávku Aerivia Spiromax bez toho, aby ste sa o tom najprv poradili so svojim lekárom.

Aerivio Spiromax sa má inhallovať cez ústa do pľúc.

Odporúčaná dávka je:

Ťažká astma u dospelých vo veku 18 rokov a starších

Jedna inhalácia dvakrát denne

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Jedna inhalácia dvakrát denne

Ak používate Aerivio Spiromax na liečbu astmy, váš lekár bude pravidelne kontrolovať vaše príznaky.

Váš lekár vám pomôže zvládať astmu a nastaví dávku tohto lieku na najnižšiu dávku potrebnú na kontrolu astmy. Ak bude mať váš lekár pocit, že potrebujete nižšiu dávku ako dávka, ktorá je dostupná v Aerivio Spiromax, môže vám predpísať iný inhalátor obsahujúci rovnaké liečivá ako Aerivio Spiromax, ale s nižšou dávkou kortikosteroidu. Nemeňte však počet inhalácií, ktorý vám predpísal váš lekár bez toho, aby ste sa

s ním predtým o tom neporadili.

Ak sa vaša astma alebo dýchanie zhoršia, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Ak máte viac sipotu, častejšie cítite tlak v hrudníku alebo musíte častejšie používať váš rýchlo pôsobiaci liek na "úľavu", môže sa stav vo vašom hrudníku zhoršovať a môžete vážne ochorieť. Pokračujte v používaní Aerivia Spiromax, ale nezvyšujte počet vdýchnutí, ktoré užívate. Ihneď navštívte svojho lekára, pretože môžete potrebovať dodatočnú liečbu.

Pokyny na použitie

Nácvik

Váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra vám poskytnú nácvik ako používať inhalátor, vrátane nácviku ako užiť účinnú dávku. Tento nácvik je dôležitý na zaistenie toho, aby ste si podali vyžadovanú dávku. Ak nedostanete tento nácvik, opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika, aby vám ukázali, ako správne používať inhalátor predtým, než ho prvýkrát použijete.

Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik tiež z času na čas skontrolujú, ako používate vašu pomôcku Spiromax, aby zabezpečili, že pomôcku používate správne a podľa predpisu. Ak Aerivio Spiromax nepoužívate správne a/alebo nedýchate dostatočne silno, môže to znamenať, že sa nedostane dostatočné množstvo lieku do vašich pľúc. Ak sa nedostane dostatočné množstvo lieku do vašich pľúc, liek nemôže liečiť vašu astmu alebo CHOCHP tak, ako má.

Príprava Aerivia Spiromax

Pred prvým použitím Aerivia Spiromax ho musíte pripraviť podľa nasledujúcich pokynov:

Pozrite sa na indikátor dávky, aby ste skontrolovali, či je v inhalátore 60 dávok.

Na štítok na inhalátore si napíšte dátum, kedy ste otvorili fóliové vrecko.

Pred použitím nemusíte inhalátorom potriasť.

Ako inhalovať

1.Držte inhalátor s polopriehľadným žltým krytom náustku smerom nadol. Inhalátorom nemusíte potriasť.

2.Otvorte kryt náustku zaklapnutím nadol, až kým nebudete počuť jedno hlasné kliknutie. Váš inhalátor je teraz pripravený na použitie.

VZDUCHOVÝ

VENTIL

Neblokovať

OTVORIŤ

3.Jemne vydýchnite (tak veľmi, ako vám to je príjemné). Nedýchajte cez inhalátor.

4.Umiestnite si náustok medzi zuby. Do náustku inhalátora sa nezahryznite. Uzavrite pery okolo náustku. Dbajte na to, aby ste neblokovali vzduchové ventily.

Nadýchnite sa ústami tak hlboko a silno, ako to je pre vás možné. Je dôležité, aby ste sa nadýchli silno.

DÝCHAJTE

5.Zadržte dych na 10 sekúnd alebo na tak dlho, ako to je pre vás možné.

6.Vyberte inhalátor z úst. Pri inhalácii môžete pocítiť chuť.

7.Potom jemne vydýchnite (nevydychujte cez inhalátor). Zavrite kryt náustku.

ZAVRIEŤ

Po inhalácii si vypláchnite ústa vodou a vodu vypľujte ju a/alebo si umyte zuby. Môže to pomôcť zabrániť výskytu oparu v ústach a/alebo zachrípnutia.

Nepokúšajte sa rozobrať inhalátor, odstrániť ani odkrútiť kryt náustku. Kryt náustku je pripevnený na inhalátor a nesmie sa odoberať. Inhalátor nepoužívajte, ak je poškodený alebo ak náustok odpadol

z inhalátora. Ak práve inhalátor nepoužívate, kryt náustku neotvárajte a nezatvárajte.

Ak otvoríte a zatvoríte náustok bez toho, aby ste inhalovali dávku, dávka sa bezpečne udrží vo vnútri inhalátora hotová na ďalšiu inhaláciu. Pri jednej inhalácii nie je možné náhodou užiť viac lieku ani dvojitú dávku.

Ak práve inhalátor nepoužívate, uchovávajte kryt náustku vždy uzatvorený.

Čistenie inhalátora

Udržiavajte inhalátor suchý a čistý.

Ak je to potrebné, môžete náustok po použití utrieť suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou.

Kedy začať používať nový Aerivio Spiromax

Indikátor dávok na zadnej časti pomôcky ukazuje, koľko zostáva dávok (inhalácií) vo vašom inhalátore, začínajúc so 60 inhaláciami, keď je plný.

Indikátor dávok ukazuje počet zostávajúcich inhalácií iba v párnom čísle.

Pre zostávajúce inhalácie od "20" dole k "8", "6", "4", "2" sa zobrazujú červené čísla na bielom pozadí. Keď čísla v okienku začnú byť červené, navštívte svojho lekára a zaobstarajte si nový inhalátor.

Poznámka:

Náustok bude klikať, aj keď je inhalátor prázdny. Ak otvoríte a zavriete náustok bez toho, aby ste užili dávku, indikátor dávok ju aj tak započíta.

Ak použijete viac Aerivia Spiromax, ako máte

Je dôležité používať inhalátor podľa pokynov. Ak náhodne užijete viac dávok, ako sa odporúča, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Môžete zaznamenať rýchlejší srdcový rytmus ako obyčajne a pocit trasu. Tiež sa u vás môže vyskytnúť závrat, bolesť hlavy, svalová slabosť a bolesť kĺbov.

Ak ste používali príliš veľa dávok Aerivia Spiromax počas dlhého obdobia, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Dôvodom je, že používanie príliš veľkého množstva Aerivia Spiromax môže znížiť množstvo steroidových hormónov vytváraných vo vašich nadobličkách.

Ak zabudnete použiť Aerivio Spiromax

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Jednoducho užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete používať Aerivio Spiromax

Je veľmi dôležité, aby ste užívali Aerivio Spiromax podľa pokynov každý deň. Pokračujte v užívaní, kým

vám váš lekár nepovie, aby ste prestali. Neprestávajte užívať ani náhle neznižujte vašu dávku Aerivia Spiromax. Môže to zhoršiť vaše dýchanie.

Okrem toho, ak náhle ukončíte užívanie Aerivia Spiromax alebo znížite jeho dávku, môže to (veľmi zriedkavo) spôsobiť problémy s nadobličkami (nedostatočnosť nadobličiek), čo môže niekedy viesť k vedľajším účinkom.

Tieto vedľajšie účinky môžu zahŕňať nasledujúce účinky:

bolesť žalúdka,

únavu a stratu chuti do jedla, pocit nevoľnosti,

nevoľnosť a hnačku,

stratu telesnej hmotnosti,

bolesť hlavy a ospalosť,

nízke hladiny cukru vo vašej krvi,

nízky krvný tlak a záchvaty.

Keď je vaše telo v stresovej situácii ako je horúčka, trauma (ako napríklad úraz alebo zranenie), infekcia alebo chirurgický zákrok, môže sa nedostatočnosť nadobličiek zhoršiť a môžu sa u vás vyskytnúť niektoré z hore uvedených vedľajších účinkov.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Váš lekár vám môže predpísať dodatočné kortikosteroidy vo forme tabliet (ako je prednizolón), aby sa zabránilo týmto príznakom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Na zníženie rizika výskytu vedľajších účinkov vám váš lekár predpíše najnižšiu davku tejto liekovej kombinácie potrebnú na kontrolu astmy lebo CHOCHP.

Alergické reakcie: môžete zaznamenať zhoršenie dýchania okamžite po použití Aerivia Spiromax.

Môže sa u vás vyskytnúť silný sipot a kašeľ alebo dýchavičnosť. Tiež môžete zaznamenať svrbenie, vyrážku (žihľavku) a opuch (zvyčajne tváre, pier, jazyka alebo hrdla), alebo môžete náhle pocítiť veľmi zrýchlený tep srdca alebo mať pocit na omdletie a závrat (čo môže viesť ku kolapsu alebo strate vedomia). Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto účinkov alebo ak sa tieto účinky vyskytnú náhle po použití Aerivia Spiromax, prestaňte používať Aerivio Spiromax a ihneď to povedzte svojmu lekárovi. Alergické reakcie na Aerivio Spiromax sú menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb).

Ďalšie vedľajšie účinky sú uvedené nižšie:

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb)

bolesť hlavy - väčšinou sa zlepší s pokračujúcou liečbou,

u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) sa hlásil zvýšený počet prechladnutí.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb)

opar (vred, krémovo-žlté vypuklé škvrny) v ústach a hrdle, ako aj bolesť jazyka a zachrípnutý hlas a podráždenie hrdla. Pomôcť môže vypláchnutie úst vodou a jej okamžité vypľutie a/alebo umytie zubov po užití každej dávky. Váš lekár vám môže predpísať protiplesňový liek na liečbu oparu.

bolestivé, opuchnuté kĺby a svalová bolesť,

svalové kŕče.

U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) sa hlásili aj nasledujúce vedľajšie účinky:

zápal pľúc a bronchitída (pľúcna infekcia). Ak počas užívania Aerivia Spiromax spozorujete niektoré z nasledujúcich príznakov, povedzte to svojmu lekárovi, pretože by to mohli byť príznaky pľúcnej infekcie: horúčka alebo zimnica, zvýšená tvorba hlienov, zmena sfarbenia hlienov, zvýšený kašeľ alebo väčšie ťažkosti s dýchaním.

podliatiny a zlomeniny,

zápal dutín (sinusitída, pocit tlaku alebo plnosti v nose, lícach a za očami, niekedy s pulzujúcou bolesťou),

zníženie množstva draslíka v krvi (môžete mať nepravidelný srdcový rytmus, svalovú slabosť, kŕče).

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb)

zvýšené množstvo cukru (glukózy) v krvi (hyperglykémia). Ak máte cukrovku, môže byť potrebné častejšie sledovanie hladiny cukru v krvi a poprípade úprava vašej zvyčajnej liečby cukrovky.

katarakta (zahmlená očná šošovka),

veľmi rýchly srdcový rytmus (tachykardia),

pocit trasu (tremor) a rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus (palpitácie) - tie sú zvyčajne neškodné a zmierňujú sa s pokračujúcou liečbou,

bolesť v hrudníku,

pocit ustarostenosti (aj keď tento účinok sa vyskytuje hlavne u detí pri predpisovaní tejto kombinácie liekov ale v nižšej dávke),

poruchy spánku,

alergická kožná reakcia.

Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 osôb)

ťažkosti s dýchaním alebo sipot, ktoré sa zhoršia ihneď po užití Aerivia Spiromax. Ak k nim dôjde, prestaňte používať inhalátor Aerivio Spiromax. Použite váš rýchlo pôsobiaci "záchranný" inhalátor na uľahčenie dýchania a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

Aerivio Spiromax môže ovplyvňovať normálnu tvorbu steroidových hormónov v tele, najmä ak ste užívali vysoké dávky počas dlhého obdobia. Účinky zahŕňajú:

spomalenie rastu u detí a dospievajúcich,

rednutie kostí,

glaukóm,

prírastok hmotnosti,

zaoblená tvár (v tvare mesiaca) (Cushingov syndróm).

Váš lekár bude pravidelne kontrolovať všetky tieto vedľajšie účinky a zaistí, aby ste užívali najnižšiu dávku tejto kombinácie liekov potrebnú na kontrolu astmy.

zmeny správania, ako je neobvyklá aktivita a podráždenosť (aj sa keď tento účinok vyskytuje hlavne u detí pri predpisovaní tejto kombinácie liekov v nižších dávkach),

nerovnomerný alebo nepravidelný srdcový rytmus alebo predčasný srdcový sťah (arytmie). Povedzte to vášmu lekárovi, ale neprestávajte užívať Aerivio Spiromax, kým vám to nepovie váš lekár.

plesňová infekcia v pažeráku, ktorá môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní.

Neznáma frekvencia, ale tiež sa môžu vyskytnúť:

depresia alebo agresivita (aj keď je pravdepodobnejšie, že sa tento účinok vyskytne u detí pri predpisovaní tejto kombinácie liekov v nižšej dávke).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Aerivio Spiromax

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku inhalátora po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Po vybratí z fóliového obalu uchovávajte kryt náustku uzatvorený.

Použite do 3 mesiacov po otvorení fóliového obalu. Použite štítok na inhalátore na zaznamenanie dátumu, kedy ste otvorili fóliové vrecko.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Aerivio Spiromax obsahuje

-Liečivá sú salmeterol a flutikazónpropionát. Každá odmeraná dávka obsahuje 50 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeterolu xinafoátu) a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu. Každá podaná dávka (dávka z náustku) obsahuje 45 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeterolu xinafoátu)

a 465 mikrogramov flutikazónpropionátu.

-Ďalšia zložka je monohydrát laktózy (pozri časť 2 pod nadpisom "Aerivio Spiromax obsahuje laktózu").

Ako vyzerá Aerivio Spiromax a obsah balenia

Aerivio Spiromax je inhalačný prášok.

Každý inhalátor Aerivio Spiromax obsahuje 60 inhalácií a je biely s polopriehľadným žltým krytom náustku.

Balenie obsahujúce 1 a 3 inhalátory. Na trh vo vašej krajine nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandsko

Výrobca

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland

Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Írsko

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandsko

(Len pre Poľsko) Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków, Poľsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

Teva Norway AS

 

filiaal

Tlf: +47 6677 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97007 0

España

Polska

Teva Pharma S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 6524

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Vistor

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Simi: +354 535 7000

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

Teva Finland

Tel: +39 028 917 981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628 500

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v mesiac RRRR.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis