Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brinavess (vernakalant hydrochloride) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - C01BG11

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuBrinavess
Kód ATC klasifikácieC01BG11
Látkavernakalant hydrochloride
VýrobcaCardiome UK Limited

Obsah článku

1.NÁZOV LIEKU

BRINAVESS 20 mg/ml infúzny koncentrát

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý mililiter koncentrátu obsahuje 20 mg vernakalantiumchloridu, ktorý zodpovedá 18,1 mg vernakalantu.

Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje 200 mg vernakalantiumchloridu, čo zodpovedá 181 mg vernakalantu.

Každá 25 ml injekčná liekovka obsahuje 500 mg vernakalantiumchloridu, čo zodpovedá 452,5 mg vernakalantu.

Po zriedení je koncentrácia roztoku vernakalantiumchloridu 4 mg/ml.

Pomocná látka so známym účinkom:

Každá injekčná liekovka s 200 mg obsahuje približne 1,4 mmol (32 mg) sodíka. Každá injekčná liekovka s 500 mg obsahuje približne 3,5 mmol (80 mg) sodíka.

Každý ml zriedeného roztoku obsahuje približne 3,5 mg sodíka (injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)), 0,64 mg sodíka (5 % injekčný roztok glukózy) alebo 3,2 mg sodíka (injekčný Ringerov laktátový roztok).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát (sterilný koncentrát).

Číry a bezfarebný až bledožltý roztok s pH približne 5,5.

Osmolalita lieku je regulovaná v rámci nasledujúceho rozmedzia: 270-320 mosmol/kg.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Rýchla konverzia nedávneho nástupu atriálnej fibrilácie na sínusový rytmus u dospelých

-pre neoperovaných pacientov: trvanie atriálnej fibrilácie ≤ 7 dní,

-pre pacientov po chirurgickom zákroku na srdci: trvanie atriálnej fibrilácie ≤ 3 dni.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

BRINAVESS sa má podávať formou intravenóznej infúzie v monitorovanom klinickom prostredí, ktoré je vhodné pre kardioverziu. BRINAVESS má podávať len plne kvalifikovaný zdravotnícky pracovník a počas trvania infúzie a počas minimálne 15 minút po ukončení infúzie má pacienta často monitorovať kvôli znakom a príznakom náhleho zníženia krvného tlaku alebo srdcovej frekvencie (pozri časť 4.4). K lieku je priložený kontrolný zoznam, ktorý sa má použiť pred podaním infúzie. Pred podaním sa od predpisujúceho lekára vyžaduje, aby použitím priloženého kontrolného zoznamu určil vhodnosť pacienta. Kontrolný zoznam sa má umiestniť na obal s infúziou, aby si ho zdravotnícky pracovník, ktorý bude podávať BRINAVESS, prečítal.

Dávkovanie

BRINAVESS sa dávkuje podľa telesnej hmotnosti pacienta, pričom maximálna vypočítaná dávka sa vypočítava zo 113 kg.

Odporúčaná úvodná infúzia je 3 mg/kg a má sa podávať počas 10 minút. U pacientov s telesnou hmotnosťou ≥ 113 kg nemá prekračovať maximálnu úvodnú dávku 339 mg (84,7 ml roztoku

s koncentráciou 4 mg/ml). Ak sa konverzia na sínusový rytmus neobjaví v priebehu 15 minút po skončení úvodnej infúzie, môže sa podať druhá 10-minútová infúzia 2 mg/kg. U pacientov s telesnou hmotnosťou ≥ 113 kg nemá prekračovať maximálnu dávku druhej infúzie 226 mg (56,5 ml roztoku s koncentráciou 4 mg/ml). V priebehu 24 hodín sa nemajú podávať kumulatívne dávky vyššie ako

5 mg/kg. Kumulatívne dávky nad 565 mg sa nehodnotili.

O opakovanom podaní dávky po úvodnej a druhej infúzii nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje. Po 24 hodinách sa hladiny vernakalantu zdajú byť nevýznamné.

Úvodná infúzia BRINAVESS-u sa podáva v dávke 3 mg/kg počas 10 minút. Počas tejto doby sa

u pacienta majú pozorne sledovať akékoľvek prejavy alebo príznaky náhleho poklesu krvného tlaku alebo srdcovej frekvencie. Ak sa takéto prejavy objavia, či už so symptomatickou hypotenziou alebo bradykardiou alebo bez nich, infúzia sa má okamžite zastaviť.

Ak sa konverzia na sínusový rytmus neobjaví, majú sa životné funkcie a srdcový rytmus pacienta sledovať ďalších 15 minút.

Ak sa konverzia na sínusový rytmus neobjaví po úvodnej infúzii, ani v priebehu 15 minút ďalšieho pozorovania, má sa podať druhá infúzia v dávke 2 mg/kg počas 10 minút.

Ak sa konverzia na sínusový rytmus objaví v priebehu úvodnej alebo druhej infúzie, infúzia má pokračovať až do jej skončenia. Keď sa po úvodnej infúzii pozoruje hemodynamicky stabilný atriálny flutter, môže sa podať druhá infúzia BRINAVESS-u, pretože pacienti môžu konvertovať na sínusový rytmus (pozri časti 4.4 a 4.8).

Pacienti po chirurgickom zákroku na srdci:

Nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 5.2).

Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časti 4.4 a 5.2).

Starší pacienti (≥ 65 rokov):

Nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Pediatrická populácia:

Použitie lieku BRINAVESS sa netýka detí a dospievajúcich vo veku < 18 rokov v tejto indikácii, a preto sa nemá v tejto skupine pacientov používať.

Spôsob podávania Intravenózne použitie.

Uprednostňovanou aplikačnou pomôckou je infúzna pumpa. Pumpa s injekčnou striekačkou je však tiež prijateľná za predpokladu, že vypočítaný objem bude presne podaný v rámci stanovenej doby infúzie.

BRINAVESS sa nemá podávať vo forme intravenóznej injekcie alebo bolusu.

Injekčné liekovky BRINAVESS-u sú len na jednorazové použitie a pred podávaním sa musia zriediť.

Odporúčané riediace roztoky sú 0,9 % injekčný roztok chloridu sodného, injekčný Ringerov laktátový roztok alebo 5 % injekčný roztok glukózy.

Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Pacienti s ťažkou aortálnou stenózou, pacienti so systolickým krvným tlakom < 100 mm Hg a pacienti so srdcovým zlyhaním triedy NYHA III a NYHA IV.

Pacienti s predĺženým QT intervalom na začiatku (nekorigovaný > 440 ms) alebo s ťažkou bradykardiou, s dysfunkciou sínusového uzla alebo srdcovou blokádou druhého a tretieho stupňa bez kardiostimulátora.

Použitie intravenóznych antiarytmík na kontrolu rytmu (trieda I a trieda III) v priebehu 4 hodín pred podaním BRINAVESS-u ako aj v priebehu prvých 4 hodín po jeho podaní.

Akútny koronárny syndróm (vrátane infarktu myokardu) v priebehu posledných 30 dní.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Počas podávania a hneď po podaní infúzie BRINAVESS-u boli hlásené prípady závažnej hypotenzie. Pacientov je potrebné pozorne sledovať počas celého trvania infúzie a počas minimálne 15 minút po ukončení infúzie s vyhodnotením vitálnych znakov a s nepretržitým monitorovaním srdcového rytmu.

Ak sa objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich znakov alebo príznakov, podávanie BRINAVESS-u sa má ukončiť a títo pacienti majú dostať primeranú lekársku starostlivosť:

náhle zníženie krvného tlaku alebo srdcovej frekvencie, so symptomatickou hypotenziou alebo bradykardiou alebo bez nich,

hypotenzia,

bradykardia,

EKG zmeny (ako je klinicky významná sínusová pauza, úplná srdcová blokáda, nová blokáda ramienka, významné predĺženie intervalu QRS alebo QT, zmeny zhodné s ischémiou alebo infarktom a ventrikulárna arytmia).

Ak sa tieto udalosti vyskytnú počas prvej infúzie BRINAVESS-u, pacienti nemajú dostať druhú dávku BRINAVESS-u.

Pacienta je potrebné ďalej monitorovať počas 2 hodín po začatí infúzie a dovtedy, kým sa nestabilizujú klinické a EKG parametre.

U pacientov, ktorí nereagujú na liečbu, sa môže zvážiť kardioverzia jednosmerným prúdom.

S kardioverziou jednosmerným prúdom do dvoch hodín po podaní dávky nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti.

Pred snahou o farmakologickú kardioverziu majú byť pacienti primerane hydratovaní

a hemodynamicky optimalizovaní a ak je to potrebné, pacienti majú dostať antikoagulanciá podľa liečebných usmernení. U pacientov s nekorigovanou hypokaliémiou (sérový draslík menej ako 3,5 mmol/l) sa majú pred použitím BRINAVESS-u korigovať hladiny draslíka.

Hypotenzia

U malého počtu pacientov sa môže objaviť hypotenzia (vernakalant 7,6 %, placebo 5,1 %). Hypotenzia sa zvyčajne vyskytuje skoro, buď počas infúzie alebo krátko po skončení infúzie a môže sa zvyčajne korigovať štandardnými podpornými opatreniami. Prípady závažnej hypotenzie boli pozorované menej často. Pacienti s kongestívnym srdcovým zlyhaním boli identifikovaní ako populácia s vyšším rizikom hypotenzie (pozri časť 4.8).

Počas trvania infúzie a minimálne 15 minút po ukončení infúzie sa vyžaduje, aby bol pacient monitorovaný kvôli znakom a príznakom náhleho zníženia tlaku krvi alebo srdcovej frekvencie.

Kongestívne srdcové zlyhanie

U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním sa preukázal vyšší celkový výskyt hypotenzívnych udalostí počas prvých 2 hodín po podaní dávky u pacientov liečených s vernakalantom (16,1 %)

v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo (4,7 %). U pacientov bez kongestívneho srdcového zlyhania nebol výskyt hypotenzie významne odlišný počas prvých 2 hodín po podaní dávky

u pacientov liečených s vernakalantom (5,7 %) v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo (5,2 %). Hypotenzia, hlásená ako závažná nežiaduca skúsenosť alebo skúsenosť, ktorá viedla k vysadeniu lieku, sa vyskytovala u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním po expozícii BRINAVESS-u u 2,9 % týchto pacientov v porovnaní s 0 % pri placebe.

U pacientov s anamnézou kongestívneho srdcového zlyhania sa preukázal vyšší výskyt ventrikulárnej arytmie v priebehu prvých dvoch hodín po dávke (7,3 % pre BRINAVESS v porovnaní s 1,6 % pre placebo). Tieto arytmie sa zvyčajne vyznačujú asymptomatickými, monomorfnými, nie trvalými

(v priemere 3 - 4 údery) ventrikulárnymi tachykardiami. Naproti tomu, ventrikulárne arytmie boli zaznamenané s podobnými frekvenciami u pacientov bez anamnézy kongestívneho srdcového zlyhania, ktorí boli liečení buď BRINAVESS-om alebo placebom (3,2 % pre BRINAVESS oproti 3,6 % pre placebo).

Z dôvodu vyššieho výskytu nežiaducich reakcií ako hypotenzia a ventrikulárna arytmia u pacientov

s kongestívnym srdcovým zlyhaním sa má vernakalant používať opatrne u hemodynamicky stabilných pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním funkčných tried NYHA I až II. S používaním vernakalantu u pacientov s anamnézou ejekčnej frakcie ľavej komory (LVEF) ≤ 35 % sú k dispozícii obmedzené skúsenosti. Jeho používanie sa v tejto skupine pacientov neodporúča. Používanie

u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktoré zodpovedá NYHA III alebo NYHA IV, je kontraindikované (pozri časť 4.3).

Atriálny flutter

Nezistilo sa, že by bol BRINAVESS účinný v konvertovaní typicky primárneho atriálneho flutteru na sínusový rytmus. Pacienti, ktorí dostávajú BRINAVESS, majú vyšší výskyt konvertovania na atriálny flutter v priebehu prvých 2 hodín po dávke. Riziko je vyššie u pacientov, ktorí používajú antiarytmiká triedy I (pozri časť 4.8). Ak sa pozoruje atriálny flutter ako následok liečby, je potrebné zvážiť pokračovanie infúzie (pozri časť 4.2). Po uvedení lieku na trh sú veľmi zriedkavo pozorované prípady flutteru predsiení s atrioventrikulárnym prevodom 1:1.

Použitie AA (antiarytmík) pred alebo po podaní BRINAVESS-u

BRINAVESS nie je možné odporúčať pacientom, ktorým sa 4 - 24 hodín pred vernakalantom podali intravenózne AA (trieda I a III), z dôvodu nedostatku údajov. Pacientom, ktorí dostali intravenózne AA (trieda I a III) do 4 hodín pred vernakalantom sa BRINAVESS nesmie podávať (pozri časť 4.3).

U pacientov s perorálnymi AA (trieda I a III) sa má z dôvodu obmedzenej skúsenosti BRINAVESS používať s opatrnosťou. U pacientov dostávajúcich AA triedy I sa môže zvýšiť riziko atriálneho flutteru (pozri vyššie).

S použitím intravenóznych antiarytmík (trieda I a trieda III) na kontrolu rytmu v priebehu prvých 4 hodín po podaní BRINAVESS-u sú k dispozícii obmedzené skúsenosti, preto sa tieto látky nesmú používať počas tohto obdobia (pozri časť 4.3).

Opätovné obnovenie alebo nasadenie perorálnej udržiavacej antiarytmickej liečby sa môže zvážiť 2 hodiny po podaní vernakalantu.

Valvulárne srdcové ochorenie

U pacientov s valvulárnym srdcovým ochorením bol u pacientov s vernakalantom vyšší výskyt prípadov ventrikulárnej arytmie. Títo pacienti sa majú dôkladne sledovať.

Iné neskúmané ochorenia a stavy

BRINAVESS sa podával pacientom s nekorigovaným QT intervalom menej ako 440 ms bez zvýšeného rizika vzniku torsades de pointes.

Okrem toho sa BRINAVESS neskúmal u pacientov s klinicky významnou valvulárnou stenózou, hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou, restrikčnou kardiomyopatiou alebo konstrikčnou perikarditídou a jeho používanie nemožno odporúčať v takýchto prípadoch. U pacientov

s kardiostimulátorom sú skúsenosti s BRINAVESS-om obmedzené.

Keďže skúsenosti z klinických skúšaní u pacientov s pokročilou poruchou funkcie pečene sú obmedzené, vernakalant sa u týchto pacientov neodporúča.

Obsah sodíka

Tento liek obsahuje približne 1,4 mmol (32 mg) sodíka v každej 200 mg injekčnej liekovke. Každá 500 mg injekčná liekovka obsahuje približne 3,5 mmol (80 mg) sodíka.

Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.

4.5Liekové a iné interakcie

S injekčným vernakalantom sa neuskutočnili žiadne formálne interakčné štúdie.

BRINAVESS sa nesmie podávať pacientom, ktorí dostali intravenózne AA (triedy I a III) počas 4 hodín pred podaním vernakalantu (pozri časť 4.3).

V rámci klinického vývojového programu sa perorálna udržiavacia antiarytmická liečba prerušila na minimálne 2 hodiny po podaní BRINAVESS-u. Po tomto intervale sa môže zvážiť opätovné obnovenie alebo nasadenie perorálnej udržiavacej antiarytmickej liečby (pozri časti 4.3 a 4.4).

Hoci je vernakalant substrátom CYP2D6, populačné farmakokinetické (FK) analýzy preukázali, že sa nepozorovali žiadne dôležité rozdiely v akútnej expozícii vernakalantu (Cmax a AUC0-90 min), keď sa podávali slabé alebo silné inhibítory CYP2D6 v priebehu 1 dňa pred infúziou vernakalantu

v porovnaní s pacientmi, ktorí nedostávali súbežnú liečbu inhibítormi CYP2D6. Okrem toho je akútna expozícia vernakalantu u slabých CYP2D6 metabolizérov len minimálne odlišná, keď sa porovnáva

s expozíciou u extenzívnych metabolizérov. Na základe metabolizačného statusu CYP2D6 sa nevyžaduje žiadna úprava dávky vernakalantu, ani keď sa vernakalant podáva súbežne s inhibítormi 2D6.

Vernakalant je stredne silný kompetitívny inhibítor CYP2D6. Neočakáva sa však, že by akútne intravenózne podanie vernakalantu značne ovplyvňovalo FK chronicky podávaných substrátov 2D6 z dôvodu krátkeho polčasu vernakalantu a následne prechodného charakteru inhibície 2D6. Nepredpokladá sa, že by vernakalant podávaný infúziou spôsobil významné liekové interakcie vzhľadom na rýchlu distribúciu a prechodnú expozíciu, nízku väzbu na bielkoviny, chýbajúcu inhibíciu iných skúšaných enzýmov CYP P450 (CYP3A4, 1A2, 2C9, 2C19 alebo 2E1) a chýbajúcu inhibíciu P-glykoproteínu v hodnotení transportu digoxínu.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití vernakalantiumchloridu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali malformácie po opakovanej perorálnej expozícii (pozri časť 5.3). Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu vernakalantu počas gravidity.

Laktácia

Nie je známe, či sa vernakalant/metabolity vylučujú do ľudského materského mlieka.

Nie sú žiadne informácie o vylučovaní vernakalantu/metabolitov do materského mlieka u zvierat. Riziko pre dojčené dieťaťa sa nedá vylúčiť.

Keď sa používa u dojčiacich žien, je potrebná opatrnosť.

Fertilita

V štúdiách na zvieratách sa nepreukázalo sa, že vernakalant ovplyvňuje fertilitu.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

BRINAVESS má mierny až stredne silný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V priebehu prvých dvoch hodín po podaní BRINAVESS-u sa zaznamenal závrat (pozri časť 4.8).

4.8Nežiaduce účinky

Súhrnný bezpečnostný profil

Bezpečnosť BRINAVESS-u sa hodnotila v klinických štúdiách zahŕňajúcich 1 148 jedincov (pacientov a zdravých dobrovoľníkov), ktorí dostali liečbu BRINAVESS-om. Na základe údajov od 1 018 pacientov v ôsmich skúšaniach fázy 2 a fázy 3 boli najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie

(> 5 %) pozorované v priebehu prvých 24 hodín po podaní BRINAVESS-u dysgeuzia (porucha chuti) (16,0 %), kýchanie (12,5 %) a parestézia (6,9 %). Tieto reakcie, ktoré sa vyskytovali približne v čase infúzie, boli prechodné a zriedkavo obmedzovali liečbu.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

 

Tabuľka 1

 

Nežiaduce reakcie pri BRINAVESS-e*

 

 

Poruchy nervového

Veľmi časté: dysgeuzia

systému

Časté: parestézia; závrat; bolesť hlavy; hypoestézia

 

Menej časté: pocit pálenia; parosmia; ospalosť; vazovagálna synkopa

Poruchy oka

Menej časté: podráždenie oka; zvýšená lakrimácia; porucha videnia

Poruchy srdca a srdcovej

Časté: bradykardia**; atriálny flutter**

činnosti

Menej časté: sínusová zástava; úplná AV blokáda; AV blokáda prvého

 

stupňa; blokáda ľavého ramienka; blokáda pravého ramienka;

 

ventrikulárne extrasystoly; palpitácie; sínusová bradykardia;

 

ventrikulárna tachykardia; predĺženie komplexu QRS na EKG;

 

predĺženie QT na EKG; kardiogénny šok

Poruchy ciev

Časté: hypotenzia

 

Menej časté: sčervenanie; nával tepla; bledosť

Poruchy dýchacej

Veľmi časté: kýchanie

sústavy, hrudníka

Časté: kašeľ; nosové ťažkosti

a mediastína

Menej časté: dyspnoe; pocit dusenia; rinorea; podráždenie hrdla; pocit

 

dusenia; nazálna kongescia

Poruchy

Časté: nauzea; vracanie; orálna parestézia

gastrointestinálneho

Menej časté: hnačka; naliehavá defekácia; sucho v ústach; orálna

traktu

hypoastézia

Poruchy kože

Časté: pruritus; hyperhidróza

a podkožného tkaniva

Menej časté: generalizovaný pruritus; studený pot

Poruchy kostrovej

Menej časté: bolesť v končatine

a svalovej sústavy

 

a spojivového tkaniva

 

 

Nežiaduce reakcie pri BRINAVESS-e*

 

 

Celkové poruchy

Časté: bolesť v mieste infúzie; pocit horúčavy

a reakcie v mieste

Menej časté: podráždenie v mieste infúzie; hypersenzitivita v mieste

podania

infúzie; parestézia v mieste infúzie; malátnosť; ťažkosti na hrudi; únava

*Nežiaduce reakcie zahrnuté v tabuľke sa vyskytovali v priebehu 24 hodín po podaní BRINAVESS-u (pozri časti 4.2 a 5.2).

** pozri časť nižšie

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Medzi klinicky významné nežiaduce reakcie pozorované v klinických skúšaniach patrili hypotenzia a ventrikulárna arytmia (pozri časti 4.4 Hypotenzia, Kongestívne srdcové zlyhanie).

Bradykardia sa pozorovala predovšetkým v čase konverzie na sínusový rytmus. Pri významne vyššej miere konverzie u pacientov liečených BRINAVESS-om bola incidencia bradykardie vyššia

v priebehu prvých 2 hodín u pacientov liečených vernakalantom (5,4 %) ako u pacientov dostávajúcich placebo (3,8 %). U pacientov, ktorí nekonvertovali na sínusový rytmus, bola incidencia bradykardie v priebehu prvých 2 hodín po podaní dávky podobná v skupine dostávajúcej placebo (4,0 %) aj liečenej vernakalantom (3,8 %). Vo všeobecnosti bradykardia dobre reagovala na vysadenie BRINAVESS-u a/alebo podanie atropínu.

Atriálny flutter

Pacienti s atriálnou fibriláciou, ktorí dostávajú BRINAVESS, majú vyššiu incidenciu konverzie na atriálny flutter v priebehu prvých 2 hodín po podaní dávky (10 % oproti 2,5 % pri placebe). Pri pokračovaní v infúzii lieku podľa odporúčania uvedeného vyššie väčšina týchto pacientov pokračuje v konverzii na sínusový rytmus. U zvyšných pacientov sa môže odporúčať elektrická kardioverzia. V doterajších klinických štúdiách sa u pacientov, u ktorých došlo po liečbe BRINAVESS-om

k atriálnemu flutteru, nerozvinula atrioventrikulárna kondukcia v pomere 1:1. Avšak po uvedení lieku na trh sú prípady flutteru predsiení s atrioventrikulárnym prevodom 1:1 pozorované veľmi zriedkavo.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

U jedného pacienta, ktorý dostal BRINAVESS v dávke 3 mg/kg počas 5 minút (namiesto odporúčaných 10 minút), sa vyvinul hemodynamicky stabilný široký komplex tachykardie, ktorý ustúpil bez následkov.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kardioterapia, iné antiarytmiká triedy I a III, ATC kód: C01BG11.

Mechanizmus účinku

Vernakalant je antiarytmikum, ktoré pôsobí prednostne v predsieňach, kde predlžuje atriálnu refraktérnosť a v závislosti od pulzu spomaľuje vedenie impulzov. O týchto antifibrilačných účinkoch na refraktérnosť a kondukciu sa predpokladá, že potláčajú opätovný návrat (re-entry) a sú potenciované v predsieňach počas atriálnej fibrilácie. O relatívnej selektivite vernakalantu na atriálnu oproti ventrikulárnej refraktérnosti sa predpokladá, že je následkom blokovania prúdov prítomných

v predsieňach, ale nie v komorách, ako aj jedinečného elektrofyziologického stavu fibrilujúcich

predsiení. Bola však dokumentovaná blokáda katiónových prúdov vrátane hERG kanálov a napäťovo závislých sodíkových kanálov v srdci, ktoré sú prítomné v komorách.

Farmakodynamické účinky

V predklinických štúdiách vernakalant blokuje prúdy vo všetkých fázach atriálneho akčného potenciálu vrátane draslíkových prúdov, ktoré sa prejavujú výhradne v predsieňach (napr. draslíkové prúdy ultrarýchleho oneskoreného usmerňovača (ultra-rapid delayed rectifier) a draslíkové prúdy závislé od acetylcholínu). Počas atriálnej fibrilácie blokáda sodíkových kanálov závislá od frekvencie a napätia ďalej sústredí pôsobenie lieku skôr voči rýchlo sa aktivujúcemu a čiastočne depolarizovanému tkanivu predsiene ako voči normálne polarizovanej komore pulzujúcej s nižšou srdcovou frekvenciou. Okrem toho, schopnosť vernakalantu blokovať neskorú zložku sodíkového prúdu obmedzuje účinky na ventrikulárnu repolarizáciu indukovanú blokádou draslíkových prúdov v komore. Cieľové účinky na atriálne tkanivo spojené s blokádou neskorého sodíkového prúdu naznačujú, že vernakalant vykazuje nízky proarytmický potenciál. Vo všeobecnosti má kombinácia účinkov vernakalantu na srdcové draslíkové a sodíkové prúdy za následok podstatné antiarytmické účinky, ktoré sú sústredené predovšetkým v predsieňach.

V elektrofyziologickej štúdii u pacientov vernakalant významne predlžoval atriálnu efektívnu refraktérnu periódu na dávke závislým spôsobom, ktorý nesúvisel s významným zvýšením ventrikulárnej efektívnej refraktérnej periódy. V populácii štúdie fázy 3 mali pacienti liečení vernakalantom zvýšený interval QT korigovaný na srdcovú frekvenciu (pomocou úpravy podľa Fridericia, QTcF) v porovnaní s placebom (22,1 ms a 18,8 ms, v uvedenom poradí maximálne hodnoty po prvej a druhej infúzii po odpočítaní placeba). Do 90 minút od začiatku infúzie sa tento rozdiel znížil na 8,1 ms.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Dizajn klinického skúšania: Klinický účinok BRINAVESS-u v liečbe pacientov s atriálnou fibriláciou sa hodnotil v troch randomizovaných dvojito zaslepených placebom kontrolovaných štúdiách (ACT I, ACT II a ACT III) a v skúšaní s aktívnym komparátorom oproti intravenóznemu amiodarónu (AVRO). Do ACT II a ACT III boli zaradení niektorí pacienti s typickým atriálnym flutterom

a nezistilo sa, že by bol BRINAVESS účinný v konvertovaní atriálneho flutteru. V klinických štúdiách sa potreba antikoagulácie pred podaním vernakalantu hodnotila podľa klinickej praxe ošetrujúceho lekára. Pri atriálnej fibrilácii trvajúcej menej ako 48 hodín bola povolená okamžitá kardioverzia. Pri atriálnej fibrilácii trvajúcej dlhšie ako 48 hodín sa vyžadovala antikoagulácia v súlade s liečebnými usmerneniami.

ACT I a ACT III skúmali účinok BRINAVESS-u v liečbe pacientov s pretrvávajúcou atriálnou fibriláciou > 3 hodiny, nie však dlhšou ako 45 dní. ACT II skúmala účinok BRINAVESS-u

u pacientov, u ktorých sa vyvinula atriálna fibrilácia s trvaním < 3 dni po nedávnom podstúpení aorto-koronárneho premostenia (coronary artery bypass graft, CABG) a/alebo chirurgického zákroku na chlopni (atriálna fibrilácia sa vyskytla viac ako 1 deň, ale menej ako 7 dní po chirurgickom zákroku). Štúdia AVRO skúmala účinok vernakalantu oproti intravenóznemu amiodarónu u pacientov s nedávnym nástupom atriálnej fibrilácie (3 hodiny až 48 hodín). Vo všetkých štúdiách dostávali pacienti 10-minútovú infúziu BRINAVESS-u v dávke 3,0 mg/kg (alebo zodpovedajúce placebo)

s následným 15-minútovým obdobím sledovania. Ak mal pacient atriálnu fibriláciu alebo atriálny flutter na konci 15-minútového obdobia sledovania, bola podaná druhá 10-minútová infúzia BRINAVESS-u v dávke 2,0 mg/kg (alebo zodpovedajúce placebo). Úspech liečby (reagujúci pacient) bol definovaný ako konverzia atriálnej fibrilácie na sínusový rytmus v priebehu 90 minút. Pacientov, ktorí neodpovedali na liečbu, liečil lekár štandardnou starostlivosťou.

Účinnosť u pacientov s pretrvávajúcou atriálnou fibriláciou (ACT I a ACT III)

Primárny koncový ukazovateľ účinnosti bol podiel osôb s krátkodobo trvajúcou atriálnou fibriláciou (3 hodiny až 7 dní), ktorí mali liečbou indukovanú konverziu atriálnej fibrilácie na sínusový rytmus s trvaním minimálne jednu minútu v priebehu 90 minút od prvej expozície skúmanému liečivu.

Účinnosť sa skúmala u celkovo 390 hemodynamicky stabilných dospelých pacientov s krátkym trvaním atriálnej fibrilácie vrátane pacientov s hypertenziou (40,5 %), s ischemickou chorobou srdca (12,8 %), s valvulárnym srdcovým ochorením (9,2 %) a kongestívnym srdcovým zlyhaním (10,8 %).

V týchto štúdiách liečba BRINAVESS-om v porovnaní s placebom účinne konvertovala atriálnu fibriláciu na sínusový rytmus (pozri tabuľku 2). Konverzia atriálnej fibrilácie na sínusový rytmus sa uskutočňovala rýchlo (u reagujúcich pacientov bol medián času do konverzie 10 minút od začiatku prvej infúzie) a sínusový rytmus sa udržal počas 24 hodín (97 %). Odporúčanie pre dávku vernakalantu je titrovanie liečby s dvoma možnými krokmi dávkovania. V uskutočnených klinických štúdiách nie je možné nezávisle stanoviť aditívny účinok druhej dávky, ak existuje.

Tabuľka 2: Konverzia atriálnej fibrilácie na sínusový rytmus v ACT I a ACT III

Trvanie

 

ACT I

 

 

ACT III

 

atriálnej

BRINAVESS

Placebo

hodnota P

BRINAVESS

Placebo

hodnota P

fibrilácie

 

 

 

 

 

 

> 3 hodiny až

74/145

3/75

< 0,0001

44/86

3/84

< 0,0001

≤ 7 dní

(51,0 %)

(4,0 %)

(51,2 %)

(3,6 %)

 

 

Cochranov-Mantelov-Haenszelov test

 

 

 

 

Preukázalo sa, že BRINAVESS zabezpečuje vymiznutie symptómov atriálnej fibrilácie v súlade s konverziou na sínusový rytmus.

Na základe veku, pohlavia, používania liekov na kontrolu pulzu, používania antiarytmík, používania warfarínu, anamnézy ischemickej choroby srdca, poruchy funkcie obličiek alebo expresie enzýmu cytochrómu P450 2D6 sa nepozorovali žiadne významné rozdiely v bezpečnosti alebo účinnosti.

Liečba BRINAVESS-om neovplyvňovala mieru odpovede na elektrickú kardioverziu (vrátane mediánu počtu šokov alebo joulov potrebných na úspešnú kardioverziu) v prípadoch, keď sa skúšala v priebehu 2 až 24 hodín po podaní skúmaného lieku.

Konverzia atriálnej fibrilácie u pacientov s dlhším trvaním atriálnej fibrilácie (> 7 dní a ≤ 45 dní) hodnotená ako sekundárny koncový ukazovateľ účinnosti u celkovo 185 pacientov nepreukázala štatisticky významné rozdiely medzi BRINAVESS-om a placebom.

Účinnosť u pacientov, u ktorých sa vyvinula atriálna fibrilácia po chirurgickom zákroku (ACT II)

Účinnosť sa skúmala u pacientov s atriálnou fibriláciou po chirurgickom zákroku v ACT II, vo fáze 3 dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s paralelnou skupinou (ACT II) u 150 pacientov

s pretrvávajúcou atriálnou fibriláciou (s trvaním 3 hodiny až 72 hodín), ktorá sa objavila v rozmedzí 24 hodín a 7 dní po aorto-koronárnom premostení a/alebo chirurgickom zákroku na chlopni. Liečba BRINAVESS-om účinne konvertovala atriálnu fibriláciu na sínusový rytmus (47,0 % pre BRINAVESS, 14,0 % pre placebo; hodnota P = 0,0001). Konverzia atriálnej fibrilácie na sínusový rytmus sa uskutočnila rýchlo (medián času do konverzie 12 minút od začiatku infúzie).

Účinnosť oproti amiodarónu (AVRO)

Vernakalant sa skúmal u 116 pacientov s atriálnou fibriláciou (3 hodiny až 48 hodín) vrátane pacientov s hypertenziou (74,1 %), IHD (19 %), s valvulárnym srdcovým ochorením (3,4 %)

a kongestívnym srdcovým zlyhaním (17,2 %). Do štúdie nebol zaradený ani jeden pacient s NYHA III/IV. V štúdii AVRO sa infúzia amiodarónu podávala počas 2 hodín (t.j. 1-hodinová nárazová dávka 5 mg/kg, po ktorej nasledovala 1-hodinová udržiavacia infúzia 50 mg). Primárnym koncovým ukazovateľom bol podiel pacientov, ktorí dosiahli sínusový rytmus (SR) 90 minút od začiatku liečby, čo limituje závery na účinky pozorované v tomto časovom rozsahu. Liečba vernakalantom konvertovala po 90 minútach na SR 51,7 % pacientov oproti 5,2 % pri amiodaróne, čo malo za následok významne rýchlejšiu mieru konverzie z AF na SR v priebehu prvých 90 minút v porovnaní s amiodarónom (hodnota P na logaritmickej stupnici < 0,0001).

Pediatrická populácia

Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre BRINAVESS s ohľadom na všetky vekové podskupiny detí a dospievajúcich pre atriálnu fibriláciu (pozri časť 4.2 pre informáciu o pediatrickom použití).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

U pacientov bola po jednorazovej 10-minútovej infúzii vernakalantiumchloridu v dávke 3 mg/kg priemerná maximálna plazmatická koncentrácia vernakalantu 3,9 µg/ml a po druhej infúzii dávky 2 mg/kg s 15-minútovým intervalom medzi dávkami 4,3 µg/ml.

Distribúcia

Vernakalant je do značnej miery a rýchlo distribuovaný v tele, s distribučným objemom približne 2 l/kg. Cmax a AUC boli úmerné dávke v rozmedzí 0,5 mg/kg a 5 mg/kg. U pacientov bol typický celkový telový klírens vernakalantu odhadovaný na 0,41 l/h/kg. Voľná frakcia vernakalantu

v ľudskom sére je 53-63 % v koncentračnom rozmedzí 1-5 µg/ml.

Eliminácia/exkrécia

U extenzívnych CYP2D6 metabolizérov je vernakalant eliminovaný predovšetkým O-demetyláciou sprostredkovanou CYP2D6. U slabých CYP2D6 metabolizérov sú hlavnými mechanizmami eliminácie glukuronidácia a renálna exkrécia. Priemerný polčas eliminácie vernakalantu u pacientov bol približne 3 hodiny u extenzívnych CYP2D6 metabolizérov a približne 5,5 hodiny u slabých metabolizérov.

Osobitné skupiny pacientov

Akútna expozícia nie je významne ovplyvnená pohlavím, anamnézou kongestívneho srdcového zlyhania, poruchou funkcie obličiek alebo súbežným podávaním betablokátorov a iných liekov vrátane warfarínu, metoprololu, furosemidu a digoxínu. U pacientov s poruchou funkcie pečene sa expozície zvýšili o 9 až 25 %. Pri týchto ochoreniach sa nevyžaduje žiadna úprava dávky BRINAVESS-u ani na základe veku, sérového kreatinínu ani metabolizačného statusu CYP2D6.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po jednorazovom a opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Pokiaľ ide o reprodukciu po intravenóznom podaní vernakalantu, pri hladinách expozície (AUC) podobných alebo nižších ako sú hladiny expozície (AUC) u ľudí dosiahnuté po jednorazovej intravenóznej dávke vernakalantu, sa nepozorovali žiadne účinky na graviditu, embryofetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. V štúdiách embryofetálneho vývoja s perorálnym podávaním vernakalantu dvakrát denne, čo malo za následok vo všeobecnosti vyššie hladiny expozície (AUC), ako sú hladiny dosiahnuté u ľudí po jednorazovej intravenóznej dávke vernakalantu, sa u potkanov vyskytli malformácie (deformované/chýbajúce/spojené lebečné kosti vrátane rázštepu podnebia, ohnutej vretennej kosti, ohnutej/deformovanej lopatky, zúženej trachey, chýbajúcej štítnej žľazy, nezostúpených semenníkov) a u králikov boli pri najvyšších skúmaných dávkach pozorované zvýšená embryofetálna letalita, zvýšený počet plodov so spojenými a/alebo nadbytočnými sternebrae.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

kyselina citrónová (E330) chlorid sodný

voda na injekciu

hydroxid sodný (E524) (na úpravu pH)

6.2Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 4.2.

6.3Čas použiteľnosti

4 roky.

Zriedený sterilný koncentrát je chemicky a fyzikálne stabilný po dobu 12 hodín pri teplote 25 °C alebo nižšej.

Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas uchovávania

a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa riedenie nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Jednorazové injekčné liekovky zo skla (typu I) s chlórobutylovým gumovým uzáverom a hliníkovým prstencom. Veľkosť balenia s 1 injekčnou liekovkou obsahuje buď 10 ml alebo 25 ml koncentrátu.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a ďalšie zaobchádzanie

Pred podaním si prečítajte všetky kroky.

Príprava BRINAVESS-u na infúziu

Krok 1: Pred podaním sa injekčné liekovky BRINAVESS-u majú vizuálne skontrolovať, či neobsahujú pevné častice a či nezmenili sfarbenie. Injekčné liekovky, ktoré obsahujú pevné častice alebo zmenili sfarbenie, sa nemajú používať. Poznámka: Sfarbenie infúzneho koncentrátu BRINAVESS sa pohybuje od bezfarebného až po bledožlté. Zmeny sfarbenia v tomto rozmedzí neovplyvňujú účinnosť.

Krok 2: Zriedenie koncentrátu

Na zabezpečenie správneho podania sa má na začiatku liečby pripraviť dostatočné množstvo BRINAVESS-u 20 mg/ml, aby bolo možné podať úvodnú aj druhú infúziu, ak bude odôvodnená. Pripravte roztok s koncentráciou 4 mg/ml podľa pokynov na zriedenie, uvedených nižšie: Pacienti s telesnou hmotnosťou ≤ 100 kg: 25 ml BRINAVESS-u 20 mg/ml sa pridáva do 100 ml riediaceho roztoku.

Pacienti s telesnou hmotnosťou > 100 kg: 30 ml BRINAVESS-u 20 mg/ml sa pridáva do 120 ml riediaceho roztoku.

Krok 3: Kontrola roztoku

Zriedený sterilný roztok má byť číry, bezfarebný až bledožltý. Pred podaním sa má roztok opätovne vizuálne skontrolovať, či neobsahuje pevné častice a či nezmenil sfarbenie.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cardiome UK Limited

Lakeside House

1 Furzeground Way

Stockley Park

Uxbridge

Middlesex

UB11 1BD

Veľká Británia

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/10/645/001

EU/1/10/645/002

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 01. september 2010

Dátum posledného predĺženia: 01. september 2015

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis