Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Označenie obalu - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuBiopoin
Kód ATC klasifikácieB03XA01
Látkaepoetin theta
VýrobcaTeva GmbH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 1 000 medzinárodných jednotiek (IU) (8,3 mikrogramov) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 2 000 IU (16,7 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 0,5 ml.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/565/001 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/565/002 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/029 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 2 000 medzinárodných jednotiek (IU) (16,7 mikrogramov) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 4 000 IU (33,3 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 0,5 ml.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/565/003 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/565/004 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/030 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 000 medzinárodných jednotiek (IU) (25 mikrogramov) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 6 000 IU (50 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 0,5 ml.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/565/005 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/565/006 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/031 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 4 000 medzinárodných jednotiek (IU) (33,3 mikrogramov) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 8 000 IU (66,7 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 0,5 ml.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/565/007 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/565/008 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/032 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 5 000 medzinárodných jednotiek (IU) (41,7 mikrogramov) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 10 000 IU (83,3 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 0,5 ml.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/565/009 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/565/010 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/033 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Biopoin 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 10 000 medzinárodných jednotiek (IU) (83,3 mikrogramov) epoetínu theta v 1 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 10 000 IU (83,3 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 naplnená injekčná striekačka, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením, ktorá obsahuje 1 ml. 4 naplnené injekčné striekačky, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml. 6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/565/011 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/09/565/012 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/013 4 naplnené injekčné striekačky

EU/1/09/565/014 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/015 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/565/016 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/034 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/565/035 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/565/036 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Biopoin 10 000 IU/1 ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Biopoin 20 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 20 000 medzinárodných jednotiek (IU) (166,7 mikrogramov) epoetínu theta v 1 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 20 000 IU (166,7 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 naplnená injekčná striekačka, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením, ktorá obsahuje 1 ml. 4 naplnené injekčné striekačky, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml. 6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/565/017 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/09/565/018 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/019 4 naplnené injekčné striekačky

EU/1/09/565/020 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/021 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/565/022 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/037 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/565/038 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/565/039 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Biopoin 20 000 IU/1 ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Biopoin 30 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 30 000 medzinárodných jednotiek (IU) (250 mikrogramov) epoetínu theta v 1 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 30 000 IU (250 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 naplnená injekčná striekačka, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením, ktorá obsahuje 1 ml. 4 naplnené injekčné striekačky, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml. 6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/565/023 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/09/565/024 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/025 4 naplnené injekčné striekačky

EU/1/09/565/026 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/027 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/565/028 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/565/040 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/565/041 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/565/042 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Biopoin 30 000 IU/1 ml

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6.INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6. INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6. INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6. INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6. INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Biopoin 10 000 IU/1 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6. INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Biopoin 20 000 IU/1 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6. INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Biopoin 30 000 IU/1 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6. INÉ

IU

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis