Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Brimica Genuair (aclidinium / formoterol fumarate dihydrate) – Označenie obalu - R03AL05

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuBrimica Genuair
Kód ATC klasifikácieR03AL05
Látkaaclidinium / formoterol fumarate dihydrate
VýrobcaAstraZeneca AB

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Brimica Genuair 340/12 mikrogramov inhalačný prášok

Aklidínium/dihydrát formoterol fumarátu

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá podaná dávka obsahuje 396 mikrogramov aklidíniumbromidu (ekvivalent 340 mikrogramov aklidínia) a 11,8 mikrogramov dihydrátu formoterol fumarátu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje tiež: laktózu.

Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 inhalátor obsahujúci 30 dávok

1 inhalátor obsahujúci 60 dávok

3 inhalátory, každý obsahujúci 60 dávok

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Inhalačné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Musí sa použiť do 60 dní od otvorenia vrecka.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Inhalátor Genuair uchovávajte chránený vo vnútri zapečateného vrecka, kým nenastane čas na začatie podávania lieku.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švédsko

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/963/001

1 inhalátor so 60 dávkami

 

EU/1/14/963/002

3 inhalátory, každý obsahujúci 60 dávok

EU/1/14/963/003

1 inhalátor s 30 dávkami

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

brimica genuair

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

HLINÍKOVÉ VRECKO

1. NÁZOV LIEKU

Brimica Genuair 340/12 mikrogramov inhalačný prášok

Aklidínium/dihydrát formoterol fumarátu

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Musí sa použiť do 60 dní od otvorenia vrecka.

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKU>

Č. šarže

5.INÉ

Inhalátor Genuair uchovávajte chránený vo vnútri zapečateného vrecka, kým nenastane čas na začatie podávania lieku.

[šípka] Tu odtrhnúť

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK INHALÁTORA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Brimica Genuair 340/12 mikrogramov inhalačný prášok

Aklidínium/dihydrát formoterol fumarátu

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Inhalačné použitie

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

Musí sa použiť do 60 dní od otvorenia vrecka.

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKU>

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

30 dávok

60 dávok

6.INÉ

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis