Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Označenie obalu - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuBemfola
Kód ATC klasifikácieG03GA05
Látkafollitropin alfa
VýrobcaGedeon Richter Plc.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA OBSAHUJÚCA 1, 5 ALEBO 10 NAPLNENÝCH PIER

1.NÁZOV LIEKU

Bemfola 75 IU/0,125 ml injekčný roztok v naplnenom pere folitropín alfa

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každé naplnené pero obsahuje 75 IU folitropínu alfa, čo zodpovedá 5,5 mikrogramom na 0,125 ml. Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU, čo zodpovedá 44 mikrogramom.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Poloxamér 188, sacharóza, metionín, dihydrát hydrogénfosforečnanu dvojsodného, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a voda na injekcie.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenom pere 1 naplnené pero

1 injekčná ihla

5 naplnených pier

5 injekčných ihiel

10 naplnených pier

10 injekčných ihiel

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Nezmrazujte.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Liek sa môže počas doby použiteľnosti uchovávať pri teplote do 25° C až 3 mesiace bez schladenia. Ak sa liek nespotrebuje do 3 mesiacov, musí sa zlikvidovať.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

bemfola 75 iu/0,125 ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA NAPLNENOM PERE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Bemfola 75 IU/0,125 ml injekcia folitropín alfa

SC

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,125 ml

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA OBSAHUJÚCA 1, 5 ALEBO 10 NAPLNENÝCH PIER

1. NÁZOV LIEKU

Bemfola 150 IU/0,25 ml injekčný roztok v naplnenom pere folitropín alfa

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každé naplnené pero dodáva 150 IU folitropínu alfa, čo zodpovedá 11 mikrogramom na 0,25 ml. Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU, čo zodpovedá 44 mikrogramom.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Poloxamér 188, sacharóza, metionín, dihydrát hydrogénfosforečnanu dvojsodného, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a voda na injekcie.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenom pere 1 naplnené pero

1 injekčná ihla

5 naplnených pier

5 injekčných ihiel

10 naplnených pier

10 injekčných ihiel

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Nezmrazujte.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Liek sa môže počas doby použiteľnosti uchovávať pri teplote do 25° C až 3 mesiace bez schladenia. Ak sa liek nespotrebuje do 3 mesiacov, musí sa zlikvidovať.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

bemfola 150 iu/0,25 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA NAPLNENOM PERE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Bemfola 150 IU/0,25 ml injekcia folitropín alfa

SC

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,25 ml

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA OBSAHUJÚCA 1, 5 ALEBO 10 NAPLNENÝCH PIER

1. NÁZOV LIEKU

Bemfola 225 IU/0,375 ml injekčný roztok v naplnenom pere folitropín alfa

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každé naplnené pero dodáva 225 IU folitropínu alfa, čo zodpovedá 16,5 mikrogramom na 0,375 ml. Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU, čo zodpovedá 44 mikrogramom.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Poloxamér 188, sacharóza, metionín, dihydrát hydrogénfosforečnanu dvojsodného, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a voda na injekcie.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenom pere 1 naplnené pero

1 injekčná ihla

5 naplnených pier

5 injekčných ihiel

10 naplnených pier

10 injekčných ihiel

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Nezmrazujte.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Liek sa môže počas doby použiteľnosti uchovávať pri teplote do 25° C až 3 mesiace bez schladenia. Ak sa liek nespotrebuje do 3 mesiacov, musí sa zlikvidovať.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

bemfola 225 iu/0,375 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA NAPLNENOM PERE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Bemfola 225 IU/0,375 ml injekcia folitropín alfa

SC

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,375 ml

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA OBSAHUJÚCA 1, 5 ALEBO 10 NAPLNENÝCH PIER

1. NÁZOV LIEKU

Bemfola 300 IU/0,50 ml injekčný roztok v naplnenom pere folitropín alfa

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každé naplnené pero dodáva 300 IU folitropínu alfa, čo zodpovedá 22 mikrogramom na 0,5 ml. Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU, čo zodpovedá 44 mikrogramom.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Poloxamér 188, sacharóza, metionín, dihydrát hydrogénfosforečnanu dvojsodného, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a voda na injekcie.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenom pere 1 naplnené pero

1 injekčná ihla

5 naplnených pier

5 injekčných ihiel

10 naplnených pier

10 injekčných ihiel

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Nezmrazujte.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Liek sa môže počas doby použiteľnosti uchovávať pri teplote do 25° C až 3 mesiace bez schladenia. Ak sa liek nespotrebuje do 3 mesiacov, musí sa zlikvidovať.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

bemfola 300 iu/0,5 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA NAPLNENOM PERE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Bemfola 300 IU/0,50 ml injekcia folitropín alfa

SC

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA OBSAHUJÚCA 1, 5 ALEBO 10 NAPLNENÝCH PIER

1. NÁZOV LIEKU

Bemfola 450 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenom pere folitropín alfa

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každé naplnené pero dodáva 450 IU folitropínu alfa, čo zodpovedá 33 mikrogramom na 0,75 ml. Jeden ml roztoku obsahuje 600 IU, čo zodpovedá 44 mikrogramom.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Poloxamér 188, sacharóza, metionín, dihydrát hydrogénfosforečnanu dvojsodného, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a voda na injekcie.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenom pere 1 naplnené pero

1 injekčná ihla

5 naplnených pier

5 injekčných ihiel

10 naplnených pier

10 injekčných ihiel

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Nezmrazujte.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Liek sa môže počas doby použiteľnosti uchovávať pri teplote do 25° C až 3 mesiace bez schladenia. Ak sa liek nespotrebuje do 3 mesiacov, musí sa zlikvidovať.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

bemfola 450 iu/0,75 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA NAPLNENOM PERE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Bemfola 450 IU/0,75 ml injekcia folitropín alfa

SC

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,75 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis