Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Baraclude (entecavir) – Označenie obalu - J05AF10

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuBaraclude
Kód ATC klasifikácieJ05AF10
Látkaentecavir
VýrobcaBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Obsah článku

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA VONKAJŠOM OBALE (FĽAŠA A BLISTER) A ŠTÍTKU NA FĽAŠI

1.NÁZOV LIEKU

Baraclude 0,5 mg filmom obalené tablety entekavir

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,5 mg entekaviru.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tiež obsahuje monohydrát laktózy.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Blister: 30 x 1 filmom obalená tableta 90 x 1 filmom obalená tableta

Fľaša: 30 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Blister:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Fľaša:

Uchovávajte pre teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

EU/1/06/343/003

 

 

 

Blister:

30 x 1 filmom obalená tableta

 

 

EU/1/06/343/006

90 x 1 filmom obalená tableta

 

Fľaša:

 

EU/1/06/343/001

30 filmom obalených tabliet

 

 

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Vonkajší obal: Baraclude 0,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1.NÁZOV LIEKU

Baraclude 0,5 mg tablety entekavir

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA VONKAJŠOM OBALE (FĽAŠA A BLISTER) A ŠTÍTKU NA FĽAŠI

1.NÁZOV LIEKU

Baraclude 1 mg filmom obalené tablety entekavir

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg entekaviru.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tiež obsahuje monohydrát laktózy.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Blister: 30 x 1 filmom obalená tableta 90 x 1 filmom obalená tableta

Fľaša: 30 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Blister:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Fľaša:

Uchovávajte pre teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

EU/1/06/343/004

 

 

 

Blister:

30 x 1 filmom obalená tableta

 

 

EU/1/06/343/007

90 x 1 filmom obalená tableta

 

Fľaša:

 

EU/1/06/343/002

30 filmom obalených tabliet

 

 

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Vonkajší obal: Baraclude 1 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1.NÁZOV LIEKU

Baraclude 1 mg tablety entekavir

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA VONKAJŠOM OBALE A ŠTÍTKU NA FĽAŠI

1.NÁZOV LIEKU

Baraclude 0,05 mg/ml perorálny roztok entekavir

2.LIEČIVO

Každý ml obsahuje 0,05 mg entekaviru.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tiež obsahuje: maltitol, konzervačné látky E216, E218.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

210 ml perorálneho roztoku s odmernou lyžicou.

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Fľašu uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/06/343/005

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Vonkajší obal: Baraclude 0,05 mg/ml

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis