Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAflunov
Kód ATC klasifikácieJ07BB02
Látkainfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
VýrobcaSeqirus S.r.l.  

1.NÁZOV LIEKU

AFLUNOV injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Prepandemická vakcína proti chrípke (H5N1) (inaktivovaný povrchový antigén s adjuvans)

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Povrchové antigény vírusu chrípky (hemaglutinín a neuraminidáza)* kmeňa:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-variant kmeňa (NIBRG-23)

7,5 mikrogramov** na

 

0,5 ml dávku

*pomnožený na oplodnených slepačích vajíčkach zo zdravých kuracích kŕdľov

**vyjadrené v mikrogramoch hemaglutinínu.

Adjuvans MF59C.1 obsahuje:

 

skvalén

9,75 miligramov na 0,5 ml

polysorbát 80

1,175 miligramov na 0,5 ml

sorbitantrioleát

1,175 miligramov na 0,5 ml

Pomocné látky so známym účinkom:

Vakcína obsahuje 1,899 miligramov sodíka a 0,081 miligramov draslíka na 0,5 ml dávky.

Vakcína AFLUNOV môže obsahovať stopové množstvo vaječných a kuracích bielkovín, ovalbumínu, kanamycínu a neomycínsulfátu, síranu bárnatého, formaldehydu a cetrimetylamoniumbromidu (CTAB). Tieto látky sa používajú v procese výroby (pozri časť 4.3).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.

Mliečnobiela tekutina.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Aktívna imunizácia proti subtypu H5N1 chrípky spôsobenej vírusom A.

Táto indikácia je založená na údajoch o imunogenite u zdravých osôb vo veku od 18 rokov po podaní dvoch dávok vakcíny obsahujúcej variant kmeňa A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) (pozri časť 5.1).

AFLUNOV sa má používať v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie:

Dospelí a staršie osoby (vo veku 18 rokov a viac):

Jedna dávka 0,5 ml vo zvolený deň.

Druhá dávka 0,5 ml sa má podať v intervale najmenej 3 týždňov.

Vakcína AFLUNOV bola hodnotená u zdravých dospelých (vo veku 18-60 rokov) a zdravých starších osôb (starších ako 60 rokov) podľa plánu základného očkovania 1. a 22. deň a podľa preočkovania (pozri časti 4.8 a 5.1).

Skúsenosti s použitím vakcíny u osôb starších ako 70 rokov sú obmedzené (pozri časť 5.1).

V prípade oficiálne vyhlásenej chrípkovej pandémie spôsobenej vírusom A/H5N1 osobám v minulosti očkovaným jednou alebo dvomi dávkami vakcíny AFLUNOV, ktorá obsahovala antigén hemaglutinín (HA) odvodený z inej vetvy rovnakého subtypu chrípky ako je kmeň pandemickej chrípky, môže byť podaná len jedna dávka vakcíny AFLUNOV namiesto dvoch dávok, ktoré sú potrebné u osôb, ktoré v minulosti neboli očkované (pozri časť 5.1).

Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť vakcíny AFLUNOV u osôb mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.

V súčasnosti dostupné údaje u osôb vo veku 6 mesiacov až 18 rokov sú opísané v časti 5.1, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

K dispozícii nie sú žiadne údaje u detí mladších ako 6 mesiacov.

Spôsob podávania

Očkovanie sa má vykonať formou intramuskulárnej injekcie do deltového svalu.

4.3Kontraindikácie

Anamnéza anafylaktickej (t. j. život ohrozujúcej) reakcie na ktorékoľvek zložky alebo stopové množstvá (vaječné a kuracie bielkoviny, ovalbumín, kanamycín a neomycínsulfát, síran bárnatý, formaldehyd a cetyltrimetylamóniumbromid (CTAB)) tejto vakcíny.

Avšak v prípade pandémie spôsobenej kmeňom obsiahnutým v tejto vakcíne je vhodné túto vakcínu podať aj osobám s anafylaktickou reakciou v anamnéze ako je uvedené vyššie za predpokladu,

že v prípade potreby sú okamžite dostupné zariadenia na resuscitáciu.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Opatrne treba postupovať pri podávaní tejto vakcíny osobám so známou precitlivenosťou (inou než anafylaktická reakcia) na liečivo, na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 a na reziduá (vaječné a kuracie bielkoviny, ovalbumín, kanamycín a neomycín sulfát, síran bárnatý, formaldehyd a cetyltrimetylamóniumbromid (CTAB)).

Pre túto vakcínu obsahujúcu H5N1 existujú veľmi obmedzené údaje o osobách s ďalšími ochoreniami, vrátane osôb s imunologickými poruchami.

Tak ako pri všetkých injekčných vakcínach, vždy má byť k dispozícii príslušná liečba a dohľad pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie po podaní vakcíny.

Očkovanie sa má odložiť u pacientov s horúčkovým ochorením alebo s akútnou infekciou.

Vakcína sa za žiadnych okolností nesmie podávať intravaskulárne ani intradermálne.

Neexistujú údaje o použití vakcíny AFLUNOV subkutánne. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti preto musia posúdiť prínosy a možné riziká podania vakcíny u osôb s trombocytopéniou alebo akoukoľvek poruchou krvácania, ktorá by kontraindikovala intramuskulárnu injekciu, pokiaľ možné prínosy prevažujú riziko krvácania.

Protilátková odpoveď u pacientov s endogénnou alebo iatrogénnou imunosupresiou môže byť nedostatočná. Ochranná imunitná odpoveď nemusí byť vyvolaná u všetkých očkovaných osôb

(pozri časť 5.1).

Skrížená ochrana bola pozorovaná proti variantom vírusu súvisiacim s H5N1 počas klinického skúšania (pozri časť 5.1).

V prípade podania druhej dávky je potrebné vziať do úvahy, že neexistujú žiadne údaje o bezpečnosti, imunogenite, ani údaje o účinnosti, ktoré by podporili zameniteľnosť vakcíny AFLUNOV s inými monovalentnými H5N1 vakcínami.

Ako psychogénna odpoveď na vpichnutie injekčnej ihly môže po akomkoľvek očkovaní alebo dokonca pred očkovaním dôjsť k synkope (mdlobe). Môže to byť sprevádzané niekoľkými neurologickými znakmi ako napr. prechodné poruchy zraku, parestézia a tonicko-klonické kŕče končatiny počas zotavovania sa. Je dôležité zabezpečiť opatrenia proti úrazom v dôsledku mdlôb.

4.5Liekové a iné interakcie

Údaje získané u dospelých preukázali, že súbežné podávanie adjuvantnej vakcíny proti H5N1 so sezónnymi (povrchovo inaktivovanými, neadjuvantnými) antigénmi nenaznačujú

interferenciu na sezónne kmene a ani na H5N1 kmeň. Protilátková odpoveď na homológny kmeň H5N1 Vietnam, vyhodnotená testom jednoduchej radiálnej hemolýzy (SRH), na 43. deň dosiahla všetky kritériá CHMP pre sezónne kmene a H5N1 kmeň. Súbežné podanie nesúviselo s vyššou mierou výskytu lokálnych alebo systémových reakcií v porovnaní s podávaním samotnej vakcíny AFLUNOV.

Z údajov teda vyplýva, že AFLUNOV sa môže podávať súbežne s neadjuvantnými sezónnymi vakcínami proti chrípke (podaním injekcie do opačnej končatiny).

Nie sú žiadne údaje o súbežnom podaní AFLUNOV s inými vakcínami.

Ak sa zvažuje spoločné podanie s inou vakcínou, očkovanie sa má vykonať na iných končatinách. Treba si uvedomiť, že nežiaduce reakcie môžu byť zosilnené.

Imunologická odpoveď môže byť znížená, ak sa pacient podrobuje liečbe imunosupresívami.

Po očkovaní proti chrípke sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne výsledky v sérologických testoch používajúcich metódu ELISA na zistenie protilátok proti vírusu ľudskej imunodeficiencie-1 (HIV-1), hepatitídu C a najmä proti ľudskému T-lymfotropickému vírusu typu 1 (HTLV-1). V takýchto prípadoch je metóda Western Blot negatívna. Tieto prechodné falošne pozitívne výsledky môžu byť spôsobené odpoveďou IgM na podanie vakcíny.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Obmedzené údaje boli získané u žien, ktoré otehotneli počas priebehu klinickej štúdie vakcíny

AFLUNOV (H5N1) alebo vakcín obsahujúcich H1N1v s adjuvans MF59C.1.

Predpokladá sa, že viac ako 90 000 žien bolo počas gravidity očkovaných s vakcínou Focetria H1N1, ktorá obsahuje rovnaké množstvo adjuvans MF59C.1 ako vakcína AFLUNOV. Informácie

o výsledkoch sú však v súčasnosti obmedzené. Predbežné údaje dostupné zo spontánne hlásených udalostí a prebiehajúcich postmarketingových štúdií (register gravidity a prospektívna intervenčná štúdia) nepoukazujú na priame alebo nepriame škodlivé účinky pri použití chrípkových vakcín

s adjuvans MF59 týkajúce sa gravidity, plodnosti, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu alebo popôrodného vývinu.

Keďže vakcína AFLUNOV nie je určená na používanie v núdzových situáciách, jej podanie počas gravidity má byť v rámci bezpečnostných opatrení odložené.

Prínosy a možné riziká použitia vakcíny u gravidných žien musia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zhodnotiť pri zohľadnení oficiálnych odporúčaní.

Laktácia

Nie sú žiadne údaje o použití vakcíny AFLUNOV počas dojčenia. Pred podaním vakcíny AFLUNOV počas dojčenia je potrebné zvážiť možné prínosy pre matku a riziká pre novorodenca.

Fertilita

Štúdie na králikoch nepreukázali reprodukčnú alebo vývojovú toxicitu vakcíny AFLUNOV (pozri

časť 5.3).

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Niektoré z nežiaducich účinkov uvedených v časti 4.8 môžu mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

a. Súhrn bezpečnostného profilu

Výskyt nežiaducich reakcií bol hodnotený v siedmich klinických štúdiách u dospelých (18 rokov a viac), ktorých sa zúčastnilo nad 4300 dospelých a starších osôb, ktorým bola podaná vakcína AFLUNOV (minimálne 7,5 µg HA, s adjuvans). Štúdií sa zúčastnilo 3872 osôb vo

veku 18-60 rokov, 365 osôb vo veku 61-70 rokov a 89 osôb starších ako 70 rokov.

Podľa údajov o nežiaducich reakciách pozorovaných v jednotlivých štúdiách, v porovnaní s prvým očkovaním bol vo všeobecnosti hlásený znížený počet lokálnych reakcií po druhom očkovaní.

Bez ohľadu na dávku antigénu boli takmer všetky systémové reakcie hlásené v deň očkovania (1. deň) alebo počas nasledujúcich 3 dní.

Údaje o bezpečnosti dávky na preočkovanie aktuálneho zloženia vakcíny AFLUNOV boli získané len z troch štúdií (V87P1, V87P2 a V87P1E1), ktorých sa zúčastnilo 116 dospelých a 56 starších osôb. Nedošlo k zvýšeniu reakcií po podaní dávky na preočkovanie 6 mesiacov až 18 mesiacov neskôr po podaní úvodných dávok očkovania. U dospelých bolo hlásené mierne zvýšenie reakcií, keď bola dávka na preočkovanie podaná 18 mesiacov po podaní úvodných dávok očkovania. U starších osôb došlo

k zvýšeniu hlásených reakcií po tretej dávke na preočkovanie iba v porovnaní s druhou dávkou.

b.Zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie hlásené po ktorejkoľvek dávke očkovania (t.j. 1, 2. alebo preočkovanie) boli podobné a sú uvedené podľa nasledujúcej frekvencie:

veľmi časté (≥1/10),

časté (≥1/100 až <1/10),

menej časté (≥1/1 000 až <1/100),

zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000).

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: bolesť hlavy

Zriedkavé: kŕče

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: potenie

Menej časté: žihľavka

Zriedkavé: opuch oka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté: bolesť svalov Časté: bolesť kĺbov

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nevoľnosť

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: opuch v mieste vpichu, bolesť v mieste vpichu, stvrdnutie v mieste vpichu, sčervenanie miesta vpichu, únava

Časté: ekchymóza v mieste vpichu, horúčka, malátnosť, chvenie Menej časté: chrípke podobné ochorenie

Zriedkavé: anafylaxia

Väčšina týchto vedľajších účinkov zvyčajne ustúpi do 1 až 2 dní bez liečby.

Postmarketingové sledovanie

Po podaní vakcíny AFLUNOV nie sú dostupné žiadne údaje o postmarketingovom sledovaní.

c.Popis vybratých nežiaducich reakcií

Nasledujúce nežiaduce reakcie boli hlásené počas postmarketingového sledovania vakcíny Focetria H1N1v (schválenej na použitie u detí vo veku 6 mesiacov a starších, dospelých a starších

osôb s podobným zložením ako má vakcína AFLUNOV):

Poruchy krvi a lymfatického systému

Lymfadenopatia.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácia, tachykardia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy, spojivového tkaniva a kostí

Svalová slabosť, bolesť končatín.

Poruchy dýchacej sústavy

Kašeľ.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Celkové kožné reakcie vrátane pruritu, urtikárie alebo nešpecifických vyrážok; angioedém.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Poruchy gastrointestinálneho traktu, ako napríklad nevoľnosť, vracanie, abdominálna bolesť a hnačka.

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat, spavosť, synkopa. Neurologické poruchy, ako napríklad neuralgia, parestézia, kŕče a neuritída.

Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie, anafylaxia, vrátane dyspnoe, bronchospazmus, opuch hrtana, vedúce v zriedkavých prípadoch k šoku.

Počas postmarketingových prieskumov so sezónnymi neadjuvantnými trivalentnými vakcínami vo všetkých vekových skupinách a so sezónnou trivalentnou vakcínou a adjuvans s podobným zložením

ako AFLUNOV (inaktivovaný povrchový antigén, s adjuvans MF59C.1), licencovanými na použitie u starších osôb vo veku 65 rokov a viac, sa pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie:

Poruchy krvi a lymfatického systému

Trombocytopénia (v niektorých prípadoch s reverzibilným poklesom počtu krvných doštičiek pod 5 000/mm³).

Poruchy imunitného systému

Zápal ciev s prechodným postihnutím obličiek a exsudačný multiformný erytém.

Poruchy nervového systému

Neurologické poruchy, ako napríklad encefalomyelitída a Guillainov-Barrého syndróm.

d.Pediatrická populácia

Výskyt nežiaducich reakcií bol vyhodnotený v jednej klinickej štúdii (štúdia V87P6) na deťoch (vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov): Bez ohľadu na vek bola reaktogenita vyššia po prvej dávke ako po druhom očkovaní. Reaktogenita po tretej dávke podanej 12 mesiacov po prvej dávke bola vyššia ako po prvej aj druhej dávke. Percento osôb, u ktorých boli hlásené lokálne reakcie, bolo vyššie v starších vekových skupinách, hlavne z dôvodu vyššieho výskytu bolesti. U batoliat boli najčastejšie hlásené vyvolané lokálne reakcie erytém a citlivosť, najčastejšie hlásené vyvolané systémové reakcie boli podráždenosť a neobvyklý plač. V pediatrickej populácii bola najčastejšou hlásenou vyvolanou lokálnou reakciou bolesť a najčastejšie hlásenými vyvolanými systémovými reakciami boli únava

a bolesť hlavy. U nízkeho percenta osôb vo všetkých vekových kategóriách bola hlásená horúčka.

 

Injekcia 1

Injekcia 2

Injekcia 3

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Batoľatá (6 až < 36 mesiacov)

N=145

N=138

N=124

Akékoľvek

76 %

68 %

80 %

Lokálne

47 %

46 %

60 %

Systémové

59 %

51 %

54 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Akékoľvek iné nežiaduce účinky

54 %

49 %

35 %

Deti (3 až < 9 rokov)

N=96

N=93

N=85

Akékoľvek

72 %

68 %

79 %

Lokálne

66 %

58 %

74 %

Systémové

32 %

33 %

45 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Akékoľvek iné nežiaduce účinky

36 %

31 %

19 %

Adolescenti (9 až < 18 rokov)

N=93

N=91

N=83

Akékoľvek

91 %

82 %

89 %

Lokálne

81 %

70 %

81 %

Systémové

69 %

52 %

69 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Akékoľvek iné nežiaduce účinky

30 %

27 %

22 %

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vakcína proti chrípke, ATC kód: J07BB02

Táto časť uvádza klinické skúsenosti s vakcínou AFLUNOV po podaní dvoch dávok a po preočkovaní.

Imunitná odpoveď na homológne kmene [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) a A/turkey/Turkey/1/05 (H5NI)]

Dospelí (18-60 rokov)

Bolo vykonané klinické skúšanie (štúdia V87P1) s vakcínou H5N1 kombinovanou s adjuvans MF59C.1 u 312 zdravých dospelých osôb. Dve dávky vakcíny H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, adjuvantná dávka 7,5 µg HA) boli podané v intervale troch týždňov 156 zdravým dospelým osobám. V ďalšom klinickom skúšaní (štúdia V87P13) sa zúčastnilo 2693 dospelých osôb a boli im podané dve dávky vakcíny obsahujúcej H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, adjuvantná dávka 7,5 µg HA) v intervale troch týždňov. Imunogenita bola hodnotená v podskupine (n=197) štúdie populácie. Tretej klinickej štúdie (štúdie V87P11) sa zúčastnilo 194 dospelých osôb, ktorým boli podané dve dávky vakcíny obsahujúcej H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7.5 µg HA/adjuvantná dávka) v intervale troch týždňov. Imunogenita bola hodnotená v podskupine (n=182) štúdie populácie.

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/Vietnam/1194/2004 a A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 u dospelých boli podľa analýzy SRH nasledujúce:

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

Štúdia V87P11

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=149

N=197

N=182

Miera séroprotekcie (95 % CI)

85 % (79-91)

91 % (87-95)

91 % (85-94)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

85 % (78-90)

78 % (72-84)

85 % (79-90)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

6 (5,2-6,93)

 

 

 

 

 

Štúdia V87P13

Štúdia V87P13

 

Anti-HA protilátka (HI)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

-

 

N=69

N=128

 

Počiatočný sérologický stav

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Miera séroprotekcie (95 % CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

-

Miera sérokonverzie (95 % CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

-

Faktor sérokonverzie (95 % CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

-

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov (GMR) SRH

Výsledky MN proti homológnemu kmeňu A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie a, mieru sérokonverzie v rozsahu 67 % (60-74) až 85 % (78-90) a 65 % (58-72) až 83 % (77-89). Imunitná odpoveď na očkovanie hodnotená mikroneutralizačnou (MN) analýzou je v súlade

s výsledkami získanými SRH analýzou.

Výsledky MN proti homológnemu kmeňu A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 v štúdii V87P11 indikujú mieru séroprotekcie a, mieru sérokonverzie v rozsahu 85 % (79-90) resp. 93 % (89-96).

Imunitná odpoveď na očkovanie hodnotená MN analýzou je v súlade s výsledkami získanými SRH analýzou.

Pretrvávanie protilátok po základnom očkovaní v tejto populácii bolo hodnotené HI, SRH a MN analýzami. V porovnaní s hladinami protilátok získanými v 43. deň po ukončení základného očkovania boli hladiny protilátok v 202. deň znížené o 1/5 až ½ ich pôvodných hladín.

V 2. fáze klinického skúšania (štúdia V87P3) boli dospelým osobám vo veku 18-65 rokov, ktoré boli očkované pred 6-8 rokmi 2 dávkami vakcíny H5N3 s adjuvans MF59 /A/Duck/Singapore/97 podané dve dávky vakcíny AFLUNOV na preočkovanie. Výsledky SRH analýzy po prvej dávke, ktoré predstavujú očkovanie pred pandémiou plus jednu heterológnu dávku na preočkovanie, spĺňali všetky kritériá CHMP.

Staršie osoby (≥60 rokov)

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/Vietnam/1194/2004 a voči A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (štúdia V87P11) u osôb starších ako 60 rokov (obmedzené množstvo osôb bolo starších ako 70 rokov) merané SRH analýzou, hodnotené v troch klinických štúdiách boli nasledujúce:

 

Štúdia V87P1

 

Štúdia V87P13

 

Štúdia V87P11

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

 

21 dní po 2. dávke

 

21 dní po 2. dávke

 

N=84

 

N=210

 

N=132

Miera séroprotekcie (95 % CI)

80 % (70-88)

 

82 % (76-87)

 

82 % (74-88)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

70 % (59-80)

 

63 % (56-69)

 

70 % (61-77)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

4,96 (3,87-6,37)

 

2,9 (2,53-3,31)

 

3,97 (3,36-4,69)

 

 

 

 

 

Štúdia V87P13

 

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=66

 

 

N=143

Počiatočný sérologický stav

< 4 mm2

 

 

≥ 4 mm2

Miera séroprotekcie (95 % CI)*

82 % (70-90)

 

82 % (75-88)

Miera sérokonverzie (95 % CI)*

82 % (70-90)

 

54 % (45-62)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)**

8,58 (6,57-11)

 

1,91 (1,72-2,12)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov (GMR) SRH

Výsledky MN voči homológnemu kmeňu A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie, mieru sérokonverzie v rozsahu 57 % (50-64) až 79 % (68-87) a 55 % (48-62) až 58 % (47-69). Imunitná odpoveď na očkovanie hodnotená analýzou MN je v súlade s výsledkami získanými SRH analýzou.

Výsledky MN proti homológnemu kmeňu A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 v štúdii V87P11 indikujú mieru séroprotekcie a, mieru sérokonverzie v rozsahu 68 % (59-75) resp. 81 % (74-87).

Imunitná odpoveď na očkovanie hodnotená MN analýzou je v súlade s výsledkami získanými SRH analýzou.

Pretrvávanie protilátok po základnom očkovaní v tejto populácii bolo hodnotené HI, SRH a MN analýzami. V porovnaní s hladinami protilátok získanými v 43. deň po ukončení základného očkovania boli hladiny protilátok v 202. deň znížené z 1/2 na 1/5 ich hladín po očkovaní, ako bolo stanovené testami inhibície hemaglutinácie (HI), SRH, a MN. Až 50 % starších osôb očkovaných vakcínou AFLUNOV získalo sérologickú ochranu po 6 mesiacoch.

Tretia dávka vakcíny AFLUNOV (preočkovanie) bola podaná 6 mesiacov a viac po základnom očkovaní. Výsledky sú uvedené podľa SRH analýzy.

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/Vietnam/1194/2004 merané SRH analýzou boli nasledujúce:

 

Štúdia V87P1 Dospelí

Štúdia V87P2 Dospelí

Štúdia V87P1 Staršie osoby

 

preočkovanie po

preočkovanie po

preočkovanie po

 

2. dávke

2. dávke

2. dávke

SRH

N=71

N=13

N=38

Miera séroprotekcie (95 % CI)

89 % (79-95)

85 % (55-98)

84 % (69-94)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

83 % (72-91)

69 % (39-91)

63 % (46-78)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov (GMR) SRH

Skúsenosti s použitím u starších osôb sú obmedzené.

Podporné údaje u dospelých

a)Krížová reaktivita

Imunitná odpoveď v rámci skríženej reakcie vyvolaná kmeňom

A/H5N1/Vietnam/1194/2004 s kmeňmi A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 a A/H5N1/Indonesia/5/05

Niektoré heterológne imunitné odpovede na A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23; vetva 2.2) a A/H5N1/Indonesia/5/05 (vetva 2.1) boli stanoviteľné po druhom aj treťom očkovaní, indikujúc krížovú reaktivitu kmeňov vetvy 1 s reťazcami z vetvy 2.

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátky voči H5N1 A/turkey/Turkey/1/05 boli po podaní 2. dávky u dospelých vo veku 18-60 rokov merané SRH a HI analýzami nasledujúce:

 

 

Štúdia V87P12

Štúdia V87P3

Štúdia V87P13

 

Anti-HA protilátka

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

 

N=60

N=30

N=197

SRH

Miera séroprotekcie* (95 % CI)

65 % (52-77)

90 % (73-98)

59 % (52-66)

Miera sérokonverzie* (95 % CI)

65 % (52-77)

86 % (68-96)

49 % (42-56)

 

Faktor sérokonverzie** (95 % CI)

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=60

N=30

N=197

HI

Miera séroprotekcie (95 % CI)

28 % (17-41)

24 % (10-44)

23 % (18-30)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

28 % (17-41)

21 % (8-40)

19 % (14-25)

 

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov (GMR) SRH ° merané HI analýzou ≥ 40

°° geometrický priemer pomerov (GMR) HI

Výsledky MN z troch klinických štúdií v tabuľke vyššie preukázali mieru séroprotekcie a mieru sérokonverzie proti A/turkey/Turkey/05 v rozsahu 10 % (2-27) až 39 % (32-46) a 10 % (2-27) až 36 % (29-43). Výsledky MN preukázali GMR proti A/turkey/Turkey/05 v rozsahu od 1,59 do 2,95.

Imunitná odpoveď v rámci skríženej reakcie vyvolaná kmeňom

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 s kmeňmi A/H5N1/Indonesia/5/05 a A/H5N1/Vietnam/1194/2004

Heterológne imunitné odpovede na A/H5N1/Indonesia/5/05 (vetva 2.1) boli stanoviteľné v štúdii V87P11 po druhom očkovaní, indikujúc skríženú reaktivitu kmeňov vetvy 2.2 vakcíny s kmeňmi z vetvy 2.1.

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátky voči A/H5N1/Indonesia/5/05 a A/H5N1/Vietnam/1194/2004 boli po podaní 2. dávky u dospelých (18-60 rokov) a starších osôb (>60 rokov) merané SRH a HI analýzami nasledujúce:

Anti-HA

 

Štúdia V87P11, dospelí

Štúdia V87P11, staršie osoby

 

(18-60 rokov)

(>60 rokov)

protilátka

 

 

N=186

N=142

 

 

 

 

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

1194/2004

SRH

Miera séroprotekcie

(95 % CI)*

(77-88)

(54-69)

52-69

(37-54)

 

 

Miera sérokonverzie

 

(95 % CI)*

(72-85)

(53-68)

(56-73)

(35-53)

 

Faktor sérokonverzie

6,24

4,45

3,87

3,03

 

(95 % CI)**

(5,44-7,16)

(3,85-5,14)

(3,31-4,53)

(2,56-3,58)

 

 

N=194

N=148

HI

Miera séroprotekcie

(95 % CI) °

(43-57)

(40-55)

(26-42)

(31-48)

 

 

Miera sérokonverzie

 

(95 % CI) °

(42-56)

(37-51)

(25-41)

(26-42)

 

Faktor sérokonverzie

4,71

4,25

2,69

2,8

 

(95 % CI) °°

(3,74-5,93)

(3,36-5,37)

(2,18-3,32)

(2,2-3,55)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH ° merané HI analýzou ≥ 40

°° geometrický priemer pomerov HI

Výsledky MN pre kmeň A/H5N1/Indonesia/5/05 preukázali mieru séroprotekcie v rozsahu 38 % (31-45) u dospelých (18-60 rokov) a 14 % (8-20) u starších osôb (>60 rokov); mieru sérokonverzie v rozsahu 58 % (50-65) u dospelých a 30 % (23-38) u starších osôb a napokon hodnotu GMR

v rozmedzí 4,67 (3,95-5,56) u dospelých a 2,19 (1,86-2,58) u starších osôb.

Výsledky MN pre kmeň A/H5N1/Vietnam/1194/2004 preukázali mieru séroprotekcie v rozsahu 10 % (6-16) u dospelých (18-60 rokov) a 6 % (3-11) u starších osôb (>60 rokov); mieru sérokonverzie

v rozsahu 19 % (13-25) u dospelých a 7 % (4-13) u starších osôb a napokon hodnotu GMR v rozmedzí 1,86 (1,63-2,12) u dospelých a 1,33 (1.17-1.51) u starších osôb.

b)Dlhodobé posilňovanie imunitnej pamäte

Jednorazové očkovanie vakcínou AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) vyvolalo vysokú a rýchlu sérologickú odpoveď u osôb očkovaných pred 6-8 rokmi dvoma dávkami inej podobnej H5N vakcíny, ktorá má rovnaké zloženie ako AFLUNOV, len používa kmeň H5N3.

c)Skúška na rôznych očkovacích schémach:

V klinickej skúške hodnotiacej 4 rôzne očkovacie schémy u 240 osôb vo veku 18 až 60 rokov, ktorým bola druhá dávka podaná v 1, 2, 3 alebo 6 týždňoch po prvej dávke vakcíny AFLUNOV, boli dosiahnuté SRH kritériá CHMP vo všetkých skupinách s očkovacími schémami po 3 týždňoch od 2. očkovania. Rozsah imunitnej odpovede bol nižší v skupine, ktorá dostala 2. dávku po 1 týždni a vyšší v skupinách s dlhšími intervalmi v rámci očkovacej schémy.

Dostupné údaje v pediatrickej populácii

Bolo vykonané klinické skúšanie (štúdia V87P6) vakcíny H5N1 kombinovanej s adjuvans

MF59C.1 u 471 detí vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov. Dve dávky vakcíny AFLUNOV boli podané v intervale troch týždňov a tretia dávka 12 mesiacov po prvej dávke. Po 3 týždňoch po 2. očkovaní (43. deň) všetky vekové skupiny (t.j. 6-35 mesiacov, 3-8 rokov a 9-17 rokov) dosiahli vysoké hladiny protilátok voči (A/Vietnam/1194/2004), ako bolo vyhodnotené SRH a HI analýzami a je uvedené

v tabuľke nižšie*. V tejto štúdii neboli pozorované žiadne závažné nežiaduce reakcie v súvislosti s vakcínou.

 

 

Batoľatá

Deti (3- < 9 rokov)

Dospievajúci

 

 

(6- < 36 mesiacov)

(9- < 18 rokov)

 

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

% SO (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

43. deň

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

GMR

43. deň až 1. deň

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

% SK (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

43. deň

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

% SO (95 % CI)

100 %

100 %

100 %

SRH

43. deň

(97-100)

(96-100)

(96-100)

GMR (95 % CI)

 

43. deň až 1. deň

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

% SK (95 % CI)

98 %

100 %

99 %

 

43. deň

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*Pretože chýbajú kritériá CHMP pre imunogenitu u detí, pre sérologické údaje získané po očkovaní detí sa použili kritériá CHMP pre imunogenitu použité na hodnotenie sezónnych chrípkových vakcín

u dospelých.

SO = séroprotekcia

SK = sérokonverzia

Výsledky MN proti A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie 99 % (95 % CI: 94-100), mieru sérokonverzie v rozsahu od 97 % (95 % CI: 91-99) do 99 % (95 % CI: 96-100) a GMR

v rozsahu od 29 (95 % CI: 25-35) do 50 (95 % CI: 44-58).

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s vakcínou AFLUNOV v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie pre aktívnu imunizáciu proti subtypu H5N1 chrípky spôsobenej vírusom A. Informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2.

Informácie z predklinických štúdií

Účinnosť stimulácie s homológnym a heterológnym vírusom na kmene vakcíny bola hodnotená na modeli fretky. Testovaná bola vakcína AFLUNOV, obsahujúca HA

z A/Vietnam/1194/2004 (homológna na stimulujúci kmeň) a vakcína podobná vakcíne AFLUNOV H5N1, obsahujúca hemaglutinín z variantu kmeňa A/turkey/Turkey/½005 (heterológny na stimulujúci kmeň). Skupiny 8 fretiek dostali jednu (21. deň) alebo dve (0. a 21. deň) dávky vakcíny

obsahujúcej 3,75 alebo 7,5 mikrogramov antigénu. Kontrolné zvieratá dostali len adjuvans. Zvieratá boli stimulované intranazálnou cestou v 42. deň smrteľnou dávkou vírusu A/Vietnam/1203/04. Zvieratá boli monitorované 16-17 dní po stimulácii, aby bolo umožnené komplexné hodnotenie postupu ochorenia, vrátane času nástupu symptómov, úmrtnosti alebo následného vyliečenia.

Všetky (100 %) zvieratá dostávajúce 2 dávky vakcíny AFLUNOV boli chránené a 94 % zvierat dostávajúcich jednu dávku vakcíny AFLUNOV bolo chránených. 87 % zvierat stimulovaných heterológnym vírusom na kmeň vakcíny bolo chránených po 2 dávkach vakcíny a jedná dávka heterológnej vakcíny ochránila 56 % zvierat. Všetky kontrolné zvieratá uhynuli do 7 dní po stimulácii.

Očkovanie uchránilo zvieratá pred smrteľnou stimuláciou homológnym a heterológnym vírusom na vakcínu.

V podobnej štúdii bola intranazálna stimulácia posunutá približne o 4 mesiace po druhej dávke vakcíny obsahujúcej 3,75 alebo 7,5 mikrogramov antigénu. V tejto štúdii bolo 100 % zvierat chránených proti homológnej stimulácii a 81 % zvierat bolo chránených proti heterológnej stimulácii.

Očkovanie uchránilo zvieratá pred smrteľnou stimuláciou, aj keď titre protilátok HI boli nízke alebo nestanoviteľné.

Účinnosť proti stimulácii heterológnym vírusom A/Indonesia/5/05 bola taktiež testovaná. Skupiny 6 fretiek dostali jednu dávku vakcíny (21. deň) obsahujúcu 3,75 mikrogramov antigénu alebo dve dávky vakcíny (0. a 21. deň) obsahujúcej 1,0 alebo 3,75 mikrogramov antigénu (A/Vietnam/1194/2004). Smrteľná stimulácia bola podaná intratracheálnou cestou v 49. deň. Dve dávky vakcíny ochránili 92 % zvierat a jedna dávka vakcíny ochránila 50 % zvierat pred vírusom A/Indonesia/5/05. V porovnaní s adjuvantnou kontrolnou skupinou bolo poškodenie pľúc znížené u očkovaných skupín. Pokleslo aj vylučovanie vírusu a vírusové titry v pľúcach naznačujú, že očkovanie by mohlo znížiť riziko prenosu vírusu.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané s vakcínou AFLUNOV a sezónnou vakcínou proti chrípke obsahujúcou adjuvans MF59C.1 na základe obvyklých farmakologických štúdií toxicity po opakovanom podávaní, lokálnej znášanlivosti, plodnosti u žien, reprodukčnej toxicity a vývinu (ku koncu obdobia laktácie) neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný,

chlorid draselný (E508), dihydrogenfosforečnan draselný (E340), dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339), hexahydrát chloridu horečnatého (E511), dihydrát chloridu vápenatého (E509),

citrát sodný (E331), kyselina citrónová (E330), voda na injekciu.

Ohľadom adjuvans, pozri časť 2.

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5Druh obalu a obsah balenia

0,5 ml v naplnenej injekčnej striekačke (sklenená, typ I) s piestovou zátkou (bróm-butylová guma).

Balenia obsahujúce 1 a 10 kusov naplnených injekčných striekačiek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pred podávaním suspenziu vizuálne skontroluje. V prípade výskytu častíc a/alebo abnormálneho vzhľadu vakcínu zlikvidujte.

Vakcína sa má pred použitím zohriať na izbovú teplotu. Pred použitím jemne pretrepte.

Nepoužitú vakcínu alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Taliansko.

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/10/658/001-002

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

29. november 2010

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis