Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bretaris Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Písomná informácia pre používateľa - R03BB

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuBretaris Genuair
Kód ATC klasifikácieR03BB
Látkaaclidinium bromide, micronised
VýrobcaAstraZeneca AB

Písomná informácia pre pacienta

Bretaris Genuair 322 mikrogramov inhalačný prášok

Aklidínium (aklidíniumbromid)

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Bretaris Genuair a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bretaris Genuair

3.Ako používať Bretaris Genuair

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Bretaris Genuair

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

7.Inhalátor Genuair: Pokyny na použitie

1.Čo je Bretaris Genuair a na čo sa používa

Čo je Bretaris Genuair

Liečivom Bretarisu Genuair je aklidíniumbromid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných bronchodilatátory. Bronchodilatátory uvoľňujú dýchacie cesty a pomáhajú udržiavať bronchioly (priedušničky) otvorené. Bretaris Genuair je inhalátor suchého prášku, ktorý využíva váš dych na doručenie lieku priamo do vašich pľúc. To umožňuje pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) ľahšie dýchanie.

Na čo sa Bretaris Genuair používa

Bretaris Genuair je určený na pomoc pri otváraní dýchacích ciest a na zmiernenie príznakov CHOCHP, závažného, dlhodobého ochorenia pľúc, prejavujúceho sa ťažkosťami pri dýchaní. Pravidelné používanie Bretarisu Genuair vám môže pomôcť, ak máte pretrvávajúcu dýchavičnosť súvisiacu s vaším ochorením a pomôže vám minimalizovať účinky ochorenia na váš každodenný život.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bretaris Genuair

Nepoužívajte Bretaris Genuair

-ak ste alergický na aklidíniumbromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Bretaris Genuair, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

-ak ste mali nedávno ťažkosti so srdcom,

-ak okolo svetiel alebo farebných obrazov vidíte svetelný kruh (glaukóm),

-ak máte zväčšenú prostatu, ťažkosti pri močení alebo upchatie močového mechúra.

Bretaris Genuair je indikovaný ako udržiavacia liečba a nemá sa používať na liečbu náhlych záchvatov dýchavičnosti alebo sipotu. Ak sa vaše príznaky CHOCHP (dýchavičnosť, sipot, kašeľ) nezlepšujú alebo sa zhoršujú, čo najskôr máte požiadať o pomoc svojho lekára.

Sucho v ústach, ktoré sa pozorovalo pri liekoch, ako je Bretaris Genuair, sa môže po dlhodobom používaní lieku spájať so vznikom zubného kazu. Preto nezabudnite dbať na ústnu hygienu.

Bretaris Genuair prestaňte používať a okamžite vyhľadajte pomoc lekára:

-ak sa u vás objaví zvieranie v hrudníku, kašeľ, sipot alebo dýchavičnosť bezprostredne po použití lieku. Môže ísť o znaky stavu, ktorý sa nazýva bronchospazmus.

Deti a dospievajúci

Bretaris Genuair nie je určený na používanie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Bretaris Genuair

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte svojho lekára, ak ste užívali alebo užívate podobné lieky proti ťažkostiam s dýchaním, ako sú lieky obsahujúce tiotropium, ipratropium. Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Používanie Bretarisu Genuair spolu s týmito liekmi sa neodporúča.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Bretaris Genuair nemáte používať, ak ste tehotná alebo dojčíte, pokiaľ vám to nepovedal lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Bretaris Genuair môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Tento liek môže spôsobiť bolesti hlavy, závraty alebo rozmazané videnie. Ak sa u vás prejaví niektorý z týchto vedľajších účinkov, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, kým vás neprestane bolieť hlava, kým pocit závratu neustúpi a zrak sa vám nevráti do normálu.

Bretaris Genuair obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3.Ako používať Bretaris Genuair

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

-Odporúčaná dávka je jedna inhalácia dvakrát denne ráno a večer.

-Účinky Bretarisu Genuair pretrvávajú 12 hodín, preto by ste sa mali snažiť používať inhalátor Bretaris Genuair v rovnakom čase ráno a večer. Zabezpečí sa tým, že v tele budete mať vždy dostatok lieku, ktorý vám pomôže ľahšie dýchať cez deň aj v noci. Pomôže vám to aj zapamätať si, že máte liek užiť.

Odporúčanú dávku možno použiť u starších pacientov a u pacientov s ťažkosťami obličiek alebo pečene. Nie sú potrebné žiadne úpravy dávok.

CHOCHP je dlhodobé ochorenie, preto sa odporúča používanie Bretaris Genuairu každý deň, dvakrát denne, a nielen vtedy, keď sa vyskytnú ťažkosti s dýchaním alebo iné príznaky CHOCHP.

Spôsob podávania

Liek je určený na inhalačné použitie.

Pokyny, ako používať inhalátor Genuair, pozri časť 7 na konci písomnej informácie. Ak si nie ste istý, ako používať Bretaris Genuair, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Bretaris Genuair môžete používať kedykoľvek pred jedlom alebo po jedle či nápoji.

Ak použijete viac Bretarisu Genuair, ako máte

Ak si myslíte, že ste použili viac Bretarisu Genuair, ako máte, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete použiť Bretaris Genuair

Ak zabudnete užiť dávku Bretarisu Genuair, inhalujte dávku hneď, keď si na to spomeniete. Ak sa však blíži čas vašej nasledujúcej dávky, vynechanú dávku preskočte.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Bretaris Genuair

Tento liek je na dlhodobé používanie. Ak chcete liečbu ukončiť, poraďte sa najskôr so svojím lekárom, pretože sa vaše príznaky môžu zhoršiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zriedkavo sa môžu vyskytnúť alergické reakcie (môžu postihnúť až 1 pacienta z 1 000). Ihneď prestaňte používať liek a obráťte sa na svojho lekára, ak vám opuchne tvár, hrdlo, pery alebo jazyk (s ťažkosťami s dýchaním alebo prehĺtaním alebo bez nich), závraty alebo mdloby, zrýchlený pulz alebo ak sa na vašej pokožke objavia závažné svrbivé hrčky (žihľavka), pretože to môžu byť príznaky alergickej reakcie.

Pri použití Bretarisu Genuair sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky: Časté: môžu postihnúť až 1 pacienta z 10

-Bolesť hlavy

-Zápal dutín (sinusitída)

-Bežné nachladnutie (nazofaryngitída)

-Kašeľ

-Hnačka

-Nevoľnosť

Menej časté: môžu postihnúť až 1 pacienta zo 100

-Závraty

-Sucho v ústach

-Zápal v ústach (stomatitída)

-Chrapot (dysfónia)

-Zrýchlený tep (tachykardia)

-Pocit búšenia srdca (palpitácie)

-Problémy pri močení (zadržiavanie moču)

-Rozmazané videnie

-Vyrážka

-Svrbenie kože

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Bretaris Genuair

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale inhalátora a škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Inhalátor uchovávajte vo vnútri vrecka, kým nenastane čas na začatie podávania.

Musí sa použiť do 90 dní od otvorenia vrecka.

Nepoužívajte Bretaris Genuair, ak spozorujete, že je vrecko poškodené alebo vykazuje znaky nedovoleného zaobchádzania.

Po užití poslednej dávky sa musí inhalátor zlikvidovať. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bretaris Genuair obsahuje

-Liečivo je aklidíniumbromid. Každá podaná dávka obsahuje 375 mikrogramov aklidíniumbromidu, čo je ekvivalent 322 mikrogramov aklidínia.

-Ďalšia zložka je monohydrát laktózy (pozri časť 2 „Bretaris Genuair obsahuje laktózu“).

Ako vyzerá Bretaris Genuair a obsah balenia

Bretaris Genuair je biely alebo takmer biely prášok.

Inhalátor Genuair je bielej farby a jeho súčasťou je indikátor dávok a zelené tlačidlo dávkovania. Náustok je pokrytý odoberateľným zeleným ochranným viečkom. Dodáva sa v plastovom vrecku.

Dodávané veľkosti balení:

Škatuľka obsahujúca 1 inhalátor s 30 dávkami. Škatuľka obsahujúca 1 inhalátor so 60 dávkami. Škatuľka obsahujúca 3 inhalátory, každý so 60 dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švédsko

Výrobca

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona Španielsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC”

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

AstraZeneca S.A./N.V.

EООД

Tel: +32 2 370 48 11

тел.: +359 2 96 55 365

 

Česká republika

Magyarország

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Tel: +420 267 199 333

Tel.: +36 23501301

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

Berlin-Chemie AG

AstraZeneca BV

Tel: +49 (0) 30 67070

Tel: +31 79 363 2222

AstraZeneca GmbH

 

Tel: +49 41 03 7080

 

Eesti

Norge

Berlin-Chemie Menarini Eesti

AstraZeneca AS

Tel: +372 667 5001

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Pharma GmbH.

Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Polska

Laboratorios Menarini S.A.

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel.: +48 22 566 21 00

France

Portugal

MENARINI France

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

România

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L.

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

Sími: +354 535 70 00

Tel: +421 2 544 30 730

Italia

Suomi/Finland

Laboratori Guidotti S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39- 050 971011

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67103210

Tel: +44 1582 836 836

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

7.Inhalátor Genuair: pokyny na použitie

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako používať inhalátor Genuair. Ak máte akékoľvek otázky, ako používať Bretaris Genuair, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Pred použitím inhalátora Genuair si, prosím, prečítajte celé pokyny na použitie.

Zoznámenie sa s Bretaris Genuairom: Inhalátor Genuair vyberte z vrecka a zoznámte sa s jeho súčasťami.

Indikátor

Zelené tlačidlo

dávok

 

Ochranné

viečko

Farebné kontrolné okienko

Náustok

Ako Bretaris Genuair používať

Zhrnutie

Ak chcete použiť inhalátor Genuair, po odobratí viečka musíte vykonať 2 kroky:

Krok 1: Stlačte a UVOĽNITE zelené tlačidlo a úplne vydýchnite mimo inhalátora. Krok 2: Perami pevne obopnite náustok a SILNO a HLBOKO sa nadýchnite z náustku.

Po inhalácii nezabudnite nasadiť späť ochranné viečko.

Ako začať

Pred prvým použitím roztrhnite zapečatené vrecko pozdĺž zárezu a inhalátor Genuair vyberte.

Tesne predtým, ako chcete užiť svoju dávku lieku, odoberte ochranné viečko jemným stlačením šípok označených po stranách a potiahnutím smerom von (pozri obrázok 1).

OBRÁZOK 1

Skontrolujte, že nič neblokuje náustok.

Inhalátor Genuair držte vo vodorovnej polohe tak, že náustok smeruje k vám a zelené tlačidlo smerom nahor (pozri obrázok 2).

Držte zelené tlačidlo smerom nahor. NENAKLÁŇAJTE.

OBRÁZOK 2

KROK 1: STLAČTE zelené tlačidlo úplne nadol a potom ho UVOĽNITE (pozri obrázky 3 a 4).

NENECHAJTE ZELENÉ TLAČIDLO STLAČENÉ.

STLAČTE zelené tlačidlo

UVOĽNITE zelené tlačidlo

celkom dolu

 

OBRÁZOK 3

OBRÁZOK 4

 

 

Zastavenie a kontrola: Uistite sa, že je dávka pripravená na inhaláciu

Uistite sa, že farebné kontrolné okienko zmenilo farbu na zelenú (pozri obrázok 5).

Zelené kontrolné okienko potvrdzuje, že je liek pripravený na inhaláciu.

Pripravené na použitie

ZELENÉ

OBRÁZOK 5

AK ZOSTANE FAREBNÉ KONTROLNÉ OKIENKO ČERVENÉ, ZOPAKUJTE ČINNOSTI STLAČENIA A UVOĽNENIA (POZRI KROK 1).

Skôr ako si inhalátor vložíte do úst, úplne vydýchnite. Nevydychujte do inhalátora.

KROK 2: Perami pevne obopnite náustok inhalátora Genuair a SILNO a HLBOKO sa nadýchnite

znáustku (pozri obrázok 6).

-Tento silný, hlboký nádych vytiahne liek cez inhalátor do vašich pľúc.

POZOR: POČAS INHALÁCIE NEDRŽTE ZELENÉ TLAČIDLO STLAČENÉ.

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

OBRÁZOK 6

Pri nádychu budete počuť „KLIKNUTIE“, ktoré signalizuje, že inhalátor Genuair používate správne.

Pokračujte v nádychu aj potom, ako budete počuť „KLIKNUTIE“, aby ste určite užili celú dávku.

Vyberte si inhalátor Genuair z úst a zadržte dych tak dlho, pokiaľ vám to nie je nepríjemné, potom pomaly vydýchnite nosom.

Poznámka: Niektorí pacienti môžu pri inhalovaní lieku pociťovať jemnú sladkú alebo mierne horkú chuť, alebo pocit zrnitého povrchu jazyka, v závislosti od pacienta. Pokiaľ po inhalácii nič necítite, neužite ďalšiu (dodatočnú) dávku.

Zastavenie a kontrola: Uistite sa, že ste inhalovali správne

Uistite sa, že kontrolné okienko zmenilo farbu na červenú (pozri obrázok 7). To potvrdzuje, že ste správne inhalovali celú dávku.

Správna inhalácia

ČERVENÉ

OBRÁZOK 7

AK ZOSTANE FAREBNÉ KONTROLNÉ OKIENKO ZELENÉ, ZOPAKUJTE SILNÚ A HLBOKÚ INHALÁCIU CEZ NÁUSTOK (POZRI KROK 2).

Ak sa okienko aj naďalej nemení na červené, možno ste pred inhaláciou zabudli uvoľniť zelené tlačidlo alebo možno ste neinhalovali správne. Ak k tomu dôjde, skúste to znova.

Uistite sa, že ste UVOĽNILI zelené tlačidlo, a SILNO a hlboko sa nadýchnite cez náustok.

Poznámka: Ak ani po niekoľkých pokusoch nedokážete správne inhalovať, obráťte sa na svojho lekára.

Keď okienko zmení farbu na červenú, nasaďte ochranné viečko tak, že ho zatlačíte späť na náustok (pozri obrázok 8).

OBRÁZOK 8

Kedy je potrebné si zaobstarať nový inhalátor Genuair?

Inhalátor Genuair je vybavený indikátorom dávok, ktorý vám ukazuje, približne koľko dávok zostáva v inhalátore. Indikátor dávok pomaly klesá, zobrazujúc intervaly po 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (pozri obrázok A). Každý inhalátor Genuair obsahuje aspoň 30 alebo 60 dávok, závisí od veľkosti balenia.

Keď sa v indikátore dávok objaví červená pásikavá plocha (pozri obrázok A), znamená to, že sa blížite k svojej poslednej dávke a mali by ste si zaobstarať nový inhalátor Genuair.

Indikátor dávok klesá v intervaloch po 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Červená pásikavá plocha

Indikátor dávok

OBRÁZOK A

Poznámka: Ak sa vám zdá, že je váš inhalátor Genuair poškodený, alebo ak stratíte ochranné viečko, inhalátor máte vymeniť. Inhalátor Genuair NEMUSÍTE čistiť. Ak to však chcete urobiť, utrite vonkajšiu časť náustku suchou papierovou vreckovkou alebo papierovou utierkou.

Na čistenie inhalátora Genuair NIKDY nepoužívajte vodu, pretože by to mohlo poškodiť váš liek.

Ako viete, že je inhalátor Genuair prázdny?

Keď sa v strednej časti indikátora dávok objaví 0 (nula), zostávajúce dávky v inhalátore Genuair máte doužívať.

Keď sa na inhaláciu pripraví posledná dávka, zelené tlačidlo sa nevráti do svojej hornej polohy, ale zostane zablokované v strednej polohe (pozri obrázok B). Aj keď je zelené tlačidlo zablokované, môžete inhalovať svoju poslednú dávku. Potom sa inhalátor Genuair viac nedá použiť a máte začať používať nový inhalátor Genuair.

Zablokované

OBRÁZOK B

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis