Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aprovel (irbesartan) – Označenie obalu - C09CA04

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAprovel
Kód ATC klasifikácieC09CA04
Látkairbesartan
VýrobcaSanofi Clir SNC

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL/ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

Aprovel 75 mg tablety irbesartan

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje: irbesartan 75 mg

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

56 tabliet

56 x 1 tabliet

98 tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/97/046/010 - 14 tabliet

EU/1/97/046/001 - 28 tabliet

EU/1/97/046/002 - 56 tabliet

EU/1/97/046/013 - 56 x 1 tabliet

EU/1/97/046/003 - 98 tabliet

13.ČISLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Aprovel 75 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Aprovel 75 mg tablety irbesartan

2.NAZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

14 - 28 - 56 - 98 tabliet: Pon

Ut

Str Št Pia So Ne

56 x 1 tabliet:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL/ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Aprovel 150 mg tablety irbesartan

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje: irbesartan 150 mg

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

56 tabliet

56 x 1 tabliet

98 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/97/046/011 - 14 tabliet

EU/1/97/046/004 - 28 tabliet

EU/1/97/046/005 - 56 tabliet

EU/1/97/046/014 - 56 x 1 tabliet

EU/1/97/046/006 - 98 tabliet

13. ČISLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Aprovel 150 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Aprovel 150 mg tablety irbesartan

2. NAZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

14 - 28 - 56 - 98 tabliet: Pon

Ut

Str Št Pia So Ne

56 x 1 tabliet:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL/ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Aprovel 300 mg tablety irbesartan

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje: irbesartan 300 mg

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

56 tabliet

56 x 1 tabliet

98 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/97/046/012 - 14 tabliet

EU/1/97/046/007 - 28 tabliet

EU/1/97/046/008 - 56 tabliet

EU/1/97/046/015 - 56 x 1 tabliet

EU/1/97/046/009 - 98 tabliet

13. ČISLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Aprovel 300 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Aprovel 300 mg tablety irbesartan

2. NAZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

14 - 28 - 56 - 98 tabliet: Pon

Ut

Str Št Pia So Ne

56 x 1 tabliet:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL/ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Aprovel 75 mg filmom obalené tablety irbesartan

2.LIECIVO

Každá tableta obsahuje: irbesartan 75 mg

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

56 tabliet

56 x 1 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/97/046/016 - 14 tabliet

EU/1/97/046/017 - 28 tabliet

EU/1/97/046/034 - 30 tabliet

EU/1/97/046/018 - 56 tabliet

EU/1/97/046/019 - 56 x 1 tabliet

EU/1/97/046/031 - 84 tabliet

EU/1/97/046/037 - 90 tabliet

EU/1/97/046/020 - 98 tabliet

13. ČISLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Aprovel 75 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Aprovel 75 mg tablety irbesartan

2. NAZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabliet: Pon

Ut

Str Št Pia So Ne

30 - 56 x 1 - 90 tabliet:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL/ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Aprovel 150 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. LIECIVO

Každá tableta obsahuje: irbesartan 150 mg

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

56 tabliet

56 x 1 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/97/046/021 - 14 tabliet

EU/1/97/046/022 - 28 tabliet

EU/1/97/046/035 - 30 tabliet

EU/1/97/046/023 - 56 tabliet

EU/1/97/046/024 - 56 x 1 tabliet

EU/1/97/046/032 - 84 tabliet

EU/1/97/046/038 - 90 tabliet

EU/1/97/046/025 - 98 tabliet

13. ČISLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Aprovel 150 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Aprovel 150 mg tablety irbesartan

2. NAZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabliet: Pon

Ut

Str Št Pia So Ne

30 - 56 x 1 - 90 tabliet:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL/ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Aprovel 300 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. LIECIVO

Každá tableta obsahuje: irbesartan 300 mg

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

56 tabliet

56 x 1 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/97/046/026 - 14 tabliet

EU/1/97/046/027 - 28 tabliet

EU/1/97/046/036 - 30 tabliet

EU/1/97/046/028 - 56 tabliet

EU/1/97/046/029 - 56 x 1 tabliet

EU/1/97/046/033 - 84 tabliet

EU/1/97/046/039 - 90 tabliet

EU/1/97/046/030 - 98 tabliet

13. ČISLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Aprovel 300 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Aprovel 300 mg tablety irbesartan

2. NAZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi Clir SNC

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabliet: Pon

Ut

Str Št Pia So Ne

30 - 56 x 1 - 90 tabliet:

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis