Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Byetta (exenatide) – Označenie obalu - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuByetta
Kód ATC klasifikácieA10BX04
Látkaexenatide
VýrobcaAstraZeneca AB

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

Byetta 5 mikrogramov injekčný roztok v naplnenom pere exenatid

2.LIEČIVO

Každá dávka obsahuje 5 mikrogramov exenatidu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Manitol, ľadová kyselina octová, trihydrát octanu sodného, voda na injekciu. Obsahuje tiež metakrezol. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 pero (60 dávok)

3 perá (3 x 60 dávok)

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Dvakrát denne.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a návod na používanie injekčného pera.

Na podkožné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po uplynutí 30 dní od prvého použitia pero zlikvidujte.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Pri používaní: Uchovávajte pri teplote do 25 °C počas 30 dní.

Neskladujte s nasadenou ihlou.

Nasaďte na pero kryt, aby bolo chránené pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švédsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/362/001

EU/1/06/362/002

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

byetta 5

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ETIKETA NA NAPLNENOM PERE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Byetta 5 µg injekcia exenatid

Podkožné podanie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

60 dávok (1,2 ml)

6.INÉ

AstraZeneca AB

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Byetta 10 mikrogramov injekčný roztok v naplnenom pere exenatid

2. LIEČIVO

Každá dávka obsahuje 10 mikrogramov exenatidu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Manitol, ľadová kyselina octová, trihydrát octanu sodného, voda na injekciu.

Obsahuje tiež metakrezol. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 pero (60 dávok)

3 perá (3 x 60 dávok)

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Dvakrát denne.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a návod na používanie injekčného pera.

Na podkožné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po uplynutí 30 dní od prvého použitia pero zlikvidujte.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Pri používaní: Uchovávajte pri teplote do 25°C počas 30 dní.

Neskladujte s nasadenou ihlou.

Nasaďte na pero kryt, aby bolo chránené pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švédsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/362/003

EU/1/06/362/004

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

byetta 10

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ETIKETA NA NAPLNENOM PERE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Byetta 10 µg injekcia exenatid

Podkožné podanie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

60 dávok (2,4 ml)

6. INÉ

AstraZeneca AB

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis