Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Aripiprazole Sandoz (aripiprazole) – Písomná informácia pre používateľa - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAripiprazole Sandoz
Kód ATC klasifikácieN05AX12
Látkaaripiprazole
VýrobcaSandoz GmbH

Písomná informácia pre používateľa

Aripiprazole Sandoz 5 mg tablety

Aripiprazole Sandoz 10 mg tablety

Aripiprazole Sandoz 15 mg tablety

Aripiprazole Sandoz 20 mg tablety

Aripiprazole Sandoz 30 mg tablety

aripiprazol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo sú Aripiprazole Sandoz tablety a na čo sa používajú

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aripiprazole Sandoz tablety

3.Ako užívať Aripiprazole Sandoz tablety

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Aripiprazole Sandoz tablety

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo sú Aripiprazole Sandoz tablety a na čo sa používajú

Aripiprazole Sandoz tablety obsahujú liečivo aripiprazol a patria do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používajú sa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších, ktorí majú ochorenie charakterizované príznakmi, ako sú počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú, podozrievavosť, chybné presvedčenie, nesúvislá reč a správanie a citová sploštenosť. Ľudia s týmto stavom sa môžu tiež cítiť skľúčení, vinní, úzkostliví alebo napätí.

Aripiprazole Sandoz tablety sa používajú na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších, ktorí majú stav s príznakmi, ako sú pocit "povznesenej nálady", nadmerné množstvo energie, omnoho menšia potreba spánku ako zvyčajne, rýchly tok reči a myšlienok a niekedy silná podráždenosť. U dospelých sa používajú aj na predchádzanie opakujúceho sa stavu u pacientov, ktorí odpovedajú na liečbu tabletami Aripiprazole Sandoz.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aripiprazole Sandoz tablety

Neužívajte Aripiprazole Sandoz tablety

ak ste alergický na aripiprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Aripiprazole Sandoz tablety, obráťte sa na svojho lekára, ak máte

vysokú hladinu cukru v krvi (charakterizovaná príznakmi, ako sú nadmerný smäd, dočasne zvýšená produkcia moču, zvýšená chuť do jedla a pocit slabosti) alebo rodinnú anamnézu cukrovky

záchvat

mimovoľné, nepravidelné svalové pohyby, najmä tváre

srdcovocievne choroby, rodinnú anamnézu srdcovocievnej choroby, mŕtvicu alebo "slabú" mŕtvicu, abnormálny krvný tlak

krvné zrazeniny alebo rodinnú anamnézu výskytu krvných zrazenín, pretože antipsychotiká sa spájajú so vznikom krvných zrazenín

skúsenosti s nadmerným patologickým hráčstvom v minulosti

Ak zistíte zvýšenie telesnej hmotnosti, vznik nezvyčajných pohybov, pociťujete ospanlivosť, ktorá ovplyvňuje normálne denné aktivity, máte problémy s prehĺtaním alebo alergické príznaky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak ste starší pacient trpiaci na demenciu (strata pamäti alebo iných mentálnych schopností), vy alebo váš opatrovateľ/príbuzný má oznámiť vášmu lekárovi, či ste niekedy mali mŕtvicu alebo "slabú" mŕtvicu.

Ihneď informujte svojho lekára, ak máte akékoľvek myšlienky alebo pocity na sebaublíženie. Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené počas liečby aripiprazolom.

Ihneď informujte svojho lekára, ak trpíte na svalovú stuhnutosť alebo neohybnosť s vysokou horúčkou, potenie, zmenený duševný stav alebo veľmi rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.

Deti a dospievajúci

Tento liek sa nemá použiť u detí a dospievajúcich mladších ako 13 rokov. Nie je známe, či je u týchto pacientov bezpečný a účinný.

Iné lieky a Aripiprazole Sandoz tablety

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov získaných bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lieky znižujúce krvný tlak: Aripiprazole Sandoz tablety môžu zvyšovať účinok liekov používaných na zníženie krvného tlaku. Nezabudnite povedať svojmu lekárovi, že užívate liek, ktorý udržuje váš krvný tlak pod kontrolou.

Užívanie tabliet Aripiprazole Sandoz s inými liekmi si môže vyžadovať zmenu vašej dávky tabliet Aripiprazolu Sandoz. Je obzvlášť dôležité povedať vášmu lekárovi, že užívate:

Lieky na úpravu srdcového rytmu

Antidepresíva alebo rastlinné prípravky používané na liečbu depresie a úzkosti

Lieky proti hubovým infekciám

Niektoré lieky na liečbu HIV infekcie

Antikonvulzíva používané na liečbu epilepsie

Lieky, ktoré zvyšujú hladinu sérotonínu: triptány, tramadol, tryptofán, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI, ako je paroxetín a fluoxetín), tricyklické antidepresíva (ako je klomipramín, amitriptylín), petidín, ľubovník bodkovaný a venlafaxín. Tieto lieky zvyšujú riziko vzniku vedľajších účinkov; ak sa u vás pri užívaní týchto liekov spolu s tabletami Aripiprazole Sandoz prejaví akýkoľvek nezvyčajný príznak, máte navštíviť svojho lekára.

Aripiprazole Sandoz tablety a jedlo, nápoje a alkohol

Aripiprazole Sandoz tablety sa môžu užívať bez ohľadu na príjem potravy.

Vyhýbajte sa alkoholu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nasledujúce príznaky sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Aripiprazole Sandoz tablety: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete musieť navštíviť svojho lekára.

Nezabudnite okamžite oznámiť svojmu lekárovi, že dojčíte.

Ak užívate Aripiprazole Sandoz tablety, nemáte dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, kým neviete, ako na vás Aripiprazole Sandoz tablety pôsobia.

Aripiprazole Sandoz tablety obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3.Ako užívať Aripiprazole Sandoz tablety

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pre dospelých je 15 mg raz denne. Avšak váš lekár vám môže predpísať nižšiu alebo vyššiu dávku až do maximálne 30 mg raz denne.

Použitie u detí a dospievajúcich

Liečba sa má začať nízkou dávkou, môžete použiť iné zloženie vo forme perorálneho roztoku (tekutého) vhodnejšie ako Aripiprazol Sandoz tablety. Dávka sa má postupne zvyšovať na odporúčanú dávku pre dospievajúcich, 10 mg raz denne. Avšak, váš lekár vám môže predpísať nižšiu alebo vyššiu dávku až do maximálne 30 mg raz denne.

Ak máte pocit, že účinok vašich tabliet Aripiprazole Sandoz je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Snažte sa užívať svoje Aripiprazole Sandoz tablety vždy v rovnakom čase každý deň. Nezáleží na tom, či ju užívate s jedlom alebo bez jedla. Vždy užívajte tabletu s vodou a celú ju prehltnite.

Ak sa cítite lepšie, nemeňte alebo neukončujte užívanie tabliet Aripiprazole Sandoz bez predchádzajúcej konzultácie s vaším lekárom.

Ak užijete viac tabliet Aripiprazole Sandoz, ako máte

Ak ste užili viac tabliet Aripiprazole Sandoz, ako vám váš lekár odporučil (alebo niekto iný užil váš liek Aripiprazole Sandoz), okamžite kontaktujte svojho lekára. Ak sa neviete spojiť so svojím lekárom, choďte do najbližšej nemocnice a vezmite si balenie so sebou.

Ak zabudnete užiť svoje Aripiprazole Sandoz tablety

Ak ste zabudli užiť dávku lieku, užite chýbajúcu dávku ihneď ako si na to spomeniete, ale neužívajte dvojnásobnú dávku v jeden deň.

Ak prestanete užívať Aripiprazole Sandoz tablety

Neukončite liečbu len preto, že sa už cítite lepšie. Je dôležité, aby ste svoje Aripiprazole Sandoz tablety užívali tak dlho, ako vám povedal lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb):

cukrovka,

poruchy spánku,

pocit úzkosti,

pocit nepokoja a neschopnosť zotrvať v pokoji, ťažkosti so sedením v pokoji

nekontrolovateľné zášklby, trhanie alebo zvýjanie, nepokojné nohy,

triaška,

bolesť hlavy,

únava,

ospalosť,

závrat,

trasenie a rozmazané videnie,

znížené vyprázdňovanie alebo ťažkosti pri vyprázdňovaní,

tráviace ťažkosti,

pocit na vracanie (pocit choroby),

zvýšená tvorba slín v ústach ako normálne,

vracanie,

pocit únavy.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb):

zvýšené hladiny hormónu prolaktínu v krvi,

príliš veľa cukru v krvi,

depresia,

zmena alebo nárast záujmu o sex,

nekontrolovateľné pohyby úst, jazyka a končatín (tardívna dyskinézia),

svalové poruchy spôsobujúce krútiace pohyby (dystónia),

dvojité videnie,

rýchle búšenie srdca,

pokles krvného tlaku pri vstávaní, čo spôsobuje nevoľnosť, závrat alebo mdloby,

štikútanie.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené od uvedenia perorálneho aripiprazolu na trh, ich frekvencia výskytu je však neznáma:

nízky počet bielych krviniek,

nízky počet krvných doštičiek,

alergická reakcia (napr. opuch v ústach, na jazyku, na tvári a v hrdle, svrbenie, vyrážka),

začínajúca alebo zhoršujúca sa cukrovka, ketoacidóza (ketóny v krvi a moči) alebo kóma,

vysoká hladina cukru v krvi,

nedostatok sodíka v krvi,

strata chuti do jedla (anorexia),

strata telesnej hmotnosti,

prírastok telesnej hmotnosti,

myšlienky na samovraždu, pokus o samovraždu a samovražda,

nadmerné patologické hráčstvo,

pocit agresie,

nepokoj,

nervozita,

kombinácia horúčky, svalovej stuhnutosti, rýchlejšieho dýchania, potenia, zníženého vedomia a náhlych zmien krvného tlaku a srdcového tepu, mdloby (neuroleptický malígny syndróm),

záchvat,

sérotonínový syndróm (reakcia, ktorá môže spôsobiť pocity veľkého šťastia, ospalosti, ťažkopádnosť, nepokoj, pocit opitosti, horúčku, potenie alebo stuhnutie svalov),

porucha reči,

náhla nevysvetliteľná smrť,

život ohrozujúci nepravidelný srdcový rytmus,

srdcový záchvat,

pomalý srdcový rytmus,

krvné zrazeniny v žilách najmä v dolných končatinách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a očervenenie nohy), ktoré môžu prechádzať cez krvné cievy do pľúc spôsobujúc bolesť na hrudi a ťažkosti pri dýchaní (ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc),

vysoký krvný tlak,

mdloby,

náhodné vdýchnutie potravy s rizikom pneumónie (infekcia pľúc),

kŕč svalov v okolí hlasiviek,

zápal pankreasu,

ťažkosti pri prehĺtaní,

hnačka,

nepríjemný pocit v bruchu,

nepríjemný pocit v žalúdku,

zlyhanie pečene,

zápal pečene,

žltnutie kože a očných bielkov,

hlásenia o nezvyčajných hodnotách výsledkov pečeňových testov,

kožná vyrážka,

citlivosť na svetlo,

plešatosť,

nadmerné potenie,

nezvyčajný rozpad svalov, ktorý môže viesť k problémom s obličkami,

svalová bolesť,

stuhnutosť,

mimovoľné unikanie moču (inkontinencia),

ťažkosť s močením,

abstinenčné príznaky u novorodencov v prípade expozície počas tehotenstva,

predĺžená a/alebo bolestivá erekcia,

ťažkosti s kontrolovaním telesnej teploty alebo prehrievanie,

bolesť na hrudníku,

opuch na rukách, členkoch alebo nohách,

pri krvných testoch: kolísanie hladiny cukru v krvi, nárast glykozylovaného hemoglobínu.

U starších pacientov s demenciou sa pri užívaní aripiprazolu vyskytlo viac smrteľných prípadov. Okrem toho sa vyskytli prípady mŕtvice alebo "slabej" mŕtvice.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších sa vyskytli vedľajšie účinky podobného typu a s podobnou frekvenciou ako u dospelých, okrem ospalosti, nekontrolovateľného mykania alebo šklbania, nepokoja a únavy, ktoré sa vyskytli veľmi často (výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov) a bolesti hornej časti brucha, suchosti v ústach, zvýšenej tepovej frekvencie, zvýšenej telesnej hmotnosti, zvýšenej chuti do jedla, svalových zášklbov, nekontrolovateľných pohybov končatín a pocitu závrate, najmä pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, ktoré sa vyskytli často (výskyt u viac ako 1 zo 100 pacientov).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Aripiprazole Sandoz tablety

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na pretlačovacom balení, fľaštičke a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Spotrebujte do 3 mesiacov od prvého otvorenia fľaštičky.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Aripiprazole Sandoz tablety obsahujú

Aripiprazole Sandoz 5 mg tablety

Liečivo je aripiprazol. Každá tableta obsahuje 5 mg aripiprazolu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hyprolóza, magnéziumstearát, hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Aripiprazole Sandoz 10 mg tablety

Liečivo je aripiprazol. Každá tableta obsahuje 10 mg aripiprazolu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hyprolóza, magnéziumstearát, červený oxid železitý (E172).

Aripiprazole Sandoz 15 mg tablety

Liečivo je aripiprazol. Každá tableta obsahuje 15 mg aripiprazolu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hyprolóza, magnéziumstearát, žltý oxid železitý.

Aripiprazole Sandoz 20 mg tablety

Liečivo je aripiprazol. Každá tableta obsahuje 20 mg aripiprazolu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hyprolóza, magnéziumstearát.

Aripiprazole Sandoz 30 mg tablety

Liečivo je aripiprazol. Každá tableta obsahuje 30 mg aripiprazolu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hyprolóza, magnéziumstearát, červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerajú Aripiprazole Sandoz tablety a obsah balenia

Aripiprazole Sandoz 5 mg tablety

Aripiprazol Sandoz 5 mg tablety sú modré, mramorované, okrúhle tablety s približným priemerom 6,0 mm, ktoré majú na jednej strane vtlačené označenie „SZ“ a na druhej strane „444“.

Aripiprazole Sandoz 10 mg tablety

Aripiprazol Sandoz 10 mg tablety sú ružové, mramorované, okrúhle tablety s približným priemerom 6,0 mm, ktoré majú na jednej strane vtlačené označenie „SZ“ a na druhej strane „446“.

Aripiprazole Sandoz 15 mg tablety

Aripiprazol Sandoz 15 mg tablety sú žlté, mramorované, okrúhle tablety s približným priemerom 7,0 mm, ktoré majú na jednej strane vtlačené označenie „SZ“ a na druhej strane „447“.

Aripiprazole Sandoz 20 mg tablety

Aripiprazol Sandoz 20 mg tablety sú biele, okrúhle tablety s približným priemerom 7,8 mm, ktoré majú na jednej strane vtlačené označenie „SZ“ a na druhej strane „448“.

Aripiprazole Sandoz 30 mg tablety

Aripiprazol Sandoz 30 mg tablety sú ružové, mramorované, okrúhle tablety s približným priemerom 9,0 mm, ktoré majú na jednej strane vtlačené označenie „SZ“ a na druhej strane „449“.

5 mg, 10 mg, 15 mg a 30 mg tablety sú dodávané v nasledujúcich baleniach:

Hliníkovo/hliníkové pretlačovacie balenia balené v škatuľkách obsahujúcich 10, 14, 16, 28, 30, 35, 56 alebo 70 tabliet.

Hliníkovo/hliníkové pretlačovacie balenia s jednotlivou dávkou balené v škatuľkách obsahujúcich 14 x 1, 28 x 1, 49 x 1, 56 x 1 alebo 98 x 1 tabletu.

Fľaštička z HDPE obsahujúca silikagélové vysúšadlo a polyesterovú vatu balená v škatuľkách obsahujúcich 100 tabliet.

20 mg tablety sú dodávané v hliníkovo/hliníkových pretlačovacích baleniach balených v škatuľkách obsahujúcich 14, 28, 49, 56 alebo 98 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl Rakúsko

Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovinsko

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

Târgu Mureş 540472

Rumunsko

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Poľsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sandoz nv/sa

Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas

Medialaan 40

Šeimyniškių 3A,

B-1800 Vilvoorde

LT 09312 Vilnius

Tél/Tel.: +32 2 722 97 97

Tel: +370 5 26 36 037

regaff.belgium@sandoz.com

Info.lithuania@sandoz.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП Сандоз

Sandoz nv/sa

Бизнес Парк София, Младост 4,

Medialaan 40

Сгр.7Б, ет.3

B-1800 Vilvoorde

София 1766

Tél/Tel.: +32 2 722 97 97

Teл.: + 359 2 970 47 47

regaff.belgium@sandoz.com

regaffairs.bg@sandoz.com

 

Česká republika

Magyarország

Sandoz s.r.o.

Sandoz Hungária Kft.

U Nákladového nádraží 10

Tel.: +36 1 430 2890

CZ-130 00 Praha 3

 

Tel: +420 221 421 611

 

office.cz@sandoz.com

 

Danmark

Malta

Sandoz A/S

Medical Logistics Ltd.

Edvard Thomsens Vej 14

ADC Building, Triq L-Esportaturi

DK-2300 København S

Mriehel, BKR 3000

Danmark

Malta

Tlf: + 45 6395 1000

Tel: +356 2277 8000

variations.nordic@sandoz.com

mgatt@medicallogisticsltd.com

Deutschland

Nederland

Hexal AG

Sandoz B.V.

Industriestrasse 25

Veluwezoom 22

D-83607 Holzkirchen

NL-1327 AH Almere

Tel: +49 8024 908 0

Tel: +31 36 5241600

E-mail: service@hexal.com

info.sandoz-nl@sandoz.com

Eesti

Norge

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Sandoz A/S

Pärnu mnt105

Edvard Thomsens Vej 14

EE-11312 Tallinn

DK-2300 København S

Tel.: +372 665 2400

Danmark

Info.ee@sandoz.com

Tlf: + 45 6395 1000

 

variations.nordic@sandoz.com

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) S.A.C.I.

Sandoz GmbH

Εθνική Οδός No 1 (12ο km)

Biochemiestr. 10

Μεταμόρφωση

A-6250 Kundl

GR-144 51 Αθήνα

Tel: +43 5338 2000

Τηλ: +30210 2811712

 

España

Polska

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Centro Empresarial Osa Mayor

ul. Domaniewska 50C

Avda. Osa Mayor, nº 4

02-672 Warszawa

28023 (Aravaca) Madrid

Tel.: + 48 22 209 70 00

España

biuro.pl@sandoz.com

Tel: +34 900 456 856

 

registros.spain@sandoz.com

 

France

Portugal

Sandoz SAS

Sandoz Farmacêutica Lda.

49 avenue Georges Pompidou

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E

F-92593 Levallois-Perret Cedex

Taguspark

Tél: + 33 1 4964 4800

2740-255 Porto Salvo

 

Tel: +351 21 924 19 11

Hrvatska

România

Sandoz d.o.o.

S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L.

Maksimirska 120

Calea Floreasca nr. 169A,

10000 Zagreb

Cladirea A, etaj 1, sector 1,

Tel: + 385 1 2353111

Bucure ti

e-mail: upit.croatia@sandoz.com

 

Ireland

Slovenija

Rowex Ltd.,

Lek farmacevtska družba d.d.

Bantry, Co. Cork,

Tel: +386 1 580 21 11

Ireland.

 

Tel: + 353 27 50077

 

e-mail: reg@rowa-pharma.ie

 

Ísland

Slovenská republika

Sandoz A/S

Sandoz d.d. organizačná zložka

Edvard Thomsens Vej 14

Galvaniho 15/C

DK-2300 København S

SK-821 04 Bratislava

Danmörk

Tel: + 421 2 48 200 600

Tlf: + 45 6395 1000

info@sandoz.sk

variations.nordic@sandoz.com

 

Italia

Suomi/Finland

Sandoz S.p.A

Sandoz A/S

Largo Umberto Boccioni 1

Edvard Thomsens Vej 14

I - 21040 Origgio/VA

DK-2300 Kööpenhamina S

Tel: + 39 02 96541

Tanska

 

Tlf: + 45 6395 1000

 

variations.nordic@sandoz.com

Κύπρος

Sverige

Panayiotis Hadjigeorgiou

Sandoz A/S

31 Yildiz Street, 3042

Edvard Thomsens Vej 14

CY-000 00 Town: Limassol

DK-2300 Köpenhamn S

Τηλ: 00357 25372425

Danmark

hapanicos@cytanet.com.cy

Tlf: + 45 6395 1000

 

variations.nordic@sandoz.com

Latvija

United Kingdom

Sandoz d..d Pārstāvniecība Latvijā

Sandoz Limited

K.Valdemāra iela 33-30

Frimley Business Park

Rīga, LV1010

Camberley, GU16 7SR, UK

Tel: + 371 67892006

Tel: + 44 1276 698020

 

uk.regaffairs@sandoz.com

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis