Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arixtra (fondaparinux sodium) – Označenie obalu - B01AX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuArixtra
Kód ATC klasifikácieB01AX05
Látkafondaparinux sodium
VýrobcaAspen Pharma Trading Limited

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1.NÁZOV LIEKU

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injekčný roztok sodná soľ fondaparínu

2.LIEČIVO

Jedna naplnená injekčná striekačka (0,3 ml) obsahuje 1,5 mg sodnej soli fondaparínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tiež obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekciu, kyselinu chlorovodíkovú, hydroxid sodný.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok, 2 naplnené injekčné striekačky s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 7 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 10 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 20 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom

Injekčný roztok, 2 naplnené injekčné striekačky s manuálnym zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 10 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 20 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Podkožné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Ochranný kryt ihly injekčnej striekačky obsahuje latex. Môže vyvolať závažné alergické reakcie.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive

Citywest Business Campus Dublin 24

Írsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/206/005 - 2 naplnené injekčné striekačky s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/006 - 7 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/007 - 10 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/008 - 20 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom

EU/1/02/206/024 - 2 naplnené injekčné striekačky s manuálnym zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/025 - 10 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/026 - 20 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

arixtra 1,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injekcia fondaparín Na

s.c.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1. NÁZOV LIEKU

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injekčný roztok sodná soľ fondaparínu

2. LIEČIVO

Jedna naplnená injekčná striekačka (0,5 ml) obsahuje 2,5 mg sodnej soli fondaparínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tiež obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekciu, kyselinu chlorovodíkovú, hydroxid sodný.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok, 2 naplnené injekčné striekačky s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 7 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 10 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 20 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom

Injekčný roztok, 2 naplnené injekčné striekačky s manuálnym zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 10 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 20 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Podkožné alebo vnútrožilové použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Ochranný kryt ihly injekčnej striekačky obsahuje latex. Môže vyvolať závažné alergické reakcie.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive

Citywest Business Campus Dublin 24

Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/206/001 - 2 naplnené injekčné striekačky s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/002 - 7 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/003 - 10 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/004 - 20 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom

EU/1/02/206/021 - 2 naplnené injekčné striekačky s manuálnym zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/022 - 10 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/023 - 20 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

arixtra 2,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injekcia fondaparín Na

s.c./i.v.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1. NÁZOV LIEKU

Arixtra 5 mg/0,4 ml injekčný roztok sodná soľ fondaparínu

2. LIEČIVO

Jedna naplnená injekčná striekačka (0,4 ml) obsahuje 5 mg sodnej soli fondaparínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tiež obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekciu, kyselinu chlorovodíkovú, hydroxid sodný.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok, 2 naplnené injekčné striekačky s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 7 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 10 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 20 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom

Injekčný roztok, 2 naplnené injekčné striekačky s manuálnym zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 10 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 20 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Podkožné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Telesná hmotnosť pod 50 kg

Ochranný kryt ihly injekčnej striekačky obsahuje latex. Môže vyvolať závažné alergické reakcie.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive

Citywest Business Campus Dublin 24

Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/206/009 - 2 naplnené injekčné striekačky s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/010 - 7 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/011 - 10 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/018 - 20 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom

EU/1/02/206/027 - 2 naplnené injekčné striekačky s manuálnym zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/028 - 10 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/033 - 20 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

arixtra 5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Arixtra 5 mg/0,4 ml injekcia fondaparín Na

s.c.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1. NÁZOV LIEKU

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injekčný roztok sodná soľ fondaparínu

2. LIEČIVO

Jedna naplnená injekčná striekačka (0,6 ml) obsahuje 7,5 mg sodnej soli fondaparínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tiež obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekciu, kyselinu chlorovodíkovú, hydroxid sodný.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok, 2 naplnené injekčné striekačky s automatickým bezpečnostným systémom Injekčný roztok, 7 naplnených injekčných striekačiek s automatickým bezpečnostným systémom Injekčný roztok, 10 naplnených injekčných striekačiek s automatickým bezpečnostným systémom Injekčný roztok, 20 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom

Injekčný roztok, 2 naplnené injekčné striekačky s manuálnym zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 10 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 20 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Podkožné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Telesná hmotnosť 50 - 100 kg.

Ochranný kryt ihly injekčnej striekačky obsahuje latex. Môže vyvolať závažné alergické reakcie.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive

Citywest Business Campus Dublin 24

Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/206/012 - 2 naplnené injekčné striekačky s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/013 - 7 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/014 - 10 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/019 - 20 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom

EU/1/02/206/029 - 2 naplnené injekčné striekačky s manuálnym zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/030 - 10 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/034 - 20 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

arixtra 7,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injekcia fondaparín Na

s.c.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1. NÁZOV LIEKU

Arixtra 10 mg/0,8 ml injekčný roztok sodná soľ fondaparínu

2. LIEČIVO

Jedna naplnená injekčná striekačka (0,8 ml) obsahuje 10 mg sodnej soli fondaparínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tiež obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekciu, kyselinu chlorovodíkovú, hydroxid sodný.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok, 2 naplnené injekčné striekačky s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 7 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 10 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 20 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom

Injekčný roztok, 2 naplnené injekčné striekačky s manuálnym zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 10 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom Injekčný roztok, 20 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Podkožné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Telesná hmotnosť nad 100 kg.

Ochranný kryt ihly injekčnej striekačky obsahuje latex. Môže vyvolať závažné alergické reakcie.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive

Citywest Business Campus Dublin 24

Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/206/015 - 2 naplnené injekčné striekačky s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/016 - 7 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/017 - 10 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/020 - 20 naplnených injekčných striekačiek s automatickým zabezpečovacím systémom

EU/1/02/206/031 - 2 naplnené injekčné striekačky s manuálnym zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/032 - 10 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom EU/1/02/206/035 - 20 naplnených injekčných striekačiek s manuálnym zabezpečovacím systémom

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

arixtra 10 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Arixtra 10 mg/0,8 ml injekcia fondaparín Na

s.c.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis