Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Označenie obalu - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuBeneFIX
Kód ATC klasifikácieB02BD04
Látkanonacog alfa
VýrobcaPfizer Ltd  

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ KARTÓNOVÝ OBAL

1.NÁZOV LIEKU

BeneFIX 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok BeneFIX 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok BeneFIX 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok BeneFIX 1500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok BeneFIX 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok BeneFIX 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok Nonakog alfa (rekombinantný koagulačný faktor IX)

2.LIEČIVO

1 liekovka: 250 IU nonakogu alfa (približne 50 IU/ml po rekonštitúcii). 1 liekovka: 500 IU nonakogu alfa (približne 100 IU/ml po rekonštitúcii).

1 liekovka: 1000 IU nonakogu alfa (približne 200 IU/ml po rekonštitúcii). 1 liekovka: 1500 IU nonakogu alfa (približne 200 IU/ml po rekonštitúcii). 1 liekovka: 2000 IU nonakogu alfa (približne 400 IU/ml po rekonštitúcii). 1 liekovka: 3000 IU nonakogu alfa (približne 600 IU/ml po rekonštitúcii).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Sacharóza, glycín, L-histidín, chlorid sodný, polysorbát 80.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

1 liekovka s 250 IU nonakogu alfa

1 liekovka s 500 IU nonakogu alfa

1 liekovka s 1000 IU nonakogu alfa

1 liekovka s 1500 IU nonakogu alfa

1 liekovka s 2000 IU nonakogu alfa

1 liekovka s 3000 IU nonakogu alfa

1 naplnená striekačka s 5 ml rozpúšťadla

1 sterilný adaptér liekovky na rekonštitúciu

1 sterilná infúzna súprava

2 alkoholové tampóny

1 náplasť

1 gáza

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Na intravenózne použitie, len na jednorazové podanie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Použite iba naplnenú striekačku s rozpúšťadlom priloženú v súprave na rekonštitúciu.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Použite okamžite alebo do 3 hodín po rekonštitúcii.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Nezmrazujte.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

BeneFIX 250

BeneFIX 500

BeneFIX 1000

BeneFIX 1500

BeneFIX 2000

BeneFIX 3000

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE INJEKČNEJ LIEKOVKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

BeneFIX 250 IU prášok na injekčný roztok

BeneFIX 500 IU prášok na injekčný roztok

BeneFIX 1000 IU prášok na injekčný roztok

BeneFIX 1500 IU prášok na injekčný roztok

BeneFIX 2000 IU prášok na injekčný roztok

BeneFIX 3000 IU prášok na injekčný roztok

Nonakog alfa (rekombinantný koagulačný faktor IX)

Intravenózne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Jednorazová injekcia.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

Pozri označenie na prednej strane (Č. šarže, EXP)

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

250 IU

500 IU

1000 IU

1500 IU

2000 IU

3000 IU

6.INÉ

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Nezmrazujte.

Použite iba naplnenú striekačku priloženú v súprave na rekonštitúciu.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE STRIEKAČKY S ROZPÚŠŤADLOM

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Rozpúšťadlo pre BeneFIX

Na intravenózne použitie.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Použite celý objem.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

Pfizer Limited

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

Obsahuje 5 ml 0,234% roztoku chloridu sodného na injekciu.

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis