Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bronchitol (mannitol) – Písomná informácia pre používateľa - R05CB16

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuBronchitol
Kód ATC klasifikácieR05CB16
Látkamannitol
VýrobcaPharmaxis Pharmaceuticals Limited

Písomná informácia pre používateľa

Bronchitol 40 mg inhalačný prášok, tvrdé kapsuly

Manitol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Bronchitol a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bronchitol

3.Ako používať Bronchitol

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Bronchitol

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Bronchitol a na čo sa používa

Čo je Bronchitol

Bronchitol obsahuje mukolytický liek nazývaný manitol.

Na čo sa Bronchitol používa

Bronchitol je určený pre dospelých vo veku 18 rokov a starších. Pri používaní Bronchitolu budete stále užívať ďalšie lieky, ktoré užívate na cystickú fibrózu.

Ako Bronchitol účinkuje

Bronchitol sa inhaluje do pľúc na pomoc pri cystickej fibróze, čo je dedičné ochorenie, ktoré postihuje žľazy v pľúcach, črevách a pankrease, ktoré vylučujú sekréty, napríklad hlien a tráviace šťavy.

Liek Bronchitol pomáha tým, že zvyšuje množstvo vody na povrchu dýchacích ciest a v hliene. Tak sa pľúca ľahšie vyčistia od hlienu. Liek tiež pomáha zlepšiť stav pľúc a dýchanie, v dôsledku čoho môžete mať produktívny kašeľ, ktorý tiež pomáha odstrániť hlien z pľúc.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bronchitol

Neužívajte Bronchitol

-ak ste alergický na manitol,

-ak ste citlivý na manitol. Predtým, ako začnete užívať Bronchitol, váš lekár skontroluje, či nemáte veľmi citlivé dýchacie cesty na manitol. Ak ste veľmi citlivý na manitol, dýchacie cesty sa vám zúžia a môže sa vám ťažšie dýchať.

Ak sa vás čokoľvek z uvedeného týka (alebo si nie ste istý), predtým, ako začnete tento liek užívať, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Bronchitol, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

-ak máte astmu;

-ak ste niekedy vykašliavali krv alebo ste mali krv v spúte;

-ak máte závažnú cystickú fibrózu, najmä ak je vaša funkcia pľúc na základe vynúteného expiračného objemu v prvej sekunde expirácie (FEV1) zvyčajne nižšia ako 30 %.

Inhalačné lieky môžu zapríčiniť ťažobu na hrudníku a sipot, čo sa môže stať bezprostredne po užití tohto lieku. Váš lekár vám pomôže podať prvú dávku Bronchitolu a skontroluje funkciu pľúc pred podaním, počas podávania a po podaní lieku. Váš lekár vás možno požiada, aby ste pred užitím Bronchitolu užili ďalšie lieky, napríklad bronchodilatátor.

Inhalácia liekov môže zapríčiniť aj kašeľ, čo sa môže stať pri použití Bronchitolu. Ak kašeľ neprestáva alebo keď vás obťažuje, povedzte to svojmu lekárovi.

Deti a dospievajúci

Bronchitol nemajú používať deti a dospievajúci vo veku do 18 rokov, pretože v tejto vekovej skupine sú k dispozícii len obmedzené informácie.

Iné lieky a Bronchitol

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Keď užívate Bronchitol, môžete pokračovať v užívaní svojich liekov na cystickú fibrózu, čo zahŕňa inhalované antibiotiká, napríklad tobramycín a kolistimetát sodný. Ak si nie ste istý, skôr, ako začnete užívať Bronchitol, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo a dojčenie

-Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Tento liek by ste nemali užívať, ak ste tehotná.

-Ak dojčíte alebo ak plánujete dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Nie je známe, či sa tento liek vylučuje do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Bronchitol ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať akékoľvek nástroje alebo stroje.

3.Ako používať Bronchitol

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pred použitím Bronchitolu vždy použite bronchodilatátor.

Aké množstvo sa má použiť

Dospelí vo veku od 18 rokov

Začiatočná dávka

Predtým, ako vám lekár predpíše Bronchitol, pomôže vám podať prvú dávku Bronchitolu a otestuje funkciu pľúc pri každom kroku, aby sa uistil, či nie ste citlivý na manitol. Prvá dávka sa užíva v 4 krokoch:

Krok 1 – 1 kapsula (40 mg)

Krok 2 – 2 kapsuly (80 mg)

Krok 3 – 3 kapsuly (120 mg)

Krok 4 – 4 kapsuly (160 mg)

Na konci začiatočnej dávky použijete 10 kapsúl (400 mg), čo zodpovedá zvyčajnej dávke.

Liečebná dávka (2-týždňové balenia)

-Bronchitol musíte používať každý deň.

-Zvyčajná dávka je 10 kapsúl (400 mg) inhalovaných ráno a 10 kapsúl inhalovaných večer.

-Večernú dávku použite najmenej 2 až 3 hodiny pred spaním.

-Na dosiahnutie najlepších výsledkov inhalujte každú kapsulu jednu po druhej, aby medzi podaním dvoch kapsúl uplynul čo najkratší čas.

Poradie používania lieku

Bronchitol používajte v rámci vašej bežnej každodennej liečby. Ak vám lekár nepovedal inak, navrhuje sa takéto poradie:

1.Použite bronchodilatátor;

2.Počkajte 5 až 15 minút;

3.Bronchitol použite pred fyzioterapiou, ak je súčasťou vašej bežnej liečby;

4.Dornáza alfa (Pulmozyme), ak je súčasťou vašej bežnej liečby;

5.Inhalačné antibiotiká, ak sú súčasťou vašej bežnej liečby.

Ako používať tento liek

-Bronchitol sa vdychuje (inhaluje) ako prášok z kapsuly pomocou inhalátora priloženého

v balení. Je určený len na inhaláciu a nesmie sa podávať akýmkoľvek iným spôsobom. Kapsuly

sa nesmú prehltnúť.

-Prášok v kapsulách sa smie iba inhalovať pomocou inhalátora priloženého v balení.

-Každý týždeň použite nový inhalátor.

-Do inhalátora sa postupne vloží desať kapsúl.

-Inhalujte obsah kapsuly pomocou inhalátora jedným alebo dvomi vdychmi.

Pokyny ako používať inhalátor, pozri koniec tejto písomnej informácie pre používateľa.

Ak použijete viac Bronchitolu, ako máte

Ak si myslíte, že ste použili veľmi veľa lieku, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Môžete:

-cítiť, že nemôžete dýchať;

-začať sipieť;

-silno kašľať.

Lekár vám možno podá kyslík a lieky na zlepšenie dýchania.

Ak zabudnete použiť Bronchitol

-Ak ste zabudli použiť dávku, použite ju ihneď, ako si spomeniete a v liečbe pokračujte ako zvyčajne. Ak sa však blíži čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli .

-Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Bronchitol

Ak prestanete používať Bronchitol, vaše príznaky sa môžu zhoršiť. Neprestaňte používať Bronchitol, ak ste sa o tom najprv neporozprávali s lekárom, dokonca ani vtedy, keď sa cítite lepšie. Lekár vám povie, ako dlho máte používať tento liek.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte používať Bronchitol a ihneď vyhľadajte lekára, ak ste si všimli tieto závažné vedľajšie účinky:

-Problémy s dýchaním, ktoré môžu byť zapríčinené zúžením dýchacích ciest, zhoršenie príznakov astmy alebo sipot. To sa stáva často a môže to postihnúť 1 z 10 osôb.

-Vykašliavanie krvi alebo krv v spúte. To sa stáva často.

Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď informujte svojho lekára:

-Silný kašeľ. To sa stáva často.

-Zhoršenie príznakov. To sa stáva často.

K ďalším vedľajším účinkom patrí:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

-Kašeľ

Časté

-Nepríjemný pocit na hrudi

-Bolesť hlavy

-Bolesť v zadnej časti úst a v hrdle a nepríjemný pocit pri prehĺtaní

-Podráždenie hrdla

-Vracanie, vracanie po kašli

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

-Pálenie alebo bolestivý pocit na jazyku

-Cukrovka spojená s CF

-Bolesť hrudníka a brucha

-Zmena hlasu

-Studený pot

-Prekrvenie

-Dehydratácia

-Znížená chuť do jedla

-Hnačka

-Bolesť ucha

-Pocit únavy

-Pocit závratu

-Pocit choroby

-Chrípka a horúčka

-Plynatosť

-Pálenie záhy

-Bolesť hernie

-Hyperventilácia

-Svrbenie, vyrážka, akné

-Stuhnutosť a bolesť kĺbov

-Morbídne myšlienky

-Vredy na ústach

-Infekcia dýchacích ciest

-Nádcha

-Infekcia zistená v spúte

-Problémy so spánkom

-Kvasinková infekcia úst (múčnica)

-Mimovoľný únik moču

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie

účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Bronchitol

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a papierovej škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Po vybratí z blistra sa kapsula musí ihneď použiť.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bronchitol obsahuje:

Liečivo je manitol. Každá kapsula obsahuje 40 miligramov manitolu. Priemerná inhalovaná dávka v kapsuli je 32,2 miligramov manitolu.

Ako vyzerá Bronchitol a obsah balenia:

Bronchitol je prášok na inhaláciu, ktorým sú naplnené tvrdé kapsuly. Bronchitol 40 mg inhalačný prášok, tvrdé kapsuly, obsahuje biely alebo sivobiely prášok naplnený do čírych, bezfarebných, tvrdých kapsúl s potlačou „PXS 40 mg“. Prášok sa inhaluje do pľúc pomocou inhalátora, ktorý je súčasťou balenia.

Jedno balenie so začiatočnou dávkou Bronchitolu obsahuje 1 blister s 10 kapsulami a 1 inhalátor. Balenie so začiatočnou dávkou sa používa počas hodnotenia začiatočnej dávky pod dohľadom lekára.

Jedno balenie Bronchitolu na 2-týždňovú liečbu obsahuje 28 blistrov s 10 kapsulami v každom blistri (spolu 280 kapsúl) a 2 inhalátory. Balenie na 2-týždňovú liečbu je určené na liečebné použitie.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited, 25 Moorgate, London, EC2R 6AY, Veľká Británia.

Výrobca

Mawdsleys Clinical Services, Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT, Veľká Británia.

Arvato distribution GmbH, Gottlieb-Daimler Straβe 1, 33428 Harsewinkel,

North Rhine-Westphalia, Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

UAB "PharmaSwiss

Tél/Tel: + 44 (0) 1628 902121

Tel: + 370 5 279 07 62

България

Luxembourg/Luxemburg

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Teл.: + 44 (0) 1628 902121

Tél/Tel: + 44 (0) 1628 902121

Česká republika

Magyarország

4 Life Pharma CZ, s.r.o.

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +420 244 403 003

Tel.: +36 30 303 96 31

Danmark

Malta

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tlf: + 44 (0) 1628 902121

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +49 (0) 40 897 240

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Eesti

Norge

PharmaSwiss Eesti OÜ

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: + 372 6827400

Tlf: + 44 (0) 1628 902121

Ελλάδα

Österreich

Pharmaswiss Hellas SA

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Τηλ: + 30 210 8108460

Tel: + 44 (0) 1628 902121

España

Polska

Medicare Pharma S.L.C

IMED Poland Sp. z o. o.

Tel: +34 91 848 9534

Tel: +48 22 663 43 10

France

Portugal

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tél: + 44 (0) 1628 902121

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Hrvatska

România

PharmaSwiss d.o.o

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: + 385(1)6311-833

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Ireland

Slovenija

Cheisi Limited

PharmaSwiss d.o.o

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Tel: + 386 (0) 1 2364 700

Ísland

Slovenská republika

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

4 Life Pharma SK, s.r.o.

Sími: +44 (0) 1628 902121

Tel: + 420 244 403 003

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +39 0521 2791

Puh/Tel: + 44 (0) 1628 902121

Κύπρος

Sverige

Pharmaswiss Hellas SA

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Τηλ: + 30 210 8108460

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Latvija

United Kingdom

UAB PharmaSwiss

Cheisi Limited

Tel: + 371 67502185

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 05/2017.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Nájdete tam aj odkazy na ďalšie webové stránky o zriedkavých ochoreniach a ich liečbe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako používať inhalátor

Nasledujúci obrázok znázorňuje, ako vyzerá inhalátor. Kapsuly Bronchitolu sa smú užívať len s inhalátorom, ktorý je súčasťou balenia.

Spinning Chamber

Otáčacia komora

Mouthpiece

Náustok

Filter

Filter

 

 

Piercing Buttons

Tlačidlá dierkovača

Piercing Chamber

Dierkovacia komora

Inhalačná pomôcka

V nasledujúcich bodoch sa vysvetľuje, ako používať inhalátor. Viac informácií o tom, ako sa starať o inhalátor, sa nachádza na konci týchto pokynov.

1.Odstráňte uzáver

-Inhalátor držte obidvomi rukami vo zvislej polohe a odstráňte uzáver.

2.Otvorte inhalátor

-Pevne držte spodnú časť inhalátora jednou rukou.

-Inhalátor držte za spodnú časť, aby ste sa uistili, že nestláčate tlačidlá dierkovača.

-Inhalátor otvorte tak, že náustok otočíte v smere šípky uvedenej na inhalátore.

3.Vložte kapsulu

-Najprv sa uistite, či máte suché ruky.

-Potom vyberte kapsulu z blistra (kapsulu vyberajte len bezprostredne pred použitím).

-Kapsulu vložte do priestoru v tvare kapsuly v spodnej časti inhalátora.

4.Zatvorte inhalátor

-Inhalátor držte vo zvislej polohe.

-Náustok otočte do uzavretej polohy – keď sa inhalátor uzavrie, budete počuť kliknutie.

5.Urobte otvor do kapsuly

-Tým sa prášok v kapsule uvoľní, keď vdýchnete. Vytvorenie otvoru v kapsule sa v tejto písomnej informácii pre používateľa

nazýva dierkovanie.

-Inhalátor držte vo zvislej polohe, silno zatlačte obidve tlačidlá dierkovača nachádzajúce sa na stranách inhalátora, a potom ich uvoľnite. Urobte to len raz,

pretože prederavenie kapsuly viac ako jeden raz môže spôsobiť rozdelenie alebo roztrhnutie kapsuly.

6.Príprava na inhaláciu

-Inhalátor nakloňte tak, aby náustok smeroval trochu nadol.

-To umožní, aby sa kapsula posunula dopredu do otáčacej komory.

-Inhalátor držte naklonený v tejto polohe a úplne vydýchnite (mimo inhalátora).

7.Inhalujte

-Trochu zakloňte hlavu.

-Inhalátor držte naklonený smerom nadol, vložte si ho do úst a uistite sa, že pery tesne objímajú náustok.

-Plynulo a hlboko vdýchnite, aby ste si naplnili pľúca – a zadržte dych na 5 sekúnd.

Pri vdýchnutí by ste mali počuť štrkotavý zvuk, keď sa kapsula otáča v inhalátore. Ak ste tento zvuk nepočuli, kapsula je možno prilepená.

-Ak ste nepočuli štrkotavý zvuk, inhalátor podržte s náustkom smerujúcim nadol a silno poklepte po spodnej časti. Nepokúšajte sa uvoľniť kapsulu opätovným stláčaním tlačidiel dierkovača.

Inhaláciu zopakujte, aby ste dostali svoju dávku.

8.Vydýchnite

-Vytiahnite inhalátor z úst.

-Vydýchnite a potom znova dýchajte normálnym spôsobom.

9.Skontrolujte kapsulu

-Pozrite sa, či je kapsula prázdna – kapsula sa musí v inhalátore otočiť, aby sa vyprázdnila.

Ak sa kapsula nevyprázdnila, možno budete musieť zopakovať kroky 6 až 8.

10.Vyberte použitú kapsulu

-Inhalátor prevráťte, poklepte po spodnej časti a prázdnu kapsulu odhoďte.

11.Zopakujte kroky 3 až 10 v prípade každej kapsuly

-Tieto kroky uskutočnite v prípade každej z desiatich kapsúl.

-Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri užívaní Bronchitolu inhalujte kapsuly jednu za druhou.

Ďalšie informácie o tom, ako sa starať o inhalátor

-Udržiavajte inhalátor suchý a pred jeho použitím sa vždy uistite, že máte suché ruky.

-Do inhalátora nikdy nedýchajte a nekašlite.

-Inhalátor nikdy nerozoberajte.

-Kapsulu nikdy nedávajte priamo do náustku inhalátora.

-Nikdy nenechávajte použitú kapsulu v inhalačnej komore.

-Každý týždeň použite nový inhalátor.

-Ak inhalátor praskol, použite druhý inhalátor a informujte o tom svojho lekára.

Čistenie inhalátora – Inhalátor zvyčajne zabezpečí správnu dávku lieku na 7 dní bez potreby čistenia. Ak sa však inhalátor musí vyčistiť, postupujte podľa týchto krokov:

1.Uistite sa, či je inhalátor prázdny.

2.Inhalátor umyte v teplej vode a náustok nechajte otvorený.

3.Traste inhalátorom tak dlho, kým obsahuje veľké kvapky vody.

4.Inhalátor nechajte vysušiť na vzduchu – položte ho nabok s otvoreným náustkom.

5.Inhalátor musíte nechať úplne vyschnúť, čo môže trvať až 24 hodín. Kým sa inhalátor suší, použite svoj druhý inhalátor.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis